Vinden

Trends Top Blog

Actuele onderwerpen uit het bedrijfsleven, samenvattingen van keynotes tijdens launches, interviews en diepere analyses. Wekelijks verzameld in onze nieuwsbrief.

Partner Content
Edito Top Digital: Tijdsgeest

Hoe zullen AI natives terugkijken op de periode waarin de bouwstenen gelegd worden voor de technologie die meer dan ooit over de lippen, toetsenborden of touchscreens gaat? Zal dat vergelijkbaar zijn met het ongeloof dat wij in de ogen van onze kinderen lezen wanneer we hen vertellen dat er in onze tijd geen internet was?

In de Marge van Top Digital: eindelijk connectiviteit!

In 2014 stelde Europa een nieuwe index voor digitale competitiviteit voor - DESI, of New Digital Economy and Society Index – waarin ons land op de vijfde plaats stond. In 2022, minder dan tien jaar later, waren we naar de zestiende plaats gezakt! De redenen daarvoor waren het aantal afgestudeerden in ICT dat sinds 2016 niet meer was gestegen en slechte prestaties op het vlak van connectiviteit

Cybersecurity : van veiligheid naar weerbaarheid

Artificiële intelligentie mag dan met de meeste aandacht gaan lopen, toch blijft security voor de meeste CIO’s het belangrijkste agendapunt. Al is het toverwoord in securitymiddens intussen vooral ‘resilience’. Of anders gezegd: weerbaarheid. Betekent het dat het klassieke concept van cybersecurity stilaan heeft afgedaan? En moet het in dat geval definitief plaats ruimen voor een nieuwe kijk op IT-beveiliging?

Van advanced naar augmented data analytics

De wereldwijde markt van big data en business analytics was volgens marktonderzoeker Research and Market in 2022 ruim 294 miljard dollar waard en zou meer dan verdubbelen tegen 2028. De belangstelling voor data analytics groeit dan ook exponentieel om tot betere en snellere besluitvorming te komen. Machine learning en AI gaan die trend nog versnellen.

De hybride cloud : het nieuwe ideaal?

Zoals elke nieuwe IT-technologie of nieuw IT-leveringsmodel had ook cloudcomputing lange tijd te lijden onder de verkoopijver van al te gretige leveranciers. Uiteindelijk deed ook hier de realiteitszin opnieuw zijn intrede. Vandaag zet de hybride cloud de toon. Is daarmee weer een nieuw ideaal opgedoken?

CSRD: IT heeft dubbele verantwoordelijkheid

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de Europese Commissie, die een verplichte duurzaamheidsrapportering voorschrijft, legt een enorme uitdaging op het bord van veel bedrijven. IT blijkt daarbij een deel van het probleem, maar vooral ook van de oplossing.

Everything-as-a-service: het onweerstaanbare model

SaaS, IaaS, DaaS, PaaS: het aantal vormen van ‘as-a-service’ blijft maar groeien en dus hebben we een overkoepelende term nodig, XaaS of Everything-as-a-Service. De redenen voor de populariteit van dit service-model zijn niet ver te zoeken: kostprijs,  flexibiliteit en schaalbaarheid, om er maar een paar te noemen. 

Draadloze technologie: 5G breekt nu echt door

Het meest recente Ericsson Mobility Report laat er geen twijfel over bestaan: meer dan 60% van alle smartphones die vandaag van de band rollen, kunnen al met 5G werken. Vorig jaar werden wereldwijd zelfs ruim 240 nieuwe modellen gelanceerd die met de nieuwe standaard uit de voeten kunnen. En zowel telecomproviders als eindgebruikers zijn er als de kippen bij om van alle nieuwe faciliteiten gebruik te maken. 

Waartoe dient Ombudsfin?

Een ombudsdienst voor particulieren en ondernemingen die het slachtoffer werden van oplichting via het internet is zonder enige twijfel nuttig. Gezien de beperkte resultaten rijst echter onvermijdelijk bovenstaande vraag. Van de 1.010 dossiers over internetfraude die het vorig jaar behandelde, verwierp Ombudsfin 40,2% omdat het na onderzoek van mening was dat de betwiste operatie toegelaten was of dat ernstige nalatigheid van de kant van het slachtoffer was aangetoond.

Geen auteursrechten voor computerprogramma’s

Omdat ze niet bepaald tevreden waren over de beperkingen op de auteursrechten die met de programmawet van 22 december 2022 zijn ingevoerd, vroegen verscheidene ontwikkelaars van software en in de informaticasector actieve ondernemingen bij het Grondwettelijk Hof om de schrapping van artikel 100 van die wet, waarmee de inkomsten uit computerprogramma’s van het fiscale stelsel van de auteursrechten wordt uitgesloten.

550 indicatoren in één klik

De FOD Werkgelegenheid zette onlangs een website online waarop voor het eerst het merendeel van de nationale gegevens over beroepsrisico’s en arbeidsomstandigheden is samengebracht. Het project Datamining van beroepsrisico’s, dat door de Europese Unie wordt gefinancierd, heeft tot doel de monitoring van beroepsrisico’s te bevorderen om de groepen (activiteitensector, leeftijd, geslacht) met het hoogste risico te kunnen identificeren.

Ergonomie op het werk en MSA

Op 25 mei trad een nieuwe regelgeving in werking over ergonomie op het werk en de preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA), die voortaan deel uitmaakt van de Codex over het welzijn op het werk. Voordien was de preventie van MSA slechts zeer gedeeltelijk geregeld in de codex, terwijl het grote aantal werknemers dat langdurig afwezig is van het werk als gevolg van musculoskeletale aandoeningen, bleef stijgen.

De cijfers achter de verkiezingsbeloften

Het is wat vergelijkbaar met wat bij de sociale verkiezingen gebeurt, met een omgekeerd mechanisme waarbij de twaalf in de Kamer vertegenwoordigde partijen verplicht zijn om 115 dagen voor de verkiezingen aan het Planbureau de lijst voor te leggen van de prioritaire maatregelen die ze willen doorvoeren wanneer ze aan de macht zouden komen.

Loontrekkende advocaten?

Aangezien het nogal laat is ingediend, moet het wetsontwerp houdende modernisering van het beroep van advocaat tijdens de volgende regeerperiode worden behandeld. Er is in opgenomen dat in de wet moet worden verankerd dat het beroep van advocaat ook als werknemer kan worden uitgeoefend. Het nieuwe statuut, dat ook voor advocaat-stagiairs van toepassing zou zijn, moet een einde maken aan het grote aantal startende, talentvolle advocaten dat ermee stopt.

Eindelijk gedaan met factuurfraude

De procedure is zo eenvoudig dat het verbazing wekt dat het zo lang duurde voor er een oplossing kwam. Het volstaat immers om een echte factuur tijdens de verzending te onderscheppen en het rekeningnummer van de leverancier te vervangen door dat van een geldezel, om de factuur vervolgens naar de oorspronkelijke bestemmeling te versturen. De bank kan niet weten dat het gewijzigde rekeningnummer niet overeenstemt met dat van de leverancier, aangezien ze niet over de nodige gegevens beschikt.

Voertuigen en vermogen

De Kruispuntbank van Voertuigen, die al frequent wordt gebruikt in het kader van parkeerretributies of gemeentelijke administratieve boetes, zal toegankelijk worden voor nieuwe actoren die in het kader van hun wettelijke opdracht een vermogensinventaris van een schuldenaar moeten opmaken of een solvabiliteitsonderzoek moeten uitvoeren.

Geen vrijwilligers bij mede-eigenaars

Bij de vele stemmingen waarmee een regeerperiode gewoonlijk wordt afgesloten, gebeurt het weleens dat een of andere tekst sneuvelt. Dat was het geval met de in september 2020 al ingediende tekst waarin de N-VA vraagt dat natuurlijke personen die voor de verenigingen van mede-eigenaars instaan voor het dagelijkse beheer van een gebouw of een groep gebouwen, zouden worden beschouwd als vrijwilligers zoals bedoeld in de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.

Binnenkort milieurechtscolleges?

Gaat het om recyclage van een wetsvoorstel dat wijlen Jaak Gabriëls meer dan dertig jaar geleden al indiende om in naam van de Volksunie de oprichting van milieurechtscolleges te vragen, of is het een gevolg van de wet van 18 januari 2024, die justitie menselijker en krachtiger moet maken en tegelijkertijd het ambt van milieurechter moet verankeren? In elk geval vragen de groenen nu op hun beurt om de oprichting van milieurechtscolleges.

Kerncentrales: twintig jaar in plaats van tien

De Kamer keurde onlangs de verlenging met tien jaar goed van de levensduur van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3. Die zullen daardoor in 2035 sluiten in plaats van in 2025. Dat zal niet volstaan om aan onze energiebehoefte te voldoen, aldus de CD&V, die onlangs een wetsvoorstel indiende om de twee reactoren nog eens tien jaar extra te geven. Dat geeft ons land de tijd om, waar nodig, kleine modulaire reactoren (SMR) te bouwen.

Bizztax is beschikbaar

Sinds 29 april is Bizztax beschikbaar voor de belastingaangifte van vennootschappen, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners. De uiterste indieningsdatum voor de aangiften met balansdata van 31 december 2023 tot en met 29 februari 2024 is 30 september 2024. Om de indiening te bevorderen, zal de FOD Financiën de aangiften die recht geven op een terugbetaling met voorrang behandelen.

Kings & Queens

De Trends Gazellen, dat is een beetje zoals de Ronde van België voor wielerprofs en toch wat anders. Geen afzonderlijke gele, groene, witte of bolletjestrui, wel verschillende tussenklassementen: toegevoegde waarde, cashflow en werknemers. Geen wattages of omwentelingen in strakke outfits, wel naakte cijfers in knappe groeiverhalen. Snelheid als gemene deler. Ons peloton telt 2.400 beroepsondernemers waarvan er in elke provincie drie met de bloemen in hun gewichtsklasse aan de haal gaan.

Hoeveel kost mijn aanvullend pensioen?

Aangezien de wettelijke pensioenen aan het einde van een loopbaan in de privésector bescheiden zijn, kunt u maar beter vooruitziend zijn en een aanvullend pensioen opbouwen via de tweede of de derde pijler. In dat kader worden verscheidene producten aangeboden. Die hebben echter allemaal een prijs, die de FSMA onderzocht in een studie gebaseerd op gegevens uit 2020.

Geef ook uw rijksregisternummer

Sinds 1 januari van dit jaar moeten verenigingen en instellingen die giften ontvangen het rijksregisternummer vragen aan de schenker en dat voor 1 maart volgend jaar meedelen bij de indiening van de fiche 281.71 via Belcotax. Met een miljoen personen die jaarlijks een schenking doen, is de administratieve last die dat met zich brengt, niet te onderschatten.

Kruispuntbank: ook helpers inschrijven 

De Ministerraad keurde onlangs een koninklijk besluit goed dat werd genomen in het kielzog van de programmawet van 22 december 2023. Op basis van die laatste worden de gegevens in de KBO uitgebreid met de gegevens over meewerkende vennoten en helpers. In het ontwerp is opgenomen dat entiteiten in de sectoren schoonmaak en bouw gegevens met betrekking tot hun werkende vennoten en helpers rechtstreeks kunnen invoeren via de My Enterprise-applicatie.

Onvruchtbaarheid en medisch begeleide voortplanting

Sinds 28 april zijn werknemers die een vruchtbaarheidsbehandeling of een programma van medisch begeleide voorplanting volgen, beter beschermd. De werkgever kan tijdens de beschermingsperiode niet langer eenzijdig de arbeidsrelatie beëindigen van de werknemer of werkneemster die een vruchtbaarheidsbehandeling of een programma van medisch begeleide voortplanting volgt, tenzij hij dat doet om redenen die niets te maken hebben met de voor de behandeling noodzakelijke afwezigheden.

Beëdigde vertalers en tolken onderbetaald

Hoe kan je fatsoenlijk leven wanneer je voor vertaal- of tolkwerk in bijvoorbeeld de talencombinaties NL-FR of FR-NL een woordtarief van 0,0741 euro exclusief btw krijgt? Aan 300 woorden per uur, of 2.100 woorden per dag, zo protesteert de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kmo, levert dat tarief een omzet van 155,61 euro per dag of 3.112,20 euro per maand op. De HRZKMO wijst erop dat het om een omzetcijfer gaat, en niet om een loon, waar nog sociale lasten en andere kosten vanaf moeten.

Overuren bouwsector

Om ervoor te zorgen dat aanbestedende overheden gemakkelijker aan bouwondernemingen kunnen vragen om een inspanning te leveren, zodat de werken niet te lang blijven duren, of om ze uit te voeren op momenten dat ze minder hinder veroorzaken, stelde de regering voor om via de programmawet van 27 december 2021 het aantal fiscaal voordelige overuren op te trekken van 180 tot 220 voor werknemers in dienst van werkgevers die gebouwen optrekken en tot 280 uur voor werknemers in dienst van werkgevers die hoofdzakelijk wegenwerken uitvoeren.

Geen btw op voedingsproducten

Aan het begin van het jaar diende de PTB een wetsvoorstel in om de btw naar 0% te verlagen voor voedingsmiddelen waarop nu nog 6% btw wordt geheven, zoals vlees, vis, melk en zuivelproducten, fruit, groenten enzovoort. Het was niet de bedoeling om de btw verlagen op producten waarvoor een tarief van 21% geldt.

Zelfstandige of loontrekkende architecten?

Na hun studies moeten architecten twee jaar stage lopen in een bureau voor ze de titel van architect mogen voeren. Daarbij moeten ze het statuut van zelfstandige aannemen. Zodra die stage is afgerond, blijven de meeste jonge architecten werken als zelfstandige, terwijl ze gewoonlijk maar één ‘klant’ hebben, namelijk het architectenbureau waarvoor ze voltijds werken. Dat levert een laag loon en een gebrek aan sociale bescherming op, waardoor heel wat jongeren uit het beroep stappen.

Basisbankdienst voor verenigingen van mede-eigenaars

De wet van 9 februari 2024 houdende diverse bepalingen inzake economie (BS 21 maart) garandeert een basisbankdienst voor verenigingen van mede-eigenaars, maar maakt wel een onderscheid tussen die verenigingen naargelang het aandeel van de gemeenschappelijke delen met een professionele bestemming.

Pilootproject flexi eGov 3.0

Sinds1 januari 2024 zijn bezoldigingen van niet-gepensioneerde flexi-jobbers fiscaal vrijgesteld tot een plafondbedrag van 12.000 euro per jaar. Flexi-jobbers kunnen via mycareer.be een teller van hun flexi-jobinkomsten consulteren om te checken of ze het grensbedrag overschrijden.

Hacktivisme en ransomware

Dat zijn momenteel de twee grootste cyberdreigingen. Het uit de huidige geopolitieke spanningen voortkomende hacktivisme vertaalt zich meestal in DDoS-operaties, die de geviseerde server overbelasten. Daardoor is de continuïteit van de activiteiten niet gegarandeerd. Een dergelijke aanval kan verscheidene dagen duren, wat uiteraard problemen oplevert als het doelwit geen betalingen kan uitvoeren of niet op legitieme vragen van klanten kan reageren.

Elektronische sport- en cultuurcheques

Het zijn de kleine broertjes onder de alternatieve loonvormen: vorig jaar waren ze goed voor amper 9 miljoen euro, aan 107.972 personen door 3.005 ondernemingen uitbetaald. Vanaf 1 juli mogen de cheques alleen nog elektronisch worden toegekend. Ze zullen vijftien maanden geldig zijn vanaf de datum waarop ze ter beschikking worden gesteld van de werknemer (of bedrijfsleider).

Ook voor bedrijven een menselijke gesprekspartner

In een Charter voor verantwoord gebruik van artificiële intelligentie (AI) in overheidsdiensten, dat ter goedkeuring op de regeringstafel klaarligt, staat dat wie contact opneemt met die diensten, altijd zal kunnen vragen om contact te hebben met een mens in plaats van met een systeem op basis van artificiële intelligentie. Dat is logisch, want in dialoog moeten gaan met een machine is vaak een bron van frustratie.

Distributie: nieuwe onrechtmatige bedingen

In de nasleep van de recente boerenbetogingen maakt de regering zich op om via een koninklijk besluit de zwarte en grijze lijsten bij te werken van respectievelijk onwettelijke en verboden bedingen in de commerciële samenwerkingsovereenkomsten inzake detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen.

De Federal Learning Account is een feit

Sinds 1 april 2024 is de Federal Learning Account (FLA) beschikbaar voor alle werkgevers. Officieel wordt de website op 1 juni in gebruik genomen, zodat werkgevers tot 31 december de tijd hebben om de nodige registraties uit te voeren. Elke werknemer heeft sinds dit jaar recht op vijf dagen opleiding per jaar.

Verplichte verzekering voor medewerkers van platformen

Sinds 1 januari 2023 geldt een weerlegbaar wettelijk vermoeden van loonarbeid voor het bepalen van de arbeidsrelatie van medewerkers van platformen. De Ministerraad zette nu een bijkomende stap in de richting van een betere bescherming van die categorie met de goedkeuring van een koninklijk besluit waarin de minimumvoorwaarden worden vastgelegd voor verzekeringsovereenkomsten die de exploitanten van digitale platformen moeten aangaan voor hun zelfstandige medewerkers.

Krimpflatie en discretie

Wanneer de inflatie op hol slaat, komen producenten in de verleiding om de prijs van een product te handhaven, maar de hoeveelheid ervan in de verpakking te verlagen, wat er eigenlijk op neerkomt dat ze heimelijk de prijs per kilo of per liter verhogen. De consument voelt zich dan uiteraard bedot. Hoe moeten we daarop reageren?

Nieuwe plattelandsbewoners te veeleisend?

Op het platteland wonen? Heel wat stadsbewoners dromen ervan, maar eenmaal ze de stap hebben gezet, willen ze vaak hun eigen regels aan de plaatselijke bevolking opleggen. Het aantal gerechtelijke procedures dat wordt gestart door nieuwkomers in landelijke zones die klagen over lawaai of geurhinder, is immers niet meer te tellen.

Overheidsopdrachten voor kmo’s

Administratieve last, gebrek aan transparantie, te lange betalingstermijnen en complexe procedures zorgen er vaak voor dat kmo’s niet meedingen naar overheidsopdrachten. Als gevolg van de wetswijzigingen in 2022-2023 kwam onlangs het nieuwe platform e-Procurement online.

Pensioenbonus: vanaf 1 juli

De commissie voor de Sociale Zaken keurde op 29 maart het wetsontwerp betreffende de pensioenhervorming goed, waardoor het mogelijk wordt om na de vroegste pensioendatum een pensioenbonus op te bouwen. Dat is de datum van uw vervroegd pensioen, of die van uw wettelijk pensioen als u niet aan de wettelijke voorwaarden voor een vervroegde pensionering voldoet.

Woord vooraf Top Transport: Af en toe

Net als vele anderen was u ongetwijfeld minder gelukkig toen de files opnieuw hun opwachting maakten. De hoop dat covid hier voor een blijver zou zorgen, maakte plaats voor een ferme wake-up call. Technologie kan niet alles oplossen, ondanks de doorbraak van de digitale werkplek, thuis of op kantoor, waarbij de auto meer dan ooit de wachtplek is voor onze verplaatsingen in het hybride tijdperk.

In de Marge van Top Transport - Moet de koerswijziging herbekeken worden?

Als de nodige infrastructuur er is, zal een deel van de vloot vanzelf elektrificeren, zo staat in het Memorandum 2024-2029 van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA). Daaruit blijkt heel wat gezond verstand, dat voor alle types nieuwe energie opgaat. Misschien was het beter geweest daarmee te beginnen?

Mooi herstel komt met stevige uitdagingen

De transportsector in ons land doet het over het algemeen niet zo slecht, maar ziet zich tegelijk met flink wat nieuwe uitdagingen geconfronteerd. Vooral de duurzaamheidsvereisten zetten hier en daar flink wat druk op de marges. Dat blijkt uit een diepgaande sectoranalyse van Trends Business Information, op basis van cijfers voor de periode 2018 tot en met 2022.

Flexi-jobs: Wonderoplossing of jobvernietiger?

Sinds begin dit jaar is het systeem van flexi-jobs uitgebreid naar heel wat bijkomende sectoren. De transportsector is daar nog altijd niet bij. Voor de vakbonden is dat niet meer dan normaal, de vervoersbedrijven daarentegen zijn wél vragende partij. Wij leggen beide standpunten naast mekaar

Waarop rijdt de truck van de toekomst?

Bij personenwagens lijkt het a done deal: elektromotoren met batterijen zullen de komende jaren allicht de rol van de verbrandingsmotor overnemen. Bij vrachtwagens is die race nog niét gelopen. Naast stroom zijn er nog wel wat alternatieven die de transportsector de komende jaren kunnen vergroenen. Maar ook die komen met uitdagingen.

7 elektrische transportmiddelen voor de last-mile

Elektrische (bestel)wagens en plug-in hybride trucks tonen de weg naar een duurzamer transport. Helaas zitten deze voertuigen even vaak vast in de files als hun tegenhangers met verbrandingsmotor. Wanneer uw bedrijfsactiviteiten het toelaten, zijn dit misschien mogelijke efficiëntere alternatieven voor uw last-mile deliveries, koerierdiensten of dringende leveringen.

ESG-rapportering: Plicht of kans voor de transportsector?

Sinds 1 januari 2024 is een eerste groep grote bedrijven verplicht om een duurzaamheidsverslag op te stellen. Dat werd vastgelegd in het Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de Europese Unie (EU) en maakt deel uit van de Europese Green Deal. Ook transportbedrijven worden daarbij verplicht om emissies te meten en te rapporteren. Hoe pak je dat op een goede manier aan, zodat het eerder een troef dan een verplicht nummer wordt?

Hogere kosten doorrekenen is cruciaal

In een moeilijke context is zowel het aantal transportbedrijven als het aandeel zelfstandige vrachtwagenchauffeurs of KMO’s met een handvol medewerkers afgenomen. Toch blikken zij die op begrip van hun opdrachtgevers konden rekenen met een positief gemoed terug op 2023 en hoopvol vooruit naar wat dit jaar zal brengen. Alleszins nog geen grootschalige switch naar elektrische voertuigen, zo blijkt.

Elastic logistics is nog nooit zo belangrijk geweest

De coronaperiode heeft bedrijven pijnlijk duidelijk gemaakt dat verstoringen in de toeleveringsketen omwille van materiaalschaarste of bottlenecks bij het transport hele industrieën in de war kunnen sturen. Dat heeft het belang van elastic logistics alleen maar vergroot.

In 2030 zit de kapitein misschien aan wal

Net zoals vliegtuigen automatische pilootfuncties aan boord hebben en autonome (bestel)wagens en trucks steeds dichterbij komen, zo zijn ook zelfvarende schepen geen verre sciencefiction meer. TU Delft-professor Rudy Negenborn, één van de Europese toponderzoekers binnen dit domein, vertelt waar we vandaag staan en hoe de technologie het potentieel heeft om de scheepvaart van morgen te revolutioneren.

Belgische havens: De toekomst oogt een stuk complexer

De Belgische havens hebben er een slecht jaar opzitten. Zowel in Antwerpen-Zeebrugge als in Gent liep de goederenoverslag in 2023 stevig terug. Maritiem econoom Theo Notteboom ziet verschillende verklaringen en waarschuwt dat het te kort door de bocht zou zijn om daarvoor enkel naar de oorlog in Oekraïne te wijzen.

Edito Top Bouw: Kunnen wij het nog maken?

De vastberadenheid en het enthousiasme waarmee Bob de Bouwer als influencer avant la lettre de vraag “Kunnen wij het maken?” telkens met “Nou en of!” beantwoordde, wakkerde destijds het enthousiasme bij onze kinderen aan om zelf handschoen, hamer of truweel op te nemen. Misschien moeten we de populaire mascotte van onder het stof halen en een carrière-uitbreiding als zij-instromer voorstellen. Want de instroom van nieuwe werknemers blijft een grote uitdaging voor een sector die het in de meeste analyses sowieso al niet onder de markt heeft.

In de Marge van Top Bouw: de grootste bouwgroepen

Een overzicht van de grootste bouwgroepen die in ons land actief zijn, op basis van de beschikbare geconsolideerde jaarrekeningen. Het klassement wordt zoals gewoonlijk aangevoerd door onze twee nationale baggeraars.

Slimme technologie: Op weg naar duurzame gebouwen

Willen we evolueren naar een klimaatneutrale wereld dan moet het gebouwenpark fors verduurzamen, want dat is verantwoordelijk voor maar liefst 37% van de CO2-uitstoot en 34% van het energieverbruik. De overheid wil de uitstoot van haar gebouwenpark daarom met minstens 85% verminderen tegen 2050. Naarmate de temperatuur stijgt, kijkt Europa steeds meer in de richting van slimme technologie als accelerator in de groene transitie.

De X-factor van erfgoed

Onroerend erfgoed is vastgoed met een verhaal. Dat maakt het aantrekkelijk voor projectontwikkelaars en gebruikers. Maar herbestemmen is complexer dan een nieuw gebouw neerpoten. Het is zoeken naar een haalbaar evenwicht tussen behoud en vernieuwing. Je kunt een bestemming niet opdringen aan een historisch pand.

Investeringen infrastructuur: Inhaalbeweging met een Europees duwtje

Met een goedgekeurd investeringsprogramma van 5,3 miljard euro wordt 2024 het jaar van het relanceplan NextGen Belgium. Economen waarschuwen evenwel voor overdreven verwachtingen bij de infrastructuursector. Tegelijk zien ze een positieve trendbreuk. “Overheidsinvesteringen waren jarenlang bijna een taboe. Dat is gelukkig gekeerd.”

Innovatief bouwen met schimmels en voedingsresten

Hoewel er op vandaag al tal van innovatieve bouwmaterialen bestaan, met duurzaamheid als gemeenschappelijke noemer, vinden ze vaak moeilijk hun weg naar concrete projecten. Wat zijn de materialen van morgen en overmorgen en hebben bacteriën of nagroeibare materialen echt een toekomst?

Versnipperde data zet rem op AI

In 2023 maakt het brede publiek kennis met het verbluffende potentieel van artificiële intelligentie. Teksten schrijven op commando en beelden genereren uit het niets lijken al aardig te lukken. Maar een woning ontwerpen en bouwen is nog een ander paar mouwen. Of toch niet?

Hefboomvoorstellen om uitdagingen bouw aan te pakken

Het zijn moeilijke tijden voor de bouw. Daarom heeft Embuild met het oog op de verkiezingen van 2024 een memorandum voor elk bestuursniveau opgesteld, met oplossingen voor een duurzame toekomst van de bouw- en installatiesector.

Weerbaar worden tegen droogte en overstromingen

Een consortium bestaande uit Buildwise, Embuild Vlaanderen, NAV, Vlakwa en VLARIO begon in maart 2022 aan een ambitieus project rond waterbewust bouwen. Door een aantal pilootcases en hun technologische innovaties nauwgezet op te volgen en de vergaarde inzichten te bundelen, bieden de partnerorganisaties spelers uit de bouwsector handvatten om zelf aan de slag te gaan.

Kansen en hindernissen voor wooncoöperaties

Onze klassieke woningmarkt heeft het lastig. Een woning kopen wordt voor een groeiende groep onbereikbaar. En de krapte op de private huurmarkt duwt ook de huurprijzen omhoog. Is coöperatief wonen een volwaardig alternatief?

Edito Top Industrie: boerenverstand

In het strategische steekspel van partijen die omwille van het maatschappelijke belang in combinatie met de zorg voor de respectieve achterban hun hakken soms fel in de modder zetten, worden boeren en industrie wel eens gretig als (natuurlijke) vijanden uitgespeeld. Links en rechts werd al gewag gemaakt van een nieuwe boerenkrijg. Is er voldoende boerenverstand om samen de handen aan de ploeg te slaan?

In de Marge van Top Industrie: valse stijgingen en een echte daling

Algemeen stijgt de omzet van de ondernemingen in onze Top met 25%, terwijl bij de meeste bedrijven sprake is van een stagnatie of zelfs een daling van de geproduceerde volumes. Dat is de paradox van het jaar, in het leven geroepen door de inflatie. De marges namen uiteraard af, zodat algemeen de ROE van de ondernemingen uit onze Top van 9,2% naar 8,6% daalt.

Achter de balansen van de Belgische industrie

De grote industriële bedrijven houden goed stand in België, terwijl de middelgrote ondernemingen het een pak moeilijker hebben om rendabel te blijven. Dat blijkt uit een analyse van Trends Business Information, dat meteen oproept om extra te investeren in de categorie van middelgrote bedrijven.

Toekomst industrie: afstappen van het enge nationale perspectief

De industrie in ons land mag dan al jaren in de klappen delen, de combinatie van een bijzonder ambitieus Europees klimaatbeleid en zeer sterk gestegen energieprijzen lijkt heel wat industriële bedrijven nu echt wel midscheeps te treffen. “De huidige situatie heb ik de voorbije twee decennia nooit eerder meegemaakt”, waarschuwt Frank Beckx, directeur van het Voka-kenniscentrum.

Duaal leren: hooggespannen verwachtingen voorlopig niet ingelost

Kunnen we ons technisch onderwijs, naar Duits model, opwaarderen via het systeem van duaal leren? Onderwijsexperten tonen zich al jarenlang voorstander, maar vooral bij het bedrijfsleven zijn de eerste ervaringen niet onverdeeld positief. “Er is nood aan meer flexibiliteit binnen het onderwijs.”

Badkamerfabrikant bouwt klimaatneutrale fabriek

In Canada realiseert Duravit momenteel 's werelds eerste CO2-neutrale fabriek voor keramische sanitairproducten. Een baanbrekende elektrische roloven die zijn stroom haalt uit waterkracht vormt het hart van de site.

Correct meten verbetert processen en is commercieel interessant

Industriële internet of things (IoT)-oplossingen en digitale platformen voor geautomatiseerde dataverzameling maken zowel de productievloer als de managementbeslissingen van ondernemingen uit de procesindustrie duidelijker en doordachter.

Circulair productieproces: mijlpaal in printsector

Drukkerij Flex Print uit Wilrijk pakt uit met de allereerste bedrukbare plaat volledig vervaardigd uit gerecycleerd printmateriaal, op basis van samengeperste banners en snijafval. Dat is goed nieuws voor het milieu, de printindustrie en de eindklanten.

Zelfstandige Delhaizes investeren miljoenen in nieuwe winkels

Tijdens het sociaal conflict dat Delhaize in 2023 doorspartelde, kregen de zelfstandige winkels meer dan eens een negatief etiket opgespeld. Tegelijk duwden ondernemende families op verschillende plaatsen op het gaspedaal en vernieuwden ze hun zelfstandige AD Delhaize. “Het beeld dat de vakbonden ophingen van de zelfstandige winkels heeft me gekwetst.”

Farmasector worstelt met tekort aan geneesmiddelen

In ons land waren eind 2023 net geen duizend humane geneesmiddelen onbeschikbaar. Het gaat niet om een tijdelijke piek, maar om een schaarsteprobleem met structurele oorzaken. De overheid, de industrie en de groothandel schuiven oplossingen naar voor op een moment dat ons land als EU-voorzitter de touwtjes in handen kan nemen.

Edito Top ICT - Move 37

Vandaag roepen experts op om de pauzeknop rond AI even in te drukken. Temporiseren omdat we de systemen onvoldoende begrijpen, eerst het speelveld en de regelgeving afbakenen. Want de recente evolutie zou ernstige risico’s voor de samenleving inhouden. Zal die terughoudendheid bij fervente drijvende krachten de angst bij bangere passagiers doen afnemen of net versterken?

In de marge van Top ICT - Dubbele achterstand in te halen

Globaal genomen is de omzet van de 2.000 ondernemingen in onze Top ICT van 40 naar 42 miljard euro gestegen. Drie van de vier ondernemingen zagen hun omzet in vergelijking met het vorige boekjaar stijgen. De toegevoegde waarde stijgt van 16,4 tot 17,4 miljard. Laten we de resultaten van Avnet Europe, dat in 2020 een waardevermindering op deelnemingen van 1,2 miljard liet optekenen, buiten beschouwing, dan stijgen de nettowinsten van 2,4 tot 3,5 miljard euro. Zes op de tien ondernemingen zagen hun winst stijgen. De investeringen stegen van 2,3 tot 2,6 miljard euro.

AI in België - Revolutie met twee snelheden

Artificiële intelligentie is hot. Meer nog: rond de ontwikkeling van innovatieve toepassingen met behulp van AI behoort ons land tot de wereldtop. De voorbije jaren schoten er heel wat start-ups uit de grond, die intussen concrete toepassingen kunnen voorleggen. Maar vinden die beloftevolle oplossingen ook makkelijk hun weg naar de praktijk?

IT-as-a-Service - Dienstverlening is de norm

Maak ik het zelf of koop ik het? Dat was vroeger de hamvraag voor een bedrijf dat in IT wilde investeren. Om een antwoord op die vraag te formuleren, woog zo’n bedrijf zijn ontwikkel- en productiekosten zorgvuldig af tegen de kosten van aankoop. Vandaag luidt de hamvraag eerder: koop ik het of huur ik het? En het antwoord blijkt steeds vaker in het voordeel van huren uit te draaien. Zo geldt het as-a-Service-concept ook bij IT-investeringen stilaan als het nieuwe normaal.

Datacenters en energie - Waar zit het probleem, waar de oplossing?

In 2019 voorspelde marktonderzoeker Gartner dat tegen 2025 85% van de grote ondernemingen hun traditionele datacenters zouden sluiten. Zo’n vaart lijkt het wel niet te lopen maar toch wordt er ernstig over nagedacht: energie- en waterverbruik, nieuwe koeltechnieken, uptime en back-up, allemaal factoren die meespelen in de afweging tussen intern en extern computergebruik.

Alsmaar meer clouddiensten

Slechts een kleine minderheid van de Belgische bedrijven doet geen beroep op clouddiensten. Er is ook een duidelijke evolutie gaande naar méér cloud, zowel public als private. 

Big data en IoT waken over onze gezondheid

Big data is een begrip dat niet meer weg te denken is uit onze maatschappij, het heeft de manier waarop we gegevens beheren, analyseren en gebruiken volledig gewijzigd. Ook in de gezondheidszorg heeft het voor een revolutie gezorgd en dan vooral sedert het Internet of Things (IoT) daar zijn intrede gedaan heeft. De voordelen zijn legio.

Cybersecurity - Redenen tot bezorgdheid en verhoogde waakzaamheid

Cybersecurity staat bovenaan de agenda van bedrijven en organisaties. En daar is een goede reden voor. Cybercriminelen zitten niet bepaald stil. We mogen ons dan ook blijven verwachten aan telkens weer nieuwe gevaren. Ondanks het verhoogde bewustzijn over de gevoeligheid van data, blijft waakzaamheid meer dan ooit geboden.

Kunnen 5G en Wi-Fi 6 hand in hand gaan?

Ze maakten bijna gelijktijdig hun opwachting: 5G en Wi-Fi 6. Beide nieuwe communicatiestandaarden met massa’s beloften: sneller, meer data-overdracht, minder vertraging, minder problemen met andere toestellen, enz. Maar is dat ook zo, en kunnen ze samenwerken of zijn er constant conflicten?

Top Transport - The last green mile?

De supply chain issues van de voorbije jaren hebben ons met de neus op de feiten geduwd: we werden als consument flink verwend en de snelste levering was het argument bij uitstek om het als leverancier van de steeds stevigere concurrentie te halen. Langs beide kanten van het traject is het moeilijk om die verworvenheden los te laten. Eén van de hamvragen is dan ook in hoeverre we bereid zijn om onze luxe op te geven. Een andere is de betaalbaarheid.

In de Marge van Top Transport

Covid gaf de online handel en daarmee ook het wegvervoer vleugels. De ecologische transitie van dat laatste daarentegen komt maar traag op gang. Elektriciteit en lange afstanden gaan immers niet goed samen. Daarom zijn de eerste elektrische vrachtwagens voertuigen voor leveringen, die overdag minder dan 200 kilometer moeten afleggen en ‘s nachts herladen kunnen worden.

Transport – Uitdagingen volgens sectorfederaties

De sector van het wegtransport groeit verder ondanks de crisis. Het afgelopen jaar waren er wel meer faillissementen. En er zijn nog meer uitdagingen. Zo schreeuwt de transportsector om chauffeurs. We praten hierover met Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV), de Belgische Federatie van Wegvervoerders en logistieke Dienstverleners (Febetra), belangenverdediger UPTR en het Sociaal Fonds Transport en Logistiek (SFTL).

De weg naar groei is lang en lastig

Iets meer dan 14.000 transportbedrijven zijn er in ons land actief. Opmerkelijk: bijna negen op de tien daarvan heeft minder dan vijf mensen in dienst. Met andere woorden: uitgroeien tot een echt groot bedrijf in deze branche is blijkbaar geen evidente klus. Hoe komt dat?

Supply chain - Physical internet

Het physical internet is een concept dat mikt op een efficiëntere en duurzamere manier van transport en logistiek. Het idee is om goederen en producten op een vergelijkbare manier te vervoeren als hoe informatie over het internet wordt verstuurd. Net zoals een e-mail de volledige netwerkcapaciteit gebruikt om snel en efficiënt van zender naar ontvanger te stromen, zouden ook goederen de volledige capaciteit van de multimodale transportinfrastructuur moeten gebruiken.

E-trucks gecombineerd met treinen

De markt van e-trucks komt stilaan op gang, ook in België. Verschillende grote ondernemingen waaronder AB InBev, Colruyt Group en Coca-Cola tellen vandaag al verschillende elektrische vrachtwagens binnen hun vloot en hebben er nog veel meer in bestelling staan. “Een e-truck is ideaal voor kortere afstanden en trajecten in binnensteden; voor langeafstandsvervoer is hij voorlopig nog niet geschikt”, stelt Mark Pecqueur van Thomas More.

De e-van rijdt langzaam de automobielmarkt binnen

Bij de personenwagens lijkt het stilaan op een uitgemaakte zaak: de elektrificatie zal zich de komende jaren allicht sterk verderzetten, zozeer zelfs dat benzine- en dieselmotoren in dat marktsegment aan hun laatste stuiptrekkingen bezig zijn. Ook bij de elektrische vans en bestelwagens begint één en ander te bewegen, maar wel aan een wat gezapiger tempo.

LEZ en zero stadsemissie

De Europese Commissie wil dat nieuwe vrachtwagens en bussen drastisch minder CO2 gaan uitstoten, zo maakte Europees commissaris Frans Timmermans onlangs bekend: 45% minder uitstoot tegen 2030, 90% minder vanaf 2040. Intussen experimenteren ook steeds meer steden met lage-emissiezones en broedt Vlaanderen op een proefproject rond zero stadsemissie.

Belgische havens - Gewapend voor de toekomst?

Ook voor onze havens zal 2022 de geschiedenisboeken ingaan als een bijzonder bewogen jaar. Toch zette North Sea Port haar beste resultaat ooit neer, terwijl de resultaten van de gloednieuwe fusiehaven Antwerpen/Zeebrugge stabiel bleven. Christa Sys, havenspecialist van de Universiteit Antwerpen, waarschuwt evenwel dat onze havens niet op hun lauweren mogen gaan rusten.

Edito Top Bouw - Windkracht

Zo tussen angst en hoop kijkt de sector vol verwachting naar een wind uit de jaren 80 die opnieuw voluit waait. Herinnert u zich de ‘No Time to Waste’ campagne van Greenpeace nog? De bouw creëert letterlijk mee de wereld die we morgen voor onze kinderen achterlaten. Duurzaamheid staat meer dan ooit centraal bij bouwen en wonen, terwijl ons land een internationale sleutelrol speelt qua windenergie. Dus werk is er meer dan genoeg aan de winkel.

In de marge van Top Bouw

In vergelijking met het voorgaande boekjaar is de nettowinst van de ondernemers in ons klassement met bijna een derde gestegen (32,3%). Die vooruitgang moeten we echter vooral toeschrijven aan de aannemers, waar de gecumuleerde winst met meer dan de helft stijgt (52%), tegenover 14% bij civiele engineering.

Horizon 2022-2024 - Bouw houdt stand

De bouw kende in 2022 een groei van 1,5% en zal in 2023 stabiliseren, zo blijkt uit een studie van Embuild, vroeger gekend onder de naam Confederatie Bouw. Nochtans was 2022 allesbehalve een evident jaar. De oorlog in Oekraïne en de ongemeen scherpe energiecrisis hadden een impact op de bouw, vooral dan op de prijzen van bouwmaterialen. Die gingen in 2022 met gemiddeld 10% omhoog, na eerdere prijsstijgingen in 2020 en 2021.

Duurzaam wonen wordt meer en meer duurzaam huren

Nu de prijzen voor duurzaam bouwen de pan uit swingen, schuift onze markt steeds meer op naar een huurmodel voor energetische woningen en appartementen. De ruggensteun van fondsen en institutionele investeerders is daarbij hard nodig. Het is niet toevallig dat de ontwikkelaars dan ook meer en meer inzetten op het verhuren van duurzame woningen of appartementen.

Een modulaire oplossing voor de woonnood

Een straf staaltje snelbouw op de Hoedhaarsite in Lokeren. Begin september verrees er in amper vier dagen een nieuwe woonwijk met tien woningen. Het gaat om volwaardige woningen op twee niveaus met oppervlakten van 110 en 130 vierkante meter. Tussen de aanvraag van de bouwvergunning en de oplevering zaten ongeveer zeven maanden.

Van euro’s besparen naar kilowattuur besparen

Duurzaamheid heeft veel facetten en hetzelfde geldt voor facility management. De facility manager is daardoor goed geplaatst om het duurzaamheidsbeleid mee vorm te geven. Vastgoed, mobiliteit, catering, werkplekinrichting, afvalbeheer… noem maar op, het zit vaak geheel of gedeeltelijk bij de facility manager. Facility management heeft op die manier een impact op heel veel domeinen die gelinkt zijn aan duurzaamheid.

Veiliger is rendabeler

Een bouwwerf is een complexe, voortdurend veranderende werkomgeving. Dat maakt het lastig voor de bouwsector om te excelleren in de veiligheidsstatistieken. Toch is de bouw er de voorbije jaren veiliger op geworden. Voor een deel heeft dat te maken met technologische evoluties, maar de betere veiligheidscijfers gaan ook samen met het groeiend veiligheidsbewustzijn in de sector als gevolg van allerlei campagnes, opleidingen en maatregelen.

Windenergie op zee - Een nieuw Belgisch exportproduct?

Wanneer het aankomt op offshore windenergie, zijn de Belgische bedrijven niet aan hun proefstuk toe. Doordat ze in eigen land botsen op de limieten van het kleine zeegebied, verruimen ze hun blik naar het buitenland en zijn de eerste internationale projecten van Belgische makelij reeds een feit. In een context waarin windenergie op zee de toekomst lijkt, is een nieuw exportsucces mogelijk geboren.

Madaster - Hefboom voor circulair bouwen

Sinds 2 januari is het digitaal materialenpaspoort Madaster operationeel in België. De tool wil een hefboom zijn voor circulair bouwen en spreekt daarom alle actoren in de bouwketen aan. Aan de hand van een geüpload bouwwerkinformatiemodel kan Madaster alle gegevens over de gebruikte materialen en producten omzetten in een materialenpaspoort en heel wat inzichten bieden over de circulaire waarde en de embodied carbon van een gebouw.

Top Industrie - Reality check

Met alle doemberichten rond klimaatverandering, overbevolking of het nakende einde van onze planeet hopen we misschien beter dat een aantal van de (oude) sciencefiction scripts vertaald worden in concrete blauwdrukken waarmee we de mensheid redden.

In de Marge van Top Industrie - Met de complimenten van de IRA

Nadat we in 2020 de grootste economische krimp sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog te verwerken kregen, zagen we de activiteit in het tweede kwartaal van 2021 sterk opleven, wat over het hele jaar een groei van 6,2% opleverde. De omzet van de maakindustrie steeg met 17,5% en overschrijdt met bijna 293 miljard het niveau van voor de coronacrisis.

Belgische industrie toont zich weerbaar tegen crisis

Het afgelopen jaar was een moeilijk jaar voor de industriële sector, mede door de stijgende energieprijzen en snel oplopende loonkosten. De Belgische bedrijven bleven echter niet bij de pakken zitten. Sommige ondernemingen pasten hun businessmodel aan. Andere speelden een belangrijke rol in de energietransitie en ontwikkelden nieuwe producten of pasten hun productieproces aan om energie te besparen. De sectorfederaties blijven hoopvol, al belooft 2023 een uitdagend jaar te worden.

Kleine stapjes vooruit zijn ook stapjes vooruit...

De trend naar vergroening en verduurzaming zet zich door in alle industriële sectoren, maar dat loopt niet altijd van een leien dakje. Wat zijn de grootste uitdagingen en specifieke problemen waar de chemie in ons land mee af te rekenen krijgt? De druk op de chemie om in ijltempo te verduurzamen, is enorm. De praktijk is nochtans een stuk weerbarstiger.

Auto-industrie: een queeste naar halfgeleiders

Wie recent zijn handtekening zette onder een bestelbon voor een auto, zal het beamen: vergeleken met het pre-coronatijdperk zijn de levertijden van wagens gigantisch opgelopen. De fabrikanten kampen met onderdelentekorten, vooral voor chips is een wereldwijd gevecht bezig. Hoe komt dat? En hoe proberen de Belgische automobielfabrieken van Audi in Brussel en Volvo in Gent zich hiertegen te wapenen?

Drones: veel meer dan mooie luchtbeelden schieten

Inspecties, bewakingsopdrachten, dringende leveringen: drones kunnen het allemaal. Deze vliegende tuigen doen dat in de meeste gevallen bovendien sneller, veiliger én goedkoper dan klassieke oplossingen. Drones zijn niet alleen ideaal om technische inspecties uit te voeren op gevaarlijke en moeilijk bereikbare plaatsen maar ze kunnen ook opdrachten uitvoeren waarbij ze zaken zien, meten en weten die met het menselijk oog veel moeilijker waarneembaar zijn.

Brood op Mars krijgt stilaan vaste vorm

Kunnen we op Mars ooit tarwe telen en er vervolgens brood mee bakken? Zeven Belgische bedrijven en kennisinstellingen onderzoeken het al sinds begin 2020. Waar staat het ambitieuze SpaceBakery-project intussen?

Ook de maakindustrie haalt voordelen uit RPA

Met Robotic Process Automation (RPA) kunnen organisaties doelgericht repetitieve bedrijfsprocessen automatiseren. Dat gebeurt via software, op basis van het creëren van virtuele medewerkers, of robots. “RPA-oplossingen werken sneller én foutlozer dan mensen: en ze zijn niet alleen zinvol binnen kantooromgevingen maar ook voor de maakindustrie.”

Woord vooraf Top 5.000 - Met de grove borstel

Had u verwacht dat de schoorsteenveger vandaag niet zou weten waar eerst zijn borstels aan elkaar te schroeven zodat de houtkachel voldoende trek houdt? We zijn op zoek naar manieren om goedkoper te verwarmen, nu de energieprijzen de (oorlogs)pan uitswingen. De centrale verwarming  gaat een graadje lager of wordt uitgeschakeld en maakt hier en daar plaats voor mobiele stookoliekacheltjes.

In de Marge van Top 5.000 - Van opleving naar recessie?

Op een ongeziene daling van het BBP in 2020 volgde een jaar later een even onuitgegeven stijging. Alles leek opnieuw goed te lopen. Tot op de Oekraïense vlakten de kanonnen begonnen te bulderen.

Een lange, koude economische winter vermijden

Het blijven economisch boeiende maar ook hobbelige tijden, met hoge toppen en diepe dalen de voorbije jaren. Naarmate 2022 vorderde, werden de perspectieven steeds somberder. Hardnekkige en torenhoge inflatiecijfers in combinatie met een nakende recessie zorgen voor heel veel economische vraagtekens richting 2023.

“Deze war for talent zal nog zeker tien jaar aanhouden”

Het lijkt een stevige paradox: terwijl we al ruim twee jaar van de ene pandemie in de andere crisis sukkelen, verkeert onze arbeidsmarkt in bloedvorm. De werkloosheidscijfers zijn historisch laag en werkgevers zoeken zich suf naar geschikt personeel.

Mobiliteit - De voorkeuren van medewerkers veranderen volop

Trends als de drang naar duurzaamheid en het niet meer weg te denken hybride werken veranderen volop de mobiliteitsnoden van ondernemingen en hun mensen. Twee mobiliteitsexperts werpen hun licht op de evoluties van vandaag en morgen.

CIO’s vrezen hackers, jobhoppers en inflatie

De coronacrisis gaf de digitaliseringsgolf bij de Belgische bedrijven een serieuze boost. Maar door de volgende crisis – de huidige – gaan ondernemers onvermijdelijk weer in de remmen. Waar moet het met IT en digitalisering naartoe?

Verzekeringsmaatschappijen - Strijd tegen natuurgeweld

Hitte, droogte, stormen, overstromingen: de klimaatverandering begint de verzekeraars veel te kosten.

Weg met de goede oude bank

In vergelijking met twintig jaar geleden blijft er vandaag nog amper een vijfde van de kantoren over. De personeelskosten zijn gehalveerd en de winstmarge is verdubbeld tegenover 1993.

Holdings - Opnieuw dividenden

Zoals wel vaker in roerige tijden is de top van ons klassement door elkaar geschud. Dat biedt een mooie gelegenheid om kennis te maken met enkele nieuwkomers.

Top Transport - Ketting

Het is de zwakste schakel die de sterkte van een ketting bepaalt. Een oneliner die zowel letterlijk als figuurlijk van bij fervente fietsliefhebbers tot ambitieuze bedrijfsleiders weerklinkt wanneer het om belangrijke onderdelen of strategische processen gaat. Ook grote schakels kunnen trouwens breken.

In de Marge van Top Transport: na covid liggen de kaarten anders

Voor het virus opdook, kampte de sector met een overaanbod, waar vooral de kleine ondernemingen onder leden. Een jaar later kan de sector de vraag nauwelijks nog bijhouden. Het coronavirus heeft iedereen verrast en vormde in zekere zin de katalysator van een verandering die niemand verwachtte.

Visie - Vrachttransport houdt stand, ondanks corona

Het afgelopen jaar deed de transportsector het globaal genomen goed. Toch zijn er opvallende verschillen. Het wegtransport heeft de crisis goed doorstaan, terwijl het personenvervoer enorme omzetverliezen kende. Het vrachtvervoer staat bovendien voor enorme uitdagingen, zoals de energietransitie en het gebrek aan chauffeurs.

Water: brandstof van de toekomst?

Hebben trucks en bestelwagens op waterstof een toekomst? Mark Pecqueur van Thomas More en auteur van Run on Water is daar rotsvast van overtuigd. “Waterstof zal als brandstof een nieuw tijdperk inleiden: zonder uitstoot.”

e-Highway: slimme oplossing die wegtransport decarboniseert

Als het van Siemens Mobility afhangt, dan rijden trucks in de nabije toekomst op de rechterrijstrook van belangrijke snelwegen via een bovenleiding en pantograaf. “Verschillende Europese spelers tonen concrete interesse in deze kostenefficiënte oplossing”, vertelt mobiliteitsexpert Toon Wassenberg.

Supply chain van morgen: korter, groener en duurder

Tal van onderdelen en grondstoffen zijn nog nooit zo schaars geweest als vandaag. De coronapandemie legt nu al twee jaar wereldwijd knopen in de logistieke keten van organisaties. Twee professoren Supply Chain Management aan de Universiteit Antwerpen en Vlerick Business School werpen hun licht op de problematiek. “Just in Time (JIT) voorraadbeheersing is compleet achterhaald.” 

Drankensector: de consumptie zal deels verschuiven van horeca naar thuis

Je bent de grootste onafhankelijke drankenverdeler van België, maar door de pandemie zakt je omzet met 40%. Wat doe je dan? “Het was voor ons een opportuniteit. We hebben de digitalisering van ons bedrijf, en zeker de logistiek, versneld”, duiden Michel en Paul Haelterman, derde generatie gedelegeerde bestuurders van het familiebedrijf.

Intermodaal vervoer - Een belangrijke uitdaging

Alle Europese landen trachten het aandeel van het goederenvervoer per spoor en over het water uit te breiden. Die ontwikkeling vloeit niet alleen voort uit een streven naar duurzaamheid en de bescherming van het milieu, maar ook uit de wens om het verkeer op de weg en in de stadscentra te beperken en de files aan te pakken. België vormt daar geen uitzondering op.

Fusie Antwerpen – Zeebrugge: hoe groot is de meerwaarde?

Nu de Belgische mededingingsautoriteit begin dit jaar het licht op groen zette, staat niets de vorig jaar aangekondigde fusie tussen de havens van Antwerpen en Zeebrugge nog in de weg. Hiermee wordt het Belgische havenlandschap ingrijpend hertekend, maar of de eengemaakte haven ook internationaal een groot verschil zal maken, blijft vooralsnog een open vraag.

Vaccinatiecampagne - Gesteund op militaire precisie

De razendsnelle ontwikkeling van de covidvaccins was een wetenschappelijk huzarenstukje, maar ook de logistiek achter de vaccinatiecampagne was allerminst alledaags. Twee Belgische bedrijven speelden hierin een hoofdrol.

Top Bouw - Onderweg naar morgen

Wie ietwat met de sector vertrouwd is, weet dat in normale omstandigheden alles goed gaat wanneer het goed gaat in de bouw. Iedereen is het er echter over eens dat de periode waarin we vertoeven de meest abnormale uit de geschiedenis is sinds de Tweede Wereldoorlog.

In de Marge van Top Bouw - Terug naar de cijfers van voor covid

Omdat onze Tops traditioneel niet-geconsolideerd zijn, hebben we deze aangevuld met een geconsolideerd klassement van de twintig grootste aannemers van het land en kort een portret geschetst van degene die sinds 2016 de snelste groei lieten optekenen.

 

Vier belangrijke uitdagingen voor de bouwsector

De bouw staat de komende jaren voor een serieuze omwenteling. De sector evolueert snel en wordt momenteel geconfronteerd met vier belangrijke uitdagingen. Elk van deze uitdagingen zal een grote impact hebben op de manier van bouwen, maar ook op de plaats van de bouw in de economie en in de maatschappij.

Stedelijke infrastructuur wapenen tegen extreme weersomstandigheden

Sinds deze zomer staat de strijd tegen extreem weer hoog op de agenda. Met een goede visie op infrastructuur kunnen steden en gemeenten veel doen om in te spelen op hitte, droogte of overstromingen. “Steden mogen geen kansen meer laten liggen.”

Koning auto in tijden van modal shift

In de vorige eeuw rolden steden de rode loper uit voor koning auto. Vandaag moet de auto er baan ruimen voor andere vervoersmodi. Wat zijn de gevolgen van deze omslag voor de parkeerinfrastructuur in en rond onze steden?

Gezonde werkomgeving - Meer dan een goed ventilatiesysteem

COVID-19 heeft de aandacht voor een gezond kantoorgebouw helemaal op scherp gezet. Ventilatie krijgt meer aandacht dan ooit tevoren. De toepassing van de regels blijkt echter geen sinecure en bovendien stopt het creëren van een gezond kantoorgebouw niet bij een goed ventilatiesysteem.

Facility management eindelijk richting strategische afslag

Door de aandacht voor telewerk en de schaars bezette kantoren, kwam facility management de voorbije jaren hoog op de agenda van veel ondernemingen. Digitalisering kreeg de wind mee en facility managers krijgen meer gehoor bij het bepalen van de bedrijfsstrategie.

Genereus met gedeelde ruimte

In een context van schaarse ruimte en oplopende bouwkosten lijkt het niet onzinnig om meer ruimte te delen. Dat hoeft niet per se te resulteren in cohousing. Kleine, eenvoudige ingrepen verlagen de drempel voor een breed publiek. 

In de Marge van Top Industrie - Richting herindustrialisering

Alle indicatoren gaan achteruit, maar als we van naderbij kijken, ziet de tabel er niet zo negatief uit als het lijkt. Niet alle achteruitgang is toe te schrijven aan COVID-19, dat voor een aantal ondernemingen zelfs een fantastische innovatieversneller bleek.

Smakelijke verhalen met duurzaamheid van a tot z

De voedingsindustrie toont bij zowel grote bedrijven als kmo’s de wil om te verduurzamen, maar de prijsdruk is een remfactor, waarschuwt Fevia. “De prijzen die de retail wil betalen, zijn absoluut niet duurzaam”, klinkt het. Hoewel de Belgische voedingsindustrie al langer investeert in duurzame initiatieven, blijft de nood aan kennis en expertise over het onderwerp groot.

 

Nieuwe Top Industrie - Cijfers + Visie = Relevantie²

Net als heel wat goede voornemens zit onze eerste printspecial van 2022 in een aangepast jasje. Zowel qua verpakking als inhoud zijn er niet weg te denken klassiekers als nieuwe invalshoeken. Gedreven door de overtuiging dat kiezen niet altijd verliezen hoeft te zijn. De belangrijkste metamorfose zit in de look & feel.

Corona krijgt industrie niet klein

De Belgische industriële sector is sterk en robuust genoeg om de coronacrisis te weerstaan. De sector speelde ook een belangrijke rol om ons door deze gezondheidscrisis te loodsen. Maar de uitdagingen zijn groots. Verschillende sectoren worden tegelijkertijd geconfronteerd met diverse problemen, zoals een grondstoffenschaarste, haperende logistiek en personeelstekort. Diverse federaties en bedrijven laten hun licht op de zaak schijnen.

 

Geven vaccins hele Belgische farmasector een boost?

“A real vaccine powerhouse”, zo omschreef Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen ons land tijdens een bezoek aan de Pfizer-productiesite. De Belgische farmasector maakte het voorbije jaar internationaal een goede beurt. Dat klinkt goed, maar kunnen we ook op langere termijn de vruchten plukken van het vaccinatie-effect?

5G - Aan de vooravond van een nieuwe revolutie

Eén van de opvallendste deelnemers aan de zesde editie van ABISS, de netwerkbeurs voor de digital, smart en connected industry, was allicht Citymesh. CEO Mitch De Geest vertelt hoe zijn bedrijf erin geslaagd is om de eerste Belgische 5G-operator te worden. Alsook welke voordelen 5G binnenkort kan opleveren voor organisaties. “Deze snelle mobiele datatechnologie zal over enkele jaren ook kmo’s een grote boost geven.”

Voedselverspilling tegengaan als belangrijke driver in productieproces

Tijdens de Smart Production Day in oktober deelden tientallen Belgische industriële spelers hun ervaringen en beste praktijken rond innovatie en lean productiesystemen. Voedingsbedrijf Vandemoortele was één van de deelnemers. “Duurzame en slimme productietechnieken zijn cruciale pijlers in onze bedrijfsvoering”, zegt Operational Excellence Manager Pepijn Verhaeghe.

Brexit: 1 jaar later – Opluchting en onzekerheid wisselen elkaar af

Net geen twee jaar geleden stapte het Verenigd Koninkrijk uit de EU, op 1 januari 2021 trad het nieuwe handels- en samenwerkingsakkoord tussen de EU en het VK effectief in werking. Een jaar later lijken de meeste van onze bedrijven de Brexit behoorlijk verteerd te hebben, al blijft de dreiging van een handelsoorlog tussen het VK en de EU tot vandaag imminent aanwezig.

Top 5.000 - Woord vooraf: alles komt terug?

Eén van de meest gebruikte oneliners is dat we in een context leven waarin steeds snellere verandering de enige constante geworden lijkt. Dat geldt zowel voor ons privébiotoop als voor de economische realiteit, die beide het label opgeplakt kregen om na corona – als dat al ooit komt – voor altijd veranderd te zijn. Een aantal aspecten van ons doen en laten zijn alvast minstens tijdelijk anders. Andere bleven zoals ze waren of kwamen vanuit de luwte terug als een boemerang.

Top 5.000 - Impact corona op bedrijfsresultaten

In 2020 daalde het Belgische bbp met 5,7% tegenover het jaar daarvoor. Dat is de grootste daling op jaarbasis die sinds de Tweede Wereldoorlog is opgetekend. Bijna drie keer meer dan tijdens de economische en financiële crisis van 2009! Toen daalde het bbp met slechts 2%. Nu kwam de schok echter veel harder aan omdat hij zo onverwacht was.

Top 5.000 - Macro-economie: geen supergroei maar beter dan gemiddeld

2021 werd zoals verhoopt het jaar van de normalisering van het leven en de volledige heropening van de economie. Met dank aan enkele goed werkzame vaccins en de massale productie ervan in korte tijd. We kregen in 2021 dan ook uitzonderlijk hoge groeicijfers die we in decennia niet meer hebben gezien. 2022 zou nog steeds een jaar moeten zijn van groei, maar niet meer zo spectaculair als in 2021.

Top 5.000 - Bankenkraan staat open

Als het huis in brand staat, bezuinig je best niet op water. Overal ter wereld hebben de centrale banken dan ook massaal de kraan opengedraaid. Met de duizenden miljarden die zo beschikbaar werden, konden de regeringen de snel stijgende overheidsuitgaven financieren, die bestemd waren om de wereldwijde verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Top 5.000 - Holdings hebben het lastig

Opgedroogde dividenden en waardeverminderingen deden het gecumuleerde resultaat van de 100 grootste holdings van ons land kopje-onder gaan. Vier op de tien holdings zagen hun winst wegsmelten. In die context werd onze Top 10 in termen van portfolio-inkomsten door elkaar geschud.

Top 5.000 - Verzekeringssector houdt stand

Als we de cijfers van de internationale verzekeraars die zich door de Brexit in België vestigden buiten beschouwing laten, dan sluit de sector het jaar af op 28,4 miljard aan brutopremies, een daling met 2,6%. De ‘schuldige’ is de sector leven. Die is met 15,5 miljard goed voor 54% van alle geïnde premies en kent een achteruitgang van 5,4%.

Arbeidsmarkt - Stabiliteit is niet altijd goed nieuws

Onze arbeidsmarkt is de pandemie zonder al te veel kleerscheuren te boven gekomen, zo lijkt het. Toch waarschuwen zowel arbeidseconoom Stijn Baert (UGent) als arbeidsmarktexpert Jan Denys (Randstadgroup) om niet te vroeg victorie te kraaien. Bovendien, zo waarschuwt Baert, kunnen we de noodzakelijke hervormingen niet blijven uitstellen. “Op een gegeven moment dreigen we immers echt aan welvaart in te boeten.”

Top Industrie - Technologie - Optimisme in slechte tijden

In het coronajaar 2020 zag de Belgische technologische industrie 7,5% van haar omzet afkalven. Maar kijkend naar het herstel en naar de concurrentiepositie toont sectorfederatie Agoria zich opvallend positief over de toekomst.

Top Industrie - Chemie & Life sciences - Op een kantelpunt

2020 mag voor heel wat sectoren dan al een ‘annus horribilis’ zijn geweest, voor de chemische en zeker voor de farmaceutische sector in ons land lagen de kaarten toch enigszins anders. Voor beide sectoren zou de coronapandemie, om uiteenlopende redenen, een belangrijk kantelpunt kunnen zijn.

In de Marge van Top Industrie - Van bier tot vaccin

Het ten zuiden van Antwerpen gelegen Puurs was tot voor kort alleen gekend bij Duvelliefhebbers, maar geniet vandaag wereldwijde faam. Daar worden immers miljoenen doses geproduceerd van een vaccin dat ons tegen het coronavirus moet beschermen.

Versnipperde data zet rem op AI

In 2023 maakt het brede publiek kennis met het verbluffende potentieel van artificiële intelligentie. Teksten schrijven op commando en beelden genereren uit het niets lijken al aardig te lukken. Maar een woning ontwerpen en bouwen is nog een ander paar mouwen. Of toch niet?


Partner Content
Infotheek
RIZIV, 60 jaar

RIZIV, 60 jaar - bakens voor de toekomst

 

Dashboard klimaat april 2024

Dashboard klimaat april 2024

 

Gids en checklist voor de geïnformeerde bouwer

Gids en checklist voor de geïnformeerde bouwer

 

Wetstraat
Hervorming van de pensioenen

Wet houdende de hervorming van de pensioenen - BS 16 mei, p. 62.807

Douane en accijnzen met betrekking tot sancties

Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977 met betrekking tot sancties en houdende diverse bepalingen - BS 3 mei, p. 49.159

Herstelbaarheid en levensduur van goederen

Wet ter bevordering van de herstelbaarheid en de levensduur van goederen - BS 2 mei, p. 48.922