Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.422.184 ACTIEVE BEDRIJVEN - 871.671 CONTACTPERSONEN

Trends Top News

Onze wekelijkse elektronische nieuwsbrief biedt korte, pertinente teksten over actuele onderwerpen uit het bedrijfsleven.

Kunstaankopen aftrekbaar als beroepskosten?

Dat wil de Open Vld, die zelfs graag nog verder zou gaan en een hogere belastingaftrek zou willen invoeren voor de aankoop van kunstwerken die tot het Belgisch roerend cultureel erfgoed behoren of internationale bekendheid genieten, of voor gebouwen bestemd voor het tentoonstellen van kunstwerken. De partij stelt ook voor om de taxshelter uit te breiden naar tentoonstellingen van plastische kunst.

Een loopbaan kan voor 65 jaar volledig zijn

Wanneer sociaal en fiscaal recht in elkaar overlopen, wordt de gepensioneerde daar de dupe van. Een persoon die 45 jaar heeft gewerkt mag, volgens de sociale regelgeving, beschouwd worden als iemand met een volledige loopbaan die met pensioen kan gaan, zelfs als hij de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt.

Tijd is geld

Dat weet de volksmond reeds lang en met de sterke toename van het aantal elektronische transacties, bijvoorbeeld bij beursverrichtingen, kunnen er geschillen ontstaan over het tijdstip waarop een transactie verondersteld wordt te hebben plaatsgevonden. In geval van geschil rond het tijdstip van een transactie, zo erkende de regering in 2013 al, “kan momenteel niets uitsluitsel geven over het gelijk of ongelijk van de ene of andere partij”.

De aftrek voor investeringen verdubbelen?

Dat stelt de PS voor nadat ze vaststelde dat de hervorming van de vennootschapsbelasting die de huidige regering doorvoert, volgens haar haar doel volledig voorbijschoot. Ze bevoordeelt grote ondernemingen. Kmo’s worden vergeten en, erger nog, de belastingvoordelen worden op geen enkele manier aan het behoud of het creëren van jobs gekoppeld. Vandaar het idee om het mechanisme om te keren.

U kunt maar beter de correcte Nacebel-code ingeven

Ook al omvat de nomenclatuur met zeven cijfers van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) 1945 codes, de goede vinden ligt niet voor de hand voor wie nieuwe, complexe of sectoroverschrijdende activiteiten uitoefent. Dat is des te vervelender omdat volgens het Wetboek van Economisch Recht (artikel III.26) elke handelsonderneming die een contractpartij voor de rechter wil dagen vanwege een onbetaalde factuur, zowel haar ondernemingsnummer als de inschrijving in de KBO van de activiteit waarop de rechtszaak is gebaseerd, moet voorleggen.

Vooraf betaalde kosten voortaan pro rata berekend

Bepaalde kosten kunnen volledig als beroepskosten worden afgetrokken voor de belastbare periode waarbinnen ze vooraf werden betaald, ook al hebben ze volledig of gedeeltelijk betrekking op één of meerdere opeenvolgende belastbare periodes, bijvoorbeeld de verkeersbelasting die in december wordt betaald voor het volgende jaar, vooraf betaalde huur of rente enzovoort.

Vakantiegeld: 18,20% in plaats van 18,60%

Welke sommen die in de op 31 december 2017 opgestelde balansen werden geboekt met het oog op de betaling in 2018 van het vakantiegeld van personeelsleden, mogen na de taxshift als beroepskosten worden beschouwd? De beslissing daarover is onlangs gevallen.

Kadastrale bemiddeling

Wie een bezwaar indient aangaande het bedrag van een betekend kadastraal inkomen en vaststelt dat de administratie daar niet op ingaat, kan een beroep doen op fiscale bemiddeling alvorens naar de rechter te stappen. In de praktijk echter proberen nauwelijks enkele tientallen eigenaars dat, terwijl er jaarlijks 3.500 tot 4.000 bezwaren zijn. De omslachtige procedure ligt aan de basis van die enorme kloof.

Een hypothecair krediet en een tak 21 of tak 23 combineren

Dergelijke formules worden soms als voordelig voorgesteld. Hoewel de verhouding tussen beide types krediet kan verschillen naargelang van de wensen van de partijen, blijft de techniek dezelfde, met enerzijds een klassiek hypothecair krediet en anderzijds een krediet met een vaste termijn.

Forfaitaire kosten beknot

Gingen bepaalde bedrijfsleiders te creatief te werk? De Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) van de FOD Financiën stelde in ieder geval voldoende “dubbel gebruik” vast om te beslissen dat de forfaitaire terugbetalingen van kosten door een professionele vennootschap aan haar zaakvoerder(s), enig aandeelhouder of meerderheidsaandeelhouder(s), zich zullen beperken tot 15 euro per maand voor parkingkosten lager of gelijk aan 10 euro, tot 15 euro per maand voor carwashkosten en tot 20 euro per maand voor representatiekosten lager of gelijk aan 5 euro.

Overleg over deconnectie

In een hypergeconnecteerde wereld vervaagt de grens tussen de persoonlijke en professionele levenssfeer steeds meer, met als gevolg een toename van stress en burn-out. In een poging om die trend een halt toe te roepen, wordt via de wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie geen recht op deconnectie ingevoerd, zoals in Frankrijk, maar wel het recht om binnen het comité voor preventie en bescherming op het werk deze materie te bespreken.

Virtuele munt, echte belasting

Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in virtuele munten. De fiscus ook. Misschien hebt u wel in alle stilte een applicatie ontwikkeld voor de aan- en verkoop ervan? Als u daarmee succes boekt, moet u uw winst met de fiscus delen. Aan welk tarief?

AVG: over 70 dagen is het zover

De nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) wordt op 25 mei van kracht.Ze is voor veel ondernemingen erg ingrijpend. Daarom biedt de Privacycommissie op haar website meerdere hulpmiddelen aan voor een succesvolle omschakeling.

Fietsenstallingen voor klanten

Om alternatieve vervoerwijzen aan te moedigen, maakt de regering de kosten voor de inrichting van fietsenstallingen voor werknemers 120% aftrekbaar. Geldt die maatregel ook voor fietsenstallingen voor klanten? De minister van Financiën gaf een negatief antwoord op die vraag.

Register van de uiteindelijke begunstigden

Sommigen zullen er het vaak gevraagde vermogenskadaster in zien. Het meedelen van informatie over de uiteindelijke begunstigden vormt één van de belangrijkste nieuwigheden in de wet van 18 september 2017 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. In de tekst, waarmee de Europese richtlijn 2015/849 naar Belgisch recht wordt omgezet, worden vennootschappen en andere juridische eenheden, waaronder vzw’s, verplicht om gegevens te verzamelen en door te geven over hun uiteindelijke begunstigden, die in een centraal register zullen worden bewaard

Premie voor gepensioneerde zelfstandigen

In januari van dit jaar besliste de regering om een welvaartspremie toe te kennen aan gepensioneerden. Ze had echter nog niet nagedacht over hoe ze dat zou doen. De tekst bevatte immers een fiscale valkuil, in die zin dat een bruto verhoging van het pensioen tot een daling van het netto uitbetaalde pensioen zou leiden, wat uiteraard niet het beoogde doel was.

Sociale controles aangekondigd

Een gewaarschuwde werkgever zou niet op een fout mogen worden betrapt. Daarom verricht de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) naast zijn klassieke controles eveneens flitscontroles, met als doel overtreders ervan bewust te maken dat ze wel degelijk het risico lopen gepakt te worden. Onlangs vond een dergelijke operatie plaats in de metaalsector en de technologiesector.

Nieuwe opzeggingstermijnen

De wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie werd goedgekeurd. De hierna vermelde opzeggingstermijnen, die gelden wanneer het ontslag door de werkgever wordt gegeven, worden daardoor van kracht op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd.

Overheidsopdrachten toegankelijker voor kmo’s

Overdreven administratieve lasten, te lange betalingstermijnen, een algemeen gebrek aan informatie en te complexe aanbestedingen: eigenlijk werden er weinig inspanningen geleverd om kmo’s te laten deelnemen aan een openbare aanbesteding. Omdat ze die trend wilde ombuigen, stelde de regering een charter op rond 13 principes, waarvan het belangrijkste ontegensprekelijk de opdeling van de opdrachten in percelen is, zodat de kmo’s aan aanbestedingen kunnen deelnemen en het aantal aan een intekenaar toegekende percelen kan worden beperkt.

Nieuwe forfaits voor pc en gsm

De werkgever die meerdere voordelen van pc, gsm of telefoonabonnement kosteloos ter beschikking stelt, zo stelt de RSZ in zijn recentste instructies, moet elk voordeel apart forfaitair schatten en cumulatief in rekening brengen. Een kosteloos ter beschikking gestelde internetaansluiting daarentegen wordt per werknemer slechts één maal in rekening gebracht. 

Fiscale zelfregeling of zelfaangifte?

Hoe verhinderen dat fiscale adviseurs, boekhouders of juristen transnationale maatregelen nemen die dagelijks de nationale belastinggrondslag van de lidstaten aantasten, zonder te raken aan hun bevoegdheid om belastingen te innen? Dat is het onoplosbare probleem waar de Commissie toch een oplossing voor meent te hebben gevonden door de lidstaten te verplichten om aan te geven welke van de maatregelen die ze ontwikkelen ‘potentieel agressief’ zijn. Ze moeten zichzelf dus als het ware aangeven.

De consument krijgt 30 dagen om te betalen

Het is onaanvaardbaar dat handelaars beter beschermd zijn dan consumenten, stelt de sp.a verontwaardigd. De partij stelt dan ook voor om voor de consumenten een wettelijke betalingstermijn van dertig dagen vanaf de ontvangst van de factuur in te voeren, tenzij anders werd overeengekomen.

Collectief herstel, ook voor kmo’s

Het is bijna zover. Na de goedkeuring met eenparigheid van stemmen in de Commissie is de rest nog slechts een formaliteit. Kmo’s die het slachtoffer worden van schade veroorzaakt door een onderneming die een van haar contractuele verplichtingen heeft geschonden, kunnen via erkende beroepsorganisaties of interprofessionele organisaties een rechtsvordering tot collectief herstel instellen om herstel van die schade te bekomen.

Drank en hapjes aftrekbaar

Na een beslissing van het Hof van Cassatie is de btw op kosten voor voeding en drank, die een belastingplichtige maakte in het kader van een evenement voor bestaande of potentiële klanten, volledig aftrekbaar als publiciteitskosten. Kunnen dergelijke kosten ook op het vlak van de directe belastingen worden beschouwd als reclamekosten die voor 100% aftrekbaar zijn?

Betalingstermijnen: de sterkste heeft niet langer gelijk

Ondanks de bestaande wetgeving blijven betalingstermijnen rekbaar. Als de betrokken partijen geen termijn overeenkwamen, moet de schuld wettelijk gezien binnen een termijn van dertig kalenderdagen worden voldaan. Die termijn kan echter tot zestig dagen worden uitgebreid via een eenvoudige contractuele clausule en een nog langere termijn blijft mogelijk als de partijen dat nadrukkelijk overeenkomen. De krachtsverhouding blijft dus spelen en sommige grote ondernemingen aarzelen niet om aan hun kleine leveranciers een eenzijdige aanpassing van de betalingstermijn op te leggen.

Taxshelter: ook 45% voor investeringsvehikels

Sinds ongeveer twee jaar krijgen burgers die in startende ondernemingen investeren een belastingvermindering op de uitgaven voor de aankoop van aandelen die vanaf 01.07.2015 door die bedrijven zijn uitgegeven. Aan de vermindering werden twee grote wijzigingen aangebracht. Het tarief van 45% (in plaats van 30%) voor investeringen in nieuwe aandelen van een micro-onderneming kan ook worden verkregen bij een investering via een investeringsvehikel.

Beperking van politieke sponsoring

Een door een Open Vld-verkozene te gul gesponsord diner bracht de bal aan het rollen, waarna de wetgever besliste om het maximumbedrag dat een sponsor mag storten binnen een sperperiode - dat is de periode van vier maanden die verkiezingen voorafgaat - tot 2.000 euro te beperken. Buiten die periode bleef de sponsoring vrij voor zover ze binnen de marktvoorwaarden gebeurde.

Bomen groeien niet tot in de hemel

De FSMA herinnert liefhebbers van bitcoins en andere cryptomunten eraan dat er momenteel geen enkele controle bestaat op de onlineplatformen die in de sector actief zijn. Daarom zijn ze beter op hun hoede en wantrouwen ze best ondernemingen die beweren dat ze erkend zijn door een controle-autoriteit of die naar dergelijke erkenningen verwijzen. Vaak gaat het om identiteitsfraude.

Verhoging van bedragen voor kleine geschenken

Het is moeilijk voor een werkgever om zich vrijgevig te tonen wanneer bijvoorbeeld een van zijn werknemers trouwt. De bovengrenzen voor de bedragen die aan geschenken mogen worden uitgegeven, zijn immers zeer laag. Wie ze overschrijdt, loopt het risico om zowel sociale bijdrage als een belasting te moeten betalen op het aangeboden geschenk. Er is echter een koninklijk besluit in de maak om die bovengrenzen licht te verhogen.

Handelaars verdwijnen

Het Wetboek van koophandel heeft zijn beste tijd gehad. Het parlement is het aan het ontmantelen, om het te vervangen door het Wetboek van economisch recht. In dat laatste zal er geen sprake meer zijn van handelaars, alleen nog van ondernemingen, waarvan de definitie zo veel mogelijk op formele criteria zal berusten in plaats van op materiële criteria, wat nu het geval is.

Binnenkort elektronische vonnissen?

In artikel 149 van de Grondwet is opgenomen dat alle vonnissen “in openbare terechtzitting uitgesproken worden”. Wat is echter nog het nut van die regel wanneer de uitspraak voor een lege zittingszaal wordt uitgesproken, zo vraagt de CD&V zich af. Zou het niet eenvoudiger en goedkoper zijn om de voorlezing te beperken tot het beschikkend gedeelte van het vonnis en tegelijkertijd de integrale tekst onder elektronische vorm voor het publiek toegankelijk te maken?

Mobiliteitsbudget of mobiliteitsvergoeding?

Dat is zeker geen onbeduidende vraag. De Nationale Arbeidsraad (NAR) zou de twee stelsels graag naast elkaar zien bestaan, wat de regering ertoe zou dwingen om haar tekst te herzien en bijkomende maatregelen tegen misbruik te nemen. Wat is het verschil tussen een budget en een vergoeding? Werknemers kunnen hun mobiliteitsvergoeding vrij en naar eigen goeddunken besteden.

Domiciliëring ondernemingen onder toezicht

Omdat de federale politie netwerken ontdekte voor handel en verkoop van vennootschappen, de verkoop van vennootschappen met stromannen en talrijke onregelmatigheden in verband met de daadwerkelijke maatschappelijke zetel, besliste de regering om een registratie van activiteiten rond de domiciliëring van een onderneming in te voeren.

Een dure successie

Als algemene legataris van een persoon met wie hij geen enkele verwantschapsband had, ontdekte Jacques F. dat de overledene in de drie jaar vóór haar overlijden aan haar twee neven schenkingen had gedaan. Omdat hij de door de neven verschuldigde successierechten niet volledig had kunnen invorderen, heeft de Belgische Staat naar Jacques F., in zijn hoedanigheid van algemene legataris, een dwangbevel gestuurd voor de betaling van die successierechten, naast de boete voor het niet indienen van de aanvullende aangifte.

Versoepeling van het loopbaansparen

Het loopbaansparen werd nog maar net ingevoerd en krijgt al heel wat kritiek, niet wat het principe betreft, maar wel in verband met de voorwaarden voor de uitvoering, waarvan de Open Vld vindt dat ze te veel restricties en formaliteiten inhouden. Daarom vraagt de partij dat alle perioden van inhaalrust die in het kader van de arbeidswet moet worden toegekend, kunnen worden opgespaard, in plaats van slechts enkele.

Hoe de 45.000 euro-regel toepassen?

Als het belastbare resultaat vóór aftrek van het loon 90.000 euro of meer bedraagt, moet het minimumloon 45.000 euro bedragen, zo antwoordde de minister van Financiën op een vraag in de commissie voor de Financiën. Als het minder bedraagt, moet het minimumloon minstens 50% van het belastbare resultaat vóór aftrek van het loon bedragen.

Hoe de kilometerheffing boeken?

Zoals gewoonlijk namen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest en het Waals Gewest afzonderlijk een beslissing. De verplichte kilometerheffing voor vrachtwagens in Brussel en Vlaanderen is immers een gewestbelasting.  In het Waals Gewest wordt de heffing door een privépartner als een retributie geïnd. Hoe moet die nieuwe belasting dan worden geboekt?  Onder de rubriek 'Andere bedrijfskosten'?  Onder 'Belastingen op het resultaat'?  Geen van beide, zo luidt de (voorlopige) beslissing van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.
Infotheek
Boekhoudkundige verplichtingen

Hoe voer ik de boekhouding van mijn onderneming? – Boekhoudkundige verplichtingen sinds 1 januari 2018

Fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2016

Administratieve lasten in België voor het jaar 2016

De administratieve lasten in België voor het jaar 2016

Archief
Wetstraat
Wijziging inkomstenbelastingen 1992

Wet tot wijziging van artikel 375 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 20 april, p. 34.783

Uitbreiding opdrachten en rol fiscale bemiddelingsdienst

Wet tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst - BS 13 april, p. 33.474

Diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen

Wet houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen en tot instelling van een aanvullend pensioen voor de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon, voor de meewerkende echtgenoten en voor de zelfstandige helpers - BS 30 maart, p. 31.131

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends