NEW - Spider – Links between companies and directors
Find

Trends Top Blog

This blog contains short and relevant information on current affairs (Dutch and French). Subscribe to our weekly newsletter to receive the items by mail.

Top Transport - The last green mile?

De supply chain issues van de voorbije jaren hebben ons met de neus op de feiten geduwd: we werden als consument flink verwend en de snelste levering was het argument bij uitstek om het als leverancier van de steeds stevigere concurrentie te halen. Langs beide kanten van het traject is het moeilijk om die verworvenheden los te laten. Eén van de hamvragen is dan ook in hoeverre we bereid zijn om onze luxe op te geven. Een andere is de betaalbaarheid.

In de Marge van Top Transport

Covid gaf de online handel en daarmee ook het wegvervoer vleugels. De ecologische transitie van dat laatste daarentegen komt maar traag op gang. Elektriciteit en lange afstanden gaan immers niet goed samen. Daarom zijn de eerste elektrische vrachtwagens voertuigen voor leveringen, die overdag minder dan 200 kilometer moeten afleggen en ‘s nachts herladen kunnen worden.

Transport – Uitdagingen volgens sectorfederaties

De sector van het wegtransport groeit verder ondanks de crisis. Het afgelopen jaar waren er wel meer faillissementen. En er zijn nog meer uitdagingen. Zo schreeuwt de transportsector om chauffeurs. We praten hierover met Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV), de Belgische Federatie van Wegvervoerders en logistieke Dienstverleners (Febetra), belangenverdediger UPTR en het Sociaal Fonds Transport en Logistiek (SFTL).

De weg naar groei is lang en lastig

Iets meer dan 14.000 transportbedrijven zijn er in ons land actief. Opmerkelijk: bijna negen op de tien daarvan heeft minder dan vijf mensen in dienst. Met andere woorden: uitgroeien tot een echt groot bedrijf in deze branche is blijkbaar geen evidente klus. Hoe komt dat?

Supply chain - Physical internet

Het physical internet is een concept dat mikt op een efficiëntere en duurzamere manier van transport en logistiek. Het idee is om goederen en producten op een vergelijkbare manier te vervoeren als hoe informatie over het internet wordt verstuurd. Net zoals een e-mail de volledige netwerkcapaciteit gebruikt om snel en efficiënt van zender naar ontvanger te stromen, zouden ook goederen de volledige capaciteit van de multimodale transportinfrastructuur moeten gebruiken.

E-trucks gecombineerd met treinen

De markt van e-trucks komt stilaan op gang, ook in België. Verschillende grote ondernemingen waaronder AB InBev, Colruyt Group en Coca-Cola tellen vandaag al verschillende elektrische vrachtwagens binnen hun vloot en hebben er nog veel meer in bestelling staan. “Een e-truck is ideaal voor kortere afstanden en trajecten in binnensteden; voor langeafstandsvervoer is hij voorlopig nog niet geschikt”, stelt Mark Pecqueur van Thomas More.

De e-van rijdt langzaam de automobielmarkt binnen

Bij de personenwagens lijkt het stilaan op een uitgemaakte zaak: de elektrificatie zal zich de komende jaren allicht sterk verderzetten, zozeer zelfs dat benzine- en dieselmotoren in dat marktsegment aan hun laatste stuiptrekkingen bezig zijn. Ook bij de elektrische vans en bestelwagens begint één en ander te bewegen, maar wel aan een wat gezapiger tempo.

LEZ en zero stadsemissie

De Europese Commissie wil dat nieuwe vrachtwagens en bussen drastisch minder CO2 gaan uitstoten, zo maakte Europees commissaris Frans Timmermans onlangs bekend: 45% minder uitstoot tegen 2030, 90% minder vanaf 2040. Intussen experimenteren ook steeds meer steden met lage-emissiezones en broedt Vlaanderen op een proefproject rond zero stadsemissie.

Belgische havens - Gewapend voor de toekomst?

Ook voor onze havens zal 2022 de geschiedenisboeken ingaan als een bijzonder bewogen jaar. Toch zette North Sea Port haar beste resultaat ooit neer, terwijl de resultaten van de gloednieuwe fusiehaven Antwerpen/Zeebrugge stabiel bleven. Christa Sys, havenspecialist van de Universiteit Antwerpen, waarschuwt evenwel dat onze havens niet op hun lauweren mogen gaan rusten.

Ziek tijdens uw vakantie?

Wordt u ziek of hebt u een ongeval tijdens uw vakantie? Geen zorgen: u bent die dagen niet langer kwijt en ze kunnen ook niet meer worden afgetrokken van uw jaarlijkse vakantiedagen, zo staat in het koninklijk besluit van 8 februari 2023, dat werd genomen om de Belgische wetgeving met de Europese in overeenstemming te brengen.

Verbod op onredelijke prijsverminderingen

Voor landbouw- en voedingsproducten is de concurrentie tussen supermarkten zo groot, dat er een ‘ratrace to the bottom’ ontstaat, die de consument niet echt ten goede komt, aldus de CD&V. De partij is van mening dat promoties van het type 1+2 (twee producten gratis bij één gekocht product) of 1+5 (vijf producten gratis bij één gekocht product) ertoe leiden dat gespecialiseerde winkels, die normale prijzen hanteren, moeten sluiten.

Opleidingsplannen: uiterste indieningsdatum nadert

Om de opleiding van werknemers te stimuleren, is in de wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen de verplichting opgenomen voor werkgevers die twintig of meer werknemers in dienst hebben om opleidingsplannen op te stellen. Die moeten ze ten laatste op 31 maart indienen. Als de werknemers daarmee instemmen, mogen dat meerjarenplannen zijn.

Energie: gedragscode voor kmo’s

De in de FEBEG verenigde energieleveranciers sloten met de minister voor Energie en de staatssecretaris voor Consumentenbescherming een protocolakkoord met het oog op een dynamisch en beter aan energieschokken aangepast beheer van de voorschotten. In eerste instantie zullen de leveranciers de voorschotten onderzoeken die zijn betaald door klanten met een variabel tarief die een nieuw contract sloten in de maanden waarin de prijzen een hoogtepunt bereikten.

Opzegging: maximaal 13 weken

Met de wet van 26 december 2013 is voor arbeiders en werknemers één statuut inzake opzegging ingevoerd. Die laatste mag maximaal 13 weken bedragen als de werknemer zelf zijn ontslag indient. In de tekst waren echter ook overgangsbepalingen opgenomen, die werden gekenmerkt door een flagrante ongelijkheid tussen lagere en hogere bedienden.

Hypothecaire leningen: komt er een einde aan de gebundelde verkoop?

De minister van Economie heeft een voorontwerp van wet klaar waarmee hij een einde wil maken aan de zogenaamde gebundelde verkopen van hypotheekleningen en verzekeringen door de banksector. Vaak krijgt wie een hypothecaire lening aangaat bij een bank immers het aanbod om op verscheidene diensten in te tekenen in ruil voor een lagere rentevoet op zijn vastgoedkrediet.

Pakjesbezorgers uitgeput?

Net als vrachtwagenchauffeurs “moeten de pakjesbezorgers recht hebben op rust na 9 uur bezorgen. In totaal maximaal 56 uur per week pakjes leveren, maximaal 90 uur per twee weken en maximaal twee keer per week 10 uur. Dus geen doodvermoeide pakjeskoeriers meer in onze straten”, zo schrijft de minister van Telecommunicatie en Post wanneer ze haar voorontwerp van wet voorstelt waarmee ze de pakjesbezorgers beter wil beschermen. De bedoeling is lovenswaardig, maar de manier waarop de memorie van toelichting van de toekomstige wet is opgesteld, valt bij de kmo’s duidelijk niet in goede aarde.

Patiëntenrechten: u hebt het woord

Dankzij de wet van 22 augustus 2002 heeft de patiënt recht op een vrije keuze van zorgverlener, alle informatie over zijn gezondheidstoestand, geïnformeerde vrije toestemming enzovoort. Hij heeft ook het recht om een klacht in te dienen als zijn rechten onvoldoende zijn gerespecteerd. In twintig jaar tijd is er echter veel veranderd, te beginnen bij de technische vooruitgang, die maakt dat patiënten steeds vaker niet door één zorgverlener worden behandeld, maar door een heel team.

Vakantie op basis van prestaties tijdens het lopende jaar

Elke werknemer die tijdens het lopende jaar volledig is tewerkgesteld kan tijdens datzelfde jaar vier weken jaarlijkse vakantie nemen: zo luidt de Europese regel, die ons landt negeert door de verschillende stelsels voor ambtenaren, bedienden en arbeiders te blijven toepassen. Waar er voor ambtenaren al een verband is tussen de prestaties in het lopende jaar en het recht op jaarlijkse vakantie, blijft voor arbeiders en bedienden het recht op wettelijke vakantie gekoppeld aan prestaties die tijdens het voorgaande jaar werden geleverd.

Wat is een artificiële constructie?

De wetgever is niet altijd coherent, aldus het Rekenhof. Sinds 2010 is elke Belgische vennootschap verplicht betalingen aan belastingparadijzen aan te geven wanneer die een totale waarde van meer dan 100.000 euro hebben. De aangegeven bedragen zijn aftrekbaar als beroepskosten als aan twee voorwaarden tegelijk is voldaan: de betalingen zijn uitgevoerd om werkelijke en oprechte redenen; en de bestemmeling is geen artificiële constructie.

Pensioenen: weg met de 80%-regel

Een van de voorstellen van minister Van Peteghem in het kader van de belastinghervorming is het schrappen van de 80%-regel, die inhoudt dat het totaal van het wettelijke pensioen en alle aanvullende pensioenen niet meer dan 80% van het laatste nettoloon mag bedragen. Die begrenzing wordt geschrapt zonder te raken aan de opbouwmogelijkheden die vandaag bestaan.

Onmiddellijk ouderschapsverlof

Werknemers die in de privésector of bij een lokaal of provinciaal bestuur werken, hebben pas recht op ouderschapsverlof indien ze een jaar bij dezelfde werkgever werden tewerkgesteld in de loop van de vijftien maanden die aan de aanvraag voorafgaan, terwijl werknemers die in de openbare sector of in het onderwijs werken niet aan de anciënniteitsvoorwaarde gebonden zijn.

Iedereen aandeelhouder?

Werkgevers moeten de mogelijkheid krijgen om hun werknemers aandelen kosteloos of aan een verminderde prijs aan te bieden zonder dat die laatste daar onmiddellijk op worden belast, zo stellen zowel de Vlaamse als de Waalse liberalen in een wetsvoorstel waarmee ze het eeuwige conflict tussen kapitaal en werk willen verzachten. Op die manier worden beide partijen stakeholders, waardoor het uitbouwen van een gezamenlijk project belangrijker wordt dan een confrontatie.

Cash betalen moet mogelijk blijven

Overdaad schaadt altijd. Als gevolg van de wet van 7 maart 2022, waarin is bepaald dat ondernemingen een elektronisch betaalmiddel moeten aanbieden, aanvaarden sommige bedrijven helemaal geen contante betalingen meer. Nochtans blijft cash een belangrijke rol spelen in onze samenleving, zo stelt de PS, al was het maar om zijn educatieve waarde of het feit dat het gebruik ervan een betere controle op de uitgaven mogelijk maakt.

Vzw-taks gedigitaliseerd

Ons land telt ongeveer 140.000 vzw’s, die in het kader van de patrimoniumtaks jaarlijks of driejaarlijks een aangifte moeten indienen. De aangifte moet worden ingediend bij het kantoor rechtszekerheid dat bevoegd is voor het ambtsgebied waarin de maatschappelijke zetel van de vzw gevestigd is. Die verplaatsing zal binnenkort echter niet meer nodig zijn.

De oudste links

Zoek er geen filosofische of politieke betekenis achter. Het gaat om een eenvoudige aanpassing van de belastingaangifte aan maatschappelijke veranderingen inzake gendergelijkheid. Tot nu toe stonden de gegevens van de man immers altijd voor die van de vrouw als het om gehuwde of wettelijk samenwonende partners van verschillend geslacht ging.

Edito Top Bouw - Windkracht

Zo tussen angst en hoop kijkt de sector vol verwachting naar een wind uit de jaren 80 die opnieuw voluit waait. Herinnert u zich de ‘No Time to Waste’ campagne van Greenpeace nog? De bouw creëert letterlijk mee de wereld die we morgen voor onze kinderen achterlaten. Duurzaamheid staat meer dan ooit centraal bij bouwen en wonen, terwijl ons land een internationale sleutelrol speelt qua windenergie. Dus werk is er meer dan genoeg aan de winkel.

In de marge van Top Bouw

In vergelijking met het voorgaande boekjaar is de nettowinst van de ondernemers in ons klassement met bijna een derde gestegen (32,3%). Die vooruitgang moeten we echter vooral toeschrijven aan de aannemers, waar de gecumuleerde winst met meer dan de helft stijgt (52%), tegenover 14% bij civiele engineering.

Horizon 2022-2024 - Bouw houdt stand

De bouw kende in 2022 een groei van 1,5% en zal in 2023 stabiliseren, zo blijkt uit een studie van Embuild, vroeger gekend onder de naam Confederatie Bouw. Nochtans was 2022 allesbehalve een evident jaar. De oorlog in Oekraïne en de ongemeen scherpe energiecrisis hadden een impact op de bouw, vooral dan op de prijzen van bouwmaterialen. Die gingen in 2022 met gemiddeld 10% omhoog, na eerdere prijsstijgingen in 2020 en 2021.

Duurzaam wonen wordt meer en meer duurzaam huren

Nu de prijzen voor duurzaam bouwen de pan uit swingen, schuift onze markt steeds meer op naar een huurmodel voor energetische woningen en appartementen. De ruggensteun van fondsen en institutionele investeerders is daarbij hard nodig. Het is niet toevallig dat de ontwikkelaars dan ook meer en meer inzetten op het verhuren van duurzame woningen of appartementen.

Een modulaire oplossing voor de woonnood

Een straf staaltje snelbouw op de Hoedhaarsite in Lokeren. Begin september verrees er in amper vier dagen een nieuwe woonwijk met tien woningen. Het gaat om volwaardige woningen op twee niveaus met oppervlakten van 110 en 130 vierkante meter. Tussen de aanvraag van de bouwvergunning en de oplevering zaten ongeveer zeven maanden.

Van euro’s besparen naar kilowattuur besparen

Duurzaamheid heeft veel facetten en hetzelfde geldt voor facility management. De facility manager is daardoor goed geplaatst om het duurzaamheidsbeleid mee vorm te geven. Vastgoed, mobiliteit, catering, werkplekinrichting, afvalbeheer… noem maar op, het zit vaak geheel of gedeeltelijk bij de facility manager. Facility management heeft op die manier een impact op heel veel domeinen die gelinkt zijn aan duurzaamheid.

Veiliger is rendabeler

Een bouwwerf is een complexe, voortdurend veranderende werkomgeving. Dat maakt het lastig voor de bouwsector om te excelleren in de veiligheidsstatistieken. Toch is de bouw er de voorbije jaren veiliger op geworden. Voor een deel heeft dat te maken met technologische evoluties, maar de betere veiligheidscijfers gaan ook samen met het groeiend veiligheidsbewustzijn in de sector als gevolg van allerlei campagnes, opleidingen en maatregelen.

Windenergie op zee - Een nieuw Belgisch exportproduct?

Wanneer het aankomt op offshore windenergie, zijn de Belgische bedrijven niet aan hun proefstuk toe. Doordat ze in eigen land botsen op de limieten van het kleine zeegebied, verruimen ze hun blik naar het buitenland en zijn de eerste internationale projecten van Belgische makelij reeds een feit. In een context waarin windenergie op zee de toekomst lijkt, is een nieuw exportsucces mogelijk geboren.

Madaster - Hefboom voor circulair bouwen

Sinds 2 januari is het digitaal materialenpaspoort Madaster operationeel in België. De tool wil een hefboom zijn voor circulair bouwen en spreekt daarom alle actoren in de bouwketen aan. Aan de hand van een geüpload bouwwerkinformatiemodel kan Madaster alle gegevens over de gebruikte materialen en producten omzetten in een materialenpaspoort en heel wat inzichten bieden over de circulaire waarde en de embodied carbon van een gebouw.

Eerste betalingsherinnering wordt gratis

Onder een betalingsachterstand valt elke overschrijding van contractuele of wettelijke termijnen inzake betalingen, zodat een vergetelheid, een langdurige afwezigheid van het thuisadres of het niet ontvangen van een factuur duur kan uitdraaien. Om een onmiddellijke, bijna automatische en mogelijk onevenredige sanctie te voorkomen, is in het nieuwe Wetboek van economisch recht bepaald dat de onderneming de consument een eerste kosteloze betalingsherinnering moet sturen.

Btw:  binnenkort vervangende aangiften

De btw is goed voor meer dan 26% van de fiscale inkomsten van ons land, maar kent een ‘VAT Gap’ - het verschil tussen de geraamde inkomsten en het werkelijk geïnde bedrag - van 12%. Jaarlijks komt dat neer op een verlies van ongeveer 4,4 miljard euro door fraude, optimaliseringsmechanismen, faillissementen, de organisatie van onvermogen enzovoort.

Bonusplan: geen opmerking, geen verzending

Het is zo eenvoudig dat het verbaast dat niemand er van bij het begin aan dacht. Indien een bonusplan wordt ingediend via een toetredingsakte, moet de werkgever ook een opmerkingenregister ter beschikking houden, waarin de werknemers hun eventuele opmerkingen kunnen noteren.

Kilometervergoeding: 0,4259 euro/km

Sinds 1 oktober 2022 wordt de kilometervergoeding voor woon-werkverplaatsingen en voor beroepsverplaatsingen driemaandelijks geïndexeerd, terwijl dat vroeger jaarlijks gebeurde. Sinds 1 januari van dit jaar bedraagt de vergoeding 0,4259 euro/km en dat tot en met 31 maart 2023.

Boetes naargelang van het inkomen

De PS graaft een wetsvoorstel van eind vorige eeuw op en wil, met het oog op efficiëntie, het bedrag van boetes voor verkeersovertredingen laten variëren op basis van het inkomen. Daarbij zou een vermenigvuldigingscoëfficiënt van 1,32 worden toegepast zodra het belastbare inkomen van de overtreder meer dan 69.549 euro bedraagt. Die coëfficiënt zou bovendien in schijven stijgen tot 3 voor belastbare inkomens van meer dan 154.409 euro.

Verankering van de toegankelijkheid van financiële dienstverlening

Volgens Vooruit verdwijnen er gemiddeld om de twee dagen drie bankautomaten. Ten opzichte van 2015 is hun aantal met 37% afgenomen. Als gevolg daarvan geraakt meer dan een kwart van de Belgen moeilijk aan cash, tegenover amper 15% drie jaar geleden. Geen enkele lidstaat van de eurozone, zo blijkt uit een studie die de Europese Centrale Bank in 2022 uitvoerde, behaalt een dergelijk slecht resultaat.

Wat is een uitzonderlijk hoge winst?

Bij wijze van kerstcadeau keurde de Ministerraad eind december de toekenning goed van een koopkrachtpremie aan loontrekkenden in ondernemingen die in het jaar 2022 een hoge of uitzonderlijke winst boekten. De premie bedraagt maximaal 500 euro, maar kan bij uitzonderlijk hoge winsten tot 750 euro oplopen. Wat is echter een uitzonderlijk hoge winst en hoe meet je die?

Kanalen voor klokkenluiders

Aangezien de wet betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector op 15 december 2022 in het Staatsblad is verschenen, moeten ondernemingen met meer dan 250 werknemers vanaf 15 februari een meldingskanaal opzetten waarlangs overtredingen met betrekking tot overheidsopdrachten, de veiligheid en overeenstemming van producten, de bescherming van het leefmilieu, de consument, informatienetwerken of -systemen, de volksgezondheid, de strijd tegen fiscale en sociale fraude enzovoort kunnen worden gemeld.

Top Industrie - Reality check

Met alle doemberichten rond klimaatverandering, overbevolking of het nakende einde van onze planeet hopen we misschien beter dat een aantal van de (oude) sciencefiction scripts vertaald worden in concrete blauwdrukken waarmee we de mensheid redden.

In de Marge van Top Industrie - Met de complimenten van de IRA

Nadat we in 2020 de grootste economische krimp sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog te verwerken kregen, zagen we de activiteit in het tweede kwartaal van 2021 sterk opleven, wat over het hele jaar een groei van 6,2% opleverde. De omzet van de maakindustrie steeg met 17,5% en overschrijdt met bijna 293 miljard het niveau van voor de coronacrisis.

Belgische industrie toont zich weerbaar tegen crisis

Het afgelopen jaar was een moeilijk jaar voor de industriële sector, mede door de stijgende energieprijzen en snel oplopende loonkosten. De Belgische bedrijven bleven echter niet bij de pakken zitten. Sommige ondernemingen pasten hun businessmodel aan. Andere speelden een belangrijke rol in de energietransitie en ontwikkelden nieuwe producten of pasten hun productieproces aan om energie te besparen. De sectorfederaties blijven hoopvol, al belooft 2023 een uitdagend jaar te worden.

Kleine stapjes vooruit zijn ook stapjes vooruit...

De trend naar vergroening en verduurzaming zet zich door in alle industriële sectoren, maar dat loopt niet altijd van een leien dakje. Wat zijn de grootste uitdagingen en specifieke problemen waar de chemie in ons land mee af te rekenen krijgt? De druk op de chemie om in ijltempo te verduurzamen, is enorm. De praktijk is nochtans een stuk weerbarstiger.

Auto-industrie: een queeste naar halfgeleiders

Wie recent zijn handtekening zette onder een bestelbon voor een auto, zal het beamen: vergeleken met het pre-coronatijdperk zijn de levertijden van wagens gigantisch opgelopen. De fabrikanten kampen met onderdelentekorten, vooral voor chips is een wereldwijd gevecht bezig. Hoe komt dat? En hoe proberen de Belgische automobielfabrieken van Audi in Brussel en Volvo in Gent zich hiertegen te wapenen?

Drones: veel meer dan mooie luchtbeelden schieten

Inspecties, bewakingsopdrachten, dringende leveringen: drones kunnen het allemaal. Deze vliegende tuigen doen dat in de meeste gevallen bovendien sneller, veiliger én goedkoper dan klassieke oplossingen. Drones zijn niet alleen ideaal om technische inspecties uit te voeren op gevaarlijke en moeilijk bereikbare plaatsen maar ze kunnen ook opdrachten uitvoeren waarbij ze zaken zien, meten en weten die met het menselijk oog veel moeilijker waarneembaar zijn.

Brood op Mars krijgt stilaan vaste vorm

Kunnen we op Mars ooit tarwe telen en er vervolgens brood mee bakken? Zeven Belgische bedrijven en kennisinstellingen onderzoeken het al sinds begin 2020. Waar staat het ambitieuze SpaceBakery-project intussen?

Ook de maakindustrie haalt voordelen uit RPA

Met Robotic Process Automation (RPA) kunnen organisaties doelgericht repetitieve bedrijfsprocessen automatiseren. Dat gebeurt via software, op basis van het creëren van virtuele medewerkers, of robots. “RPA-oplossingen werken sneller én foutlozer dan mensen: en ze zijn niet alleen zinvol binnen kantooromgevingen maar ook voor de maakindustrie.”

Woord vooraf Top 5.000 - Met de grove borstel

Had u verwacht dat de schoorsteenveger vandaag niet zou weten waar eerst zijn borstels aan elkaar te schroeven zodat de houtkachel voldoende trek houdt? We zijn op zoek naar manieren om goedkoper te verwarmen, nu de energieprijzen de (oorlogs)pan uitswingen. De centrale verwarming  gaat een graadje lager of wordt uitgeschakeld en maakt hier en daar plaats voor mobiele stookoliekacheltjes.

In de Marge van Top 5.000 - Van opleving naar recessie?

Op een ongeziene daling van het BBP in 2020 volgde een jaar later een even onuitgegeven stijging. Alles leek opnieuw goed te lopen. Tot op de Oekraïense vlakten de kanonnen begonnen te bulderen.

Een lange, koude economische winter vermijden

Het blijven economisch boeiende maar ook hobbelige tijden, met hoge toppen en diepe dalen de voorbije jaren. Naarmate 2022 vorderde, werden de perspectieven steeds somberder. Hardnekkige en torenhoge inflatiecijfers in combinatie met een nakende recessie zorgen voor heel veel economische vraagtekens richting 2023.

“Deze war for talent zal nog zeker tien jaar aanhouden”

Het lijkt een stevige paradox: terwijl we al ruim twee jaar van de ene pandemie in de andere crisis sukkelen, verkeert onze arbeidsmarkt in bloedvorm. De werkloosheidscijfers zijn historisch laag en werkgevers zoeken zich suf naar geschikt personeel.

Mobiliteit - De voorkeuren van medewerkers veranderen volop

Trends als de drang naar duurzaamheid en het niet meer weg te denken hybride werken veranderen volop de mobiliteitsnoden van ondernemingen en hun mensen. Twee mobiliteitsexperts werpen hun licht op de evoluties van vandaag en morgen.

CIO’s vrezen hackers, jobhoppers en inflatie

De coronacrisis gaf de digitaliseringsgolf bij de Belgische bedrijven een serieuze boost. Maar door de volgende crisis – de huidige – gaan ondernemers onvermijdelijk weer in de remmen. Waar moet het met IT en digitalisering naartoe?

Verzekeringsmaatschappijen - Strijd tegen natuurgeweld

Hitte, droogte, stormen, overstromingen: de klimaatverandering begint de verzekeraars veel te kosten.

Weg met de goede oude bank

In vergelijking met twintig jaar geleden blijft er vandaag nog amper een vijfde van de kantoren over. De personeelskosten zijn gehalveerd en de winstmarge is verdubbeld tegenover 1993.

Holdings - Opnieuw dividenden

Zoals wel vaker in roerige tijden is de top van ons klassement door elkaar geschud. Dat biedt een mooie gelegenheid om kennis te maken met enkele nieuwkomers.

Trends Top ICT – Duwtje in de rug

Digitalisering en duurzaamheid. Geen enkele andere woorden gaan meer over de tongen tijdens strategisch overleg en ze leveren ongeziene aantallen op als je er bedrijfscommunicatie op scant. Het zijn dan ook twee absolute trends die geen enkele ondernemer links kan laten liggen en die, zoals steeds, zowel uitdagingen als opportuniteiten in zich dragen. Aangezien verandering zelden van vandaag op morgen komt, krijgen trends wel eens rugwind van de context waarin we vertoeven.

In de Marge van Top ICT – Van vijfde naar twaalfde plaats

Eén van de doelstellingen van het plan Digital Belgium 2015-2020 was om in de topdrie te komen van het DESI-klassement, waarin de digitale prestaties van de Europese lidstaten zijn opgenomen. Destijds stonden we op de vijfde plaats. Zes jaar later zijn we twaalfde. Daarbij valt vooral op dat België één van de Europese landen met de minste afgestudeerden in ICT is.

5G geeft vleugels aan Home automation en Internet of Things

Home automation, het automatiseren van allerlei taken in en rond een woning, is aan een zeer snelle opmars bezig. Maar ook buiten de woning zien we een gelijkaardige evolutie met het Internet of Things, alle mogelijke functies worden geautomatiseerd en via het internet onderling verbonden om data uit te wisselen. Liefst draadloos met de snelheden die het nieuwe 5G-netwerk nu mogelijk maakt. De connected world is niet langer een toekomstbeeld.

Artificiële intelligentie – Op zoek naar de juiste case

Het gebruik van AI heeft straks dezelfde grootschalige impact als de opkomst van het internet dik twintig jaar geleden. Aan voorbeelden ontbreekt het niet, al kijken de meeste bedrijven de kat liever nog wat uit de boom. Bedrijven moeten een bredere kijk op AI ontwikkelen. Vandaag denken ondernemingen aan AI voor duidelijk afgelijnde taken.

Big data en analytics helpen in strijd tegen natuurrampen

De balans na de overstromingen in de Waalse provincies was zwaar. De weerinstituten hadden gewaarschuwd voor hevige regenval maar niemand had dit zien aankomen. Tenzij ze hier een beroep hadden kunnen doen op predictive analytics voor overstromingsbeheer, een toepassing die uit een massa data de trends kan halen die dergelijke catastrofes kunnen voorspellen.

Markt externe datacenters blijft exponentieel groeien

Interne, bedrijfsgebonden datacenters zijn al enkele jaren op de terugweg. Steeds meer bedrijven vinden het niet langer verantwoord om te investeren in een eigen computerinfrastructuur, vooral omdat het aanbod van externe datacenters met alle inherente voordelen steeds interessanter wordt. Cloudleveranciers, MSP’s (Managed Service Providers) en colocatieleveranciers staan klaar om de hele opdracht over te nemen. Een onomkeerbare evolutie...

Digitalisering – Hoe ver staan Belgische bedrijven?

7,8 op 10. Dat is de gemiddelde score die iets meer dan 500 respondenten geven op de vraag hoe belangrijk digitale transformatie is voor of binnen het bedrijf waarin ze actief zijn. Heeft de pandemie de digitale transformatie nu al dan niet versneld? En waarin investeren bedrijven dan vooral? De antwoorden zijn genuanceerd, zo blijkt uit een enquête van Data News.

Rekrutering en retentie – Meer IT voor meer flexibiliteit

Interesting times, klinkt het hier en daar laconiek in de internationale media. Alleen laat de impact op de IT-sector van onder meer corona, inflatie en de Russische invasie zich niet altijd even makkelijk lezen. Wat we wel weten, is dat de aanhoudende schaarste aan IT-profielen aanstuurt op een meer mensgericht personeelsbeleid.

Low-code en no-code – Maatwerksoftware op speed

De ontwikkeling van software was vaak een werk van lange adem. Het leidde tot een bekende boutade: wanneer een applicatie na maanden – zo niet jaren – eindelijk klaar was, deed die niet wat de business nodig had. De behoeften van de business bleken in de tussentijd onherkenbaar veranderd. Low-code en no-code maken daar komaf mee.

KMO’s in het vizier van cybercriminelen

Nu bedrijven meer en meer inzetten op digitalisering, neemt het belang van de beveiliging van al die digitale activiteiten alleen maar toe. Cybersecurity is vandaag niet meer het ondergeschoven kindje van weleer, al blijven ondernemingen – met name in het KMO-segment – de risico’s onderschatten.

Top Transport - Ketting

Het is de zwakste schakel die de sterkte van een ketting bepaalt. Een oneliner die zowel letterlijk als figuurlijk van bij fervente fietsliefhebbers tot ambitieuze bedrijfsleiders weerklinkt wanneer het om belangrijke onderdelen of strategische processen gaat. Ook grote schakels kunnen trouwens breken.

In de Marge van Top Transport: na covid liggen de kaarten anders

Voor het virus opdook, kampte de sector met een overaanbod, waar vooral de kleine ondernemingen onder leden. Een jaar later kan de sector de vraag nauwelijks nog bijhouden. Het coronavirus heeft iedereen verrast en vormde in zekere zin de katalysator van een verandering die niemand verwachtte.

Visie - Vrachttransport houdt stand, ondanks corona

Het afgelopen jaar deed de transportsector het globaal genomen goed. Toch zijn er opvallende verschillen. Het wegtransport heeft de crisis goed doorstaan, terwijl het personenvervoer enorme omzetverliezen kende. Het vrachtvervoer staat bovendien voor enorme uitdagingen, zoals de energietransitie en het gebrek aan chauffeurs.

Water: brandstof van de toekomst?

Hebben trucks en bestelwagens op waterstof een toekomst? Mark Pecqueur van Thomas More en auteur van Run on Water is daar rotsvast van overtuigd. “Waterstof zal als brandstof een nieuw tijdperk inleiden: zonder uitstoot.”

e-Highway: slimme oplossing die wegtransport decarboniseert

Als het van Siemens Mobility afhangt, dan rijden trucks in de nabije toekomst op de rechterrijstrook van belangrijke snelwegen via een bovenleiding en pantograaf. “Verschillende Europese spelers tonen concrete interesse in deze kostenefficiënte oplossing”, vertelt mobiliteitsexpert Toon Wassenberg.

Supply chain van morgen: korter, groener en duurder

Tal van onderdelen en grondstoffen zijn nog nooit zo schaars geweest als vandaag. De coronapandemie legt nu al twee jaar wereldwijd knopen in de logistieke keten van organisaties. Twee professoren Supply Chain Management aan de Universiteit Antwerpen en Vlerick Business School werpen hun licht op de problematiek. “Just in Time (JIT) voorraadbeheersing is compleet achterhaald.” 

Drankensector: de consumptie zal deels verschuiven van horeca naar thuis

Je bent de grootste onafhankelijke drankenverdeler van België, maar door de pandemie zakt je omzet met 40%. Wat doe je dan? “Het was voor ons een opportuniteit. We hebben de digitalisering van ons bedrijf, en zeker de logistiek, versneld”, duiden Michel en Paul Haelterman, derde generatie gedelegeerde bestuurders van het familiebedrijf.

Intermodaal vervoer - Een belangrijke uitdaging

Alle Europese landen trachten het aandeel van het goederenvervoer per spoor en over het water uit te breiden. Die ontwikkeling vloeit niet alleen voort uit een streven naar duurzaamheid en de bescherming van het milieu, maar ook uit de wens om het verkeer op de weg en in de stadscentra te beperken en de files aan te pakken. België vormt daar geen uitzondering op.

Fusie Antwerpen – Zeebrugge: hoe groot is de meerwaarde?

Nu de Belgische mededingingsautoriteit begin dit jaar het licht op groen zette, staat niets de vorig jaar aangekondigde fusie tussen de havens van Antwerpen en Zeebrugge nog in de weg. Hiermee wordt het Belgische havenlandschap ingrijpend hertekend, maar of de eengemaakte haven ook internationaal een groot verschil zal maken, blijft vooralsnog een open vraag.

Vaccinatiecampagne - Gesteund op militaire precisie

De razendsnelle ontwikkeling van de covidvaccins was een wetenschappelijk huzarenstukje, maar ook de logistiek achter de vaccinatiecampagne was allerminst alledaags. Twee Belgische bedrijven speelden hierin een hoofdrol.

Top Bouw - Onderweg naar morgen

Wie ietwat met de sector vertrouwd is, weet dat in normale omstandigheden alles goed gaat wanneer het goed gaat in de bouw. Iedereen is het er echter over eens dat de periode waarin we vertoeven de meest abnormale uit de geschiedenis is sinds de Tweede Wereldoorlog.

In de Marge van Top Bouw - Terug naar de cijfers van voor covid

Omdat onze Tops traditioneel niet-geconsolideerd zijn, hebben we deze aangevuld met een geconsolideerd klassement van de twintig grootste aannemers van het land en kort een portret geschetst van degene die sinds 2016 de snelste groei lieten optekenen.

 

Vier belangrijke uitdagingen voor de bouwsector

De bouw staat de komende jaren voor een serieuze omwenteling. De sector evolueert snel en wordt momenteel geconfronteerd met vier belangrijke uitdagingen. Elk van deze uitdagingen zal een grote impact hebben op de manier van bouwen, maar ook op de plaats van de bouw in de economie en in de maatschappij.

Stedelijke infrastructuur wapenen tegen extreme weersomstandigheden

Sinds deze zomer staat de strijd tegen extreem weer hoog op de agenda. Met een goede visie op infrastructuur kunnen steden en gemeenten veel doen om in te spelen op hitte, droogte of overstromingen. “Steden mogen geen kansen meer laten liggen.”

Koning auto in tijden van modal shift

In de vorige eeuw rolden steden de rode loper uit voor koning auto. Vandaag moet de auto er baan ruimen voor andere vervoersmodi. Wat zijn de gevolgen van deze omslag voor de parkeerinfrastructuur in en rond onze steden?

Gezonde werkomgeving - Meer dan een goed ventilatiesysteem

COVID-19 heeft de aandacht voor een gezond kantoorgebouw helemaal op scherp gezet. Ventilatie krijgt meer aandacht dan ooit tevoren. De toepassing van de regels blijkt echter geen sinecure en bovendien stopt het creëren van een gezond kantoorgebouw niet bij een goed ventilatiesysteem.

Facility management eindelijk richting strategische afslag

Door de aandacht voor telewerk en de schaars bezette kantoren, kwam facility management de voorbije jaren hoog op de agenda van veel ondernemingen. Digitalisering kreeg de wind mee en facility managers krijgen meer gehoor bij het bepalen van de bedrijfsstrategie.

Genereus met gedeelde ruimte

In een context van schaarse ruimte en oplopende bouwkosten lijkt het niet onzinnig om meer ruimte te delen. Dat hoeft niet per se te resulteren in cohousing. Kleine, eenvoudige ingrepen verlagen de drempel voor een breed publiek. 

In de Marge van Top Industrie - Richting herindustrialisering

Alle indicatoren gaan achteruit, maar als we van naderbij kijken, ziet de tabel er niet zo negatief uit als het lijkt. Niet alle achteruitgang is toe te schrijven aan COVID-19, dat voor een aantal ondernemingen zelfs een fantastische innovatieversneller bleek.

Smakelijke verhalen met duurzaamheid van a tot z

De voedingsindustrie toont bij zowel grote bedrijven als kmo’s de wil om te verduurzamen, maar de prijsdruk is een remfactor, waarschuwt Fevia. “De prijzen die de retail wil betalen, zijn absoluut niet duurzaam”, klinkt het. Hoewel de Belgische voedingsindustrie al langer investeert in duurzame initiatieven, blijft de nood aan kennis en expertise over het onderwerp groot.

 

Nieuwe Top Industrie - Cijfers + Visie = Relevantie²

Net als heel wat goede voornemens zit onze eerste printspecial van 2022 in een aangepast jasje. Zowel qua verpakking als inhoud zijn er niet weg te denken klassiekers als nieuwe invalshoeken. Gedreven door de overtuiging dat kiezen niet altijd verliezen hoeft te zijn. De belangrijkste metamorfose zit in de look & feel.

Corona krijgt industrie niet klein

De Belgische industriële sector is sterk en robuust genoeg om de coronacrisis te weerstaan. De sector speelde ook een belangrijke rol om ons door deze gezondheidscrisis te loodsen. Maar de uitdagingen zijn groots. Verschillende sectoren worden tegelijkertijd geconfronteerd met diverse problemen, zoals een grondstoffenschaarste, haperende logistiek en personeelstekort. Diverse federaties en bedrijven laten hun licht op de zaak schijnen.

 

Geven vaccins hele Belgische farmasector een boost?

“A real vaccine powerhouse”, zo omschreef Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen ons land tijdens een bezoek aan de Pfizer-productiesite. De Belgische farmasector maakte het voorbije jaar internationaal een goede beurt. Dat klinkt goed, maar kunnen we ook op langere termijn de vruchten plukken van het vaccinatie-effect?

5G - Aan de vooravond van een nieuwe revolutie

Eén van de opvallendste deelnemers aan de zesde editie van ABISS, de netwerkbeurs voor de digital, smart en connected industry, was allicht Citymesh. CEO Mitch De Geest vertelt hoe zijn bedrijf erin geslaagd is om de eerste Belgische 5G-operator te worden. Alsook welke voordelen 5G binnenkort kan opleveren voor organisaties. “Deze snelle mobiele datatechnologie zal over enkele jaren ook kmo’s een grote boost geven.”

Voedselverspilling tegengaan als belangrijke driver in productieproces

Tijdens de Smart Production Day in oktober deelden tientallen Belgische industriële spelers hun ervaringen en beste praktijken rond innovatie en lean productiesystemen. Voedingsbedrijf Vandemoortele was één van de deelnemers. “Duurzame en slimme productietechnieken zijn cruciale pijlers in onze bedrijfsvoering”, zegt Operational Excellence Manager Pepijn Verhaeghe.

Brexit: 1 jaar later – Opluchting en onzekerheid wisselen elkaar af

Net geen twee jaar geleden stapte het Verenigd Koninkrijk uit de EU, op 1 januari 2021 trad het nieuwe handels- en samenwerkingsakkoord tussen de EU en het VK effectief in werking. Een jaar later lijken de meeste van onze bedrijven de Brexit behoorlijk verteerd te hebben, al blijft de dreiging van een handelsoorlog tussen het VK en de EU tot vandaag imminent aanwezig.

Top 5.000 - Woord vooraf: alles komt terug?

Eén van de meest gebruikte oneliners is dat we in een context leven waarin steeds snellere verandering de enige constante geworden lijkt. Dat geldt zowel voor ons privébiotoop als voor de economische realiteit, die beide het label opgeplakt kregen om na corona – als dat al ooit komt – voor altijd veranderd te zijn. Een aantal aspecten van ons doen en laten zijn alvast minstens tijdelijk anders. Andere bleven zoals ze waren of kwamen vanuit de luwte terug als een boemerang.

Top 5.000 - Impact corona op bedrijfsresultaten

In 2020 daalde het Belgische bbp met 5,7% tegenover het jaar daarvoor. Dat is de grootste daling op jaarbasis die sinds de Tweede Wereldoorlog is opgetekend. Bijna drie keer meer dan tijdens de economische en financiële crisis van 2009! Toen daalde het bbp met slechts 2%. Nu kwam de schok echter veel harder aan omdat hij zo onverwacht was.

Top 5.000 - Macro-economie: geen supergroei maar beter dan gemiddeld

2021 werd zoals verhoopt het jaar van de normalisering van het leven en de volledige heropening van de economie. Met dank aan enkele goed werkzame vaccins en de massale productie ervan in korte tijd. We kregen in 2021 dan ook uitzonderlijk hoge groeicijfers die we in decennia niet meer hebben gezien. 2022 zou nog steeds een jaar moeten zijn van groei, maar niet meer zo spectaculair als in 2021.

Top 5.000 - Bankenkraan staat open

Als het huis in brand staat, bezuinig je best niet op water. Overal ter wereld hebben de centrale banken dan ook massaal de kraan opengedraaid. Met de duizenden miljarden die zo beschikbaar werden, konden de regeringen de snel stijgende overheidsuitgaven financieren, die bestemd waren om de wereldwijde verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Top 5.000 - Holdings hebben het lastig

Opgedroogde dividenden en waardeverminderingen deden het gecumuleerde resultaat van de 100 grootste holdings van ons land kopje-onder gaan. Vier op de tien holdings zagen hun winst wegsmelten. In die context werd onze Top 10 in termen van portfolio-inkomsten door elkaar geschud.

Top 5.000 - Verzekeringssector houdt stand

Als we de cijfers van de internationale verzekeraars die zich door de Brexit in België vestigden buiten beschouwing laten, dan sluit de sector het jaar af op 28,4 miljard aan brutopremies, een daling met 2,6%. De ‘schuldige’ is de sector leven. Die is met 15,5 miljard goed voor 54% van alle geïnde premies en kent een achteruitgang van 5,4%.

Arbeidsmarkt - Stabiliteit is niet altijd goed nieuws

Onze arbeidsmarkt is de pandemie zonder al te veel kleerscheuren te boven gekomen, zo lijkt het. Toch waarschuwen zowel arbeidseconoom Stijn Baert (UGent) als arbeidsmarktexpert Jan Denys (Randstadgroup) om niet te vroeg victorie te kraaien. Bovendien, zo waarschuwt Baert, kunnen we de noodzakelijke hervormingen niet blijven uitstellen. “Op een gegeven moment dreigen we immers echt aan welvaart in te boeten.”

Top Industrie - Technologie - Optimisme in slechte tijden

In het coronajaar 2020 zag de Belgische technologische industrie 7,5% van haar omzet afkalven. Maar kijkend naar het herstel en naar de concurrentiepositie toont sectorfederatie Agoria zich opvallend positief over de toekomst.

Top Industrie - Chemie & Life sciences - Op een kantelpunt

2020 mag voor heel wat sectoren dan al een ‘annus horribilis’ zijn geweest, voor de chemische en zeker voor de farmaceutische sector in ons land lagen de kaarten toch enigszins anders. Voor beide sectoren zou de coronapandemie, om uiteenlopende redenen, een belangrijk kantelpunt kunnen zijn.

In de Marge van Top Industrie - Van bier tot vaccin

Het ten zuiden van Antwerpen gelegen Puurs was tot voor kort alleen gekend bij Duvelliefhebbers, maar geniet vandaag wereldwijde faam. Daar worden immers miljoenen doses geproduceerd van een vaccin dat ons tegen het coronavirus moet beschermen.Subscribe to newsletter Your advertisement in our newsletter?
Info
Beroepskosten opleiding vennootschapsbelasting

Basisopleiding vennootschapsbelasting (aanslagjaar 2022) - Beroepskosten

 

Pensioenen 2023

Pensioenen 2023 - Rapport

 

Eerste fase van bredere fiscale hervorming

Eerste fase van de bredere fiscale hervorming
 

 

Rue de la Loi
Regels betreffende reclame voor kansspelen

Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de reclame voor de kansspelen - BS 8 maart, p. 29.146
 

Voordelen van alle aard bij toekenning renteloze lening

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet - BS 3 maart, p. 27.024
 

Voorkoming witwassen geld en financiering terrorisme - beperking op contanten

Wet tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 17 februari, p. 23.617

Trends Most Popular