Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.438.212 ACTIEVE BEDRIJVEN - 916.655 CONTACTPERSONEN
  • Opleiding Sales & Marketing 08/11/2018 Kontich (Clubhouse) Registratie
  • Opleiding Sales & Marketing 23/10/2018 Zellik (Roularta Media Group) Registratie
  • Nieuw op trendstop.be Check de profielen van VO Communication, BeversEsaps en Vulsteke Bedrijfsgebouwen.
  • 23/10/2018 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor info over de netwerklunch in Oostkamp (Loweide).
  • Opleiding Balansanalyse 08/11/2018 Herentals (Q-Bic) Registratie

Trends Top News

Onze wekelijkse elektronische nieuwsbrief biedt korte, pertinente teksten over actuele onderwerpen uit het bedrijfsleven.

Telefoon niet betaald? Op de lijst!

Is een betalingsachterstand voor telecom de voorbode van erger? De CD&V, die zich baseert op een studie die destijds door de socialist Paul Magnette werd besteld, is daar alleszins van overtuigd, en vraagt om bij de Centrale voor kredieten aan particulieren een register bij te houden van wanbetalingen voor onbetwiste telecomfacturen, zodat kredietgevers er rekening mee kunnen houden om de solvabiliteit van een lener na te gaan.

Productiviteit onder permanente controle

Weer iets nieuws? Niet echt, want Europa wilde het al langer. In Aanbeveling 2016/C 349/01 werden de lidstaten uitgenodigd om voor 31 maart van dit jaar een Nationale Raad voor de Productiviteit op te richten, die objectief, neutraal en volledig onafhankelijk is en die autonoom werkt tegenover elke overheid belast met de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid op het gebied van de productiviteit en de competitiviteit.

Een pand kopen via e-mail

Het is zover. De wet die bedoeld is om de laatste juridische hindernissen voor het elektronisch afsluiten van contracten weg te nemen, verscheen op 10 oktober in het Staatsblad. Daarmee wordt de elektronische handtekening eindelijk realiteit. Zelfs de contracten zoals bedoeld in artikel XII.16 van het Wetboek van economisch recht, met inbegrip van de verkoop van onroerende goederen, kunnen elektronisch worden afgesloten. Voortaan kan een rechter niet meer oordelen dat een vastgoedverkoop niet via e-mail mag gebeuren of een bewijs in de vorm van een e-mail weigeren.

Het door papa betaalde voorschot was niet aftrekbaar

Het was het proberen waard, maar de uitvoering en de timing waren eerder knullig. Op 9 januari 2006 koopt mevrouw B. voor 184.000 euro een huis. Het geld daarvoor komt eigenlijk van haar vader. Tijdens de aankoop wordt er geen schuldbewijs opgesteld, zodat de uitgevoerde overschrijving volgens de Belgische staat als een schenking van een vader aan zijn dochter moet worden beschouwd.

Beïnvloeding van de regering?

Het is een publiek geheim dat bewegingen en verenigingen hun belangen proberen te verdedigen via wetgeving op maat. Daarom houdt de Kamer van Volksvertegenwoordigers sinds oktober een register van lobbyisten bij, waarin bureaus van gespecialiseerde consultants, professionele groeperingen en beroepsverenigingen, niet-gouvernementele organisaties, denktanks,... zich moeten inschrijven.

Kosten voor een MBA aftrekken?

Het is verleidelijk, zeker omdat dergelijke opleidingen behoorlijk wat kosten. U moet er echter wel het juiste moment voor kiezen.

Even geen nieuwe aanvragen tot vrijstelling van sociale bijdragen

Van 1 oktober tot 31 december kunnen de sociale verzekeringskassen geen nieuwe aanvragen tot vrijstelling meer indienen omdat de bevoegdheid daarvoor wordt overgedragen. Tot nu toe was het immers de DG Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid die de aanvragen behandelde.

Hebt u al een e-box?

Elektronische communicatie wordt stilaan de regel. Als gevolg daarvan moeten we steeds meer mailboxen raadplegen. Vandaar het idee van één enkele mailbox waarin de burger alle documenten die hem betreffen, kan terugvinden. De e-box is een platform waar iedereen al zijn officiële digitale documenten kan raadplegen, bewaren en beheren.

Daar is de UBO

Het register van de uiteindelijke begunstigden, beter bekend als de afkorting UBO (Ultimate Beneficial Owner), staat online. Het register heeft tot doel om de natuurlijke personen vast te stellen die de effectieve controle uitoefenen op de vennootschappen, vzw’s, trusts of stichtingen.

Wetboek van vennootschappen en verenigingen: moet het werk worden overgedaan?

Gaat de regering overhaast te werk bij de hervorming van het Wetboek van vennootschappen? Het advies van de Raad van State betreffende het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is in elk geval vernietigend. Op zeer veel plaatsen, zo schrijft de Raad, “voorziet het ontworpen Wetboek voor verschillende situaties of categorieën van rechtspersonen in identieke of soortgelijke regels.

Btw: naar een innings- en invorderingsregister

De invorderingsprocedures rationaliseren en de kosten ervan beperken: dat is het doel van het innings- en invorderingsregister dat de regering wil oprichten. Momenteel maakt elke onbetaalde fiscale schuld immers het voorwerp uit van een administratief dwangbevel, uitgevaardigd door de ontvanger van de btw, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door de adviseur-generaal van de administratie belast met de btw of door een door hem aangewezen ambtenaar. 

500 of 1.000 euro per maand: einde nog niet in zicht

We schreven het al eerder: de regering keurde op 14 september in de ministerraad een voorontwerp van koninklijk besluit goed waarin het bedrag dat verenigingswerkers die in de sport actief zijn belastingvrij mogen bijverdienen, van 500 naar 1.000 euro wordt verhoogd.

Vijftien prioriteiten voor zelfstandigen

Zelfstandigen zouden wat maaltijdcheques en ecocheques betreft hetzelfde voordeel moeten krijgen als arbeiders en bedienden, ze zouden ook vakantiegeld moeten kunnen krijgen en wanneer ze arbeidsongeschikt zijn, moeten ze een uitkering kunnen krijgen die niet langer forfaitair is, maar in verhouding tot de gestorte bijdragen. Dat zijn enkele van de bekroonde ideeën in het kader van Improver, een platform dat werd opgericht ter gelegenheid van het vijftigjarige bestaan van het zelfstandigenstatuut.

Geen obstakels meer voor opleiding bij knelpuntberoepen

Een scholingsbeding is een clausule waarin de werknemer die tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst op kosten van de werkgever een opleiding volgt, zich ertoe verbindt om een deel van de kosten van de opleiding terug te betalen als hij voor de einddatum van een overeengekomen periode bij de onderneming zou vertrekken.

Recht om te worden vergeten bij schuldsaldoverzekeringen

De wetgever nam sinds 1992 heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat personen met een verhoogd gezondheidsrisico zich ook kunnen verzekeren, maar een kwarteeuw later is “het succes daarvan niet onverdeeld”, aldus de PS. Personen met een chronische ziekte of die in het verleden aan een ernstige ziekte hebben geleden, zoals kanker, ondervinden nog steeds moeilijkheden wanneer ze een hypothecaire lening willen nemen, omdat ze geen schuldsaldoverzekering krijgen, of omdat ze voor die verzekering zo’n hoge premie moeten betalen, dat dat aanbod eigenlijk gelijkstaat met een weigering.

Gegevens gratis bijgewerkt

Goed nieuws voor ondernemingen: in het kader van de modernisering van het Rijksregister wil de regering ondernemingen en instellingen uit de privésector, economische actoren of andere toelating geven om van het Rijksregister de wijzigingen te krijgen die werden aangebracht aan de gegevens waarover ze reeds beschikken en die betrekking hebben op burgers waarmee ze een contractuele relatie onderhouden.

Verenigingswerk: tot 1.000 euro per maand

Sinds de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie van kracht is, kan iedere persoon die al een hoofdstatuut (loontrekkende, zelfstandige of gepensioneerde) heeft, belastingvrij 6.000 euro per jaar extra verdienen. Hoewel dat een interessante formule is, was ze niet soepel genoeg, aangezien het maandelijkse maximum niet meer dan 500 euro mocht bedragen. Daar zal echter verandering in komen.

Snelgroeiende bedrijven ondersteunen

Dankzij de wet van 26 maart 2018 (BS 30 maart) kan dat, en wel op een fiscaal interessante manier. De belastingvermindering bedraagt immers 25% van het geïnvesteerde bedrag. Er zijn echter zoals steeds voorwaarden. De ondernemingen die de steun krijgen, moeten aan dertien voorwaarden tegelijkertijd voldoen.

Te mooi om waar te zijn

Als het over geld gaat, verliezen zowel particulieren als ondernemingen af en toe hun kritische blik. Om hen te helpen die op zijn minst gedeeltelijk terug te vinden, voert de FSMA al een tijdje een uitgebreide bewustmakingscampagne. Het eerste deel daarvan was gericht op fraude met cryptomunten, die de laatste tijd bijzonder gegeerd waren. Het tweede deel, dat net van start ging, is gericht op investeringsfraude.

Geen bedrog meer met de kilometerstand bij invoer

Sinds de invoering van de Car-Pass komt bedrog met de kilometerstand in ons land bijna niet meer voor. In 2017 was er in nauwelijks 0,2% van de gevallen sprake van bedrog. Het systeem had echter nog één zwakke plek: ingevoerde voertuigen.

Terugbetaling van de btw voor starters

De aftrek van voorbelasting voor de betaalde btw voor de eigen aankoop van goederen en diensten is belangrijk voor de cashflow van een startende zelfstandige. In de praktijk, zo stelt Vincent Van Peteghem van de CD&V vast, “blijkt dat zelfstandigen lang moeten wachten op de terugbetaling, soms tot meer dan zes maanden”, wat gezien de betrokken bedragen een hypotheek op hun voortbestaan kan leggen.

0,746% voor risicokapitaal

In het Staatsblad van 5 september worden de tarieven bevestigd voor de aftrek van risicokapitaal: 0,746% voor grote en 1,246% voor kleine ondernemingen. Het systeem voor de berekening van de notionele interesten is echter sinds dit belastingjaar ingrijpend gewijzigd.

6.000 euro belastingvrij

Per kalenderjaar 6.000 euro verdienen zonder daarop belastingen te moeten betalen: het is aanlokkelijk en velen zullen zich ongetwijfeld laten verleiden. Niet iedereen komt echter in aanmerking voor “verenigingswerk”. De maatregel, die in de zomer via de Wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie werd ingevoerd, heeft immers alleen betrekking op werknemers die minstens 4/5 werken, gepensioneerden en zelfstandigen in hoofdberoep.

Tot 5.000 euro bij het vredegerecht

Houdt het steek om geschillen van de rechtbank van eerste aanleg over te dragen aan de vredegerechten en tegelijkertijd het aantal vredegerechten te beperken? In ieder geval werd de bevoegdheid van de vrederechter op 1 september uitgebreid tot vorderingen waarvan het bedrag 5.000 euro niet te boven gaat. Voordien was dat 2.500 euro.

Mag de deurwaarder binnenkort vermogensonderzoek doen?

Het voorstel zal ongetwijfeld voor tandengeknars zorgen, maar het kan helpen voorkomen dat er een inningsprocedure wordt gestart die uiteindelijk steriel blijkt te zijn, zo staat te lezen in een omvangrijk verslag over de modernisering van de functie van gerechtsdeurwaarder waar minister van Justitie Koen Geens het voorbije voorjaar om vroeg.

U bent mogelijk het slachtoffer van cryptojacking

Zonder dat u het weet, natuurlijk. De dreiging is in elk geval reëel en het aantal klachten over cryptojacking neemt sterk toe. Waarover gaat het? Het betreft ‘collateral damage’ die verband houdt met de opkomst van de Bitcoin en andere cryptovaluta. Een Bitcoin of andere cryptomunt aanmaken, vergt een grote berekeningscapaciteit, die gaandeweg toeneemt. Daarom wordt een pool computers ingezet die daarvoor - met Bitcoins - worden beloond.

Een helpend kind is geen beroepskost

Je als bedrijfsleider laten helpen door je kinderen, is goed. De kinderen daarvoor belonen ook. Hun beloning inbrengen als een beroepskost, kan echter alleen bij een beroepsbezigheid, zo oordeelde de rechtbank van eerste aanleg in Brugge.

Elke schenking van meer dan 3.000 euro zal moeten worden geregistreerd

De verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen van Belgisch recht en de verenigingen en stichtingen van buitenlands recht die een bijkantoor hebben opgezet op het Belgische grondgebied zullen wat transparanter moeten worden en in een niet-openbaar register bij de Nationale bank elke inkomende of uitgaande gift van meer dan 3.000 euro moeten registreren wanneer die laatste uit het buitenland komt of voor het buitenland is bestemd.

Goede trouw betekent lagere btw-boetes

Het werd tijd. In 2012 haalde de wetgever zwaar uit door zeer hoge btw-boetes op te leggen zonder daarbij zelfs rekening te houden met de aard van de overtreding. Met als gevolg dat bijvoorbeeld een simpele fout door gebrek aan ervaring of door een moment van verstrooidheid zwaar bestraft werd. Een beetje alsof elke btw-plichtige de facto te kwader trouw was.

Ge-uberiseerd en dus werknemer?

Dat is wat de PS voorstelt met het oog op de snelle ontwikkeling van de platformeconomie. Met de uberisering van onze samenleving, betoogt de partij, rijst de vraag wat de aard van de arbeidsverhoudingen binnen die platformen is. Officieel gaat het om zelfstandigen, maar in werkelijkheid, zo constateert de PS, “beschikken de werkenden die via een platform actief zijn over heel weinig autonomie."

Functies hebben geen geslacht

En wie dat niet weet, riskeert een fikse boete. Een kledingwinkel die wellicht vond dat een vrouw beter geschikt was voor het beheren van zijn stocks stuurde een mannelijke kandidaat, zonder hem zelfs maar ontmoet te hebben, een antwoord dat op zijn zachtst gezegd onhandig was: “Helaas moet ik je negatieve feedback geven hiervoor. We zijn op zoek naar een vrouwelijke collega voor deze functie.”

Kapitaal aantrekken wordt gemakkelijker

De wet op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (KB van 20 juli, pagina 58.312) maakt het gemakkelijker voor kmo’s om kapitaal aan te trekken.

Minimumbezoldiging bedrijfsleiders: 5% in plaats van 10%

Volgens de wet van 25 december 2017 zou er vanaf 2020 een tarief van 10% gelden voor de afzonderlijke aanslag in geval van onvoldoende bezoldiging van de bedrijfsleider. De maatregel had zo veel protest uitgelokt, dat de regering nu uiteindelijk een stapje terug zet en het tarief weer op 5% brengt. Dat is beter dan niets, maar de maatregel blijft voor veel zelfstandigen onverteerbaar.

Geen blokkering van fondsen meer zonder pre-autorisatie

De wet die verschillende wijzigingen doorvoert inzake betalingsmiddelen zet met enige vertraging een zeer technische Europese richtlijn (PSD II) om en is een aanzienlijke verbetering van de situatie van consumenten, die nog maar aansprakelijk zullen zijn voor 50 euro – in plaats van 150 – bij verlies of diefstal van hun bankkaart.

Elke uiteindelijke begunstigde zal geregistreerd moeten worden

Het koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register, gepubliceerd op 14 augustus, geeft vennootschappen, vzw’s, stichtingen en trusts tot 31 oktober de tijd om hun zaken in orde te brengen. Het door Europa gewilde register in verband met de strijd tegen het witwassen van geld zal aan elk van de voormelde juridische entiteiten de lijst van hun rechtstreekse of onrechtstreekse uiteindelijke begunstigden (Ultimate Beneficial Owner – UBO) vragen.

De inhoud van safes zal verkocht worden

Er wordt alom nagedacht over een betere manier om het spaargeld van de burgers te laten renderen voor de economie dan het simpelweg op een spaarrekening te laten staan. Intussen liggen er aanzienlijke bedragen, zo legt de regering uit, ”te slapen in safes of op effectenrekeningen waarmee helemaal niets gebeurt”.

Hoe de kilometerheffing boeken?

Zoals gewoonlijk namen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest en het Waals Gewest afzonderlijk een beslissing. De verplichte kilometerheffing voor vrachtwagens in Brussel en Vlaanderen is immers een gewestbelasting.  In het Waals Gewest wordt de heffing door een privépartner als een retributie geïnd. Hoe moet die nieuwe belasting dan worden geboekt?  Onder de rubriek 'Andere bedrijfskosten'?  Onder 'Belastingen op het resultaat'?  Geen van beide, zo luidt de (voorlopige) beslissing van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.
Infotheek
Impact Amerikaans protectionisme op Belgische economie

Het nieuwe Amerikaanse protectionisme en de impact ervan op de Belgische economie.

Indexcijfer consumptieprijzen

Planbureau - Indexcijfer der consumptieprijzen - Inflatievooruitzichten

Beheer en instellingen sociale zekerheid

Rekenhof - Boek 2018 - Globale Beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid

Archief
Wetstraat
Harmonisatie van begrippen elektronische handtekening en gegevensdrager

Koninklijk besluit tot harmonisatie van de begrippen elektronische handtekening en duurzame gegevensdrager - BS 10 oktober, p. 76.749

Opheffing belemmeringen bij overeenkomsten via elektronische weg

Wet tot harmonisatie van de begrippen elektronische handtekening en duurzame gegevensdrager en tot opheffing van de belemmeringen voor het sluiten van overeenkomsten langs elektronische weg - BS 10 oktober, p. 76.755

Aanleggen en bijhouden van kadastrale documentatie

Koninklijk besluit betreffende het aanleggen en bijhouden van de kadastrale documentatie en tot vaststelling van de modaliteiten voor het afleveren van kadastrale uittreksels - BS 9 oktober, p. 76.420

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends