Find

Trends Top Blog

This blog contains short and relevant information on current affairs (Dutch and French). Subscribe to our weekly newsletter to receive the items by mail.

Textiel - Gebrek aan groei frustreert bedrijven

Voor de Belgische textielindustrie was 2019 een jaar van ter plaatse trappelen. Alle indicatoren wijzen op een status-quo. Een lichtpunt is het feit dat de investeringen met 35 procent stegen. “We vrezen geen recessie”, zegt Fa Quix, de topman van de sectorfederatie Fedustria.

Technologie - Hoop op stabiel beleid

In 2019 boekte de technologische industrie net als de voorbije jaren een omzetstijging en creëerde het bijkomende jobs, maar toch ziet sectorfederatie Agoria enkele alarmlichten aanspringen. De groei vertraagt en de jobcreatie staat op de helling. Wat zijn mogelijke remedies?

Voeding - Motor van export moet opnieuw steviger aanslaan

Van het onderzoek naar duurzame verpakkingen over de ontwikkeling van plantaardige proteïnebronnen tot het gevecht tegen de calorieën: saai wordt het nooit in de voedingssector. Maar de uitdagingen voor de komende jaren zijn legio en de sector rekent uitdrukkelijk op de overheid om de daling van de binnenlandse omzet een halt toe te roepen

In de Marge van Top Industrie - Zelfs kampioenen twijfelen soms

Met uitzondering van textiel hebben alle industriesectoren de crisis overwonnen en doen ze het beter dan in 2008. De koplopers zijn voeding en farma. Binnen de eerste sector stelt men zich echter vragen over onze binnenlandse markt en binnen de tweede over de houdbaarheid van onze overheidsfinanciën.

Chemie & Life Sciences - Cijfers bevestigen groeipotentieel

De chemiesector blijft het uitstekend doen in ons land en een aantal aangekondigde nieuwe investeringen laten ook voor 2020 het beste verhopen. Op ietwat langere termijn kan een nieuwe groene technologie zoals chemische recyclage de sector wellicht een nieuwe groeiboost geven.

Boetes volgens inkomen?

Is het rechtvaardig om voor een natuurlijke persoon het bedrag van een boete vast te stellen overeenkomstig zijn financiële mogelijkheden en zijn sociale situatie, zoals in artikel 53 van het nieuwe Strafwetboek in wording staat?

Duur van hogere studies verkorten

Het voorstel choqueert misschien, maar de participatiegraad van Belgische jongeren tussen 15 en 24 op de arbeidsmarkt ligt laag en dat heeft volgens de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (HRW) te maken met het feit dat de meeste jongeren nog studeren.

Digitalisering van arbeidsrechtelijke documenten

Hoewel het al sinds 2007 wettelijk mogelijk is om bepaalde arbeidsrechtelijke documenten elektronisch te verzenden, bijvoorbeeld de individuele rekening of afrekening of de prestatiestaat van de werknemer, stelt de N-VA vast dat heel wat werkgevers die documenten op papier blijven verzenden.

Sociale bijdragen aanpassen bij collectief ontslag

Moeten de sociale bijdragen op de opzeggingsvergoeding die bij een collectief ontslag verschuldigd zijn, worden verhoogd afhankelijk van de kosten die het ontslag zal veroorzaken? Dat voorstel, dat in 2016 al werd ingediend, komt nu opnieuw op tafel.

Tijdelijke werkloosheid door het coronavirus

Hoewel het bij ons (voorlopig?) nog niet is aangekomen, kan het coronavirus hier toch al tijdelijke werkloosheid door overmacht veroorzaken. Op individueel niveau bijvoorbeeld, bij een werknemer die om persoonlijke redenen in China verbleef en niet naar huis kan terugkeren of na zijn terugkeer in quarantaine wordt geplaatst.

Brexit en btw

Sinds 1 februari maakt het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uit van de Europese Unie. De terugtrekkingsovereenkomst voorziet echter in een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. Tijdens die periode, zo stelt de FOD Financiën, blijven dezelfde regels gelden als voor een EU-lidstaat.

Afschaffing van het attest voor verlaagde btw

Bij renovatiewerken is het de aannemer die het btw-tarief moet bepalen, terwijl alleen de bouwheer echt kan weten of aan bepaalde voorwaarden voor een verlaagd btw-tarief is voldaan. Om dat probleem op te lossen, bedacht de wetgever een systeem van attesten.

Verlenging betalingsfaciliteiten zelfstandigen in moeilijkheden

Sinds de opkomst van het coronavirus horen we niets meer over appelen en peren, rundvlees of met de Afrikaanse varkenspest besmet varkensvlees. Het gaat nochtans om drie sectoren die een crisis doormaken.

Een boete in uw eBox?

Dat kan. Sinds vorige maand worden verkeersboetes gedigitaliseerd. In eerste instantie worden ze zowel op papier als digitaal verzonden. In een latere fase krijgen overtreders die hun eBox gebruiken ze alleen nog digitaal. Indien de overtreder niet reageert op het proces-verbaal en de onmiddellijke inning, wordt de aanmaning in beide formaten verstuurd.

Cash for car in de prullenmand

Weinigen zullen de verdwijning betreuren van deze onzinnige maatregel, die op geen enkele manier beantwoordde aan het officieel beoogde doel: het aantal auto’s doen afnemen, waardoor ook de verkeersopstoppingen en de daarmee samenhangende economische en gezondheidsproblemen zouden verminderen.

Wordt de sperperiode afgeschaft?

Officieel mogen de sectoren van kleding, lederwaren en schoenen gedurende een maand voor de soldenperiode geen prijsverminderingen aankondigen. Dat wordt gewoonlijk de sperperiode genoemd. Die wordt echter uitgehold door de ‘fluistersolden’ en door kortingen bij aankoop van meerdere artikelen.

Langetermijnsparen en de Brexit

Na de Brexit zal het leven niet altijd over rozen gaan. Vanuit een streven naar rechtszekerheid stelt de regering voor om een overgangsperiode in te voeren voor bepaalde voordelen die verbonden zijn aan verzekeringscontracten zoals het aanvullend pensioen, langetermijnsparen of pensioensparen.

Aanvullend pensioen bij scheiding

Aangezien een scheiding niet altijd vlekkeloos verloopt, zag de wetgever zich gedwongen om regels uit te werken. Tot nu toe sprak hij zich echter nog niet uit over het aanvullend pensioen, waarvan de verdeling vaak gebeurt op basis van de krachtsverhoudingen.

Naar aangifte met punten?

Dat is één van de 55 ideeën in het Actieplan sociale fraudebestrijding 2020 dat minister De Backer voorstelde. Het komt uit Groot-Brittannië, waar er een app bestaat die fighting slavery heet en waarmee de Britten mensenhandel in de carwashsector kunnen signaleren.

Wie kan weten wat hij wanneer gaat vinden?

Is het redelijk om van een onderzoeker te eisen dat hij een precieze datum opgeeft waarop hij zal vinden wat hij zoekt? Dat is wat de wetgever vraagt van de ondernemingen die onderzoekers aanwerven.

KI x 1,8492

Dat is de formule voor het geïndexeerde kadastraal inkomen voor het belastingjaar 2020, dat tot op de euro naar boven of naar beneden moet worden afgerond naargelang het getal na de komma boven of onder vijftig cent uitkomt.

Flitscontroles aangekondigd

Beter voorkomen dan genezen... Met die oude wijsheid voor ogen kondigt de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) voor het lopende jaar flitscontroles aan in verschillende sectoren. De acties zijn vooral informatief en preventief bedoeld, maar dat neemt niet weg dat de inspectiediensten zullen optreden en beboeten wanneer ze ernstige inbreuken vaststellen.

Belasting op de effectenrekeningen is terug

Alweer prutswerk zoals je het alleen in België vindt. Omdat het geld zo goed als op was, stelde de regering in maart 2018 een belasting voor van 0,15% op effectenrekeningen waarop meer dan 500.000 euro staat, maar ze maakte daar tegelijkertijd zoveel uitzonderingen op - bijvoorbeeld voor effecten op naam - dat de maatregel discriminerend werd. Tijdens het onderzoek barstte de kritiek los.

De fiscale dialoog wordt elektronisch

Voortaan zal het merendeel van de communicatie tussen de FOD Financiën en de belastingplichtigen via een website gebeuren. Die wordt uiteraard beveiligd. Dat besliste de Ministerraad, die onlangs een voorontwerp van wet goedkeurde om de wijziging officieel te maken. Professionelen en rechtspersonen zullen verplicht worden om via de website hun rechten en verplichtingen te vervullen.

Economisch waarschuwingsrecht

In onze sociale wetgeving is opgenomen dat ondernemingen met een ondernemingsraad regelmatig via die laatste informatie aan de werknemers moet bezorgen. Die informatie wordt echter a posteriori gegeven, waardoor geen preventieve acties mogelijk zijn, zo luidt de kritiek van de groenen, die opnieuw vragen om een economisch en sociaal waarschuwingsrecht in te stellen.

Zelfstandigen bij een harde Brexit

Zelfstandigen die moeilijkheden zullen ondervinden door een mogelijke harde Brexit op 31 januari 2020, krijgen betalingsfaciliteiten. Zij kunnen op hun verzoek de betaling van hun voorlopige bijdragen in het sociaal statuut der zelfstandigen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 met een jaar uitstellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen worden aangerekend en zonder invloed op uitkeringen.

Jaarrekening in het Engels

Voortaan kan het. Overeenkomstig de wetgeving op het gebruik van de talen moeten vennootschappen hun jaarrekening indienen in (één van) de officiële talen van de taalkundige regio waar de rechtspersoon is gevestigd. De jaarrekening of geconsolideerde rekening en de andere in te dienen stukken moeten in één en dezelfde taal zijn opgesteld.

Kunstaankopen aftrekbaar als beroepskosten?

Uitgaand van het principe dat kunst onmisbaar is voor de goede werking van een samenleving, menen de liberalen dat kunstwerken die door ondernemingen worden aangekocht als beroepskosten zouden moeten worden beschouwd en in die hoedanigheid onder afschrijvingen zouden moeten vallen.

Vakbondsafgevaardigden overbeschermd

Sinds 1991 geldt er voor vakbondsafgevaardigden een bijzondere bescherming op het gebied van ontslag. Ze kunnen immers alleen worden ontslagen om een voorafgaand door de arbeidsrechter erkende dringende reden of om voorafgaand door het bevoegde paritaire orgaan erkende economische of technische redenen.

Drie keer een tweede kans voor loontrekkenden?

Dat is wat de groenen opnieuw voorstellen, opdat werknemers in een wereld waarin vaardigheden, kwalificaties en behoeften bij de ondernemingen voortdurend veranderen, de nodige veerkracht kunnen vinden om nieuwe mogelijkheden te benutten, terwijl ze door de sociale zekerheid gedekt blijven.

Bezoldiging en winst mogen niet worden verward

In principe is het natuurlijke personen niet toegestaan om de tenlasteneming van verliezen van een onderneming fiscaal af te trekken als beroepskosten. De wetgever voerde echter een uitzondering in voor bedrijfsleiders die dergelijke verliezen ten laste nemen met het oog op het behoud van beroepsinkomsten.

Betere reglementering van gebundeld aanbod

Als het om vastgoedkrediet gaat, is koppelverkoop verboden. Gebundelde verkoop daarentegen is wel toegelaten. Het verschil tussen de twee is soms subtiel. Koppelverkoop is het aanbieden van een kredietovereenkomst als onderdeel van een pakket met andere onderscheiden financiële producten of diensten, terwijl bij gebundelde verkoop een lagere rentevoet wordt aangeboden als de klant aanvaardt om meerdere, afzonderlijk door de kredietgever aangeboden contracten aan te gaan.

Neerleggingskosten verhoogd

Alles wordt duurder. Lees hier meer over de recente ontwikkelingen omtrent de geïndexeerde kosten voor het neerleggen van de jaarrekeningen. Bij laattijdige neerlegging worden de neerleggingskosten verhoogd met verschillende toeslagen.

Hoe is het met de King in Cash?

De liquiditeit van een onderneming wordt vaak in één adem genoemd met de solvabiliteit en rentabiliteit. Ze zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een onderneming heeft nood aan voldoende liquiditeit om de handelscyclus te doen draaien. Te veel geld – en er niets mee doen – zet dan weer de algemene rentabiliteit onder druk, verhoogt het balanstotaal en heeft een negatieve impact op de solvabiliteit.Subscribe to newsletter Your advertisement in our newsletter?
Info
Automatische indexering inkomstenbelastingen

Automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2021
 

Boekhoudkundige  Normen - Financieringskostensurplus - Ontwerpadvies

Commissie voor Boekhoudkundige Normen - Financieringskostensurplus, ontwerpadvies

5G-netwerk - Hoorzitting en verslag

De uitrol van het 5G-netwerk - Hoorzitting en verslag

Rue de la Loi
Eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 2 december 2019 houdende aanvullende eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico met betrekking tot blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in België - BS 14 februari, p. 9.039

Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336