Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.428.887 ACTIEVE BEDRIJVEN - 896.235 CONTACTPERSONEN

Trends Top News

Onze wekelijkse elektronische nieuwsbrief biedt korte, pertinente teksten over actuele onderwerpen uit het bedrijfsleven.

Herroepingsrecht voor zelfstandigen

Verkopen is een kunst waarin soms te ver wordt gegaan en de consument in de val wordt gelokt. In dat geval kan hij niets ondernemen als hij zijn aankoop in een winkel deed. Als hij echter buiten de winkel werd aangesproken - via de telefoon, het internet, een brief, huis-aan-huisverkoop enzovoort - dan heeft hij een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen hij gratis van zijn aankoop kan afzien.

Flexibilisering van thematische verloven

Het is zover: voor ze met vakantie gingen, keurden de parlementsleden de mogelijkheid goed voor werknemers om vrij een vermindering van hun arbeidsprestaties met de helft of een vijfde te plannen (en in de toekomst komen er mogelijk nog andere verminderingen, bijvoorbeeld met een tiende). De bestaande regelgeving rond thematische verloven, zoals ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatief verlof, gaat immers uit van een klassieke arbeidsweek waarin de werknemers systematisch één of meerdere dagen per week niet werken.

Nachtwerk opnieuw verboden?

Wat voor zin heeft het om over nachtwerk te bakkeleien zodat onze ondernemingen mee op de e-commercetrein zouden kunnen springen, als die maatregel kort daarna op een absurde manier alweer wordt beperkt? Omdat ze wilde dat ons land mee zou zijn met de snelle ontwikkeling van de elektronische handel, die voor veel jobs zorgt, liet de regering via de programmawet van 25 december 2017 nachtwerk toe voor e-commerceactiviteiten, ongeacht het paritair comité waaronder de onderneming valt.

10.000 tot 300.000 euro om burn-out te voorkomen

Tussen 2007 en 2014 is het aantal depressies en burn-outs in ons land zowat verdriedubbeld. Vandaar de sterke toename van het aantal preventieplannen, waarvoor de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid een beroep doet op het publiek. Ze roept iedereen die dat wenst op om een proefproject in te dienen, waarvoor de indieners een budget tussen 10.000 en 300.000 euro kunnen krijgen.

Eindelijk een vrij aanvullend pensioen voor loontrekkenden

Het werd stilaan tijd. Om hun magere wettelijke pensioen aan te vullen, kunnen loontrekkenden eindelijk een vrij aanvullend pensioen (VAPW) opbouwen. Al zijn daar uiteraard grenzen aan. In het voorontwerp dat de ministerraad onlangs goedkeurde, wordt voorgesteld om alle loontrekkenden de mogelijkheid te bieden om een VAPW af te sluiten mits de toepassing van een limiet van 3% van een referentieloon, na aftrek van wat de werknemer reeds heeft opgebouwd aan aanvullend pensioen.

Proeven en de btw aftrekken

Dat wordt mogelijk dankzij een wet waarin diverse wijzigingen met betrekking tot de btw aan bod komen. In hoofdstuk V is immers een recht opgenomen op aftrek van de btw geheven op geestrijke dranken. Artikel 45, § 3, 2°, van de wet was strikt en liet geen aftrek van de btw toe voor geestrijke dranken wanneer die bestemd waren voor herverkoop of levering bij dienstverlening.

Komt er een referentiepersoon diversiteit en handicap?

Discrimineren bedrijfsleiders? Voor de PS lijdt dat geen enkele twijfel. De partij wil elke werkgever met meer dan 50 werknemers dan ook verplichten om, op voorstel van de ondernemingsraad, een referentiepersoon diversiteit en handicap onder zijn personeel aan te wijzen. Doet de ondernemingsraad geen voorstel, dan zullen de vakbondsvertegenwoordigers een dergelijke referentiepersoon aanwijzen onder het personeel.

Verplichte registratie van aanbieders van vennootschapsrechtelijke diensten

Vanaf 1 september zijn aanbieders van vennootschapsrechtelijke diensten verplicht om zich in te schrijven bij de FOD Economie, die op zijn website vanaf die datum daar een inschrijvingsformulier voor ter beschikking stelt. Als aanbieder van vennootschapsrechtelijke diensten wordt beschouwd: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroepsmatig aan derden aanbiedt om deel te nemen aan de aan- en verkoop van aandelen van een niet-beursgenoteerde vennootschap of aan een onderneming, een rechtspersoon of een gelijkaardige juridische constructie een maatschappelijke zetel, een bedrijfsadres, administratief adres of correspondentieadres en andere daarmee samenhangende diensten verschaft.

Luchtvaart: taksen moeten ook worden terugbetaald

Overeenkomstig het principe van de onverschuldigde betaling, heeft elke passagier die zijn vlucht annuleert of mist, recht op de volledige terugbetaling van zijn ticket, met inbegrip van de taksen die de luchtvaarmaatschappij in dat geval niet aan de staat moet doorstorten. Jammer genoeg, zo stelt de N-VA, verschuilen de luchtvaartmaatschappijen zich achter complexe en onduidelijke procedures om de terugbetaling aan de consument van die taksen te bemoeilijken, zodat die laatste voor hen ‘uitzonderlijke winsten’ worden.

Toeristenverblijven: de tarieven worden opnieuw vrij

De sector van de toeristenverblijven verwelkomde destijds de online reserveringsplatformen, die het mogelijk maakten om meer te verkopen en meer zichtbaarheid te krijgen, vooral in het buitenland. Vandaag zijn de uitbaters echter niet meer zo gelukkig. Als tegenprestatie voor hun diensten, hielden die platformen een commissie in, evenredig met het bedrag van de reservatie via dat kanaal. Gaandeweg wilden ze echter steeds meer.

Kilometervergoeding: een cent meer

Veel is het niet, maar het is beter dan niets. Vanaf 1 juli stijgt de kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen met een privévoertuig van 0,3460 naar 0,3573 euro per kilometer. Dat bedrag wordt verkregen via een dubbele berekening, waarin de eerste voor 80% doorweegt en de tweede voor de rest.

Happy Independent Year

De jaren van de meewerkende echtgenoot regulariseren. Freelancers niet langer als melkkoeien beschouwen. Een jaarlijks vakantiegeld van 10 dagen uitbetalen. Bijdragen bij het begin en het einde van de activiteit pro rata laten betalen. Een overgangsstatuut bij een zeer lage omzet. Ecocheques voor zelfstandigen. Werkloosheidsuitkeringen die vergelijkbaar zijn met die van loontrekkenden. Enzovoort. 

Weldra BV’s zonder kapitaal

Is kapitaal een voorbijgestreefd concept? Absoluut, zo verklaart de regering in het voorontwerp tot invoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen: het concept beantwoordt niet langer aan de economische werkelijkheid, biedt de schuldeisers niet de afdoende bescherming die ervan werd verwacht en confronteert vennootschappen met kosten en met bureaucratische procedures.

Aansprakelijkheid volgens omzet?

Het is een van de bizarre zaken in het nieuwe Wetboek van vennootschappen die sterk worden bekritiseerd door de Raad van State. Die vindt dat een beperking van de aansprakelijkheid op basis van de omzet en het balanstotaal van een rechtspersoon geen verband houdt met de schade die de leidinggevenden van die rechtspersoon aan, bijvoorbeeld, derden kunnen berokkenen.

Elektronische sociale documenten

Sinds 2007 kunnen verscheidene sociale documenten elektronisch worden verzonden. De wet laat dat toe, maar verplicht het niet, stelt de N-VA, die dat principe graag omgekeerd zou zien en om tal van redenen, waaronder besparen op de portkosten en milieubescherming, van het elektronisch verzenden de norm wil maken.

Hoe winstpremies boekhoudkundig verwerken?

Sinds 1 januari van dit jaar kunnen ondernemingen hun medewerkers een deel van of de volledige “winst van het boekjaar” - het bedrag onder code 9905 van de jaarrekening - toekennen. Er bestaan twee soorten premies. De identieke winstpremie - een gelijk bedrag of percentage van het loon voor alle werknemers - en de gecategoriseerde winstpremie, waarvan de hoogte van het bedrag afhankelijk is van de verdeelsleutel die wordt toegepast op basis van objectieve criteria, zoals anciënniteit, graad, functie, baremaniveau enzovoort.

Welke rechtbank voor bedrijfsgeheim?

Er was een Europese richtlijn nodig - richtlijn 2016/943 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie - om het begrip bedrijfsgeheim in het Belgische recht te krijgen. Bij gebrek aan een wettelijke definitie kwam het de rechter ten gronde toe om uit te maken of het element dat hem werd voorgelegd een fabrieksgeheim of een bedrijfsgeheim was.

Pensioensparen wordt tweeledig

Waarom het gemakkelijk maken als moeilijk ook kan? Vanaf dit jaar kunnen particulieren tot 625 of 800 euro aan pensioensparen besteden. Geïndexeerd voor het belastingjaar 2019 komen die bedragen op respectievelijk 960 en 1.230 euro. In het eerste stelsel bedraagt de belastingvermindering nog steeds 30%.

Maak scholing vrij

Elke werkgever die een scholing aanbiedt en daar de kosten voor betaalt, wil natuurlijk dat de zo opgeleide werknemer niet onmiddellijk met zijn nieuwe vaardigheden naar een andere werkgever trekt. Daarom werd in ons recht een scholingsbeding opgenomen, waarmee de werknemer zich ertoe verbindt om een deel van de opleidingskosten terug te betalen als hij voor het einde van een overeengekomen periode het bedrijf verlaat.

Beleggingen: beter tijdig waarschuwen

Omdat klassieke spaarproducten (bijna) niets opbrengen, tieren alternatieve beleggingen in diamanten, zeldzame aardmetalen, kunstvoorwerpen, prestigieuze wijnen enzovoort welig. Die zijn echter niet zonder risico. Uit de praktijk blijkt immers dat bedrog bij dat soort beleggingen vaak voorkomt en dat de meegedeelde informatie vaak onevenwichtig is.

Hoe de kilometerheffing boeken?

Zoals gewoonlijk namen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest en het Waals Gewest afzonderlijk een beslissing. De verplichte kilometerheffing voor vrachtwagens in Brussel en Vlaanderen is immers een gewestbelasting.  In het Waals Gewest wordt de heffing door een privépartner als een retributie geïnd. Hoe moet die nieuwe belasting dan worden geboekt?  Onder de rubriek 'Andere bedrijfskosten'?  Onder 'Belastingen op het resultaat'?  Geen van beide, zo luidt de (voorlopige) beslissing van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.
Infotheek
Dienst intellectuele eigendom

Dienst voor de intellectuele eigendom - Jaarverslag 2017

Hervorming vennootschapsbelasting

Hervorming vennootschapsbelasting - De belangrijkste pijlers

Fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag

Archief
Wetstraat
Wijziging vrijstelling doorstorten bedrijfsvoorheffing

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van de artikelen 2751, 2753 en 2757 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 25 juli, p. 59.025

Model aangifteformulier belasting niet-inwoners

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2018 - BS 27 juli, p. 59.449

Economische relance - sociale cohesie

Wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie - BS 26 juli, p. 59.203

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends