Vinden

Trends Top Blog

Deze blog biedt korte, pertinente teksten over actuele onderwerpen uit het bedrijfsleven. Registreer u voor onze nieuwsbrief om ze wekelijks via mail te ontvangen.

Zelfstandigen bij een harde Brexit

Zelfstandigen die moeilijkheden zullen ondervinden door een mogelijke harde Brexit op 31 januari 2020, krijgen betalingsfaciliteiten. Zij kunnen op hun verzoek de betaling van hun voorlopige bijdragen in het sociaal statuut der zelfstandigen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 met een jaar uitstellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen worden aangerekend en zonder invloed op uitkeringen.

Jaarrekening in het Engels

Voortaan kan het. Overeenkomstig de wetgeving op het gebruik van de talen moeten vennootschappen hun jaarrekening indienen in (één van) de officiële talen van de taalkundige regio waar de rechtspersoon is gevestigd. De jaarrekening of geconsolideerde rekening en de andere in te dienen stukken moeten in één en dezelfde taal zijn opgesteld.

Kunstaankopen aftrekbaar als beroepskosten?

Uitgaand van het principe dat kunst onmisbaar is voor de goede werking van een samenleving, menen de liberalen dat kunstwerken die door ondernemingen worden aangekocht als beroepskosten zouden moeten worden beschouwd en in die hoedanigheid onder afschrijvingen zouden moeten vallen.

Vakbondsafgevaardigden overbeschermd

Sinds 1991 geldt er voor vakbondsafgevaardigden een bijzondere bescherming op het gebied van ontslag. Ze kunnen immers alleen worden ontslagen om een voorafgaand door de arbeidsrechter erkende dringende reden of om voorafgaand door het bevoegde paritaire orgaan erkende economische of technische redenen.

Drie keer een tweede kans voor loontrekkenden?

Dat is wat de groenen opnieuw voorstellen, opdat werknemers in een wereld waarin vaardigheden, kwalificaties en behoeften bij de ondernemingen voortdurend veranderen, de nodige veerkracht kunnen vinden om nieuwe mogelijkheden te benutten, terwijl ze door de sociale zekerheid gedekt blijven.

Bezoldiging en winst mogen niet worden verward

In principe is het natuurlijke personen niet toegestaan om de tenlasteneming van verliezen van een onderneming fiscaal af te trekken als beroepskosten. De wetgever voerde echter een uitzondering in voor bedrijfsleiders die dergelijke verliezen ten laste nemen met het oog op het behoud van beroepsinkomsten.

Betere reglementering van gebundeld aanbod

Als het om vastgoedkrediet gaat, is koppelverkoop verboden. Gebundelde verkoop daarentegen is wel toegelaten. Het verschil tussen de twee is soms subtiel. Koppelverkoop is het aanbieden van een kredietovereenkomst als onderdeel van een pakket met andere onderscheiden financiële producten of diensten, terwijl bij gebundelde verkoop een lagere rentevoet wordt aangeboden als de klant aanvaardt om meerdere, afzonderlijk door de kredietgever aangeboden contracten aan te gaan.

Neerleggingskosten verhoogd

Alles wordt duurder. Lees hier meer over de recente ontwikkelingen omtrent de geïndexeerde kosten voor het neerleggen van de jaarrekeningen. Bij laattijdige neerlegging worden de neerleggingskosten verhoogd met verschillende toeslagen.

Hoe is het met de King in Cash?

De liquiditeit van een onderneming wordt vaak in één adem genoemd met de solvabiliteit en rentabiliteit. Ze zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een onderneming heeft nood aan voldoende liquiditeit om de handelscyclus te doen draaien. Te veel geld – en er niets mee doen – zet dan weer de algemene rentabiliteit onder druk, verhoogt het balanstotaal en heeft een negatieve impact op de solvabiliteit.

Verwijlinteresten: wettelijke rentevoet vermeerderd met 10%

Wanneer de contractuele voorwaarden van een onderneming voorzien in de aanrekening van kosten voor niet tijdig betaalde facturen, mag de rentevoet niet hoger liggen dan de wettelijke rentevoet vermeerderd met 10%, zo wordt verduidelijkt in een tekst waarin uiteenlopende voorstellen betreffende de minnelijke invordering van schulden zijn samengebracht en die onlangs door de Kamer werd goedgekeurd.

Gedaan met apenmunt?

De teksten van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en van de wetgever zijn duidelijk: “Employers shall be prohibited from limiting in any manner the freedom of the worker to dispose of his wages.” Hoewel het in de praktijk mogelijk is om met maaltijdcheques of ecocheques andere zaken te kopen dan maaltijden of ecologische producten, is de vrijheid van de werknemer om vrij over zijn loon te beschikken, in beide gevallen beperkt.

Ontvangstbewijzen: wat moeten we daarmee?

Al honderd jaar moeten handelaars een boekhouding bijhouden om op hun inkomsten te kunnen worden belast. Beoefenaars van vrije beroepen stellen echter geen daden van koophandel. Om dat probleem te omzeilen, verplichtte de wetgever hen destijds om een gedagtekend en ondertekend ontvangstbewijs uit te reiken telkens wanneer zij hun erelonen, commissielonen of om het even welke andere bezoldiging ontvangen

Afwezig wegens onvruchtbaarheid

Dankzij de vooruitgang in de geneeskunde kunnen mensen die dat wensen een fertiliteitsbehandeling volgen. Die behandeling kan echter zwaar zijn en vereisen dat de betrokkene meermaals afwezig is van zijn werk. Het is dan ook nodig, zo stelt het cdH, om die personen een bijkomende bescherming te bieden.

30.000 euro inkomsten vrijgesteld van belastingen?

Op tien jaar tijd is het aantal werkende gepensioneerden meer dan verdubbeld: in het tweede kwartaal waren ze met zowat 66.000. Zij werken niet allemaal uit noodzaak. Bijna de helft (48%) is om niet-financiële redenen actief. Ze ondervinden echter wel allemaal een belastingdruk die hen dubbel treft. Gepensioneerden die bijverdienen, betalen evenveel sociale bijdragen als jongere, niet-gepensioneerde collega’s, maar ze zijn minder goed verzekerd.

Receptiekosten of publiciteitskosten?

Wanneer een evenement bedoeld is om producten of diensten bij potentiële klanten aan te prijzen, zijn de kosten ervoor volledig aftrekbaar, meende de vroegere minister van Financiën, maar het Hof van Cassatie denkt daar anders over. Op 22 februari en 22 maart velde het hof immers arresten waarin het stelt dat receptiekosten altijd voor 50% aftrekbaar zijn, zelfs wanneer die kosten een publicitair doel hebben.

De solidariteitsbijdrage was oorspronkelijk tijdelijk

Al een kwarteeuw wordt er een solidariteitsbijdrage van 0,5 tot 2% geheven op pensioenen, rentes en andere aanvullende voordelen zodra die boven een brutobedrag van 2.595 euro bruto per maand voor een alleenstaande uitkomen. In werkelijkheid gaat het om een tijdelijke crisisbelasting die het voor ons land mogelijk moest maken om in de eurozone te stappen.

Eerder carry-back dan carry-forward

Landbouwers lijden dusdanig onder het alsmaar onvoorspelbaarder wordende weer, dat de regering het mogelijk maakte om fiscale verliezen die worden geleden als gevolg van ongunstige weersomstandigheden af te trekken van beroepsinkomsten uit voorgaande periodes in plaats van die uit volgende periodes.

De dividendenkassa rinkelt

Dankzij rubriek 694 van de resultatenrekening krijgen we een duidelijk beeld van de dividenden die aan de aandeelhouders uitgekeerd worden. Voor boekjaar 2018 passeren een aantal van die aandeelhouders flink langs de kassa en ligt het totaal uitgekeerde bedrag opvallend hoger dan de jaren ervoor.

Cashbetalingen afronden: wat met de btw?

Zoals steeds in ons land, is niets eenvoudig. Het wordt zelfs ronduit ingewikkeld wanneer een klant in een winkel tegelijkertijd producten koopt waarop 21% en 6% btw moet worden betaald.

Wordt de krant duurder?

Dat staat ons in elk geval te wachten als de staat de concessie aan bpost voor de verdeling van erkende kranten en tijdschriften niet vernieuwt. Dat moet eind 2020 gebeuren.

Geen sprake van sabotage van de sociale verkiezingen

Bij elke sociale verkiezing zijn er werkgevers die op al dan niet subtiele wijze trachten de werknemers die zich kandidaat willen stellen, te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door hun bepaalde voordelen te bieden als ze van hun kandidatuur afzien.

Ouderschapsverlof tot 15 jaar in plaats van tot 12 jaar

Onder de themaverloven kent het ouderschapsverlof een groot succes: 76.997 onderbrekingsvergoedingen voor ouderschapsverlof werden in juli gestort, wat neerkomt op een stijging van 7,8% op jaarbasis.

Eerste boekhoudkundige ruling

Het heeft lang geduurd. Drie jaar na de invoering ervan in ons recht via de wet van 12 december 2016 (BS 20 december), kan de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) eindelijk haar eerste Individuele Beslissing inzake Boekhoudrecht publiceren. De beslissing betreft een correctie van de jaarrekening bij het einde van een contract voor onroerende leasing.

Reparaties: 6% in plaats van 21%

Veroudering is een vorm van verspilling, vindt het cdH. Daarom stelt de partij een reeks maatregelen voor, waaronder de verplichte vermelding op de verpakking van de levensduur en de reparatiemogelijkheden bij alle voor verkoop bestemde goederen. Elke reclame voor een product moet bovendien in bevattelijke taal, goed zichtbaar en ondubbelzinnig de levensduur van het product vermelden.

Baremashopping inperken

Dat is wat de FOD Werkgelegenheid in een memorandum vraagt aan de volgende regering. De FOD wil onder andere een herziening van de wet op de groepering van werkgevers. Volgens de huidige wetgeving moet de minister van Werkgelegenheid in de toelating aangeven dat hij het paritair orgaan erkent waaronder de groepering valt.

Btw-vrijstelling: 25.000 of 85.000 euro?

Wordt het bedrag van 25.000 euro waaronder kleine ondernemingen zijn vrijgesteld van btw binnenkort opgetrokken? Aan een CD&V-volksvertegenwoordiger die zich daar in de commissie voor de Financiën zorgen over maakte, bevestigde minister Alexander De Croo dat een voorstel van richtlijn, houdende de hervorming van de vrijstelling voor kleine ondernemingen, werd goedgekeurd tijdens de Ecofinraad eerder deze maand.Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Boordtabel kmo's en zelfstandige ondernemers

Boordtabel 2019 van de kmo’s en zelfstandige ondernemers

Economic flows between Belgian Regions

Economic flows between Regions in Belgium

Teruggaven btw aan belastingplichtigen

Teruggaven inzake btw aan belastingplichtigen die hun economische activiteit aanvangen
 

Wetstraat
Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336

Btw-opgave van intracommunautaire handelingen

Koninklijk besluit nr. 50 met betrekking tot de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen - BS 23 december, p. 116.117