Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.409.374 ACTIEVE BEDRIJVEN - 846.359 CONTACTPERSONEN

Trends Top News

Onze wekelijkse elektronische nieuwsbrief biedt korte, pertinente teksten over actuele onderwerpen uit het bedrijfsleven.

Arbeidsovereenkomsten: nieuwe bovengrenzen 2018

In het Staatsblad van 17 november vinden we op pagina 99.330 de nieuwe bedragen waarmee we in het kader van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten rekening moeten houden. Ze bedragen respectievelijk 34.180 euro (33.472 euro in 2017) en 68.361 euro (66.944 euro in 2017). Die bovengrenzen zijn belangrijk voor het scholingsbeding, het niet-concurrentiebeding en het arbitragebeding en worden berekend volgens deze formule:
______112,10__________________________
185,9 x 0,51362 x 0,736756 x 0,750638

Geen advocaat meer nodig voor een betalingsbevel

Om een snellere en efficiëntere inning van schulden op basis van het betalingsbevel dat van toepassing is voor B2B-relaties mogelijk te maken, voerde de regering in 2015 een procedure in waarin de advocaat van de schuldeiser een gerechtsdeurwaarder moet opdragen om tot inning over te gaan. Die laatste zal de schuldenaar aanmanen tot betaling binnen de maand. Indien de schuldenaar de schuld gemotiveerd betwist, wordt de procedure stopgezet en zal de schuldenaar de gewone gerechtelijke weg moeten volgen.

Aanwerving: eerst de medewerkers van de onderneming

Om werkgevers te stimuleren om hun deeltijdse medewerkers meer werkuren te geven als er een functie vrijkomt in hun bedrijf, besliste de wetgever om een responsabiliseringsbijdrage in te voeren van 25 euro per deeltijdse werknemer per maand waarin de overtreding wordt begaan. Die bijdrage zal verschuldigd zijn vanaf de maand waarin voor het eerst wordt vastgesteld dat extra uren niet prioritair worden aangeboden of toegekend en dat tot de extra beschikbare uren wel aan de betrokken deeltijdse werknemer werden aangeboden of toegekend.

Een burgerrekening voor iedereen

Tegen ten laatste 1 januari 2019 worden ieders fiscale en niet-fiscale schulden ondergebracht op een burgerrekening, die als een rekening-courant zal werken. Daarop komen dus niet alleen de schuldvorderingen betreffende de inkomstenbelasting, de btw en diverse belastingen te staan, maar ook alle niet-fiscale schuldvorderingen van de staat - bijvoorbeeld gerechtskosten - van de gemeenschappen, de gewesten en de ervan afhangende instellingen en de sommen die onderhoudsplichtigen verschuldigd zijn.

Beurs: de TOB stijgt tot 3,50 per duizend

De regering, altijd op zoek naar inkomsten, wil de taks die verschuldigd is op operaties op obligaties, delen van gemeenschappelijke beleggingsfondsen, aandelen van gereglementeerde vastgoedvennootschappen of effecten van staatsschuld van 0,90 naar 1,20 per duizend verhogen. Voor de andere effecten zal de taks op de beursverrichtingen van 2,7 naar 3,5 per duizend stijgen. De taks wordt eigenlijk twee keer geïnd, in die zin dat ze zowel voor de aankoop als voor de verkoop van effecten geldt.

Flexi-jobs voor gepensioneerden

Vanaf 1 januari 2018 wordt het systeem van de flexi-jobs, dat tot nu toe alleen in de horecasector kon worden toegepast, uitgebreid naar loontrekkenden en werkgevers die onder de paritaire comités voor de handel in voedingswaren (PC 119), voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201), voor bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202), voor het hotelbedrijf (PC 302), voor de grote kleinhandels- handelszaken (PC 311), voor de warenhuizen (PC 312), voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen (PC 314), voor de bakkerij, banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij (PC 118) en voor de het paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven vallen (PSC 202.01).

627 euro dividenden aftrekbaar

Op Belgische spaarrekeningen staat ongeveer 260 miljard geparkeerd. Het merendeel daarvan brengt niet meer op dan het wettelijke minimum, namelijk 0,11%. Als we rekening houden met de inflatie, die in België jammer genoeg een stuk hoger is dan elders, komen we tot de conclusie dat we daardoor jaarlijks een beetje armer worden. Om de spaarders wakker te schudden en ze aan te zetten om actiever te investeren, wil de regering het bedrag van de vrijgestelde interesten halveren. Rekening houdend met de indexering zal dat in 2018 nog slechts 940 euro bedragen.

Taks op de effectenrekeningen: een verboden indirecte belasting?

In het verleden, zo stelt de Raad van State, “is al herhaaldelijk gebleken dat voor dergelijke niet aan een grondig en voldragen onderzoek onderworpen regelingen, naderhand veelal reparatiewetgeving nodig is, waardoor veel van de voordelen van het snelle optreden verloren gaan”. Dat is wat dreigt te gebeuren met de taks op de effectenrekeningen, die plots zal worden ingevoerd via een programmawet die, zoals jammer genoeg al te vaak het geval is, met hoogdringendheid werd goedgekeurd.

Premies belast aan 7%

De wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen wordt hervormd, zodat de invoering van een identieke winstpremie in bedrag of in percentage van het salaris via een eenvoudige informatieprocedure mogelijk wordt. De invoering van een gecategoriseerde winstpremie zal echter via een collectieve arbeidsovereenkomst moeten gebeuren. In elk geval mag de toegekende premie niet meer bedragen dan 30% van de loonmassa en er zullen geen verschuivingen worden toegestaan ten koste van de toegekende klassieke bezoldigingen.

Vennootschapsbelasting naar een minimumbelasting van 7,5%

Niets is gratis in deze wereld, en dus gaat de aangekondigde hervorming van de vennootschapsbelasting gepaard met ‘compensatiemaatregelen’ waarmee niet iedereen gelukkig zal zijn. Een daarvan is het principe van de ‘korf’, dat vanaf volgend jaar de mogelijke aftrekken van de vennootschapsbelasting beperkt. Eerdere verliezen, overgedragen definitief belaste inkomsten, overgedragen aftrek voor innovatie-inkomsten, overgedragen notionele interestaftrek en de nieuwe incrementele notionele interestaftrek: alle mogelijke aftrekken samen doen regelmatig de belastbare winst van het boekjaar verdwijnen, met als logisch gevolg dat er helemaal geen belasting is verschuldigd. 

Kortere opzeggingstermijn

Om de aanwerving van nieuwe werknemers met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur te stimuleren, besliste de regering om de na te leven opzeggingstermijn bij een ontslag binnen de eerste drie maanden van twee naar één week terug te brengen. Als de medewerker tussen de derde en de vierde maand wordt ontslagen, wordt de opzeggingstermijn van vier naar drie weken teruggebracht. Tegelijkertijd verruimde de regering het begrip ‘vrijwillige werkloze’. Die heeft in principe geen recht op een werkloosheidsuitkering.

Lagere drempels voor starters

Een onderneming neemt zelden een vliegende start. Het duurde jammer genoeg nogal lang voor men dat in de gaten had. Starters hebben immers vaak niet de mogelijkheid om snel een inkomen op te bouwen waarmee ze probleemloos de verschuldigde bijdragen kunnen betalen. Op die manier worden ze dubbel gestraft. Ondanks hun relatief lage inkomen moeten ze evenveel bijdragen betalen als wanneer ze een netto-inkomen van minstens 13.296,25 euro zouden hebben. En dat kan bijzonder zwaar vallen.

Tijdskrediet tot 18 jaar

Loontrekkenden uit de privésector die meer zorg aan hun kind willen besteden, kunnen daarvoor hun loopbaan volledig of gedeeltelijk onderbreken zolang het kind nog geen acht jaar oud is. Die leeftijdsvoorwaarde, zo stelt de CD&V, stemt niet overeen met de werkelijkheid in heel wat gezinnen. Ouders, zo vindt de partij, weten het best op welk ogenblik ze tijd moeten maken om hun kinderen op te voeden en te ondersteunen.

Sancties voor misbruik van opeenvolgende dagcontracten

Om uitzendkrachten beter te beschermen, liet de wetgever in de wet van 26 juni 2013 niet langer toe om opeenvolgende dagcontracten te gebruiken, tenzij de gebruiker een behoefte aan flexibiliteit kon aantonen, bijvoorbeeld wanneer het werkvolume enorm schommelt of in grote mate afhangt van externe factoren of van de aard van de opdracht. Toch blijft er volgens de CD&V misbruik bestaan. Hoe groot dat misbruik is, is niet duidelijk.

Vijftien dagen vaderschapsverlof

In Finland kunnen kersverse vaders 54 werkdagen vrij nemen en in Slovenië hebben zij zelfs recht op 90 opeenvolgende vrije dagen. In vergelijking daarmee valt het Belgische vaderschapsverlof van tien dagen mager uit. In het kader van de competitiviteit moeten we echter ook naar de concurrentie kijken.  In Duitsland bijvoorbeeld hebben vaders geen recht op betaald vaderschapsverlof. De CD&V komt hoe dan ook nog eens terug op een wetsvoorstel dat ze reeds in 2008 indiende en waarmee ze het vaderschapsverlof van tien naar vijftien dagen wil optrekken.

Meer dan 14.040  dagen werken

In tegenstelling tot wat in de huidige wetgeving is opgenomen, zal wie na een volledige loopbaan blijft werken, worden beloond en recht hebben op een hoger pensioen: dat is de filosofie achter het wetsontwerp met betrekking tot de eenheid van loopbaan waar het parlement momenteel de laatste hand aan legt. Dat is trouwens niet meer dan rechtvaardig. Sinds 1 januari 2015 wordt een volledige loopbaan niet langer in jaren (45 jaar) uitgedrukt, maar in dagen, namelijk 312 x 45, of 14.040  dagen. En wie meer werkt? Die heeft pech.

Verplichte verbindingspersoon

Elke buitenlandse werkgever die in België werknemers wil detacheren en een Limosa-verklaring moet indienen, moet sinds 12 oktober in die verklaring de identificatiegegevens opnemen van een verbindingspersoon die voor zijn rekening het contact met de controlerende ambtenaren onderhoudt. Die persoon mag de werkgever zelf zijn, een werknemer van de onderneming of een natuurlijke persoon die niets met de onderneming te maken heeft.

Controle of fiscale huiszoeking?

Omdat ze fraude vermoedde, voerde de Bijzondere Belastinginspectie van Gent in 2012 een onverwachte controle uit bij de maatschappelijke zetel van twee drankenverdelers. Ze controleerde er elektronische en aanwezige papieren documenten, kopieerde er een groot aantal van of nam ze zonder toelating mee. Omdat de ondernemingen in kwestie van mening waren dat ze met een echte huiszoeking waren geconfronteerd, stapten ze naar de rechtbank.

Twee weken carensperiode voor zelfstandigen

Die nieuwe termijn gaat op 1 januari volgend jaar in. Momenteel heeft een zelfstandige of een meewerkende echtgenoot geen recht op een vergoeding voor de eerste maand arbeidsongeschiktheid. Die ‘carensperiode’ van een maand wordt vanaf volgend jaar gehalveerd, zodat zelfstandigen een arbeidsongeschiktheidsuitkering kunnen krijgen vanaf de vijftiende dag dat ze arbeidsongeschikt zijn. De Ministerraad keurde onlangs een ontwerp van koninklijk besluit goed dat die beslissing officieel maakt.

Ontslaan om te kunnen aanwerven?

Het is een van de paradoxen waartoe de verplichting leidt voor werkgevers met meer dan 50 werknemers om minstens 3% medewerkers jonger dan 26 jaar in dienst te hebben. Een werkgever met een stabiel personeelsbestand, waarbinnen de jongeren gaandeweg die leeftijdsgrens overschrijden, kan zich immers gedwongen zien om personeel te ontslaan als hij zijn verplichtingen inzake startbanen wil blijven nakomen. Daar komt nog bij dat op het vlak van werkgelegenheid vraag en aanbod onvoldoende op elkaar zijn afgestemd, waardoor ondernemingen soms personeel aanwerven dat ze niet nodig hebben.

Een zwangere werkneemster ontslaan wordt duurder

De bestaande wetgeving beschermt vrouwen die omwille van hun zwangerschap ontslagen worden onvoldoende. Bij een ontslag, zo stelt het cdH, betaalt de werkgever slechts zelden spontaan de beschermingsvergoeding die hij moet storten. Vaak rekent hij erop dat de werkneemster ervan afziet een rechtsgeding in te stellen of dat ze in de loop van de procedure afhaakt. Zo speelt hij op veilig. Er hangt hem immers geen enkele sanctie boven het hoofd en onder voorbehoud van de wettelijke en gerechtelijke intresten zal het bedrag van de vergoeding niet verschillen van het bedrag dat oorspronkelijk verschuldigd was.

Pensioen met punten voor zelfstandigen

In 2014 stelde de federale regering zich tot doel om tijdens deze regeerperiode een systeem met punten uit te werken voor de berekening van de pensioenen. Ze vroeg zich af of een dergelijk systeem ook voor zelfstandigen toepasbaar was. Dat kan, antwoordt nu de Vrije Universiteit Brussel in een studie die ze uitvoerde op vraag van het Algemeen Beheerscomité voor het Sociaal Statuut der Zelfstandigen (ABC).

Uw belastingen verminderen via de sociale economie

In oktober vorig jaar diende het cdH een wetsvoorstel in met de bedoeling spaarders aan te sporen om projecten met een hoge toegevoegde waarde te steunen en dat via een belastingvermindering van 30% met een maximum van 50.000 euro, op voorwaarde dat de investeerder zijn aandelen gedurende vijf jaar zou houden. De regering nam het zekere voor het onzekere en stapte naar het Rekenhof om een idee te hebben van wat de maatregel zou kosten. Het Rekenhof antwoordt nu dat op basis van de voorliggende hypothesen de kosten 0,7 tot 2,1 miljoen euro zouden bedragen.

Welke informatie moet op uw website staan?

De vraag lijkt misschien absurd, maar een aantal inlichtingen moet verplicht vermeld worden op een website. Van de 2.500 websites die de FOD Economie de voorbije twee jaar controleerde, was één op de twee niet in orde. Wat het vaakst vergeten wordt, is het ondernemingsnummer of het btw-nummer, die samen met het adres en het telefoonnummer tot de contactgegevens behoren.

Eindelijk een tweede pijler voor zelfstandigen

Overeenkomstig het regeerakkoord beschikken de zelfstandigen die actief zijn als natuurlijke personen voortaan over de mogelijkheid om naast hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) een tweede pijler te verwerven die vergelijkbaar is met die van de zelfstandige bedrijfsleiders. Alleen het fiscale gedeelte moest nog worden geregeld en dat heeft de regering nu gedaan. De bijdragen voor het aanvullend pensioen komen in aanmerking voor een federale belastingvermindering aan 30% en het bedrag van de bijdragen dat in aanmerking komt voor een belastingvermindering wordt bepaald in functie van een aangepaste 80%-regel.

Afbreken en heropbouwen aan 6%

Om de bouw aan te zwengelen, besliste de regering destijds om een verlaagd btw-tarief van 6% toe te passen voor de afbraak en heropbouw van gebouwen in bepaalde stedelijke zones. Ze deed dat echter onoordeelkundig. Dat tarief zou ook perfect toepasbaar zijn voor een villa, zo luidt de kritiek van de CD&V, die voorstelt om de maatregel uit te breiden naar heel België en hem tegelijkertijd een socialer karakter te geven. Het verlaagde tarief zou alleen nog gelden voor de eigen en enige woning van natuurlijke personen die er minstens vijf jaar lang hun domicilie vestigen.

Terugwerkende anticipatie voor juridische constructies

Het advocatenkantoor Tiberghien heeft onmiskenbaar een goede reputatie, maar daaruit afleiden dat iedereen met passie zijn nieuwsbrieven verslindt, is wat overdreven. “Om een retroactieve werking te vermijden” liet de regering in het Staatsblad van 3 oktober een advies verschijnen dat van kracht werd op...17 september, de datum waarop de nieuwsbrief van het advocatenkantoor verscheen - uitsluitend in het Nederlands - en waarin vermeld stond dat de regering via een wet in wording de uitkeringen van juridische constructies (trusts, vennootschappen en stichtingen) als dividenden zou kwalificeren, waardoor ze deel zouden uitmaken van het roerend inkomen van een belastingplichtige.

De mobiliteitsvergoeding krijgt vorm

Binnenkort kunt u uw bedrijfswagen inleveren in ruil voor een mobiliteitsvergoeding. Maar wat houdt die laatste in? Het bedrag van de vergoeding komt overeen met de waarde van het gebruiksvoordeel van de ingeleverde bedrijfswagen, namelijk 20% van 6/7e van de cataloguswaarde van het voertuig. Die waarde wordt verhoogd met 20% indien de werknemer over een tankkaart beschikte. Indien de medewerker over verschillende bedrijfswagens beschikte in de loop van de 12 maanden voorafgaand aan de toekenning van de mobiliteitsvergoeding, wordt die laatste berekend op basis van de bedrijfswagen waarover hij het langst beschikte in de loop van die periode.

1500 euro per afgekocht studiejaar

Je pensioen verhogen en tegelijkertijd een fiscaal voordeel krijgen, dat is niet te versmaden. De wet die gericht is op een harmonisatie van de manier waarop er bij de berekening van het pensioen rekening wordt gehouden met de studiejaren, werd op 21 september goedgekeurd. Daardoor kunnen ambtenaren, loontrekkenden en zelfstandigen vanaf 1 december hun studiejaren afkopen wanneer ze maar willen. Dat zal hen 1.500 euro per jaar kosten, een bedrag dat fiscaal aftrekbaar is als ze hun studiejaren afkopen binnen de tien jaar volgend op hun studie. Als ze dat daarna nog willen doen, betalen ze een hoger bedrag op een actuariële basis. Wat levert dat op? In principe 1/60e van de referentiewedde die als berekeningsbasis voor het pensioen dient. Iedereen moet dus zelf uitmaken of dit voor hem de moeite loont.

Flexi-jobs zijn niet illegaal

Vijf driftige vakbonden die als feitelijke vereniging optraden, beweerden voor de Raad van State dat er sprake was van zeven verschillen in behandeling die “niet objectief, redelijkerwijze te rechtvaardigen of in verhouding” zouden zijn en daardoor afbreuk doen aan het recht op een eerlijk loon, op sociale zekerheid, op vakbondsvrijheid of op het recht op collectieve onderhandelingen “zonder dat een reden van algemeen belang die beperking rechtvaardigt”. Het Hof, dat die argumenten stuk voor stuk ongegrond acht, verwierp in een lang en ingewikkeld arrest het bezwaar, zodat de regering opgelucht het stelsel voortaan niet alleen in de detailhandel en de grote handelszaken, maar ook in andere handelssectoren kan toelaten.

Wat is het maximaal aftrekbare bedrag voor het VAPZ?

Wat is het maximaal aftrekbare bedrag van het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen voor 2017? Dat hangt af van het feit of de pensioenovereenkomst wel of niet aan een solidariteitsstelsel verbonden is, zo verduidelijkt de fiscus in een circulaire. Is ze dat wel, dan bedraagt het maximale aftrekbare bedrag 9,4% van het inkomen waarop de voorlopige sociale bijdragen worden berekend, met een absoluut maximum van 3.598,05 euro voor 2017. Voor de sociale bijdragen van dit jaar is het inkomen waarop de voorlopige sociale bijdragen worden berekend in principe gelijk aan het netto belastbare beroepsinkomen van het aanslagjaar 2015, vermenigvuldigd met de breuk 517,72/494,46.

Ook een vergoeding voor elektrische fietsen

Met de fiets gaan werken is een milieuvriendelijk alternatief dat de wetgever fiscaal aanmoedigt met een vergoeding van 0,23 euro per afgelegde kilometer. De vooruitgang is echter niet te stuiten: vandaag rijdt één fietser op de drie met een fiets met een elektrische hulpmotor, waardoor niet alle fietsen volgens de verkeersregels nog fietsen zijn. Dat heeft op fiscaal vlak uiteraard gevolgen. Een gemotoriseerd rijwiel (voertuig met pedalen uitgerust met een elektrische hulpaandrijving waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken bij een voertuigsnelheid van maximum 25 km per uur) of een speed pedelec (voertuig met pedalen, met een hulpaandrijving waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken bij een voertuigsnelheid van maximum 45 km per uur) zijn wettelijk gezien geen fiets.

Tijdskrediet voor grootouders?

In een land waar al 24 verschillende verlofregelingen bestaan, deed het voorstel van de CD&V om ook grootouders tijdskrediet toe te kennen om voor hun kleinkinderen te kunnen zorgen, het VBO steigeren. De organisatie verbaast zich erover dat men het aantal verlofregelingen blijft uitbreiden zonder daar ooit de budgettaire impact van te berekenen, of de kosten voor de ondernemingen. Ze vraagt zich bovendien af of het normaal is dat de privésector de verantwoordelijkheid voor kinderopvang krijgt toegeschoven.

Energie: overeenkomst opzeggen eindelijk echt gratis?

Kmo’s en residentiële klanten kunnen in principe op elk moment gratis een einde maken aan hun contract met hun elektriciteitsleverancier. In de praktijk is dat echter niet altijd het geval. Bepaalde leveranciers proberen om hun klanten een verborgen verbrekingsvergoeding te doen betalen, andere behouden zich het recht voor om de terugbetaling te eisen van toegekende kortingen als de klant op het verkeerde ogenblik naar een andere leverancier overstapt.

Vlucht geannuleerd, lang wachten op schadevergoeding

Bij wie moet u aankloppen als uw droomreis in het water valt omdat het vliegtuig niet vertrekt? In de eerste plaats bij de klantendienst van de maatschappij die de vlucht annuleerde. Als die niet antwoordt binnen de redelijke termijn van zes weken, of als u het niet eens bent met het antwoord dat u ontvangt, dan hebt u nog een kaart die u kunt uitspelen. In dat geval kunt u immers naar de FOD Mobiliteit en Vervoer stappen, die kan tussenkomen voor vluchten die vertrekken van of aankomen op een Belgische luchthaven. Dat kan via een online klachtenformulier.

Faillissementen: uitwissing vervangt verschoning

Dat is een van de nieuwigheden die zijn opgenomen in het nieuwe insolvabiliteitsrecht met als doel de gefailleerde natuurlijke persoon een tweede kans te geven. De tekst werd op 11 september in het Staatsblad gepubliceerd. Het nieuwe systeem, dat sterk verschilt van het oude dat op het begrip verschoning steunde, wist automatisch de residuaire schuld na de vereffening van de in beslag genomen goederen. De uitwissing is ook gunstig voor wie, als echtgenoot of partner, gebonden is aan de gefailleerde schuldenaar.
Infotheek
Pc-privé-plan

Bijwerking voor het aanslagjaar 2017

Panama Papers

De Panama Papers en de internationale fraude

Groei en productiviteit

Growth and productivity in Belgium (uitsluitend in het Engels)

Archief
Wetstraat
Diverse fiscale bepalingen

Wet houdende diverse fiscale bepalingen I - BS 10 november, p. 98.213 

Voordelen van alle aard voor persoonlijk gebruik van kosteloos ter beschikking gestelde pc, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of telefoonabonnement

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde pc, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement - BS 13 november, p. 98.508

Onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed

Wet betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed - BS 6 november, p. 97.579

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends