Find

Trends Top Blog

This blog contains short and relevant information on current affairs (Dutch and French). Subscribe to our weekly newsletter to receive the items by mail.

Een charter voor leningen

Twee charters, een voor hypothecaire kredieten en het andere voor kredieten, moeten particulieren en ondernemingen geruststellen. Beide groepen moeten hun krediet gedurende een periode van maximaal 6 maanden niet terugbetalen. De interesten blijven wel verschuldigd. Zodra de periode van het uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen.

Belastingen: twee maanden langer om te betalen

Als gevolg van de coronacrisis besliste de regering om de uiterste betaaldatum voor aanslagbiljetten gevestigd vanaf 12 maart 2020 met twee maanden te verlengen. De verzendingsdatum vindt u rechts bovenaan de brief. Om technische redenen was het niet mogelijk om die termijn voor de aanslagbiljetten verstuurd tot en met 27 maart 2020 aan te passen.

Een inbreuk van niveau 3 of 4? Geen overheidsopdrachten meer!

De overheid en wie voor de overheid werkt, zo stelt de CD&V, “hebben een voorbeeldfunctie”. Daarom vraagt de partij een verbod op elke deelname aan een overheidsopdracht gedurende een jaar voor plegers van inbreuken van niveau 3 zoals bedoeld in het Sociaal Strafwetboek. Voor inbreuken van niveau 4 zou een verbod van vijf jaar gelden.

Verdeling van pensioenrechten tussen partners

Omdat het vaak moeilijk is om privéleven en werk te verenigen, zijn er heel wat koppels waarbij een van de partners minder gaat werken of zijn loopbaan onderbreekt. De financiële gevolgen van die keuzes vormen nauwelijks een probleem zolang het koppel samen blijft: ze worden immers solidair gedragen door de partners. Wanneer er sprake is van een breuk, is dat echter niet langer het geval.

Coachen en leiden vanop afstand – 10 tips

Er verschijnen berichten voor werknemers rond hoe ze thuiswerk in tijden van corona zo goed mogelijk organiseren, al dan niet in combinatie met hun gezin. Wanneer zo goed als iedereen in zijn kot blijft, hoe ga je daar dan als werkgever en leidinggevende mee om? Hoe houd je de vinger aan de pols van je team wanneer je hen niet ziet?

Uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid aan 10% belast?

Gezien de omstandigheden zijn meer dan een miljoen mensen momenteel tijdelijk werkloos. Zij ontvangen allemaal een uitkering, die 70% bedraagt van hun brutoloon (begrensd op 2.755 euro per maand), ongeacht het gezinsstatuut. Van die uitkering wordt echter 26,75% voorheffing afgehouden.

Logistiek - Moeizame zoektocht naar nieuwe modellen

Een sector in volle evolutie: dat is het beeld dat de logistiek wellicht het best typeert. De zaken draaien lang niet slecht, maar zowel op technologisch vlak als inzake duurzaamheid of naar het businessmodel toe lijkt de sector voor belangrijke uitdagingen te staan.

Welke vergoeding voor thuiswerk?

Een bureauvergoeding van 126,94 euro per maand tot dekking van de kosten voor verwarming, elektriciteit, klein bureaugereedschap enzovoort, kan vrij van socialezekerheidsbijdragen toegekend worden aan alle werknemers die van thuis uit werken, dus ook aan werknemers die vóór de COVID-19-maatregelen niet van thuis uit werkten.

Geen btw op schenking aan ziekenhuizen

Het Btw-wetboek is duidelijk: wanneer een belastingplichtige gratis goederen verdeelt, wordt die handeling in principe gelijkgesteld met een levering onder bezwarende titel. Er bestaat echter een aantal uitzonderingen op dat principe, bijvoorbeeld voor het verstrekken van handelsmonsters of handelsgeschenken van geringe waarde of voor het verstrekken voor liefdadigheidsdoeleinden van voedingsmiddelen of levensnoodzakelijke goederen die geen voedingswaren zijn.

Arbeidsongevallen correct aangeven

Het is een van die bizarre kronkels uit ons recht. In de arbeidsongevallenwet is bepaald dat de werkgever aangifte moet doen van het ongeval bij de verzekeringsmaatschappij. Er is echter niet bepaald dat het slachtoffer of zijn rechthebbende een afschrift krijgt van die aangifte.

Geen hoerastemming voor transportsector

Ondanks ogenschijnlijk goede cijfers voor 2019, voelt de transportsector dat de economische groei over haar hoogtepunt heen is. De eerste jaarhelft liep prima, maar vanaf de zomer ging het bergaf en die tendens zet zich ook in 2020 verder. Het positief sentiment ebt weg en maakt plaats voor een groeiende onzekerheid.

In de Marge van Top Transport - Consolidatie en innovatie

Zeven ondernemingen op tien zagen hun omzet tegenover het vorige boekjaar stijgen. In onze vorige editie waren dat er acht. De nettowinst is dan weer bij 57% van de bedrijven in ons klassement gestegen, tegenover 51% een jaar eerder. Globaal steeg de winst met 13%.

Callcenter voor zelfstandigen

Om de vele vragen van zelfstandigen te kunnen beantwoorden, heeft het RSVZ een callcenter geopend (0800 12 018), dat elke dag tussen 8 en 20 uur bereikbaar is. De oproepen zijn gratis. De belangrijkste ondersteuningsmaatregelen voor zelfstandigen werden samengevat.

Overbruggingsrecht tijdelijk uitgebreid

De Kamer keurde met eenparigheid van stemmen de tekst goed waarin zelfstandigen die hun activiteit door het coronavirus noodgedwongen moeten stopzetten, in het kader van het overbruggingsrecht een financiële uitkering wordt toegekend voor de maanden maart en april 2020.

Profylactisch verlof voor COVID-19?

Om werknemers te kunnen vergoeden die niet op de werkplek mogen komen omdat ze in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het COVID-19-virus, stelt de PS voor om dat laatste op te nemen in de lijst met profylactische verloven.

Geboorteverlof voor uitzendkrachten

Omdat ongeveer 20% van de uitzendkrachten geen enkele vorm van geboorteverlof neemt, meestal omdat ze op het ogenblik van de geboorte geen arbeidsovereenkomst meer hebben met het uitzendbedrijf, vraagt de sp.a dat elke uitzendkracht recht zou hebben op drie dagen geboorteverlof met behoud van zijn loon als hij gedurende minstens één maand voor het uitzendbedrijf heeft gewerkt.

Generatie Z verdient aantrekkelijke werkplek

Er is werk aan de winkel voor de facility managers. Klassieke kantoorconcepten zijn immers aan een forse update toe. Een fantastische werkplek wordt een belangrijk wapen in de oorlog om talent.

Het lineaire denken en bouwen moet op de schop

De Belgische woningbouwsector krijgt vaak het verwijt conservatief te zijn. Innovatie en automatisering botsen er op tal van drempels en praktische bezwaren. Maar er lijkt nu toch één en ander te bewegen. Zorgen 3D-printing, modulair bouwen en circulair bouwen voor een revolutie op de werf?

Werkloos door overmacht of om economische redenen?

Een van de maatregelen waarmee de overheid de verspreiding van het coronavirus hoopt tegen te gaan, is de sluiting tot en met 3 april van alle cafés, restaurants en discotheken. Aangezien de beslissing van hogerhand komt, worden al die etablissementen met werkloosheid door overmacht geconfronteerd.

Jaarrekening: welke bestuurders vermelden?

De termijn die verloopt tussen de datum van afsluiting van het boekjaar en de goedkeuring van de jaarrekening is relatief lang. De samenstelling van het bestuursorgaan kan dan ook in tussentijd wijzigen. Welke bestuurders moeten er in dat geval worden vermeld?

Lagere prijzen voor de koopjes?

In ons land is elke aankondiging van prijsverminderingen tijdens de maand die aan de koopjes voorafgaat, verboden. Dat verbod is enkel van toepassing op de kleding-, lederwaren- en schoenensector. Met andere woorden, zo stelt de Open Vld, de handelaars uit die drie sectoren worden gediscrimineerd ten opzichte van hun collega’s uit andere sectoren.

Een diplomadatabank

Dat is één van de maatregelen die de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) voorstelt om ervoor te zorgen dat ons land zijn achterstand inzake digitalisering bij de overheid kan inhalen. Op het vlak van digitale overheidsdiensten voor ondernemingen bijvoorbeeld zijn we bij de slechtst presterende landen van de Europese Unie, met een weinig benijdenswaardige twintigste plaats op achtentwintig.

Infrastructuur - Een nieuwe straat voor het klimaat

De klimaatverandering zal ons land niet ongemoeid laten. We mogen ons verwachten aan meer wateroverlast, toenemende hittestress en slinkende waterreserves. Maar er is ook goed nieuws: onze steden zullen groener, blauwer en aangenamer worden.

2019 was comebackjaar van kantoorvastgoed

Het kan soms verkeren, ook op de vastgoedmarkt. Kantoorvastgoed was lang uit de gratie bij investeerders en projectontwikkelaars, maar lijkt nu helemaal terug. De verrassing van het jaar was misschien wel de spectaculaire groei van het segment alternatieve vastgoedinvesteringen.

Werf alleen echte studenten aan

Studenten aanwerven is interessant, omdat de student en zijn werkgever geen gewone socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. Ze moeten enkel een zogenaamde solidariteitsbijdrage betalen. Die bedraagt 8,13%, waarvan 5,42% ten laste van de werkgever en 2,71% ten laste van de student. Werkgevers komen dan ook wel eens in de verleiding om iemand die geen student meer is, toch als dusdanig in te schrijven.

Alle verlofdagen moeten meetellen

Komen er verkiezingen aan? In de Kamer neemt het aantal genereuze voorstellen in elk geval toe. Een van de recentste komt van de sp.a en houdt in dat de verlofdagen om dwingende redenen worden gelijkgesteld met werkdagen voor de berekening van de jaarlijkse vakantie en het vakantiegeld.

Prijzen van oprichtingsakten

Sinds 1 maart gelden voor de publicatie van akten van rechtspersonen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad nieuwe prijzen voor ondernemingen en voor vzw’s, stichtingen, instellingen en andere juridische vormen die niet onder de algemene term ‘verenigingen’ vallen.

Het was wel degelijk een voordeel van alle aard

Als zaakvoerder-vennoot van een eenmans-bvba dacht de heer X een buitenkans te zien. Zijn vennootschap (Y) was aandeelhouder en afgevaardigd bestuurder van een anonieme vennootschap Z. Als permanent vertegenwoordiger van vennootschap Y was de heer X belast met de uitvoering van dat mandaat binnen de vennootschap Z. Die laatste had voor de permanente vertegenwoordiger van haar afgevaardigd bestuurder wagens ter beschikking en had hem bovendien een renteloze lening van 100.000 euro toegekend. Die voordelen van alle aard werden forfaitair belast.

In de Marge van Top Bouw - Een jaar van uitzonderlijke resultaten

De bedrijfsresultaten zijn op een jaar tijd nauwelijks gewijzigd, maar de nettowinst van de ondernemingen in onze Top is meer dan verdubbeld.

Terugblik launch Top Bouw 2020

Op 3 maart werd de nieuwe Top Bouw voorgesteld bij BAM Belgium in Brussel. Dit zijn de opvallendste conclusies van onze gastsprekers.

Zestig dagen om te betalen, en geen dag meer

De wetten van 2 augustus 2002 en 28 mei 2019 vormen ontegensprekelijk een vooruitgang in de strijd tegen achterstallige betalingen. Maar, zo stelt de CD&V, ze bevatten nog te veel achterpoortjes die het voor vooral grote ondernemingen mogelijk maken om druk uit te oefenen op kleinere bedrijven om contractueel langere betalingstermijnen te verkrijgen.

Tijdelijke werkloosheid door het coronavirus?

Dat is mogelijk, maar alleen bij overmacht. Louter het feit dat een werknemer terugkeert uit China of een ander door het coronavirus getroffen land, of dat hij contact had met een persoon uit een getroffen zone, volstaat niet. Hetzelfde geldt voor preventieve maatregelen die ondernemingen nemen.

Boekhouders zullen kunnen cumuleren

Door een verbod in te stellen op het gezamenlijk uitoefenen van de activiteiten van boekhouder en die van verzekeringsmakelaar, verzekeringsagent of vastgoedmakelaar dan wel bancaire activiteiten en activiteiten van financiële dienstverlening, is het koninkrijk België de verplichtingen niet nagekomen die op de lidstaat rusten.

Wat zal de uitbreiding van het vaderschapsverlof kosten?

In het parlement is er een wedloop om de grootste vrijgevigheid aan de gang. Er doen twee voorstellen in verband met het vaderschapsverlof de ronde: het ene om het verplicht te maken, het andere om de duur ervan te verlengen. Om daar de kosten van te schatten, vroeg de Kamervoorzitter een verslag aan het Riziv en aan het Rekenhof.

Vermomde sociale inspecteurs?

Dat is het recentste idee van de sp.a, voor wie de “bijzondere bevoegdheid inzake discriminatie” zoals die via de wet van 15 januari 2018 in het Sociaal Strafwetboek is opgenomen, te beperkt is. De sociale inspecteurs mogen zich weliswaar voordoen als klanten of potentiële werknemers, maar ze mogen dat alleen wanneer er objectieve aanwijzingen zijn van discriminatie of na een klacht of melding en ondersteund door de resultaten van datamining en datamatching. Bovendien is voorafgaande schriftelijke toestemming nodig van de arbeidsauditeur of de procureur des Konings.

Tijdskrediet online bekijken

De toepassing kreeg een update, zodat de werkgevers voortaan in real time alle behandelde of in behandeling zijnde aanvragen voor loopbaanonderbreking of tijdskrediet kunnen raadplegen. Bovendien kunnen ze verscheidene opzoekingen verrichten.

Zelfstandigen slachtoffer van brexit

Elke zelfstandige in hoofdberoep en zijn meewerkende echtgenoot die op de een of andere manier slachtoffer zijn van de brexit, kunnen op aanvraag de betaling van hun voorlopige bijdragen in het sociaal statuut der zelfstandigen met een jaar uitstellen voor het eerste en het tweede kwartaal van 2020, zonder dat daarvoor verhogingen zullen worden aangerekend en zonder invloed op uitkeringen.

Belasting op achtereenvolgende dagcontracten

Krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst 108/2 van 24 juli 2018 moet het aantal opeenvolgende dagcontracten dat een onderneming afsluit in verhouding staan tot de aangetoonde behoefte aan flexibiliteit, wat niet altijd het geval is. Vandaar het idee om in ons land, zoals in Frankrijk en Nederland, een precariteitsbijdrage in te voeren bij een overmatig gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendkrachten.

Textiel - Gebrek aan groei frustreert bedrijven

Voor de Belgische textielindustrie was 2019 een jaar van ter plaatse trappelen. Alle indicatoren wijzen op een status-quo. Een lichtpunt is het feit dat de investeringen met 35 procent stegen. “We vrezen geen recessie”, zegt Fa Quix, de topman van de sectorfederatie Fedustria.

Technologie - Hoop op stabiel beleid

In 2019 boekte de technologische industrie net als de voorbije jaren een omzetstijging en creëerde het bijkomende jobs, maar toch ziet sectorfederatie Agoria enkele alarmlichten aanspringen. De groei vertraagt en de jobcreatie staat op de helling. Wat zijn mogelijke remedies?

Voeding - Motor van export moet opnieuw steviger aanslaan

Van het onderzoek naar duurzame verpakkingen over de ontwikkeling van plantaardige proteïnebronnen tot het gevecht tegen de calorieën: saai wordt het nooit in de voedingssector. Maar de uitdagingen voor de komende jaren zijn legio en de sector rekent uitdrukkelijk op de overheid om de daling van de binnenlandse omzet een halt toe te roepen

In de Marge van Top Industrie - Zelfs kampioenen twijfelen soms

Met uitzondering van textiel hebben alle industriesectoren de crisis overwonnen en doen ze het beter dan in 2008. De koplopers zijn voeding en farma. Binnen de eerste sector stelt men zich echter vragen over onze binnenlandse markt en binnen de tweede over de houdbaarheid van onze overheidsfinanciën.

Chemie & Life Sciences - Cijfers bevestigen groeipotentieel

De chemiesector blijft het uitstekend doen in ons land en een aantal aangekondigde nieuwe investeringen laten ook voor 2020 het beste verhopen. Op ietwat langere termijn kan een nieuwe groene technologie zoals chemische recyclage de sector wellicht een nieuwe groeiboost geven.

Boetes volgens inkomen?

Is het rechtvaardig om voor een natuurlijke persoon het bedrag van een boete vast te stellen overeenkomstig zijn financiële mogelijkheden en zijn sociale situatie, zoals in artikel 53 van het nieuwe Strafwetboek in wording staat?

Duur van hogere studies verkorten

Het voorstel choqueert misschien, maar de participatiegraad van Belgische jongeren tussen 15 en 24 op de arbeidsmarkt ligt laag en dat heeft volgens de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (HRW) te maken met het feit dat de meeste jongeren nog studeren.

Digitalisering van arbeidsrechtelijke documenten

Hoewel het al sinds 2007 wettelijk mogelijk is om bepaalde arbeidsrechtelijke documenten elektronisch te verzenden, bijvoorbeeld de individuele rekening of afrekening of de prestatiestaat van de werknemer, stelt de N-VA vast dat heel wat werkgevers die documenten op papier blijven verzenden.

Sociale bijdragen aanpassen bij collectief ontslag

Moeten de sociale bijdragen op de opzeggingsvergoeding die bij een collectief ontslag verschuldigd zijn, worden verhoogd afhankelijk van de kosten die het ontslag zal veroorzaken? Dat voorstel, dat in 2016 al werd ingediend, komt nu opnieuw op tafel.

Tijdelijke werkloosheid door het coronavirus

Hoewel het bij ons (voorlopig?) nog niet is aangekomen, kan het coronavirus hier toch al tijdelijke werkloosheid door overmacht veroorzaken. Op individueel niveau bijvoorbeeld, bij een werknemer die om persoonlijke redenen in China verbleef en niet naar huis kan terugkeren of na zijn terugkeer in quarantaine wordt geplaatst.

Brexit en btw

Sinds 1 februari maakt het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uit van de Europese Unie. De terugtrekkingsovereenkomst voorziet echter in een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. Tijdens die periode, zo stelt de FOD Financiën, blijven dezelfde regels gelden als voor een EU-lidstaat.

Afschaffing van het attest voor verlaagde btw

Bij renovatiewerken is het de aannemer die het btw-tarief moet bepalen, terwijl alleen de bouwheer echt kan weten of aan bepaalde voorwaarden voor een verlaagd btw-tarief is voldaan. Om dat probleem op te lossen, bedacht de wetgever een systeem van attesten.

Verlenging betalingsfaciliteiten zelfstandigen in moeilijkheden

Sinds de opkomst van het coronavirus horen we niets meer over appelen en peren, rundvlees of met de Afrikaanse varkenspest besmet varkensvlees. Het gaat nochtans om drie sectoren die een crisis doormaken.Subscribe to newsletter Your advertisement in our newsletter?
Info
RSZ: maatregelen werkgevers ikv Coronacrisis

RSZ: Coronacrisis - maatregelen voor werkgevers

 

Vrijstellingsvoorwaarden waardeverminderingen op handelvorderingen na de crisis

Circulaire over de gevolgen van de crisis door het virus COVID-19 voor de toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen.
 

Gedematerialiseerde boekhouding

Gedematerialiseerde boekhouding - nieuwe documentatiemap

 

Rue de la Loi
Machtiging Koning betreffende nemen van maatregelen tegen COVID-19

Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I) en (II) - BS 30 maart, p. 22.054 en 22.056

Aangifteformulier personenbelasting aanslagjaar 2020

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2020 - BS 2 april, p. 24.166
 

Behoud tewerkstelling na terugtrekking VK uit de EU

Wet tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - BS 25 maart, p. 17.834