NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Trends Top Blog

Actuele onderwerpen uit het bedrijfsleven, samenvattingen van keynotes tijdens launches, interviews en diepere analyses. Wekelijks verzameld in onze nieuwsbrief.

Snellere digitalisering van vzw’s

Ons land telt afgerond 100.000 vzw’s en meer dan een miljoen actieve vrijwilligers. Tijdens de coronacrisis bleek hoe belangrijk hun rol in onze samenleving kan zijn. De verenigingen zijn echter amper aan hun digitalisering begonnen. In een in de commissie goedgekeurde resolutie vraagt het parlement dan ook aan de regering om de digitalisering via verscheidene maatregelen te versnellen, zoals het gratis elektronisch indienen van de jaarrekeningen en de mogelijkheid om ze online te raadplegen.

Uitbreiding van de wet-Renault?

Uitgaand van het principe dat “de logica achter franchising dezelfde is als die achter collectief ontslag” willen de groenen de zogenaamde procedure-Renault uitbreiden naar situaties waar sprake is van franchising. Om bovendien elke mogelijkheid van sociale spitsvondigheden uit te sluiten, vragen ze meteen ook om de in aanmerking te nemen periode voor het bepalen van het aantal werknemers waarop de ontslagen of de franchising betrekking hebben van zestig dagen tot één jaar op te trekken.

Fiscale bevordering van fair trade

Oorspronkelijk was fair trade bedoeld als een alternatief voor het traditionele commerciële systeem. Het steunde op waarden als rechtvaardigheid en solidariteit. Het werd echter slachtoffer van zijn eigen succes, waardoor er marketing in het spel kwam. Zo ontstond er een wildgroei aan labels en producten die in werkelijkheid helemaal niet zo ‘rechtvaardig’ zijn, maar wel het woord op hun verpakking dragen, waardoor de consument geen betrouwbaar houvast meer heeft.

Geen studenten om stakingen tegen te gaan

In artikel 19 van de in juli 2018 afgesloten cao 108 is opgenomen dat een uitzendbedrijf geen uitzendkrachten aan het werk mag zetten of houden bij een staking of lock-out bij een gebruiker. Omdat dat verbod gemakkelijk te omzeilen valt door jobstudenten in te zetten, vraagt de PS dat in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten wordt opgenomen dat een werkgever bij een staking of een lock-out geen studenten aan het werk mag zetten of houden.

Edito Top ICT - Move 37

Vandaag roepen experts op om de pauzeknop rond AI even in te drukken. Temporiseren omdat we de systemen onvoldoende begrijpen, eerst het speelveld en de regelgeving afbakenen. Want de recente evolutie zou ernstige risico’s voor de samenleving inhouden. Zal die terughoudendheid bij fervente drijvende krachten de angst bij bangere passagiers doen afnemen of net versterken?

In de marge van Top ICT - Dubbele achterstand in te halen

Globaal genomen is de omzet van de 2.000 ondernemingen in onze Top ICT van 40 naar 42 miljard euro gestegen. Drie van de vier ondernemingen zagen hun omzet in vergelijking met het vorige boekjaar stijgen. De toegevoegde waarde stijgt van 16,4 tot 17,4 miljard. Laten we de resultaten van Avnet Europe, dat in 2020 een waardevermindering op deelnemingen van 1,2 miljard liet optekenen, buiten beschouwing, dan stijgen de nettowinsten van 2,4 tot 3,5 miljard euro. Zes op de tien ondernemingen zagen hun winst stijgen. De investeringen stegen van 2,3 tot 2,6 miljard euro.

AI in België - Revolutie met twee snelheden

Artificiële intelligentie is hot. Meer nog: rond de ontwikkeling van innovatieve toepassingen met behulp van AI behoort ons land tot de wereldtop. De voorbije jaren schoten er heel wat start-ups uit de grond, die intussen concrete toepassingen kunnen voorleggen. Maar vinden die beloftevolle oplossingen ook makkelijk hun weg naar de praktijk?

IT-as-a-Service - Dienstverlening is de norm

Maak ik het zelf of koop ik het? Dat was vroeger de hamvraag voor een bedrijf dat in IT wilde investeren. Om een antwoord op die vraag te formuleren, woog zo’n bedrijf zijn ontwikkel- en productiekosten zorgvuldig af tegen de kosten van aankoop. Vandaag luidt de hamvraag eerder: koop ik het of huur ik het? En het antwoord blijkt steeds vaker in het voordeel van huren uit te draaien. Zo geldt het as-a-Service-concept ook bij IT-investeringen stilaan als het nieuwe normaal.

Datacenters en energie - Waar zit het probleem, waar de oplossing?

In 2019 voorspelde marktonderzoeker Gartner dat tegen 2025 85% van de grote ondernemingen hun traditionele datacenters zouden sluiten. Zo’n vaart lijkt het wel niet te lopen maar toch wordt er ernstig over nagedacht: energie- en waterverbruik, nieuwe koeltechnieken, uptime en back-up, allemaal factoren die meespelen in de afweging tussen intern en extern computergebruik.

Alsmaar meer clouddiensten

Slechts een kleine minderheid van de Belgische bedrijven doet geen beroep op clouddiensten. Er is ook een duidelijke evolutie gaande naar méér cloud, zowel public als private. 

Big data en IoT waken over onze gezondheid

Big data is een begrip dat niet meer weg te denken is uit onze maatschappij, het heeft de manier waarop we gegevens beheren, analyseren en gebruiken volledig gewijzigd. Ook in de gezondheidszorg heeft het voor een revolutie gezorgd en dan vooral sedert het Internet of Things (IoT) daar zijn intrede gedaan heeft. De voordelen zijn legio.

Cybersecurity - Redenen tot bezorgdheid en verhoogde waakzaamheid

Cybersecurity staat bovenaan de agenda van bedrijven en organisaties. En daar is een goede reden voor. Cybercriminelen zitten niet bepaald stil. We mogen ons dan ook blijven verwachten aan telkens weer nieuwe gevaren. Ondanks het verhoogde bewustzijn over de gevoeligheid van data, blijft waakzaamheid meer dan ooit geboden.

Kunnen 5G en Wi-Fi 6 hand in hand gaan?

Ze maakten bijna gelijktijdig hun opwachting: 5G en Wi-Fi 6. Beide nieuwe communicatiestandaarden met massa’s beloften: sneller, meer data-overdracht, minder vertraging, minder problemen met andere toestellen, enz. Maar is dat ook zo, en kunnen ze samenwerken of zijn er constant conflicten?

Welzijn: ook voor huispersoneel

Op 15 mei werd een koninklijk besluit van kracht dat op dezelfde dag is verschenen in het Staatsblad en waarin specifieke maatregelen zijn opgenomen met betrekking tot het welzijn van dienstboden en huispersoneel. De risicoanalyse die de werkgever moet uitvoeren, kan gebeuren via de OIRA-tool Dienstboden (Online Interactive Risks Assessment), die kan worden geraadpleegd via uwrisicoanalyse.be. Bovendien moet de werkgever voor het aanvatten van de dienstbetrekking een document verstrekken dat een hele reeks gegevens bevat.

Ziekte is een straf

Meer moeten betalen voor een verzekering vanwege die ziekte is voor de getroffen persoon een tweede straf. Zelfs wanneer de aandoening geen specifieke invloed heeft op de levensverwachting, zoals bij diabetes of een te hoge cholesterol, ondervinden de patiënten moeilijkheden om een lening te verkrijgen, zo stelt de PS.

VME’s als ondernemingen beschouwen

De vele verenigingen van mede-eigenaars (VME’s) in ons land bevinden zich in een juridisch vacuüm. In de huidige stand van het recht zijn zij noch consumenten, noch ondernemingen in de zin van boek VI van het Wetboek van economisch recht (WER), wat een aantal praktische problemen oplevert.

Belastinghervorming: niet voor de zomer

In een advies op zijn website laat de Hoge Raad van Financiën weten dat de afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit momenteel werkt aan een tweede rapport over een brede belastinghervorming en dat het rapport betreffende de huidige werkzaamheden niet voor de zomer van 2023 wordt verwacht.

Wat is een artificiële constructie?

Dat is geen onbelangrijke vraag, aangezien Belgische ondernemingen sinds 1 januari 2010 aangifte moeten doen van hun betalingen met een totale waarde van meer dan 100.000 euro richting belastingparadijzen. Die bedragen zijn echter aftrekbaar als beroepskosten als aan twee voorwaarden tegelijkertijd is voldaan: de betalingen zijn uitgevoerd om werkelijke en oprechte redenen; en de bestemmeling is geen artificiële constructie.

E-commerce: twee leveropties aanbieden

De snelle groei van de e-commerce stelt het probleem van de vergroening van de laatste leveringskilometer scherp. Moet in dat kader in het Wetboek van economisch recht een verplichting worden opgenomen voor ondernemingen om minstens twee leveropties aan te bieden, waarvan minstens één als duurzaam mag worden beschouwd? De regering is dat alleszins van plan.

Voorheffing: geen vrijstelling meer zonder inschrijving

Om in aanmerking te kunnen komen voor de vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, moeten onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma’s aangemeld worden bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid. Die aanmelding vormt een wezenlijke voorwaarde die vervuld moet zijn op het ogenblik dat de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling wordt toegepast.

Flitscontroles in de horeca

In het kader van de uitvoering van het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2023-2024 wordt een nationale flitscontrole in de horeca gepland voor de maand juni. Zoals steeds zijn de vooraf aangekondigde controles vooral informatief en preventief bedoeld.

Verlies van het recht van sturen, maar wanneer?

Vorig jaar spraken de Belgische rechtbanken meer dan 105.000 keer een verval van recht van sturen uit. Voor de veroordeelde gaat dan een onzekere periode in: hij weet dat hij op een bepaald moment zijn recht van sturen verliest, maar hij weet niet precies wanneer. Dat gooit niet alleen zijn eigen persoonlijke of professionele planning overhoop, maar vaak ook die van zijn omgeving

Overbruggingskrediet behouden

Door de opeenvolgende crisissen is het klassieke overbruggingsrecht, dat vroeger nauwelijks gekend was of gebruikt werd, een onmisbaar beheersinstrument geworden. De regering werkte er dan ook een crisiskader voor uit dat een zekere flexibiliteit toelaat en tegelijkertijd snel kan worden geactiveerd indien nodig.

Koopkrachtpremie

Het was een zware bevalling. Vanaf 1 juni 2023 kunnen ondernemingen die tijdens de crisis goede resultaten boekten een eenmalige koopkrachtpremie toekennen. In zijn tussentijdse instructies bespreekt de RSZ de voorwaarden zoals die zijn opgenomen in het koninklijk besluit van 23 april 2023. Het totale bedrag van de premie mag niet meer dan 750 euro per werknemer bedragen.

Verlenging van de bevriezing van ziekenhuissupplementen

In mei vorig jaar werd in een context van sterke inflatie een bevriezing van de ziekenhuissupplementen ingevoerd. Die nooit eerder geziene maatregel is nu tot 31 december van dit jaar verlengd. Er zijn aanzienlijke bedragen mee gemoeid. Jaarlijks wordt immers ongeveer 600 miljoen euro als ziekenhuissupplement gefactureerd op een totaalbedrag van 3,2 miljard aan artsenhonoraria.

Sociale verkiezingen: het wordt mei 2024

Aangezien de schoolvakanties in de Gemeenschappen voortaan op andere data vallen, worden de sociale verkiezingen tussen 13 en 26 mei georganiseerd. Zo is het mogelijk om te vermijden dat de belangrijkste handelingen die voor de eigenlijke stemming moeten plaatsvinden, samenvallen met periodes van verminderde activiteit, zoals schoolvakanties.

Veertien dagen om te betalen

De Kamer keurde onlangs het wetsontwerp goed houdende invoeging van boek XIX “Schulden van de consument” in het Wetboek van economisch recht. Daarmee wordt een bovengrens ingevoerd voor invorderingskosten en wordt het principe dat de eerste herinnering gratis is, bekrachtigd. De consument krijgt bovendien een termijn van veertien dagen - die de facto tot zeventien dagen wordt verlengd wanneer de herinnering via de post wordt verzonden - alvorens er invorderingskosten kunnen worden aangerekend.

Voorschotten voor kmo’s-opdrachtnemers

De ministerraad keurde onlangs een voorontwerp van wet goed dat bedoeld is om de toegang van kleine en middelgrote ondernemingen tot aanbestedingsprocedures te bevorderen. Daarin wordt de betaling van voorschotten aanbevolen. Aanbesteders krijgen het recht om de betaling van voorschotten toe te staan waarvan het bedrag niet meer dan 20% van het oorspronkelijke bedrag van de opdracht mag uitmaken, met bovendien een bovengrens van 225.000 euro.

Vijfde niveau voor het Sociaal Strafwetboek

Het in 2010 ingevoerde Sociaal Strafwetboek telt vier niveaus, maar krijgt binnenkort een vijfde waarin gevangenisstraffen zijn opgenomen voor de zwaarste gevallen, bijvoorbeeld sociale dumping. Ook voor pesterijen en seksueel ongewenst gedrag worden celstraffen mogelijk.

Geen leeftijdsgebonden opzeggingstermijn

Een werknemer die niet met pensioen wil gaan kan, in overleg met zijn werkgever, aan het werk blijven en de onderneming op die manier ervaring bieden waarover jongeren nog niet beschikken. De arbeidsovereenkomst, die destijds voor onbepaalde duur werd aangegaan, blijft gewoon lopen. Elke partij heeft het recht om ze te beëindigen door ze te ontbinden met een redelijke opzeggingstermijn. Sinds de goedkeuring van een uniek statuut voor arbeiders en bedienden is het echter mogelijk om de arbeidsovereenkomst stop te zetten na een verkorte opzeggingstermijn wanneer de werknemer de pensioenleeftijd heeft bereikt.

E-commerce: wat gebeurt er met teruggestuurde producten?

De mogelijkheid om via het internet bestelde producten gratis terug te sturen, heeft tot afwijkend gedrag geleid. Zo bestellen heel wat mensen veel meer dan wat ze nodig hebben. Aangezien de teruggestuurde goederen doorgaans niet opnieuw kunnen worden verkocht, worden ze massaal vernietigd. Dat kost buitensporig veel. Uit een recente Zweedse studie bleek dat vorig jaar in de Europese Unie naar schatting voor een totale waarde van 22 miljard euro aan kleding en elektronica is vernietigd.

Elektriciteit met of zonder btw verkopen?

Elke particulier die op het elektriciteitsnet is aangesloten, een digitale meter heeft en zelf elektriciteit produceert, bijvoorbeeld via zonnepanelen, kan zijn eventueel overschot rechtstreeks en aan de prijs die hij wenst of die onderling is overeengekomen aan een andere klant verkopen. Een dergelijke verkoop vormt in principe een normale verrichting van beheer van zijn privévermogen.

Particulieren verloren 94 miljard euro

De Belgische gezinnen hebben een slecht jaar achter de rug. Eind vorig jaar was het financiële vermogen van de particulieren met bijna 100 miljard euro gedaald tot 1.136 miljard euro. Dat is een daling met 94,5 miljard tegenover 2021. De twee belangrijkste oorzaken zijn de lagere beurskoersen en de stijging van de rentevoeten.

Verplicht geboorteverlof

Sinds 1 januari van dit jaar heeft elke werknemer, ongeacht zijn werkregeling, naar aanleiding van de geboorte van een kind van wie de afstamming langs zijn zijde vaststaat, recht op twintig dagen verlof, op te nemen binnen een periode van vier maanden vanaf de dag van de bevalling. Omdat er mogelijk druk kan zijn vanuit de werkgever, zou de PS dat recht liever omzetten naar een plicht, zodat het verlof verplicht zou worden.

Franchisegever-franchisenemer: zelfde bedrijfseenheid

In het kielzog van het huidige conflict bij de groep Delhaize, waarbij vakbonden en directie lijnrecht tegenover elkaar staan, stelt de PS voor om het begrip ‘technische bedrijfseenheid’ te herzien om te voorkomen dat de werknemers van bedrijven, in het bijzonder bij de grootdistributie, heel wat van hun sociale rechten verliezen wanneer het bedrijf aan een zelfstandige franchisenemer wordt overgedragen.

Vergoeding voor telecomstoring die meer dan 12 uur duurt

Zonder telecommunicatie valt een deel van de economische activiteit stil. De schade kan groot zijn, zeker voor handelszaken waar gewoonlijk met een bankkaart wordt betaald. Daarom kondigde de toenmalige minister voor telecommunicatie in 2018 al aan dat er een compensatieregeling zou komen voor gebruikers die het slachtoffer zijn van storingen. Omdat die regeling er nooit kwam, stelt de N-VA voor om elke abonnee die te maken krijgt met storingen die langer dan 12 uur duren een vergoeding toe te kennen waarvan de hoogte afhangt van zowel de maandelijkse vaste vergoeding als de duur van de storing.

Privaat-publiek partnerschap voor reisgarantie

Goed nieuws voor toeristen en vakantiegangers: de staat maakt zich op om hulp te bieden aan de reisagentschappen die het zwaar te verduren kregen door de verboden, beperkingen en belemmeringen van grensoverschrijdend verkeer, ingevoerd in de hoop de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In dat kader wordt voor een periode van zes jaar - van 1 januari 2023 tot 31 december 2028 - een privaat-publiek partnerschap opgezet, vergelijkbaar met het partnerschap dat werd ingevoerd in het kader van de dekking van natuurrampen.

Drie dagen zonder geneeskundig getuigschrift

Op 30 oktober 2022 verscheen in het Staatsblad de wet waarmee het geneeskundig getuigschrift voor één dag afwezigheid werd afgeschaft. Voortaan is er geen medisch attest meer nodig voor een arbeidsongeschiktheid van één dag, en dat maximaal drie keer per jaar. Die vereenvoudiging vormt een stap in de goede richting, zo menen de groenen, maar ze lost het hinderlijke probleem van het papierwerk niet op. Ze zorgt alleen maar voor een verschuiving ervan.

Flitsbetalingen

Aanbieders van betalingsdiensten voeren traditionele overschrijvingen alleen tijdens de kantooruren uit. Daardoor komen de bedragen de volgende werkdag pas op de rekening van de begunstigde terecht. In sommige gevallen is dat dus pas na drie kalenderdagen. Op die manier is dagelijks zowat 200 miljard euro in verwerking in het financiële systeem, terwijl dat geld zou kunnen vrijkomen voor consumptie of investeringen.

Register van beroepsverboden

Daar vraagt de N-VA opnieuw om. Weten met wie je te maken hebt, is immers belangrijk, aangezien de minimumvereisten inzake eigen vermogen die aan startende ondernemingen worden opgelegd, mettertijd afnemen. In ons land worden beroepsverboden nergens geregistreerd, terwijl er in Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk een register wordt bijgehouden.

750 euro voor de koopkracht

Het wetsontwerp waarmee de koopkrachtpremie officieel wordt, is eindelijk aan het parlement voorgelegd. De premie zal maximaal 750 euro bedragen en is niet indexeerbaar. Ze wordt voor de sociale zekerheid niet als loon beschouwd en vrijgesteld van inkomstenbelastingen.

Top Transport - The last green mile?

De supply chain issues van de voorbije jaren hebben ons met de neus op de feiten geduwd: we werden als consument flink verwend en de snelste levering was het argument bij uitstek om het als leverancier van de steeds stevigere concurrentie te halen. Langs beide kanten van het traject is het moeilijk om die verworvenheden los te laten. Eén van de hamvragen is dan ook in hoeverre we bereid zijn om onze luxe op te geven. Een andere is de betaalbaarheid.

In de Marge van Top Transport

Covid gaf de online handel en daarmee ook het wegvervoer vleugels. De ecologische transitie van dat laatste daarentegen komt maar traag op gang. Elektriciteit en lange afstanden gaan immers niet goed samen. Daarom zijn de eerste elektrische vrachtwagens voertuigen voor leveringen, die overdag minder dan 200 kilometer moeten afleggen en ‘s nachts herladen kunnen worden.

Transport – Uitdagingen volgens sectorfederaties

De sector van het wegtransport groeit verder ondanks de crisis. Het afgelopen jaar waren er wel meer faillissementen. En er zijn nog meer uitdagingen. Zo schreeuwt de transportsector om chauffeurs. We praten hierover met Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV), de Belgische Federatie van Wegvervoerders en logistieke Dienstverleners (Febetra), belangenverdediger UPTR en het Sociaal Fonds Transport en Logistiek (SFTL).

De weg naar groei is lang en lastig

Iets meer dan 14.000 transportbedrijven zijn er in ons land actief. Opmerkelijk: bijna negen op de tien daarvan heeft minder dan vijf mensen in dienst. Met andere woorden: uitgroeien tot een echt groot bedrijf in deze branche is blijkbaar geen evidente klus. Hoe komt dat?

Supply chain - Physical internet

Het physical internet is een concept dat mikt op een efficiëntere en duurzamere manier van transport en logistiek. Het idee is om goederen en producten op een vergelijkbare manier te vervoeren als hoe informatie over het internet wordt verstuurd. Net zoals een e-mail de volledige netwerkcapaciteit gebruikt om snel en efficiënt van zender naar ontvanger te stromen, zouden ook goederen de volledige capaciteit van de multimodale transportinfrastructuur moeten gebruiken.

E-trucks gecombineerd met treinen

De markt van e-trucks komt stilaan op gang, ook in België. Verschillende grote ondernemingen waaronder AB InBev, Colruyt Group en Coca-Cola tellen vandaag al verschillende elektrische vrachtwagens binnen hun vloot en hebben er nog veel meer in bestelling staan. “Een e-truck is ideaal voor kortere afstanden en trajecten in binnensteden; voor langeafstandsvervoer is hij voorlopig nog niet geschikt”, stelt Mark Pecqueur van Thomas More.

De e-van rijdt langzaam de automobielmarkt binnen

Bij de personenwagens lijkt het stilaan op een uitgemaakte zaak: de elektrificatie zal zich de komende jaren allicht sterk verderzetten, zozeer zelfs dat benzine- en dieselmotoren in dat marktsegment aan hun laatste stuiptrekkingen bezig zijn. Ook bij de elektrische vans en bestelwagens begint één en ander te bewegen, maar wel aan een wat gezapiger tempo.

LEZ en zero stadsemissie

De Europese Commissie wil dat nieuwe vrachtwagens en bussen drastisch minder CO2 gaan uitstoten, zo maakte Europees commissaris Frans Timmermans onlangs bekend: 45% minder uitstoot tegen 2030, 90% minder vanaf 2040. Intussen experimenteren ook steeds meer steden met lage-emissiezones en broedt Vlaanderen op een proefproject rond zero stadsemissie.

Belgische havens - Gewapend voor de toekomst?

Ook voor onze havens zal 2022 de geschiedenisboeken ingaan als een bijzonder bewogen jaar. Toch zette North Sea Port haar beste resultaat ooit neer, terwijl de resultaten van de gloednieuwe fusiehaven Antwerpen/Zeebrugge stabiel bleven. Christa Sys, havenspecialist van de Universiteit Antwerpen, waarschuwt evenwel dat onze havens niet op hun lauweren mogen gaan rusten.

Edito Top Bouw - Windkracht

Zo tussen angst en hoop kijkt de sector vol verwachting naar een wind uit de jaren 80 die opnieuw voluit waait. Herinnert u zich de ‘No Time to Waste’ campagne van Greenpeace nog? De bouw creëert letterlijk mee de wereld die we morgen voor onze kinderen achterlaten. Duurzaamheid staat meer dan ooit centraal bij bouwen en wonen, terwijl ons land een internationale sleutelrol speelt qua windenergie. Dus werk is er meer dan genoeg aan de winkel.

In de marge van Top Bouw

In vergelijking met het voorgaande boekjaar is de nettowinst van de ondernemers in ons klassement met bijna een derde gestegen (32,3%). Die vooruitgang moeten we echter vooral toeschrijven aan de aannemers, waar de gecumuleerde winst met meer dan de helft stijgt (52%), tegenover 14% bij civiele engineering.

Horizon 2022-2024 - Bouw houdt stand

De bouw kende in 2022 een groei van 1,5% en zal in 2023 stabiliseren, zo blijkt uit een studie van Embuild, vroeger gekend onder de naam Confederatie Bouw. Nochtans was 2022 allesbehalve een evident jaar. De oorlog in Oekraïne en de ongemeen scherpe energiecrisis hadden een impact op de bouw, vooral dan op de prijzen van bouwmaterialen. Die gingen in 2022 met gemiddeld 10% omhoog, na eerdere prijsstijgingen in 2020 en 2021.

Duurzaam wonen wordt meer en meer duurzaam huren

Nu de prijzen voor duurzaam bouwen de pan uit swingen, schuift onze markt steeds meer op naar een huurmodel voor energetische woningen en appartementen. De ruggensteun van fondsen en institutionele investeerders is daarbij hard nodig. Het is niet toevallig dat de ontwikkelaars dan ook meer en meer inzetten op het verhuren van duurzame woningen of appartementen.

Een modulaire oplossing voor de woonnood

Een straf staaltje snelbouw op de Hoedhaarsite in Lokeren. Begin september verrees er in amper vier dagen een nieuwe woonwijk met tien woningen. Het gaat om volwaardige woningen op twee niveaus met oppervlakten van 110 en 130 vierkante meter. Tussen de aanvraag van de bouwvergunning en de oplevering zaten ongeveer zeven maanden.

Van euro’s besparen naar kilowattuur besparen

Duurzaamheid heeft veel facetten en hetzelfde geldt voor facility management. De facility manager is daardoor goed geplaatst om het duurzaamheidsbeleid mee vorm te geven. Vastgoed, mobiliteit, catering, werkplekinrichting, afvalbeheer… noem maar op, het zit vaak geheel of gedeeltelijk bij de facility manager. Facility management heeft op die manier een impact op heel veel domeinen die gelinkt zijn aan duurzaamheid.

Veiliger is rendabeler

Een bouwwerf is een complexe, voortdurend veranderende werkomgeving. Dat maakt het lastig voor de bouwsector om te excelleren in de veiligheidsstatistieken. Toch is de bouw er de voorbije jaren veiliger op geworden. Voor een deel heeft dat te maken met technologische evoluties, maar de betere veiligheidscijfers gaan ook samen met het groeiend veiligheidsbewustzijn in de sector als gevolg van allerlei campagnes, opleidingen en maatregelen.

Windenergie op zee - Een nieuw Belgisch exportproduct?

Wanneer het aankomt op offshore windenergie, zijn de Belgische bedrijven niet aan hun proefstuk toe. Doordat ze in eigen land botsen op de limieten van het kleine zeegebied, verruimen ze hun blik naar het buitenland en zijn de eerste internationale projecten van Belgische makelij reeds een feit. In een context waarin windenergie op zee de toekomst lijkt, is een nieuw exportsucces mogelijk geboren.

Madaster - Hefboom voor circulair bouwen

Sinds 2 januari is het digitaal materialenpaspoort Madaster operationeel in België. De tool wil een hefboom zijn voor circulair bouwen en spreekt daarom alle actoren in de bouwketen aan. Aan de hand van een geüpload bouwwerkinformatiemodel kan Madaster alle gegevens over de gebruikte materialen en producten omzetten in een materialenpaspoort en heel wat inzichten bieden over de circulaire waarde en de embodied carbon van een gebouw.

Top Industrie - Reality check

Met alle doemberichten rond klimaatverandering, overbevolking of het nakende einde van onze planeet hopen we misschien beter dat een aantal van de (oude) sciencefiction scripts vertaald worden in concrete blauwdrukken waarmee we de mensheid redden.

In de Marge van Top Industrie - Met de complimenten van de IRA

Nadat we in 2020 de grootste economische krimp sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog te verwerken kregen, zagen we de activiteit in het tweede kwartaal van 2021 sterk opleven, wat over het hele jaar een groei van 6,2% opleverde. De omzet van de maakindustrie steeg met 17,5% en overschrijdt met bijna 293 miljard het niveau van voor de coronacrisis.

Belgische industrie toont zich weerbaar tegen crisis

Het afgelopen jaar was een moeilijk jaar voor de industriële sector, mede door de stijgende energieprijzen en snel oplopende loonkosten. De Belgische bedrijven bleven echter niet bij de pakken zitten. Sommige ondernemingen pasten hun businessmodel aan. Andere speelden een belangrijke rol in de energietransitie en ontwikkelden nieuwe producten of pasten hun productieproces aan om energie te besparen. De sectorfederaties blijven hoopvol, al belooft 2023 een uitdagend jaar te worden.

Kleine stapjes vooruit zijn ook stapjes vooruit...

De trend naar vergroening en verduurzaming zet zich door in alle industriële sectoren, maar dat loopt niet altijd van een leien dakje. Wat zijn de grootste uitdagingen en specifieke problemen waar de chemie in ons land mee af te rekenen krijgt? De druk op de chemie om in ijltempo te verduurzamen, is enorm. De praktijk is nochtans een stuk weerbarstiger.

Auto-industrie: een queeste naar halfgeleiders

Wie recent zijn handtekening zette onder een bestelbon voor een auto, zal het beamen: vergeleken met het pre-coronatijdperk zijn de levertijden van wagens gigantisch opgelopen. De fabrikanten kampen met onderdelentekorten, vooral voor chips is een wereldwijd gevecht bezig. Hoe komt dat? En hoe proberen de Belgische automobielfabrieken van Audi in Brussel en Volvo in Gent zich hiertegen te wapenen?

Drones: veel meer dan mooie luchtbeelden schieten

Inspecties, bewakingsopdrachten, dringende leveringen: drones kunnen het allemaal. Deze vliegende tuigen doen dat in de meeste gevallen bovendien sneller, veiliger én goedkoper dan klassieke oplossingen. Drones zijn niet alleen ideaal om technische inspecties uit te voeren op gevaarlijke en moeilijk bereikbare plaatsen maar ze kunnen ook opdrachten uitvoeren waarbij ze zaken zien, meten en weten die met het menselijk oog veel moeilijker waarneembaar zijn.

Brood op Mars krijgt stilaan vaste vorm

Kunnen we op Mars ooit tarwe telen en er vervolgens brood mee bakken? Zeven Belgische bedrijven en kennisinstellingen onderzoeken het al sinds begin 2020. Waar staat het ambitieuze SpaceBakery-project intussen?

Ook de maakindustrie haalt voordelen uit RPA

Met Robotic Process Automation (RPA) kunnen organisaties doelgericht repetitieve bedrijfsprocessen automatiseren. Dat gebeurt via software, op basis van het creëren van virtuele medewerkers, of robots. “RPA-oplossingen werken sneller én foutlozer dan mensen: en ze zijn niet alleen zinvol binnen kantooromgevingen maar ook voor de maakindustrie.”

Woord vooraf Top 5.000 - Met de grove borstel

Had u verwacht dat de schoorsteenveger vandaag niet zou weten waar eerst zijn borstels aan elkaar te schroeven zodat de houtkachel voldoende trek houdt? We zijn op zoek naar manieren om goedkoper te verwarmen, nu de energieprijzen de (oorlogs)pan uitswingen. De centrale verwarming  gaat een graadje lager of wordt uitgeschakeld en maakt hier en daar plaats voor mobiele stookoliekacheltjes.

In de Marge van Top 5.000 - Van opleving naar recessie?

Op een ongeziene daling van het BBP in 2020 volgde een jaar later een even onuitgegeven stijging. Alles leek opnieuw goed te lopen. Tot op de Oekraïense vlakten de kanonnen begonnen te bulderen.

Een lange, koude economische winter vermijden

Het blijven economisch boeiende maar ook hobbelige tijden, met hoge toppen en diepe dalen de voorbije jaren. Naarmate 2022 vorderde, werden de perspectieven steeds somberder. Hardnekkige en torenhoge inflatiecijfers in combinatie met een nakende recessie zorgen voor heel veel economische vraagtekens richting 2023.

“Deze war for talent zal nog zeker tien jaar aanhouden”

Het lijkt een stevige paradox: terwijl we al ruim twee jaar van de ene pandemie in de andere crisis sukkelen, verkeert onze arbeidsmarkt in bloedvorm. De werkloosheidscijfers zijn historisch laag en werkgevers zoeken zich suf naar geschikt personeel.

Mobiliteit - De voorkeuren van medewerkers veranderen volop

Trends als de drang naar duurzaamheid en het niet meer weg te denken hybride werken veranderen volop de mobiliteitsnoden van ondernemingen en hun mensen. Twee mobiliteitsexperts werpen hun licht op de evoluties van vandaag en morgen.

CIO’s vrezen hackers, jobhoppers en inflatie

De coronacrisis gaf de digitaliseringsgolf bij de Belgische bedrijven een serieuze boost. Maar door de volgende crisis – de huidige – gaan ondernemers onvermijdelijk weer in de remmen. Waar moet het met IT en digitalisering naartoe?

Verzekeringsmaatschappijen - Strijd tegen natuurgeweld

Hitte, droogte, stormen, overstromingen: de klimaatverandering begint de verzekeraars veel te kosten.

Weg met de goede oude bank

In vergelijking met twintig jaar geleden blijft er vandaag nog amper een vijfde van de kantoren over. De personeelskosten zijn gehalveerd en de winstmarge is verdubbeld tegenover 1993.

Holdings - Opnieuw dividenden

Zoals wel vaker in roerige tijden is de top van ons klassement door elkaar geschud. Dat biedt een mooie gelegenheid om kennis te maken met enkele nieuwkomers.

Top Transport - Ketting

Het is de zwakste schakel die de sterkte van een ketting bepaalt. Een oneliner die zowel letterlijk als figuurlijk van bij fervente fietsliefhebbers tot ambitieuze bedrijfsleiders weerklinkt wanneer het om belangrijke onderdelen of strategische processen gaat. Ook grote schakels kunnen trouwens breken.

In de Marge van Top Transport: na covid liggen de kaarten anders

Voor het virus opdook, kampte de sector met een overaanbod, waar vooral de kleine ondernemingen onder leden. Een jaar later kan de sector de vraag nauwelijks nog bijhouden. Het coronavirus heeft iedereen verrast en vormde in zekere zin de katalysator van een verandering die niemand verwachtte.

Visie - Vrachttransport houdt stand, ondanks corona

Het afgelopen jaar deed de transportsector het globaal genomen goed. Toch zijn er opvallende verschillen. Het wegtransport heeft de crisis goed doorstaan, terwijl het personenvervoer enorme omzetverliezen kende. Het vrachtvervoer staat bovendien voor enorme uitdagingen, zoals de energietransitie en het gebrek aan chauffeurs.

Water: brandstof van de toekomst?

Hebben trucks en bestelwagens op waterstof een toekomst? Mark Pecqueur van Thomas More en auteur van Run on Water is daar rotsvast van overtuigd. “Waterstof zal als brandstof een nieuw tijdperk inleiden: zonder uitstoot.”

e-Highway: slimme oplossing die wegtransport decarboniseert

Als het van Siemens Mobility afhangt, dan rijden trucks in de nabije toekomst op de rechterrijstrook van belangrijke snelwegen via een bovenleiding en pantograaf. “Verschillende Europese spelers tonen concrete interesse in deze kostenefficiënte oplossing”, vertelt mobiliteitsexpert Toon Wassenberg.

Supply chain van morgen: korter, groener en duurder

Tal van onderdelen en grondstoffen zijn nog nooit zo schaars geweest als vandaag. De coronapandemie legt nu al twee jaar wereldwijd knopen in de logistieke keten van organisaties. Twee professoren Supply Chain Management aan de Universiteit Antwerpen en Vlerick Business School werpen hun licht op de problematiek. “Just in Time (JIT) voorraadbeheersing is compleet achterhaald.” 

Drankensector: de consumptie zal deels verschuiven van horeca naar thuis

Je bent de grootste onafhankelijke drankenverdeler van België, maar door de pandemie zakt je omzet met 40%. Wat doe je dan? “Het was voor ons een opportuniteit. We hebben de digitalisering van ons bedrijf, en zeker de logistiek, versneld”, duiden Michel en Paul Haelterman, derde generatie gedelegeerde bestuurders van het familiebedrijf.

Intermodaal vervoer - Een belangrijke uitdaging

Alle Europese landen trachten het aandeel van het goederenvervoer per spoor en over het water uit te breiden. Die ontwikkeling vloeit niet alleen voort uit een streven naar duurzaamheid en de bescherming van het milieu, maar ook uit de wens om het verkeer op de weg en in de stadscentra te beperken en de files aan te pakken. België vormt daar geen uitzondering op.

Fusie Antwerpen – Zeebrugge: hoe groot is de meerwaarde?

Nu de Belgische mededingingsautoriteit begin dit jaar het licht op groen zette, staat niets de vorig jaar aangekondigde fusie tussen de havens van Antwerpen en Zeebrugge nog in de weg. Hiermee wordt het Belgische havenlandschap ingrijpend hertekend, maar of de eengemaakte haven ook internationaal een groot verschil zal maken, blijft vooralsnog een open vraag.

Vaccinatiecampagne - Gesteund op militaire precisie

De razendsnelle ontwikkeling van de covidvaccins was een wetenschappelijk huzarenstukje, maar ook de logistiek achter de vaccinatiecampagne was allerminst alledaags. Twee Belgische bedrijven speelden hierin een hoofdrol.

Top Bouw - Onderweg naar morgen

Wie ietwat met de sector vertrouwd is, weet dat in normale omstandigheden alles goed gaat wanneer het goed gaat in de bouw. Iedereen is het er echter over eens dat de periode waarin we vertoeven de meest abnormale uit de geschiedenis is sinds de Tweede Wereldoorlog.

In de Marge van Top Bouw - Terug naar de cijfers van voor covid

Omdat onze Tops traditioneel niet-geconsolideerd zijn, hebben we deze aangevuld met een geconsolideerd klassement van de twintig grootste aannemers van het land en kort een portret geschetst van degene die sinds 2016 de snelste groei lieten optekenen.

 

Vier belangrijke uitdagingen voor de bouwsector

De bouw staat de komende jaren voor een serieuze omwenteling. De sector evolueert snel en wordt momenteel geconfronteerd met vier belangrijke uitdagingen. Elk van deze uitdagingen zal een grote impact hebben op de manier van bouwen, maar ook op de plaats van de bouw in de economie en in de maatschappij.

Stedelijke infrastructuur wapenen tegen extreme weersomstandigheden

Sinds deze zomer staat de strijd tegen extreem weer hoog op de agenda. Met een goede visie op infrastructuur kunnen steden en gemeenten veel doen om in te spelen op hitte, droogte of overstromingen. “Steden mogen geen kansen meer laten liggen.”

Koning auto in tijden van modal shift

In de vorige eeuw rolden steden de rode loper uit voor koning auto. Vandaag moet de auto er baan ruimen voor andere vervoersmodi. Wat zijn de gevolgen van deze omslag voor de parkeerinfrastructuur in en rond onze steden?

Gezonde werkomgeving - Meer dan een goed ventilatiesysteem

COVID-19 heeft de aandacht voor een gezond kantoorgebouw helemaal op scherp gezet. Ventilatie krijgt meer aandacht dan ooit tevoren. De toepassing van de regels blijkt echter geen sinecure en bovendien stopt het creëren van een gezond kantoorgebouw niet bij een goed ventilatiesysteem.

Facility management eindelijk richting strategische afslag

Door de aandacht voor telewerk en de schaars bezette kantoren, kwam facility management de voorbije jaren hoog op de agenda van veel ondernemingen. Digitalisering kreeg de wind mee en facility managers krijgen meer gehoor bij het bepalen van de bedrijfsstrategie.

Genereus met gedeelde ruimte

In een context van schaarse ruimte en oplopende bouwkosten lijkt het niet onzinnig om meer ruimte te delen. Dat hoeft niet per se te resulteren in cohousing. Kleine, eenvoudige ingrepen verlagen de drempel voor een breed publiek. 

In de Marge van Top Industrie - Richting herindustrialisering

Alle indicatoren gaan achteruit, maar als we van naderbij kijken, ziet de tabel er niet zo negatief uit als het lijkt. Niet alle achteruitgang is toe te schrijven aan COVID-19, dat voor een aantal ondernemingen zelfs een fantastische innovatieversneller bleek.

Smakelijke verhalen met duurzaamheid van a tot z

De voedingsindustrie toont bij zowel grote bedrijven als kmo’s de wil om te verduurzamen, maar de prijsdruk is een remfactor, waarschuwt Fevia. “De prijzen die de retail wil betalen, zijn absoluut niet duurzaam”, klinkt het. Hoewel de Belgische voedingsindustrie al langer investeert in duurzame initiatieven, blijft de nood aan kennis en expertise over het onderwerp groot.

 

Nieuwe Top Industrie - Cijfers + Visie = Relevantie²

Net als heel wat goede voornemens zit onze eerste printspecial van 2022 in een aangepast jasje. Zowel qua verpakking als inhoud zijn er niet weg te denken klassiekers als nieuwe invalshoeken. Gedreven door de overtuiging dat kiezen niet altijd verliezen hoeft te zijn. De belangrijkste metamorfose zit in de look & feel.

Corona krijgt industrie niet klein

De Belgische industriële sector is sterk en robuust genoeg om de coronacrisis te weerstaan. De sector speelde ook een belangrijke rol om ons door deze gezondheidscrisis te loodsen. Maar de uitdagingen zijn groots. Verschillende sectoren worden tegelijkertijd geconfronteerd met diverse problemen, zoals een grondstoffenschaarste, haperende logistiek en personeelstekort. Diverse federaties en bedrijven laten hun licht op de zaak schijnen.

 

Geven vaccins hele Belgische farmasector een boost?

“A real vaccine powerhouse”, zo omschreef Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen ons land tijdens een bezoek aan de Pfizer-productiesite. De Belgische farmasector maakte het voorbije jaar internationaal een goede beurt. Dat klinkt goed, maar kunnen we ook op langere termijn de vruchten plukken van het vaccinatie-effect?

5G - Aan de vooravond van een nieuwe revolutie

Eén van de opvallendste deelnemers aan de zesde editie van ABISS, de netwerkbeurs voor de digital, smart en connected industry, was allicht Citymesh. CEO Mitch De Geest vertelt hoe zijn bedrijf erin geslaagd is om de eerste Belgische 5G-operator te worden. Alsook welke voordelen 5G binnenkort kan opleveren voor organisaties. “Deze snelle mobiele datatechnologie zal over enkele jaren ook kmo’s een grote boost geven.”

Voedselverspilling tegengaan als belangrijke driver in productieproces

Tijdens de Smart Production Day in oktober deelden tientallen Belgische industriële spelers hun ervaringen en beste praktijken rond innovatie en lean productiesystemen. Voedingsbedrijf Vandemoortele was één van de deelnemers. “Duurzame en slimme productietechnieken zijn cruciale pijlers in onze bedrijfsvoering”, zegt Operational Excellence Manager Pepijn Verhaeghe.

Brexit: 1 jaar later – Opluchting en onzekerheid wisselen elkaar af

Net geen twee jaar geleden stapte het Verenigd Koninkrijk uit de EU, op 1 januari 2021 trad het nieuwe handels- en samenwerkingsakkoord tussen de EU en het VK effectief in werking. Een jaar later lijken de meeste van onze bedrijven de Brexit behoorlijk verteerd te hebben, al blijft de dreiging van een handelsoorlog tussen het VK en de EU tot vandaag imminent aanwezig.

Top 5.000 - Woord vooraf: alles komt terug?

Eén van de meest gebruikte oneliners is dat we in een context leven waarin steeds snellere verandering de enige constante geworden lijkt. Dat geldt zowel voor ons privébiotoop als voor de economische realiteit, die beide het label opgeplakt kregen om na corona – als dat al ooit komt – voor altijd veranderd te zijn. Een aantal aspecten van ons doen en laten zijn alvast minstens tijdelijk anders. Andere bleven zoals ze waren of kwamen vanuit de luwte terug als een boemerang.

Top 5.000 - Impact corona op bedrijfsresultaten

In 2020 daalde het Belgische bbp met 5,7% tegenover het jaar daarvoor. Dat is de grootste daling op jaarbasis die sinds de Tweede Wereldoorlog is opgetekend. Bijna drie keer meer dan tijdens de economische en financiële crisis van 2009! Toen daalde het bbp met slechts 2%. Nu kwam de schok echter veel harder aan omdat hij zo onverwacht was.

Top 5.000 - Macro-economie: geen supergroei maar beter dan gemiddeld

2021 werd zoals verhoopt het jaar van de normalisering van het leven en de volledige heropening van de economie. Met dank aan enkele goed werkzame vaccins en de massale productie ervan in korte tijd. We kregen in 2021 dan ook uitzonderlijk hoge groeicijfers die we in decennia niet meer hebben gezien. 2022 zou nog steeds een jaar moeten zijn van groei, maar niet meer zo spectaculair als in 2021.

Top 5.000 - Bankenkraan staat open

Als het huis in brand staat, bezuinig je best niet op water. Overal ter wereld hebben de centrale banken dan ook massaal de kraan opengedraaid. Met de duizenden miljarden die zo beschikbaar werden, konden de regeringen de snel stijgende overheidsuitgaven financieren, die bestemd waren om de wereldwijde verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Top 5.000 - Holdings hebben het lastig

Opgedroogde dividenden en waardeverminderingen deden het gecumuleerde resultaat van de 100 grootste holdings van ons land kopje-onder gaan. Vier op de tien holdings zagen hun winst wegsmelten. In die context werd onze Top 10 in termen van portfolio-inkomsten door elkaar geschud.

Top 5.000 - Verzekeringssector houdt stand

Als we de cijfers van de internationale verzekeraars die zich door de Brexit in België vestigden buiten beschouwing laten, dan sluit de sector het jaar af op 28,4 miljard aan brutopremies, een daling met 2,6%. De ‘schuldige’ is de sector leven. Die is met 15,5 miljard goed voor 54% van alle geïnde premies en kent een achteruitgang van 5,4%.

Arbeidsmarkt - Stabiliteit is niet altijd goed nieuws

Onze arbeidsmarkt is de pandemie zonder al te veel kleerscheuren te boven gekomen, zo lijkt het. Toch waarschuwen zowel arbeidseconoom Stijn Baert (UGent) als arbeidsmarktexpert Jan Denys (Randstadgroup) om niet te vroeg victorie te kraaien. Bovendien, zo waarschuwt Baert, kunnen we de noodzakelijke hervormingen niet blijven uitstellen. “Op een gegeven moment dreigen we immers echt aan welvaart in te boeten.”

Top Industrie - Technologie - Optimisme in slechte tijden

In het coronajaar 2020 zag de Belgische technologische industrie 7,5% van haar omzet afkalven. Maar kijkend naar het herstel en naar de concurrentiepositie toont sectorfederatie Agoria zich opvallend positief over de toekomst.

Top Industrie - Chemie & Life sciences - Op een kantelpunt

2020 mag voor heel wat sectoren dan al een ‘annus horribilis’ zijn geweest, voor de chemische en zeker voor de farmaceutische sector in ons land lagen de kaarten toch enigszins anders. Voor beide sectoren zou de coronapandemie, om uiteenlopende redenen, een belangrijk kantelpunt kunnen zijn.

In de Marge van Top Industrie - Van bier tot vaccin

Het ten zuiden van Antwerpen gelegen Puurs was tot voor kort alleen gekend bij Duvelliefhebbers, maar geniet vandaag wereldwijde faam. Daar worden immers miljoenen doses geproduceerd van een vaccin dat ons tegen het coronavirus moet beschermen.


Infotheek
Milieubelastingen naar economische activiteit

Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2021

 

KB/WIB 1992 - Bijgewerkte versie 25 april 2023

KB/WIB 1992 – Gecoördineerde tweetalige versie bijgewerkt tot en met het KB van 25 april 2023

 

Dienst voorafgaande beslissingen

Dienst voorafgaande beslissingen - Jaarverslag 2022
 

Wetstraat
Centraal register van bestuursverboden

Wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden - BS 1 juni, p. 51.790 

Maatregelen inzake loonoverleg voor periode 2023-2024

Wet houdende maatregelen inzake het loonoverleg voor de periode 2023-2024 - BS 31 mei, p. 51.764
 

Invoeging "Schulden van de consument" in Wetboek economisch recht

Wet houdende invoeging van boek XIX "Schulden van de consument" in het Wetboek van economisch recht - BS 23 mei, p. 49.149