Find

Trends Top Blog

This blog contains short and relevant information on current affairs (Dutch and French). Subscribe to our weekly newsletter to receive the items by mail.

Betalingsuitstel: risico op sneeuwbaleffect

Het idee lijkt eenvoudig en efficiënt. De sterkste ondernemingen gunnen bedrijven die het moeilijker hebben wat soepelere betalingstermijnen. In ruil daarvoor krijgen ze een fiscaal duwtje in de rug en kunnen ze rekenen op trouwe klanten. Zijn er ook risico's aan verbonden?

Schuldsaldoverzekering: weggegooid geld?

Als het over consumentenkrediet gaat, is een schuldsaldoverzekering een duur product dat een povere dekking biedt, aldus de PS, die komt met cijfers uit een onderzoek van de FSMA, waaruit blijkt dat de verzekeraars jaarlijks voor dat type verzekering zowat 65 miljoen euro opstrijken. Meer dan de helft van dat bedrag (53%) gaat naar kosten en commissielonen.

Geen onderzoeksrechters meer in de toekomst

De huidige pandemie overheerst weliswaar de parlementaire debatten, maar ook in andere, langlopende dossiers wordt er vooruitgang geboekt. Een daarvan is de modernisering van ons strafprocesrecht, dat nog uit de tijd van Napoleon dateert. De hervorming kwam in 2014 op gang en brengt een grote verandering teweeg door de afschaffing van de onderzoeksrechter en de verschuiving naar een uniek onderzoeksmodel dat door het openbaar ministerie wordt geleid.

Elke weigering om een rekening te openen moet worden gemotiveerd

Al jaren is het aanhouden van een bankrekening bij een in België gevestigde kredietinstelling een voorwaarde om als ondernemer zaken te kunnen doen in dit land. In de praktijk stellen de banken zich echter alsmaar terughoudender op. Krachtens de antiwitwaswet van 18 september 2017 moeten banken voldoen aan heel wat controleverplichtingen. Bij miskenning van de wet kunnen zij zware straffen krijgen.

Nog gesloten sectoren slaken hulpkreet

Covid-19 doet nog steeds de ronde en dus kunnen bepaalde activiteiten door hun aard moeilijk weer van start gaan. Via de Hoge Raad voor de Zelfstandigen vragen hun vertegenwoordigers echter aan de overheid om concrete data voor te stellen voor de sectoren die nog stilliggen, om een aantal vragen inzake investeringen, contracten en personeel weg te nemen.

Het UBO-register zal worden geraadpleegd

Om te vermijden dat bedrijven die pas in oktober of december 2020 de belasting kunnen vooraf betalen die ze voor het inkomstenjaar 2020 verschuldigd zijn, daarvoor worden gestraft, besliste de regering om de tarieven voor de vermeerdering te verlagen.

Verruiming van de wet betreffende het welzijn naar bepaalde zelfstandigen

Omdat de veiligheid en de gezondheid van de werknemers haar essentieel lijken, zou de PS graag van het huidige einde van de lockdown gebruikmaken om het toepassingsgebied van de wet betreffende het welzijn te verruimen naar zelfstandigen die zich in een “onevenwichtige arbeidsverhouding” ten opzichte van hun opdrachtgever bevinden.

De koopjes starten op 1 augustus

Om de nefaste gevolgen van de Covid-19-crisis toch enigszins te verzachten, stelde de Hoge Raad voor de zelfstandigen op 8 april al voor om snel gemakkelijk uitvoerbare maatregelen te nemen, waaronder het uitstel van de zomerkoopjes tot 1 augustus. Dat is nu gebeurd.

Lagere premies voor de BA auto?

Tijdens de lockdown heeft een groot aantal mensen zijn auto niet gebruikt. Daardoor is de schadelast voor de verzekeraars gedaald en dat leidt tot een steeds dringender oproep om de premies te verlagen. De verzekeringsmaatschappijen herinneren er echter aan dat eventuele aanpassingen van premies gebeuren op basis van gegevens over langere periodes.

Tijdelijke werkloosheid voor gepensioneerden

Het kan een paradoxale maatregel lijken. En toch... Gezien onze bescheiden wettelijke pensioenen, zorgden heel wat gepensioneerden voor een extraatje, dat nu door Covid-19 is weggevaagd. Wie ouder is dan 65 en gepensioneerd, maar wat bijverdient, heeft immers geen recht op een uitkering voor tijdelijke werkloosheid.

Elektriciteit en gas: kmo’s slecht beschermd?

Bij de omzetting van het derde energiepakket met als doel de liberalisering van de energiemarkt, zijn in onze wetten betreffende elektriciteit en gas wel maatregelen ter bescherming van kmo’s opgenomen, maar die zijn ruimschoots ontoereikend.

Corona-ouderschapsverlof

Het op 2 mei door de Ministerraad goedgekeurde ouderschapsverlof maakt het voor werknemers die gedurende minstens een maand met een arbeidsovereenkomst voor hun werkgever aan de slag zijn, om met toestemming van die laatste hun prestaties met 1/5 of halftijds te verminderen, zodat ze zich kunnen bezighouden met hun kinderen die nog geen 12 jaar oud zijn.

Rechtsbijstand aftrekbaar

Om de rechtsbijstandsverzekering toegankelijker te maken, voerde de regering een belastingvermindering in voor premies betaald vanaf 1 oktober 2019. De op 1 september 2019 lopende, individueel afgesloten rechtsbijstandsverzekeringscontracten die, desgevallend na wijziging, aan de minimale voorwaarden in de wet van 22 april 2019 beantwoorden, komen eveneens in aanmerking.

Voorlopig 15% minder starters in 2020

Omwille van de huidige onzekerheid zullen heel wat ondernemers hun plannen om een zaak te starten tijdelijk of zelfs definitief in de koelkast stoppen, uit angst dat hun droom misschien wel een nachtmerrie wordt.

Voorafbetalingen versoepeld

Omdat ze niet tevreden was over de manier waarop de belastingen van de vennootschappen werden geïnd, verzesvoudigde de regering-Michel in twee jaar tijd het geldende boetepercentage bij onvoldoende voorafbetalingen. Dat laatste bedraagt momenteel 6,75% voor ondernemingen en vormt een groot probleem voor de bedrijven die door de huidige pandemie geen liquide middelen meer hebben.

De gewestpremies zijn netto

Omdat het niet de bedoeling is enige belasting te heffen op de gewestelijke steunmaatregelen, “is besloten om elke vorm van financiële steun vanwege de gewesten vrij te stellen van inkomstenbelasting”, zo verklaart de regering in haar wetsontwerp houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de Covid-19-pandemie.

Uitkering voor zieke zelfstandigen vanaf dag één

Sinds juli 2019 ontvangen zelfstandigen die langer dan zeven dagen ziek zijn, vanaf de eerste dag een ziekte-uitkering. De ziekteperiode start echter maar vanaf de dag waarop de arts het getuigschrift arbeidsongeschiktheid heeft getekend. Het is dan ook belangrijk dat de zieke zelfstandige snel naar de dokter gaat.

Opzeggingstermijnen geschorst

In de arbeidsovereenkomstenwet is bepaald dat de looptijd van de opzeggingstermijn voor opzeggingen gegeven door de werkgever, die werden gegeven voor of tijdens een periode van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst ingevolge economische redenen, wordt opgeschort tijdens die periode van schorsing.

Efficiënter kan in supply chain ook duurzamer betekenen

Met de verspreiding van het coronavirus blijkt hoe belangrijk transparantie is in de hedendaagse supply chain. De digitalisering van de hele toeleveringsketen is noodzakelijk om de risico’s juist in te schatten en snel en adequaat te reageren.

Eerste resultaten stresstest - Het wordt lastig voor onze kmo’s.

Ondertussen zitten we al zes weken in lockdown en worden bedrijven met een aanzienlijke vertraging of zelfs volledige stilstand van hun activiteiten geconfronteerd. Daarom onderzocht Trends Business Information de impact van de coronacrisis op onze ondernemingen. Via een stresstest wordt gemeten in welke mate en hoe lang een bedrijf weerbaar is in dergelijke context.

De algemene vergadering uitstellen?

Dat kan. Niet alle ondernemingen kunnen immers vergaderingen op afstand organiseren. Andere verkiezen te wachten tot de situatie weer normaliseert. Zelfs als er al een bijeenroeping plaatsvond voor de vergadering, blijft uitstel mogelijk, op voorwaarde dat de aandeelhouders en de leden daar op een correcte manier van op de hoogte worden gebracht.

Bezoldigingen: strijd om een ratio

Ze wordt wat overschaduwd door de huidige pandemie, maar de omzetting naar Belgisch recht van Richtlijn 2017/828 wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, steunt op vier elementen: de identificatie door de onderneming van elke aandeelhouder zodra die 0,5% van de stemrechten heeft, meer transparantie bij de institutionele beleggers inzake beheer, meer transparantie inzake transacties van en naar verbonden partijen en nieuwe verplichtingen inzake de bekendmaking van de bezoldiging van de bestuurders.

Gedaan met 6.000 euro onbelast bijverdienen

Na de Tax op Beursverrichtingen volgt er voor de regering-Michel een nieuwe tegenslag met de gedeeltelijke vernietiging van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie. Het gaat om de mogelijkheid om in verenigingsverband jaarlijks tot 6.000 euro occasioneel bij te verdienen.

Een interimdividend?

Hoewel er dit jaar wellicht niet veel ondernemingen geneigd zullen zijn om het te doen, is in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de mogelijkheid opgenomen om de winst van het lopende boekjaar uit te keren, op voorwaarde dat het nettoactief van de vennootschap niet negatief is of dat wordt door de uitkering van de winst.

COVID-19: verzekeringen behouden

In het kielzog van de banksector kondigt ook de verzekeringssector inspanningen aan. De vertegenwoordigers van de sector wijzen erop dat in sommige verzekeringsdekkingen - arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid enzovoort - reeds is opgenomen dat de premie achteraf kan worden aangepast indien er sprake is van gereduceerde activiteiten.

Uren van studenten tellen niet

Om de werkdruk in bepaalde sectoren te verlichten, besliste de regering om geen rekening te houden met de uren die studenten in het tweede kwartaal van 2020 presteren. Zelfs als zijn contingent van 475 uren per jaar reeds in het eerste kwartaal op is, is voor alle in het tweede kwartaal gepresteerde uren een solidariteitsbijdrage mogelijk in plaats van de gewone bijdragen.

Bonusplan voor het einde van maand

Bonusplannen met een referteperiode van een volledig kalenderjaar moeten voor eind april ingediend worden. Er kunnen zich twee situaties voordoen. In de eerste is er voor de betrokken groep werknemers een vakbondsafvaardiging aanwezig. In dat geval moet het bonusplan worden ingediend via het verplichte papieren model van cao.

Zko’s zijn veel kwetsbaarder

De Economic Risk Management Group, die op 19 maart op vraag van de federale regering werd opgericht en wordt voorgezeten door gouverneur van de Nationale Bank Pierre Wunsch en door arts Piet Vantemsche, ondervoorzitter van de Boerenbond, heeft de opdracht om enerzijds de schade in kaart te brengen die de huidige pandemie veroorzaakt en anderzijds de risico’s tijdig op te sporen om er zo snel mogelijk een remedie voor te vinden.

De horeca komt altijd terug

De horeca kijkt aan tegen een verlies van een zevende van de jaaromzet, of 2,3 miljard euro. “De economische schade zal enorm zijn.” En toch is de horeca een blijver, als het coronavirus is uitgewoed.

Coronavirus: FAQ en informatie-overzicht

Omdat alles extreem snel evolueert, besloot de FOD Financiën een informatie-overzicht coronavirus Covid-19 online te zetten, waarin niet alleen de fiscale ondersteuningsmaatregelen in het kader van de pandemie gedetailleerd zijn opgenomen, maar ook de Belgische en Europese fiscale en financiële beslissingen.

Coronavirus: elf nieuwe maatregelen

De strijd van de samenleving tegen het coronavirus is een race tegen de tijd en er worden op sociaal-economisch vlak dan ook heel wat maatregelen genomen. Zo keurde de kern op 11 april 11 nieuwe eenvoudige besluiten of volmachtsbesluiten goed, waaronder bijvoorbeeld het instellen van een tijdelijk moratorium op faillissementen van bedrijven.

Maaltijdcheques en afwezigheidsdagen

Door de verspreiding van het coronavirus zijn heel wat werknemers tijdelijk werkloos wegens overmacht. Anderen zijn vrijgesteld van prestaties met behoud van loon. Veel van die werknemers hebben recht op maaltijdcheques. In de huidige stand van de wetgeving zijn maaltijdcheques echter alleen vrijgesteld van bijdragen als ze toegekend worden voor dagen waarop er effectieve arbeidsprestaties worden geleverd.

Oneerlijke incassobureaus

Het moet een rendabele business zijn, anders zouden er niet zo snel nieuwe frauduleuze incassobureaus bij komen. In 2019 kreeg de FOD Economie immers 2.583 meldingen van frauduleuze bureaus binnen, tegenover slechts 314 in 2017. Vaak opereren de fraudeurs uit voorzorg vanuit het buitenland, zodat de FOD Economie om ze te kunnen aanpakken, aan de bevoegde toezichtsautoriteiten moet vragen om op te treden, wat die laatste niet altijd doen.

Een charter voor leningen

Twee charters, een voor hypothecaire kredieten en het andere voor kredieten, moeten particulieren en ondernemingen geruststellen. Beide groepen moeten hun krediet gedurende een periode van maximaal 6 maanden niet terugbetalen. De interesten blijven wel verschuldigd. Zodra de periode van het uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen.

Belastingen: twee maanden langer om te betalen

Als gevolg van de coronacrisis besliste de regering om de uiterste betaaldatum voor aanslagbiljetten gevestigd vanaf 12 maart 2020 met twee maanden te verlengen. De verzendingsdatum vindt u rechts bovenaan de brief. Om technische redenen was het niet mogelijk om die termijn voor de aanslagbiljetten verstuurd tot en met 27 maart 2020 aan te passen.

Een inbreuk van niveau 3 of 4? Geen overheidsopdrachten meer!

De overheid en wie voor de overheid werkt, zo stelt de CD&V, “hebben een voorbeeldfunctie”. Daarom vraagt de partij een verbod op elke deelname aan een overheidsopdracht gedurende een jaar voor plegers van inbreuken van niveau 3 zoals bedoeld in het Sociaal Strafwetboek. Voor inbreuken van niveau 4 zou een verbod van vijf jaar gelden.

Verdeling van pensioenrechten tussen partners

Omdat het vaak moeilijk is om privéleven en werk te verenigen, zijn er heel wat koppels waarbij een van de partners minder gaat werken of zijn loopbaan onderbreekt. De financiële gevolgen van die keuzes vormen nauwelijks een probleem zolang het koppel samen blijft: ze worden immers solidair gedragen door de partners. Wanneer er sprake is van een breuk, is dat echter niet langer het geval.Subscribe to newsletter Your advertisement in our newsletter?
Info
European comparison of electricity and natural gas prices

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers
 

FAQ gevolgen van coronacrisis op aanvullende pensioenen

FAQ over de gevolgen van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen

Gids tegen verspreiding Covid-19 op het werk

Generieke gids om de verspreiding van covid-19 op het werk tegen te gaan

Rue de la Loi
Schorsing van termijnen inzake civiele veiligheid

Wet houdende schorsing van bepaalde termijnen betreffende de civiele veiligheid - BS 20 mei, p. 36.924

Besluit inzake arbeidsongeschiktheid tvv zelfstandigen

Koninklijk besluit tot tijdelijke schorsing, ingevolge de Covid-19-pandemie, van de toepassing van de voorwaarde dat het tijdvak van arbeidsongeschiktheid in de uitkeringsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten ten vroegste kan aanvangen op de datum van ondertekening van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid - BS 20 mei, p. 36.925
 

Uitzonderlijke maatregelen inzake pensioenen en sociale zekerheid

Wet houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de Covid-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid - BS 18 mei, p. 35.756