Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.424.799 ACTIEVE BEDRIJVEN - 877.390 CONTACTPERSONEN
  • Opleiding Balansanalyse 13/09/2018 Kontich (Aurelium) Registratie
  • Opleiding Sales & Marketing 09/10/2018 Oudenaarde (Enjoy Today) Registratie
  • Nieuw op trendstop.be Check de profielen van Franki, Breuer-Peerboom & FilsBiofresh Belgium en Cobelba.
  • Opleiding Sales & Marketing 11/09/2018 Kontich (Aurelium) Registratie
  • Nieuw: Bestel via Mijn Trends Top extra credit packages om nog meer leads aan bijzonder scherpe tarieven te downloaden.
  • Opleiding Sales & Marketing 25/09/2018 Brugge (Workaround) Registratie

Trends Top News

Onze wekelijkse elektronische nieuwsbrief biedt korte, pertinente teksten over actuele onderwerpen uit het bedrijfsleven.

Welke rechtbank voor bedrijfsgeheim?

Er was een Europese richtlijn nodig - richtlijn 2016/943 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie - om het begrip bedrijfsgeheim in het Belgische recht te krijgen. Bij gebrek aan een wettelijke definitie kwam het de rechter ten gronde toe om uit te maken of het element dat hem werd voorgelegd een fabrieksgeheim of een bedrijfsgeheim was.

Pensioensparen wordt tweeledig

Waarom het gemakkelijk maken als moeilijk ook kan? Vanaf dit jaar kunnen particulieren tot 625 of 800 euro aan pensioensparen besteden. Geïndexeerd voor het belastingjaar 2019 komen die bedragen op respectievelijk 960 en 1.230 euro. In het eerste stelsel bedraagt de belastingvermindering nog steeds 30%.

Maak scholing vrij

Elke werkgever die een scholing aanbiedt en daar de kosten voor betaalt, wil natuurlijk dat de zo opgeleide werknemer niet onmiddellijk met zijn nieuwe vaardigheden naar een andere werkgever trekt. Daarom werd in ons recht een scholingsbeding opgenomen, waarmee de werknemer zich ertoe verbindt om een deel van de opleidingskosten terug te betalen als hij voor het einde van een overeengekomen periode het bedrijf verlaat.

Beleggingen: beter tijdig waarschuwen

Omdat klassieke spaarproducten (bijna) niets opbrengen, tieren alternatieve beleggingen in diamanten, zeldzame aardmetalen, kunstvoorwerpen, prestigieuze wijnen enzovoort welig. Die zijn echter niet zonder risico. Uit de praktijk blijkt immers dat bedrog bij dat soort beleggingen vaak voorkomt en dat de meegedeelde informatie vaak onevenwichtig is.

Dubbel stemrecht voor trouwe aandeelhouders

Het is één van de vele nieuwigheden in het nieuwe Wetboek van vennootschappen dat net officieel aan het parlement werd voorgelegd. De tekst maakt het immers mogelijk om in de statuten van beursgenoteerde naamloze vennootschappen een dubbel stemrecht voor trouwe aandeelhouders op te nemen. Als trouwe aandeelhouders worden beschouwd zij die hun aandelen minstens twee jaar ononderbroken hebben gehouden.

Volksspaarrekening

Hoewel het niet helemaal los kan worden gezien van de komende verkiezingen, is het voorstel niet te versmaden, zeker niet wanneer de rentevoeten bijzonder laag zijn. De PS wil immers een “volksspaarrekening” invoeren, met een rentevoet die is afgestemd op het percentage van de economische groei, berekend per inwoner, zodat de opbrengst van het spaargeld tegen hetzelfde tempo kan aangroeien als het gemiddelde inkomen binnen de Belgische economie.

Weg met de één derde-regel

De wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten bepaalt dat de wekelijkse arbeidsduur van de deeltijds tewerkgestelde niet lager mag liggen dan een derde van de wekelijkse arbeidsduur van de voltijds tewerkgestelde werknemers die in de onderneming tot dezelfde categorie behoren. Die zogenaamde “één derde-regel” vinden de N-VA en de Open Vld niet meer van deze tijd, net als de “drie-urenregel” volgens welke elke werkperiode niet korter mag zijn dan drie uren.

Lach eens naar de camera

Gezien de impact ervan op het privéleven liet de regering de Camerawet gelijktijdig met de Verordening inzake Gegevensbescherming (GDPR) op 25 mei in werking treden. Voor die datum moest elke eigenaar van bewakingscamera’s zijn toestellen bij het elektronische loket van de privacycommissie aangeven. Voortaan moeten de bewakingscamera’s worden aangegeven via een elektronisch loket waar ook alarmsystemen moeten worden aangegeven.

Geen voordeel van alle aard voor split billing

Wanneer een werkgever een gesplitste facturatie (split billing) toepast voor een telefoon- en internetabonnement, moet er geen voordeel van alle aard meer worden belast voor het persoonlijke gebruik van een gratis ter beschikking gestelde mobiele telefoon, zo verklaart de fiscus in een lange omzendbrief (2018/V/63). Die administratieve inschikkelijkheid is echter alleen van toepassing wanneer de split bill zowel de telefonie als het internet betreft.

Zonne-energie als beroepsinkomen?

De Dienst Voorafgaande Beslissingen aanvaardde dat de inkomsten uit groene certificaten niet belastbaar zijn en onder het normale beheer van het privévermogen vallen als de zonnepanelen die de elektriciteit produceren uitsluitend in de privésfeer worden gebruikt. Maar wat wanneer een zelfstandige, natuurlijk persoon, zijn zonnepanelen gebruikt om in de energiebehoefte te voorzien van zowel zijn onderneming als zijn gezin?

Dwangsom kan discriminerend zijn

In oktober 2016 werden de Regie der Gebouwen en drie aannemers veroordeeld tot uitvoering van de werken die oorspronkelijk waren vermeld in een vonnis gewezen door de Rechtbank van eerste aanleg. Die moesten worden aangevat binnen de 15 dagen vanaf de betekening van het arrest voltooid binnen de 40 werkdagen, op straffe van een dwangsom van 500 euro per dag vertraging met een maximum van 20.000 euro.

Pre- en postnataal verlof

Het zwangerschapsverlof bedraagt in principe 15 weken, waarvan 6 weken prenataal en 9 weken postnataal verlof. Het prenataal verlof kan volledig of gedeeltelijk worden overgedragen tot na de 9 weken postnataal verlof, op voorwaarde dat de werkneemster is blijven werken vanaf de zesde week vóór de werkelijke datum van de bevalling.

Geen bill shock meer voor telecom

Mobiele diensten worden zoveel gebruikt dat de consument vaak de kostprijs voor die diensten uit het oog verliest, zodat hij weleens schrikt van de factuur. In het koninklijk besluit van 9 juli 2013 is voor de operatoren de verplichting opgenomen om een waarschuwingsbericht te verzenden zo snel mogelijk nadat ze een overschrijding van het maandelijkse forfait of het vastgelegde maximum hebben vastgesteld.

Een minimum van 14 euro per uur

14 euro bruto per uur of 2.305,33 euro bruto per maand: dat is het minimumloon dat de PS verplicht wil maken nadat ze vaststelde dat het interprofessionele minimumloon momenteel niet meer bedraagt dan 1.562,59 euro bruto per maand, of ongeveer 9,65 euro bruto per werkuur. Dat bedrag is voor de partij “duidelijk te laag om het hoofd te bieden aan de kosten van het dagelijks leven”.

Vergeet uw jaarrekening niet in te dienen

Vennootschappen moeten hun jaarrekening een maand na de algemene vergadering én binnen de zeven maanden na de datum van afsluiting van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België neerleggen. Voor elke vertraging wordt er een tarieftoeslag aangerekend na afloop van de achtste maand.

Waar liggen de grenzen van het auteursrecht?

Een notaris die een Excelprogramma bijwerkt, zodat hij de kosten kan berekenen voor verschillende operaties die hij uitvoerde, of een advocaat die juridische modellen opstelt met betrekking tot, bijvoorbeeld, huurcontracten, overeenkomsten betreffende de inschrijving op aandelen, transacties, scheidingen met onderlinge toestemming enzovoort: kunnen zij een beroep doen op de bijzonder gunstige Belgische wetgeving in verband met het auteursrecht?

Tegen het digitale zwarte gat

Is het een poging om de verloren tijd in te halen? In elk geval zou de regering met onmiddellijke ingang een deponeringsverplichting willen invoeren voor alle digitale publicaties, ongeacht hun drager of hun vorm. Ze viseert met name alle online publicaties, met uitzondering van online publicaties die privégegevens bevatten en/of enkel bestemd zijn voor een beperkte groep van personen.

Tien dagen betaald verlof om dwingende redenen

Is dat een realistisch voorstel of eentje uit electorale overwegingen? Daar mag u zelf over oordelen. Op basis van een evaluatie van de verlofsystemen uit ... 2009 wil de PS dat  elke werknemer die afwezig is “om dringende redenen” tijdens die afwezigheid wordt betaald. Volgens de partij is dat “een heel belangrijk element om ongelijkheid tegen te gaan”.

Binnenkort is er een Brussels International Business Court

Of we dat nu leuk vinden of niet, de lingua franca van de internationale handel is het Engels. Als gevolg daarvan ontsnappen heel wat geschillen aan de rechtsmacht van de Belgische rechtbanken. In een stad als Brussel, die een internationale rol ambieert, leidt een dergelijke machteloosheid uiteraard tot wanorde. Daarom wil de regering er een Brussels International Business Court (BIBC) oprichten, waarin consulaire rechters zullen zetelen.

Hoe achterstallige pensioenen belasten?

Achterstallige pensioenen ontvangen die tegen een hoog tarief worden belast, is altijd onaangenaam. Ze worden immers afzonderlijk belast tegen de gemiddelde aanslagvoet met betrekking tot het geheel van de belastbare inkomsten van het laatste vorige jaar waarin de belastingplichtige een normale beroepswerkzaamheid heeft gehad.

Cash for car komt op dreef

Het werd stilaan tijd. De wet waarmee een mobiliteitsvergoeding wordt ingevoerd en die voor 1 januari van dit jaar beloofd werd, is eindelijk gepubliceerd (BS 7 mei, p. 32.864). Hij zal met terugwerkende kracht worden toegepast. Iedereen die bereid is van zijn bedrijfswagen af te zien, krijgt dankzij die wet een vergoeding ter hoogte van 20% van zes zevenden van de cataloguswaarde van de bedrijfswagen en van 24% wanneer de brandstofkosten verbonden met het persoonlijk gebruik van het ingeruilde voertuig geheel of gedeeltelijk door de werkgever ten laste werden genomen.

Taxshelter voor games

In 2008 lag de omzet van de gamingindustrie voor het eerst hoger dan de wereldwijde omzet van de muziekindustrie. Vijf jaar later overtrof hij ook nog eens die van de filmindustrie. Met een wereldwijde omzet van 109 miljard dollar vestigde de gamingindustrie in 2017 een nieuw record, waar ons land enkele kruimels kon van meepikken.

Arbeidsongevallen: het slachtoffer moet worden geïnformeerd

Elke werkdag worden zowat 90 werknemers blijvend arbeidsongeschikt als gevolg van een arbeidsongeval. De werkgever moet het ongeval binnen de acht dagen melden bij de verzekeringsinstelling, maar er is nergens bepaald dat het slachtoffer of zijn rechthebbende een kopie van die verklaring moet krijgen. Dat is vreemd, want de belangrijkste betrokkene is het slachtoffer, dat zelfs niet kan nagaan of de beschrijving van zijn arbeidsongeval correct is.

Notionele interesten: dubbele aftrek behouden

De socialisten zullen hun tekst moeten herzien. De Raad van State wees immers resoluut hun voorstel af om de interesten van leningen die zijn aangegaan om een inbreng of verhoging van het eigen vermogen in een vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks te financieren, niet langer als beroepskosten aan te merken. Daarmee wilden ze verhinderen dat vennootschappen die tot dezelfde groep behoren, twee keer een fiscaal voordeel krijgen.

Doodsteek voor notariskosten

De notarissen zullen niet gelukkig zijn. De sp.a stelt immers voor om de honoraria die ze mogen vragen bij de aankoop van een woning van bijvoorbeeld 200.000 euro door 18 te delen. Die notarishonoraria worden bepaald door een degressief barema uit 1950, waarvan de sp.a de tarieven wil aanpassen die op de laagste schijven van toepassing zijn. Geen enkel tarief zou dan nog hoger zijn dan 0,063%, terwijl voor de eerste schijf - tot 7.500 euro - nu een tarief van 4,56% geldt.

Geschenken mogen duurder zijn

Werkgevers mogen zich binnenkort vrijgeviger tonen tegenover werknemers die ze willen belonen ter gelegenheid van belangrijke gebeurtenissen, zoals een huwelijk of een pensionering. De ministerraad paste immers de schraal te noemen bedragen aan voor geschenken die een werkgever met een belastingvrijstelling mag schenken bij een pensionering, een eervolle onderscheiding of een huwelijk.

Wanneer begint het eerste boekjaar?

Op de datum waarop de vennootschap haar rechtspersoonlijkheid verwerft, antwoordt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, met andere woorden op de dag dat ze het uittreksel van haar oprichtingsakte neerlegt ter griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Dienstenverleners geregistreerd

Honderden vennootschappen die gevestigd zijn in een eenvoudige studio, een adres in een businesscenter waarmee ze zichzelf een Belgisch imago aanmeten tegenover investeerders die ze vanuit het buitenland proberen te verleiden, de handel in ‘lege dozen’ of het frauduleus opzetten van vennootschappen voor enkele maanden: het zijn allemaal praktijken waarmee de regering wil afrekenen via de verplichte registratie van dienstenverleners aan vennootschappen.

Hoe groot is de kans op controle?

Voor u als particulier is ze aanzienlijk toegenomen als u aanspraak maakt op de aftrek van een onderhoudsgeld, met name als u dat overschrijft naar het buitenland of als u als bedrijfsleider werkelijke beroepskosten heeft afgetrokken. Dat geldt ook als u de inkomsten uit de verhuur van een onroerend goed, waarvan u eigenaar bent en dat door uw huurder voor professionele doeleinden wordt gebruikt, niet correct heeft aangegeven.

Het bewijs is vrij tot 3.500 euro

Het is een minirevolutie: het voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek 8 “Bewijs” in het nieuw Burgerlijk Wetboek brengt het bedrag waaronder het bewijs vrij is van 375 naar 3.500 euro. Tot nu toe is er immers een geschrift nodig om een verbintenis te bewijzen voor een bedrag hoger dan 375 euro, wat niet altijd voor de hand ligt, bijvoorbeeld bij een geschil tussen echtgenoten.

Giften in vrije val

Zijn we minder vrijgevig geworden? Uit de cijfers van de FOD Financiën blijkt immers dat de giften daalden van 209 miljoen euro in 2013 naar 118 miljoen euro drie jaar later.

Label voor gelijk loon

Uit berekeningen van de PS blijkt dat Belgische vrouwen 8,633 miljard euro meer hadden moeten verdienen in 2014 en 3,395 miljard als we er rekening mee houden dat ze vaker deeltijds werken. Grote ondernemingen moeten weliswaar om de twee jaar een grondige analyse uitvoeren van hun loonstructuur om uit te maken of hun verloningsbeleid genderneutraal is.

Kunstaankopen aftrekbaar als beroepskosten?

Dat wil de Open Vld, die zelfs graag nog verder zou gaan en een hogere belastingaftrek zou willen invoeren voor de aankoop van kunstwerken die tot het Belgisch roerend cultureel erfgoed behoren of internationale bekendheid genieten, of voor gebouwen bestemd voor het tentoonstellen van kunstwerken. De partij stelt ook voor om de taxshelter uit te breiden naar tentoonstellingen van plastische kunst.

Een loopbaan kan voor 65 jaar volledig zijn

Wanneer sociaal en fiscaal recht in elkaar overlopen, wordt de gepensioneerde daar de dupe van. Een persoon die 45 jaar heeft gewerkt mag, volgens de sociale regelgeving, beschouwd worden als iemand met een volledige loopbaan die met pensioen kan gaan, zelfs als hij de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt.

Tijd is geld

Dat weet de volksmond reeds lang en met de sterke toename van het aantal elektronische transacties, bijvoorbeeld bij beursverrichtingen, kunnen er geschillen ontstaan over het tijdstip waarop een transactie verondersteld wordt te hebben plaatsgevonden. In geval van geschil rond het tijdstip van een transactie, zo erkende de regering in 2013 al, “kan momenteel niets uitsluitsel geven over het gelijk of ongelijk van de ene of andere partij”.

De aftrek voor investeringen verdubbelen?

Dat stelt de PS voor nadat ze vaststelde dat de hervorming van de vennootschapsbelasting die de huidige regering doorvoert, volgens haar haar doel volledig voorbijschoot. Ze bevoordeelt grote ondernemingen. Kmo’s worden vergeten en, erger nog, de belastingvoordelen worden op geen enkele manier aan het behoud of het creëren van jobs gekoppeld. Vandaar het idee om het mechanisme om te keren.

Hoe de kilometerheffing boeken?

Zoals gewoonlijk namen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest en het Waals Gewest afzonderlijk een beslissing. De verplichte kilometerheffing voor vrachtwagens in Brussel en Vlaanderen is immers een gewestbelasting.  In het Waals Gewest wordt de heffing door een privépartner als een retributie geïnd. Hoe moet die nieuwe belasting dan worden geboekt?  Onder de rubriek 'Andere bedrijfskosten'?  Onder 'Belastingen op het resultaat'?  Geen van beide, zo luidt de (voorlopige) beslissing van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.
Infotheek
Wijzigingen aangifte personenbelasting

Omzendbrief betreffende de wijzigingen in de aangifte van de personenbelasting voor het belastingjaar 2018

Wijzigingen aangifte personenbelasting

Omzendbrief betreffende de wijzigingen in de aangifte van de personenbelasting voor het belastingjaar 2018 (2018/C/71)

Aangifte personenbelasting

Rekenhof - Hulp bij het invullen van de aangifte in de personenbelasting

Archief
Wetstraat
Onderwerping vennootschapsbelasting havenbedrijven

Wet tot bepaling van de voorwaarden van overgang bij de onderwerping aan de vennootschapsbelasting van havenbedrijven - BS 11 juni, p. 48.409

Invoeging artikel Sociaal Strafwetboek

Wet tot invoeging van een artikel 175/1 in het Sociaal Strafwetboek - BS 8 juni, p. 48.074

Wetswijziging rechten vrijwilligers

Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers - BS 8 juni, p. 48.071

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends