Who or what are you searching for?

WHO?

COMPANY, BOARD MEMBER, VAT, TELEPHONE, FAX

WHAT?

ACTIVITY, KEYWORD, BRAND, PRODUCT, SECTOR INDEX

WHERE?

ZIP CODE, MUNICIPALITY SELECT PROVINCE
1,456,147 ACTIVE COMPANIES- 986,890 CONTACTS
  • Opleiding Sales & Marketing 18/06/2019 Kontich (Clubhouse) Registratie
  • Trends Gazelles 2019 The Trends Gazelles 2019 have been awarded and integrated in our Personal Top.
  • Formation Sales & Marketing 04/06/2019 Liège (Val Beno!t) Inscription
  • New: Balance sheet item 'Profits to be distributed' is available as selection and sort parameter.
  • Opleiding Sales & Marketing 04/06/2019 Laakdal (LITC!) Registratie
  • Opleiding Balansanalyse I 13/06/2019 Basisopleiding balansalanyse "De 9 ratio's" - Zellik (Roularta Media Group) Registratie

Trends Top News

Our weekly newsletter contains short and relevant information on current affairs and is completed with other interesting sections on economic topics, legal information, hot news, events (Dutch and French).

In elke winkel elektronisch betalen

Waarom betaalt de gemiddelde Belg nog steeds 63% van zijn aankopen cash, terwijl dat percentage in Nederland gevoelig lager (45%) ligt? Omdat Nederland twee keer meer betaalterminals per inwoner heeft dan België, zo meent Leen Dierick van de CD&V.

Arbeidsreglement online

Elke werkgever moet een arbeidsreglement opstellen zodra hij zijn eerste werknemer in dienst neemt. Hij moet binnen de acht dagen na de inwerkingtreding van dat reglement een kopie ervan bezorgen aan de sociaal inspecteur - directiehoofd die bevoegd is voor het grondgebied waarin de maatschappelijke zetel van de onderneming of de vestiging waarin de betrokken werknemers worden tewerkgesteld, is gelegen.

Keert de prikklok terug?

Waarschijnlijk niet. Zelfs de openbare diensten gebruiken ze niet meer. Een recent vonnis van het Hof van Justitie leidt er echter toe dat ons land verplicht is om wetten op te stellen rond de registratie van de arbeidstijd. Alleen overuren zullen worden gecontroleerd.

Eerlijke projectsourcing

Steeds meer bedrijven maken gebruik van projectsourcing, of de mogelijkheid om projecten door externe specialisten te laten uitvoeren (outsourcing). Niet alles is echter perfect in die sector. Zo kunnen arbeidsovereenkomsten bijvoorbeeld worden opgemaakt vanuit het buitenland, via postbusadressen en fictieve plaats van tewerkstelling om te kunnen genieten van gunstige fiscale regimes.

Arbeidsongeschiktheid na de wettelijke pensioenleeftijd

Kan je het maken om zelfstandigen ervan te proberen overtuigen om langer aan het werk te blijven en tegelijkertijd degenen die dat na de wettelijke pensioenleeftijd doen, elke uitkering weigeren als ze arbeidsongeschikt worden? Het antwoord ligt voor de hand en een koninklijk besluit maakt eindelijk een einde aan de bizarre situatie.

Facturen: beter tijdig betwisten

In het Wetboek van Koophandel was al opgenomen dat een aanvaarde factuur kon dienen om een aankoop te bewijzen en bij de hervorming van het ondernemingsrecht werd die regel naar alle types contracten uitgebreid, zodat een factuur die niet tijdig werd betwist ook kan dienen als bewijs voor bijvoorbeeld het bestaan van een dienstencontract.

Vaderschapsverlof voor zelfstandigen

België telt ongeveer 1,1 miljoen zelfstandigen, waarvan twee derde een man is. Voor hen bestond tot nu toe geen vaderschaps- of geboorteverlof. Daar kwam op 1 mei van dit jaar verandering in. Elke zelfstandige vader of meeouder heeft voortaan voor elk kind dat na die datum werd geboren recht op een geboorteverlof van maximaal 10 dagen, dat hij, als hij dat wenst, in halve dagen kan opnemen.

Startersloon voor jongeren zonder ervaring

Werkgevers die vanaf 1 juli 2018 jongeren zonder werkervaring in dienst nemen, mogen onder bepaalde voorwaarden een verminderd loon toekennen met, als compensatie van het nettoloonsverlies, een compenserende toeslag vrij van werkgevers- en werknemersbijdragen en fiscale inhoudingen. De werkgever kan die toeslag fiscaal recupereren.

Nieuwe modellen jaarrekeningen

De softwareprogramma’s voor het opstellen van de jaarrekeningen moeten nog maar eens worden aangepast. In het koninklijk besluit (BS 30 april) tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden immers nieuwe modellen - volledig, verkort en micro - toegevoegd voor vennootschappen zonder kapitaal (bv en cv). De bestaande modellen worden gewijzigd voor de vennootschappen met kapitaal (nv).

Sociale verkiezingen: start op 13 december

De wijzigingen die zijn opgenomen in de wet van 4 april (BS 30 april) hebben vooral betrekking op de referteperiode voor de berekening van de drempel, het stemrecht voor uitzendkrachten bij de gebruiker en de elektronische stem. Tot in 2016 kwam de referteperiode immers overeen met de vier kwartalen van het kalenderjaar dat aan het jaar van de verkiezingen voorafging.

Geen correctiecoëfficiënt meer voor zelfstandigen

Het gemiddelde pensioen van een zelfstandige bedraagt 911 euro per maand. Een loontrekkende kan rekenen op 1.267 euro en een ambtenaar ontvangt gemiddeld meer dan 2.600 euro. Het maximale individuele pensioen (voor een alleenstaande) waar een zelfstandige momenteel op kan rekenen, bedraagt 1.405,28 euro, tegenover 2.390,76 euro voor werknemers. De belangrijkste oorzaak voor dat verschil is de correctiecoëfficiënt die in 1984 samen met de proportionele pensioenberekening voor zelfstandigen werd ingevoerd.

Cash for car: 0,065% succes

De regering mikte op 15.000 aanvragen, maar kon de werknemers niet echt overtuigen. Volgens de berekeningen van Acerta leidde de mobiliteitsvergoeding, ook wel cash for car genoemd, in haar eerste jaar tot de inlevering van amper 65 van de 100.000 bedrijfswagens, of 0,065% van alle bedrijfswagens.

Nieuwe rechtsvormen

Het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) werd op 28 februari goedgekeurd. Vanaf 1 mei gaat het nieuwe vennootschapsrecht van kracht. Eén van de aanpassingen is dat het aantal vennootschapsvormen teruggebracht wordt tot 4 (in hoofdzaak): besloten vennootschap (BV), naamloze vennootschap (NV), coöperatieve vennootschap (CV) en de maatschap (MS). Daarnaast blijven de vennootschap onder firma (VOF) en de commanditaire vennootschap (CommV) als varianten met rechtspersoonlijkheid van de maatschap bestaan.

Verjaringstermijnen btw verlengd

Slecht nieuws voor belastingplichtigen die tijdrekken als het over de btw gaat: de opname in het innings- en invorderingsregister gaat immers gepaard met een verlenging van de verjaringstermijnen. Het register, dat werd opgericht bij de wet van 26 november 2018, vervangt de individuele btw-verplichtingen door een uitvoerbare titel van algemene aard die periodiek en automatisch wordt gevestigd.

Kan instemming by default worden gegeven?

Om aan een in Duitsland georganiseerd promotiespel te kunnen deelnemen, moest een surfer twee vakjes aan- of uitvinken voor hij op de knop ‘deelnemen’ kon klikken. Als een van de vakjes was aangevinkt, aanvaardde hij dat een reeks bedrijven hem zou contacteren met promoties. Het andere vakje leidde ertoe dat er cookies op zijn computer zouden worden geplaatst. Dat lijken onbetekenende feiten, maar er gaan twee belangrijke vragen achter schuil, waarover het Europees Hof van Justitie te Luxemburg zich heeft gebogen.

Nultarief btw op digitale dag- en weekbladen

De techniek evolueert en alleen nog de papieren pers blijven subsidiëren is in zekere zin een ecologische aberratie. Tot nu toe gold immers alleen voor papieren kranten en magazines een btw-tarief van 0%, wat de schatkist zowat 160 miljoen euro per jaar kost in vergelijking met een situatie waarin er voor kranten en weekbladen 21% btw zou moeten worden betaald.

Weg met de kassabonnetjes?

Een bakker zou elk jaar al snel bijna zes kilometer papier aan kassabonnetjes gebruiken. In het geval van een supermarkt is dat nog vijftien keer meer. Vaak zijn die tonnen papier doordrenkt met bisfenol A, een hormoonverstorende stof. Daarom willen de liberale senatoren binnen een jaar een verbod op het systematisch afdrukken en afgeven van papieren kassabonnen, tenzij de klant er nadrukkelijk om vraagt. Ze gaan zelfs nog verder en willen over drie jaar een volledig verbod op afgedrukte kassabonnetjes.

Notionele interestaftrek: het wordt 0,726%

Toen hij werd ingevoerd, werd de notionele interestaftrek als ‘revolutionair’ bestempeld, maar dat is hij ondertussen niet echt meer. Na het vele bijschaven en verstrakken is hij beperkt tot 0,726% (1,226% voor kmo’s) voor het belastingjaar 2020. Dat is het tweede laagste tarief uit zijn redelijk bewogen geschiedenis.

Een voordeel in natura aangeven, volstaat niet

Het hof van beroep van Gent wijst er in een vonnis, dat wel eens van belang zou kunnen zijn, op dat het een misvatting is dat de belasting van een voordeel van alle aard met betrekking tot de woning in hoofde van de bedrijfsleider en het opstellen van fiches de vennootschap recht geeft op een aftrek van de daarmee samenhangende kosten.

Halftijds pensioen mogelijk vanaf april 2020

Halftijds met pensioen gaan wordt mogelijk vanaf 1 april 2020 als aan twee voorwaarden is voldaan. Enerzijds moet de werknemer gedurende de vier laatste kwartalen die aan de maand van zijn aanvraag voorafgaan, prestaties hebben geleverd die overeenstemmen met minstens 80% van een voltijdse functie die recht geven op een pensioen. Anderzijds moet hij zich ertoe verbinden om zijn prestaties te verminderen tot maximaal 50% van een voltijdse functie.

Kmo’s sneller betaald

Wettelijk moet elke schuld binnen een termijn van dertig kalenderdagen worden betaald, tenzij de betrokken partijen in een contract anders zijn overeengekomen. Zo kan de termijn op zestig dagen worden gebracht met de mogelijkheid om hem nog te verlengen. Aangezien de sterkste het gewoonlijk wint, dwingen grote bedrijven hun kleine leveranciers er vaak toe om een eenzijdige aanpassing van de betalingstermijn te aanvaarden.

Digitale burgerlijke stand

Op 31 maart ging de burgerlijke stand digitaal. Voor het opmaken van een geboorte- of huwelijksakte is voortaan geen papier of pen meer nodig. Daardoor zal de fysieke opslag van miljoenen akten in de gemeentehuizen, rechtbanken en consulaten gaandeweg verdwijnen. De voorbije maanden werden al zowat 6,5 miljoen oude akten uit 589 gemeentelijke en 102 consulaire registers naar de nieuwe databank gemigreerd.

Welkom in het land van de zombie-ondernemingen

Uit berekeningen van de Nationale Bank blijkt dat één onderneming op de tien in ons land een zombie-onderneming is. Dat is heel wat meer dan in onze buurlanden en het kan gevaarlijk zijn. Gezonde bedrijven, zo waarschuwt de FOD Economie, moeten ervoor zorgen dat ze onder hun klanten geen zombie-ondernemingen hebben, anders lopen ze het risico hun geld nooit te krijgen.

Iedereen met een intellectueel beroep in de bouwsector moet verzekerd zijn

De commissie voor het Bedrijfsleven gaf zijn goedkeuring, dus moeten iedereen met een intellectueel beroep in de bouwsector - architecten, ingenieus, landmeters-experten, enzovoort - op elk contractueel document van zijn kantoor de naam en het ondernemingsnummer van de verzekeringsonderneming vermelden, naast het nummer van het contract dat hij afsloot om zijn beroepsaansprakelijkheid te verzekeren.

Basisbankdienst voor ondernemingen

Een ondernemer een ‘tweede kans’ bieden, heeft weinig zin als hij geen bankrekening bij de bank van zijn keuze kan openen. Vandaar het voorstel om elke onderneming een basisbankdienst aan te bieden, in combinatie met de mogelijkheid om zowel online als in de kantoren van de kredietinstelling voor diensten en verrichtingen terecht te kunnen.

Mobiliteitsvergoeding en nieuwe werkgever
Werknemers die een bedrijfswagen gebruiken kunnen, als ze dat wensen, die inruilen voor een mobiliteitsvergoeding. Maar wat als je voor een ander bedrijf gaat werken? In dat geval moet de werkgever de werknemer ten laatste op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst afloopt, een document overhandigen waarin bepaalde informatie is opgenomen.
Rechtsbijstand aftrekbaar

Wie een rechtsbijstandsverzekering afsluit, zal voortaan 40% van de betaalde premie van de belastingen kunnen aftrekken. Er geldt wel een bovengrens van 310 euro. Het belastingvoordeel voor het belastingjaar 2020 bedraagt met andere woorden 124 euro.

Innovatiepremies verlengd

Goed nieuws: in het wetsvoorstel tot uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2019-2020 is vastgelegd dat het stelsel van de innovatiepremies, dat op 1 januari van dit jaar afliep, voor de periode 2019-2020 wordt verlengd. Aangezien de premie 100% netto is, is dat zeer interessant.

Cash betalingen verplicht afgerond

Omdat de stukken van één, twee en vijf cent hoge kosten genereren in vergelijking met hun nominale waarde, gaf de regering handelaars de toestemming om, als ze dat wensten, de bedragen voor de klant af te ronden. Die maatregel leverde echter niet het gewenste resultaat op. Uit een enquête van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) begin 2018 blijkt dat slechts drie op de tien handelaars de bedragen afronden. Daarom wil de regering versneld de verplichte afronding invoeren voor alle cash betalingen.

Weg met de 45.000 euro-regel

De sinds zijn aankondiging verguisde 45.000 euro-regel werd uiteindelijk door de commissie voor de Financiën en de Begroting in alle stilte weer begraven, of toch de dubbele bestraffing die hij inhield. In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting wilde de regering immers een boete/sanctie in de vorm van een afzonderlijke aanslag ten belope van 5% invoeren voor alle kmo’s waarvan de bedrijfsleiders er niet in slagen om zichzelf een bezoldiging van minstens 45.000 euro per jaar of 50% van de winst van het afgelopen boekjaar toe te kennen.

Elektronische bonusplannen

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, ook wel bonusplannen genoemd, zijn populair en daar zit het fiscale gunstregime voor iets tussen. De RSZ beschouwt de bonus tot 3.383 euro bruto (in 2019) per kalenderjaar en per werknemer niet als bezoldiging. Er is wel een solidariteitsbijdrage van 13,07% verschuldigd, maar het saldo (2.941 euro) is belastingvrij. De werkgever van zijn kant betaalt slechts een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 33%.

Snellere uitbetaling van levensverzekeringen

Sommige maatschappijen talmen met de uitbetaling van levensverzekeringscontracten, in die mate zelfs dat de ombudsman de regering vroeg om op te treden. Dat is nu gebeurd. Een verzekeraar die een vraag krijgt tot storting van het kapitaal of de rente van een levensverzekeringscontract, moet de begunstigden binnen de twee weken een schriftelijk overzicht bezorgen van alle documenten en informatie die zij hem moeten verschaffen.
Info
Omzendbrief belasting op effectenrekening

Omzendbrief betreffende de belasting op effectenrekeningen, met voorbeelden van bijzondere situaties met betrekking tot het bepalen van de referentieperiodes en -punten, en tot de berekening van de gemiddelde waarde als belastbare basis.
 

Informatie aanvullend pensioen

Aanvullend pensioen - Informatie voor werkgevers

FAQ onroerende inkomsten

FAQ onroerende inkomsten 

Archives
Rue de la Loi
Diverse fiscale bepalingen

Wet houdende diverse fiscale bepalingen 2019-I. - BS 15 mei, p. 46.579

Bepalingen inzake btw - Wijziging belastingvermindering voor giften

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en tot wijziging van de belastingvermindering voor giften - BS 15 mei, p. 46.586

Invoering van een Burgelijk Wetboek

Wet tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 "Bewijs" in dat Wetboek - BS 14 mei, p. 46.353

Archives
Belga News

Trends Most Popular