NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Top 5.000 - Verzekeringssector houdt stand

Als we de cijfers van de internationale verzekeraars die zich door de Brexit in België vestigden buiten beschouwing laten, dan sluit de sector het jaar af op 28,4 miljard aan brutopremies, een daling met 2,6%. (Tony Coenjaerts)

De ‘schuldige’ is de sector leven. Die is met 15,5 miljard goed voor 54% van alle geïnde premies en kent een achteruitgang van 5,4%. De verschillende types verzekeringen evolueerden echter niet allemaal op dezelfde manier. De individuele levensverzekeringen (9,6 miljard) kennen bijvoorbeeld een terugval van 9,6%, terwijl de groepsverzekeringen (5,9 miljard) met 2,2% vooruitgingen. Bij niet-leven (13 miljard) bedraagt de vooruitgang 1%, met – hoe kan het anders in COVID-tijden – uiteenlopende evoluties. De reisverzekeringen kenden een sterke daling, de lockdown en het telewerken deden het aantal ongevallen gevoelig afnemen en de huidige pandemie heeft het nut van een hospitalisatieverzekering duidelijk aangetoond.

Het hele jaar lang gaf de sector blijk van solidariteit tegenover de slachtoffers van COVID-19 door een uitstel te verlenen op zowel kapitaalaflossingen als rentebetalingen van hypothecaire kredieten, of door bij tijdelijke werkloosheid de waarborgen van de groepsverzekeringen te behouden. Die medaille heeft echter ook een keerzijde: COVID-19 heeft de creativiteit van de fraudeurs gestimuleerd. Vandaar de noodzaak om alsmaar betere opsporingsmiddelen uit te werken, zoals Alfa Belgium, een databank voor auto-ongevallen die wordt beheerd door Datassur, een coöperatieve die op initiatief van de verzekeringsmaatschappijen is opgericht. De gegevens in verband met een ongeval worden erin bewaard gedurende drie jaar na de afsluiting van het dossier,    wat ongetwijfeld interessante vergelijkingen mogelijk zal maken. De sector schat de omvang van fraude in ons land immers op 500 miljoen, of 125 euro per gezin. De autoverzekering zou binnen dat totaal goed zijn voor bijna de helft.

Regularisaties

Op het niveau van de maatschappijen was het geanalyseerde jaar niet onbewogen. Eind 2019 sloot Integrale, voor 71% een dochter van Nethys en gespecialiseerd in groepsverzekeringen, het jaar met een verlies van 378 miljoen euro af. Een ongeluk komt zelden alleen en de instorting van de beurzen toen COVID-19 zijn opwachting maakte, duwde de ‘Solvency II ratio’ begin 2020 onder de grens van 100%. Toen ze de vraag kregen om de onderneming te herkapitaliseren, stribbelden bepaalde aandeelhouders tegen, zodat de Nationale Bank uiteindelijk de zaak in handen nam en eind februari 2021 een college van voorlopige bestuurders aanstelde. Twee maanden later werd een overeenkomst voor de verkoop van activa afgesloten met Monument Assurance Belgium, dat in ons land al verscheidene levensverzekeringsportefeuilles overnam: Allianz, Curalia, enzovoort. Het is een dochter van Monument Re, een op de Bermuda-eilanden gevestigde herverzekeraar. Sindsdien werden verscheidene gerechtelijke procedures gestart en het is niet zeker dat aan alle opschortende voorwaarden waarmee de transactie gepaard gaat, uiteindelijk zal zijn voldaan.

Omdat het zijn activiteiten in levensverzekeringen in combinatie met beleggingsfondsen (tak 23) wil ontwikkelen, rondde P&V in juni 2020 de overname van Private Insurer af. Die verzekeraar was gespecialiseerd in dat domein, maar P&V moest al snel een toontje lager zingen. Uit een door de nieuwe directie gevraagde externe audit bleek immers dat een aanzienlijk aantal van de polissen met een fiscaal risico gepaard ging. Gezien de omvang van de impact van de vastgestelde onregelmatigheden, zette de raad van bestuur op 25 februari 2021 elke nieuwe productie stop. Sinds die datum geeft de maatschappij geen nieuwe polissen meer uit, aanvaardt ze geen betalingen van nieuwe premies in het kader van bestaande polissen meer en beperkt ze haar beheersactiviteiten tot de ‘run off’ van bestaande contracten. De kosten van die regularisatie, die eind 2019 op 53 miljoen euro werden geschat, moeten volgens de nieuwe aandeelhouders in de balans van dat boekjaar worden opgenomen. Op basis van de aldus herziene jaarrekeningen sluit de maatschappij het boekjaar 2019 af met een verlies van 59 mil-joen euro, in plaats van met een nettowinst van 233.049 euro die in het destijds bij de Nationale Bank neergelegde document was opgenomen.

Verdwijningen

De nicheverzekeraar ASCO, die tot 2019 in bezit was van de Antwerpse groep Ackermans & van Haaren (AVH), en de verzekeraar BDM, die lang samenwerkten, gingen elk hun eigen weg. Aangezien hun nieuwe Amerikaanse eigenaar (The Navigators Group) zelf werd overgenomen door een andere (The Hartford), die van Europa af wilde, zette ASCO alle nieuwe intekeningen op 1 januari van dit jaar stop. BDM, dat onder zijn klanten een aanzienlijk deel van HNWI (High Net Worth Individuals) of rijke klanten telt, is sinds kort eigendom van de Federale Verzekeringen. Aangezien het voor de kleine maatschappijen steeds moeilijker wordt om de reglementaire verplichtingen na te komen, fuseerde l’Ardenne Prévoyante met zijn moedermaatschappij Axa, terwijl het wel een activiteit niet-leven op de site in Stavelot behield.


Dit artikel is verschenen in Top 5.000 die beschikbaar is in pdf.

Terug
Partner Content
Partner Content
Infotheek
Studie over belasting op grote vermogens

Studie over de belasting op grote vermogens

Studiecommissie voor de vergrijzing

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag
 

Inschatting energiekosten huishoudtoestellen

Inschatting van de energiekosten van huishoudtoestellen - proefproject

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake btw en bijzondere invorderingsregels

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en houdende bijzondere invorderingsregels van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 1 december, p. 111.953

Statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon

Wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon -  BS 30 november, p. 111.307

Wijziging betreffende toezicht op de financiële sector en financiële diensten

Wet tot wijziging van diverse boeken van het Wetboek van economisch recht en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten - BS 28 november, p. 110.580