Vinden

Trends Top Blog

Actuele onderwerpen uit het bedrijfsleven, samenvattingen van keynotes tijdens launches, interviews en diepere analyses. Wekelijks verzameld in onze nieuwsbrief.

Fiscaal investeren in een kmo die onder de Covid-19-crisis leed

Om de kmo’s te helpen die hun omzet door Covid-19 zagen ineenstorten, biedt de regering de belastingplichtigen de mogelijkheid om tegen fiscaal interessante voorwaarden in te tekenen op een kapitaalverhoging van die ondernemingen. Ze kunnen tot 100.000 euro investeren en daarmee een belastingvermindering van 20% van het geïnvesteerde bedrag krijgen.

Uitstel voor elektronische sociale verkiezingen?

De Nationale Arbeidsraad (NAR) stelt vast dat heel wat ondernemingen die geen elektronische stemming hebben gepland op de oorspronkelijke dag X, desondanks toch een elektronische stemming willen organiseren in het kader van de gezondheidsmaatregelen in verband met de Covid-19-crisis. Daarom vraagt de raad aan de wetgever om de nodige maatregelen te nemen, zodat het mogelijk is om op dat vlak nog geldige akkoorden af te sluiten.
 

Verhoging van aftrekbaarheid van receptiekosten en giften

Om te voorkomen dat volledige sectoren ten onder gaan, zet de regering in op een tijdelijke verhoging van bepaalde belastingverminderingen. Zo zou de zwaar getroffen evenementensector kunnen worden gestimuleerd door de volledige aftrekbaarheid - tegenover 50% nu - van de receptiekosten gemaakt tussen 8 juni 2020 en 31 december 2020.

Met het internet verbonden apparaten en ziekteverzekering

De snelle toename van het aantal met het internet verbonden apparaten, waarvan er nu wereldwijd al miljarden zijn, houdt volgens de PS het risico in dat er een nieuw businessmodel op het gebied van ziekteverzekering ontstaat. Terwijl die laatste steunt op een model dat uitgaat van gedeeltelijke of gehele onderlinge waarborging van de ziekterisico’s, brengt het nieuwe businessmodel daarentegen mee dat de individuele burgers persoonlijk verantwoordelijk zijn voor hun biologisch lot.

Faillissementen – Onderweg naar alarmfase 4?

Als er iets is waarover we het allemaal eens zijn, dan wel dat het voorbije halfjaar verre van normaal was. Het regende woorden als ‘bijzonder’ en ‘uitzonderlijk’ maar ook ‘alarmerend’ en ‘dodelijk’. Op het vlak van faillissementen kunnen we de voorbije periode in drie verschillende fases indelen.

Bescherming voor mede-eigenaars als consumenten

Herstellingen aan het dak laten uitvoeren, brandstof inslaan voor de verwarmingsketel of de lift laten onderhouden: verenigingen van mede-eigenaars consumeren dagelijks goederen en diensten, stellen juridische handelingen en sluiten contracten af voor goederen en diensten van alle aard. Vaak bestaan die verenigingen voor het grootste deel uit mede-eigenaars die zelf de hoedanigheid van consument hebben.

Zeven dagen per week open?

Om de handelaars de kans te bieden een deel van het tijdens de sluiting van hun zaak geleden verlies goed te maken, stelt de Open Vld voor om de verplichte wekelijkse rustdag tot het einde van het jaar te schorsen, zodat de handelaars, als ze dat wensen, zeven dagen per week hun zaak kunnen openen.

Corona-tijdskrediet

Vanaf 1 juli wordt het mogelijk om bij werknemers uit de privésector voor een periode van één tot zes maanden corona-tijdskrediet op te nemen. Dat nieuwe tijdskrediet zal naast het gewone tijdskrediet bestaan en biedt werkgevers van een bedrijf dat erkend is als in herstructurering of in moeilijkheden de mogelijkheid om een gedeeltelijke onderbreking (halftijds of één vijfde) voor te stellen aan hun werknemers, zodat die tijdelijk hun prestaties kunnen verminderen.

Kilometervergoeding daalt

Elke werkgever kan zijn werknemers die hun eigen wagen, motorfiets of bromfiets gebruiken voor verplaatsingen in het kader van het werk, een forfaitaire kilometervergoeding toekennen. Die vergoeding wordt niet belast wanneer ze niet hoger is dan de vergoeding die het federale overheidspersoneel ontvangt en wordt jaarlijks berekend volgens een behoorlijk ingewikkelde formule waarin zowel de afgevlakte gezondheidsindex als de brandstofprijzen een rol spelen.

Hervattingstoelage voor zelfstandigen

Omdat een zelfstandige zijn activiteit moet hebben stopgezet om in aanmerking te komen voor het klassieke overbruggingsrecht, stellen de groenen voor om aan die zelfstandigen die hun activiteit niet staakten, maar die maar moeilijk weer op gang komen, een hervattingstoelage toe te kennen.

Consumenten krijgen zes maanden respijt om te betalen

Door de crisis van 2008 was het aantal collectieve schuldenregelingen beduidend gestegen. De PS wil voorkomen dat de economische crisis die door de huidige pandemie wordt veroorzaakt, hetzelfde effect heeft en stelt daarom voor om consumenten die door de Covid-19-crisis kwetsbaar zijn geworden, een betalingsplan met een maximale looptijd van zes maanden of meer toe te kennen.

Wordt de Kaasroute weer gesloten?

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) probeerde dat al in 2016, maar werd twee jaar later door de Raad van State teruggefloten. De reden daarvoor waren de roerende schenkingen via een Nederlandse notaris, de fameuze Kaasroute, waarmee zowel de schenkingsrechten als de successierechten kunnen worden vermeden en die bijzonder interessant is wanneer het een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik betreft.

Negen vragen om u niet te laten belazeren

De huidige pandemie heeft ook onverwachte gevolgen. Zo nam door de lockdown het risico aanzienlijk toe dat u wordt geconfronteerd met online investeringsfraude. Consumenten gebruiken immers vaker het internet en op de sociale media wemelt het van de bedriegers van allerlei slag.

Antiquairs onder toezicht

Antiekbeurzen en salons, zo stelt Tracfin vast, vormen een probleem, aangezien er geen controle wordt uitgevoerd op de regelmatigheid van de uitgevoerde transacties of op de gehanteerde prijzen. Sinds de gebeurtenissen in Irak en Syrië vormt de kunstmarkt immers een risicosector op het gebied van het witwassen van kapitaal en de financiering van het terrorisme.

Beperking van beslagleggingen

In de wet van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19 worden het uitvoerend beslag en het uitvoerend en bewarend beslag onder derden (loonbeslag) tijdelijk beperkt. Gezien de omstandigheden vraagt de sp.a om een verlenging met een maand van de maatregel, die dan tot 17 juli zou gelden.

Btw op zijn Italiaans

Italië lijkt dé manier te hebben gevonden om btw-fraude te bestrijden. Ondernemingen zijn er immers verplicht om hun facturen eerst in digitale vorm aan de overheid te verzenden. Die stuurt ze vervolgens door aan de bestemmeling. Zo weet de Italiaanse belastingadministratie meteen welk btw-bedrag er verschuldigd is.

Zelfstandigen: ouderschapsuitkering verlengd

De ministerraad besliste om de ouderschapsuitkering voor ouders die als zelfstandige werken voor de maanden juli en augustus te verlengen. Als ze hun activiteit voortzetten of hervatten, maar in juli en augustus die activiteit door de Covid-19-crisis moeten combineren met de zorg voor hun kind(eren) jonger dan 12 jaar of met een beperking, zullen ze in aanmerking kunnen komen voor de ouderschapsuitkering.

Minder belastingen, meer liquiditeit

Een vervroegde verliesaftrek toestaan: de maatregel is meer dan welkom en maakt het voor ondernemingen die onder het coronavirus hebben geleden mogelijk om hun liquiditeit te verbeteren. De regering wil immers bedrijven de mogelijkheid bieden om de winst die verbonden is met het belastingjaar 2020 (dus de winst van 2019) volledig of gedeeltelijk vrij te stellen door er nu al het dit jaar eventueel geleden verlies in te verrekenen.

Wederopbouwreserve voor 2021-2022 en 2023

De regering boog zich niet alleen over de liquiditeit, maar ook over de solvabiliteit van de ondernemingen en stelt in dat kader voor om een ‘wederopbouwreserve’ aan te leggen op basis van de winsten gerealiseerd in de loop van de boekjaren 2022 tot 2024. Het maximumbedrag van die wederopbouwreserve is beperkt tot het bedrijfsverlies van het boekjaar op de afsluitdatum van het boekjaar in 2020, met als maximum 20 miljoen euro.

Een btw-tarief van 6% op zeep?

We horen het elke dag: om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, moeten we in de eerste plaats regelmatig onze handen reinigen met een hydroalcoholische oplossing of simpelweg met water en zeep. Toch wordt die laatste fiscaal nog steeds niet als een levensnoodzakelijk goed beschouwd, waardoor er 21% btw op wordt geheven.

Buitenlandse spaarboekjes

Hoewel ze al meermaals werd veroordeeld, namelijk door de hoven van beroep van Antwerpen en Gent, blijft de belastingadministratie bij haar standpunt en bestudeert ze, aldus het ministerie van Financiën dat daarover een vraag kreeg “de mogelijkheid van een cassatieberoep”. In principe moeten voor buitenlandse spaarrekeningen dezelfde voorwaarden gelden als voor de Belgische.

Welke vergoeding voor thuiswerk?

Een bureauvergoeding van 126,94 euro per maand tot dekking van de kosten voor verwarming, elektriciteit, klein bureaugereedschap enzovoort, kan vrij van sociale zekerheidsbijdragen toegekend worden aan alle werknemers die van thuis uit werken. Die vergoeding, zo verduidelijkt de RSZ, kan ook worden toegekend aan werknemers die vóór de Covid-19-maatregelen niet van thuis uit werkten

Moederschapsverlof overdraagbaar

Hoewel vrouwen hoger geschoold zijn dan mannen, bekleden ze minder vaak een kaderfunctie. Een van de redenen daarvoor is zonder enige twijfel het moederschap, dat volgens verscheidene studies een belangrijke reden zou zijn voor het feit dat de beroepsloopbanen van vrouwen en mannen uiteenlopen, vooral tijdens de eerste tien jaren van het beroepsleven.

Aangepaste zomervakantie voor een vlottere heropstart?

Gaat de nakende zomervakantie geen roet in het eten gooien bij de langverwachte heropstart van de ondernemingen? De Open Vld vreest in elk geval van wel en vraagt dat de ondernemingen uitzonderlijk en in overleg met hun werknemers zouden mogen beslissen om soepeler om te springen met de vakantieperiodes voor 2020.

Algemene vergaderingen: tot 8 september

Krachtens koninklijk besluit nummer 4 werd de termijn van zes maanden, te tellen vanaf de datum van afsluiting van het boekjaar, waarbinnen de jaarrekening moet worden goedgekeurd door de algemene vergadering verlengd met tien weken, wat de uiterste datum voor die vergadering op 8 september brengt voor vennootschappen die voor hun boekjaar het kalenderjaar volgen.

Betalingsuitstel: risico op sneeuwbaleffect

Het idee lijkt eenvoudig en efficiënt. De sterkste ondernemingen gunnen bedrijven die het moeilijker hebben wat soepelere betalingstermijnen. In ruil daarvoor krijgen ze een fiscaal duwtje in de rug en kunnen ze rekenen op trouwe klanten. Zijn er ook risico's aan verbonden?

Schuldsaldoverzekering: weggegooid geld?

Als het over consumentenkrediet gaat, is een schuldsaldoverzekering een duur product dat een povere dekking biedt, aldus de PS, die komt met cijfers uit een onderzoek van de FSMA, waaruit blijkt dat de verzekeraars jaarlijks voor dat type verzekering zowat 65 miljoen euro opstrijken. Meer dan de helft van dat bedrag (53%) gaat naar kosten en commissielonen.

Geen onderzoeksrechters meer in de toekomst

De huidige pandemie overheerst weliswaar de parlementaire debatten, maar ook in andere, langlopende dossiers wordt er vooruitgang geboekt. Een daarvan is de modernisering van ons strafprocesrecht, dat nog uit de tijd van Napoleon dateert. De hervorming kwam in 2014 op gang en brengt een grote verandering teweeg door de afschaffing van de onderzoeksrechter en de verschuiving naar een uniek onderzoeksmodel dat door het openbaar ministerie wordt geleid.

Elke weigering om een rekening te openen moet worden gemotiveerd

Al jaren is het aanhouden van een bankrekening bij een in België gevestigde kredietinstelling een voorwaarde om als ondernemer zaken te kunnen doen in dit land. In de praktijk stellen de banken zich echter alsmaar terughoudender op. Krachtens de antiwitwaswet van 18 september 2017 moeten banken voldoen aan heel wat controleverplichtingen. Bij miskenning van de wet kunnen zij zware straffen krijgen.

Nog gesloten sectoren slaken hulpkreet

Covid-19 doet nog steeds de ronde en dus kunnen bepaalde activiteiten door hun aard moeilijk weer van start gaan. Via de Hoge Raad voor de Zelfstandigen vragen hun vertegenwoordigers echter aan de overheid om concrete data voor te stellen voor de sectoren die nog stilliggen, om een aantal vragen inzake investeringen, contracten en personeel weg te nemen.

Het UBO-register zal worden geraadpleegd

Om te vermijden dat bedrijven die pas in oktober of december 2020 de belasting kunnen vooraf betalen die ze voor het inkomstenjaar 2020 verschuldigd zijn, daarvoor worden gestraft, besliste de regering om de tarieven voor de vermeerdering te verlagen.

Verruiming van de wet betreffende het welzijn naar bepaalde zelfstandigen

Omdat de veiligheid en de gezondheid van de werknemers haar essentieel lijken, zou de PS graag van het huidige einde van de lockdown gebruikmaken om het toepassingsgebied van de wet betreffende het welzijn te verruimen naar zelfstandigen die zich in een “onevenwichtige arbeidsverhouding” ten opzichte van hun opdrachtgever bevinden.

De koopjes starten op 1 augustus

Om de nefaste gevolgen van de Covid-19-crisis toch enigszins te verzachten, stelde de Hoge Raad voor de zelfstandigen op 8 april al voor om snel gemakkelijk uitvoerbare maatregelen te nemen, waaronder het uitstel van de zomerkoopjes tot 1 augustus. Dat is nu gebeurd.

Lagere premies voor de BA auto?

Tijdens de lockdown heeft een groot aantal mensen zijn auto niet gebruikt. Daardoor is de schadelast voor de verzekeraars gedaald en dat leidt tot een steeds dringender oproep om de premies te verlagen. De verzekeringsmaatschappijen herinneren er echter aan dat eventuele aanpassingen van premies gebeuren op basis van gegevens over langere periodes.

Tijdelijke werkloosheid voor gepensioneerden

Het kan een paradoxale maatregel lijken. En toch... Gezien onze bescheiden wettelijke pensioenen, zorgden heel wat gepensioneerden voor een extraatje, dat nu door Covid-19 is weggevaagd. Wie ouder is dan 65 en gepensioneerd, maar wat bijverdient, heeft immers geen recht op een uitkering voor tijdelijke werkloosheid.

Elektriciteit en gas: kmo’s slecht beschermd?

Bij de omzetting van het derde energiepakket met als doel de liberalisering van de energiemarkt, zijn in onze wetten betreffende elektriciteit en gas wel maatregelen ter bescherming van kmo’s opgenomen, maar die zijn ruimschoots ontoereikend.

Corona-ouderschapsverlof

Het op 2 mei door de Ministerraad goedgekeurde ouderschapsverlof maakt het voor werknemers die gedurende minstens een maand met een arbeidsovereenkomst voor hun werkgever aan de slag zijn, om met toestemming van die laatste hun prestaties met 1/5 of halftijds te verminderen, zodat ze zich kunnen bezighouden met hun kinderen die nog geen 12 jaar oud zijn.

Rechtsbijstand aftrekbaar

Om de rechtsbijstandsverzekering toegankelijker te maken, voerde de regering een belastingvermindering in voor premies betaald vanaf 1 oktober 2019. De op 1 september 2019 lopende, individueel afgesloten rechtsbijstandsverzekeringscontracten die, desgevallend na wijziging, aan de minimale voorwaarden in de wet van 22 april 2019 beantwoorden, komen eveneens in aanmerking.Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Economische vooruitzichten 2020-2025

België: Economische vooruitzichten 2020-2025

Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2019

Jaarverslag Dienst voorafgaande belsissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2019 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Wetstraat
Fiscale bepalingen inzake bevordering liquiditeit en sovabiliteit van ondernemingen 

Wet houdende fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de Covid-19-pandemie - BS 1 juli, p. 48.783

Aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2020 - BS 29 juni, p. 47.680

Maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - BS 24 juni, p. 46.481