Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.395.230 ACTIEVE BEDRIJVEN - 832.247 CONTACTPERSONEN
 • 03/10/2017 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor informatie over de netwerklunch in Izegem (Bierkasteel).
 • 10/10/2017 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor info over netwerklunch Genk (De Kristalijn).
 • Nieuw op trendstop.be Check de profielen van Belemco, Mondial Gifts, Securitas en BlooLoc.
 • 03/10/2017 - Opleiding Handelscyclus Financiële opleiding
  Informatie - Registratie
  Natch (Lochristi)
 • 10/10/2017 - Opleiding Prospectie Prospecteren en salesmanagement
  Informatie - Registratie
  Q-bic (Herentals)

Trends Top News

Onze wekelijkse elektronische nieuwsbrief biedt korte, pertinente teksten over actuele onderwerpen uit het bedrijfsleven.

Geen beslag leggen op wat de moeite niet loont

Er zijn niet alleen particulieren die voortdurend schulden hebben - in januari van dit jaar hadden 369.961 consumenten met een betalingsachterstand samen een schuld van meer dan 3,1 miljard euro opgebouwd - maar ook zelfstandigen die de schulden van hun onderneming niet meer in de hand hebben. Beiden kunnen worden geconfronteerd met een deurwaarder die, als de schuldeiser dat vraagt, de in beslag genomen goederen openbaar kan verkopen. Als openbaar ambtenaar kan de deurwaarder zich daar niet tegen verzetten, ook niet als hij weet dat de opbrengst van de verkoop de kosten niet zal dekken.

Vrijstelling van vergoedingen voor inkomensverlies

De staatshervormingen leiden ertoe dat er elke dag wel iets wordt geregionaliseerd. Zo werden de gewesten bevoegd voor de toekenning van de compensatievergoedingen aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein. In Brussel en Wallonië blijven de bepalingen van kracht uit de wet van 3 december 2005, waarmee die vergoeding werd ingevoerd. Vlaanderen verving die bepalingen echter door een decreet (15 juli 2016) over de toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest.

Vlot uw buitenlandse voertuig inschrijven

Goed nieuws voor liefhebbers van exclusieve of goedkopere wagens uit het buitenland. Sinds 4 september kunnen zij immers gewoon een afspraak maken bij de verschillende DIV-antennes om hun voertuig te laten inschrijven. We wonen echter in België, en dus kan dat niet bij alle DIV-antennes op dezelfde dagen. U zoekt die informatie dan ook beter op via www.mobilit.belgium.be. Een overzicht van de DIV-antennes vindt u hier: https://mobilit.belgium.be/nl/contact/adressen. In 2016 werden in ons land iets meer dan 1,7 miljoen voertuigen ingeschreven, waarvan 270.145 werden ingevoerd.

Een schuldvordering blokkeren binnen Europa wordt gemakkelijker

Schuldvorderingen geplaatst op een in een andere EU-lidstaat geregistreerde bankrekening opzoeken en blokkeren, is bij een grensoverschrijdend geschil een onmogelijke opgave voor een schuldeiser die niet weet tot wie hij zich moet richten. De inzet is echter groot. De Europese Commissie schat voor alle staten samen de schulden in het buitenland die jaarlijks moeilijk of helemaal niet kunnen worden teruggevorderd immers op 55 miljard euro. Om ondernemers daarbij te helpen, stelt de minister van Justitie momenteel een voorontwerp van wet op, waarin de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGB) de opdracht krijgt om informatie in te winnen over de rekeningen van debiteuren bij Belgische banken en die te verstrekken aan het gerecht in een andere lidstaat die daar in het kader van een Europese procedure om vraagt.

Meerwaarden belasten?

Kan een belasting op meerwaarden de langetermijnfinanciering van de economie bevorderen? De groenen zijn daar in elk geval wel van overtuigd. Zij vragen al jaren dat er een einde zou komen aan wat zij “een economische afwijking” noemen en stellen, afhankelijk van de lengte van de periode waarin de activa in portefeuille worden gehouden, een progressieve en graduele belasting op de meerwaarden, gaande van 33% voor een binnen het jaar opnieuw verkocht activum, tot 0% op de meerwaarde die na acht jaar wordt gerealiseerd. De socialisten dienden een radicaler en moeilijker uit te voeren wetsvoorstel in: 50% bij een verkoop binnen het jaar en 25% of 33% naargelang het gaat om ‘normaal’ of ‘abnormaal’ beheer van een privévermogen voor de daarna volgende verkopen.

Classaction voor zelfstandigen en kmo’s

Net als consumenten kunnen zelfstandigen het slachtoffer worden van oplichters allerhande, zoals de uitgevers van valse ‘jaarboeken’. Zij maken regelmatig honderden slachtoffers, die vele jaren contractueel gebonden zijn aan een buitensporig tarief. Ook oplichterij met nepfacturen, valse internetadressen enzovoort komen voor. De gebruikte technieken zijn eenvoudig, maar zeer doeltreffend. Om dat te bewijzen verzond de FOD Economie enkele jaren geleden naar 10.000 kmo’s een valse mailing. Daarvan stuurde 3% een ondertekend contract terug. Reden genoeg om zelfstandigen en kmo’s toegang te geven tot het toepassingsgebied van de wet op het collectief herstel, zo besliste de Ministerraad onlangs.

Automatisch moederschapshulp

Vrouwelijke zelfstandigen die vanaf 1 september 2017 bevallen, moeten niet langer bij hun socialeverzekeringskas moederschapshulp aanvragen. Het KB dat die nieuwigheid officieel maakt, verscheen op 25 augustus in het Staatsblad, op pagina 81.153. De hulp bestaat uit 105 gratis dienstencheques, zodat de zelfstandige moeder vlotter haar beroepsleven met de zorg voor haar kind kan combineren. De socialeverzekeringskas neemt zelf contact op met de pas bevallen zelfstandige en vraagt haar om schriftelijk te bevestigen dat ze van de moederschapshulp gebruik wenst te maken.

De fiscus waakt over de belangen van de RSZ

Hier geven wat je daar weer moet terugvragen, kost veel energie en daar wil de regering gaandeweg een einde aan maken. Daarom wisselen de belastingadministratie en de RSZ sinds begin september gegevens uit, met als gevolg dat de fiscus de verschuldigde sommen en de nog te ontvangen bedragen in evenwicht kan brengen, zoals hij dat voor de belastingen al langer doet. Voortaan kan elk bedrag dat de FOD Financiën moet betalen of terugbetalen aan een werkgever die een schuld heeft bij de RSZ, gebruikt worden voor de betaling van die schuld.

Hoe de prijs van een optie boeken?

Dat is geen onbelangrijke vraag en zelfs de kleinste kmo kan ermee geconfronteerd worden. Zo moesten twee kmo’s tot in Luxemburg trekken om te voorkomen dat de fiscus een onmiddellijke belasting zou heffen op de prijs van de uitgegeven opties. Wat ze ‘fout’ deden? Ze volgden advies 167/1 van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN), volgens hetwelk de in dit kader ontvangen premie moet worden beschouwd als de vergoeding voor het risico dat de emittent neemt gedurende de volledige looptijd van de optie.

Beheer beter uw loopbaan

Wie een beter zicht heeft op de loopbaan die hij achter zich heeft, kan uiteraard beter plannen voor de toekomst. Dat is het idee achter mycareer.be, een nieuwe databank die wordt beheerd door Sigedis en de RSZ en waarin in principe alle loopbaangegevens van alle werkenden zijn opgenomen, ongeacht of ze ambtenaar, loontrekkende of zelfstandige zijn. De nieuwe site kan met behulp van de elektronische identiteitskaart worden geraadpleegd en biedt een overzicht van de ontvangen lonen en de gepresteerde dagen.

CRS is watching you

Slecht nieuws voor wie een rekening of een verzekeringscontract in het buitenland heeft. Op 1 september werd de Common Reporting Standard (CRS), het automatische systeem voor gegevensuitwisseling tussen fiscale overheidsdiensten dat in 2016 werd ingevoerd, operationeel. Van Anguilla tot de Turks- en Caicoseilanden, dat andere overzeese gebied in de Caraïben dat de Britten kwijtspeelden, zal een vijftigtal landen spontaan gegevens over de inkomsten voor het jaar 2016 beginnen uit te wisselen. Vijfentwintig andere verbonden zich ertoe om in september 2018 hetzelfde te doen voor de inkomsten van 2017.

Zelfstandige, laat van je horen

Het viel te verwachten. De beleidsniveaus die bij elke staatshervorming wat meer autonomie verwerven, ontwikkelen hun eigen beleid voor zelfstandigen en kmo’s. Het resultaat daarvan levert in de praktijk een jungle op waarin nagenoeg niemand zijn weg nog vindt. In Franstalig België bijvoorbeeld vroeg bijna zeven op de tien ondernemers geen overheidssteun aan, hoofdzakelijk door een gebrek aan informatie (40%) of omdat de steun niet aan hun behoeften is aangepast (37%).

Verzekeringsagent en verzekeringsmakelaar: voortaan één statuut?

Iedereen die verzekeringsproducten aanbiedt, zou aan dezelfde regels gehouden moeten zijn en aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen: dat is de essentie van een wetsvoorstel van de N-VA, die een einde wil maken aan de ‘troebele assimilatie’ tussen een verbonden agent en een verzekeringsonderneming. Heel wat ‘exclusieve’ agenten werken  namelijk exclusief voor één principaal, maar hebben de toelating om die polissen die de maatschappij zelf niet aanbiedt, rechtstreeks te plaatsen bij andere maatschappijen waarmee de principaal een overeenkomst heeft.

Beter voorkomen dan betalen

CEO-fraude is geen nieuw fenomeen, maar lijkt wel opgang te maken. Het federale Cyber Emergency Team, dat bereikbaar is via www.cert.be, krijgt van dit soort oplichting immers zoveel meldingen dat het besliste om een publicatie online te zetten met een ronkende titel: Beter voorkomen dan betalen. CEO-fraudeurs proberen gebruik te maken van een verminderde waakzaamheid in rustigere periodes of van een gebrek aan informatie bij een vervanger, die niet altijd van de geldende procedures op de hoogte is. Ze gebruiken steeds dezelfde techniek.

Betalingsfaciliteiten voor de Fipronilslachtoffers

Een verwerkt ei kan overal naartoe. Daarom besliste de regering om betalingsfaciliteiten toe te kennen aan zelfstandigen die door de Fipronilcrisis met moeilijkheden kampen. Als ze in de pluimveesector, de agrovoedingssector of de handel actief zijn, kunnen ze, op aanvraag, de betaling van hun voorlopige bijdragen van het tweede, het derde en het vierde kwartaal van 2017 uitstellen zonder dat daarvoor verhogingen zullen worden aangerekend en zonder invloed op uitkeringen.

Komt er een tweede proefperiode?

Voor heel wat werkgevers is de beslissing uit 2014 om in het kader van de harmonisering van het statuut van arbeiders en bedienden de proefperiode af te schaffen, een ‘grote stommiteit’. De bedrijven probeerden ze te omzeilen door met uitzendkrachten of arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur te werken. De herhaalde vraag van de werkgeversorganisaties om ze opnieuw in te voeren, leidde uiteindelijk tot een compromis op zijn Belgisch: de proefperiode werd niet formeel weer ingevoerd, maar in het kader van het begrotingsakkoord van eind juli worden de opzeggingstermijnen die gedurende de drie eerste maanden van de aanwerving moeten worden nageleefd van twee naar één week teruggebracht.

0,23 euro per kilometer zonder (al te veel) trappen

Met de fiets naar het werk gaan is uiteraard gemakkelijker met elektrische ondersteuning, trapondersteuning of met een fiets met een elektrische hulpmotor, zoals een ‘speed pedelec’. Momenteel is in het Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB 92) voor woon-werkverplaatsingen die effectief met de fiets gebeuren een kilometervergoeding van 0,23 euro per kilometer (geïndexeerd bedrag voor het belastingjaar 2018), vrijgesteld van de inkomstenbelasting, opgenomen. Het voordeel dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een fiets en toebehoren, met inbegrip van de onderhouds- en stallingskosten, is trouwens ook een vrijgesteld inkomen.

Wijninckxbijdrage uitgesteld tot 2019

Met de programmawet van 22 juni 2012 werd een bijdrage van 1,5% ingevoerd, bestemd voor het tegengaan van aanvullende pensioenen die als ‘buitensporig’ werden beschouwd. Dat nieuwe systeem moest in twee fasen worden ingevoerd. In een eerste, voorlopige fase was de belasting alleen verplicht voor het deel boven 30.000 euro. In een tweede, in principe definitieve fase is de bijdrage verplicht zodra de som van het wettelijke en het aanvullende pensioen uitkomt boven de ‘pensioendoelstelling’ van de betrokkene.

Vergoedingen voor werken vrijgesteld

Goed nieuws voor zelfstandigen die schade leden door de uitvoering van werken in de openbare ruimte. De compensatievergoedingen voor het verlies aan inkomsten die zij krijgen, worden vrijgesteld van belasting. Sinds de zesde staatshervorming is de toekenning van die vergoedingen een gewestbevoegdheid. Ze verschillen dan ook naargelang het gewest. Volgens het wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen dat begin augustus aan het parlement werd voorgelegd, zou de vrijstelling van toepassing zijn voor de compensatievergoedingen betaald of toegekend vanaf 1 januari 2018.

De ‘boiler rooms’ exploderen

Hoewel ‘boiler rooms’ zich vaak voordoen als erkende dienstverleners met een website en professionele formulieren, gaat het vaak om oplichters, die zich bij voorkeur richten op bedrijfsleiders en bestuurders. Er zijn er in ons land zoveel actief dat de regelmatig bijgewerkte lijst van de FSMA met vennootschappen die regelmatig op ons grondgebied opereren ontiegelijk lang is. De techniek - via de telefoon onbekende aandelen of exotische financiële producten voorstellen - is wijdverbreid, net als het vervolg van het verhaal.

Sociale verkiezingen: uitzendkrachten kiezen mee

Als het wetsvoorstel dat de CD&V indiende wordt goedgekeurd, tenminste. Meer dan de helft (53%) van de uitzendkrachten werkt immers meer dan drie maanden bij hetzelfde bedrijf en 18% van hen werkt er zelfs meer dan een jaar. Daarom stelt de CD&V voor om uitzendkrachten met meer dan drie maanden anciënniteit als volwaardige werknemers te beschouwen en hen het recht om bij de sociale verkiezingen te stemmen, toe te kennen.

Boekhouders: geen ‘eeuwige stagiairs’ meer

De nieuwe wet betreffende boekhoudkundige en fiscale beroepen die in extremis nog net voor de vakantie werd goedgekeurd, kent het BIBF (Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten) nieuwe bevoegdheden toe inzake de toegang tot het kantoor van de leden en de inzage in documenten. Zij vereenvoudigt bovendien een aantal procedures, waarvan de omslachtigheid niet in verhouding was tot de inbreuk, zoals het niet betalen van een bijdrage, en verplicht voortaan het opstellen van een opdrachtbrief waarin de rechten en plichten van zowel de klant als de beroepsbeoefenaar worden vermeld.

Ouderschapsverlof voor zelfstandigen

Sinds 1 januari 1998 kunnen werknemers uit de privésector ouderschapsverlof nemen. Dat type onderbreking van de loopbaan wordt bij mannen alsmaar populairder, zo stelt het cdH vast. Zelfstandigen kunnen van de maatregel echter geen gebruik maken. Vandaar het idee om voor hen een ouderschapsverlof van minstens een maand in te voeren, waarvoor ze een uitkering zouden krijgen die even hoog is als die voor loontrekkenden. De maatregel zou echter alleen voltijds gelden.

Aanvullende pensioenen: minder op 65 jaar dan op 60!

Dat is mogelijk, en het maakt meer dan één gepensioneerde boos. De slachtoffers zijn de werknemers met een plan van het type ‘defined benefit’, dat lang voor de huidige pensioenhervorming werd opgesteld. Door de nieuwe wet krijgen die werknemers immers op 65 jaar dezelfde rente als deze die hun oorspronkelijk op 60 jaar was beloofd. Dat is onrechtvaardig en tegelijkertijd diefachtig. Op 65 jaar heeft een persoon uiteraard nog 5 levensjaren minder voor zich dan op het ogenblik dat hij 60 is.
Infotheek
Fiscale behandeling samenlevingsvormen

Analyse van de fiscale behandeling van verschillende samenlevingsvormen

Fiscaal memento

Fiscaal memento (2017)

Ondernemingsstatistieken

Structurele ondernemingsstatistieken (2014)

Archief
Wetstraat
Bekendmaking informatie

Wet betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote vennootschappen en groepen - BS 11 september, p. 83.180

Boekhoudkundige en fiscale beroepen

Wet tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen - BS 11 september, p. 83.173

Insolventie van ondernemingen

Wet houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht - BS 11 september, p. 83.100

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends