Find

Trends Top Blog: Archives

This blog contains short and relevant information on current affairs (Dutch and French). Subscribe to our weekly newsletter to receive the items by mail.

Partner Content
Versterkt Sociaal strafwetboek

In het in tweede lezing door de Ministerraad goedgekeurd Sociaal strafwetboek is opgenomen dat de boetes zullen verdubbelen voor inbreuken van niveau 3. Het gaat dan bijvoorbeeld om het ontbreken van een arbeidsongevallenverzekering, bepaalde inbreuken op de regelgeving inzake de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, inbreuken op de bepalingen betreffende de sociale identiteitskaart enzovoort.

Nieuwe website voor consumenten

Hebt u spijt van een aankoop? Hebt u een online bestelling niet ontvangen, stelt u misbruik vast of zoekt u een bemiddelingsdienst om een geschil met een onderneming op te lossen? Misschien vindt u de oplossing via de website ConsumerConnect, die de FOD Economie onlangs online zette.

Vereffening van slapende vennootschappen?

Liefst wel, zo antwoordde de minister van Financiën toen hij werd ondervraagd over de tegenstrijdige beslissingen van de FOD Financiën op het vlak van bijdragen ten laste van de vennootschappen. In principe kan een vennootschap vrijstelling krijgen van een dergelijke bijdrage, op voorwaarde dat ze kan aantonen dat ze in de loop van het volledige boekjaar geen enkele handelsactiviteit of burgerlijke activiteit heeft verricht. Het volstaat om aan het socialeverzekeringsfonds een attest van niet-activiteit te bezorgen dat is afgegeven door de Algemene administratie van de Fiscaliteit van de FOD Financiën.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

In een reeks koninklijke besluiten die op 12 maart in het Staatsblad werden gepubliceerd (pagina’s 31.653 tot 31.656) worden een aantal wijzigingen in de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen doorgevoerd. De regels om toelating te krijgen voor de hervatting van een activiteit tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid zijn vereenvoudigd.

Beter een goed akkoord dan een slecht proces

Dat is de filosofie van Belmed, het platform voor de buitengerechtelijke beslechting van commerciële geschillen. Vorig jaar werden via dat kanaal 897 aanvragen voor de behandeling van geschillen ingediend, hoofdzakelijk door consumenten. In absolute aantallen waren er slechts 32 B2B-aanvragen, wat niettemin een aanzienlijke stijging is ten opzichte van het voorgaande jaar.

Is uw arbeidsorganisatie innovatief?

Zo ja, dan kan uw onderneming tussen 1 april en 31 mei 2024 een subsidieaanvraag indienen. Onder “innovatieve arbeidsorganisatie” verstaan we nieuwe manieren om het werk te organiseren waarbij een synergie wordt gezocht tussen de kwaliteit van de organisatie en de kwaliteit van de arbeid.

Zes miljard aan administratieve lasten

Dat is enorm veel en goed voor 1,08% van het nationale bbp, maar toch vormt het ten opzichte van de eeuwwisseling een afname met meer dan twee derde. In het jaar 2000 waren de lasten immers nog goed voor 3,48% van het bbp.,De vooruitgang is echter slecht gespreid.

Federal Learning Account onwerkbaar

Op 1 april wordt de wet betreffende de Federal Learning Account (FLA) van kracht. Het gaat om een instrument waarin alle opleidingen die aan alle werknemers van alle ondernemingen in het land worden aangeboden, moeten worden geregistreerd. Er is echter helemaal niets in orde.

Regulering landbouwprijzen

Omdat de bestaande wetten niet langer volstaan om het beroep van landbouw nog enigszins aantrekkelijk te houden, stelt de PS een reeks maatregelen voor, waaronder verplichte schriftelijke overeenkomsten tussen landbouwers en hun afnemers. Daarin moeten automatische mechanismen voor prijsherzieningen worden opgenomen, die het voor de landbouwers mogelijk maken om eventuele stijgingen van hun productiekosten in hun prijzen door te rekenen.

Maxima 2024 voor vrijwilligers

Vrijwilligerswerk voor een vzw of een feitelijke vereniging wordt niet vergoed, maar niets verhindert dat die organisaties de vrijwilliger vergoeden voor de kosten die hij voor hen heeft gemaakt. Die terugbetaling is niet aan socialezekerheidsbijdragen of belastingen onderworpen en kan gebeuren op basis van de werkelijk gemaakte kosten die worden gestaafd met bewijsstukken, of met een forfait.

Flitscontroles aangekondigd

In het kader van de uitvoering van het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2023-2024 wordt een nationale flitscontrole in de verhuissector gepland voor de maand maart. Later dit jaar zullen voor andere sectoren gelijkaardige controles plaatsvinden.

Wettelijke rentevoet 5,75%

Voor het tweede jaar op rij stijgt de wettelijke rentevoet voor civiele en handelszaken van 5,25% in 2023 naar 5,75% dit jaar. Dat is bijna vier keer zoveel als in 2022, toen hij zijn laagste niveau in decennia bereikte. De toepasselijke wettelijke rentevoet bij betalingsachterstand bij handelstransacties van zijn kant bedraagt voor het eerste semester van dit jaar 12,5%.

Nieuwbouw of renovatie: Hoe maak je de slimste keuze?

Een nieuw huis bouwen of een bestaand renoveren: in deze turbulente tijden is het geen evidente keuze. Is (ver)bouwen nog betaalbaar en hoe pak je dat als eigenaar slim aan? Er zijn tal van factoren om in overweging te nemen. We zetten de voornaamste op een rijtje. Niettemin is een slimme keuze vooral ook een persoonlijke keuze, naargelang de specifieke situatie.

Bankierseed verplicht

Binnenkort zullen verleners van bankdiensten een bankierseed moeten afleggen om het vertrouwen te herstellen dat is aangetast door de financiële crisis en door ontsporingen zoals bij Optima of in de Panama Papers. De eed wordt, naargelang het geval, uitgesproken bij de FSMA of binnen de beoogde entiteit waar de verlener van bankdiensten actief is.

Weg met de getrouwheidspremie?

In tegenstelling tot wat velen denken, is de getrouwheidspremie op spaargeld niet uitgevonden door banken die spaarders aan hen willen binden. Ze werd in de jaren tachtig opgelegd door de regering die zo de renteoorlog wilde doen ophouden waarin de financiële instellingen zich destijds hadden gestort. Daardoor bestaat de rente op spaargeld sinds 1983 verplicht uit een basisrente en een getrouwheidspremie.

Spookbedrijven geschrapt

In totaal heeft de Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën 20.795 fictieve bedrijven of verenigingen uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) geschrapt omdat ze de wettelijke verplichtingen in verband met het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners) niet naleefden. Geen enkele daarvan had de voorbije zeven jaar een uiteindelijke begunstigde(n) geregistreerd of een aankondiging in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Bijna 50.000 meldingen van fraude

In 2023 kwamen er op het platform van de Economische inspectie van de FOD Economie, waar consumenten en ondernemingen misleidende of oneerlijke handelspraktijken kunnen melden, 46.915 meldingen binnen. Bijna 20.000 daarvan hebben betrekking op frauduleuze praktijken: valse facturen, valse online verkoopsites, valse bedrijvengidsen voor zelfstandigen, frauduleuze investeringen in cryptomunten enzovoort.

Pensioenen: drie jaar bonus

Loontrekkenden, ambtenaren en zelfstandigen die langer willen werken, krijgen een pensioenbonus in de vorm van een forfaitair bedrag of van een maandelijkse aanvulling op het pensioen. Dat wordt een nettobedrag, waarvan belastingen en sociale bijdragen al zijn afgehouden. Het wordt toegekend voor maximaal drie jaar werken en zal geleidelijk toenemen om de begunstigden te stimuleren de startdatum van hun pensioen zo lang mogelijk uit te stellen.

Eindelijk een realistischer voordeel van alle aard

Was er echt zoveel tijd nodig voor het besef kwam dat een van de coëfficiënten bij de berekening van het voordeel van alle aard dat met het gebruik van een bedrijfswagen te maken heeft, niet correct en niet representatief is? Een van de parameters voor de berekening daarvan is immers een referentie-uitstoot van CO2, bepaald volgens een NEDC-norm (New European Driving Cycle) die eind vorige eeuw voor het laatst werd bijgewerkt en waarvoor de tests steunden op theoretisch rijgedrag, dat volledig losstond van de reële omstandigheden op de weg.

Toeslag voor laattijdige neerlegging geïndexeerd

Een omvangrijk wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake economie dat begint met een verhoging is niet van enige humor gespeend. Er is immers in opgenomen dat de toepasselijke tarieftoeslag bij een laattijdige neerlegging van de jaarrekeningen voortaan jaarlijks automatisch wordt geïndexeerd.

Deadline voor belastingaangiften

Traditioneel kent de minister van Financiën enkele extra dagen toe voor de indiening van de belastingaangiften door accountants en boekhouders, die bij erg korte deadlines met een hoge werklast te maken krijgen. Gebeurt dat ook dit jaar?

Waar is een nieuw logo dat op het oude lijkt goed voor?

“Noch de vervanging van het huidige logo zoals gebruikt door de reeds erkende ambachtslieden, met de kosten die er uit voortvloeien, noch het naast elkaar hanteren van vrijwel identieke logo’s is aan te bevelen”, zo schrijft de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kmo.

Meer vrijheid voor jobstudenten

Moeten studenten niet de mogelijkheid krijgen om zelf te bepalen hoeveel werkuren voor hen realistisch, wenselijk en met hun studies verenigbaar zijn? Voor de Open Vld ligt het antwoord voor de hand. De partij vraagt dan ook om de afschaffing van de huidige beperking tot 600 uren per jaar, zodat studenten aan fiscaal interessante voorwaarden zoveel uren kunnen presteren als ze wensen.

Onderzoek naar welzijn op het werk

In het kader van het Federaal actieplan mentaal welzijn op het werk heeft de FOD Werkgelegenheid een team van de Université libre de Bruxelles (ULB) de opdracht gegeven om de wetgeving rond psychosociale risico’s op het werk te evalueren via enquêtes bij uiteenlopende doelgroepen.

Facelift voor de Orde van architecten

De regering wil de voorwaarden voor het uitoefenen van het beroep van architect door een rechtspersoon op vijf punten versoepelen. Omdat ze het onevenredig vindt dat alleen natuurlijke personen lid mogen zijn van het bestuursorgaan, zal ook een rechtspersoon lid mogen worden. Waar nu alle mandatarissen beroepsbeoefenaars moeten zijn, zal in de toekomst een meerderheid van beroepsbeoefenaars - meer dan vijftig procent - volstaan.

Eindelijk een universele oplader

Het heeft lang geduurd en we lopen achter, maar laten we niet zeuren. Vanaf 28 december 2024, of een jaar na de door Europa opgelegde datum, moet elke nieuwe mobiele telefoon die in ons land wordt verkocht over een universele laadoptie beschikken (USB-C-poort).

Een weigering van de bank motiveren: ja, maar...

Aangezien steeds meer zelfstandigen, vzw’s en kmo’s met een weigering van de bank worden geconfronteerd, wil de N-VA de banken verplichten om elke weigering tot het openen van een rekening of elke stopzetting van een bestaande klantenrelatie te motiveren. Het doel daarvan is zonder enige twijfel legitiem, maar op de uitvoering valt een en ander op te merken.

Vijf cijfers voor één index

Elke producent of invoerder die een goed voor het eerst op de Belgische markt brengt, moet daar binnenkort een herstelbaarheidsindex voor berekenen. Die zal worden uitgedrukt op een schaal van 1 tot 10 en wordt bepaald op basis van vijf cijfers op twintig, waarvan het totaal door 10 wordt gedeeld.

Franchisenemers beter beschermd

In de voedingsdistributie worden heel wat verkooppunten uitgebaat via commerciële samenwerkingsovereenkomsten met zelfstandigen. Zij hebben tegenover de grote spelers uit de sector vaak een beperkt onderhandelingsvermogen. Om dat evenwicht wat te herstellen, zal de lijst van onrechtmatige bedingen via een koninklijk besluit voortdurend worden bijgewerkt.

Keuzevrijheid voor spaarders

Open Vld liet zich inspireren door de Belgische Mededingingsautoriteit, die in een recent advies “een wijziging in de fiscale regelgeving ten gunste van een neutraliteit tussen beleggingen en spaarproducten” suggereerde. De partij zou immers graag de in artikel 21, eerste lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 opgenomen belastingvrijstellingen samenvoegen tot één bedrag voor alle beleggingsinstrumenten.

Fiscale zondaars kwamen in actie

Op 31 december 2023 kwam er definitief een einde aan de mogelijkheid om fiscale, sociale en strafrechtelijke immuniteit te krijgen via regularisatie in ruil voor de betaling van regularisatieheffingen op het aangegeven bedrag. Die heffingen liggen steeds hoger dan de normale belastingtarieven.

Verkoop van alcohol en tabak beteugeld

Als we ook festivals, markten, jaarmarkten en kermissen meerekenen, zou ons land zowat 20.000 verkooppunten van tabak tellen. Dat zijn er veel te veel in de ogen van de regering, die de verkoop van tabak vanaf 1 januari 2025 wil verbieden in tijdelijke verkooppunten en drie maanden later in voedingswinkels met een oppervlakte van meer dan 400 m².

Meldingsplicht en beroepsgeheim

De DAC 6-richtlijn voert een meldingsplicht in voor agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies. De meldingsplicht rust in de eerste plaats op de intermediairs. Dat zijn personen die betrokken zijn bij het opstellen of de implementatie van die constructies. Wanneer de intermediair zich op het beroepsgeheim kan beroepen of wanneer er geen intermediair is, rust de meldingsplicht op de belastingplichtige.

Gestructureerde elektronische facturen verplicht

Naast de klassieke elektronische facturen - bijvoorbeeld in de vorm van een pdf - komen er binnenkort ook gestructureerde elektronische facturen. Dat zijn facturen die de bestemmeling via een technologische tool kan lezen en automatisch en digitaal kan behandelen. Het doel daarvan is zowel van economische als van fiscale aard.

Afbraak en heropbouw: permanent verlaagd tarief

Tijdens de eindejaarsrush keurde de Kamer het wetsontwerp goed waarin het permanent verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw wordt vastgelegd. Er zijn niet langer specifieke maatregelen voor de 32 centrumsteden. De algemene regel is dat het verlaagde btw-tarief voor de afbraak van een gebouw en heropbouw van woningen vanaf 1 januari 2024 overal in ons land op dezelfde manier zal gelden voor natuurlijke personen en rechtspersonen.

Werknemersaandeelhouderschap herwerkt

“Uit deze vaststellingen volgt dat het wetsvoorstel dermate fundamentele tekortkomingen en incoherenties vertoont, dat de Raad van State afziet van een verder onderzoek van de tekst.” Indieners van een wetsvoorstel worden zelden zo krachtig terechtgewezen. Dat voorstel steunde nochtans op een goed voornemen, namelijk de invoering van een fiscaal en sociaal gezien nieuw mechanisme voor werknemersaandeelhouderschap dat, aldus de indieners van het voorstel, “de lacunes in de bestaande mechanismen” zou wegwerken.

Verzekeringen: binnen de dertig dagen vergoed

Een kort voor Kerstmis ingediend wetsontwerp zal meer dan één verzekerde tevreden stemmen. De kwestie van de betalingstermijnen voor de verzekeringsprestaties van de verzekeraars is nauwgezet geregeld voor bepaalde takken, zoals BA Motorrijtuigen, Brand, Leven en Aanvullende Pensioenen. Voor andere takken zijn er echter geen bepalingen.

Amateurkunstenvergoeding

Dat wordt vanaf 2024 de naam van de nieuwe kleinevergoedingsregeling voor kunstenaars. Ze kan worden toegekend voor elke activiteit die een noodzakelijke artistieke bijdrage levert aan een artistieke creatie of uitvoering binnen de beeldende en audiovisuele kunsten, de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater, de choreografie en het stripverhaal. Wanneer mag een bijdrage echter als ‘noodzakelijk’ worden beschouwd?

Hogere activeringsbijdrage

De activeringsbijdrage, die in 2018 werd ingevoerd als ontradende maatregel voor werkgevers die hun werknemers vrijstellen van prestaties met behoud van het volledige loon of een deel daarvan om zo de striktere voorwaarden voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag te omzeilen, wordt vanaf 1 januari 2024 uitgebreid.

Geen bijkomende onderzoekshandelingen in extremis meer

Het gebeurt niet zelden dat in fiscale zaken een advocaat net voor de verschijning voor de Raadkamer om bijkomende onderzoekshandelingen vraagt, met als enige doel het vertragen van de procedure. Om wat zij als een misbruik beschouwen een halt toe te roepen, zouden de groenen graag zien dat de huidige termijn van 15 dagen die in het Wetboek van strafvordering is opgenomen, naar 30 dagen wordt opgetrokken.

Eén centraal rekeningnummer

De FOD Financiën stroomlijnt en optimaliseert haar financiële processen. In dat kader zal er nog slechts één centraal rekeningnummer zijn: BE42 6792 0000 0054, dat nu al wordt gebruikt voor de betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Afschaffing van de getrouwheidspremie

Op gereglementeerde spaarrekeningen moet verplicht een uit twee elementen bestaande vergoeding worden gegeven: de basisrente en de getrouwheidspremie. In de praktijk wordt die laatste omgezet in een rente waarvan het bedrag gewoonlijk een veelvoud is van de basisrente. Dat is misleidend voor de consument, die vaak vergeet dat hij die premie maar krijgt op bedragen die gedurende twaalf opeenvolgende maanden op dezelfde rekening blijven staan.

Register van werkende vennoten

Ondernemingen in de bouw- en de schoonmaaksector opsporen die personeel inzetten onder een vals statuut van zelfstandige medewerkers wordt binnenkort mogelijk via het register van werkende vennoten, dat verplicht wordt in een programmawet die momenteel wordt besproken.

De FOD Financiën waarschuwt niet langer

Tot in 2019 had de FOD Financiën de gewoonte om op zijn website te vermelden welke doelgroepen een belastingcontrole zouden kunnen krijgen. Nu die praktijk niet langer bestaat, vroeg een CD&V-verkozene aan de minister van Financiën of de waarschuwingen niet opnieuw moeten worden ingevoerd. Die maakte er zich snel vanaf met het antwoord dat een dergelijke aankondiging bij het starten van een controleactie de belastingplichtige niet meer de kans gaf om zijn aangifte te corrigeren.

Van bank veranderen, maar niet van rekeningnummer

Sinds februari 2018 kan de consument zonder directe kosten van de ene bank naar de andere overstappen. In de praktijk geldt echter alleen voor betaalrekeningen de wettelijke verplichting voor verleners van financiële diensten om een bankoverstapdienst aan te bieden. Voor spaarrekeningen en deposito’s bestaat er geen enkele wettelijke verplichting en slechts 14 banken bieden op vrijwillige basis en op eigen initiatief een bankoverstapdienst voor gereglementeerde spaar- en depositorekeningen aan.

Flexi-jobs, versie 2024

Voor het komende jaar kondigt de minister van Werk een diepgaande hervorming van het flexi-jobstelsel aan. Binnen dat laatste moeten, met uitzondering van de horeca, de loonbarema’s van de betrokken sector worden nageleefd. De patronale socialezekerheidsbijdrage - die momenteel 25% bedraagt - wordt naar 28% verhoogd en op fiscaal vlak wordt een maximuminkomen ingevoerd waarboven de werknemer belasting aan een marginaal tarief betaalt.

Spaargeld eindelijk transparant?

Ten laatste op 1 juli 2024 zullen banken driemaandelijks over twee concrete elementen moeten communiceren aan hun spaarders. Om te beginnen moeten ze duidelijke en begrijpelijke cijfers geven over de in de voorbije maanden ontvangen rente, en dat zowel in percentage als in euro. Daarnaast moeten ze informatie verstrekken over de spaarrekeningen die ze aanbieden en over de daarmee samenhangende rentevoeten.

Flitscontroles 2024

Om ervoor te zorgen dat u niet overvallen wordt door de flitscontroles, geven we u een overzicht van de voor volgend jaar geplande controles:
• Januari: bouw (inclusief elektrotechniek en metaal)
• Maart: verhuissector
• Juni: HORECA
• September: groene sectoren
• November: transport (inclusief bus en truck)

Size does matter

Kleine ondernemingen staan dichter bij hun klanten en hun markten, waardoor ze een belangrijke troef vormen voor onze economie. Om hun kwetsbaarheid in vergelijking met grote ondernemingen te compenseren, hebben opeenvolgende regeringen heel wat voorkeurregelingen, afwijkingen, uitzonderingen en voordelen in hun voordeel ingevoerd.

Behoud van het gsm-nummer

Regelmatig zijn er werkgevers die aanbieden om het telefoonabonnement en het bijhorende telefoonnummer van personeelsleden voor hun rekening te nemen, doorgaans via een forfait dat de werknemer de mogelijkheid biedt om dat nummer voor privédoeleinden te blijven gebruiken. Een abonnement nemen voor een tweede, persoonlijke telefoonnummer komt dan ook neer op een neutralisering van het gekregen voordeel. 

VAPZ: maximumbedragen voor 2023

Het zelfstandigenpensioen is niet bijzonder hoog. Veel zelfstandigen vullen het dan ook aan via het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), een systeem waarbij de zelfstandige vrij kiest welke bijdrage hij betaalt. Er is echter wel een bovengrens.

Huur en EPC altijd aan elkaar koppelen?

Dat is wat de sociale partners uit de bouwsector vragen. Eind 2022 koppelden de drie gewesten in ons land de indexering van de woninghuurprijzen tijdelijk aan een goede energieprestatie van de gebouwen. De maatregel, die in een context van hoge inflatie en stijgende energieprijzen werd genomen, had een dubbel doel: voorkomen dat de huurders tweemaal werden ‘bestraft’, aangezien ze nauwelijks invloed hebben op de isolatie van hun woningen, en de eigenaars stimuleren om hun panden te moderniseren.

Woord vooraf Top 5.000 - Position switch

Doorheen de verschillende crisissen staan twee uitdagingen zoals dat dan heet met stip genoteerd in de SWOT-analyses van ondernemingen: de oorlog voor (jong) talent en de verzoening tussen people, planet & profit. Beide zijn meer dan ooit met elkaar verweven want nieuwe werknemers staan anders in de arbeidsmarkt dan de vorige generaties.

In de Marge van Top 5.000 - Moeilijk verteerbare stijgingen

Algemeen realiseerden de industriële en commerciële bedrijven uit onze Top 5.000 een omzet van 968 miljard euro. De stijging met 17,8% is weliswaar indrukwekkend, maar vloeit hoofdzakelijk voort uit prijsstijgingen, zodat de toegevoegde waarde in 2022 niet meer dan 20% van de omzet uitmaakt, wat resulteert in een daling van 2% ten opzichte van het voorgaande jaar. De nettowinsten (42 miljard) gaan er wel met 3,8 miljard op vooruit, maar de stijging bij één enkele onderneming verklaart nagenoeg het volledige verschil. De banksector zag zijn nettowinst van 5,8 naar 9,1 miljard euro stijgen. Bij de verzekeringen ging het om een stijging van 2,8 naar 3,8 miljard euro.

Macro-economie - Flirten met een recessiejaar

Laten we heel positief beginnen. Het jaar 2023 heeft niet de wereldwijde recessie opgeleverd die een jaar geleden door een aantal economen werd vooropgesteld. Ondanks dat de centrale banken veel langer dan toen gedacht de rente hebben opgetrokken. Al kunnen we ook stellen dat de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB) precies omwille van de sterkte van de economie langer een agressiever rentebeleid moeten voeren. We hebben een lange, koude economische winter kunnen vermijden, maar het gevaar is nog niet geweken. De groeiverwachtingen voor 2024 liggen nog lager dan voor 2023. 

Belgische arbeidsmarkt - Is het glas nu halfvol of halfleeg?

De politieke uitdaging om onze arbeidsmarkt een nieuw elan te geven valt eigenlijk in twee woorden samen te vatten, klinkt het bij arbeidseconoom Stijn Baert: politieke moed. Anouk Lagae, CEO van Accent, voegt daar voor de werkgevers nog twee woordjes extra aan toe: een beter retentiebeleid.

“Een toekomstgerichte organisatie ontwikkelen start bij je innovatiecultuur”

Veel ondernemingen reduceren innovatie vaak tot technologische vernieuwing. Zeker grote bedrijven voelen daarnaast de nood om innovatie goed af te stemmen op het HR-beleid. Hoe stimuleer je werknemers via een innovatiecultuur tot intrapreneurship?

Software with a cause

HR-software diende lang een zeer duidelijk doel: interne processen vlotter laten verlopen. Met dank aan een portie fintech en/of AI, slaagt software er echter steeds vaker in om meer sociaal getinte HR-doelen zoals welzijn of inclusie makkelijker waar te maken.

Van financiële data naar duurzaamheidsmonitor

Veel KMO’s hebben vandaag onvoldoende capaciteit en expertise voor het optekenen en doelgericht verminderen van hun CO2-voetafdruk. Een nieuwe duurzaamheidsmonitor pakt dit probleem aan. “Onze slimme analyses van financiële data brengen alles geautomatiseerd in kaart, zodat KMO’s op eigen initiatief acties kunnen ondernemen”, klinkt het bij Yuki en SmartTrackers.

Crowdshipping - Kosten-effectief en duurzaam

Crowdshipping, crowdsourced delivery, crowd logistics: allemaal synoniemen voor een gestaag groeiende logistieke trend binnen de deeleconomie. In plaats van een koerierbedrijf pikken particulieren bestellingen op om ze via hun favoriete vervoermiddel op bestemming te krijgen. 

Banken - Een jaar vol veerkracht

Globaal steeg de winst van de sector van 5,8 tot 9,1 miljard euro. Dat is een substantiële, maar deels kunstmatige stijging. Bij KBC Bank namen de ontvangen dividenden met twee miljard euro toe en bij BNP Paribas Fortis met bijna 800 miljoen euro. Euroclear Bank van zijn kant haalde meer dan de helft (597 miljoen euro) van de opgetekende winst (1.147 miljoen) uit bevroren Russische tegoeden.

Verzekeringen - Alleen niet-leven gaat erop vooruit

Samen inden de verzekeringsmaatschappijen in onze tabellen 45 miljard aan brutopremies, waarvan 16 miljard bij levensverzekeringen en 29 miljard bij niet-levensverzekeringen.  Alleen die laatste sector ging er in 2022 op vooruit. De levensverzekeringen trappelen ter plaatse, met name door de fiscale onzekerheid. Bovendien was de beurscontext niet meteen gunstig, waardoor het publiek zich van tak 23 afkeerde.

Geen auteursrechten voor IT

Het auteursrecht, dat oorspronkelijk werd bedacht als gunstigere fiscale behandeling voor natuurlijke personen die onregelmatige inkomsten hebben uit de uitoefening van hun artistieke activiteit, werd al snel een in heel wat sectoren toegepaste voordelige manier van vergoeden. Vandaar de terugkeer naar de oorsprong waarbij de overdracht van auteursrechten op literaire of artistieke werken wordt beperkt.

De pensioenbonus keert terug

Tien jaar na zijn afschaffing in 2025 keert de pensioenbonus terug, en wel met hetzelfde doel als destijds: het feit dat mensen langer werken op een positieve manier erkennen. Zo zal er vanaf 2025 in de drie arbeidsstelsels een pensioenbonus worden toegekend voor de tewerkstellingsperiodes vanaf 1 juli 2024. De bonus kan gedurende maximaal drie jaar worden opgebouwd door personen die na de datum waarop ze vervroegd of op de normale pensioenleeftijd met pensioen kunnen gaan, aan het werk blijven.

Wordt de getrouwheidspremie afgeschaft?

Dat stelt in elk geval de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) voor na een studie die behoorlijk kritisch is voor ons oligopolide banksysteem. Vier instellingen - BNP Paribas Fortis, KBC/CBC, Belfius en ING - domineren immers het bankenlandschap en moedigen concurrentie amper aan. Om die laatste te stimuleren, beveelt de BMA een betere informatie voor de consument aan, een verplichting tot het scheiden van producten en de afschaffing van de getrouwheidspremie op gereglementeerde spaarrekeningen.

Flitscontroles

Na de schoonmaaksector in augustus en de groene sectoren in oktober zullen er in december flitscontroles plaatsvinden in de vleessector. Zoals steeds zijn de controles in de eerste plaats informatief en preventief, wat echter niet uitsluit dat voor ernstige of herhaaldelijke inbreuken een proces-verbaal kan worden opgesteld.

B2B: elektronisch factureren verplicht

Gemiddeld worden er jaarlijks een miljard facturen verzonden in ons land, waarvan ongeveer de helft naar particulieren of gezinnen. Het gevolg daarvan is een enorme administratieve last, die dankzij de digitalisering kan worden verminderd. Daarom is in een voorontwerp van wet opgenomen dat vanaf 1 januari 2026 elektronisch factureren tussen belastingplichtigen verplicht wordt.

Systemen die waarschuwen voor flitsers binnenkort verboden?

Waarschijnlijk wel. Tussen 2019 en 2022 hebben de flitsers langs onze wegen twintig miljoen keer gewerkt. Systemen die ervoor waarschuwen, zijn dan ook populair, maar het gebruik ervan zou binnenkort wel eens kunnen worden beteugeld.

Responsabiliseringsbijdrage aangepast

In de hoop het aantal langdurig zieken terug te dringen, legde de regering eind vorig jaar een responsabiliseringsbijdrage op. Die wordt per kwartaal geïnd bij werkgevers bij wie de instroom van werknemers in invaliditeit 2 keer zo groot is als bij ondernemingen in dezelfde activiteitensector en 3 keer zo groot als bij ondernemingen in de privésector in het algemeen.

Recht op cash geld

Het Vlaams Belang speelt in op de toenemende ongerustheid bij consumenten over het groeiende aantal pogingen tot fraude en bedrog op het internet. De partij vraagt om in de wet het recht op cash geld en op een betaling daarmee, door in het Wetboek van economisch recht de verplichting op te nemen voor ondernemers om betalingen in cash geld te aanvaarden, met naleving van de bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld.

Krijgen we een A-spaarboekje zoals in Frankrijk?

Wanneer ze voorstelt om elke Belgische bankinstelling te verplichten om een A-spaarboekje te openen voor iedereen die erom vraagt, haalt de PVDA duidelijk de mosterd in Frankrijk. Daar geldt immers sinds 1 februari 2023 en minstens tot 31 januari 2025 op het A-spaarboekje een rente van 3%. Net als in Frankrijk zou elke burger slechts één A-spaarboekje mogen bezitten. Er zou bovendien niet meer dan 23.000 euro op mogen staan.

Opzegging door de werknemer: maximaal 13 weken voor iedereen

Lang geleden werd er in het arbeidsrecht een onderscheid ingevoerd tussen arbeiders en bedienden. Het was wachten tot 2014 voor via een eenheidsstatuut de ongelijkheden die daaruit voortvloeiden, verdwenen. Een van de grootste hervormingen die dankzij dat eenheidsstatuut zijn doorgevoerd, is de uniformisering van de opzeggingstermijn, die voor arbeiders anders was dan voor bedienden.

Bedrijfsvoorheffing: onderzoekstermijn verlengd

Wat de roerende voorheffing en de bedrijfsvoorheffing betreft staat het boekjaar gelijk aan het inkomstenjaar, zodat in de praktijk de onderzoekstermijn voor de bedrijfsvoorheffing minstens een jaar korter is dan die voor de inkomstenbelasting. Er zijn echter voor de bedrijfsvoorheffing verscheidene vrijstellingen en verzakingen van doorstorting ingevoerd.

Teambuilding: hoeveel dagen per jaar?

Teambuilding, een concept dat in de jaren tachtig in de VS is ingevoerd om het sociale klimaat in bedrijven te verbeteren, de individuele motivatie van de werknemers te verhogen of het absenteïsme en de personeelsverloop te verlagen, is vandaag overal ingeburgerd. Heel wat bedrijven organiseren teambuildings, aangezien de uitgaven die ze in dat kader doen voor hen een aftrekbare beroepskost vormen, op voorwaarde dat bepaalde grenzen worden nageleefd.

Verplichte aangifte van de huurprijs

Wanneer een natuurlijke persoon een onroerend goed verhuurt, wordt dat op een verschillende manier belast naargelang de hoedanigheid van de huurder of het gebruik dat ervan wordt gemaakt. De onroerende inkomsten worden vaak niet correct aangegeven, vaak uit onwetendheid, omdat de eigenaar niet altijd op de hoogte is van de hoedanigheid van zijn huurder.

‘Automatische’ aftrek van giften

Vrijgevig zijn wordt fiscaal gestimuleerd, toch als u meer dan 40 euro schenkt en u daarvoor een betalingsbewijs ontvangt. Dat document bevat echter niet altijd alle relevante informatie, wat problemen kan opleveren voor zowel de belastingplichtige die de betrokken inlichtingen op zijn belastingaangifte moet invullen als voor de belastingdienst die controles moet uitvoeren.

Hogere taksen voor vzw’s

Staat ‘moderniseren’ gelijk aan ‘verhogen’? Beheerders van een vzw zullen hun mening snel klaar hebben. De regering maakt zich immers op om het tarief van de voor vzw’s geldende taks tot vergoeding der successierechten, ook wel de patrimoniumtaks genoemd, te ‘moderniseren’.

0,4259 euro per kilometer

De maximale kilometervergoeding voor woon-werkverplaatsingen en beroepsverplaatsingen is vastgelegd (BS 16 oktober, p. 93.108) op 0,4259 EUR/km voor de periode van 1 oktober 2023 tot en met 31 december 2023. We herinneren eraan dat er twee forfaits zijn: een per kwartaal en een per jaar. Aangezien het jaarforfait van juli tot juni loopt, kan naar kwartaalvergoedingen overstappen echter alleen op 1 juli.

Allemaal samen tegen krimpflatie?

Niet echt. De PTB en de PS verzetten zich immers in verspreide orde tegen de helaas veelvoorkomende praktijk waarbij de omvang van een product afneemt, maar de prijs niet volgt. De eerste partij legt het pragmatisch aan en vraagt een toevoeging aan het artikel VI, 100 van het Wetboek van economisch recht in het kader van misleidende handelspraktijken.

Vastgoedmakelaar: toegang tot het beroep gewijzigd

Er zijn twee belangrijke wijzigingen in het beroep van vastgoedmakelaar: om te beginnen wordt het mogelijk om toegang te krijgen tot het beroep op basis van relevante beroepservaring. Daarnaast is er het verbod voor door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars geschorste of geschrapte personen om het beroep uit te oefenen, ook als werknemer, gedurende de periode van de schorsing of de schrapping.

Ziek tijdens uw vakantie?

Geen paniek: vanaf 1 januari 2024 bent u die dagen niet langer kwijt. De lopende vakantieperiode wordt echter niet automatisch verlengd met de niet-opgenomen dagen. Wil de werknemer die dagen na de lopende vakantieperiode opnemen, dan moet hij dat bij zijn werkgever aanvragen binnen dezelfde termijn als de periode die hij heeft om zijn medisch attest binnen te brengen.

Fraudeurs maken meer dan een miljoen per maand buit

Velen denken nog steeds dat online fraudeurs geïsoleerde individuen zijn die gebruikmaken van amateuristische technieken en dan ook gemakkelijk te ontmaskeren zijn. Niets is minder waar. Het zijn heuse professionals die zich als echte ondernemingen gedragen, met callcenters, grafici, managers enzovoort. En hun doeltreffendheid is geducht.

Afwikkelingsvergoeding met de helft verlaagd

Brengt de verlaging van 0,2% naar 0,1% van de afwikkelingsvergoeding die de regering oplegt (BS 4 oktober, p. 83.333) “het lokale ecosysteem van de betalingen in België” in gevaar, zoals Febelfin vreest? Het gaat om de vergoeding die de bank ontvangt van de klant wanneer die laatste met zijn debetkaart in een winkel een aankoop betaalt.

Laatste kilometer onder controle

Omdat grote bedrijven die pakjes bezorgen momenteel geen enkele verantwoordelijkheid nemen tegenover de onderaannemers op wie ze een beroep doen, heeft de regering een reeks maatregelen ingevoerd voor wat gemeenzaam “de laatste kilometer” wordt genoemd.

Leveren op een rustdag?

Welke toegevoegde waarde kan een toelating om op de wekelijkse rustdag aan huis te leveren voor een zelfstandige hebben? Er is nagenoeg geen vraag naar en een dergelijke versoepeling zou vooral in het voordeel zijn van grote bedrijven in de detailhandel, zo werpt de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kmo tegen.

Digitale facturatie verplicht

Vanaf 1 januari 2026 wordt digitale facturatie (e-invoicing) tussen ondernemingen verplicht. Momenteel bestaat die verplichting alleen voor facturen die aan openbare diensten worden verzonden. De regering hoopt daarmee de btw-kloof te dichten. Het betreft het verschil tussen wat de staat aan btw-inkomsten zou moeten ontvangen en wat hij werkelijk ontvangt.

Mede-eigendommen: komt er een verplicht onderhoudsplan?

Er zijn in ons land meer dan 1,4 miljoen appartementen en studio’s, verspreid over meer dan 200.000 gebouwen. Veel daarvan werden meer dan 35 jaar geleden gebouwd en het ligt niet altijd voor de hand om de energieprestatie van dergelijke panden te verbeteren. Bovenop het complexe beslissingsproces binnen de vereniging van mede-eigenaars (VME) komt immers nog het geldgebrek van zij die dergelijke investeringen of zelfs de meest courante onderhoudswerken niet kunnen betalen.

Twee kilometervergoedingen?

Soms zijn in elkaar overlappende circulaires uiteenlopende cijfers te vinden. In circulaire nr. 721 van 9 juni 2023 – BS van 28 juli 2023 – is bijvoorbeeld voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 september 2023 een maximumbedrag vastgelegd van 0,4237 EUR/km voor de kilometervergoeding voor woon-werkverplaatsingen en beroepsverplaatsingen. In circulaire nr. 722, die drie dagen eerder werd gepubliceerd, is de kilometervergoeding voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 op 0,4280 EUR/km bepaald.

Uitzendarbeid: niet-afwerving en wederkerigheid

De intentie van de minister van Werk om de niet-afwervingsbedingen strikter te omkaderen in de wet op de uitzendarbeid via maximumtermijnen en/of -bedragen verdeelt de Nationale Arbeidsraad, waar de standpunten sinds een jaar ongewijzigd zijn gebleven.

Online je bedrijf oprichten

Dat kan voortaan via JustAct. Maar opgelet, op die manier kunnen alleen rechtspersonen worden opgericht waarvan de oprichting via een onderhandse akte gebeurt, namelijk verenigingen zonder winstoogmerk (vzw), vennootschappen onder firma (VOF), commanditaire vennootschappen (commV) of economische samenwerkingsverbanden (esv).

Ondernemingsnummers beginnen nu ook met het cijfer 1

Sinds haar oprichting op 1 juli 2003 kent de Kruispuntbank van Ondernemingen aan bedrijven een uniek identificatienummer toe, dat het ondernemingsnummer wordt genoemd. Tot nu toe begon elk ondernemingsnummer met het cijfer 0. Getallen zijn echter per definitie eindig en de reeks ondernemingsnummers die met nul beginnen is ondertussen uitgeput. Elke nieuwe onderneming die in de Kruispuntbank voor Ondernemingen wordt opgenomen, krijgt voortaan dan ook een ondernemingsnummer dat met 1 begint.

UBO-register niet toegankelijk

Het UBO-register - de databank waarin de uiteindelijke begunstigden van elke onderneming zijn opgenomen - was lang toegankelijk voor het grote publiek, maar dat is niet langer het geval. Als gevolg van een besluit van het Hof van Justitie van de Europese Unie legde de regering in februari een wet ter stemming voor die de toegang tot het UBO-register beperkt tot rechtspersonen of natuurlijke personen die kunnen aantonen dat ze daarbij een legitiem belang hebben.

Influencers en verborgen reclame

Zijn sociale netwerken verslavend? Volgens de SMI-barometer (Social Media & Influencer) over 2022 bezocht 83% van de jongeren dagelijks Instagram, 70% YouTube, 66% Snapchat, 63% TikTok en 59% Facebook. Uit dezelfde studie bleek bovendien dat 87% van de jongeren op sociale netwerken influencers volgt. Les Engagés zou de activiteit van die laatste graag reguleren.

Men ziet slechts de rijken

Enkele weken geleden publiceerden Crédit Suisse en UBS het Global Wealth Report 2023. Daarin werden de Belgen het rijkste volk ter wereld genoemd, wat ons met verstomming slaat als we zien hoe belabberd onze infrastructuur eraan toe is of hoe slecht toegerust onze overheidsdiensten zijn.

Elektronische controlekaart

Elke werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld, moet vanaf de eerste effectieve werkloosheidsdag van elke maand in het bezit zijn van een controlekaart en moet die invullen volgens de richtlijnen die erop vermeld staan. Sinds 1 september mag die kaart elektronisch zijn.

Het recht om contant te betalen

Sinds 1 juli 2022 moeten alle ondernemingen, ongeacht hun grootte, de consument minstens één elektronische betaalwijze aanbieden. Elektronisch betalen zit duidelijk in de lift. Uit de recentste driejaarlijkse studie die de Europese Centrale Bank in 2022 uitvoerde, blijkt dat 45% van de consumenten zijn aankopen in verkooppunten contant betaalt. In 2019 was dat nog 57%, wat een daling van 12 procent in drie jaar tijd inhoudt.

Werkgeversgroeperingen

Het in het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (2019) afgeschafte esv (economisch samenwerkingsverband) kan opnieuw worden opgericht, onder de vorm van een vennootschap onder firma. De bestaande groeperingen onder de vorm van een esv behouden hun toelating indien zij uiterlijk op 1 januari 2024 de rechtsvorm van een VOF hebben verkregen.

Eerste controles van de luchtkwaliteit

Na de covidcrisis voerde de regering eind 2022 een wet in betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn via het gebruik van een meettoestel voor de luchtkwaliteit, de invoering van risicoanalyses en actieplannen en van natuurlijke ventilatie, op mechanische wijze of met behulp van luchtzuiveringssystemen.

Is elke schuldenaar te goeder trouw?

Het gezond verstand en vaak ook de ervaring doen ons ertoe neigen om die vraag negatief te beantwoorden. Het is echter wel het uitgangspunt van een voorontwerp van wet betreffende de procedure van sanering van consumentenschulden waar de Hoge Raad voor Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO) zich sterk tegen verzet.

Niet alle overuren zijn gelijk

Wie voltijds werkt, heeft voor elk extra gewerkt uur zonder uitzondering recht op een overwerktoeslag. Voor wie deeltijds werkt geven maandelijks de eerste twaalf overuren geen recht op een overwerktoeslag. Daar komt nog bovenop dat die bovengrens in de praktijk vaak wordt omzeild, bijvoorbeeld via een contractbijlage die slechts voor beperkte duur geldt of via een nieuwe tijdelijke overeenkomst.

Gratis betalingsherinnering

Sinds 1 september 2023 is de eerste herinnering die een onderneming aan een consument stuurt omdat die zijn factuur niet betaalde gratis. Dat geldt echter alleen voor contracten die vanaf die datum worden gesloten. Voor eerder gesloten contracten loopt er een overgangsperiode tot 1 december 2023.

Arbeidsduur verminderen?

Komt er een collectieve arbeidsduurvermindering? Dat is best mogelijk. De Ministerraad gaf immers onlangs zijn goedkeuring voor een onderzoeksproject dat de effecten moet nagaan van een collectieve arbeidsduurvermindering op de productiviteit, de werkgelegenheid, het welzijn en het financiële evenwicht bij de bedrijven.

Ook in 2024 nog 6% voor afbraak en heropbouw?

In 2020 werd een verlaagd btw-tarief ingevoerd voor de afbraak en de heropbouw van woningen. De herstelmaatregel liep eind 2022 af, maar werd uiteindelijk verlengd tot 31 december van dit jaar. CD&V zou echter graag zien dat het verlaagde tarief tot eind 2024 van kracht blijft.

Algemeen werknemersaandeelhouderschap

Omdat ze niet echt begeesterd zijn door het huidige systeem van opties op aandelen, waarbij werknemers worden belast op het moment van de toekenning terwijl de waarde van de aandelen helemaal nog niet gestegen is en dat mogelijk ook nooit zal doen, willen de liberalen een nieuw systeem invoeren. Dat zou inhouden dat de werkgevers de mogelijkheid krijgen om hun werknemers aandelen gratis of aan een verlaagde prijs aan te bieden, zonder onmiddellijke belasting

Opgelet met boiler rooms

Als iemand u aan de telefoon voorstelt om aandelen of andere financiële producten te kopen, een beheersaccount of een termijnrekening te openen, te beleggen in crowdfunding enzovoort, wees dan op uw hoede. Mogelijk hebt u met een boiler room te maken. Ze gebruiken steeds dezelfde techniek.

Eenmalige innovatiepremies verlengd

In zijn administratieve instructies voor het derde kwartaal van dit jaar bevestigt de RSZ de verlenging voor 2023 en 2024 van de wet van 2006, die het mogelijk maakt om zowel in grote ondernemingen als kmo’s een eenmalige, van sociale bijdrage vrijgestelde innovatiepremie toe te kennen aan medewerkers die bijzonder inventief waren. Uiteraard zijn daar voorwaarden aan verbonden, waaraan tegelijkertijd moet worden voldaan.

Verjaringstermijnen verlengd

Al dan niet gegrond bijkomend onderzoek vragen in de hoop op een eventuele verjaring van de feiten zal binnenkort niet meer kunnen. De wetgever bereidt immers een grondige hervorming voor van de momenteel geldende verjaringstermijnen en dat op basis van drie principes.

De getekende documenten zijn geldig

De FOD Financiën waarschuwt dat het sinds 18 augustus “mogelijk is dat uw pdf-leessoftware – bijvoorbeeld Adobe Acrobat – een foutmelding geeft bij het ondertekenen van onze digitale documenten.” Afhankelijk van de gebruikte software kan de melding er anders uitzien.

Weinig penale boetes uitgevoerd

Hoewel in de loop van de periode 2018-2022 het aantal uitgevoerde penale boetes met 4,7% is gestegen in vergelijking met de periode 2014-2018, blijft dat aantal (43,6%) te laag voor het Rekenhof. Dat levert in een striemend rapport harde kritiek op de beperkte vooruitgang die in de betrokken periode is geboekt.

Meerwaarden bij ontbinding van een vennootschap

Aangezien het boeken van een herwaarderingsmeerwaarde optioneel is en niet verplicht, kan het gebeuren dat een vennootschap bij haar ontbinding een actief bezit waar een aanzienlijke, niet-uitgedrukte meerwaarde aan verbonden is. Hoe moet die laatste in het kader van het beginsel van het getrouw beeld worden behandeld?

Fiscale fraude en bestuursverbod

Voor de schatkist is een minnelijke schikking op het gebied van fiscale fraude altijd een goede zaak, aangezien ze maar kan worden voorgesteld wanneer de fiscus definitief en integraal is betaald. Bij een correctionele veroordeling daarentegen is succes verre van zeker, vooral wanneer het illegale geld in het buitenland is ondergebracht. Voor het grote publiek is dat voordeel echter al uitgevlakt door de geheimhouding rond dat type transacties.

Doelgroepen: van zes naar drie

Omdat ze ondernemers wil stimuleren om hun eerste werknemers aan te werven, besliste de regering destijds om verminderingen toe te kennen voor de sociale bijdragen die de werkgevers voor hun eerste personeelsleden stortten. Het was een genereus maar volgens het Rekenhof weinig efficiënt idee. De kosten voor die doelgroepenverminderingen, zo vat het hof samen in een behoorlijk vernietigende audit, stijgen veel sneller dan de werkgelegenheid.

Regionalisering van de NMBS?

De N-VA is ontevreden over de huidige 60/40-verdeelsleutel voor het merendeel van de investeringen in infrastructuur. Als er rekening wordt gehouden met het aantal reizigers, zo meent de partij, zou een 65/35-verdeling beter aan de realiteit beantwoorden. Daarom vraagt ze om een regionalisering van de NMBS.

Welk tarief voor de nieuwe staatsbon?

De afwachtende houding die de banken aannemen om de spaarders te belonen, heeft de minister van Financiën ertoe gebracht om een unieke staatsbon uit te geven met een looptijd van één jaar, in plaats van de klassieke looptijden over meerdere jaren. Iedereen kan er tussen 24 en 31 augustus bij het Federaal Agentschap van de Schuld en tot 1 september bij de banken vanaf 100 euro gratis op intekenen.

Informatie per land

Ons land werd in gebreke gesteld omdat het de richtlijn 2021/2101, die elk bedrijf met een omzet van meer dan 750 miljoen euro ertoe verplicht om een verslag inzake informatie over de winstbelasting in te dienen, niet tijdig heeft omgezet. Daarom keurde de Ministerraad (20 juli) snel een voorontwerp van wet goed om aan de Europese vereisten te voldoen.

Solidariteitsbijdrage verhoogd

Sinds 1 juli stijgt de solidariteitsbijdrage voor bedrijfsvoertuigen die vanaf die datum worden gekocht, gehuurd of geleased. De solidariteitsbijdrage moet voortaan worden vermenigvuldigd met 2,25. De datum waarmee rekening moet worden gehouden, is die waarop de werkgever de bestelbon of de huurovereenkomst heeft ondertekend. Dat is echter nog niet alles, want tussen 1 januari 2025 en 1 januari 2027 zal de multiplicatiefactor jaarlijks stijgen tot respectievelijk 2,75, 4,00 en 5,50.

Ouderschapsverlof versoepeld

Is er echt vier jaar nodig om een advies te vragen over een relatief banaal wetsvoorstel? In juli 2019 stelde het CDH – vandaag Les Engagés – voor om, mits zowel de werkgever als de betrokken werknemers ermee instemmen, de anciënniteitsvoorwaarden die gelden voor tijdskrediet en ouderschapsverlof te versoepelen door rekening te houden met de bij andere werkgevers opgebouwde anciënniteit.

Gemiddeld en mediaan aanvullend pensioen

Cijfers kunnen bedriegen. Over alle stelsels heen beschouwd, ontvingen mannen die recent met pensioen gingen een gemiddeld bruto kapitaal van 83.762 euro. Bij de vrouwen ging het om een gemiddeld bruto kapitaal van 41.546 euro. Wanneer we echter rekening houden met het mediane bruto kapitaal, met andere woorden dat waar de helft boven ligt en de andere helft onder, dalen die bedragen tot respectievelijk 13.851 en 4.521 euro.


 

Eindelijk rust in het weekend?

Ongewenste telefonische klantenwerving blijft helaas wijdverspreid en in de praktijk blijkt zich inschrijven op ‘Bel me niet meer’ niet altijd even doeltreffend. Omdat er klachten blijven komen, stelt Les Engagés voor om alle commerciële klantenwerving te verbieden op zaterdag, zondag en feestdagen en ze op de overige dagen alleen toe te laten tussen 10 en 13 uur ’s ochtends en 14 en 19 uur ’s middags.

Eerst de staatsbon, nu de volksspaarrekening

Eerder riep de minister van Financiën al een staatsbon met een eenmalige looptijd van een jaar in het leven om de spaarboekjes met een bedroevend laag rendement tegen te gaan. Nu stellen de Franstalige socialisten ook een Volksspaarrekening voor. Dat is eigenlijk een belgicisering van het ‘Livret A’, het beleggingstype dat het populairst is in Frankrijk omdat het rendement - momenteel 3% - periodiek aan de inflatie wordt aangepast.

Een franchisering is geen ontslag

De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO maakt zich duidelijk boos over de wil van de Franstalige groenen, voor wie “de logica achter franchising dezelfde is als die achter collectief ontslag” en verzet zich heftig tegen hun voornemen om de wet-Renault naar franchiseringen uit te breiden. Voor de Raad is een dergelijk voorstel simpelweg onaanvaardbaar.

Geldautomaten, een bedrieglijk akkoord?

Eind april kondigde de regering trots aan dat ze tot een akkoord was gekomen met de banksector over de optimalisering van het netwerk van geldautomaten. Ze beloofde dat er in 2025 minstens één geldautomaat (ATM) per gemeente zou zijn en 207 bijkomende ATM-sites tegenover 2021. Aangezien op één site echter meerdere toestellen kunnen staan, zouden er tegelijkertijd zowat 1.500 geldautomaten verdwijnen.

Herziening van de bedingen: ja, maar in beide richtingen

Over de wens van minister Dermagne om artikel 57 van de wet van 30 maart 1976 betreffende de economische herstelmaatregelen te wijzigen, bestaat lang geen eensgezindheid. Volgens hem mogen “de contracten slechts prijsherzieningsbedingen bevatten in de mate dat deze toepasselijk zijn tot een bedrag van maximum 80% van de eindprijs en voor zover ze verwijzen naar parameters die de reële kosten vertegenwoordigen; iedere parameter is alleen toepasselijk op dat gedeelte van de prijs dat beantwoordt aan de kosten die het vertegenwoordigt.”

De dosis maakt het vergif

Hoewel de cijfers scheefgetrokken zijn door de omvang van de parallelimport, is het verdict duidelijk: we drinken te veel. Daarom komt er na vijftien jaar palaveren een Actieplan 2023-2025, dat 75 maatregelen omvat, die in wetteksten moeten worden gegoten. Het betreft onder andere een volledig verbod op reclame voor alcoholische dranken via welke drager dan ook wanneer de geviseerde doelgroep bestaat uit minderjarigen, een verbod op de verkoop via automaten en diverse bewustmakingscampagnes.

Geen vervangende ondernemers meer

Er waren er eerlijk gezegd al niet erg veel. De regering dacht er in 2010 goed aan te doen om een register van vervangende aannemers aan te leggen en zo de zelfstandigen te hulp te komen die zich verplicht zagen om hun activiteit om medische of familiale redenen tijdelijk op te schorten. Zij zouden dankzij een vervanger immers hun zaak open kunnen houden of hun dienstverlening kunnen garanderen. Tien jaar later blijkt echter dat de daarmee ingevoerde regeling niet het verwachte succes opleverde.

Van X - 60 naar Y + 144

De wetgeving betreffende de komende sociale verkiezingen werd in het Staatsblad van 30 juni gepubliceerd. De verkiezingen vinden in meer dan 7.000 ondernemingen plaats en gaan door tussen 13 en 26 mei 2024 volgens een kalender waarin twee belangrijke data opvallen: de dag waarop de datum van de verkiezingen wordt meegedeeld, die symbolisch met de letter X wordt aangeduid, en die van de verkiezingen zelf, weergegeven door de letter Y.

0,02 euro per transactie

De kosten die de financiële sector handelaars en vrije beroepen aanrekent beperken door de bovengrens voor afwikkelingsvergoedingen voor binnenlandse debetkaarttransacties van 0,056 naar 0,02 euro te verlagen: dat kunnen we alleen maar toejuichen, op voorwaarde dat de winst van die begrenzing niet door een verhoging van andere kosten wordt tenietgedaan. Dat is waar de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kmo (HRZKMO) voor vreest.

De 120 relance-uren zijn terug

De regering keurde in de ministerraad van 12 mei 2023 de herinvoering goed van de zogenoemde 'relance-uren', voor de periode 1 juli 2023 tot 30 juni 2025. Omdat de omzetting ervan in wetten en reglementen op zich laat wachten, kondigt de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg aan dat hij in de praktijk de maatregel vanaf 1 juli aanvaardt. De maatregel, die in 2021-2022 al een eerste maal werd ingevoerd, biedt de mogelijkheid om per kalenderjaar 120 bijkomende vrijwillige overuren te presteren, ook wel ‘relance-uren’ genoemd.

Flexi-jobs voor de zorgsector

De in december 2015 ter ondersteuning van de horeca ingevoerde flexi-jobs werden stelselmatig uitgebreid naar andere sectoren, zoals de handel in levensmiddelen en de detailhandel. Sinds 1 januari van dit jaar zijn flexi-jobs in de zorgsector eveneens mogelijk. De mogelijkheid blijft evenwel beperkt tot ondersteunende en begeleidende taken, zodat de eigenlijke zorgtaken - het werk van verpleegkundigen of zorgkundigen bijvoorbeeld - uitgesloten blijven van het systeem.

Private veiligheid en verkeersovertredingen

In de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid is in artikel 37 opgenomen dat, indien de onderneming een rechtspersoon is, ze niet mag veroordeeld zijn geweest tot een correctionele of criminele straf. Uit de praktijk blijkt echter dat het merendeel van de correctionele of criminele veroordelingen van ondernemingen betrekking hebben op het verkeer.

Waartoe dient Ombudsfin?

Ombudsfin, dat belast is met het buiten de rechtbank oplossen van geschillen in de financiële sector, ontving in 2022 meer dan 7.000 klachten van consumenten, waarvan er bijna 1.000 gegrond waren. Voor slechts 73% daarvan werd echter een oplossing gevonden, tegenover 76% in het voorgaande jaar. Een klant op de vier moet dus vaststellen dat hij geen genoegdoening krijgt, ook al krijgt hij gelijk van Ombudsfin.

Geen 9% btw op voedingsproducten

In België is een landsgrens nooit ver weg en steeds meer landgenoten gaan dan ook regelmatig hun inkopen doen in een buurland. De plannen van de regering om de bestaande btw-tarieven van 6% en 12% te “harmoniseren” tot 9% stelt onze voedingsindustrie dan ook helemaal niet gerust. In het kader van de geplande belastinghervorming zou de btw op fruit en groenten wel tot 0% worden herleid.

Btw: uitstel voor de zomer

Met de zomervakantie zijn ook de traditionele aan de btw-plichtigen toegekende faciliteiten er weer. Zo moeten de maandaangiften voor de verrichtingen van juni en juli 2023 ten laatste op 10 augustus en 8 september zijn ingediend, in plaats van op 20 juli en 21 augustus. In dezelfde geest moet de kwartaalaangifte voor de verrichtingen van het tweede kwartaal 2023 ten laatste op 10 augustus zijn ingediend in plaats van op 20 juli.

Tol geïndexeerd

Vanaf zaterdag 1 juli zijn de nieuwe tarieven voor de kilometerheffing van toepassing in Vlaanderen, Brussel en Wallonië (Soficonetwerk). In Vlaanderen en Brussel gaat het om een aanpassing aan de index. Nadat het op 1 januari de tarieven voor de kilometerheffing in Wallonië indexeerde, past Sofico (Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures) de tarieven op 1 juli aan.

Beschermde spaarrente

Gezien de soms gigantische kloof tussen de inflatie en de rente op klassieke spaarboekjes stellen de groenen voor om een beschermde rentevoet in te voeren voor de eerste 10.000 euro spaargeld. Die rente zou gelden op één spaarboekje per persoon en overeenstemmen met de gemiddelde waarde van de OLO-rente op tien jaar van de Belgische staat in de loop van het vorige kwartaal.

Droogteschade is gedekt

Goed nieuws in deze tijden van algemene droogte: droogteschade aan een woning moet worden beschouwd als schade veroorzaakt door een aardverschuiving of een grondverzakking, die de brandverzekeraar moet dekken. Door een beroep tot nietigverklaring te verwerpen dat werd ingediend door verscheidene verzekeraars voor wie een inkrimping van de bodem geen grondverzakking vormt in de betekenis van een beweging van een belangrijke massa van de bodemlaag, maakt het Grondwettelijk Hof een einde aan de juridische onzekerheid.

Werken bij hitte

Nu we steeds vaker met hittegolven te maken krijgen, wordt het wat lastiger om te werken wanneer het warm is. Volgens de voorschriften moeten werkgevers verscheidene maatregelen nemen wanneer de temperaturen hoog oplopen. Er bestaan echter verschillende soorten temperaturen. Om koude temperaturen te meten volstaat een gewone thermometer. Voor warme temperaturen ligt het wat ingewikkelder.

Vergelijkingstool verzekeringen BA familiale

Na een vergelijkingstool zichtrekeningen, een inflatietool, een erfenissimulator en een immosimulator zet de FSMA nu een vergelijkingstool verzekeringen BA familiale online. Daarmee kunt u eenvoudig de dekkingen en de premies vergelijken van het product, dat niet verplicht is maar bijzonder nuttig kan blijken, aangezien het (een deel van) de schadevergoeding dekt die u moet betalen wanneer u in het kader van uw privéleven materiële, lichamelijke of andere schade toebrengt aan een derde.

Snellere digitalisering van vzw’s

Ons land telt afgerond 100.000 vzw’s en meer dan een miljoen actieve vrijwilligers. Tijdens de coronacrisis bleek hoe belangrijk hun rol in onze samenleving kan zijn. De verenigingen zijn echter amper aan hun digitalisering begonnen. In een in de commissie goedgekeurde resolutie vraagt het parlement dan ook aan de regering om de digitalisering via verscheidene maatregelen te versnellen, zoals het gratis elektronisch indienen van de jaarrekeningen en de mogelijkheid om ze online te raadplegen.

Uitbreiding van de wet-Renault?

Uitgaand van het principe dat “de logica achter franchising dezelfde is als die achter collectief ontslag” willen de groenen de zogenaamde procedure-Renault uitbreiden naar situaties waar sprake is van franchising. Om bovendien elke mogelijkheid van sociale spitsvondigheden uit te sluiten, vragen ze meteen ook om de in aanmerking te nemen periode voor het bepalen van het aantal werknemers waarop de ontslagen of de franchising betrekking hebben van zestig dagen tot één jaar op te trekken.

Fiscale bevordering van fair trade

Oorspronkelijk was fair trade bedoeld als een alternatief voor het traditionele commerciële systeem. Het steunde op waarden als rechtvaardigheid en solidariteit. Het werd echter slachtoffer van zijn eigen succes, waardoor er marketing in het spel kwam. Zo ontstond er een wildgroei aan labels en producten die in werkelijkheid helemaal niet zo ‘rechtvaardig’ zijn, maar wel het woord op hun verpakking dragen, waardoor de consument geen betrouwbaar houvast meer heeft.

Geen studenten om stakingen tegen te gaan

In artikel 19 van de in juli 2018 afgesloten cao 108 is opgenomen dat een uitzendbedrijf geen uitzendkrachten aan het werk mag zetten of houden bij een staking of lock-out bij een gebruiker. Omdat dat verbod gemakkelijk te omzeilen valt door jobstudenten in te zetten, vraagt de PS dat in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten wordt opgenomen dat een werkgever bij een staking of een lock-out geen studenten aan het werk mag zetten of houden.


Partner Content
Info
RIZIV, 60 jaar

RIZIV, 60 jaar - bakens voor de toekomst

 

Dashboard klimaat april 2024

Dashboard klimaat april 2024

 

Gids en checklist voor de geïnformeerde bouwer

Gids en checklist voor de geïnformeerde bouwer

 

Rue de la Loi
Hervorming van de pensioenen

Wet houdende de hervorming van de pensioenen - BS 16 mei, p. 62.807

Douane en accijnzen met betrekking tot sancties

Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977 met betrekking tot sancties en houdende diverse bepalingen - BS 3 mei, p. 49.159

Herstelbaarheid en levensduur van goederen

Wet ter bevordering van de herstelbaarheid en de levensduur van goederen - BS 2 mei, p. 48.922