Find

Trends Top Blog

This blog contains short and relevant information on current affairs (Dutch and French). Subscribe to our weekly newsletter to receive the items by mail.

Goede trouw komt nergens voor in de wetgeving over de RSZ

Dat kan veel kosten. In 2013 laat J.C., zelfstandige, renovatiewerken van haar beroepslokalen uitvoeren door een vennootschap die in maart 2014 failliet wordt verklaard en die sinds eind mei 2012 sociale schulden heeft. Aangezien J.C. een beroep deed op een ondernemer die op het ogenblik waarop de overeenkomst werd gesloten en bij de betaling van de facturen sociale schulden had, pakt de RSZ haar hard aan.

Vzw’s moeten een jaarverslag opstellen

Voor de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) waren de bestuursorganen van vzw’s, ivzw’s en stichtingen niet verplicht een jaarverslag op te stellen. Sinds de inwerkingtreding van de WVV moeten ze dat wel, als ze op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar minstens twee van de volgende criteria overschrijden: een jaargemiddelde van 50 werknemers, een jaaromzet van 9 miljoen euro en een balanstotaal van 4,5 miljoen euro.

Gedetacheerde werknemers beter beschermd

De wet betreffende de detachering van werknemers, die sinds 30 juli van kracht is, heeft geen terugwerkende kracht, zodat hij niet kan worden toegepast op prestaties die voor die datum zijn geleverd. Om de duur van detachering te berekenen, wordt er wel rekening gehouden met de periode voor 30 juli 2020 waarin de werknemer gedetacheerd was.

Geen uitzonderlijke crisisbijdrage

Nog niet, althans. Kort voor het ontbonden werd, weigerde het parlement immers om een door de PS ingediend wetsvoorstel met spoed goed te keuren. De partij baseerde zich op de schattingen van professor De Grauwe, die meent dat het mogelijk is om via een belasting op grote vermogens ongeveer 10 miljard euro op te halen.

Verliest de spaarder een deel van zijn kapitaal?

Tak 21-verzekeringen kunnen als gevolg van de eraan verbonden kosten en de huidige lage rentevoeten op de vervaldag een negatief rendement hebben. Die waarschuwing van de FSMA is voor heel wat spaarders ongetwijfeld een koude douche.

Daar is de consumptiecheque

De consumptiecheque werd op de valreep door de N-VA gered. De parlementsleden, die ongetwijfeld onder tijdsdruk stonden, waren vergeten dat de Ministerraad besliste dat hij ook kon worden gebruikt bij kleinhandelaars die door de coronacrisis moesten sluiten. Daarom beperkten ze het gebruik ervan aanvankelijk tot de horeca, sportverenigingen en de culturele sector.

Hoeveel kost dat?

Die vraag zouden onze parlementsleden zich wat vaker moeten stellen. Om hen daartoe aan te sporen, vraagt Open Vld’er Christian Leysen dat als een wetsvoorstel of een amendement op een wetsontwerp of -voorstel financiële gevolgen kan hebben, elk lid van de Kamer bij elke stap in de procedure het Rekenhof kan vragen om aan de Kamer een nota over te maken waarin de gevolgen van een goedkeuring in termen van uitgaven of inkomsten worden geschat.

Een deel van de btw opstrijken?

Het was een aanlokkelijk voorstel, maar het werd zo laat ingediend dat het niet meer voor de ontbinding van de Kamers kon worden besproken, waardoor het ongeldig is geworden. Om de sterk door de huidige pandemie getroffen horeca de kans te bieden weer wat financiële reserve op te bouwen, stelde het cdH voor dat de ondernemingen uit de sector minder btw aan de schatkist moesten doorstorten dan in het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wordt bepaald.

Positief hoekje

We lezen veel negatieve berichten rond ondernemen in tijden van corona. Bedrijven staan onder druk en hebben het zelfs moeilijk om hun hoofd boven water te houden. Gelukkig slagen veel ondernemingen er ook in deze context in om hun bedrijfsmodel overeind te houden, bij te sturen en zelfs te groeien. We delen graag een aantal positieve getuigenissen van onze klanten.

Fiscaal investeren in een kmo die onder de Covid-19-crisis leed

Om de kmo’s te helpen die hun omzet door Covid-19 zagen ineenstorten, biedt de regering de belastingplichtigen de mogelijkheid om tegen fiscaal interessante voorwaarden in te tekenen op een kapitaalverhoging van die ondernemingen. Ze kunnen tot 100.000 euro investeren en daarmee een belastingvermindering van 20% van het geïnvesteerde bedrag krijgen.

Uitstel voor elektronische sociale verkiezingen?

De Nationale Arbeidsraad (NAR) stelt vast dat heel wat ondernemingen die geen elektronische stemming hebben gepland op de oorspronkelijke dag X, desondanks toch een elektronische stemming willen organiseren in het kader van de gezondheidsmaatregelen in verband met de Covid-19-crisis. Daarom vraagt de raad aan de wetgever om de nodige maatregelen te nemen, zodat het mogelijk is om op dat vlak nog geldige akkoorden af te sluiten.
 

Verhoging van aftrekbaarheid van receptiekosten en giften

Om te voorkomen dat volledige sectoren ten onder gaan, zet de regering in op een tijdelijke verhoging van bepaalde belastingverminderingen. Zo zou de zwaar getroffen evenementensector kunnen worden gestimuleerd door de volledige aftrekbaarheid - tegenover 50% nu - van de receptiekosten gemaakt tussen 8 juni 2020 en 31 december 2020.

Met het internet verbonden apparaten en ziekteverzekering

De snelle toename van het aantal met het internet verbonden apparaten, waarvan er nu wereldwijd al miljarden zijn, houdt volgens de PS het risico in dat er een nieuw businessmodel op het gebied van ziekteverzekering ontstaat. Terwijl die laatste steunt op een model dat uitgaat van gedeeltelijke of gehele onderlinge waarborging van de ziekterisico’s, brengt het nieuwe businessmodel daarentegen mee dat de individuele burgers persoonlijk verantwoordelijk zijn voor hun biologisch lot.

Faillissementen – Onderweg naar alarmfase 4?

Als er iets is waarover we het allemaal eens zijn, dan wel dat het voorbije halfjaar verre van normaal was. Het regende woorden als ‘bijzonder’ en ‘uitzonderlijk’ maar ook ‘alarmerend’ en ‘dodelijk’. Op het vlak van faillissementen kunnen we de voorbije periode in drie verschillende fases indelen.

Bescherming voor mede-eigenaars als consumenten

Herstellingen aan het dak laten uitvoeren, brandstof inslaan voor de verwarmingsketel of de lift laten onderhouden: verenigingen van mede-eigenaars consumeren dagelijks goederen en diensten, stellen juridische handelingen en sluiten contracten af voor goederen en diensten van alle aard. Vaak bestaan die verenigingen voor het grootste deel uit mede-eigenaars die zelf de hoedanigheid van consument hebben.

Zeven dagen per week open?

Om de handelaars de kans te bieden een deel van het tijdens de sluiting van hun zaak geleden verlies goed te maken, stelt de Open Vld voor om de verplichte wekelijkse rustdag tot het einde van het jaar te schorsen, zodat de handelaars, als ze dat wensen, zeven dagen per week hun zaak kunnen openen.

Corona-tijdskrediet

Vanaf 1 juli wordt het mogelijk om bij werknemers uit de privésector voor een periode van één tot zes maanden corona-tijdskrediet op te nemen. Dat nieuwe tijdskrediet zal naast het gewone tijdskrediet bestaan en biedt werkgevers van een bedrijf dat erkend is als in herstructurering of in moeilijkheden de mogelijkheid om een gedeeltelijke onderbreking (halftijds of één vijfde) voor te stellen aan hun werknemers, zodat die tijdelijk hun prestaties kunnen verminderen.

Kilometervergoeding daalt

Elke werkgever kan zijn werknemers die hun eigen wagen, motorfiets of bromfiets gebruiken voor verplaatsingen in het kader van het werk, een forfaitaire kilometervergoeding toekennen. Die vergoeding wordt niet belast wanneer ze niet hoger is dan de vergoeding die het federale overheidspersoneel ontvangt en wordt jaarlijks berekend volgens een behoorlijk ingewikkelde formule waarin zowel de afgevlakte gezondheidsindex als de brandstofprijzen een rol spelen.

Hervattingstoelage voor zelfstandigen

Omdat een zelfstandige zijn activiteit moet hebben stopgezet om in aanmerking te komen voor het klassieke overbruggingsrecht, stellen de groenen voor om aan die zelfstandigen die hun activiteit niet staakten, maar die maar moeilijk weer op gang komen, een hervattingstoelage toe te kennen.

Consumenten krijgen zes maanden respijt om te betalen

Door de crisis van 2008 was het aantal collectieve schuldenregelingen beduidend gestegen. De PS wil voorkomen dat de economische crisis die door de huidige pandemie wordt veroorzaakt, hetzelfde effect heeft en stelt daarom voor om consumenten die door de Covid-19-crisis kwetsbaar zijn geworden, een betalingsplan met een maximale looptijd van zes maanden of meer toe te kennen.

Wordt de Kaasroute weer gesloten?

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) probeerde dat al in 2016, maar werd twee jaar later door de Raad van State teruggefloten. De reden daarvoor waren de roerende schenkingen via een Nederlandse notaris, de fameuze Kaasroute, waarmee zowel de schenkingsrechten als de successierechten kunnen worden vermeden en die bijzonder interessant is wanneer het een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik betreft.

Negen vragen om u niet te laten belazeren

De huidige pandemie heeft ook onverwachte gevolgen. Zo nam door de lockdown het risico aanzienlijk toe dat u wordt geconfronteerd met online investeringsfraude. Consumenten gebruiken immers vaker het internet en op de sociale media wemelt het van de bedriegers van allerlei slag.

Antiquairs onder toezicht

Antiekbeurzen en salons, zo stelt Tracfin vast, vormen een probleem, aangezien er geen controle wordt uitgevoerd op de regelmatigheid van de uitgevoerde transacties of op de gehanteerde prijzen. Sinds de gebeurtenissen in Irak en Syrië vormt de kunstmarkt immers een risicosector op het gebied van het witwassen van kapitaal en de financiering van het terrorisme.

Beperking van beslagleggingen

In de wet van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19 worden het uitvoerend beslag en het uitvoerend en bewarend beslag onder derden (loonbeslag) tijdelijk beperkt. Gezien de omstandigheden vraagt de sp.a om een verlenging met een maand van de maatregel, die dan tot 17 juli zou gelden.

Btw op zijn Italiaans

Italië lijkt dé manier te hebben gevonden om btw-fraude te bestrijden. Ondernemingen zijn er immers verplicht om hun facturen eerst in digitale vorm aan de overheid te verzenden. Die stuurt ze vervolgens door aan de bestemmeling. Zo weet de Italiaanse belastingadministratie meteen welk btw-bedrag er verschuldigd is.

Zelfstandigen: ouderschapsuitkering verlengd

De ministerraad besliste om de ouderschapsuitkering voor ouders die als zelfstandige werken voor de maanden juli en augustus te verlengen. Als ze hun activiteit voortzetten of hervatten, maar in juli en augustus die activiteit door de Covid-19-crisis moeten combineren met de zorg voor hun kind(eren) jonger dan 12 jaar of met een beperking, zullen ze in aanmerking kunnen komen voor de ouderschapsuitkering.Subscribe to newsletter Your advertisement in our newsletter?
Info
Analyse recente budgettaire evoluties

Hoge Raad van Financiën - Analyse van de recente budgettaire evoluties

 

Arbeidsmarkt België (en gewesten) in context van Covid-19

Stand van zaken op de arbeidsmarkt in België en in de gewesten in de context van Covid-19
 

Economische vooruitzichten 2020-2025

België: Economische vooruitzichten 2020-2025

Rue de la Loi
Regeling van opschorting procedure sociale verkiezingen 2020

Wet tot wijziging van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus Covid-19-pandemie - BS 27 juli, p. 55.530

Verbetering toestand werknemers in culturele sector

Wet tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector - BS 27 juli, p. 55.531

Verstrekking staatswaarborg bepaalde kredieten aan kmo's

Wet tot verstrekking van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan kmo's in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen - BS 24 juli, p. 55.493