Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.415.249 ACTIEVE BEDRIJVEN - 862.347 CONTACTPERSONEN
  • Opleiding Sales & Marketing 27/02/2018 Sint-Andries (Workaround) Registratie
  • Nieuw op trendstop.be Check de profielen van M.I.G.N.O.N.E., A.C.D., Aquastra-Gevelreiniging en Arcese Transport.
  • AI 4 Business Summit The near future of B2B (AED Studios) - More
  • 01/03/2018 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor info over de netwerklunch in Leuven (Faculty Club).
  • 27/02/2018 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor informatie over de netwerklunch in Brussel (Thon Hotel).

Trends Top News

Onze wekelijkse elektronische nieuwsbrief biedt korte, pertinente teksten over actuele onderwerpen uit het bedrijfsleven.

SIGeDIS zal elektronische arbeidsovereenkomsten bijhouden

Momenteel worden elektronische arbeidsovereenkomsten gelijkgesteld aan papieren overeenkomsten wanneer ze ondertekend werden met een gekwalificeerde elektronische handtekening, via de eID. In de wet van 15 januari 2018 is een toekomstige wijziging opgenomen waardoor de arbeidsovereenkomsten die een andere vorm van een elektronische handtekening hebben gekregen, eveneens met een papieren arbeidsovereenkomst worden gelijkgesteld.

Vrijwilligerswerk: 34,03 euro per dag

Voor belastingjaar 2019, dus voor de vergoedingen die vanaf 1 januari van dat jaar worden toegekend, liggen de grensbedragen van de niet-belastbare vergoedingen die in het kader van een vrijwillige activiteit worden toegekend, op 34,03 euro per dag en 1.361,23 euro per jaar. Dat is 2% meer dan het voorgaande jaar, toen die bedragen nog op respectievelijk 33,36 en 1.334,55 euro lagen.

Onderaanneming en economische werkloosheid

Een gebrek aan werk om economische redenen kan een motief zijn voor het opschorten van de arbeidsovereenkomst. Dat wordt gewoonlijk ‘economische werkloosheid’ genoemd. De oorzaak moet echter buiten de wil van de werkgever liggen, wat uiteraard niet het geval is wanneer die laatste aan derden het werk uitbesteedt dat zijn werknemers gedurende de schorsing van hun arbeidsovereenkomst kunnen uitvoeren.

Liever bemiddelen dan naar de rechtbank

Voor bemiddeling kunt u terecht bij Belmed, een online platform dat de FOD Economie gratis ter beschikking stelt van consumenten en bedrijven. Ze kunnen er terecht voor het oplossen van alle handelsgeschillen tussen de handelaar en de consument of tussen handelaars onderling. Die conflicten kunnen zonder de rechtbank via het internet worden opgelost dankzij de tussenkomst van een onafhankelijke bemiddelaar.

Verplicht reservefonds voor mede-eigenaars

Ons vastgoedpatrimonium veroudert en het onderhoud ervan is een permanente bron van conflicten tussen mede-eigenaars. De rechtbanken hebben het er bijzonder druk mee. De regering wil dat aanpakken door met name een voorlopige bewindvoerder aan te stellen wanneer alle besluitvorming geblokkeerd wordt. Om de financiering van de nodige renovatiewerken te regelen, besliste ze eveneens dat de vereniging van mede-eigenaars een reservekapitaal moet aanleggen en dit uiterlijk na afloop van vijf jaar na datum van de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen van het gebouw.

Overbruggingsrecht ook bij vrijwillige stopzetting van de activiteit

Een zelfstandige die te maken krijgt met een faillissement, een collectieve schuldenregeling, een gedwongen onderbreking en, sinds 1 januari 2017, een stopzetting om economische redenen, kan in principe gebruikmaken van een ‘overbruggingsrecht’ waarmee hij enerzijds gedurende vier kwartalen zijn rechten behoudt op de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen zonder dat bijdragen verschuldigd zijn, en anderzijds recht heeft op een uitkering van 1.169 euro per maand als alleenstaande, dan wel van 1.460 euro als hij een gezin ten laste heeft. In de praktijk blijft dat recht echter beperkt door het restrictieve karakter van de vele voorwaarden die worden opgelegd, zodat in 2016 minder dan 500 zelfstandigen er gebruik van maakten.

Geen notionele interestaftrek meer voor double dips

Omdat ze van mening was dat de aftrek van de notionele interest duur zou uitvallen, ging de regering op zoek naar een manier om de omvang ervan te beperken via de wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting (BS 29 december). Door die wet wordt de aftrek niet langer berekend op basis van het totaal van de eigen middelen (na correcties), maar op basis van het bijkomend kapitaal. De verhoging moet voortaan worden berekend door het gemiddelde van de eigen middelen van het beoogde jaar en de vier voorgaande jaren te vergelijken met het gemiddelde van de vijf jaar voorafgaand aan het beoogde jaar.

Proratisering van bepaalde fiscale voordelen

Kleine winsten bestaan niet en belastingbetalers die in de loop van het kalenderjaar hun fiscale woonplaats van België naar een andere staat verhuisden of omgekeerd, hadden de ‘truc’ snel door. Onder bepaalde voorwaarden konden ze immers van sommige voordelen twee keer genieten, bijvoorbeeld de verhoging van de belastingvrije som. De regering wilde dat achterpoortje definitief sluiten. Daarom beperkte ze in de programmawet van 25 december (BS 29 december) voor de belastbare perioden, waarvan de duur korter is dan een kalenderjaar, heel wat voordelen en verminderingen, die de fiscus onlangs in een circulaire (2018/C/17) opsomde.

Geen enkele geldboete nog aftrekbaar

De Wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting (BS 29 december 2017) bevat slecht nieuws. De wet breidt immers het toepassingsgebied van de niet-aftrekbare boetes uit, zodat niets er nu nog buiten valt. Voortaan vormen proportionele geldboetes die betrekking hebben op een aftrekbare belasting, bijvoorbeeld btw-boetes, registratierechten, onroerende voorheffing, bedrijfsvoorheffing enzovoort, immers niet-aftrekbare beroepskosten.

Tijd sparen voor later

Dat kan in principe sinds 1 februari dankzij de Wet wendbaar en werkbaar werk (BS 15 maart 2017). Maar niet zomaar. Er kunnen namelijk geen wettelijke vakantiedagen worden opgespaard. De enige uren die in aanmerking komen, zijn verscheidene categorieën vrijwillige overuren en de conventionele verlofdagen die via een collectieve arbeidsovereenkomst worden toegekend en vrij kunnen worden opgenomen. Voor de praktische toepassing van het systeem is het echter wachten op een sector-cao.

Een onbestaande fout niet bestraffen

Zijn bezoldiging beperken wanneer een bedrijf een moeilijke periode doormaakt, behoort tot de elementaire voorzichtigheid. Een dergelijke daad van goed beheer bestraffen, is niet erg sympathiek. Dat is nochtans waar de regering in volhardt. Ze beperkt zich echter niet tot de verhoging van 36.000 naar 45.000 euro van de minimale bezoldiging die een bedrijfsleider moet ontvangen om van een voorkeurtarief voor de vennootschapsbelasting te kunnen genieten. Ze vestigt ook een afzonderlijke aanslag van 5% voor de belastingjaren 2019 en 2020, van 10% voor de volgende jaren op het verschil tussen de bezoldiging die werd gestort aan de bedrijfsleider én 45.000 euro of het belastbare resultaat als dat laatste onder die drempel blijft.

Bestuurders van gehuurde voertuigen geïdentificeerd

Het is wat je twee vliegen in één klap slaan noemt: terrorisme en zware criminaliteit bestrijden en tegelijkertijd verkeerboetes rechtstreeks kunnen verzenden aan de bestuurder van een gehuurd voertuig in plaats van aan de verhuurder. De N-VA wil immers de rechtspersonen die voertuigen verhuren verplichten om het rijksregisternummer te vragen van Belgen en het nummer van het identiteitsbewijs voor buitenlanders. Ze zouden die gegevens moeten doorgeven aan de vzw Renta of aan de Kruispuntbank van de Voertuigen.

Classaction: ook voor kmo’s

De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO werd eindelijk gehoord. De vordering tot collectief herstel, die in eerste instantie tot het consumentenrecht beperkt bleef, werd in ons recht ingevoerd met inwerkingtreding vanaf 1 september 2014 om ervoor te zorgen dat kmo’s die het slachtoffer werden van massaschade, gebruik konden maken van de uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet. Vanuit een streven naar samenhang besliste de wetgever om dezelfde principes goed te keuren als voor consumenten, onder voorbehoud van enkele wijzigingen die nodig zijn wegens bijzonderheden eigen aan kmo’s.

Boete of gevangenisstraf niet altijd mogelijk

In mei 2016 worden er verscheidene inbreuken op het Sociaal Strafwetboek vastgesteld tijdens een onaangekondigde controle in de bedrijfslokalen van een Brusselse bvba. De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel acht de tenlasteleggingen bewezen en toerekenbaar aan zowel de zaakvoerder als aan de bvba. Ten aanzien van de zaakvoerder maakt de rechtbank gebruik van de mogelijkheid waarin in de wet is voorzien om enkel een geldboete en geen gevangenisstraf op te leggen.

Belastingen en jaarrekening

Hoe moet een onderneming de diverse belastingen die zij ondergaat in haar jaarrekening opnemen? Die kwestie is voor de Commissie voor Boekhoudkundige Normen ingewikkeld genoeg om er een aan een openbare raadpleging onderworpen ontwerpadvies aan te wijden. Elke belanghebbende kan zijn opmerkingen bezorgen, per brief (Commissie voor de Boekhoudkundige Normen, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel), of via e-mail en dat tot 6 maart 2018.

Gunsttarief: 36.000 of 45.000 euro?

De regering vreest dat de hervorming van de vennootschapsbelasting ertoe zal leiden dat zeer veel zelfstandigen, die als natuurlijke persoon werken, een bedrijf zullen oprichten. Ze wilde die denkbeeldige toestroom een halt toeroepen door de basisbezoldiging van 36.000 naar 45.000 euro verhogen. Die basisbezoldiging moet een kmo haar bedrijfsleider toekennen om in aanmerking te komen voor het verminderde tarief. De PS vindt dat bedrag echter te hoog en wil de basisbezoldiging opnieuw naar 36.000 euro verlagen, “zodat de kleinste kmo’s niet worden verplicht tot de uitbetaling van een te hoge bezoldiging, waardoor een gezond financieel beheer van het bedrijf onmogelijk kan worden”.

Tweede pijler voor alle zelfstandigen

In tegenstelling tot zelfstandigen die een bedrijf leiden, kunnen de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon - bijvoorbeeld zelfstandigen met een vrij beroep zonder vennootschap - net als meewerkende echtgenoten of zelfstandige helpers uitsluitend binnen de grenzen van de WAPZ een aanvullend pensioen opbouwen. De rechtspersoon waarvan de zelfstandige de bedrijfsleider is, kan immers als inrichter een toezegging doen om voor de bedrijfsleider een aanvullend pensioen op te bouwen. Die discriminatie wordt binnenkort weggewerkt met het wetsontwerp dat de regering indiende. Dat biedt immers zelfstandigen die als natuurlijke persoon actief zijn, meewerkende echtgenoten en helpende zelfstandigen de mogelijkheid om binnen de tweede pijler een pensioen op te bouwen met dezelfde voordelen en beperkingen als voor de zelfstandige bedrijfsleiders.

Krijgen we binnenkort minderjarige ondernemers?

Sinds 1 januari 2017 kunnen studenten starten als ondernemer en tot 2.600 euro verdienen, terwijl ze nagenoeg geen belasting moeten betalen en tot 6.500 euro per jaar van sociale bijdragen zijn vrijgesteld. De formule kon duidelijk verleiden, want drie maanden later hadden bijna 2.600 studenten dat nieuwe statuut aangevraagd. Om het statuut te kunnen krijgen, moet je echter minstens 18 jaar oud zijn en mag je niet ouder zijn dan 25.

Cash for car: wat met startende ondernemingen?

Omdat het systeem volgens de wetgever “oneigenlijk gebruikt kan worden”, voerde hij een antimisbruikbepaling in, volgens welke de werkgever aan één of meer werknemers een bedrijfswagen ter beschikking moet hebben gesteld gedurende een ononderbroken periode van 36 maanden voor hij een mobiliteitsvergoeding mag aanbieden. Jonge bedrijven die nog geen 36 maanden actief zijn, maar aan één of meerdere werknemers een bedrijfswagen toekennen, worden echter niet van het systeem uitgesloten. 

Alleen de rechter van de woonplaats van de consument is bevoegd

Bij het sluiten van een overeenkomst kunnen de partijen afspraken maken over de territoriale bevoegdheid van de rechter bij een geschil. Ondernemingen profiteren daar uiteraard van om als plaats de vestigingsplaats van hun maatschappelijke zetel op te leggen. Het gevolg daarvan is, zo stelt de sp.a, dat de vredegerechten en rechtbanken van koophandel, waar de meeste ondernemingen hun zetel hebben, overbelast zijn. Voor de consument komen daar nog eens aanzienlijke verplaatsingskosten bovenop als de zetel van de betrokken onderneming niet in zijn buurt gelegen is.

Cash for car: het systeem wordt omkeerbaar

Houdt het steek om de overstap te ondersteunen van een bedrijfswagen naar een mobiliteitsvergoeding “met als enige doel werknemers - en werkgevers - ertoe aan te zetten om hun autogebruik af te bouwen” en tegelijkertijd de in de alternatieve systemen teleurgestelde werknemer de gelegenheid te bieden om opnieuw een ‘tastbare’ bedrijfswagen te krijgen in plaats van een mobiliteitsvergoeding? Dat is in elk geval wat de regering wil doen. Zij is ervan overtuigd dat een werknemer die jaren een vergoeding kreeg, wanneer hij bijvoorbeeld bij een promotie recht zou krijgen op een bedrijfswagen, toch de voorkeur zal geven aan de vergoeding in ruil voor andere mogelijke compensaties.

Aanmaning tot betaling via gewone brief

Weg met de aangetekende brieven. Sinds 8 januari kan een aanmaning tot betaling voorafgaand aan de vervolgingen via een gewone brief aan alle schuldenaren worden verzonden.  De aanmaning tot betaling heeft uitwerking vanaf de derde werkdag volgend op haar verzending en stuit voortaan de verjaringstermijn voor de invordering van een niet-fiscale schuldvordering niet meer. De termijn waarna middelen van tenuitvoerlegging kunnen worden aangewend tegen de schuldenaar, die tot op heden acht dagen bedraagt, wordt verlengd tot een maand te rekenen vanaf de uitwerkingsdatum van de aanmaning tot betaling.

Nalatigheidsinteresten: twee keer zoveel voor de staat als voor de belastingbetaler

Jammer voor wie van rechtvaardigheid en billijkheid droomt: de belastingbetaler die recht heeft op een terugbetaling, zal slechts 2% interesten ontvangen wanneer de staat de schuldenaar is, maar moet zelf het dubbele ophoesten wanneer de staat zijn schuldeiser wordt. De regering, die er niet mee verveeld zit, geeft zonder veel omhaal toe dat dat verschil tussen de nalatigheidsinterest en de moratoire interest “met budgettaire overwegingen te maken heeft”, aangezien de Belgische staat “zijn overheidsfinanciën op orde moet krijgen en op termijn een evenwicht moet bereiken”.

PS schiet kmo’s te hulp

Er bestaat volgens de Franstalige socialisten in het Belgische en het Europese recht geen enkel geschikt juridisch instrument om de kleine ondernemingen en de kleine producenten te beschermen tegen bepaalde oneerlijke praktijken en tegen het feit dat grotere ondernemingen soms misbruik maken van de economische afhankelijkheid waarin die kleine ondernemingen verkeren.
Daarom dienen ze een wetsvoorstel in om misbruik door een onderneming of een ondernemingsgroep van de economische afhankelijkheid van een klant-onderneming strafbaar te maken. Zo is in de tekst het verbod opgenomen om een handelspartner te onderwerpen of te trachten te onderwerpen aan verplichtingen die de rechten en de plichten van de partijen ernstig uit balans brengen.
 

De uitoefening van een beroep neutraliseren via een vennootschap

Dat is één van de richtsnoeren van de diepgaande modernisering van het huwelijksvermogensrecht die de vier regeringspartijen voorstellen. De initiatiefnemers achter het voorstel vinden het immers onaanvaardbaar dat binnen het wettelijke stelsel een echtgenoot zijn beroepsinkomsten aan de gemeenschap kan onttrekken door een vennootschapsstructuur te gebruiken. Of die vennootschap is opgericht met eigen of gemeenschappelijke middelen, doet er niet toe. Binnen het wettelijke stelsel, zo verklaren ze, moeten de beroepsinkomsten die tijdens het huwelijk worden verworven, in de gemeenschap gebracht worden.

Het pandregister is er

Het pandregister, dat op 1 januari werd geopend, kan door elke Belgische burger met behulp van een elektronische identiteitskaart 24 uur per dag worden geraadpleegd. Het register wordt gevoed door de schuldeisers en is bedoeld om de aan derden tegenstelbare onderpanden en eigendomsvoorbehouden terug te betalen. Voor de schuldenaar houdt het bestaan van zo’n register in dat hem niet langer automatisch in pand gegeven goederen kunnen worden afgenomen. Hij kan ze blijven gebruiken, wat hem uiteraard in moeilijke periodes wat ademruimte geeft.

E-commerce kan eindelijk competitief worden

De elektronische handel heeft de wind in de zeilen, maar de Belgische bedrijven konden daar amper van profiteren omdat nachtwerk bij hen verboden was. Dankzij de programmawet van 25 december (BS 29 december) kunnen ze hun competitiviteit op dat vlak herstellen via een soepelere invoeringsprocedure voor nachtwerk. Voortaan kan elke onderneming met een vakbondsafvaardiging een arbeidsregeling met nachtprestaties (prestaties tussen 24u en 5u) invoeren door een ‘gewone’ collectieve arbeidsovereenkomst in plaats van een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten met alle organisaties die vertegenwoordigd zijn in de vakbondsafvaardiging.

Ouderschapsverlof per week

De ouders van kinderen geboren vanaf 8 maart 2012 hebben recht op ouderschapsverlof dat ze voltijds, halftijds of onder de vorm van een vermindering met één vijfde kunnen opnemen. De voltijdse equivalent dient per maand of een veelvoud ervan te worden opgenomen. Voor de halftijdse geldt een minimumduur van twee maanden of een veelvoud ervan, voor de vermindering met één vijfde gaat het om vijf maanden of een veelvoud ervan. Die minimumduur van één of meerdere maanden beantwoordt niet langer aan de behoeften van het moderne gezin, zo stelt de CD&V.

Hoe de kilometerheffing boeken?

Zoals gewoonlijk namen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest en het Waals Gewest afzonderlijk een beslissing. De verplichte kilometerheffing voor vrachtwagens in Brussel en Vlaanderen is immers een gewestbelasting.  In het Waals Gewest wordt de heffing door een privépartner als een retributie geïnd. Hoe moet die nieuwe belasting dan worden geboekt?  Onder de rubriek 'Andere bedrijfskosten'?  Onder 'Belastingen op het resultaat'?  Geen van beide, zo luidt de (voorlopige) beslissing van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.
Infotheek
Aanpassingen aan het Btw-wetboek

Circulaire betreffende de aanpassingen aan het Btw-wetboek door de wet van 29 november 2017

Personenbelasting - Inkomen van onroerende goederen

Personenbelasting - Inkomen van onroerende goederen - commentaar

Individuele fiches

Individuele fiches en samenvattende opgaven - Aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017)

Archief
Wetstraat
Postdiensten

Wet betreffende de postdiensten - BS 9 februari, p. 9.855

Bepalingen inzake werk

Wet houdende diverse bepalingen inzake werk - BS 5 februari, p. 8.197

Wijziging voordelen renteloze lening of tegen verminderde rentevoet

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet - BS 30 januari, p. 6.976.

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends