Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.387.772 ACTIEVE BEDRIJVEN - 758.777 CONTACTPERSONEN
 • 05/09/2017 - Opleiding Balansanalyse Financiële opleiding
  Informatie - Registratie
  Natch (Lochristi)
 • Nieuw Integratie met ImpactXRM
 • 19/09/2017 - Opleiding Prospectie Prospecteren en salesmanagement
  Informatie - Registratie
  WorkAround (Brugge)
 • 12/09/2017 - Opleiding Prospectie Prospecteren en salesmanagement
  Informatie - Registratie
  Aurelium (Kontich)
 • Nieuw op trendstop.be Check de profielen van Transmo, Altran Belgium, Super-net, Watkins Europe en Teamleader.
 • Nieuw U vindt voortaan bedrijfsfiches van 1,3 miljoen actieve ondernemingen.
 • 12/09/2017 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor informatie over de netwerklunch in Leuven (Faculty Club).

Trends Top News

Onze wekelijkse elektronische nieuwsbrief biedt korte, pertinente teksten over actuele onderwerpen uit het bedrijfsleven.

Wat is een student?

Is het redelijk om studenten toe te laten om met een arbeidsovereenkomst voor studenten aan de slag te laten gaan zonder dat er een wettelijke bepaling van het concept ‘student’ is? Sommige ‘studenten’ waren immers bij koninklijk besluit binnen het toepassingsgebied van de wet uitgesloten. Studenten die een alternerende opleiding volgen, bijvoorbeeld. Zij kunnen nu eindelijk (BS 19 juli ) ook een arbeidsovereenkomst voor studenten sluiten.

Eenvoudigere financiering voor kmo’s

In de wet uit 2013 betreffende de financiering van kmo’s was een aantal maatregelen opgenomen om de toegang tot financiering te vereenvoudigen, zoals de precontractuele informatie en de verplichting voor de kredietverstrekker om naar het meest gepaste krediet op zoek te gaan. Zoals gewoonlijk bleek het echter nodig om een aantal verbeteringen aan te brengen. Zo wordt de precontractuele informatie uitgebreid met de automatische indiening van een ontwerp-kredietovereenkomst waar een beknopt informatiedocument aan wordt toegevoegd.

Achterstalligheidsrente: altijd 8%

Voor het tweede halfjaar van dit jaar bedraagt de toepasselijke rente bij betalingsachterstallen voor handelstransacties 8% (BS 13 juli ). De rente blijft ongewijzigd ten opzichte van die in het eerste halfjaar (BS 30 januari) en in de loop van het tweede halfjaar van het voorbije jaar (BS 11 augustus 2016).

Pensioenen: elk kwartaal telt mee

Een loontrekkende of zelfstandige die zijn beroepsloopbaan startte toen hij 18 was en op zijn 65ste met pensioen gaat nadat hij altijd voltijds werkte, heeft twee jaar lang voor niets bijdragen betaald. Zijn pensioen wordt immers maar berekend op 45 jaar, terwijl hij er 47 werkte. Om een einde te maken aan die onrechtvaardigheid keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor zelfstandigen om zij die na een volledige loopbaan (45 jaar) blijven werken de kans te geven om bijkomende pensioenrechten op te bouwen.

Te laat met uw jaarrekening? U riskeert een ontbinding

Sinds 12 juni van dit jaar lopen eeuwige laatkomers het risico van een ontbinding. En zij zijn met velen. Waarom zou je je immers haasten als het niet-indienen van jaarrekeningen sinds de wet van 27 december 2004 van kracht werd niet langer strafrechtelijk wordt bestraft, maar via een rechtstreeks aan de Nationale Bank te storten “bijdrage”? In de wet van 17 mei 2017 tot wijziging van diverse wetten met het oog op de aanvulling van de gerechtelijke ontbindingsprocedure van vennootschappen, die op de dag van publicatie in het Staatsblad, namelijk 12 juni, van kracht werd, is opgenomen dat op verzoek van elke belanghebbende of van het openbaar ministerie, dan wel na mededeling door de kamer voor handelsonderzoek de rechtbank de ontbinding kan uitspreken van een vennootschap die haar verplichting om haar jaarrekening overeenkomstig de artikelen 98 en 100 neer te leggen niet is nagekomen.

Een cent per kilometer

Sinds 1 juli bedraagt de kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen niet langer 0,3363 euro, maar 0,3460 euro per kilometer. Dat betekent een verhoging van minstens één cent per afgelegde kilometer. In die berekening is de afgevlakte gezondheidsindex van mei goed voor 80% en de brandstofprijzen (benzine en diesel) voor dezelfde periode voor 20%.  Onder dat plafond wordt de vergoeding niet beschouwd als belastbaar loon en evenmin onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen.

Tijdskrediet: anciënniteit binnenkort overdraagbaar?

Onder de huidige wetgeving is aan het nemen van tijdskrediet of ouderschapsverlof een anciënniteitsvoorwaarde verbonden: een werknemer moet minstens 12 maanden door een arbeidsovereenkomst aan zijn huidige werkgever verbonden zijn geweest in de loop van de 15 maanden die de kennisgeving voorafgaan voor ouderschapsverlof; hij moet minstens 2 jaar aan zijn werkgever verbonden zijn geweest om tijdskrediet te kunnen nemen. Als een werknemer van werkgever verandert, start hij weer zonder enige anciënniteit, wat voor het cdH “de arbeidsmobiliteit van de werknemers hindert”. De partij wil dan ook dat er met de bij eerdere werkgevers verworven anciënniteit rekening kan worden gehouden als de partijen dat wensen.

Geen sociale dumping meer op openbare werven

Als op openbare werken arbeiders die het slachtoffer zijn van sociale dumping, zich uit de naad staan te werken, is dat natuurlijk een slecht voorbeeld. De nieuwe wet die op 1 juli (wet van 27 juni 2016) in werking trad, moet het merendeel van die praktijken terugdringen. De sp.a wilde echter nog verder gaan en alle federale aanbestedende instanties verplichten om in de aankondigingsberichten die ze verspreiden een clausule tot “inachtneming toepasselijk minimumloon” op te nemen. De inschrijver zou dan geen andere keuze meer hebben dan zo’n verbintenis in zijn offerte op te nemen. Doet hij dat niet, dan wordt hij uitgesloten.

Geef bemiddeling een kans

In meer dan 70% van de gevallen leidt een ontvankelijke bemiddelingsprocedure tot een compromis tussen de administratie en de belastingplichtige en vermijden dus beide partijen het risico op de kosten en de ongemakken van een rechtsprocedure. Bovendien betekent het administratief gezien een ontlasting van de belastingdiensten en de gerechtshoven. De procedure is met andere woorden in het voordeel van alle partijen. De administratie moet echter wel het goede verloop ervan garanderen, wat niet altijd het geval was.

120 maatregelen om de kmo’s een boost te geven

Politici houden altijd rekening met het effect dat hun verklaringen in de media kunnen hebben en dat levert soms vreemde berekeningen op. Zo kondigen de ministers Francken, Borsus en Peeters onder de titel “120 maatregelen om de kmo’s een boost te geven” een “omvangrijk plan voor administratieve vereenvoudiging voor de kmo’s” aan, een “ambitieus plan”, dat in werkelijkheid een overzicht biedt van een zeventigtal maatregelen die een tweetal jaren geleden al werd ingevoerd. Het plan bevat eigenlijk niet meer dan vijftig nieuwe maatregelen, die veelal technisch van aard zijn en die allemaal hetzelfde doel hebben: vereenvoudigen.

Een kaaimantaks voor feitelijke verenigingen

De kaaimantaks is een doorkijkbelasting in de personen- en de rechtspersonenbelasting waarbij inkomsten ontvangen door een “juridische constructie” fiscaal worden toegerekend aan de oprichter of “derde-begunstigde” alsof deze die inkomsten rechtstreeks heeft ontvangen. De wetgever vergat daarbij echter de feitelijke verenigingen zodat, als bijvoorbeeld een feitelijke vereniging beleggingen buiten België heeft, ze roerende inkomsten ontvangt en die op een rekening buiten België aanhoudt, deze vereniging aan een voorheffing in België op die roerende inkomsten ontsnapt.

De deurwaarder in uw mailbox

Alles verandert. Gerechtsdeurwaarders komen niet langer aankloppen bij particulieren of ondernemingen. Voortaan kunnen ze hun betekening elektronisch verzenden. Het koninklijk besluit waarin dat geregeld is, verscheen in het Staatsblad van 22 juni en er werd een beveiligd betekeningsplatform voor ontworpen. De gegevens worden dertig jaar lang in het betrokken register bewaard. De betrokkene moet zijn toestemming geven. Weigert hij, dan gebeurt de betekening op de traditionele manier, net als wanneer de betrokkene niet binnen de 24 uur reageert.

Actualisering van de lijst van niet voor beslag vatbare goederen

Een koe, twaalf schapen of geiten, een strijkijzer maar niet de plank die je nodig hebt om dat laatste te gebruiken: de lijst van niet voor beslag vatbare goederen is niet alleen verouderd, maar ook onredelijk en volkomen onaangepast aan onze communicatiemaatschappij. Als de Vlaamse regering verklaart dat er geen enkele bouwvergunning meer mag afgegeven worden als er geen internetverbinding aanwezig is, wordt het volgens de sp.a hoog tijd om aan de lijst van niet voor beslag vatbare goederen de moderne communicatiemiddelen toe te voegen waarmee de persoon die aan financiële moeilijkheden ten prooi valt, vaak zijn enige contact met de buitenwereld heeft.

Automatisch moederschapshulp

Sinds 2006 kan elke zelfstandige onderneemster die bevalt gratis 105 dienstencheques voor hulp in het huishouden krijgen. De cheques moeten echter worden aangevraagd, wat veel zelfstandigen niet weten. Van de 5.200 zelfstandigen die via het ziekenfonds een uitkering voor bevallingsverlof kregen, vroegen slechts 4.545 dienstencheques aan. Dat betekent dat 12,5% van de zelfstandige moeders deze kans missen. Daarom wil de regering vanaf 1 september de verplichting van een formele aanvraag laten vallen.

Coöperatieven: 500 euro fiscaal vrijgesteld

Coöperatieven kennen duidelijk succes, zeker nu ze sinds vorig jaar niet langer jaarlijks een erkenning moeten vragen, maar voor onbepaalde duur erkend worden. De Open Vld, die deze evolutie wil aanmoedigen, wil nog verder gaan door de van roerende voorheffing vrijgestelde dividenden vanaf 1 januari 2018 van 190 naar 500 euro te verhogen voor dit type vennootschappen.

Omzeilen van de sociale balans zal niet lukken

Zijn in de sociale balans dusdanig gevoelige gegevens opgenomen dat bepaalde bedrijven overwegen om ze via een afzonderlijk document in te dienen, zodat ze niet gepubliceerd wordt en derden ze niet kunnen inkijken? De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) stelt in ieder geval dat “de publicatie van de sociale balans vragen lijkt op te roepen”. Ze wijst erop dat de sociale balans altijd openbaar raadpleegbaar moet zijn, ongeacht of ze wel of niet in het kader van de jaarrekening wordt ingediend.

Bewakingsagenten: kijken mag, aankomen niet

Het is zover: Het parlement keurde onlangs het wetsontwerp goed tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. Daarin zijn nieuwe activiteiten opgenomen, zoals sweeping, het doelgericht preventief doorzoeken van lokalen of goederen om de opdrachtgever te verzekeren van de afwezigheid van ongewenste goederen of stoffen, zoals wapens, drugs, springstoffen en spionageapparatuur. Bij toegangscontrole hebben bewakingsagenten voortaan drie mogelijkheden: een visuele controle van de tassen van bezoekers, het betasten van hun kledij en een visuele controle van de voertuigen die een niet voor het publiek toegankelijke omgeving willen binnenrijden.

Sponsor een kunstenaar

Uit een studie van Ipsos blijkt dat het huidige maximum van 500.000 euro voor één van de drie ondernemingen een hinderpaal vormt voor mecenaatsuitgaven. De PS, die een ‘sterk signaal’ wil, stelt voor om het bedrag te verdubbelen en het voor kmo’s aftrekbare bedrag van 5% naar 10% te verhogen. Die aftrekbaarheid zou van toepassing zijn op alle types giften en niet alleen op giften in geld, zoals nu het geval is, maar ook op giften in natura, bijvoorbeeld de terbeschikkingstelling van goederen, materialen, producten of lokalen.

Asbest: geen verjaring binnen de 50 jaar

Omdat ze niet echt tevreden zijn met de manier waarop in de programmawet van 27 december 2006 de vergoeding van asbestslachtoffers is geregeld, stellen de groenen voor om de verjaringstermijn op 50 jaar te brengen, voortaan ook strottenhoofdkanker en longkanker te vergoeden - tot nu toe kan dat alleen voor mesothelioom en asbestose - en de onderfinanciering door de belangrijkste betrokkenen te corrigeren. Alle werkgevers storten zonder onderscheid immers in het Asbestfonds een bijdrage van 0,01% van de brutolonen van hun werknemers.

Bescherming van werknemersvertegenwoordigers waterdicht gemaakt

Omdat een werkgever die een kandidaat-vakbondsafgevaardigde of een werknemersvertegenwoordiger ontslaat zonder de wettelijke voorwaarden en procedures na te leven hoogstens een vergoeding moet betalen, wil de PVDA wat zij de ‘gaten in de wet’ noemt, dichten. Dat moet op drie manieren gebeuren: via een striktere procedure wanneer een werkgever overmacht inroept, door de afschaffing van de bepaling die de rechter toelaat een werknemer te schorsen en ten slotte via de nietigverklaring van het ontslag indien de werknemer gelijk krijgt van de arbeidsrechtbank of het arbeidshof.

Attesten voor medische bijstand gewijzigd

In het Staatsblad van 1 juni en met inwerkingtreding op dezelfde dag wordt het aantal personen beperkt voor wie verlof voor medische bijstand kan worden genomen.

Loon naar werken in plaats van volgens anciënniteit

Het volstaat niet om mensen te verplichten om langer te werken, het moet hen ook effectief mogelijk worden gemaakt, zo stelt de Open Vld, die opnieuw probeert de regering te overhalen om “een dialoog op te starten met de sociale partners teneinde de loonbaremastructuur in die zin te wijzigen dat de loonvorming in de toekomst in mindere mate wordt bepaald door de anciënniteit”.

Welzijn op het werk en concordantietabellen

De nieuwe Codex voor welzijn op het werk, die op 12 juni van kracht wordt, omvat alle uitvoeringsbesluiten van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, met uitzondering van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

Brandstofkosten: 17% of 40%?

Sinds het begin van dit jaar liet de regering de kosten die een werkgever heeft voor een bedrijfswagen sterk stijgen door de verworpen uitgaven van 17% naar 40% te verhogen wanneer de brandstofkosten voor het persoonlijke gebruik van zo’n voertuig volledig of gedeeltelijk door de vennootschap worden gedragen.

Erfenissen: de notaris maakt de boedelbeschrijving

Elke erfgenaam heeft drie mogelijkheden: de erfenis aanvaarden, ze verwerpen of ze aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Die schijnbaar eenvoudige keuzes kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Ze zijn immers definitief.

Dure schuldsaldoverzekeringen

Heeft het zin om een schuldsaldoverzekering te nemen voor een consumentenkrediet, een auto, een huishoudtoestel, een elektronisch hebbeding enzovoort?

Only once voor de Kruispuntbank

Sinds 24 mei kunnen ondernemers en zelfstandigen de officiële gegevens van hun onderneming altijd en overal raadplegen via www.myenterprise.be. Die door de FOD Economie ontwikkelde tool zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de administratieve last.

De slag om de herinneringskosten

Bij de Raad voor het Verbruik gingen vertegenwoordigers van consumentenorganisaties en van producenten, distributeurs en de middenstand opnieuw uiteen zonder akkoord over twee belangrijke punten: de begrenzing van de nalatigheidsinteresten enerzijds en de invordering van onbetwiste B2C-facturen anderzijds.
Infotheek
Kosten van het woon-werkverkeer

Ruwe schatting van de directe kosten van het woon-werkverkeer voor de loontrekkers en de werkgevers uit de privésector in België

Verlenging en kwaliteit van de loopbanen

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid - Verslag 2017: Verlenging en kwaliteit van de loopbanen
Lees meer

Hoe voer ik de boekhouding van mijn onderneming?

Boekhoudkundige verplichtingen sinds 01/01/2017

Archief
Wetstraat
Taks op het langetermijnsparen

Wet tot wijziging van artikel 276 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de verrekening van de vervroegde inning van de taks op het langetermijnsparen - BS 7 juli, p. 71.037

Strijd tegen de fiscale fraude

Wet houdende maatregelen in de strijd tegen de fiscale fraude - BS 7 juli, p. 71.034

Belastingkrediet kinderen ten laste

Wet tot wijziging van artikel 134 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de berekening van het belastingkrediet voor kinderen ten laste - BS 7 juli, p. 71.033

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends