Find

Trends Top Blog: Archives

This blog contains short and relevant information on current affairs (Dutch and French). Subscribe to our weekly newsletter to receive the items by mail.

Een boete in uw eBox?

Dat kan. Sinds vorige maand worden verkeersboetes gedigitaliseerd. In eerste instantie worden ze zowel op papier als digitaal verzonden. In een latere fase krijgen overtreders die hun eBox gebruiken ze alleen nog digitaal. Indien de overtreder niet reageert op het proces-verbaal en de onmiddellijke inning, wordt de aanmaning in beide formaten verstuurd.

Cash for car in de prullenmand

Weinigen zullen de verdwijning betreuren van deze onzinnige maatregel, die op geen enkele manier beantwoordde aan het officieel beoogde doel: het aantal auto’s doen afnemen, waardoor ook de verkeersopstoppingen en de daarmee samenhangende economische en gezondheidsproblemen zouden verminderen.

Wordt de sperperiode afgeschaft?

Officieel mogen de sectoren van kleding, lederwaren en schoenen gedurende een maand voor de soldenperiode geen prijsverminderingen aankondigen. Dat wordt gewoonlijk de sperperiode genoemd. Die wordt echter uitgehold door de ‘fluistersolden’ en door kortingen bij aankoop van meerdere artikelen.

Langetermijnsparen en de Brexit

Na de Brexit zal het leven niet altijd over rozen gaan. Vanuit een streven naar rechtszekerheid stelt de regering voor om een overgangsperiode in te voeren voor bepaalde voordelen die verbonden zijn aan verzekeringscontracten zoals het aanvullend pensioen, langetermijnsparen of pensioensparen.

Aanvullend pensioen bij scheiding

Aangezien een scheiding niet altijd vlekkeloos verloopt, zag de wetgever zich gedwongen om regels uit te werken. Tot nu toe sprak hij zich echter nog niet uit over het aanvullend pensioen, waarvan de verdeling vaak gebeurt op basis van de krachtsverhoudingen.

Naar aangifte met punten?

Dat is één van de 55 ideeën in het Actieplan sociale fraudebestrijding 2020 dat minister De Backer voorstelde. Het komt uit Groot-Brittannië, waar er een app bestaat die fighting slavery heet en waarmee de Britten mensenhandel in de carwashsector kunnen signaleren.

Wie kan weten wat hij wanneer gaat vinden?

Is het redelijk om van een onderzoeker te eisen dat hij een precieze datum opgeeft waarop hij zal vinden wat hij zoekt? Dat is wat de wetgever vraagt van de ondernemingen die onderzoekers aanwerven.

KI x 1,8492

Dat is de formule voor het geïndexeerde kadastraal inkomen voor het belastingjaar 2020, dat tot op de euro naar boven of naar beneden moet worden afgerond naargelang het getal na de komma boven of onder vijftig cent uitkomt.

Flitscontroles aangekondigd

Beter voorkomen dan genezen... Met die oude wijsheid voor ogen kondigt de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) voor het lopende jaar flitscontroles aan in verschillende sectoren. De acties zijn vooral informatief en preventief bedoeld, maar dat neemt niet weg dat de inspectiediensten zullen optreden en beboeten wanneer ze ernstige inbreuken vaststellen.

Belasting op de effectenrekeningen is terug

Alweer prutswerk zoals je het alleen in België vindt. Omdat het geld zo goed als op was, stelde de regering in maart 2018 een belasting voor van 0,15% op effectenrekeningen waarop meer dan 500.000 euro staat, maar ze maakte daar tegelijkertijd zoveel uitzonderingen op - bijvoorbeeld voor effecten op naam - dat de maatregel discriminerend werd. Tijdens het onderzoek barstte de kritiek los.

De fiscale dialoog wordt elektronisch

Voortaan zal het merendeel van de communicatie tussen de FOD Financiën en de belastingplichtigen via een website gebeuren. Die wordt uiteraard beveiligd. Dat besliste de Ministerraad, die onlangs een voorontwerp van wet goedkeurde om de wijziging officieel te maken. Professionelen en rechtspersonen zullen verplicht worden om via de website hun rechten en verplichtingen te vervullen.

Economisch waarschuwingsrecht

In onze sociale wetgeving is opgenomen dat ondernemingen met een ondernemingsraad regelmatig via die laatste informatie aan de werknemers moet bezorgen. Die informatie wordt echter a posteriori gegeven, waardoor geen preventieve acties mogelijk zijn, zo luidt de kritiek van de groenen, die opnieuw vragen om een economisch en sociaal waarschuwingsrecht in te stellen.

Zelfstandigen bij een harde Brexit

Zelfstandigen die moeilijkheden zullen ondervinden door een mogelijke harde Brexit op 31 januari 2020, krijgen betalingsfaciliteiten. Zij kunnen op hun verzoek de betaling van hun voorlopige bijdragen in het sociaal statuut der zelfstandigen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 met een jaar uitstellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen worden aangerekend en zonder invloed op uitkeringen.

Jaarrekening in het Engels

Voortaan kan het. Overeenkomstig de wetgeving op het gebruik van de talen moeten vennootschappen hun jaarrekening indienen in (één van) de officiële talen van de taalkundige regio waar de rechtspersoon is gevestigd. De jaarrekening of geconsolideerde rekening en de andere in te dienen stukken moeten in één en dezelfde taal zijn opgesteld.

Kunstaankopen aftrekbaar als beroepskosten?

Uitgaand van het principe dat kunst onmisbaar is voor de goede werking van een samenleving, menen de liberalen dat kunstwerken die door ondernemingen worden aangekocht als beroepskosten zouden moeten worden beschouwd en in die hoedanigheid onder afschrijvingen zouden moeten vallen.

Vakbondsafgevaardigden overbeschermd

Sinds 1991 geldt er voor vakbondsafgevaardigden een bijzondere bescherming op het gebied van ontslag. Ze kunnen immers alleen worden ontslagen om een voorafgaand door de arbeidsrechter erkende dringende reden of om voorafgaand door het bevoegde paritaire orgaan erkende economische of technische redenen.

Drie keer een tweede kans voor loontrekkenden?

Dat is wat de groenen opnieuw voorstellen, opdat werknemers in een wereld waarin vaardigheden, kwalificaties en behoeften bij de ondernemingen voortdurend veranderen, de nodige veerkracht kunnen vinden om nieuwe mogelijkheden te benutten, terwijl ze door de sociale zekerheid gedekt blijven.

Bezoldiging en winst mogen niet worden verward

In principe is het natuurlijke personen niet toegestaan om de tenlasteneming van verliezen van een onderneming fiscaal af te trekken als beroepskosten. De wetgever voerde echter een uitzondering in voor bedrijfsleiders die dergelijke verliezen ten laste nemen met het oog op het behoud van beroepsinkomsten.

Betere reglementering van gebundeld aanbod

Als het om vastgoedkrediet gaat, is koppelverkoop verboden. Gebundelde verkoop daarentegen is wel toegelaten. Het verschil tussen de twee is soms subtiel. Koppelverkoop is het aanbieden van een kredietovereenkomst als onderdeel van een pakket met andere onderscheiden financiële producten of diensten, terwijl bij gebundelde verkoop een lagere rentevoet wordt aangeboden als de klant aanvaardt om meerdere, afzonderlijk door de kredietgever aangeboden contracten aan te gaan.

Neerleggingskosten verhoogd

Alles wordt duurder. Lees hier meer over de recente ontwikkelingen omtrent de geïndexeerde kosten voor het neerleggen van de jaarrekeningen. Bij laattijdige neerlegging worden de neerleggingskosten verhoogd met verschillende toeslagen.

Hoe is het met de King in Cash?

De liquiditeit van een onderneming wordt vaak in één adem genoemd met de solvabiliteit en rentabiliteit. Ze zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een onderneming heeft nood aan voldoende liquiditeit om de handelscyclus te doen draaien. Te veel geld – en er niets mee doen – zet dan weer de algemene rentabiliteit onder druk, verhoogt het balanstotaal en heeft een negatieve impact op de solvabiliteit.

Verwijlinteresten: wettelijke rentevoet vermeerderd met 10%

Wanneer de contractuele voorwaarden van een onderneming voorzien in de aanrekening van kosten voor niet tijdig betaalde facturen, mag de rentevoet niet hoger liggen dan de wettelijke rentevoet vermeerderd met 10%, zo wordt verduidelijkt in een tekst waarin uiteenlopende voorstellen betreffende de minnelijke invordering van schulden zijn samengebracht en die onlangs door de Kamer werd goedgekeurd.

Gedaan met apenmunt?

De teksten van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en van de wetgever zijn duidelijk: “Employers shall be prohibited from limiting in any manner the freedom of the worker to dispose of his wages.” Hoewel het in de praktijk mogelijk is om met maaltijdcheques of ecocheques andere zaken te kopen dan maaltijden of ecologische producten, is de vrijheid van de werknemer om vrij over zijn loon te beschikken, in beide gevallen beperkt.

Ontvangstbewijzen: wat moeten we daarmee?

Al honderd jaar moeten handelaars een boekhouding bijhouden om op hun inkomsten te kunnen worden belast. Beoefenaars van vrije beroepen stellen echter geen daden van koophandel. Om dat probleem te omzeilen, verplichtte de wetgever hen destijds om een gedagtekend en ondertekend ontvangstbewijs uit te reiken telkens wanneer zij hun erelonen, commissielonen of om het even welke andere bezoldiging ontvangen

Afwezig wegens onvruchtbaarheid

Dankzij de vooruitgang in de geneeskunde kunnen mensen die dat wensen een fertiliteitsbehandeling volgen. Die behandeling kan echter zwaar zijn en vereisen dat de betrokkene meermaals afwezig is van zijn werk. Het is dan ook nodig, zo stelt het cdH, om die personen een bijkomende bescherming te bieden.

30.000 euro inkomsten vrijgesteld van belastingen?

Op tien jaar tijd is het aantal werkende gepensioneerden meer dan verdubbeld: in het tweede kwartaal waren ze met zowat 66.000. Zij werken niet allemaal uit noodzaak. Bijna de helft (48%) is om niet-financiële redenen actief. Ze ondervinden echter wel allemaal een belastingdruk die hen dubbel treft. Gepensioneerden die bijverdienen, betalen evenveel sociale bijdragen als jongere, niet-gepensioneerde collega’s, maar ze zijn minder goed verzekerd.

Receptiekosten of publiciteitskosten?

Wanneer een evenement bedoeld is om producten of diensten bij potentiële klanten aan te prijzen, zijn de kosten ervoor volledig aftrekbaar, meende de vroegere minister van Financiën, maar het Hof van Cassatie denkt daar anders over. Op 22 februari en 22 maart velde het hof immers arresten waarin het stelt dat receptiekosten altijd voor 50% aftrekbaar zijn, zelfs wanneer die kosten een publicitair doel hebben.

De solidariteitsbijdrage was oorspronkelijk tijdelijk

Al een kwarteeuw wordt er een solidariteitsbijdrage van 0,5 tot 2% geheven op pensioenen, rentes en andere aanvullende voordelen zodra die boven een brutobedrag van 2.595 euro bruto per maand voor een alleenstaande uitkomen. In werkelijkheid gaat het om een tijdelijke crisisbelasting die het voor ons land mogelijk moest maken om in de eurozone te stappen.

Eerder carry-back dan carry-forward

Landbouwers lijden dusdanig onder het alsmaar onvoorspelbaarder wordende weer, dat de regering het mogelijk maakte om fiscale verliezen die worden geleden als gevolg van ongunstige weersomstandigheden af te trekken van beroepsinkomsten uit voorgaande periodes in plaats van die uit volgende periodes.

De dividendenkassa rinkelt

Dankzij rubriek 694 van de resultatenrekening krijgen we een duidelijk beeld van de dividenden die aan de aandeelhouders uitgekeerd worden. Voor boekjaar 2018 passeren een aantal van die aandeelhouders flink langs de kassa en ligt het totaal uitgekeerde bedrag opvallend hoger dan de jaren ervoor.

Cashbetalingen afronden: wat met de btw?

Zoals steeds in ons land, is niets eenvoudig. Het wordt zelfs ronduit ingewikkeld wanneer een klant in een winkel tegelijkertijd producten koopt waarop 21% en 6% btw moet worden betaald.

Wordt de krant duurder?

Dat staat ons in elk geval te wachten als de staat de concessie aan bpost voor de verdeling van erkende kranten en tijdschriften niet vernieuwt. Dat moet eind 2020 gebeuren.

Geen sprake van sabotage van de sociale verkiezingen

Bij elke sociale verkiezing zijn er werkgevers die op al dan niet subtiele wijze trachten de werknemers die zich kandidaat willen stellen, te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door hun bepaalde voordelen te bieden als ze van hun kandidatuur afzien.

Ouderschapsverlof tot 15 jaar in plaats van tot 12 jaar

Onder de themaverloven kent het ouderschapsverlof een groot succes: 76.997 onderbrekingsvergoedingen voor ouderschapsverlof werden in juli gestort, wat neerkomt op een stijging van 7,8% op jaarbasis.

Eerste boekhoudkundige ruling

Het heeft lang geduurd. Drie jaar na de invoering ervan in ons recht via de wet van 12 december 2016 (BS 20 december), kan de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) eindelijk haar eerste Individuele Beslissing inzake Boekhoudrecht publiceren. De beslissing betreft een correctie van de jaarrekening bij het einde van een contract voor onroerende leasing.

Reparaties: 6% in plaats van 21%

Veroudering is een vorm van verspilling, vindt het cdH. Daarom stelt de partij een reeks maatregelen voor, waaronder de verplichte vermelding op de verpakking van de levensduur en de reparatiemogelijkheden bij alle voor verkoop bestemde goederen. Elke reclame voor een product moet bovendien in bevattelijke taal, goed zichtbaar en ondubbelzinnig de levensduur van het product vermelden.

Baremashopping inperken

Dat is wat de FOD Werkgelegenheid in een memorandum vraagt aan de volgende regering. De FOD wil onder andere een herziening van de wet op de groepering van werkgevers. Volgens de huidige wetgeving moet de minister van Werkgelegenheid in de toelating aangeven dat hij het paritair orgaan erkent waaronder de groepering valt.

Btw-vrijstelling: 25.000 of 85.000 euro?

Wordt het bedrag van 25.000 euro waaronder kleine ondernemingen zijn vrijgesteld van btw binnenkort opgetrokken? Aan een CD&V-volksvertegenwoordiger die zich daar in de commissie voor de Financiën zorgen over maakte, bevestigde minister Alexander De Croo dat een voorstel van richtlijn, houdende de hervorming van de vrijstelling voor kleine ondernemingen, werd goedgekeurd tijdens de Ecofinraad eerder deze maand.

Weg met de kassabonnetjes?

Dat is sneller gezegd dan gedaan. In de senaat werd een voorstel van resolutie ingediend dat inhoudt dat een kassabonnetje alleen wordt afgedrukt op vraag van de consument. Het papieren bonnetje zou bovendien binnen de drie jaar volledig door een elektronisch bonnetje worden vervangen.

Deeleconomie: verliezen zijn aftrekbaar

De bruto-inkomsten uit de deeleconomie, verenigingswerk en occasionele diensten tussen burgers is vrijgesteld van belastingen zolang ze niet meer dan 3.830 euro per jaar bedragen. Geïndexeerd is dat 6.130 euro voor het belastingjaar 2019 en 6.250 euro voor 2020. Komen de inkomsten boven die bedragen uit, dan worden ze tegen 33% als diverse inkomsten belast.

Geen wachttijd meer voor zelfstandigen

Sinds de hervorming van de wachttijd voor zelfstandigen genieten de zelfstandigen van wie de arbeidsongeschiktheid langer dan zeven dagen duurt vanaf de eerste dag een dagvergoeding voor de hele arbeidsongeschiktheidsperiode, op voorwaarde dat ze daarvoor vanaf de eerste dag de nodige stappen ondernemen.

Daar is de collectieve schadeafwikkeling weer

De CD&V dient in de Kamer opnieuw haar wetsvoorstel in om in ons recht een procedure voor collectieve schadeafwikkeling in te voeren. In eerste instantie worden beide partijen uitgenodigd een akkoord te bereiken over schadeloosstelling, dat vervolgens door een rechter moet worden gehomologeerd om het bindend te maken.

Cash in plaats van maaltijdcheques of ecocheques

Waarom zouden we de systemen met maaltijdcheques en ecocheques niet afschaffen en vervangen door een nettovergoeding? Het is niet de eerste keer dat de Open Vld de vraag stelt. De twee types cheques zijn weliswaar steeds vaker elektronisch, maar dat neemt niet weg dat de administratieve kosten voor de toekenning ervan hoog blijven.

Degressiviteit van werkloosheidsuitkeringen aanpassen

Zelfs de overheid is voor! Met zijn tien stappen is het huidige systeem immers nodeloos ingewikkeld en, nog erger, demotiverend. Door de tien stappen blijft de daling van de uitkering per stap immers beperkt, zodat het systeem niet waarschuwend werkt voor werklozen.

Weerverlet en vakantiegeld

Voor de berekening van het vakantiegeld worden in principe alleen de arbeidsperiodes in aanmerking genomen. In de praktijk worden bepaalde periodes echter met arbeidsperiodes gelijkgesteld, bijvoorbeeld bij arbeidsongevallen, bij ziekte of bij zwangerschaps- en vaderschapsverlof.

Stem voor Fisconet

Het werkt nog niet altijd optimaal, maar Fisconet biedt wel een nagenoeg onuitputtelijke schat aan fiscale informatie. Zo kunnen ondernemingen er bijvoorbeeld de recentste beslissingen van de belastingadministratie op het gebied van ruling opzoeken of de fiscale rechtspraak.

Vijf uitdagingen voor de leasingsector

De tijd dat de leasingmaatschappijen op automatische piloot van recordjaar naar recordjaar raceten lijkt stilaan voorbij. De omzet groeit nog met dubbele cijfers, maar de winstgevendheid staat onder druk. De sector vindt zichzelf opnieuw uit.

Tweedehands auto’s: 113 punten waarover geen discussie meer mogelijk is

Bij alle rechtbanken weet men dat de verkoop van tweedehands auto’s een eeuwige bron van conflicten is. In een poging om daar een einde aan te maken, verplicht de wetgever sinds 1 november elke professional die een tweedehands auto aan een particulier verkoopt, om in 113 punten de staat van het voertuig, zijn onderdelen en de reserve-onderdelen te beschrijven.

Verbod op sommige kunststofproducten voor eenmalig gebruik

De PS anticipeert op de omzetting naar Belgisch recht van de Richtlijn 2019/904 betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu wanneer ze vraagt om ten laatste op 1 juli 2021 een verbod in te voeren op verscheidene plastic wegwerpproducten, zoals wattenstaafjes, bestek, borden, rietjes, roerstaafjes, stokjes bedoeld om te worden bevestigd aan en ter ondersteuning van ballonnen en voedselverpakkingen of bekers gemaakt van geëxpandeerd polystyreen.

Het Riziv recupereerde in 2018 bijna 10 miljoen euro

De toename van de controles, een perfectionering van de kruising van de databanken en de betere samenwerking tussen de diensten van de sociale inspectie hebben ervoor gezorgd dat de Dienst voor administratieve controle (DAC) van het Riziv in 2018 bijna 9,5 miljoen euro kon recupereren, tegenover 6,4 miljoen een jaar eerder.

Een onrechtmatig verkregen bewijs zou geldig kunnen zijn

Op fiscaal vlak moet de administratie bepaalde regels naleven en de belastingplichtige heeft rechten die hij tegenover haar kan laten gelden. Maar hoe kan een zeker evenwicht worden bewaard tussen die rechten en plichten, terwijl de belastingadministratie de mogelijkheid behoudt om fiscale fraude doeltreffend te bestrijden?

Drie dagen om een factuur te verzenden

Aangezien lonen maandelijks worden uitbetaald, is het logisch dat de consument 30 dagen de tijd krijgt om aan hem gerichte facturen te betalen. In de praktijk is die termijn echter aanzienlijk korter door de tijd die de ondernemingen nodig hebben om te factureren. De consument ziet bijna dagelijks hoe groot de verstreken tijd is tussen het moment waarop hij een factuur ontvangt en de datum die op het document staat.

Hypothecaire leningen: maximaal 90%

Vastgoed trekt alsmaar meer investeerders aan, wat maakt dat de Nationale Bank zich zorgen begint te maken over de kwetsbaarheid van onze hypotheekmarkt. Ze roept banken en verzekeraars dan ook op om voorzichtiger te werk te gaan bij de toekenning van leningen met een loan-to-value-ratio (LTV) - dat is de waarde van de hypotheeklening in verhouding tot de waarde van het vastgoed - die in haar ogen te hoog is.

Basisbankdienst voor ondernemingen

Naar analogie met de basisbankdienst voor particulieren vraagt de CD&V een basisbankdienst voor ondernemingen. Voor een ondernemer met een zelfstandige activiteit kan starten, moet hij of zij immers een zichtrekening openen bij een bank of een andere financiële instelling, maar voor sommigen is dat moeilijk.

Meerwaarden op aandelenopties belasten?

Een betere manier om een formule te doen verdwijnen, is er niet! Aandelenopties zijn uiteraard interessant door de eventuele meerwaarden die ze bieden. De PS ziet er dan ook een nog onontgonnen fiscale goudmijn in en vraagt opnieuw dat die meerwaarden zouden worden belast.

Te veel onrechtmatige bedingen bij autoverhuur

Dat is toch de mening van de bijzondere raadgevende commissie Onrechtmatige Bedingen, die er in een recent advies een tiental noemt, waaronder de bedingen waarin gesteld wordt dat de consument het voertuig in goede staat van werking heeft ontvangen. Daarmee wordt volgens de commissie de bewijslast omgekeerd. Het is aan de verhuurder om een voertuig ter beschikking te stellen dat conform een normaal te verwachten gebruik is; van de consument mag niet worden verwacht dat hij aantoont dat dit niet het geval is.

Overal elektronisch kunnen betalen

Ondanks de geleverde inspanningen, zo stelt de CD&V vast, betaalt de gemiddelde Belg nog steeds 63% van zijn aankopen cash, terwijl dat in Nederland met 45% gevoelig lager ligt. Om onze landgenoten aan te sporen vaker elektronische betaalmiddelen te gebruiken, stelt de partij voor om op het niveau van de bedrijven te werken en in het Wetboek van economisch recht een dubbele verplichting op te nemen.

Flitscontroles in de schoonmaaksector

Tussen 21 en 24 oktober voert de RVA nationale flitscontroles uit in de schoonmaaksector. Die controles kaderen in het actieplan tegen sociale fraude, opgesteld door de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en moeten ontradend werken: ze zijn bedoeld om overtreders ervan bewust te maken dat er een reële pakkans is.

Effectenrekening: de fiscus betaalt niet terug

De Raad van State had er nochtans voor gewaarschuwd: als het erom gaat de gegoede burger te belasten, lijkt een uitsluiting zonder meer van de effecten op naam allesbehalve evident. Er kan immers moeilijk worden aangenomen, zo vervolgt de raad, dat wie een aandelenportefeuille op naam aanhoudt waarvan de waarde hoger is dan de vrijstellingsgrens, niet evenzeer als een gegoede burger kan worden beschouwd.

Voorafbetalingen overdraagbaar

Sinds aanslagjaar 2005 worden de inkomsten van echtgenoten en wettelijk samenwonenden volledig apart belast. Dat betekent dat elk van beide partners alleen wordt belast op zijn eigen inkomsten en dat de belasting voor elk van hen afzonderlijk wordt berekend. De volledige decumulatie heeft tot gevolg dat voortaan voor elk van de echtgenoten of wettelijk samenwonenden nog slechts rekening wordt gehouden met de voorafbetalingen die hij zelf heeft gedaan.

Verplicht vaderschapsverlof

Het is een trend die bij de tijdsgeest past, maar de partijen lijken het er niet over eens te worden hoe lang het vaderschapsverlof moet worden. Tijdens de vorige regeerperiode vroegen de groenen en de PS om de invoering van een verplicht vaderschapsverlof van 15 dagen.

De fiscale afhankelijkheid van gepensioneerden beperken

Onze wetgeving, zo stelt het cdH, houdt geen rekening met handicaps te wijten aan feiten die zich na de leeftijd van 65 jaar voordeden en zijn vastgesteld. Dat is des te vervelender, omdat het risico op verwikkelingen met de leeftijd toeneemt en dat wanneer de drempel van 65 jaar eenmaal is overschreden, geen enkele fiscale schikking meer mogelijk is.

Kosten voor het zoeken naar een baan aftrekbaar

Krachtens de vaste rechtspraak worden de met het zoeken naar een baan gepaard gaande kosten die niet met de huidige beroepstoestand verband houden, maar wel met toekomstige beroepsactiviteiten, beschouwd als uitgaven van persoonlijke aard. Ze mogen dan ook niet als beroepskosten worden ingebracht.

Naar de kapper tussen 18 en 22 uur?

Waarom niet, vraagt de Open Vld zich af. De partij komt opnieuw met het voorstel “omdat in Nederland al lang” winkels van 5 uur ‘s ochtends tot 22 uur ‘s avonds open mogen zijn. Het voorstel, dat in 2013 voor het eerst werd ingediend, werd drie jaar later eindelijk bestudeerd in de commissie en met zes stemmen voor, één tegen en zes onthoudingen afgewezen.

Kosten voor een hobby aftrekken?

Je inkomsten als werknemer verminderen door een verlieslatende nevenactiviteit uit te oefenen: het kan een uitstekend idee lijken, maar het heeft zijn beperkingen. Zo liet een Vlaamse loontrekkende weten dat hij in bijberoep landbouwer was en trok in die hoedanigheid beroepskosten af, die hij wel kon aantonen, maar dat zo vaak deed dat het de fiscus begon te ergeren. Elk boekjaar werd immers afgesloten met een onevenwicht tussen uitgaven en inkomsten.

Dubbel stemrecht, ook voor ‘kleine aandeelhouders’

Privé-investeerders staan niet bepaald te drummen om aan de algemene vergaderingen van grote ondernemingen deel te nemen, maar als ze er zijn “is het beter dat ze dubbel stemrecht uitoefenen dan dat ze met schoenen naar de leden van de raad van bestuur gooien”.
 

Driehonderd euro voor sport en cultuur

In 2004, toen het voorstel na de Olympische Spelen voor het eerst werd ingediend, was het misschien wel een ‘Europese primeur’. De zoveelste nieuwe indiening vijftien jaar later van dezelfde tekst, met dezelfde pretentie, is echter ietwat twijfelachtig.

Daar is het halftijds pensioen weer

Het op 19 april in de commissie voor de Sociale Zaken goedgekeurde wetsvoorstel waarmee het halftijds pensioen werd toegevoegd aan het pensioenstelsel van de loontrekkenden, zelfstandigen en ambtenaren, is door de val van de regering vervallen. Nu dient de MR de tekst opnieuw in. Het voorstel houdt in dat elke werknemer de mogelijkheid krijgt om zijn rustpensioen deeltijds te bekomen ten belope van 50% van het rustpensioen waarop hij recht heeft.

UBO-registratie: gedoogbeleid tot het einde van het jaar

De wetgever legde de uiterste datum voor het vermelden van de uiteindelijke begunstigde van vennootschappen, vzw’s, trusts en andere vergelijkbare juridische entiteiten, vast op 30 september. Er komt geen nieuwe verlenging, zo besliste de minister van Financiën, die onlangs de oorspronkelijke termijn (31 maart) met zes maanden verlengde tot 30 september.

Nieuw thematisch verlof

In principe wordt op 1 oktober een nieuw thematisch verlof ingevoerd voor werknemers die zijn erkend als mantelzorger die een persoon met een grote zorgbehoefte bijstaat. In de praktijk is het echter wachten tot de minister de bij koninklijk besluit toepasselijke procedure regelt.

Vergroening van het bedrijfswagenpark

We mogen er niet blind voor zijn dat het vooral de hoge loonkosten zijn die bedrijfswagens zo populair maken. Vandaag maakt een wagen integraal deel uit van heel wat loonpakketten. Ze kunnen dan ook moeilijk afgeschaft of belast worden zonder dat dat invloed heeft op de lonen van de werknemers. Wat echter wel kan, zo stelt de Open Vld, is ervoor zorgen dat die bedrijfswagens milieuvriendelijker worden.

VENB: termijn verlengd tot 10 oktober

Door de recente technische problemen en de late opening van Biztax (begin juli 2019) heeft de minister van Financiën beslist extra tijd te geven tot en met donderdag 10 oktober 2019 voor het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen.

Opheffing van de minimale arbeidsduur

Houdt het steek om aan de ene kant te klagen over de lage tewerkstellingsgraad en aan de andere kant personen die slechts enkele uren per week willen werken, de toegang tot de arbeidsmarkt te ontzeggen? De vraag verdient het in elk geval om bestudeerd te worden, zeker omdat Europa geen minimale arbeidsduur heeft vastgelegd en er nergens mogelijk misbruik werd vastgesteld.

Welk referentiejaar voor afzonderlijk belastbare inkomsten?

Ontslagvergoedingen, achterstallige bedragen, winsten en voordelen uit een vorige beroepsactiviteit, vergoedingen betaald door het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers, EGKS-vergoedingen en herklasseringsvergoedingen zijn inkomsten van bijzondere aard. Om de progressiviteit van de personenbelasting af te remmen, worden die inkomsten over het algemeen belast tegen het gemiddelde tarief van het voorgaande jaar waarin de werknemer een normale beroepsactiviteit uitoefende, ‘referentiejaar’ genoemd

Nalatigheidsinteresten geplafonneerd

Wanneer een factuur onbetaald blijft, kan de onderneming verwijlinteresten en een schadevergoeding aanrekenen. Dat leidt tot “onredelijke en buitensporige kosten” die de sp.a wil beperken door de nietigheid van rechtswege te vragen van bedingen of voorwaarden die voorzien in een totale herinneringskost van meer dan 7,5 euro ongeacht het aantal herinneringen of ingebrekestellingen dat wordt verstuurd, of verwijlinteresten die hoger liggen dan de wettelijke interestvoet vermeerderd met een coëfficiënt van 10%.

Luchtverkeer: twee jaar om klacht in te dienen

Van alle vliegtuigpassagiers, komen de Belgen er het slechtst af. Wanneer ze het slachtoffer worden van een staking of een werkonderbreking, hebben ze maar één jaar de tijd om klacht in te dienen. Nederlanders krijgen daarvoor twee jaar de tijd. De Duitsers hebben drie jaar om klacht in te dienen, de Fransen vijf jaar, de Britten zes jaar en de Luxemburgers zelfs tien jaar!

Ouderschapsverlof voor zelfstandigen

Statistisch gezien is 34% van de zelfstandigen een vrouw. Het cdH merkt echter op dat dat percentage al tien jaar hetzelfde is gebleven. De reden daarvoor is dat vrouwen die als zelfstandige werken, moeilijk een evenwicht vinden tussen hun werk en hun gezinsleven. De partij stelt dan ook voor om een recht op ouderschapsverlof van één maand in te voeren voor zelfstandigen.

Vastgoed: altijd een opschortende clausule?

Kan je een verkoop laten afhangen van een onzekere toekomstige gebeurtenis, zoals het verkrijgen van een hypothecaire lening? De PS vindt van wel en vraagt al tien jaar - en vandaag nog steeds - dat in elke koopovereenkomst voor vastgoed de opschortende voorwaarde wordt opgenomen dat de koop niet doorgaat als de koper binnen maximaal twee maanden geen hypothecaire lening wordt toegestaan. Kwestie van juridische zekerheid te creëren, blijkbaar.

Dezelfde regels voor iedereen bij een statuutwijziging

Loontrekkende, vastbenoemd ambtenaar, zelfstandige: steeds meer mensen stappen van het ene naar het andere statuut over, maar de wetgeving werd daaraan nauwelijks aangepast. Het gevolg is dat de geldende regels ertoe kunnen leiden dat een werknemer het recht op moederschaps- of arbeidsongeschiktheidsuitkeringen wordt ontzegd omdat hij van beroepsstatus is veranderd en niet voldoet aan de wachttijdvoorwaarden van het nieuwe stelsel, terwijl hij daar wel aan voldeed in het vorige stelsel en hij alle bijdragen had betaald.

Op elk moment opzegbare verzekeringen?

Een consument die een verzekeringscontract wenst op te zeggen, bijvoorbeeld omdat hij ergens anders een goedkopere verzekering vond of omdat hij meerdere verzekeringen onder één polis wil samenbrengen, is vaak verrast wanneer hij daarvoor de nodige stappen onderneemt en daarbij van zijn verzekeraar te horen krijgt dat de deadline om op te zeggen verstreken is, waardoor het contract stilzwijgend voor een bijkomende termijn van 12 maanden werd verlengd.

Schenkingen via platforms ook aftrekbaar

Er is geen enkel bezwaar, zo laat de fiscus in een circulaire weten, om de giften die een erkende instelling via een online betaalplatform of een crowdfundingplatform ontvangt, onder het toepassingsgebied van de wettelijke bepalingen inzake de belastingvermindering voor geldelijke schenkingen te laten vallen. De gift moet wel minstens 40 euro bedragen en alleen de erkende vereniging (en niet het betaalplatform) mag een fiscaal attest uitreiken.

Collectieve ontslagen in de Kamer

Omdat hij onder de indruk was van de gevolgen van de sluiting van Caterpillar, nodigde de voorzitter van de Kamer eind 2016 het bedrijf uit om tijdens een openbare vergadering uitleg te komen geven.

Bijberoep voor zelfstandigen beperkt in de tijd

Het fenomeen is niet nieuw. In 2002 moest de minister van Sociale Zaken reeds toegeven dat het statuut van zelfstandige in bijberoep de deur openzette voor misbruiken, die sindsdien alleen nog maar zijn toegenomen. Tien jaar later diende de CD&V zowel in de Kamer als in de Senaat een wetsvoorstel in om het gebruik van het statuut van zelfstandige in bijberoep in de tijd te beperken in die sectoren waar duidelijk misbruik werd vastgesteld.

Groepsverzekeringen en echtscheidingen

Moet bij een echtpaar dat met gemeenschap van goederen is getrouwd, de groepsverzekering van één van de echtgenoten als een eigen goed worden beschouwd, of moet ze in de te verdelen massa worden opgenomen? In 2011 gaf het Grondwettelijk Hof al de voorkeur aan de tweede stelling. Het hof was immers van mening dat zelfs de premies van de groepsverzekering die door de werkgever betaald worden en niet op het loon worden ingehouden, een voordeel zijn dat de werknemer uit hoofde van zijn arbeidsovereenkomst verkrijgt.

Variabele vergoeding: maximaal 30%?

Komt het de wetgever toe de criteria te bepalen op basis waarvan de vergoeding van bestuurders en bedrijfsleiders moet worden berekend of beoordeeld? In onze vrijemarkteconomie ligt het antwoord voor de hand en het is dan ook logisch dat een voorstel dat de PS in 2011 voor het eerst indiende en waarmee de partij het variabele deel van de vergoeding van bedrijfsleiders tot 30% wilde beperken, een jaar later met een ruime meerderheid werd verworpen.

Vermeerderingen wegens gebrek aan aangifte

In artikel 342, § 4, 1e lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 is het minimum van de belastbare winst van een onderneming onderworpen aan de vennootschapsbelasting of de belasting der niet-inwoners vastgelegd op 34.000 euro voor het belastingjaar 2019 in het geval van niet-aangifte of laattijdige overlegging van de aangifte.

De fiscus kan u overal in de gaten houden

Zelfs op straat, zo bevestigde het hof van cassatie onlangs. De ambtenaren van de belastingdienst, zo stelt het hof, kunnen in principe ongemerkt de beroepsactiviteiten van een belastingplichtige en de beroepsrelaties die hij met andere belastingplichtigen onderhoudt, vanaf de openbare weg observeren met als doel zijn belastingschuld vast te stellen. Dat die observaties herhaaldelijk plaatsvinden, verandert daar niets aan.

Het 1/10 ouderschapsverlof is geen recht

Alle loontrekkenden die minstens een jaar voltijds werken kunnen voor elk kind dat jonger is dan 12 jaar beschikken over 4 maanden voltijds equivalent ouderschapsverlof. Ze kunnen die opnemen in de vorm van een volledige onderbreking gedurende 4 maanden. Maar opsplitsen is ook mogelijk. Zo kunnen ze kiezen voor een onderbreking tot de helft gedurende 8 maanden en een 1/5 onderbreking gedurende 20 maanden. En sinds 1 juni van dit jaar is ook een 1/10 onderbreking gedurende 40 maanden mogelijk.

Uw step betalen met ecocheques

Vanaf 1 september aanstaande zal dat mogelijk zijn. In principe had de lijst van producten die met ecocheques aangekocht kunnen worden niet voor 2020 herzien moeten worden, want die herziening gebeurt normaal in de even jaren. Maar doordat de regering het mobiliteitsbudget heeft ingevoerd, is er vaart achter gezet.

Heeft uw onderneming een website?

Of een Facebookpagina? In beide gevallen moet u daar een aantal verplichte gegevens op vermelden, waaronder de naam van uw onderneming, het adres, contactgegevens zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uw ondernemingsnummer of uw btw-nummer. Die verplichtingen gelden ook voor beoefenaars van vrije beroepen. Simpel? Niet echt.

Rouwverlof: tien dagen binnen het jaar?

Momenteel is het aantal dagen afwezigheid waarop een werknemer recht heeft met loonbehoud zeer beperkt. Het varieert van een tot drie, afhankelijk van de band die de werknemer met de overledene had. Bovendien moeten die dagen opgenomen worden tussen het moment van overlijden en de begrafenis. Dat is te weinig en te belastend, vindt de sp.a, die opnieuw voorstelt dit verlofrecht op te trekken naar tien dagen.

De spaarder of de speculant belasten?

België is één van de weinige OESO-landen waar geen belasting wordt geheven op de door natuurlijke personen gerealiseerde meerwaarde op aandelen. In de overtuiging dat het "onaanvaardbaar is dat het kapitaal niet zou bijdragen tot de inspanning om ons maatschappijmodel te financieren", wil de PS hier een einde aan maken door 50% te heffen op elke meerwaarde die als speculatief wordt beschouwd, dat wil zeggen gerealiseerd in het jaar van aankoop.

Rechtsbijstandsverzekering aftrekbaar vanaf 1 september

Had men in de aanloop naar de verkiezingen bijbedoelingen bij de aankondiging dat de rechtsbijstandsverzekering binnenkort aftrekbaar zou zijn? Op basis van de eerste cijfers is de vraag alvast gerechtvaardigd. De nieuwe verzekering verschilt namelijk van de oude en dekt niet dezelfde zaken.

Geen jaarrekeningen meer op papier

In het kader van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen komen er nieuwe modellen van jaarrekening. De wijzigingen zullen in twee fasen worden ingevoerd. Vanaf volgend jaar komen er nieuwe modellen (volledig, verkort en micro) voor vennootschappen zonder kapitaal (bv, cv) en de bestaande modellen worden aangepast voor vennootschappen met kapitaal (nv).

Levensverzekering: maximum 2%

Gezien de lage rentevoeten had de Nationale Bank eind juli gepleit om de maximale rentevoet voor levensverzekeringscontracten op 0,75% vast te leggen, wat meer dan één spaarder zou hebben bedroefd. Gelukkig werd dat advies niet gevolgd door de regering, die bij ministerieel besluit de maximale rentevoet opnieuw heeft vastgelegd op 2%. Maar had de regering anders kunnen handelen zonder ernstige sociale onrust te creëren?

Wat moeten we met de muntjes van 1 en 2 eurocent?

Terugbrengen naar de bank? Aan een goed doel schenken? Wegmoffelen in een lade? Dat moet ieder voor zich uitmaken. Vanaf 1 december wordt het afronden van bedragen verplicht, maar de muntjes van 1 en 2 cent blijven wel wettelijke betaalmiddelen. Ze worden niet buiten omloop gesteld en verliezen hun waarde niet.

Welke omzet voor vzw’s?

Die vraag is relevant in die zin dat de omzet één van de criteria is die bepalend zijn voor de omvang van een vzw en dus voor het te gebruiken model voor de jaarrekening. Het blijft bij een micromodel zolang slechts één van de drie volgende criteria wordt overschreden: 10 werknemers, een omzet van 700.000 euro, een balanstotaal van 350.000 euro.

Anciënniteit en tijdskrediet

Wie tijdskrediet of ouderschapsverlof wil nemen, moet momenteel een zekere anciënniteit hebben opgebouwd bij het bedrijf waarvoor hij werkt. Voor het cdH vormt dat een obstakel voor de mobiliteit van werknemers, aangezien de anciënniteit die ze bij hun vroegere werkgever opbouwden, niet bij een nieuwe werkgever geldt.

Aanhangsel tegen bijkomend loon

Een werkgever die een deeltijdse werknemer langer laat werken dan wat in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, moet geen bijkomend loon betalen voor de eerste twaalf overuren per kalendermaand, wat per kwartaal maximaal 36 overuren tegen het normale tarief oplevert. Dat maximum kan echter gemakkelijk worden omzeild.

Tien dagen betaald verlof om dwingende redenen

In afwachting van een mogelijke regering recupereren de politieke partijen - en dan vooral die uit de oppositie - oude, achterhaalde wetsvoorstellen zonder zich al te veel zorgen te maken over de cijfers die ze in principe zouden moeten staven. De PS zwaait met een stijging van de vraag op basis van cijfers uit 2008 om bijvoorbeeld opnieuw te vragen om het recht op verlof om dwingende redenen naar tien dagen uit te breiden.

Privéruimte in een handelszaak

Winkels en shoppingcenters zijn drukbezocht omdat er nu eenmaal goederen worden aangeboden die gemakkelijk kunnen worden doorverkocht. De verleiding om in de voorraad te gaan snuffelen en met een of ander ‘souvenir’ te vertrekken, is dan ook groot. Dat is des te verleidelijker, zo stelt het cdH, omdat een handelaar geen klacht kan indienen tegen personen die in de voorraad rondhangen, zolang er niet daadwerkelijk een diefstal is vastgesteld.

Geen wachttijd meer voor zelfstandigen

Tot 1 juli van dit jaar moest elke zelfstandige die ziek werd twee weken wachten voor hij een arbeidsongeschiktheidsuitkering kon krijgen. Die wachttijd werd gehalveerd. De PS is echter van mening dat er nog steeds sprake is van discriminatie tegenover loontrekkenden.

Elke sollicitant moet een antwoord krijgen

In 2006 vroeg de sp.a-er Hans Bonte dat bij een vacature de werkgever elke sollicitant binnen de dertig dagen schriftelijk zou antwoorden. Dat voorstel werd nooit bestudeerd. Sindsdien komt de sp.a er elke nieuwe regeerperiode op terug.

VAPZ: maximale aftrekbare bijdragen

Met de huidige wettelijke pensioenen voor zelfstandigen is het beter om zelf een reserve voor de oude dag aan te leggen. Daar is het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) voor bedoeld. De bijdragen voor dat VAPZ mogen worden beschouwd als aftrekbare beroepskosten zolang ze niet hoger zijn dan de maximale bijdrage, namelijk 8,17% van de inkomsten op basis waarvan de voorlopige sociale bijdragen worden berekend, met een absoluut maximum van 3.256,87 euro voor de bijdragen voor 2019.

0,8 cent per kilometer meer

Vanaf 1 juli stijgt de kilometervergoeding voor beroepsmatig gebruik van een privévoertuig naar 0,3653 euro per kilometer, of met minder dan een cent per kilometer. Die vergoeding is het resultaat van een behoorlijk ingewikkelde berekening waarin de prijs van brandstof voor slechts 20% meetelt.

Twee jaar overbruggingsrecht

Omdat het bestaan van een zelfstandige altijd onzeker is, verving de wetgever in 2017 de vroegere sociale verzekering bij een faillissement door een overbruggingsrecht, dat de failliet verklaarde of door een ramp of economische omstandigheden tot stopzetting gedwongen zelfstandige een maandelijkse financiële uitkering biedt. Hij kan de uitkering gedurende maximaal twaalf maanden krijgen met behoud van bepaalde sociale rechten gedurende maximaal vier kwartalen - met name wat de terugbetaling van gezondheidszorg betreft.

De fiscus houdt niet van valse hybrides

Ecologie is in: hybride wagens verkopen bijzonder goed. Voor de fiscus bestaan er echter echte en valse hybrides. Valse hybrides zijn voor de fiscus wagens waarvan de capaciteit van de elektrische batterij geen beduidend gebruik op basis van die energiebron mogelijk maakt. Als de batterij van een hybride voertuig slechts een beperkte autonomie mogelijk maakt, zo redeneert de fiscus, wordt nagenoeg uitsluitend de verbrandingsmotor gebruikt, waardoor de CO2-uitstoot, die wordt gebruikt voor de berekening van het voordeel van alle aard, niet overeenstemt met de werkelijk uitgestoten hoeveelheid CO2.

Meer BV’s maar nog geen tsunami van wijzigingen

Het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) werd op 28 februari goedgekeurd. Vanaf 1 mei is het nieuwe vennootschapsrecht van kracht. Eén van de aanpassingen is dat het aantal vennootschapsvormen teruggebracht wordt. Vennootschappen die sinds 1 mei opgericht worden, moeten dat volgens de nieuwe vormen doen, terwijl bestaande vennootschappen nog tot 1 januari 2024 de tijd hebben om hun statuten aan te passen, tenzij er eerder al een statutenwijziging gebeurt. Is de impact op nieuwe oprichtingen al zichtbaar?

De RSZ zal moeten temperen

Waarom tijd verliezen aan juridische spitsvondigheden wanneer het met dwang veel sneller kan? Sinds 1 januari 2017 maakte de RSZ, met de goedkeuring van de wetgever, gebruik van die techniek om niet-betwiste schulden te innen. Hij vergaloppeerde zich echter toen hij schuldenaars die zich tegen de dwangmaatregel wilden verzetten, kosten of ontvankelijkheidsvoorwaarden wilde opleggen die hun recht op toegang tot een rechter buitensporig zouden kunnen belemmeren.

One in, X out

Ondernemers automatisch toekennen waarop ze recht hebben, is één van de belangrijke vragen van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kmo, die ook graag zou zien dat de volgende regering niet langer, zoals in het verleden al te vaak het geval was, de Europese wetgeving strikter omzet of toepast dan Europa voorschrijft.

Rustig aan met inducements

U hebt zich ongetwijfeld al afgevraagd waarom uw verzekeringstussenpersoon één maatschappij nadrukkelijker in de verf zette, terwijl de andere min of meer dezelfde voorwaarden boden. Het antwoord is in één woord samen te vatten: inducement, of een niet-geldelijk voordeel dat wordt gegeven in het kader van de verkoop of het beheer van financiële instrumenten.

De Roemenen, starters van het jaar

Vorig jaar startten 32.533 buitenlanders als zelfstandige. Daarmee waren ze goed voor meer dan een vierde (27,34%) van de starters dat jaar. Binnen de groep buitenlanders scoren de Roemenen met 11.631 starters zonder enige twijfel het hoogst. Ze eindigen daarmee ver voor de Nederlanders (2.484), de Bulgaren (2.425) en de Fransen (2.425).

Hoe verenigingswerk boeken?

Vrijwilligerswerk is vrij en zonder enige verplichting. Er is geen contract of vergoeding, hoogstens een terugbetaling van de gemaakte kosten, met een maximum van 34,03 euro per dag. Het verenigingswerk echter, dat sterk wordt aangemoedigd in de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, is een activiteit die wordt vergoed. Maar, zo verklaart de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN), een verenigingswerker kan niet worden gelijkgesteld met een werknemer.

Gezondheid: nieuwe regels voor periodiek toezicht

Vanaf 21 juni gelden nieuwe regels voor het periodiek gezondheidstoezicht voor werknemers. Op een aantal uitzonderingen na zal er voor werknemers nog steeds elk jaar een medische tussenkomst gebeuren, maar deze tussenkomst zal niet steeds bestaan uit een medisch onderzoek door de preventieadviseur-arbeidsarts. Daartoe wordt het periodiek gezondheidstoezicht onderverdeeld in twee delen.

Zonder btw schenken voor een goed doel

Wanneer een belastingplichtige aan zijn bedrijf een goed onttrekt om het gratis te verstrekken, wordt deze handeling gelijkgesteld met een levering onder bezwarende titel. Dat was de regel, die in 2018 een eerste keer werd gewijzigd voor het gratis verstrekken met liefdadigheidsdoeleinden van voedingsmiddelen bestemd voor menselijk gebruik.

Aanwerven is een hele klus

Een schatting van de kosten, een overzicht van de formaliteiten die je elke maand, kwartaal of jaar moet in orde maken en uiteenlopende checklists: op de website www.ikwilaanwerven.be vind je alle onmisbare informatie voor wie werkgever wil worden.

De fiscus houdt u in de gaten als ...

Naar jaarlijkse gewoonte kondigt de fiscus een aantal controleacties aan, in de hoop daarmee particulieren en ondernemingen aan te zetten tot het correct invullen van hun belastingaangifte. Beide worden immers geselecteerd op basis van indicatoren met een hoog fiscaal risico.

Personenbelasting 2019: vereenvoudiging en nieuwe codes

Hoewel de belastingbrief die elke belastingplichtige moet indienen hier en daar wat werd vereenvoudigd, zijn er ook weer nieuwe rubrieken bij gekomen. Een van de meeste gebruikte zal ongetwijfeld die in Vak VII, A, 1, b zijn, waar de belastingplichtige de vrijstelling kan vragen van roerende voorheffing ingehouden op dividenden die voor maximaal 640 euro van de personenbelasting zijn vrijgesteld. Dat zal misschien wat opzoekwerk vergen.

Te soepele hypothecaire kredieten?

Dat is in elk geval de mening van de Nationale Bank, die graag zou zien dat onze financiële instellingen minder hypothecaire leningen toekennen aan rentetarieven en -marges die niet stroken met de inherente risico’s en hun kapitaalkosten. Dergelijke ontwikkelingen, zo vervolgt de NBB, leiden tot de opbouw van belangrijke kredietportefeuilles met ondermaats rendement, die op termijn een marktconforme structurele winstgevendheid van de banksector hypothekeren en aldus de intermediatiecapaciteit en veerkracht van de sector verzwakken.

Fietsen en katten: voorlopig geen btw van 6%

In april keurde het parlement na bespreking twee teksten goed over een verlaging van de btw van 21 naar 6% voor enerzijds de verkoop van rijwielen, gemotoriseerde rijwielen en speed pedelecs en anderzijds de sterilisatie van katten door een dierenarts. Om het milieuvriendelijk te houden, zouden alleen elektrisch aangedreven gemotoriseerde rijwielen en speed pedelecs voor de verlaging in aanmerking komen.

Staat er een recessie voor de deur?

Zo lijkt het wel als we kijken naar de rentecurve, of de grafische voorstelling van het rendement dat obligaties van één emittent opleveren op basis van hun vervaldatum, en dat voor zowel de kortst- als de langstlopende. Een invers verloop van de curve wijst op een abnormale situatie, waarbij het rendement op kortlopende leningen hoger is dan op langlopende. Dat is wat zich systematisch heeft voorgedaan een jaar vóór elke van de negen recessies die de Verenigde Staten sinds 1955 hebben getroffen.

Subsidies voor primaire preventie van burn-out

Goed 500.000 euro van het ongebruikte saldo van de bijdragen van 0,10% van de risicogroepen wordt toegekend voor de preventie van burn-out via een subsidie van maximaal 8.000 euro per project. Bedrijven kunnen hun projecten van 1 juni tot 31 juli van dit jaar indienen. Kandidaten moeten onder het toepassingsgebied van de regelgeving inzake de risicogroepen vallen en het doel van het project moet primaire preventie van burn-out zijn.

Welzijn op het werk: zijn uw verwijzingen up-to-date?

Bepaalde ondernemingen zijn zich er misschien niet van bewust, maar op 12 juni 2017 werd een grondig herwerkte codex over het welzijn op het werk van kracht. Bedrijven kregen echter twee jaar de tijd om hun verwijzingen naar de koninklijke besluiten die opgeheven zijn door de codex, en dan voornamelijk degene die vermeld staan in de verschillende formulieren en documenten, aan te passen.

Aanvullende pensioenen: verzekeringsonderneming of IBP?

In de reeks FAQ’s over aanvullende pensioenen zette de FSMA onlangs een nieuwe module online, die is gericht op het beheer van een aanvullend pensioenplan door een pensioeninstelling. Dat kan een verzekeringsonderneming zijn, die naargelang het geval een verzekeringsproduct met gewaarborgd rendement (tak 21) of een verzekeringsproduct zonder gewaarborgd rendement (tak 23) zal aanbieden.

De binnenlucht in werklokalen moet van goede kwaliteit zijn

In het KB van 2 mei 2019, dat op 31 mei van kracht wordt, is opgenomen dat werkgevers ervoor moeten zorgen dat hun werknemers over een goede binnenluchtkwaliteit beschikken. Tegenover de vorige tekst, waarin het alleen over “voldoende verse lucht” ging, wordt er dus een kwaliteitsvereiste toegevoegd.

Flexibilisering van thematische verloven

Met het koninklijk besluit van 5 mei (BS 22 mei) wordt vanaf 1 juni 2019 een wijziging doorgevoerd in het ouderschapsverlof en wordt bovendien een grotere flexibiliteit bij het opnemen van bepaalde thematische verloven mogelijk.

Hoe virtuele munten boekhoudkundig verwerken?

Er bestaan vandaag bijna 2.200 virtuele munten. De bekendste is de bitcoin, die in 2009 door een anonieme informaticus met het pseudoniem Satoshi Nakamoto in het leven werd geroepen. Ze worden allemaal aanvaard als betaalmiddel voor natuurlijke personen en rechtspersonen en kunnen elektronisch worden overgedragen, bewaard of uitgewisseld

Van de laagst biedende naar de best biedende

De overheidsopdrachten, die goed zijn voor 20% van ons bbp, moeten intelligenter worden. Dat wil zeggen dat ze niet langer alleen op de laagste prijs mogen gericht zijn, maar via sociale, ethische en ecologische clausules ook rekening moeten houden met andere factoren, zoals de kosten-batenverhouding, de levensduur of de reparatiemogelijkheden, zo stellen zowel de Vlaamse als de Waalse socialisten in een wetsvoorstel waarmee ze de sociale dumping willen bestrijden.

In elke winkel elektronisch betalen

Waarom betaalt de gemiddelde Belg nog steeds 63% van zijn aankopen cash, terwijl dat percentage in Nederland gevoelig lager (45%) ligt? Omdat Nederland twee keer meer betaalterminals per inwoner heeft dan België, zo meent Leen Dierick van de CD&V.

Arbeidsreglement online

Elke werkgever moet een arbeidsreglement opstellen zodra hij zijn eerste werknemer in dienst neemt. Hij moet binnen de acht dagen na de inwerkingtreding van dat reglement een kopie ervan bezorgen aan de sociaal inspecteur - directiehoofd die bevoegd is voor het grondgebied waarin de maatschappelijke zetel van de onderneming of de vestiging waarin de betrokken werknemers worden tewerkgesteld, is gelegen.

Keert de prikklok terug?

Waarschijnlijk niet. Zelfs de openbare diensten gebruiken ze niet meer. Een recent vonnis van het Hof van Justitie leidt er echter toe dat ons land verplicht is om wetten op te stellen rond de registratie van de arbeidstijd. Alleen overuren zullen worden gecontroleerd.

Eerlijke projectsourcing

Steeds meer bedrijven maken gebruik van projectsourcing, of de mogelijkheid om projecten door externe specialisten te laten uitvoeren (outsourcing). Niet alles is echter perfect in die sector. Zo kunnen arbeidsovereenkomsten bijvoorbeeld worden opgemaakt vanuit het buitenland, via postbusadressen en fictieve plaats van tewerkstelling om te kunnen genieten van gunstige fiscale regimes.

Arbeidsongeschiktheid na de wettelijke pensioenleeftijd

Kan je het maken om zelfstandigen ervan te proberen overtuigen om langer aan het werk te blijven en tegelijkertijd degenen die dat na de wettelijke pensioenleeftijd doen, elke uitkering weigeren als ze arbeidsongeschikt worden? Het antwoord ligt voor de hand en een koninklijk besluit maakt eindelijk een einde aan de bizarre situatie.

Facturen: beter tijdig betwisten

In het Wetboek van Koophandel was al opgenomen dat een aanvaarde factuur kon dienen om een aankoop te bewijzen en bij de hervorming van het ondernemingsrecht werd die regel naar alle types contracten uitgebreid, zodat een factuur die niet tijdig werd betwist ook kan dienen als bewijs voor bijvoorbeeld het bestaan van een dienstencontract.

Vaderschapsverlof voor zelfstandigen

België telt ongeveer 1,1 miljoen zelfstandigen, waarvan twee derde een man is. Voor hen bestond tot nu toe geen vaderschaps- of geboorteverlof. Daar kwam op 1 mei van dit jaar verandering in. Elke zelfstandige vader of meeouder heeft voortaan voor elk kind dat na die datum werd geboren recht op een geboorteverlof van maximaal 10 dagen, dat hij, als hij dat wenst, in halve dagen kan opnemen.

Startersloon voor jongeren zonder ervaring

Werkgevers die vanaf 1 juli 2018 jongeren zonder werkervaring in dienst nemen, mogen onder bepaalde voorwaarden een verminderd loon toekennen met, als compensatie van het nettoloonsverlies, een compenserende toeslag vrij van werkgevers- en werknemersbijdragen en fiscale inhoudingen. De werkgever kan die toeslag fiscaal recupereren.

Nieuwe modellen jaarrekeningen

De softwareprogramma’s voor het opstellen van de jaarrekeningen moeten nog maar eens worden aangepast. In het koninklijk besluit (BS 30 april) tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden immers nieuwe modellen - volledig, verkort en micro - toegevoegd voor vennootschappen zonder kapitaal (bv en cv). De bestaande modellen worden gewijzigd voor de vennootschappen met kapitaal (nv).

Sociale verkiezingen: start op 13 december

De wijzigingen die zijn opgenomen in de wet van 4 april (BS 30 april) hebben vooral betrekking op de referteperiode voor de berekening van de drempel, het stemrecht voor uitzendkrachten bij de gebruiker en de elektronische stem. Tot in 2016 kwam de referteperiode immers overeen met de vier kwartalen van het kalenderjaar dat aan het jaar van de verkiezingen voorafging.

Geen correctiecoëfficiënt meer voor zelfstandigen

Het gemiddelde pensioen van een zelfstandige bedraagt 911 euro per maand. Een loontrekkende kan rekenen op 1.267 euro en een ambtenaar ontvangt gemiddeld meer dan 2.600 euro. Het maximale individuele pensioen (voor een alleenstaande) waar een zelfstandige momenteel op kan rekenen, bedraagt 1.405,28 euro, tegenover 2.390,76 euro voor werknemers. De belangrijkste oorzaak voor dat verschil is de correctiecoëfficiënt die in 1984 samen met de proportionele pensioenberekening voor zelfstandigen werd ingevoerd.

Cash for car: 0,065% succes

De regering mikte op 15.000 aanvragen, maar kon de werknemers niet echt overtuigen. Volgens de berekeningen van Acerta leidde de mobiliteitsvergoeding, ook wel cash for car genoemd, in haar eerste jaar tot de inlevering van amper 65 van de 100.000 bedrijfswagens, of 0,065% van alle bedrijfswagens.

Nieuwe rechtsvormen

Het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) werd op 28 februari goedgekeurd. Vanaf 1 mei gaat het nieuwe vennootschapsrecht van kracht. Eén van de aanpassingen is dat het aantal vennootschapsvormen teruggebracht wordt tot 4 (in hoofdzaak): besloten vennootschap (BV), naamloze vennootschap (NV), coöperatieve vennootschap (CV) en de maatschap (MS). Daarnaast blijven de vennootschap onder firma (VOF) en de commanditaire vennootschap (CommV) als varianten met rechtspersoonlijkheid van de maatschap bestaan.

Verjaringstermijnen btw verlengd

Slecht nieuws voor belastingplichtigen die tijdrekken als het over de btw gaat: de opname in het innings- en invorderingsregister gaat immers gepaard met een verlenging van de verjaringstermijnen. Het register, dat werd opgericht bij de wet van 26 november 2018, vervangt de individuele btw-verplichtingen door een uitvoerbare titel van algemene aard die periodiek en automatisch wordt gevestigd.

Kan instemming by default worden gegeven?

Om aan een in Duitsland georganiseerd promotiespel te kunnen deelnemen, moest een surfer twee vakjes aan- of uitvinken voor hij op de knop ‘deelnemen’ kon klikken. Als een van de vakjes was aangevinkt, aanvaardde hij dat een reeks bedrijven hem zou contacteren met promoties. Het andere vakje leidde ertoe dat er cookies op zijn computer zouden worden geplaatst. Dat lijken onbetekenende feiten, maar er gaan twee belangrijke vragen achter schuil, waarover het Europees Hof van Justitie te Luxemburg zich heeft gebogen.

Nultarief btw op digitale dag- en weekbladen

De techniek evolueert en alleen nog de papieren pers blijven subsidiëren is in zekere zin een ecologische aberratie. Tot nu toe gold immers alleen voor papieren kranten en magazines een btw-tarief van 0%, wat de schatkist zowat 160 miljoen euro per jaar kost in vergelijking met een situatie waarin er voor kranten en weekbladen 21% btw zou moeten worden betaald.

Weg met de kassabonnetjes?

Een bakker zou elk jaar al snel bijna zes kilometer papier aan kassabonnetjes gebruiken. In het geval van een supermarkt is dat nog vijftien keer meer. Vaak zijn die tonnen papier doordrenkt met bisfenol A, een hormoonverstorende stof. Daarom willen de liberale senatoren binnen een jaar een verbod op het systematisch afdrukken en afgeven van papieren kassabonnen, tenzij de klant er nadrukkelijk om vraagt. Ze gaan zelfs nog verder en willen over drie jaar een volledig verbod op afgedrukte kassabonnetjes.

Notionele interestaftrek: het wordt 0,726%

Toen hij werd ingevoerd, werd de notionele interestaftrek als ‘revolutionair’ bestempeld, maar dat is hij ondertussen niet echt meer. Na het vele bijschaven en verstrakken is hij beperkt tot 0,726% (1,226% voor kmo’s) voor het belastingjaar 2020. Dat is het tweede laagste tarief uit zijn redelijk bewogen geschiedenis.

Een voordeel in natura aangeven, volstaat niet

Het hof van beroep van Gent wijst er in een vonnis, dat wel eens van belang zou kunnen zijn, op dat het een misvatting is dat de belasting van een voordeel van alle aard met betrekking tot de woning in hoofde van de bedrijfsleider en het opstellen van fiches de vennootschap recht geeft op een aftrek van de daarmee samenhangende kosten.

Halftijds pensioen mogelijk vanaf april 2020

Halftijds met pensioen gaan wordt mogelijk vanaf 1 april 2020 als aan twee voorwaarden is voldaan. Enerzijds moet de werknemer gedurende de vier laatste kwartalen die aan de maand van zijn aanvraag voorafgaan, prestaties hebben geleverd die overeenstemmen met minstens 80% van een voltijdse functie die recht geven op een pensioen. Anderzijds moet hij zich ertoe verbinden om zijn prestaties te verminderen tot maximaal 50% van een voltijdse functie.

Kmo’s sneller betaald

Wettelijk moet elke schuld binnen een termijn van dertig kalenderdagen worden betaald, tenzij de betrokken partijen in een contract anders zijn overeengekomen. Zo kan de termijn op zestig dagen worden gebracht met de mogelijkheid om hem nog te verlengen. Aangezien de sterkste het gewoonlijk wint, dwingen grote bedrijven hun kleine leveranciers er vaak toe om een eenzijdige aanpassing van de betalingstermijn te aanvaarden.

Digitale burgerlijke stand

Op 31 maart ging de burgerlijke stand digitaal. Voor het opmaken van een geboorte- of huwelijksakte is voortaan geen papier of pen meer nodig. Daardoor zal de fysieke opslag van miljoenen akten in de gemeentehuizen, rechtbanken en consulaten gaandeweg verdwijnen. De voorbije maanden werden al zowat 6,5 miljoen oude akten uit 589 gemeentelijke en 102 consulaire registers naar de nieuwe databank gemigreerd.

Welkom in het land van de zombie-ondernemingen

Uit berekeningen van de Nationale Bank blijkt dat één onderneming op de tien in ons land een zombie-onderneming is. Dat is heel wat meer dan in onze buurlanden en het kan gevaarlijk zijn. Gezonde bedrijven, zo waarschuwt de FOD Economie, moeten ervoor zorgen dat ze onder hun klanten geen zombie-ondernemingen hebben, anders lopen ze het risico hun geld nooit te krijgen.

Iedereen met een intellectueel beroep in de bouwsector moet verzekerd zijn

De commissie voor het Bedrijfsleven gaf zijn goedkeuring, dus moeten iedereen met een intellectueel beroep in de bouwsector - architecten, ingenieus, landmeters-experten, enzovoort - op elk contractueel document van zijn kantoor de naam en het ondernemingsnummer van de verzekeringsonderneming vermelden, naast het nummer van het contract dat hij afsloot om zijn beroepsaansprakelijkheid te verzekeren.

Basisbankdienst voor ondernemingen

Een ondernemer een ‘tweede kans’ bieden, heeft weinig zin als hij geen bankrekening bij de bank van zijn keuze kan openen. Vandaar het voorstel om elke onderneming een basisbankdienst aan te bieden, in combinatie met de mogelijkheid om zowel online als in de kantoren van de kredietinstelling voor diensten en verrichtingen terecht te kunnen.

Mobiliteitsvergoeding en nieuwe werkgever
Werknemers die een bedrijfswagen gebruiken kunnen, als ze dat wensen, die inruilen voor een mobiliteitsvergoeding. Maar wat als je voor een ander bedrijf gaat werken? In dat geval moet de werkgever de werknemer ten laatste op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst afloopt, een document overhandigen waarin bepaalde informatie is opgenomen.
Rechtsbijstand aftrekbaar

Wie een rechtsbijstandsverzekering afsluit, zal voortaan 40% van de betaalde premie van de belastingen kunnen aftrekken. Er geldt wel een bovengrens van 310 euro. Het belastingvoordeel voor het belastingjaar 2020 bedraagt met andere woorden 124 euro.

Innovatiepremies verlengd

Goed nieuws: in het wetsvoorstel tot uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2019-2020 is vastgelegd dat het stelsel van de innovatiepremies, dat op 1 januari van dit jaar afliep, voor de periode 2019-2020 wordt verlengd. Aangezien de premie 100% netto is, is dat zeer interessant.Subscribe to newsletter Your advertisement in our newsletter?
Info
Vrijstellingsvoorwaarden waardeverminderingen op handelvorderingen na de crisis

Circulaire over de gevolgen van de crisis door het virus COVID-19 voor de toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen.
 

Gedematerialiseerde boekhouding

Gedematerialiseerde boekhouding - nieuwe documentatiemap

 

Centrale Raad voor Bedrijsleven - loonkostverslagen

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Verslagen over de loonkosten

Rue de la Loi
Behoud tewerkstelling na terugtrekking VK uit de EU

Wet tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - BS 25 maart, p. 17.834

Invoering overbruggingsrecht zelfstandigen en tijdelijke maatregelen COVID-19

 Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen - BS 24 maart, p. 17.822

Invoering Notariële Aktebank

Koninklijk besluit houdende de invoering van de Notariële Aktebank - BS 24 maart, p. 17.634