Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.451.409 ACTIEVE BEDRIJVEN - 973.169 CONTACTPERSONEN
  • Trends Gazellen 2019 De Trends Gazellen 2019 zijn gekend én vanaf nu via Eigen Top makkelijk selecteerbaar.
  • 07/05/2019 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor info over de netwerklunch in Destelbergen (De Feestarchitect).
  • 14/05/2019 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor info over de netwerklunch in Ranst (Sanguisorba).
  • Opleiding Sales & Marketing 21/05/2019 Oudenaarde (Enjoy Today) Registratie
  • Opleiding Sales & Marketing 25/04/2019 Groot-Bijgaarden (Brussels Kart) Registratie
  • Nieuw op trendstop.be Check de profielen van Van Wellen Group, ToreonJidoka en ATELIER 3000.
  • Nieuw: Rubriek 'Uit te keren winst' is beschikbaar als selectie- en sorteerparameter.

Trends Top News

Onze wekelijkse elektronische nieuwsbrief biedt korte, pertinente teksten over actuele onderwerpen uit het bedrijfsleven.

Kmo’s sneller betaald

Wettelijk moet elke schuld binnen een termijn van dertig kalenderdagen worden betaald, tenzij de betrokken partijen in een contract anders zijn overeengekomen. Zo kan de termijn op zestig dagen worden gebracht met de mogelijkheid om hem nog te verlengen. Aangezien de sterkste het gewoonlijk wint, dwingen grote bedrijven hun kleine leveranciers er vaak toe om een eenzijdige aanpassing van de betalingstermijn te aanvaarden.

Digitale burgerlijke stand

Op 31 maart ging de burgerlijke stand digitaal. Voor het opmaken van een geboorte- of huwelijksakte is voortaan geen papier of pen meer nodig. Daardoor zal de fysieke opslag van miljoenen akten in de gemeentehuizen, rechtbanken en consulaten gaandeweg verdwijnen. De voorbije maanden werden al zowat 6,5 miljoen oude akten uit 589 gemeentelijke en 102 consulaire registers naar de nieuwe databank gemigreerd.

Welkom in het land van de zombie-ondernemingen

Uit berekeningen van de Nationale Bank blijkt dat één onderneming op de tien in ons land een zombie-onderneming is. Dat is heel wat meer dan in onze buurlanden en het kan gevaarlijk zijn. Gezonde bedrijven, zo waarschuwt de FOD Economie, moeten ervoor zorgen dat ze onder hun klanten geen zombie-ondernemingen hebben, anders lopen ze het risico hun geld nooit te krijgen.

Iedereen met een intellectueel beroep in de bouwsector moet verzekerd zijn

De commissie voor het Bedrijfsleven gaf zijn goedkeuring, dus moeten iedereen met een intellectueel beroep in de bouwsector - architecten, ingenieus, landmeters-experten, enzovoort - op elk contractueel document van zijn kantoor de naam en het ondernemingsnummer van de verzekeringsonderneming vermelden, naast het nummer van het contract dat hij afsloot om zijn beroepsaansprakelijkheid te verzekeren.

Basisbankdienst voor ondernemingen

Een ondernemer een ‘tweede kans’ bieden, heeft weinig zin als hij geen bankrekening bij de bank van zijn keuze kan openen. Vandaar het voorstel om elke onderneming een basisbankdienst aan te bieden, in combinatie met de mogelijkheid om zowel online als in de kantoren van de kredietinstelling voor diensten en verrichtingen terecht te kunnen.

Mobiliteitsvergoeding en nieuwe werkgever
Werknemers die een bedrijfswagen gebruiken kunnen, als ze dat wensen, die inruilen voor een mobiliteitsvergoeding. Maar wat als je voor een ander bedrijf gaat werken? In dat geval moet de werkgever de werknemer ten laatste op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst afloopt, een document overhandigen waarin bepaalde informatie is opgenomen.
Rechtsbijstand aftrekbaar

Wie een rechtsbijstandsverzekering afsluit, zal voortaan 40% van de betaalde premie van de belastingen kunnen aftrekken. Er geldt wel een bovengrens van 310 euro. Het belastingvoordeel voor het belastingjaar 2020 bedraagt met andere woorden 124 euro.

Innovatiepremies verlengd

Goed nieuws: in het wetsvoorstel tot uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2019-2020 is vastgelegd dat het stelsel van de innovatiepremies, dat op 1 januari van dit jaar afliep, voor de periode 2019-2020 wordt verlengd. Aangezien de premie 100% netto is, is dat zeer interessant.

Cash betalingen verplicht afgerond

Omdat de stukken van één, twee en vijf cent hoge kosten genereren in vergelijking met hun nominale waarde, gaf de regering handelaars de toestemming om, als ze dat wensten, de bedragen voor de klant af te ronden. Die maatregel leverde echter niet het gewenste resultaat op. Uit een enquête van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) begin 2018 blijkt dat slechts drie op de tien handelaars de bedragen afronden. Daarom wil de regering versneld de verplichte afronding invoeren voor alle cash betalingen.

Weg met de 45.000 euro-regel

De sinds zijn aankondiging verguisde 45.000 euro-regel werd uiteindelijk door de commissie voor de Financiën en de Begroting in alle stilte weer begraven, of toch de dubbele bestraffing die hij inhield. In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting wilde de regering immers een boete/sanctie in de vorm van een afzonderlijke aanslag ten belope van 5% invoeren voor alle kmo’s waarvan de bedrijfsleiders er niet in slagen om zichzelf een bezoldiging van minstens 45.000 euro per jaar of 50% van de winst van het afgelopen boekjaar toe te kennen.

Elektronische bonusplannen

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, ook wel bonusplannen genoemd, zijn populair en daar zit het fiscale gunstregime voor iets tussen. De RSZ beschouwt de bonus tot 3.383 euro bruto (in 2019) per kalenderjaar en per werknemer niet als bezoldiging. Er is wel een solidariteitsbijdrage van 13,07% verschuldigd, maar het saldo (2.941 euro) is belastingvrij. De werkgever van zijn kant betaalt slechts een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 33%.

Snellere uitbetaling van levensverzekeringen

Sommige maatschappijen talmen met de uitbetaling van levensverzekeringscontracten, in die mate zelfs dat de ombudsman de regering vroeg om op te treden. Dat is nu gebeurd. Een verzekeraar die een vraag krijgt tot storting van het kapitaal of de rente van een levensverzekeringscontract, moet de begunstigden binnen de twee weken een schriftelijk overzicht bezorgen van alle documenten en informatie die zij hem moeten verschaffen.

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen uitgebreid

Het overbruggingsrecht werd eind 2016 ingevoerd om zelfstandigen die door economisch moeilijke omstandigheden of door een onverwacht voorval failliet gaan, een tweede kans te geven. Zij kunnen gedurende twaalf maanden een financiële steun krijgen van 1.566,79 of 1.253,83 euro, naargelang van hun gezinslast, op voorwaarde dat hun netto-inkomsten voor belastingen niet hoger waren dan 13.847, 39 euro in het jaar van de stopzetting en in het jaar dat eraan voorafging.

Vennootschapsbijdrage blijft ongewijzigd

Goed nieuws: de bijdrage voor 2019 die vennootschappen moeten betalen en die sinds de jaren ‘90 bestemd is voor de financiering van het sociale statuut van de zelfstandigen, wijzigt niet. Net als in 2018 bedraagt de bijdrage afhankelijk van het balanstotaal 347,50 of 868 euro.

180 overuren voor iedereen

In het kader van de arbeidsdeal verhoogde de Kamer tijdelijk het aantal overuren dat fiscaal gunstig wordt behandeld van 130 naar 180 uren. Voor die uren wordt een rechtstreeks belastingvoordeel verrekend op de voorheffing voor de werknemer en een gedeeltelijke vrijstelling verleend van de storting van de bedrijfsvoorheffing voor de werkgever.

Btw-listing discrimineert niemand

Advocaten zijn sinds januari 2014 btw-plichtig. Tegen die maatregel werden heel wat bezwaren ingediend. Het recentste betreft een eventuele schending van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. De advocaten moeten, net als elke andere btw-plichtige, jaarlijks aan de btw-administratie een lijst bezorgen van hun btw-plichtige cliënten, net als het totale bedrag van de geleverde diensten.

Bent u een verzekeringstussenpersoon zonder het te weten?

Verkoopt u reizen met een reisverzekering, wagens waarbij u meteen ook een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid aanbiedt of bent u begrafenisondernemer en verkoopt u ook uitvaartverzekeringen? Dan bent u, of u dat nu wil of niet, sinds de omzetting naar Belgisch recht van de IDD-richtlijn van 20 januari 2016, een nevenverzekeringstussenpersoon en moet u zich als dusdanig bij de FSMA inschrijven.

Liever schenken zonder btw dan vernietigen

Alle partijen uit de vroegere meerderheid, die voor de gelegenheid door de PS en het cdH opnieuw bij elkaar werden geroepen, ondertekenden het wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om de btw te laten vallen bij schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de armsten. Het voorstel zal tijdens de plenaire vergadering dan ook zonder probleem worden goedgekeurd

Geen gemeentelijke sancties voor snelheidsovertredingen

Autobestuurders ontsnappen er maar op het nippertje aan. Om de werklast voor de overbelaste parketten te verminderen, overwoog Open Vld immers om de controle op het naleven van de snelheidsbeperkingen en de bestraffing van lichte overtredingen (tot 20 km/u) aan steden en gemeenten over te laten.

Taxshelter voor games: ja, maar

Na oeverloze discussies heeft de commissie voor de Financiën en de Begroting uiteindelijk het stelsel van de taxshelter naar de gamingindustrie uitgebreid, waarbij per belastbare periode een vrijstelling tot 50% van de belastbare gereserveerde winst mogelijk is, met een maximum van 750.000 euro. De som van alle fiscale waarden van de tax shelter-attesten per in aanmerking komend game bedraagt dan weer maximaal 2.500.000 euro.

Bedrijfswagens: met welk CO2-niveau rekening houden?

In de nasleep van dieselgate legde Europa nieuwe testen voor de CO2-uitstoot op. Sinds 1 september vorig jaar moeten alle nieuw ingeschreven voertuigen een nieuwe uitstoottest ondergaan, de WLTP genoemd (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure), die strenger is dan de oude NEDC (New European Driving Cycle). Het verschil tussen de twee testen schommelt natuurlijk naargelang van het model, maar bedraagt gemiddeld ongeveer 20%. Dat is niet te verwaarlozen.

Zelfstandigen: wachttijd gehalveerd

Sommigen willen een volledige afschaffing, anderen willen de wachttijd volledig behouden. Daarom nam de commissie voor het Bedrijfsleven een beslissing op zijn Belgisch: het wordt een halvering naar zeven dagen in plaats van veertien. Nu is het nog afwachten of het parlement volgt.

Voortaan iedereen onderneming

Met die wervende slogan becommentarieert de FOD Justitie de big bang die de hervorming van het vennootschapsrecht is. Ze werd op 28 februari goedgekeurd en houdt een aantal omstreden nieuwigheden in. Het laatste is er dus wellicht nog niet over gezegd.

Brexit en financiële rapportering

Met de Brexit in het verschiet zullen vervelende zaken zoals wisselkoersen of douaneformaliteiten toenemen. Dat is onvermijdelijk. Velen zullen zich echter ook vragen gaan stellen. Met een dalende omzet zal immers meer dan één bedrijfsleider zich zorgen gaan maken over de voortzetting van zijn onderneming of van één van haar activiteiten.

Voorschotten zijn niet langer verloren

Je hebt met veel zorg een huwelijkslijst opgesteld en je vrienden waren bijzonder gul, of je hebt eindelijk het salon van je dromen gevonden, waarvoor je een stevig voorschot hebt betaald, maar plots ben je alles kwijt. De handelaar waarop je een beroep deed, is failliet en als niet-geprivilegieerde schuldeiser ben je helaas één van de laatsten die een terugbetaling mag verwachten. De kans is groot dat je zelfs helemaal niets terugkrijgt.

Mogen uitzendkrachten binnenkort ook stemmen?

Uitzendkrachten, zo stelt de Parti Socialiste, hebben het recht om te stemmen bij het uitzendkantoor waar ze zijn ingeschreven, maar “dat heeft weinig zin, aangezien hun loon en hun arbeidsvoorwaarden afhangen van de vigerende regels bij de gebruiker en niet bij het uitzendbedrijf”. Bovendien, zo vervolgt de PS, bepaalt de ondernemingsraad van de gebruiker het arbeidsreglement, de uurroosters en de verlofregelingen voor de uitzendkrachten.

Iedereen met een intellectueel beroep in de bouwsector moet verzekerd zijn

Sinds 1 juli 2018 moeten aannemers, architecten en iedereen met een beroep waarvoor een tienjarige aansprakelijkheid geldt (bijvoorbeeld studiebureaus inzake stabiliteit) die aansprakelijkheid (stabiliteit, soliditeit, waterdichtheid) verzekeren wanneer zij woningen bouwen of renoveren. Een jaar later wordt er aan alle intellectuele beroepen in de bouwsector (architecten, ingenieurs, landmeters-experten, studiebureaus, certificatoren, auditors, projectmanagers, quantity surveyors, hoofdaannemers ...) de verplichting opgelegd om hun burgerlijke aansprakelijkheid bij beroepsfouten te verzekeren.

Forfaitaire kosten: een cent meer per kilometer

Vierentwintig cent in plaats van drieëntwintig: dat is wat de RSZ sinds 1 januari van dit jaar toekent aan wie zijn woon-werkverplaatsingen met zijn eigen fiets of speedpedelec doet. Daarmee gaat de RSZ niet meteen in overdrive. Ook met de andere aanpassingen van de forfaitaire bedragen is de RSZ eerder krenterig.

Halftijds pensioen

In alle rust afronden: dat is wat de twee liberale partijen, voor de gelegenheid gesteund door de CD&V, voorstellen in een omvangrijk wetsvoorstel dat voor de drie stelsels - overheidsdienst, loontrekkenden, zelfstandigen - de mogelijkheid biedt om het rustpensioen deeltijds te bekomen ten belope van 50% van het rustpensioen waarop men recht heeft. Het halftijds pensioen kan ingaan op de wettelijke pensioenleeftijd of op de datum van het vervroegd pensioen.

Kmo’s beter beschermd tegenover grote bedrijven

Beter laat dan nooit. De commissie Economie heeft immers op 19 februari een wetsvoorstel goedgekeurd dat de N-VA in 2015 reeds indiende en dat is bedoeld om kleine handelaars beter te beschermen tegenover grote bedrijven. In de wet werd misbruik van een dominante positie wel al veroordeeld, maar die wet was inefficiënt in die zin dat hij beperkt bleef tot een absoluut verbod, terwijl in de praktijk afhankelijkheid relatief is. Het is immers niet omdat één bepaalde klant of leverancier afhankelijk is van een welbepaald bedrijf, dat dat laatste een dominante positie inneemt.

Bedrijfswagens worden groen

Als de CD&V er tenminste in slaagt om voldoende parlementsleden achter haar voorstel te krijgen. De partij zou namelijk graag hebben dat vanaf 1 januari 2023 elke nieuwe bedrijfswagen waarvan de CO2-uitstoot meer dan nul bedraagt, als loon wordt behandeld, wat inhoudt dat er gewone sociale bijdragen en werkgeversbijdragen voor moeten worden betaald.

Vrijgesteld vrijwilligerswerk

Clubs, federaties, verenigingen, instellingen of de overheid kunnen in het kader van hun sportieve, sociale of culturele doelen hun vrijwilligers vergoedingen toekennen in de vorm van een forfaitaire terugbetaling van hun kosten.
Infotheek
Preventie, herkennen en herstellen van burn-out

Preventie, herkennen en herstellen van burn-out

Voorbereiding aangifte personenbelasting 2019

Documenten ter voorbereiding van de aangifte in de personenbelasting 2019

Prijzenobservatorium

Prijzenobservatorium - Jaarverslag 2018

Archief
Wetstraat
Vergoeding van de werkingskosten van de FSMA

Koninklijk besluit betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de FSMA inzake het toezicht op de in België gevestigde beheerders van benchmarks - BS 12 april, p. 37.429

Terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

Wet betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - BS 10 april, p. 36.384

Vastleggingmodel aangifteformulier inzake personenbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2019 - BS 8 april, p. 35.701

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends