Vinden

Trends Top Blog

Actuele onderwerpen uit het bedrijfsleven, samenvattingen van keynotes tijdens launches, interviews en diepere analyses. Wekelijks verzameld in onze nieuwsbrief.

Telewerken: aangifte nog steeds mogelijk

We kondigden het eerder al aan: de regering wil een betere controle kunnen uitvoeren op het verplichte telewerk en verplicht de bedrijven daarom om voor de maanden april, mei en juni een elektronische aangifte te doen, ten laatste op de zesde dag van de maand. De ondernemingen die er niet in slaagden om hun aangifte tijdig in te dienden, blijven ook na 6 april 2021 verplicht om dat te doen.

Wederopbouwreserve, een handleiding

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft momenteel een advies ter raadpleging staan over de boekhoudkundige verwerking van de middels de wet van 19 november 2020 ingevoerde wederopbouwreserve. Dankzij die maatregel kunnen vennootschappen hun solvabiliteitspositie geleidelijk aan herstellen door voor drie belastbare tijdperken een wederopbouwreserve aan te leggen op het einde van het boekjaar met betrekking tot de aanslagjaren 2022, 2023 of 2024.

Transparante overheidsalgoritmen

Het is bon ton om kritiek te geven op de manier waarop de internetgiganten algoritmen gebruiken om ons gerichte reclameboodschappen te kunnen sturen. Ze zijn echter lang niet de enigen die dergelijke technieken gebruiken. In Frankrijk bijvoorbeeld heeft de fiscus door de recentste financiële wet de mogelijkheid om via geïnformatiseerde en geautomatiseerde processen de vrij toegankelijke inhoud te verzamelen die de gebruikers van online platformen op het internet zetten, om fraude op te sporen.

Bonusplan in laatste rechte lijn

Bonusplannen met een referteperiode van een volledig kalenderjaar moeten voor eind april ingediend worden. Hoe wordt de procedure met betrekking tot het opmerkingenregister echter gegarandeerd wanneer heel wat werknemers door het verplichte telewerk afwezig zijn? Wanneer de werknemer een e-mailadres heeft, zo stelt de FOD Werkgelegenheid, wordt het bonusplan hem via mail toegestuurd en wordt hem de mogelijkheid geboden om zijn opmerkingen via mail in te dienen bij de werkgever of bij de inspectie Toezicht op de Sociale Wetten (TSW).

Eindelijk recht op een vergissing?

Een aanbesteding die u aan uw neus ziet voorbijgaan omdat u vergat uw ondernemingsnummer te vermelden, een aanvraag voor een bouwvergunning die wordt afgewezen voor een kleinigheid of de 829 codes van op de aangifte in de personenbelasting: de formulieren van de verschillende overheden zijn vaak echte valkuilen. Wee degene die erin trapt! Meerdere liberale volksvertegenwoordigers zijn erover verontwaardigd dat de kleinste vergissing zwaar wordt afgestraft, vaak zonder de mogelijkheid om ze achteraf recht te zetten. Maar vergissen ze zich zelf niet in hun aanpak?

Belastingvermindering Covid-19

Ter ondersteuning van de kmo’s die, als gevolg van Covid-19, tussen 2 november en 31 december 2020 hun omzet met minstens 30% zagen dalen tegenover dezelfde periode in 2019, kent de regering een tijdelijke belastingvermindering toe voor de financiële inbrengen die tussen 1 januari en 31 augustus van dit jaar gebeuren.

Telewerk: verplichte aangifte

Omdat sommige werkgevers het niet al te nauw lijken te nemen met het voor alle ondernemingen of verenigingen verplichte telewerk, besliste de regering dat alle werkgevers vanaf de maand april maandelijks aan de RSZ het aantal personen moeten meedelen dat in het bedrijf aan het werk is, net als het aantal personen dat bij het bedrijf werkt dat een functie uitoefent die onverenigbaar is met telewerk.

Waar de taks op de effectenrekeningen boeken?

Op de rekening 640 (Bedrijfsbelastingen). Op die rekening worden de belastingen geboekt die als een bedrijfskost moeten worden aangemerkt zoals de onroerende voorheffing, de accijnsrechten, de belasting op voertuigen, de belasting op drijfkracht of op tewerkgesteld personeel, zo stelt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) in een ontwerpadvies dat tot 14 mei ter publieke consultatie staat.

Top Transport - In de tang tussen Brexit en COVID-19

Onder impuls van de pandemie boekten de transportbedrijven in 2020 een gemiddeld omzetverlies van 15 procent. “Zonder versterking van hun kapitaalstructuur en solvabiliteit zullen veel transporteurs hun maatschappelijke taken niet meer kunnen invullen”, waarschuwt de beroepsfederatie Febetra.

Top Transport - Supply Chain - Met vereende data

Hoe kunnen we de bedrijven binnen een welbepaalde supply chain helpen om hun aanpak beter op elkaar af te stemmen en een stuk efficiënter te werken? Die vraag is het centrale uitgangspunt van een ambitieus onderzoeksproject waaronder het VIL, Howest, Sirris en een handvol bedrijven mee de schouders zetten.

Top Transport - Maritiem - Coronastorm slaat havens niet uit koers

De Belgische havens zijn het coronajaar 2020 met uiteenlopende resultaten maar in de regel zonder grote kleerscheuren doorgekomen. De pandemie trof de havens uiteindelijk minder zwaar dan de financiële crisis. Er vielen zelfs nog een handvol records.

In de Marge van Top Transport - Eén virus legt alles stil

Niet alle sectoren zijn even hard getroffen en de eerste resultaten voor 2020 zitten dan ook vol contrasten. Toch is er weinig reden voor optimisme. In afwachting van de algemene resultaten voor vorig jaar, duiken we een laatste keer in die voor 2019, toen er van lockdowns nog geen sprake was.

Top Transport - Logistiek - Veel werk aan digitale dataplatformen

Van de Brexit tot de coronapandemie: de actualiteit van de voorbije maanden heeft de druk op de logistieke sector om sneller te digitaliseren enkel maar opgevoerd. En hoewel er steeds meer digitale deelplatformen opduiken, is het nu vooral wachten op innovatieve toepassingen die al die gedeelde data ook echt meerwaarde kunnen geven

Geen vermindering meer voor niet-eigen woningen

De timing is wat ongelukkig. Covid-19 en de daarmee gepaard gaande verplaatsingsbeperkingen hebben heel wat landgenoten ertoe aangezet om de aankoop te overwegen van een vastgoed in eigen land, bijvoorbeeld aan zee, waar de helft van alle vastgoed als tweede verblijf wordt gebruikt. Net nu vinden de groenen het “niet alleen rechtvaardig, maar ook broodnodig” om het fiscale voordeel af te schaffen waar kopers van een dergelijk goed mogelijk van kunnen genieten.

Structureel thuiswerk

Aangezien telewerk sterk aanbevolen is, kan elke werkgever een forfaitaire vergoeding voor kantoorkosten toekennen van maximaal 129,48 euro per maand aan de werknemers die structureel en regelmatig telewerk verrichten. Voor de maanden april, mei en juni wordt dat bedrag verhoogd tot 144,31 euro per maand. Wat moeten we echter onder 'structureel en regelmatig' verstaan?

Bijdragen van de jaarlijkse vakantie uitgesteld

Sinds maart 2020 moest de horecasector tot twee keer toe sluiten. Ook nu nog ligt een groot deel van de horeca volledig stil. Er komt dus geen geld meer binnen, terwijl er alweer nieuwe uitgaven in zicht komen. De werkgevers uit de sector moeten immers ten laatste op 30 april de jaarlijkse bijdrage betalen voor de financiering van de jaarlijkse vakantie van hun arbeiders. Die bijdrage bedraagt 10,27% van het brutoloon (verhoogd tot 108%) dat in 2020 aan de werknemers werd betaald op basis van hun werkelijke prestaties.

Werken na het pensioen, ja maar...

Het kan, maar je wordt maar beter niet ziek. De minister van Pensioenen moest, toen ze in de commissie voor de Sociale Zaken de vraag kreeg om zich uit te spreken over het geval van een persoon die een volledig pensioen kreeg en een beroepsactiviteit uitoefende, toegeven dat die, als hij door een langdurige ziekte wordt getroffen, geen beroep kan doen op het ziekenfonds.

De wagen van een derde in beslag nemen?

Dat kan. Een autoverhuurder moest dat tot zijn eigen schade vaststellen en het Hof van Cassatie bevestigde het. Krachtens de Drugwet - die overigens dit jaar honderd jaar bestaat - kan de rechter de inbeslagname verordenen van voertuigen, apparaten, instrumenten of zaken die dienst deden of bestemd waren voor het plegen van inbreuken, ook als ze geen eigendom zijn van de veroordeelde.

Fiscale fraude: tussenpersonen krijgen ook een sanctie

De groenen vissen een wetsvoorstel dat in 2013 voor het eerst werd ingediend, weer op en vragen opnieuw om het doelbewust opzetten van frauduleuze fiscale constructies strafbaar te maken. Ze willen opnieuw hard toeslaan: strafrechtelijk zou de financiële sanctie voor financiële tussenpersonen en belastingconsulenten die medeplichtig zijn aan het opzetten van een frauduleuze fiscale constructie, even hoog zijn als voor de pleger van de fraude.

Kwijtschelding aftrekbare huur

In de hoop meer eigenaars te overtuigen om een gebaar te stellen in het voordeel van hun huurders die door de coronamaatregelen verplicht moeten sluiten, bereidt de minister van Financiën een nieuwe steunmaatregel voor onder de vorm van een belastingvermindering van 30% op de huur die de eigenaars voor die huurders laten vallen. De maatregel is geldig voor de huur van de maanden maart, april en mei 2021.

Vijf dagen opleiding per jaar

Met de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk veranderde de interprofessionele opleidingsdoelstelling van 1,9% van de loonmassa in een interprofessionele opleidingsdoelstelling van gemiddeld vijf dagen opleiding per voltijds equivalent per jaar. Omdat dat systeem echter verre van perfect is, wil de CD&V vanaf 1 januari 2022 in elke onderneming met meer dan twintig werknemers een individueel, meeneembaar en afdwingbaar recht van vijf dagen opleiding per werknemer per jaar invoeren.

Schaf ondoeltreffende belastingen af

De sluiting van de grenzen in de lente van 2020 heeft toch minstens één positief effect gehad: ze toonde de kosten aan van de fysieke grensaankopen die één op de drie consumenten jaarlijks gemiddeld negen keer doet. Tijdens de lockdown zijn de prijzen voor voedingswaren in ons land immers met 15% gestegen. Zodra de grenzen weer open waren, begon dat percentage af te nemen.

Komt er een privacy ruling?

Dat is in elk geval de wens van een CD&V-volksvertegenwoordiger, die een wetsvoorstel indiende met de bedoeling om voor de bescherming van de levenssfeer een zelfde mechanisme in te voeren als op fiscaal gebied al bestaat. Die ruling (voorafgaande beslissing) kan worden gedefinieerd als een beslissing waarmee de Gegevensbeschermingsautoriteit bepaalt hoe de wetgeving zal worden toegepast op een specifieke situatie of beoogde verwerking van persoonsgegevens.

Registreer uw merk

En doe dat goedkoop. Het fonds Ideas Powered for Business voor kmo’s is een subsidieprogramma van 20 miljoen euro dat werd opgericht om Europese kleine en middelgrote ondernemingen (kmo) te helpen om toegang te krijgen tot hun intellectuele eigendomsrechten.

Vrouwen achtergesteld bij toekenning topbanen

Een vijfde van de grootste tienduizend bedrijven in België heeft een exclusief mannelijk management. Bijna 60 procent heeft geen vrouwen in de raad van bestuur. De bedrijfswereld blijft een mannenbastion, en dat ligt niet alleen aan de traditionele rolpatronen. “De mannelijke macht reproduceert zichzelf.”

Vastgoed in het buitenland: wat aangeven?

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 17 februari 2021 maakt de fiscus geen onderscheid meer tussen onroerende eigendommen in België of in het buitenland. Beide worden voortaan op basis van hun kadastraal inkomen belast. Hoe wordt dat laatste bepaald?

Top Bouw - Sterke daling aantal nieuwe bouwondernemers

Voor januari stellen we in de statistieken van Trends Business Information een sterke daling van het aantal nieuwe bouwondernemers en een opmerkelijke stijging van het aantal stopzettingen bij éénmanszaken vast.

Top Bouw - Vastgoed - Hoge pieken en diepe dalen

Vastgoed behoudt zijn aantrekkingskracht op investeerders. De coronacrisis weegt wel op de activiteit in sommige onderliggende vastgoedsegmenten. In elke crisis zijn er naast vele verliezers ook winnaars. Afgaande op het aangetrokken investeringsvolume mag de Belgische vastgoedsector bij die winnaars gerekend worden.

In de Marge van Top Bouw - Laat die relance maar komen

Voor COVID-19 kwam, zagen twee op de drie bouwbedrijven hun omzet toenemen. Bij één op de twee gebeurde dat ook met de nettowinst. In 2020 deed de sector het beter dan het nationale gemiddelde, maar hij wacht net als de andere op een heropleving.

Top Bouw - Infrastructuur - Vlaanderen lijdt een beetje aan regelitis

De Vlaamse infrastructuur is grotendeels up-to-date maar moet state of the art worden, stelt Vlaams minister-president Jan Jambon. Het relanceplan om onze economie te doen herstellen van de coronadreun zet alvast zwaar in op infrastructuurinvesteringen. Maar het is ook een hervormingsplan benadrukt de minister-president. “We willen onze vergunningsprocedures benchmarken met de Duitse en de Nederlandse.”

Top Bouw - Facility Management - Momentum voor Smart Building Technology

Slimme gebouwen hebben de toekomst. Het goede nieuws is dat er technologisch grote stappen vooruit zijn gezet. Op de Belgische werven is er echter nog veel werk aan de winkel. 

Top Bouw - Visie - 10 uitdagingen voor de bouw richting 2030

De bouw heeft er, net als tal van andere sectoren, een beroerd 2020 opzitten omwille van het coronavirus. De economische activiteit van de sector nam vorig jaar met 7,5 procent af. Een dreun die kan tellen

Top Bouw - Wonen - Corona accentueert belang goede woning

De ontdekking van het telewerken, de boost van de e-commerce en de doorbraak van het contactloos betalen: de coronacrisis blijkt een katalysator voor verandering. Maar zal het virus ook voor vernieuwing zorgen in onze woonwensen  en -behoeften?

Psychologische zorg voor zelfstandigen in nood

Niet iedereen wordt even hard door de pandemie getroffen. Grote ondernemingen schatten de impact op hun omzet op 7%, maar bij kmo’s en zelfstandigen stijgt dat percentage tot 42%! Velen verliezen er de moed door, in die mate zelfs dat de zelfstandigen volgens het Riziv een bijzonder kwetsbare risicogroep zijn geworden. Die zelfstandigen in nood kunnen binnenkort bij een klinisch psycholoog of een klinisch orthopedagoog terecht voor acht gratis sessies psychologische zorg.

Ventileer tegen virussen

Voor één keer zijn de deskundigen het eens: de hygiëneregels volgen, voldoende afstand houden en vooral activiteiten in de buitenlucht beoefenen, zijn drie efficiënte middelen tegen het coronavirus. Maar niet alle activiteiten kunnen buiten plaatsvinden. Een langer verblijf in een slecht verluchte ruimte in het gezelschap van een zieke persoon verhoogt aanzienlijk het risico op besmetting, zo stelt de Hoge Gezondheidsraad (HGR), zelfs als de afstandsregels worden nageleefd. De HGR beveelt dan ook aan om werkruimten te ventileren met 50 tot 80 m3 verse lucht per uur en per persoon.

Nieuwe energielabels

Over drie weken krijgen alle elektrische apparaten en huishoudtoestellen in de handel nieuwe, eenvoudigere en begrijpelijkere energielabels. De oude labels waren niet alleen door de technologische evolutie voorbijgestreefd, ze waren ook bedrieglijk. De consument die louter op de letter A afging, dacht immers dat hij het energiezuinigste apparaat op de markt had gekocht en geloofde in zijn onschuld bovendien dat een toestel met een A+++-label nog beter was!

Arbeidsongeschiktheid vanaf de eerste dag vergoed

Sinds 1 juli 2019 krijgen zelfstandigen die meer dan zeven dagen arbeidsongeschikt zijn een daguitkering voor de hele arbeidsongeschiktheidsperiode. Die uitkering is verschuldigd vanaf de achtste dag te rekenen vanaf de dag waarop de activiteit wegens arbeidsongeschiktheid is stopgezet en heeft terugwerkende kracht. Dat wil zeggen dat de uitkering wordt ontvangen voor de hele arbeidsongeschiktheidsperiode.

Top Industrie - Technologie - Optimisme in slechte tijden

In het coronajaar 2020 zag de Belgische technologische industrie 7,5% van haar omzet afkalven. Maar kijkend naar het herstel en naar de concurrentiepositie toont sectorfederatie Agoria zich opvallend positief over de toekomst.

Top Industrie - Chemie & Life sciences - Op een kantelpunt

2020 mag voor heel wat sectoren dan al een ‘annus horribilis’ zijn geweest, voor de chemische en zeker voor de farmaceutische sector in ons land lagen de kaarten toch enigszins anders. Voor beide sectoren zou de coronapandemie, om uiteenlopende redenen, een belangrijk kantelpunt kunnen zijn.

In de Marge van Top Industrie - Van bier tot vaccin

Het ten zuiden van Antwerpen gelegen Puurs was tot voor kort alleen gekend bij Duvelliefhebbers, maar geniet vandaag wereldwijde faam. Daar worden immers miljoenen doses geproduceerd van een vaccin dat ons tegen het coronavirus moet beschermen.Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Prijzenobservatorium - Jaarverslag 2020

Prijzenobservatorium - Jaarverslag 2020
 

Zorgplicht

Zorgplicht

RVA - Jaarverslag

RVA - Jaarverslag 2020

 

Wetstraat
Recht op klein verlet bij toediening vaccin tegen Covid-19

Wet houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus Covid-19 - BS 9 april, p. 31.925

Evenredigheidsbeoordeling bij beroepsreglementering in gezondheidssector

Wet betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector - BS 9 april, p. 31.932
 

Antigeen- en zelftesting

Wet inzake antigeen- en zelftesting - BS 7 april, p. 31.776