Vinden

Trends Top Blog

Actuele onderwerpen uit het bedrijfsleven, samenvattingen van keynotes tijdens launches, interviews en diepere analyses. Wekelijks verzameld in onze nieuwsbrief.

Trends Top ICT – Duwtje in de rug

Digitalisering en duurzaamheid. Geen enkele andere woorden gaan meer over de tongen tijdens strategisch overleg en ze leveren ongeziene aantallen op als je er bedrijfscommunicatie op scant. Het zijn dan ook twee absolute trends die geen enkele ondernemer links kan laten liggen en die, zoals steeds, zowel uitdagingen als opportuniteiten in zich dragen. Aangezien verandering zelden van vandaag op morgen komt, krijgen trends wel eens rugwind van de context waarin we vertoeven.

In de Marge van Top ICT – Van vijfde naar twaalfde plaats

Eén van de doelstellingen van het plan Digital Belgium 2015-2020 was om in de topdrie te komen van het DESI-klassement, waarin de digitale prestaties van de Europese lidstaten zijn opgenomen. Destijds stonden we op de vijfde plaats. Zes jaar later zijn we twaalfde. Daarbij valt vooral op dat België één van de Europese landen met de minste afgestudeerden in ICT is.

5G geeft vleugels aan Home automation en Internet of Things

Home automation, het automatiseren van allerlei taken in en rond een woning, is aan een zeer snelle opmars bezig. Maar ook buiten de woning zien we een gelijkaardige evolutie met het Internet of Things, alle mogelijke functies worden geautomatiseerd en via het internet onderling verbonden om data uit te wisselen. Liefst draadloos met de snelheden die het nieuwe 5G-netwerk nu mogelijk maakt. De connected world is niet langer een toekomstbeeld.

Artificiële intelligentie – Op zoek naar de juiste case

Het gebruik van AI heeft straks dezelfde grootschalige impact als de opkomst van het internet dik twintig jaar geleden. Aan voorbeelden ontbreekt het niet, al kijken de meeste bedrijven de kat liever nog wat uit de boom. Bedrijven moeten een bredere kijk op AI ontwikkelen. Vandaag denken ondernemingen aan AI voor duidelijk afgelijnde taken.

Big data en analytics helpen in strijd tegen natuurrampen

De balans na de overstromingen in de Waalse provincies was zwaar. De weerinstituten hadden gewaarschuwd voor hevige regenval maar niemand had dit zien aankomen. Tenzij ze hier een beroep hadden kunnen doen op predictive analytics voor overstromingsbeheer, een toepassing die uit een massa data de trends kan halen die dergelijke catastrofes kunnen voorspellen.

Markt externe datacenters blijft exponentieel groeien

Interne, bedrijfsgebonden datacenters zijn al enkele jaren op de terugweg. Steeds meer bedrijven vinden het niet langer verantwoord om te investeren in een eigen computerinfrastructuur, vooral omdat het aanbod van externe datacenters met alle inherente voordelen steeds interessanter wordt. Cloudleveranciers, MSP’s (Managed Service Providers) en colocatieleveranciers staan klaar om de hele opdracht over te nemen. Een onomkeerbare evolutie...

Digitalisering – Hoe ver staan Belgische bedrijven?

7,8 op 10. Dat is de gemiddelde score die iets meer dan 500 respondenten geven op de vraag hoe belangrijk digitale transformatie is voor of binnen het bedrijf waarin ze actief zijn. Heeft de pandemie de digitale transformatie nu al dan niet versneld? En waarin investeren bedrijven dan vooral? De antwoorden zijn genuanceerd, zo blijkt uit een enquête van Data News.

Rekrutering en retentie – Meer IT voor meer flexibiliteit

Interesting times, klinkt het hier en daar laconiek in de internationale media. Alleen laat de impact op de IT-sector van onder meer corona, inflatie en de Russische invasie zich niet altijd even makkelijk lezen. Wat we wel weten, is dat de aanhoudende schaarste aan IT-profielen aanstuurt op een meer mensgericht personeelsbeleid.

Low-code en no-code – Maatwerksoftware op speed

De ontwikkeling van software was vaak een werk van lange adem. Het leidde tot een bekende boutade: wanneer een applicatie na maanden – zo niet jaren – eindelijk klaar was, deed die niet wat de business nodig had. De behoeften van de business bleken in de tussentijd onherkenbaar veranderd. Low-code en no-code maken daar komaf mee.

KMO’s in het vizier van cybercriminelen

Nu bedrijven meer en meer inzetten op digitalisering, neemt het belang van de beveiliging van al die digitale activiteiten alleen maar toe. Cybersecurity is vandaag niet meer het ondergeschoven kindje van weleer, al blijven ondernemingen – met name in het KMO-segment – de risico’s onderschatten.

Elektronisch factureren verplicht

Factureren is duur. De dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) berekende dat overschakelen van een papieren factuur naar een factuur via e-mail een besparing van 2,78 euro op een gemiddelde kost van 12,08 euro oplevert. Door nog verder te gaan en het systeem te automatiseren wordt een besparing op datzelfde bedrag van 9 euro mogelijk, zo berekende de DAV.

Vaarwel glyfosaat?

Dat is in elk geval de wens van de groenen, die graag in ons land een verbod zouden zien op de verkoop van elk preparaat op basis van glyfosaatzouten. Een dergelijk verbod bestaat al sinds oktober 2018 voor niet-professionelen, maar de impact ervan blijft beperkt.

VENB: hoe wordt u sneller terugbetaald?

Voor de fiscus kan het antwoord niet eenvoudiger: door uw aangifte voor 15 september in te dienen. In principe beschikt u, ongeacht de datum van de algemene vergadering, over zeven maanden om uw aangifte in te dienen. Die termijn begint te lopen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de balansdatum. Maar op elke regel zijn er uitzonderingen.

Schenkingen online registreerbaar

Omdat de fiscale gulzigheid in ons land hen ergert, denken steeds meer personen na over de manier waarop ze op een fiscaal interessante manier een bedrag aan familie of vrienden kunnen nalaten. Het gevolg daarvan is een onmiskenbare toename van de roerende schenkingen. In 2020 werden zo 13.299 roerende schenkingen voor een bedrag van meer dan 12.500 euro geregistreerd.

Vijftien weken voor zelfstandige moeders

In 2017 werd de moederschapsrust voor zelfstandigen, die tot dan toe slechts acht weken bedroeg, tot twaalf weken opgetrokken en zelfs tot dertien bij de geboorte van een meerling. Dat is echter nog steeds minder dan waar loontrekkenden recht op hebben. Uitgaand van het principe dat het statuut van de moeder geen invloed mag hebben op de moederschapsrust, stelt CD&V voor om de twee stelsels op elkaar af te stemmen en zelfstandigen voortaan ook vijftien weken moederschapsrust te geven.

Elke weigering van een bank moet worden gemotiveerd

De antiwitwasmaatregelen worden alsmaar strenger, waardoor steeds meer ondernemingen worden geconfronteerd met een weigering van de bank om een rekening te openen. In bepaalde sectoren gebeurt dat regelmatig, bijvoorbeeld bij diamantbedrijven. Daarna volgen goudhandelaars en juweliers, voetbalclubs, bedrijven die verhuren aan sekswerkers, blockchainbedrijven, cryptohandelaars, gokbedrijven, antiquairs, ondernemingen die naar Afrika en Azië exporteren, ondernemers die failliet gingen en opnieuw een activiteit willen starten enzovoort.

Overbruggingsrecht uitgebreid naar Oekraïnecrisis

De Ministerraad keurde de invoering goed van een aangepast crisisoverbruggingsrecht om de zelfstandigen te ondersteunen die zijn getroffen door de oorlog in Oekraïne en de eventuele economische sancties. De maatregel ging in op 1 april en loopt tot 10 juni. Hij houdt in dat er via een overbruggingsrecht tijdelijk steun kan worden toegekend aan elke zelfstandige die een omzetverlies van minstens 40% kan aantonen tegenover dezelfde kalendermaand in het referentiejaar 2019.

Cryptomunten: inschrijving verplicht

Sinds 1 mei 2022 moet elke VSAP (Virtual Asset Provider), met andere woorden elke in België gevestigde rechtspersoon die op het Belgische grondgebied wisseldiensten tussen virtuele en fiduciaire valuta of diensten van bewaarportemonnees wenst aan te bieden, zich vooraf inschrijven bij de FSMA.

Trends Gazellen - Covid-generatie

Met 2.400 zijn ze, de Trends Gazellen van kalenderjaar 2022, netjes verspreid over onze provincies en regio’s. We kunnen deze Gazellen alvast die van de eerste Covid-generatie noemen omdat we de groei meten tussen boekjaar 2016 en 2020, waarin een aantal kwartalen aangetast zijn door het virus dat ons al die tijd in zijn greep hield.

 

Btw van 0% tegen obesitas

Voor dagbladen, publicaties en magazines met een algemeen informatieve strekking die minstens 48 keer per jaar verschijnen, is een nultarief van toepassing. Waarom, zo vraagt Les Engagés, zou dat tarief niet ook kunnen worden toegepast voor groenten, planten, wortels en knollen voor voedingsdoeleinden, fruit, gewoon natuurlijk leidingwater en natuurlijk of kunstmatig mineraalwater waaronder spuitwater en gearomatiseerd water, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen?

Voor een flexibelere handel

In tegenstelling tot de online winkels, zo stelt de CD&V, is de detailhandel onderworpen aan verplichte sluitingsuren en een wekelijkse rustdag. Om daar weer wat evenwicht in te krijgen, vraagt de partij meer soepelheid, zowel wat de openingsuren als wat de verplichte wekelijkse sluiting betreft. De door de handelaars gekozen wekelijkse sluitingsdag moet immers gedurende minstens zes maanden altijd dezelfde zijn, waardoor zij bijvoorbeeld niet in de zomer op zondag open kunnen zijn en in de herfst op die dag gesloten.

Bescherm uw intellectuele eigendom

Hoe voorkomt u dat uw uitvinding door een derde wordt gekopieerd? Hoe kunt u er zeker van zijn dat uw software niet zonder uw toestemming wordt gebruikt? Vanuit de vaststelling dat negen op de tien kmo’s geen geregistreerde intellectuele rechten heeft, zijn vijf Belgische en Nederlandse overheidsorganisaties samen Create, Protect en Benefit gestart, een gemeenschappelijk digitaal platform waarmee ze meer dan drie miljoen ondernemingen in de Benelux willen informeren over het belang en de meerwaarde van intellectuele eigendom.

Ontbinding van vennootschappen: een handleiding

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) publiceerde vlak na elkaar twee adviezen over de ontbinding van vennootschappen: enerzijds de vzw’s en anderzijds de bv, cv, nv, se en sce. In beide gevallen is het gevolgde schema identiek: vrijwillige ontbinding, ontbinding van rechtswege, gerechtelijke ontbinding.

Luchtverkeer: drie jaar om klacht in te dienen

Instapweigering, geannuleerde vlucht of meer dan drie uur vertraging: dergelijke onaangenaamheden geven recht op een forfaitaire compensatie, die op Europees niveau is bepaald. In de praktijk moet elke lidstaat echter de instelling aanwijzen die belast wordt met de toepassing van de regel. In ons land wordt die bevoegdheid uitgeoefend door de cel Passagiersrechten van het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV), die in het begin de klagers zal aanbevelen om hun eis in eerste instantie te richten tot de betrokken luchtvaartmaatschappij of tot de luchthaven?

Flitscontroles bouwsector

In het kader van de uitvoering van het Actieplan Sociale Fraudebestrijding, wordt een nationale flitscontrole in de bouwsector gepland voor de maand mei. Naast de inbreuken betreffende zwartwerk en illegale tewerkstelling zullen de inspecteurs ook nagaan of de gecontroleerde ondernemingen in orde zijn met het arbeidsreglement, de arbeidsovereenkomsten, Dimona en de verzekering tegen arbeidsongevallen.

Opgelet voor tradingsoftware

Rijk in een handomdraai, of liever nog in een muisklik. Wie droomt daar niet van? Er verschijnen dan ook nieuwe softwareprogramma’s, onder de naam Expert Advisor, die daarop inspelen. Op basis van voorgeprogrammeerde parameters geven de programma’s aan wanneer u bepaalde transacties moet uitvoeren, of ze voeren deze zelf voor u uit.

E-box eindelijk in twee richtingen

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 27 februari 2019 goed inzake de elektronische uitwisseling van berichten via de e-Box. Daardoor zal eindelijk communicatie in twee richtingen mogelijk worden, zodat de persoon die een bericht ontvangt, erop kan reageren zonder via de website van de betrokken overheidsdienst te moeten gaan.

Wordt gelegenheidswerk voor iedereen mogelijk?

Gelegenheidswerk was aanvankelijk beperkt tot de tuinbouw en werd vervolgens uitgebreid naar de landbouw en de horeca. Voor elk van die sectoren zijn, zoals wel vaker in ons land, even verscheiden als complexe regels van toepassing. Het gelegenheidswerk vormt voor de N-VA echter een uitstekende hefboom om eindelijk onze tewerkstellingsgraad even hoog te krijgen als het Europese gemiddelde. Daarom stelt de partij voor om het gelegenheidswerk zowel aan vraag- als aan aanbodzijde via een algemeen wettelijk kader open te trekken.

Flexibilisering van het moederschapsverlof

In de huidige wetgeving is een moederschapsverlof opgenomen dat uit twee rustperiodes bestaat: het prenatale verlof, dat aan de bevalling voorafgaat, en het postnatale verlof, dat erop volgt. De totale duur van het prenatale verlof bedraagt zes weken. Een loontrekkende werkneemster moet echter slechts één van die zes weken verplicht opnemen voor haar bevalling. Voor de CD&V schuilt daar een duidelijke onrechtvaardigheid in.

Dwangsommen tegen fiscale obstructie

Het in 23 punten uitgewerkte tweede actieplan ter bestrijding van fiscale fraude wordt ingevoerd. Daarbij wordt, rekening houdend met de evolutie van de technologie, de nadruk op gegevensuitwisseling gelegd. In dat kader wordt het UBO-register volgens de minister “meer dan ooit cruciaal in de strijd tegen fraude”.

Met zijn allen rijker?

Eind vorig jaar bedroeg het financiële nettovermogen van particulieren 1.203,9 miljard euro, of 62,4 miljard euro meer dan een jaar eerder. Die stijging is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de stijging van de waarde van financiële activa (+45,3 miljard euro). Die laatste zitten vooral in beleggingsfondsen (+23,8 miljard euro), beursgenoteerde aandelen (+16,2 miljard euro), niet-beursgenoteerde aandelen en andere participaties (+5,4 miljard euro).

Administratieve lasten: zelfstandigen betalen het gelag

Hoera! Voor het eerst sinds het begin van deze eeuw is de kost voor de administratieve lasten die aan bedrijven worden opgelegd onder de 1% van het bbp gezakt: 0,83% in 2020, tegenover 1,40% in 2016, met uitgaven van 3,81 miljard euro in 2020 en 5,93 miljard in 2016, of een daling van 36%. Zelfstandigen daarentegen krijgen een koude douche: in de loop van dezelfde periode zijn hun administratieve lasten met 24% gestegen, van 0,86 tot 1,13 miljard euro.

Artificiële Intelligentie helpt belastingplichtige

Het Belgische systeem voor de personenbelasting is helaas uitzonderlijk complex en bevat ettelijke uitzonderingen, waarop dan ook nog eens uitzonderingen bestaan. Daarom opperde CD&V-er Steven Matheï het idee om Artificiële Intelligentie (AI) in te zetten om de belastingplichtige - particulier of ondernemer - interactieve ondersteuning te bieden bij het invullen van zijn belastingaangifte. 

Het aanslagbiljet personenbelasting kreeg een nieuwe look

Na de aanpassing eind december van de betaalberichten, krijgt nu ook het aanslagbiljet voor de personenbelasting een nieuwe look. Het is eenvoudiger, leesbaarder en praktischer, zodat u in één oogopslag ziet hoeveel u terugkrijgt of moet betalen, wanneer, op welke rekening en hoe.

Overbruggingskrediet Oekraïne

In het kielzog van het Oekraïense conflict voerde de regering een tijdelijk overbruggingsrecht Oekraïne in, naar het voorbeeld van het overbruggingsrecht in de gezondheidscrisis. Het loopt van 1 april tot 30 juni. Om er gebruik van te kunnen maken, moet de zelfstandige een daling aantonen van minstens 40% van zijn omzet in de maand voorafgaand aan zijn aanvraag in vergelijking met 2019.

Komt er een prijscontrole?

Het in 2009 opgerichte Prijzenobservatorium voert per kwartaal een analyse van de inflatie uit, publiceert regelmatig thematische of gerichte studies en stelt jaarlijks een uitgebreid overzicht op van de concurrentie op verscheidene markten van goederen en diensten om na te gaan welke sectoren een hoog risico op een gebrek aan concurrentie vertonen.

Herziening van de kilometervergoeding per kwartaal

Wanneer de brandstofprijzen sterk stijgen, krijgen steeds meer werknemers die voor hun werkgever op de baan zijn een vergoeding die lager ligt dan de kosten die ze maken. Dat is niet normaal. De regering trok weliswaar 30 miljoen euro uit om de brandstofkosten te verlichten van werknemers die hun eigen wagen voor het werk gebruiken, maar concrete maatregelen kwamen er nog niet.

E-box Enterprise: ook de NBB

In theorie is het gebruik van een e-box Enterprise - een beveiligde mailbox voor bedrijven - maar vanaf 2025 verplicht. Zo staat het in de Wet betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de FOD Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden (BS 10/02/2021). In de praktijk maken echter steeds meer diensten er nu al gebruik van, zodat u beter uw e-box zo snel mogelijk kunt activeren om geen belangrijke boodschappen te missen.

Aan verlaagd tarief afbreken en heropbouwen

Amper 17,4% van onze woningen dateert van na 1981. Daarmee is ons vastgoedpatrimonium een enorme energievreter. Een deel is bovendien zo verouderd dat het nauwelijks te renoveren valt. Om die reden vraagt de CD&V om de verlenging tot eind 2024 van de toepassing van het verlaagde btw-tarief van 6% voor afbraak- en heropbouwwerken.

Top Transport - Ketting

Het is de zwakste schakel die de sterkte van een ketting bepaalt. Een oneliner die zowel letterlijk als figuurlijk van bij fervente fietsliefhebbers tot ambitieuze bedrijfsleiders weerklinkt wanneer het om belangrijke onderdelen of strategische processen gaat. Ook grote schakels kunnen trouwens breken.

In de Marge van Top Transport: na covid liggen de kaarten anders

Voor het virus opdook, kampte de sector met een overaanbod, waar vooral de kleine ondernemingen onder leden. Een jaar later kan de sector de vraag nauwelijks nog bijhouden. Het coronavirus heeft iedereen verrast en vormde in zekere zin de katalysator van een verandering die niemand verwachtte.

Visie - Vrachttransport houdt stand, ondanks corona

Het afgelopen jaar deed de transportsector het globaal genomen goed. Toch zijn er opvallende verschillen. Het wegtransport heeft de crisis goed doorstaan, terwijl het personenvervoer enorme omzetverliezen kende. Het vrachtvervoer staat bovendien voor enorme uitdagingen, zoals de energietransitie en het gebrek aan chauffeurs.

Water: brandstof van de toekomst?

Hebben trucks en bestelwagens op waterstof een toekomst? Mark Pecqueur van Thomas More en auteur van Run on Water is daar rotsvast van overtuigd. “Waterstof zal als brandstof een nieuw tijdperk inleiden: zonder uitstoot.”

e-Highway: slimme oplossing die wegtransport decarboniseert

Als het van Siemens Mobility afhangt, dan rijden trucks in de nabije toekomst op de rechterrijstrook van belangrijke snelwegen via een bovenleiding en pantograaf. “Verschillende Europese spelers tonen concrete interesse in deze kostenefficiënte oplossing”, vertelt mobiliteitsexpert Toon Wassenberg.

Supply chain van morgen: korter, groener en duurder

Tal van onderdelen en grondstoffen zijn nog nooit zo schaars geweest als vandaag. De coronapandemie legt nu al twee jaar wereldwijd knopen in de logistieke keten van organisaties. Twee professoren Supply Chain Management aan de Universiteit Antwerpen en Vlerick Business School werpen hun licht op de problematiek. “Just in Time (JIT) voorraadbeheersing is compleet achterhaald.” 

Drankensector: de consumptie zal deels verschuiven van horeca naar thuis

Je bent de grootste onafhankelijke drankenverdeler van België, maar door de pandemie zakt je omzet met 40%. Wat doe je dan? “Het was voor ons een opportuniteit. We hebben de digitalisering van ons bedrijf, en zeker de logistiek, versneld”, duiden Michel en Paul Haelterman, derde generatie gedelegeerde bestuurders van het familiebedrijf.

Intermodaal vervoer - Een belangrijke uitdaging

Alle Europese landen trachten het aandeel van het goederenvervoer per spoor en over het water uit te breiden. Die ontwikkeling vloeit niet alleen voort uit een streven naar duurzaamheid en de bescherming van het milieu, maar ook uit de wens om het verkeer op de weg en in de stadscentra te beperken en de files aan te pakken. België vormt daar geen uitzondering op.

Fusie Antwerpen – Zeebrugge: hoe groot is de meerwaarde?

Nu de Belgische mededingingsautoriteit begin dit jaar het licht op groen zette, staat niets de vorig jaar aangekondigde fusie tussen de havens van Antwerpen en Zeebrugge nog in de weg. Hiermee wordt het Belgische havenlandschap ingrijpend hertekend, maar of de eengemaakte haven ook internationaal een groot verschil zal maken, blijft vooralsnog een open vraag.

Vaccinatiecampagne - Gesteund op militaire precisie

De razendsnelle ontwikkeling van de covidvaccins was een wetenschappelijk huzarenstukje, maar ook de logistiek achter de vaccinatiecampagne was allerminst alledaags. Twee Belgische bedrijven speelden hierin een hoofdrol.

Top Bouw - Onderweg naar morgen

Wie ietwat met de sector vertrouwd is, weet dat in normale omstandigheden alles goed gaat wanneer het goed gaat in de bouw. Iedereen is het er echter over eens dat de periode waarin we vertoeven de meest abnormale uit de geschiedenis is sinds de Tweede Wereldoorlog.

In de Marge van Top Bouw - Terug naar de cijfers van voor covid

Omdat onze Tops traditioneel niet-geconsolideerd zijn, hebben we deze aangevuld met een geconsolideerd klassement van de twintig grootste aannemers van het land en kort een portret geschetst van degene die sinds 2016 de snelste groei lieten optekenen.

 

Vier belangrijke uitdagingen voor de bouwsector

De bouw staat de komende jaren voor een serieuze omwenteling. De sector evolueert snel en wordt momenteel geconfronteerd met vier belangrijke uitdagingen. Elk van deze uitdagingen zal een grote impact hebben op de manier van bouwen, maar ook op de plaats van de bouw in de economie en in de maatschappij.

Stedelijke infrastructuur wapenen tegen extreme weersomstandigheden

Sinds deze zomer staat de strijd tegen extreem weer hoog op de agenda. Met een goede visie op infrastructuur kunnen steden en gemeenten veel doen om in te spelen op hitte, droogte of overstromingen. “Steden mogen geen kansen meer laten liggen.”

Koning auto in tijden van modal shift

In de vorige eeuw rolden steden de rode loper uit voor koning auto. Vandaag moet de auto er baan ruimen voor andere vervoersmodi. Wat zijn de gevolgen van deze omslag voor de parkeerinfrastructuur in en rond onze steden?

Gezonde werkomgeving - Meer dan een goed ventilatiesysteem

COVID-19 heeft de aandacht voor een gezond kantoorgebouw helemaal op scherp gezet. Ventilatie krijgt meer aandacht dan ooit tevoren. De toepassing van de regels blijkt echter geen sinecure en bovendien stopt het creëren van een gezond kantoorgebouw niet bij een goed ventilatiesysteem.

Facility management eindelijk richting strategische afslag

Door de aandacht voor telewerk en de schaars bezette kantoren, kwam facility management de voorbije jaren hoog op de agenda van veel ondernemingen. Digitalisering kreeg de wind mee en facility managers krijgen meer gehoor bij het bepalen van de bedrijfsstrategie.

Genereus met gedeelde ruimte

In een context van schaarse ruimte en oplopende bouwkosten lijkt het niet onzinnig om meer ruimte te delen. Dat hoeft niet per se te resulteren in cohousing. Kleine, eenvoudige ingrepen verlagen de drempel voor een breed publiek. 

In de Marge van Top Industrie - Richting herindustrialisering

Alle indicatoren gaan achteruit, maar als we van naderbij kijken, ziet de tabel er niet zo negatief uit als het lijkt. Niet alle achteruitgang is toe te schrijven aan COVID-19, dat voor een aantal ondernemingen zelfs een fantastische innovatieversneller bleek.

Smakelijke verhalen met duurzaamheid van a tot z

De voedingsindustrie toont bij zowel grote bedrijven als kmo’s de wil om te verduurzamen, maar de prijsdruk is een remfactor, waarschuwt Fevia. “De prijzen die de retail wil betalen, zijn absoluut niet duurzaam”, klinkt het. Hoewel de Belgische voedingsindustrie al langer investeert in duurzame initiatieven, blijft de nood aan kennis en expertise over het onderwerp groot.

 

Nieuwe Top Industrie - Cijfers + Visie = Relevantie²

Net als heel wat goede voornemens zit onze eerste printspecial van 2022 in een aangepast jasje. Zowel qua verpakking als inhoud zijn er niet weg te denken klassiekers als nieuwe invalshoeken. Gedreven door de overtuiging dat kiezen niet altijd verliezen hoeft te zijn. De belangrijkste metamorfose zit in de look & feel.

Corona krijgt industrie niet klein

De Belgische industriële sector is sterk en robuust genoeg om de coronacrisis te weerstaan. De sector speelde ook een belangrijke rol om ons door deze gezondheidscrisis te loodsen. Maar de uitdagingen zijn groots. Verschillende sectoren worden tegelijkertijd geconfronteerd met diverse problemen, zoals een grondstoffenschaarste, haperende logistiek en personeelstekort. Diverse federaties en bedrijven laten hun licht op de zaak schijnen.

 

Geven vaccins hele Belgische farmasector een boost?

“A real vaccine powerhouse”, zo omschreef Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen ons land tijdens een bezoek aan de Pfizer-productiesite. De Belgische farmasector maakte het voorbije jaar internationaal een goede beurt. Dat klinkt goed, maar kunnen we ook op langere termijn de vruchten plukken van het vaccinatie-effect?

5G - Aan de vooravond van een nieuwe revolutie

Eén van de opvallendste deelnemers aan de zesde editie van ABISS, de netwerkbeurs voor de digital, smart en connected industry, was allicht Citymesh. CEO Mitch De Geest vertelt hoe zijn bedrijf erin geslaagd is om de eerste Belgische 5G-operator te worden. Alsook welke voordelen 5G binnenkort kan opleveren voor organisaties. “Deze snelle mobiele datatechnologie zal over enkele jaren ook kmo’s een grote boost geven.”

Voedselverspilling tegengaan als belangrijke driver in productieproces

Tijdens de Smart Production Day in oktober deelden tientallen Belgische industriële spelers hun ervaringen en beste praktijken rond innovatie en lean productiesystemen. Voedingsbedrijf Vandemoortele was één van de deelnemers. “Duurzame en slimme productietechnieken zijn cruciale pijlers in onze bedrijfsvoering”, zegt Operational Excellence Manager Pepijn Verhaeghe.

Brexit: 1 jaar later – Opluchting en onzekerheid wisselen elkaar af

Net geen twee jaar geleden stapte het Verenigd Koninkrijk uit de EU, op 1 januari 2021 trad het nieuwe handels- en samenwerkingsakkoord tussen de EU en het VK effectief in werking. Een jaar later lijken de meeste van onze bedrijven de Brexit behoorlijk verteerd te hebben, al blijft de dreiging van een handelsoorlog tussen het VK en de EU tot vandaag imminent aanwezig.

Top 5.000 - Woord vooraf: alles komt terug?

Eén van de meest gebruikte oneliners is dat we in een context leven waarin steeds snellere verandering de enige constante geworden lijkt. Dat geldt zowel voor ons privébiotoop als voor de economische realiteit, die beide het label opgeplakt kregen om na corona – als dat al ooit komt – voor altijd veranderd te zijn. Een aantal aspecten van ons doen en laten zijn alvast minstens tijdelijk anders. Andere bleven zoals ze waren of kwamen vanuit de luwte terug als een boemerang.

Top 5.000 - Impact corona op bedrijfsresultaten

In 2020 daalde het Belgische bbp met 5,7% tegenover het jaar daarvoor. Dat is de grootste daling op jaarbasis die sinds de Tweede Wereldoorlog is opgetekend. Bijna drie keer meer dan tijdens de economische en financiële crisis van 2009! Toen daalde het bbp met slechts 2%. Nu kwam de schok echter veel harder aan omdat hij zo onverwacht was.

Top 5.000 - Macro-economie: geen supergroei maar beter dan gemiddeld

2021 werd zoals verhoopt het jaar van de normalisering van het leven en de volledige heropening van de economie. Met dank aan enkele goed werkzame vaccins en de massale productie ervan in korte tijd. We kregen in 2021 dan ook uitzonderlijk hoge groeicijfers die we in decennia niet meer hebben gezien. 2022 zou nog steeds een jaar moeten zijn van groei, maar niet meer zo spectaculair als in 2021.

Top 5.000 - Bankenkraan staat open

Als het huis in brand staat, bezuinig je best niet op water. Overal ter wereld hebben de centrale banken dan ook massaal de kraan opengedraaid. Met de duizenden miljarden die zo beschikbaar werden, konden de regeringen de snel stijgende overheidsuitgaven financieren, die bestemd waren om de wereldwijde verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Top 5.000 - Holdings hebben het lastig

Opgedroogde dividenden en waardeverminderingen deden het gecumuleerde resultaat van de 100 grootste holdings van ons land kopje-onder gaan. Vier op de tien holdings zagen hun winst wegsmelten. In die context werd onze Top 10 in termen van portfolio-inkomsten door elkaar geschud.

Top 5.000 - Verzekeringssector houdt stand

Als we de cijfers van de internationale verzekeraars die zich door de Brexit in België vestigden buiten beschouwing laten, dan sluit de sector het jaar af op 28,4 miljard aan brutopremies, een daling met 2,6%. De ‘schuldige’ is de sector leven. Die is met 15,5 miljard goed voor 54% van alle geïnde premies en kent een achteruitgang van 5,4%.

Arbeidsmarkt - Stabiliteit is niet altijd goed nieuws

Onze arbeidsmarkt is de pandemie zonder al te veel kleerscheuren te boven gekomen, zo lijkt het. Toch waarschuwen zowel arbeidseconoom Stijn Baert (UGent) als arbeidsmarktexpert Jan Denys (Randstadgroup) om niet te vroeg victorie te kraaien. Bovendien, zo waarschuwt Baert, kunnen we de noodzakelijke hervormingen niet blijven uitstellen. “Op een gegeven moment dreigen we immers echt aan welvaart in te boeten.”

Top Industrie - Technologie - Optimisme in slechte tijden

In het coronajaar 2020 zag de Belgische technologische industrie 7,5% van haar omzet afkalven. Maar kijkend naar het herstel en naar de concurrentiepositie toont sectorfederatie Agoria zich opvallend positief over de toekomst.

Top Industrie - Chemie & Life sciences - Op een kantelpunt

2020 mag voor heel wat sectoren dan al een ‘annus horribilis’ zijn geweest, voor de chemische en zeker voor de farmaceutische sector in ons land lagen de kaarten toch enigszins anders. Voor beide sectoren zou de coronapandemie, om uiteenlopende redenen, een belangrijk kantelpunt kunnen zijn.

In de Marge van Top Industrie - Van bier tot vaccin

Het ten zuiden van Antwerpen gelegen Puurs was tot voor kort alleen gekend bij Duvelliefhebbers, maar geniet vandaag wereldwijde faam. Daar worden immers miljoenen doses geproduceerd van een vaccin dat ons tegen het coronavirus moet beschermen.Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Stijging energieprijzen

Bedrijven en de stijging van de energieprijzen

 

Economische impact oorlog Oekraïne

Economische impact van de oorlog in Oekraïne

 

Vooruitzichten van de transportvraag in België

Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2040
 

Wetstraat
Wijziging bijzondere bevoegdheden sociaal inspecteurs inzake discriminatie

Wet tot wijziging van afdeling 2/1 van het Sociaal Strafwetboek betreffende de bijzondere bevoegdheden van de sociaal inspecteurs op het vlak van de vaststellingen inzake discriminatie - BS 28 april, p. 39.342
 

Vastlegging model aangifteformulier voor vennootschapsbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2022 - BS 26 april, p. 38.748
 

Vastlegging model aangifteformulier rechtspersonenbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2022 - BS 26 april, p. 38.781