Find

Trends Top Blog: Archives

This blog contains short and relevant information on current affairs (Dutch and French). Subscribe to our weekly newsletter to receive the items by mail.

Eerste resultaten stresstest - Het wordt lastig voor onze kmo’s.

Ondertussen zitten we al zes weken in lockdown en worden bedrijven met een aanzienlijke vertraging of zelfs volledige stilstand van hun activiteiten geconfronteerd. Daarom onderzocht Trends Business Information de impact van de coronacrisis op onze ondernemingen. Via een stresstest wordt gemeten in welke mate en hoe lang een bedrijf weerbaar is in dergelijke context.

De algemene vergadering uitstellen?

Dat kan. Niet alle ondernemingen kunnen immers vergaderingen op afstand organiseren. Andere verkiezen te wachten tot de situatie weer normaliseert. Zelfs als er al een bijeenroeping plaatsvond voor de vergadering, blijft uitstel mogelijk, op voorwaarde dat de aandeelhouders en de leden daar op een correcte manier van op de hoogte worden gebracht.

Bezoldigingen: strijd om een ratio

Ze wordt wat overschaduwd door de huidige pandemie, maar de omzetting naar Belgisch recht van Richtlijn 2017/828 wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, steunt op vier elementen: de identificatie door de onderneming van elke aandeelhouder zodra die 0,5% van de stemrechten heeft, meer transparantie bij de institutionele beleggers inzake beheer, meer transparantie inzake transacties van en naar verbonden partijen en nieuwe verplichtingen inzake de bekendmaking van de bezoldiging van de bestuurders.

Gedaan met 6.000 euro onbelast bijverdienen

Na de Tax op Beursverrichtingen volgt er voor de regering-Michel een nieuwe tegenslag met de gedeeltelijke vernietiging van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie. Het gaat om de mogelijkheid om in verenigingsverband jaarlijks tot 6.000 euro occasioneel bij te verdienen.

Een interimdividend?

Hoewel er dit jaar wellicht niet veel ondernemingen geneigd zullen zijn om het te doen, is in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de mogelijkheid opgenomen om de winst van het lopende boekjaar uit te keren, op voorwaarde dat het nettoactief van de vennootschap niet negatief is of dat wordt door de uitkering van de winst.

COVID-19: verzekeringen behouden

In het kielzog van de banksector kondigt ook de verzekeringssector inspanningen aan. De vertegenwoordigers van de sector wijzen erop dat in sommige verzekeringsdekkingen - arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid enzovoort - reeds is opgenomen dat de premie achteraf kan worden aangepast indien er sprake is van gereduceerde activiteiten.

Uren van studenten tellen niet

Om de werkdruk in bepaalde sectoren te verlichten, besliste de regering om geen rekening te houden met de uren die studenten in het tweede kwartaal van 2020 presteren. Zelfs als zijn contingent van 475 uren per jaar reeds in het eerste kwartaal op is, is voor alle in het tweede kwartaal gepresteerde uren een solidariteitsbijdrage mogelijk in plaats van de gewone bijdragen.

Bonusplan voor het einde van maand

Bonusplannen met een referteperiode van een volledig kalenderjaar moeten voor eind april ingediend worden. Er kunnen zich twee situaties voordoen. In de eerste is er voor de betrokken groep werknemers een vakbondsafvaardiging aanwezig. In dat geval moet het bonusplan worden ingediend via het verplichte papieren model van cao.

Zko’s zijn veel kwetsbaarder

De Economic Risk Management Group, die op 19 maart op vraag van de federale regering werd opgericht en wordt voorgezeten door gouverneur van de Nationale Bank Pierre Wunsch en door arts Piet Vantemsche, ondervoorzitter van de Boerenbond, heeft de opdracht om enerzijds de schade in kaart te brengen die de huidige pandemie veroorzaakt en anderzijds de risico’s tijdig op te sporen om er zo snel mogelijk een remedie voor te vinden.

De horeca komt altijd terug

De horeca kijkt aan tegen een verlies van een zevende van de jaaromzet, of 2,3 miljard euro. “De economische schade zal enorm zijn.” En toch is de horeca een blijver, als het coronavirus is uitgewoed.

Coronavirus: FAQ en informatie-overzicht

Omdat alles extreem snel evolueert, besloot de FOD Financiën een informatie-overzicht coronavirus Covid-19 online te zetten, waarin niet alleen de fiscale ondersteuningsmaatregelen in het kader van de pandemie gedetailleerd zijn opgenomen, maar ook de Belgische en Europese fiscale en financiële beslissingen.

Coronavirus: elf nieuwe maatregelen

De strijd van de samenleving tegen het coronavirus is een race tegen de tijd en er worden op sociaal-economisch vlak dan ook heel wat maatregelen genomen. Zo keurde de kern op 11 april 11 nieuwe eenvoudige besluiten of volmachtsbesluiten goed, waaronder bijvoorbeeld het instellen van een tijdelijk moratorium op faillissementen van bedrijven.

Maaltijdcheques en afwezigheidsdagen

Door de verspreiding van het coronavirus zijn heel wat werknemers tijdelijk werkloos wegens overmacht. Anderen zijn vrijgesteld van prestaties met behoud van loon. Veel van die werknemers hebben recht op maaltijdcheques. In de huidige stand van de wetgeving zijn maaltijdcheques echter alleen vrijgesteld van bijdragen als ze toegekend worden voor dagen waarop er effectieve arbeidsprestaties worden geleverd.

Oneerlijke incassobureaus

Het moet een rendabele business zijn, anders zouden er niet zo snel nieuwe frauduleuze incassobureaus bij komen. In 2019 kreeg de FOD Economie immers 2.583 meldingen van frauduleuze bureaus binnen, tegenover slechts 314 in 2017. Vaak opereren de fraudeurs uit voorzorg vanuit het buitenland, zodat de FOD Economie om ze te kunnen aanpakken, aan de bevoegde toezichtsautoriteiten moet vragen om op te treden, wat die laatste niet altijd doen.

Een charter voor leningen

Twee charters, een voor hypothecaire kredieten en het andere voor kredieten, moeten particulieren en ondernemingen geruststellen. Beide groepen moeten hun krediet gedurende een periode van maximaal 6 maanden niet terugbetalen. De interesten blijven wel verschuldigd. Zodra de periode van het uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen.

Belastingen: twee maanden langer om te betalen

Als gevolg van de coronacrisis besliste de regering om de uiterste betaaldatum voor aanslagbiljetten gevestigd vanaf 12 maart 2020 met twee maanden te verlengen. De verzendingsdatum vindt u rechts bovenaan de brief. Om technische redenen was het niet mogelijk om die termijn voor de aanslagbiljetten verstuurd tot en met 27 maart 2020 aan te passen.

Een inbreuk van niveau 3 of 4? Geen overheidsopdrachten meer!

De overheid en wie voor de overheid werkt, zo stelt de CD&V, “hebben een voorbeeldfunctie”. Daarom vraagt de partij een verbod op elke deelname aan een overheidsopdracht gedurende een jaar voor plegers van inbreuken van niveau 3 zoals bedoeld in het Sociaal Strafwetboek. Voor inbreuken van niveau 4 zou een verbod van vijf jaar gelden.

Verdeling van pensioenrechten tussen partners

Omdat het vaak moeilijk is om privéleven en werk te verenigen, zijn er heel wat koppels waarbij een van de partners minder gaat werken of zijn loopbaan onderbreekt. De financiële gevolgen van die keuzes vormen nauwelijks een probleem zolang het koppel samen blijft: ze worden immers solidair gedragen door de partners. Wanneer er sprake is van een breuk, is dat echter niet langer het geval.

Coachen en leiden vanop afstand – 10 tips

Er verschijnen berichten voor werknemers rond hoe ze thuiswerk in tijden van corona zo goed mogelijk organiseren, al dan niet in combinatie met hun gezin. Wanneer zo goed als iedereen in zijn kot blijft, hoe ga je daar dan als werkgever en leidinggevende mee om? Hoe houd je de vinger aan de pols van je team wanneer je hen niet ziet?

Uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid aan 10% belast?

Gezien de omstandigheden zijn meer dan een miljoen mensen momenteel tijdelijk werkloos. Zij ontvangen allemaal een uitkering, die 70% bedraagt van hun brutoloon (begrensd op 2.755 euro per maand), ongeacht het gezinsstatuut. Van die uitkering wordt echter 26,75% voorheffing afgehouden.

Logistiek - Moeizame zoektocht naar nieuwe modellen

Een sector in volle evolutie: dat is het beeld dat de logistiek wellicht het best typeert. De zaken draaien lang niet slecht, maar zowel op technologisch vlak als inzake duurzaamheid of naar het businessmodel toe lijkt de sector voor belangrijke uitdagingen te staan.

Welke vergoeding voor thuiswerk?

Een bureauvergoeding van 126,94 euro per maand tot dekking van de kosten voor verwarming, elektriciteit, klein bureaugereedschap enzovoort, kan vrij van socialezekerheidsbijdragen toegekend worden aan alle werknemers die van thuis uit werken, dus ook aan werknemers die vóór de COVID-19-maatregelen niet van thuis uit werkten.

Geen btw op schenking aan ziekenhuizen

Het Btw-wetboek is duidelijk: wanneer een belastingplichtige gratis goederen verdeelt, wordt die handeling in principe gelijkgesteld met een levering onder bezwarende titel. Er bestaat echter een aantal uitzonderingen op dat principe, bijvoorbeeld voor het verstrekken van handelsmonsters of handelsgeschenken van geringe waarde of voor het verstrekken voor liefdadigheidsdoeleinden van voedingsmiddelen of levensnoodzakelijke goederen die geen voedingswaren zijn.

Arbeidsongevallen correct aangeven

Het is een van die bizarre kronkels uit ons recht. In de arbeidsongevallenwet is bepaald dat de werkgever aangifte moet doen van het ongeval bij de verzekeringsmaatschappij. Er is echter niet bepaald dat het slachtoffer of zijn rechthebbende een afschrift krijgt van die aangifte.

Geen hoerastemming voor transportsector

Ondanks ogenschijnlijk goede cijfers voor 2019, voelt de transportsector dat de economische groei over haar hoogtepunt heen is. De eerste jaarhelft liep prima, maar vanaf de zomer ging het bergaf en die tendens zet zich ook in 2020 verder. Het positief sentiment ebt weg en maakt plaats voor een groeiende onzekerheid.

In de Marge van Top Transport - Consolidatie en innovatie

Zeven ondernemingen op tien zagen hun omzet tegenover het vorige boekjaar stijgen. In onze vorige editie waren dat er acht. De nettowinst is dan weer bij 57% van de bedrijven in ons klassement gestegen, tegenover 51% een jaar eerder. Globaal steeg de winst met 13%.

Callcenter voor zelfstandigen

Om de vele vragen van zelfstandigen te kunnen beantwoorden, heeft het RSVZ een callcenter geopend (0800 12 018), dat elke dag tussen 8 en 20 uur bereikbaar is. De oproepen zijn gratis. De belangrijkste ondersteuningsmaatregelen voor zelfstandigen werden samengevat.

Overbruggingsrecht tijdelijk uitgebreid

De Kamer keurde met eenparigheid van stemmen de tekst goed waarin zelfstandigen die hun activiteit door het coronavirus noodgedwongen moeten stopzetten, in het kader van het overbruggingsrecht een financiële uitkering wordt toegekend voor de maanden maart en april 2020.

Profylactisch verlof voor COVID-19?

Om werknemers te kunnen vergoeden die niet op de werkplek mogen komen omdat ze in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het COVID-19-virus, stelt de PS voor om dat laatste op te nemen in de lijst met profylactische verloven.

Geboorteverlof voor uitzendkrachten

Omdat ongeveer 20% van de uitzendkrachten geen enkele vorm van geboorteverlof neemt, meestal omdat ze op het ogenblik van de geboorte geen arbeidsovereenkomst meer hebben met het uitzendbedrijf, vraagt de sp.a dat elke uitzendkracht recht zou hebben op drie dagen geboorteverlof met behoud van zijn loon als hij gedurende minstens één maand voor het uitzendbedrijf heeft gewerkt.

Generatie Z verdient aantrekkelijke werkplek

Er is werk aan de winkel voor de facility managers. Klassieke kantoorconcepten zijn immers aan een forse update toe. Een fantastische werkplek wordt een belangrijk wapen in de oorlog om talent.

Het lineaire denken en bouwen moet op de schop

De Belgische woningbouwsector krijgt vaak het verwijt conservatief te zijn. Innovatie en automatisering botsen er op tal van drempels en praktische bezwaren. Maar er lijkt nu toch één en ander te bewegen. Zorgen 3D-printing, modulair bouwen en circulair bouwen voor een revolutie op de werf?

Werkloos door overmacht of om economische redenen?

Een van de maatregelen waarmee de overheid de verspreiding van het coronavirus hoopt tegen te gaan, is de sluiting tot en met 3 april van alle cafés, restaurants en discotheken. Aangezien de beslissing van hogerhand komt, worden al die etablissementen met werkloosheid door overmacht geconfronteerd.

Jaarrekening: welke bestuurders vermelden?

De termijn die verloopt tussen de datum van afsluiting van het boekjaar en de goedkeuring van de jaarrekening is relatief lang. De samenstelling van het bestuursorgaan kan dan ook in tussentijd wijzigen. Welke bestuurders moeten er in dat geval worden vermeld?

Lagere prijzen voor de koopjes?

In ons land is elke aankondiging van prijsverminderingen tijdens de maand die aan de koopjes voorafgaat, verboden. Dat verbod is enkel van toepassing op de kleding-, lederwaren- en schoenensector. Met andere woorden, zo stelt de Open Vld, de handelaars uit die drie sectoren worden gediscrimineerd ten opzichte van hun collega’s uit andere sectoren.

Een diplomadatabank

Dat is één van de maatregelen die de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) voorstelt om ervoor te zorgen dat ons land zijn achterstand inzake digitalisering bij de overheid kan inhalen. Op het vlak van digitale overheidsdiensten voor ondernemingen bijvoorbeeld zijn we bij de slechtst presterende landen van de Europese Unie, met een weinig benijdenswaardige twintigste plaats op achtentwintig.

Infrastructuur - Een nieuwe straat voor het klimaat

De klimaatverandering zal ons land niet ongemoeid laten. We mogen ons verwachten aan meer wateroverlast, toenemende hittestress en slinkende waterreserves. Maar er is ook goed nieuws: onze steden zullen groener, blauwer en aangenamer worden.

2019 was comebackjaar van kantoorvastgoed

Het kan soms verkeren, ook op de vastgoedmarkt. Kantoorvastgoed was lang uit de gratie bij investeerders en projectontwikkelaars, maar lijkt nu helemaal terug. De verrassing van het jaar was misschien wel de spectaculaire groei van het segment alternatieve vastgoedinvesteringen.

Werf alleen echte studenten aan

Studenten aanwerven is interessant, omdat de student en zijn werkgever geen gewone socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. Ze moeten enkel een zogenaamde solidariteitsbijdrage betalen. Die bedraagt 8,13%, waarvan 5,42% ten laste van de werkgever en 2,71% ten laste van de student. Werkgevers komen dan ook wel eens in de verleiding om iemand die geen student meer is, toch als dusdanig in te schrijven.

Alle verlofdagen moeten meetellen

Komen er verkiezingen aan? In de Kamer neemt het aantal genereuze voorstellen in elk geval toe. Een van de recentste komt van de sp.a en houdt in dat de verlofdagen om dwingende redenen worden gelijkgesteld met werkdagen voor de berekening van de jaarlijkse vakantie en het vakantiegeld.

Prijzen van oprichtingsakten

Sinds 1 maart gelden voor de publicatie van akten van rechtspersonen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad nieuwe prijzen voor ondernemingen en voor vzw’s, stichtingen, instellingen en andere juridische vormen die niet onder de algemene term ‘verenigingen’ vallen.

Het was wel degelijk een voordeel van alle aard

Als zaakvoerder-vennoot van een eenmans-bvba dacht de heer X een buitenkans te zien. Zijn vennootschap (Y) was aandeelhouder en afgevaardigd bestuurder van een anonieme vennootschap Z. Als permanent vertegenwoordiger van vennootschap Y was de heer X belast met de uitvoering van dat mandaat binnen de vennootschap Z. Die laatste had voor de permanente vertegenwoordiger van haar afgevaardigd bestuurder wagens ter beschikking en had hem bovendien een renteloze lening van 100.000 euro toegekend. Die voordelen van alle aard werden forfaitair belast.

In de Marge van Top Bouw - Een jaar van uitzonderlijke resultaten

De bedrijfsresultaten zijn op een jaar tijd nauwelijks gewijzigd, maar de nettowinst van de ondernemingen in onze Top is meer dan verdubbeld.

Terugblik launch Top Bouw 2020

Op 3 maart werd de nieuwe Top Bouw voorgesteld bij BAM Belgium in Brussel. Dit zijn de opvallendste conclusies van onze gastsprekers.

Zestig dagen om te betalen, en geen dag meer

De wetten van 2 augustus 2002 en 28 mei 2019 vormen ontegensprekelijk een vooruitgang in de strijd tegen achterstallige betalingen. Maar, zo stelt de CD&V, ze bevatten nog te veel achterpoortjes die het voor vooral grote ondernemingen mogelijk maken om druk uit te oefenen op kleinere bedrijven om contractueel langere betalingstermijnen te verkrijgen.

Tijdelijke werkloosheid door het coronavirus?

Dat is mogelijk, maar alleen bij overmacht. Louter het feit dat een werknemer terugkeert uit China of een ander door het coronavirus getroffen land, of dat hij contact had met een persoon uit een getroffen zone, volstaat niet. Hetzelfde geldt voor preventieve maatregelen die ondernemingen nemen.

Boekhouders zullen kunnen cumuleren

Door een verbod in te stellen op het gezamenlijk uitoefenen van de activiteiten van boekhouder en die van verzekeringsmakelaar, verzekeringsagent of vastgoedmakelaar dan wel bancaire activiteiten en activiteiten van financiële dienstverlening, is het koninkrijk België de verplichtingen niet nagekomen die op de lidstaat rusten.

Wat zal de uitbreiding van het vaderschapsverlof kosten?

In het parlement is er een wedloop om de grootste vrijgevigheid aan de gang. Er doen twee voorstellen in verband met het vaderschapsverlof de ronde: het ene om het verplicht te maken, het andere om de duur ervan te verlengen. Om daar de kosten van te schatten, vroeg de Kamervoorzitter een verslag aan het Riziv en aan het Rekenhof.

Vermomde sociale inspecteurs?

Dat is het recentste idee van de sp.a, voor wie de “bijzondere bevoegdheid inzake discriminatie” zoals die via de wet van 15 januari 2018 in het Sociaal Strafwetboek is opgenomen, te beperkt is. De sociale inspecteurs mogen zich weliswaar voordoen als klanten of potentiële werknemers, maar ze mogen dat alleen wanneer er objectieve aanwijzingen zijn van discriminatie of na een klacht of melding en ondersteund door de resultaten van datamining en datamatching. Bovendien is voorafgaande schriftelijke toestemming nodig van de arbeidsauditeur of de procureur des Konings.

Tijdskrediet online bekijken

De toepassing kreeg een update, zodat de werkgevers voortaan in real time alle behandelde of in behandeling zijnde aanvragen voor loopbaanonderbreking of tijdskrediet kunnen raadplegen. Bovendien kunnen ze verscheidene opzoekingen verrichten.

Zelfstandigen slachtoffer van brexit

Elke zelfstandige in hoofdberoep en zijn meewerkende echtgenoot die op de een of andere manier slachtoffer zijn van de brexit, kunnen op aanvraag de betaling van hun voorlopige bijdragen in het sociaal statuut der zelfstandigen met een jaar uitstellen voor het eerste en het tweede kwartaal van 2020, zonder dat daarvoor verhogingen zullen worden aangerekend en zonder invloed op uitkeringen.

Belasting op achtereenvolgende dagcontracten

Krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst 108/2 van 24 juli 2018 moet het aantal opeenvolgende dagcontracten dat een onderneming afsluit in verhouding staan tot de aangetoonde behoefte aan flexibiliteit, wat niet altijd het geval is. Vandaar het idee om in ons land, zoals in Frankrijk en Nederland, een precariteitsbijdrage in te voeren bij een overmatig gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendkrachten.

Textiel - Gebrek aan groei frustreert bedrijven

Voor de Belgische textielindustrie was 2019 een jaar van ter plaatse trappelen. Alle indicatoren wijzen op een status-quo. Een lichtpunt is het feit dat de investeringen met 35 procent stegen. “We vrezen geen recessie”, zegt Fa Quix, de topman van de sectorfederatie Fedustria.

Technologie - Hoop op stabiel beleid

In 2019 boekte de technologische industrie net als de voorbije jaren een omzetstijging en creëerde het bijkomende jobs, maar toch ziet sectorfederatie Agoria enkele alarmlichten aanspringen. De groei vertraagt en de jobcreatie staat op de helling. Wat zijn mogelijke remedies?

Voeding - Motor van export moet opnieuw steviger aanslaan

Van het onderzoek naar duurzame verpakkingen over de ontwikkeling van plantaardige proteïnebronnen tot het gevecht tegen de calorieën: saai wordt het nooit in de voedingssector. Maar de uitdagingen voor de komende jaren zijn legio en de sector rekent uitdrukkelijk op de overheid om de daling van de binnenlandse omzet een halt toe te roepen

In de Marge van Top Industrie - Zelfs kampioenen twijfelen soms

Met uitzondering van textiel hebben alle industriesectoren de crisis overwonnen en doen ze het beter dan in 2008. De koplopers zijn voeding en farma. Binnen de eerste sector stelt men zich echter vragen over onze binnenlandse markt en binnen de tweede over de houdbaarheid van onze overheidsfinanciën.

Chemie & Life Sciences - Cijfers bevestigen groeipotentieel

De chemiesector blijft het uitstekend doen in ons land en een aantal aangekondigde nieuwe investeringen laten ook voor 2020 het beste verhopen. Op ietwat langere termijn kan een nieuwe groene technologie zoals chemische recyclage de sector wellicht een nieuwe groeiboost geven.

Boetes volgens inkomen?

Is het rechtvaardig om voor een natuurlijke persoon het bedrag van een boete vast te stellen overeenkomstig zijn financiële mogelijkheden en zijn sociale situatie, zoals in artikel 53 van het nieuwe Strafwetboek in wording staat?

Duur van hogere studies verkorten

Het voorstel choqueert misschien, maar de participatiegraad van Belgische jongeren tussen 15 en 24 op de arbeidsmarkt ligt laag en dat heeft volgens de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (HRW) te maken met het feit dat de meeste jongeren nog studeren.

Digitalisering van arbeidsrechtelijke documenten

Hoewel het al sinds 2007 wettelijk mogelijk is om bepaalde arbeidsrechtelijke documenten elektronisch te verzenden, bijvoorbeeld de individuele rekening of afrekening of de prestatiestaat van de werknemer, stelt de N-VA vast dat heel wat werkgevers die documenten op papier blijven verzenden.

Sociale bijdragen aanpassen bij collectief ontslag

Moeten de sociale bijdragen op de opzeggingsvergoeding die bij een collectief ontslag verschuldigd zijn, worden verhoogd afhankelijk van de kosten die het ontslag zal veroorzaken? Dat voorstel, dat in 2016 al werd ingediend, komt nu opnieuw op tafel.

Tijdelijke werkloosheid door het coronavirus

Hoewel het bij ons (voorlopig?) nog niet is aangekomen, kan het coronavirus hier toch al tijdelijke werkloosheid door overmacht veroorzaken. Op individueel niveau bijvoorbeeld, bij een werknemer die om persoonlijke redenen in China verbleef en niet naar huis kan terugkeren of na zijn terugkeer in quarantaine wordt geplaatst.

Brexit en btw

Sinds 1 februari maakt het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uit van de Europese Unie. De terugtrekkingsovereenkomst voorziet echter in een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. Tijdens die periode, zo stelt de FOD Financiën, blijven dezelfde regels gelden als voor een EU-lidstaat.

Afschaffing van het attest voor verlaagde btw

Bij renovatiewerken is het de aannemer die het btw-tarief moet bepalen, terwijl alleen de bouwheer echt kan weten of aan bepaalde voorwaarden voor een verlaagd btw-tarief is voldaan. Om dat probleem op te lossen, bedacht de wetgever een systeem van attesten.

Verlenging betalingsfaciliteiten zelfstandigen in moeilijkheden

Sinds de opkomst van het coronavirus horen we niets meer over appelen en peren, rundvlees of met de Afrikaanse varkenspest besmet varkensvlees. Het gaat nochtans om drie sectoren die een crisis doormaken.

Een boete in uw eBox?

Dat kan. Sinds vorige maand worden verkeersboetes gedigitaliseerd. In eerste instantie worden ze zowel op papier als digitaal verzonden. In een latere fase krijgen overtreders die hun eBox gebruiken ze alleen nog digitaal. Indien de overtreder niet reageert op het proces-verbaal en de onmiddellijke inning, wordt de aanmaning in beide formaten verstuurd.

Cash for car in de prullenmand

Weinigen zullen de verdwijning betreuren van deze onzinnige maatregel, die op geen enkele manier beantwoordde aan het officieel beoogde doel: het aantal auto’s doen afnemen, waardoor ook de verkeersopstoppingen en de daarmee samenhangende economische en gezondheidsproblemen zouden verminderen.

Wordt de sperperiode afgeschaft?

Officieel mogen de sectoren van kleding, lederwaren en schoenen gedurende een maand voor de soldenperiode geen prijsverminderingen aankondigen. Dat wordt gewoonlijk de sperperiode genoemd. Die wordt echter uitgehold door de ‘fluistersolden’ en door kortingen bij aankoop van meerdere artikelen.

Langetermijnsparen en de Brexit

Na de Brexit zal het leven niet altijd over rozen gaan. Vanuit een streven naar rechtszekerheid stelt de regering voor om een overgangsperiode in te voeren voor bepaalde voordelen die verbonden zijn aan verzekeringscontracten zoals het aanvullend pensioen, langetermijnsparen of pensioensparen.

Aanvullend pensioen bij scheiding

Aangezien een scheiding niet altijd vlekkeloos verloopt, zag de wetgever zich gedwongen om regels uit te werken. Tot nu toe sprak hij zich echter nog niet uit over het aanvullend pensioen, waarvan de verdeling vaak gebeurt op basis van de krachtsverhoudingen.

Naar aangifte met punten?

Dat is één van de 55 ideeën in het Actieplan sociale fraudebestrijding 2020 dat minister De Backer voorstelde. Het komt uit Groot-Brittannië, waar er een app bestaat die fighting slavery heet en waarmee de Britten mensenhandel in de carwashsector kunnen signaleren.

Wie kan weten wat hij wanneer gaat vinden?

Is het redelijk om van een onderzoeker te eisen dat hij een precieze datum opgeeft waarop hij zal vinden wat hij zoekt? Dat is wat de wetgever vraagt van de ondernemingen die onderzoekers aanwerven.

KI x 1,8492

Dat is de formule voor het geïndexeerde kadastraal inkomen voor het belastingjaar 2020, dat tot op de euro naar boven of naar beneden moet worden afgerond naargelang het getal na de komma boven of onder vijftig cent uitkomt.

Flitscontroles aangekondigd

Beter voorkomen dan genezen... Met die oude wijsheid voor ogen kondigt de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) voor het lopende jaar flitscontroles aan in verschillende sectoren. De acties zijn vooral informatief en preventief bedoeld, maar dat neemt niet weg dat de inspectiediensten zullen optreden en beboeten wanneer ze ernstige inbreuken vaststellen.

Belasting op de effectenrekeningen is terug

Alweer prutswerk zoals je het alleen in België vindt. Omdat het geld zo goed als op was, stelde de regering in maart 2018 een belasting voor van 0,15% op effectenrekeningen waarop meer dan 500.000 euro staat, maar ze maakte daar tegelijkertijd zoveel uitzonderingen op - bijvoorbeeld voor effecten op naam - dat de maatregel discriminerend werd. Tijdens het onderzoek barstte de kritiek los.

De fiscale dialoog wordt elektronisch

Voortaan zal het merendeel van de communicatie tussen de FOD Financiën en de belastingplichtigen via een website gebeuren. Die wordt uiteraard beveiligd. Dat besliste de Ministerraad, die onlangs een voorontwerp van wet goedkeurde om de wijziging officieel te maken. Professionelen en rechtspersonen zullen verplicht worden om via de website hun rechten en verplichtingen te vervullen.

Economisch waarschuwingsrecht

In onze sociale wetgeving is opgenomen dat ondernemingen met een ondernemingsraad regelmatig via die laatste informatie aan de werknemers moet bezorgen. Die informatie wordt echter a posteriori gegeven, waardoor geen preventieve acties mogelijk zijn, zo luidt de kritiek van de groenen, die opnieuw vragen om een economisch en sociaal waarschuwingsrecht in te stellen.

Zelfstandigen bij een harde Brexit

Zelfstandigen die moeilijkheden zullen ondervinden door een mogelijke harde Brexit op 31 januari 2020, krijgen betalingsfaciliteiten. Zij kunnen op hun verzoek de betaling van hun voorlopige bijdragen in het sociaal statuut der zelfstandigen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 met een jaar uitstellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen worden aangerekend en zonder invloed op uitkeringen.

Jaarrekening in het Engels

Voortaan kan het. Overeenkomstig de wetgeving op het gebruik van de talen moeten vennootschappen hun jaarrekening indienen in (één van) de officiële talen van de taalkundige regio waar de rechtspersoon is gevestigd. De jaarrekening of geconsolideerde rekening en de andere in te dienen stukken moeten in één en dezelfde taal zijn opgesteld.

Kunstaankopen aftrekbaar als beroepskosten?

Uitgaand van het principe dat kunst onmisbaar is voor de goede werking van een samenleving, menen de liberalen dat kunstwerken die door ondernemingen worden aangekocht als beroepskosten zouden moeten worden beschouwd en in die hoedanigheid onder afschrijvingen zouden moeten vallen.

Vakbondsafgevaardigden overbeschermd

Sinds 1991 geldt er voor vakbondsafgevaardigden een bijzondere bescherming op het gebied van ontslag. Ze kunnen immers alleen worden ontslagen om een voorafgaand door de arbeidsrechter erkende dringende reden of om voorafgaand door het bevoegde paritaire orgaan erkende economische of technische redenen.

Drie keer een tweede kans voor loontrekkenden?

Dat is wat de groenen opnieuw voorstellen, opdat werknemers in een wereld waarin vaardigheden, kwalificaties en behoeften bij de ondernemingen voortdurend veranderen, de nodige veerkracht kunnen vinden om nieuwe mogelijkheden te benutten, terwijl ze door de sociale zekerheid gedekt blijven.

Bezoldiging en winst mogen niet worden verward

In principe is het natuurlijke personen niet toegestaan om de tenlasteneming van verliezen van een onderneming fiscaal af te trekken als beroepskosten. De wetgever voerde echter een uitzondering in voor bedrijfsleiders die dergelijke verliezen ten laste nemen met het oog op het behoud van beroepsinkomsten.

Betere reglementering van gebundeld aanbod

Als het om vastgoedkrediet gaat, is koppelverkoop verboden. Gebundelde verkoop daarentegen is wel toegelaten. Het verschil tussen de twee is soms subtiel. Koppelverkoop is het aanbieden van een kredietovereenkomst als onderdeel van een pakket met andere onderscheiden financiële producten of diensten, terwijl bij gebundelde verkoop een lagere rentevoet wordt aangeboden als de klant aanvaardt om meerdere, afzonderlijk door de kredietgever aangeboden contracten aan te gaan.

Neerleggingskosten verhoogd

Alles wordt duurder. Lees hier meer over de recente ontwikkelingen omtrent de geïndexeerde kosten voor het neerleggen van de jaarrekeningen. Bij laattijdige neerlegging worden de neerleggingskosten verhoogd met verschillende toeslagen.

Hoe is het met de King in Cash?

De liquiditeit van een onderneming wordt vaak in één adem genoemd met de solvabiliteit en rentabiliteit. Ze zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een onderneming heeft nood aan voldoende liquiditeit om de handelscyclus te doen draaien. Te veel geld – en er niets mee doen – zet dan weer de algemene rentabiliteit onder druk, verhoogt het balanstotaal en heeft een negatieve impact op de solvabiliteit.

Verwijlinteresten: wettelijke rentevoet vermeerderd met 10%

Wanneer de contractuele voorwaarden van een onderneming voorzien in de aanrekening van kosten voor niet tijdig betaalde facturen, mag de rentevoet niet hoger liggen dan de wettelijke rentevoet vermeerderd met 10%, zo wordt verduidelijkt in een tekst waarin uiteenlopende voorstellen betreffende de minnelijke invordering van schulden zijn samengebracht en die onlangs door de Kamer werd goedgekeurd.

Gedaan met apenmunt?

De teksten van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en van de wetgever zijn duidelijk: “Employers shall be prohibited from limiting in any manner the freedom of the worker to dispose of his wages.” Hoewel het in de praktijk mogelijk is om met maaltijdcheques of ecocheques andere zaken te kopen dan maaltijden of ecologische producten, is de vrijheid van de werknemer om vrij over zijn loon te beschikken, in beide gevallen beperkt.

Ontvangstbewijzen: wat moeten we daarmee?

Al honderd jaar moeten handelaars een boekhouding bijhouden om op hun inkomsten te kunnen worden belast. Beoefenaars van vrije beroepen stellen echter geen daden van koophandel. Om dat probleem te omzeilen, verplichtte de wetgever hen destijds om een gedagtekend en ondertekend ontvangstbewijs uit te reiken telkens wanneer zij hun erelonen, commissielonen of om het even welke andere bezoldiging ontvangen

Afwezig wegens onvruchtbaarheid

Dankzij de vooruitgang in de geneeskunde kunnen mensen die dat wensen een fertiliteitsbehandeling volgen. Die behandeling kan echter zwaar zijn en vereisen dat de betrokkene meermaals afwezig is van zijn werk. Het is dan ook nodig, zo stelt het cdH, om die personen een bijkomende bescherming te bieden.

30.000 euro inkomsten vrijgesteld van belastingen?

Op tien jaar tijd is het aantal werkende gepensioneerden meer dan verdubbeld: in het tweede kwartaal waren ze met zowat 66.000. Zij werken niet allemaal uit noodzaak. Bijna de helft (48%) is om niet-financiële redenen actief. Ze ondervinden echter wel allemaal een belastingdruk die hen dubbel treft. Gepensioneerden die bijverdienen, betalen evenveel sociale bijdragen als jongere, niet-gepensioneerde collega’s, maar ze zijn minder goed verzekerd.

Receptiekosten of publiciteitskosten?

Wanneer een evenement bedoeld is om producten of diensten bij potentiële klanten aan te prijzen, zijn de kosten ervoor volledig aftrekbaar, meende de vroegere minister van Financiën, maar het Hof van Cassatie denkt daar anders over. Op 22 februari en 22 maart velde het hof immers arresten waarin het stelt dat receptiekosten altijd voor 50% aftrekbaar zijn, zelfs wanneer die kosten een publicitair doel hebben.

De solidariteitsbijdrage was oorspronkelijk tijdelijk

Al een kwarteeuw wordt er een solidariteitsbijdrage van 0,5 tot 2% geheven op pensioenen, rentes en andere aanvullende voordelen zodra die boven een brutobedrag van 2.595 euro bruto per maand voor een alleenstaande uitkomen. In werkelijkheid gaat het om een tijdelijke crisisbelasting die het voor ons land mogelijk moest maken om in de eurozone te stappen.

Eerder carry-back dan carry-forward

Landbouwers lijden dusdanig onder het alsmaar onvoorspelbaarder wordende weer, dat de regering het mogelijk maakte om fiscale verliezen die worden geleden als gevolg van ongunstige weersomstandigheden af te trekken van beroepsinkomsten uit voorgaande periodes in plaats van die uit volgende periodes.

De dividendenkassa rinkelt

Dankzij rubriek 694 van de resultatenrekening krijgen we een duidelijk beeld van de dividenden die aan de aandeelhouders uitgekeerd worden. Voor boekjaar 2018 passeren een aantal van die aandeelhouders flink langs de kassa en ligt het totaal uitgekeerde bedrag opvallend hoger dan de jaren ervoor.

Cashbetalingen afronden: wat met de btw?

Zoals steeds in ons land, is niets eenvoudig. Het wordt zelfs ronduit ingewikkeld wanneer een klant in een winkel tegelijkertijd producten koopt waarop 21% en 6% btw moet worden betaald.

Wordt de krant duurder?

Dat staat ons in elk geval te wachten als de staat de concessie aan bpost voor de verdeling van erkende kranten en tijdschriften niet vernieuwt. Dat moet eind 2020 gebeuren.

Geen sprake van sabotage van de sociale verkiezingen

Bij elke sociale verkiezing zijn er werkgevers die op al dan niet subtiele wijze trachten de werknemers die zich kandidaat willen stellen, te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door hun bepaalde voordelen te bieden als ze van hun kandidatuur afzien.

Ouderschapsverlof tot 15 jaar in plaats van tot 12 jaar

Onder de themaverloven kent het ouderschapsverlof een groot succes: 76.997 onderbrekingsvergoedingen voor ouderschapsverlof werden in juli gestort, wat neerkomt op een stijging van 7,8% op jaarbasis.

Eerste boekhoudkundige ruling

Het heeft lang geduurd. Drie jaar na de invoering ervan in ons recht via de wet van 12 december 2016 (BS 20 december), kan de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) eindelijk haar eerste Individuele Beslissing inzake Boekhoudrecht publiceren. De beslissing betreft een correctie van de jaarrekening bij het einde van een contract voor onroerende leasing.

Reparaties: 6% in plaats van 21%

Veroudering is een vorm van verspilling, vindt het cdH. Daarom stelt de partij een reeks maatregelen voor, waaronder de verplichte vermelding op de verpakking van de levensduur en de reparatiemogelijkheden bij alle voor verkoop bestemde goederen. Elke reclame voor een product moet bovendien in bevattelijke taal, goed zichtbaar en ondubbelzinnig de levensduur van het product vermelden.

Baremashopping inperken

Dat is wat de FOD Werkgelegenheid in een memorandum vraagt aan de volgende regering. De FOD wil onder andere een herziening van de wet op de groepering van werkgevers. Volgens de huidige wetgeving moet de minister van Werkgelegenheid in de toelating aangeven dat hij het paritair orgaan erkent waaronder de groepering valt.

Btw-vrijstelling: 25.000 of 85.000 euro?

Wordt het bedrag van 25.000 euro waaronder kleine ondernemingen zijn vrijgesteld van btw binnenkort opgetrokken? Aan een CD&V-volksvertegenwoordiger die zich daar in de commissie voor de Financiën zorgen over maakte, bevestigde minister Alexander De Croo dat een voorstel van richtlijn, houdende de hervorming van de vrijstelling voor kleine ondernemingen, werd goedgekeurd tijdens de Ecofinraad eerder deze maand.

Weg met de kassabonnetjes?

Dat is sneller gezegd dan gedaan. In de senaat werd een voorstel van resolutie ingediend dat inhoudt dat een kassabonnetje alleen wordt afgedrukt op vraag van de consument. Het papieren bonnetje zou bovendien binnen de drie jaar volledig door een elektronisch bonnetje worden vervangen.

Deeleconomie: verliezen zijn aftrekbaar

De bruto-inkomsten uit de deeleconomie, verenigingswerk en occasionele diensten tussen burgers is vrijgesteld van belastingen zolang ze niet meer dan 3.830 euro per jaar bedragen. Geïndexeerd is dat 6.130 euro voor het belastingjaar 2019 en 6.250 euro voor 2020. Komen de inkomsten boven die bedragen uit, dan worden ze tegen 33% als diverse inkomsten belast.

Geen wachttijd meer voor zelfstandigen

Sinds de hervorming van de wachttijd voor zelfstandigen genieten de zelfstandigen van wie de arbeidsongeschiktheid langer dan zeven dagen duurt vanaf de eerste dag een dagvergoeding voor de hele arbeidsongeschiktheidsperiode, op voorwaarde dat ze daarvoor vanaf de eerste dag de nodige stappen ondernemen.

Daar is de collectieve schadeafwikkeling weer

De CD&V dient in de Kamer opnieuw haar wetsvoorstel in om in ons recht een procedure voor collectieve schadeafwikkeling in te voeren. In eerste instantie worden beide partijen uitgenodigd een akkoord te bereiken over schadeloosstelling, dat vervolgens door een rechter moet worden gehomologeerd om het bindend te maken.

Cash in plaats van maaltijdcheques of ecocheques

Waarom zouden we de systemen met maaltijdcheques en ecocheques niet afschaffen en vervangen door een nettovergoeding? Het is niet de eerste keer dat de Open Vld de vraag stelt. De twee types cheques zijn weliswaar steeds vaker elektronisch, maar dat neemt niet weg dat de administratieve kosten voor de toekenning ervan hoog blijven.

Degressiviteit van werkloosheidsuitkeringen aanpassen

Zelfs de overheid is voor! Met zijn tien stappen is het huidige systeem immers nodeloos ingewikkeld en, nog erger, demotiverend. Door de tien stappen blijft de daling van de uitkering per stap immers beperkt, zodat het systeem niet waarschuwend werkt voor werklozen.

Weerverlet en vakantiegeld

Voor de berekening van het vakantiegeld worden in principe alleen de arbeidsperiodes in aanmerking genomen. In de praktijk worden bepaalde periodes echter met arbeidsperiodes gelijkgesteld, bijvoorbeeld bij arbeidsongevallen, bij ziekte of bij zwangerschaps- en vaderschapsverlof.

Stem voor Fisconet

Het werkt nog niet altijd optimaal, maar Fisconet biedt wel een nagenoeg onuitputtelijke schat aan fiscale informatie. Zo kunnen ondernemingen er bijvoorbeeld de recentste beslissingen van de belastingadministratie op het gebied van ruling opzoeken of de fiscale rechtspraak.

Vijf uitdagingen voor de leasingsector

De tijd dat de leasingmaatschappijen op automatische piloot van recordjaar naar recordjaar raceten lijkt stilaan voorbij. De omzet groeit nog met dubbele cijfers, maar de winstgevendheid staat onder druk. De sector vindt zichzelf opnieuw uit.

Tweedehands auto’s: 113 punten waarover geen discussie meer mogelijk is

Bij alle rechtbanken weet men dat de verkoop van tweedehands auto’s een eeuwige bron van conflicten is. In een poging om daar een einde aan te maken, verplicht de wetgever sinds 1 november elke professional die een tweedehands auto aan een particulier verkoopt, om in 113 punten de staat van het voertuig, zijn onderdelen en de reserve-onderdelen te beschrijven.

Verbod op sommige kunststofproducten voor eenmalig gebruik

De PS anticipeert op de omzetting naar Belgisch recht van de Richtlijn 2019/904 betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu wanneer ze vraagt om ten laatste op 1 juli 2021 een verbod in te voeren op verscheidene plastic wegwerpproducten, zoals wattenstaafjes, bestek, borden, rietjes, roerstaafjes, stokjes bedoeld om te worden bevestigd aan en ter ondersteuning van ballonnen en voedselverpakkingen of bekers gemaakt van geëxpandeerd polystyreen.

Het Riziv recupereerde in 2018 bijna 10 miljoen euro

De toename van de controles, een perfectionering van de kruising van de databanken en de betere samenwerking tussen de diensten van de sociale inspectie hebben ervoor gezorgd dat de Dienst voor administratieve controle (DAC) van het Riziv in 2018 bijna 9,5 miljoen euro kon recupereren, tegenover 6,4 miljoen een jaar eerder.

Een onrechtmatig verkregen bewijs zou geldig kunnen zijn

Op fiscaal vlak moet de administratie bepaalde regels naleven en de belastingplichtige heeft rechten die hij tegenover haar kan laten gelden. Maar hoe kan een zeker evenwicht worden bewaard tussen die rechten en plichten, terwijl de belastingadministratie de mogelijkheid behoudt om fiscale fraude doeltreffend te bestrijden?

Drie dagen om een factuur te verzenden

Aangezien lonen maandelijks worden uitbetaald, is het logisch dat de consument 30 dagen de tijd krijgt om aan hem gerichte facturen te betalen. In de praktijk is die termijn echter aanzienlijk korter door de tijd die de ondernemingen nodig hebben om te factureren. De consument ziet bijna dagelijks hoe groot de verstreken tijd is tussen het moment waarop hij een factuur ontvangt en de datum die op het document staat.

Hypothecaire leningen: maximaal 90%

Vastgoed trekt alsmaar meer investeerders aan, wat maakt dat de Nationale Bank zich zorgen begint te maken over de kwetsbaarheid van onze hypotheekmarkt. Ze roept banken en verzekeraars dan ook op om voorzichtiger te werk te gaan bij de toekenning van leningen met een loan-to-value-ratio (LTV) - dat is de waarde van de hypotheeklening in verhouding tot de waarde van het vastgoed - die in haar ogen te hoog is.

Basisbankdienst voor ondernemingen

Naar analogie met de basisbankdienst voor particulieren vraagt de CD&V een basisbankdienst voor ondernemingen. Voor een ondernemer met een zelfstandige activiteit kan starten, moet hij of zij immers een zichtrekening openen bij een bank of een andere financiële instelling, maar voor sommigen is dat moeilijk.

Meerwaarden op aandelenopties belasten?

Een betere manier om een formule te doen verdwijnen, is er niet! Aandelenopties zijn uiteraard interessant door de eventuele meerwaarden die ze bieden. De PS ziet er dan ook een nog onontgonnen fiscale goudmijn in en vraagt opnieuw dat die meerwaarden zouden worden belast.

Te veel onrechtmatige bedingen bij autoverhuur

Dat is toch de mening van de bijzondere raadgevende commissie Onrechtmatige Bedingen, die er in een recent advies een tiental noemt, waaronder de bedingen waarin gesteld wordt dat de consument het voertuig in goede staat van werking heeft ontvangen. Daarmee wordt volgens de commissie de bewijslast omgekeerd. Het is aan de verhuurder om een voertuig ter beschikking te stellen dat conform een normaal te verwachten gebruik is; van de consument mag niet worden verwacht dat hij aantoont dat dit niet het geval is.

Overal elektronisch kunnen betalen

Ondanks de geleverde inspanningen, zo stelt de CD&V vast, betaalt de gemiddelde Belg nog steeds 63% van zijn aankopen cash, terwijl dat in Nederland met 45% gevoelig lager ligt. Om onze landgenoten aan te sporen vaker elektronische betaalmiddelen te gebruiken, stelt de partij voor om op het niveau van de bedrijven te werken en in het Wetboek van economisch recht een dubbele verplichting op te nemen.

Flitscontroles in de schoonmaaksector

Tussen 21 en 24 oktober voert de RVA nationale flitscontroles uit in de schoonmaaksector. Die controles kaderen in het actieplan tegen sociale fraude, opgesteld door de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en moeten ontradend werken: ze zijn bedoeld om overtreders ervan bewust te maken dat er een reële pakkans is.

Effectenrekening: de fiscus betaalt niet terug

De Raad van State had er nochtans voor gewaarschuwd: als het erom gaat de gegoede burger te belasten, lijkt een uitsluiting zonder meer van de effecten op naam allesbehalve evident. Er kan immers moeilijk worden aangenomen, zo vervolgt de raad, dat wie een aandelenportefeuille op naam aanhoudt waarvan de waarde hoger is dan de vrijstellingsgrens, niet evenzeer als een gegoede burger kan worden beschouwd.

Voorafbetalingen overdraagbaar

Sinds aanslagjaar 2005 worden de inkomsten van echtgenoten en wettelijk samenwonenden volledig apart belast. Dat betekent dat elk van beide partners alleen wordt belast op zijn eigen inkomsten en dat de belasting voor elk van hen afzonderlijk wordt berekend. De volledige decumulatie heeft tot gevolg dat voortaan voor elk van de echtgenoten of wettelijk samenwonenden nog slechts rekening wordt gehouden met de voorafbetalingen die hij zelf heeft gedaan.

Verplicht vaderschapsverlof

Het is een trend die bij de tijdsgeest past, maar de partijen lijken het er niet over eens te worden hoe lang het vaderschapsverlof moet worden. Tijdens de vorige regeerperiode vroegen de groenen en de PS om de invoering van een verplicht vaderschapsverlof van 15 dagen.

De fiscale afhankelijkheid van gepensioneerden beperken

Onze wetgeving, zo stelt het cdH, houdt geen rekening met handicaps te wijten aan feiten die zich na de leeftijd van 65 jaar voordeden en zijn vastgesteld. Dat is des te vervelender, omdat het risico op verwikkelingen met de leeftijd toeneemt en dat wanneer de drempel van 65 jaar eenmaal is overschreden, geen enkele fiscale schikking meer mogelijk is.

Kosten voor het zoeken naar een baan aftrekbaar

Krachtens de vaste rechtspraak worden de met het zoeken naar een baan gepaard gaande kosten die niet met de huidige beroepstoestand verband houden, maar wel met toekomstige beroepsactiviteiten, beschouwd als uitgaven van persoonlijke aard. Ze mogen dan ook niet als beroepskosten worden ingebracht.

Naar de kapper tussen 18 en 22 uur?

Waarom niet, vraagt de Open Vld zich af. De partij komt opnieuw met het voorstel “omdat in Nederland al lang” winkels van 5 uur ‘s ochtends tot 22 uur ‘s avonds open mogen zijn. Het voorstel, dat in 2013 voor het eerst werd ingediend, werd drie jaar later eindelijk bestudeerd in de commissie en met zes stemmen voor, één tegen en zes onthoudingen afgewezen.

Kosten voor een hobby aftrekken?

Je inkomsten als werknemer verminderen door een verlieslatende nevenactiviteit uit te oefenen: het kan een uitstekend idee lijken, maar het heeft zijn beperkingen. Zo liet een Vlaamse loontrekkende weten dat hij in bijberoep landbouwer was en trok in die hoedanigheid beroepskosten af, die hij wel kon aantonen, maar dat zo vaak deed dat het de fiscus begon te ergeren. Elk boekjaar werd immers afgesloten met een onevenwicht tussen uitgaven en inkomsten.

Dubbel stemrecht, ook voor ‘kleine aandeelhouders’

Privé-investeerders staan niet bepaald te drummen om aan de algemene vergaderingen van grote ondernemingen deel te nemen, maar als ze er zijn “is het beter dat ze dubbel stemrecht uitoefenen dan dat ze met schoenen naar de leden van de raad van bestuur gooien”.
 

Driehonderd euro voor sport en cultuur

In 2004, toen het voorstel na de Olympische Spelen voor het eerst werd ingediend, was het misschien wel een ‘Europese primeur’. De zoveelste nieuwe indiening vijftien jaar later van dezelfde tekst, met dezelfde pretentie, is echter ietwat twijfelachtig.

Daar is het halftijds pensioen weer

Het op 19 april in de commissie voor de Sociale Zaken goedgekeurde wetsvoorstel waarmee het halftijds pensioen werd toegevoegd aan het pensioenstelsel van de loontrekkenden, zelfstandigen en ambtenaren, is door de val van de regering vervallen. Nu dient de MR de tekst opnieuw in. Het voorstel houdt in dat elke werknemer de mogelijkheid krijgt om zijn rustpensioen deeltijds te bekomen ten belope van 50% van het rustpensioen waarop hij recht heeft.

UBO-registratie: gedoogbeleid tot het einde van het jaar

De wetgever legde de uiterste datum voor het vermelden van de uiteindelijke begunstigde van vennootschappen, vzw’s, trusts en andere vergelijkbare juridische entiteiten, vast op 30 september. Er komt geen nieuwe verlenging, zo besliste de minister van Financiën, die onlangs de oorspronkelijke termijn (31 maart) met zes maanden verlengde tot 30 september.

Nieuw thematisch verlof

In principe wordt op 1 oktober een nieuw thematisch verlof ingevoerd voor werknemers die zijn erkend als mantelzorger die een persoon met een grote zorgbehoefte bijstaat. In de praktijk is het echter wachten tot de minister de bij koninklijk besluit toepasselijke procedure regelt.

Vergroening van het bedrijfswagenpark

We mogen er niet blind voor zijn dat het vooral de hoge loonkosten zijn die bedrijfswagens zo populair maken. Vandaag maakt een wagen integraal deel uit van heel wat loonpakketten. Ze kunnen dan ook moeilijk afgeschaft of belast worden zonder dat dat invloed heeft op de lonen van de werknemers. Wat echter wel kan, zo stelt de Open Vld, is ervoor zorgen dat die bedrijfswagens milieuvriendelijker worden.

VENB: termijn verlengd tot 10 oktober

Door de recente technische problemen en de late opening van Biztax (begin juli 2019) heeft de minister van Financiën beslist extra tijd te geven tot en met donderdag 10 oktober 2019 voor het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen.

Opheffing van de minimale arbeidsduur

Houdt het steek om aan de ene kant te klagen over de lage tewerkstellingsgraad en aan de andere kant personen die slechts enkele uren per week willen werken, de toegang tot de arbeidsmarkt te ontzeggen? De vraag verdient het in elk geval om bestudeerd te worden, zeker omdat Europa geen minimale arbeidsduur heeft vastgelegd en er nergens mogelijk misbruik werd vastgesteld.

Welk referentiejaar voor afzonderlijk belastbare inkomsten?

Ontslagvergoedingen, achterstallige bedragen, winsten en voordelen uit een vorige beroepsactiviteit, vergoedingen betaald door het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers, EGKS-vergoedingen en herklasseringsvergoedingen zijn inkomsten van bijzondere aard. Om de progressiviteit van de personenbelasting af te remmen, worden die inkomsten over het algemeen belast tegen het gemiddelde tarief van het voorgaande jaar waarin de werknemer een normale beroepsactiviteit uitoefende, ‘referentiejaar’ genoemd

Nalatigheidsinteresten geplafonneerd

Wanneer een factuur onbetaald blijft, kan de onderneming verwijlinteresten en een schadevergoeding aanrekenen. Dat leidt tot “onredelijke en buitensporige kosten” die de sp.a wil beperken door de nietigheid van rechtswege te vragen van bedingen of voorwaarden die voorzien in een totale herinneringskost van meer dan 7,5 euro ongeacht het aantal herinneringen of ingebrekestellingen dat wordt verstuurd, of verwijlinteresten die hoger liggen dan de wettelijke interestvoet vermeerderd met een coëfficiënt van 10%.

Luchtverkeer: twee jaar om klacht in te dienen

Van alle vliegtuigpassagiers, komen de Belgen er het slechtst af. Wanneer ze het slachtoffer worden van een staking of een werkonderbreking, hebben ze maar één jaar de tijd om klacht in te dienen. Nederlanders krijgen daarvoor twee jaar de tijd. De Duitsers hebben drie jaar om klacht in te dienen, de Fransen vijf jaar, de Britten zes jaar en de Luxemburgers zelfs tien jaar!

Ouderschapsverlof voor zelfstandigen

Statistisch gezien is 34% van de zelfstandigen een vrouw. Het cdH merkt echter op dat dat percentage al tien jaar hetzelfde is gebleven. De reden daarvoor is dat vrouwen die als zelfstandige werken, moeilijk een evenwicht vinden tussen hun werk en hun gezinsleven. De partij stelt dan ook voor om een recht op ouderschapsverlof van één maand in te voeren voor zelfstandigen.

Vastgoed: altijd een opschortende clausule?

Kan je een verkoop laten afhangen van een onzekere toekomstige gebeurtenis, zoals het verkrijgen van een hypothecaire lening? De PS vindt van wel en vraagt al tien jaar - en vandaag nog steeds - dat in elke koopovereenkomst voor vastgoed de opschortende voorwaarde wordt opgenomen dat de koop niet doorgaat als de koper binnen maximaal twee maanden geen hypothecaire lening wordt toegestaan. Kwestie van juridische zekerheid te creëren, blijkbaar.

Dezelfde regels voor iedereen bij een statuutwijziging

Loontrekkende, vastbenoemd ambtenaar, zelfstandige: steeds meer mensen stappen van het ene naar het andere statuut over, maar de wetgeving werd daaraan nauwelijks aangepast. Het gevolg is dat de geldende regels ertoe kunnen leiden dat een werknemer het recht op moederschaps- of arbeidsongeschiktheidsuitkeringen wordt ontzegd omdat hij van beroepsstatus is veranderd en niet voldoet aan de wachttijdvoorwaarden van het nieuwe stelsel, terwijl hij daar wel aan voldeed in het vorige stelsel en hij alle bijdragen had betaald.

Op elk moment opzegbare verzekeringen?

Een consument die een verzekeringscontract wenst op te zeggen, bijvoorbeeld omdat hij ergens anders een goedkopere verzekering vond of omdat hij meerdere verzekeringen onder één polis wil samenbrengen, is vaak verrast wanneer hij daarvoor de nodige stappen onderneemt en daarbij van zijn verzekeraar te horen krijgt dat de deadline om op te zeggen verstreken is, waardoor het contract stilzwijgend voor een bijkomende termijn van 12 maanden werd verlengd.

Schenkingen via platforms ook aftrekbaar

Er is geen enkel bezwaar, zo laat de fiscus in een circulaire weten, om de giften die een erkende instelling via een online betaalplatform of een crowdfundingplatform ontvangt, onder het toepassingsgebied van de wettelijke bepalingen inzake de belastingvermindering voor geldelijke schenkingen te laten vallen. De gift moet wel minstens 40 euro bedragen en alleen de erkende vereniging (en niet het betaalplatform) mag een fiscaal attest uitreiken.

Collectieve ontslagen in de Kamer

Omdat hij onder de indruk was van de gevolgen van de sluiting van Caterpillar, nodigde de voorzitter van de Kamer eind 2016 het bedrijf uit om tijdens een openbare vergadering uitleg te komen geven.

Bijberoep voor zelfstandigen beperkt in de tijd

Het fenomeen is niet nieuw. In 2002 moest de minister van Sociale Zaken reeds toegeven dat het statuut van zelfstandige in bijberoep de deur openzette voor misbruiken, die sindsdien alleen nog maar zijn toegenomen. Tien jaar later diende de CD&V zowel in de Kamer als in de Senaat een wetsvoorstel in om het gebruik van het statuut van zelfstandige in bijberoep in de tijd te beperken in die sectoren waar duidelijk misbruik werd vastgesteld.

Groepsverzekeringen en echtscheidingen

Moet bij een echtpaar dat met gemeenschap van goederen is getrouwd, de groepsverzekering van één van de echtgenoten als een eigen goed worden beschouwd, of moet ze in de te verdelen massa worden opgenomen? In 2011 gaf het Grondwettelijk Hof al de voorkeur aan de tweede stelling. Het hof was immers van mening dat zelfs de premies van de groepsverzekering die door de werkgever betaald worden en niet op het loon worden ingehouden, een voordeel zijn dat de werknemer uit hoofde van zijn arbeidsovereenkomst verkrijgt.

Variabele vergoeding: maximaal 30%?

Komt het de wetgever toe de criteria te bepalen op basis waarvan de vergoeding van bestuurders en bedrijfsleiders moet worden berekend of beoordeeld? In onze vrijemarkteconomie ligt het antwoord voor de hand en het is dan ook logisch dat een voorstel dat de PS in 2011 voor het eerst indiende en waarmee de partij het variabele deel van de vergoeding van bedrijfsleiders tot 30% wilde beperken, een jaar later met een ruime meerderheid werd verworpen.

Vermeerderingen wegens gebrek aan aangifte

In artikel 342, § 4, 1e lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 is het minimum van de belastbare winst van een onderneming onderworpen aan de vennootschapsbelasting of de belasting der niet-inwoners vastgelegd op 34.000 euro voor het belastingjaar 2019 in het geval van niet-aangifte of laattijdige overlegging van de aangifte.

De fiscus kan u overal in de gaten houden

Zelfs op straat, zo bevestigde het hof van cassatie onlangs. De ambtenaren van de belastingdienst, zo stelt het hof, kunnen in principe ongemerkt de beroepsactiviteiten van een belastingplichtige en de beroepsrelaties die hij met andere belastingplichtigen onderhoudt, vanaf de openbare weg observeren met als doel zijn belastingschuld vast te stellen. Dat die observaties herhaaldelijk plaatsvinden, verandert daar niets aan.

Het 1/10 ouderschapsverlof is geen recht

Alle loontrekkenden die minstens een jaar voltijds werken kunnen voor elk kind dat jonger is dan 12 jaar beschikken over 4 maanden voltijds equivalent ouderschapsverlof. Ze kunnen die opnemen in de vorm van een volledige onderbreking gedurende 4 maanden. Maar opsplitsen is ook mogelijk. Zo kunnen ze kiezen voor een onderbreking tot de helft gedurende 8 maanden en een 1/5 onderbreking gedurende 20 maanden. En sinds 1 juni van dit jaar is ook een 1/10 onderbreking gedurende 40 maanden mogelijk.

Uw step betalen met ecocheques

Vanaf 1 september aanstaande zal dat mogelijk zijn. In principe had de lijst van producten die met ecocheques aangekocht kunnen worden niet voor 2020 herzien moeten worden, want die herziening gebeurt normaal in de even jaren. Maar doordat de regering het mobiliteitsbudget heeft ingevoerd, is er vaart achter gezet.

Heeft uw onderneming een website?

Of een Facebookpagina? In beide gevallen moet u daar een aantal verplichte gegevens op vermelden, waaronder de naam van uw onderneming, het adres, contactgegevens zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uw ondernemingsnummer of uw btw-nummer. Die verplichtingen gelden ook voor beoefenaars van vrije beroepen. Simpel? Niet echt.

Rouwverlof: tien dagen binnen het jaar?

Momenteel is het aantal dagen afwezigheid waarop een werknemer recht heeft met loonbehoud zeer beperkt. Het varieert van een tot drie, afhankelijk van de band die de werknemer met de overledene had. Bovendien moeten die dagen opgenomen worden tussen het moment van overlijden en de begrafenis. Dat is te weinig en te belastend, vindt de sp.a, die opnieuw voorstelt dit verlofrecht op te trekken naar tien dagen.

De spaarder of de speculant belasten?

België is één van de weinige OESO-landen waar geen belasting wordt geheven op de door natuurlijke personen gerealiseerde meerwaarde op aandelen. In de overtuiging dat het "onaanvaardbaar is dat het kapitaal niet zou bijdragen tot de inspanning om ons maatschappijmodel te financieren", wil de PS hier een einde aan maken door 50% te heffen op elke meerwaarde die als speculatief wordt beschouwd, dat wil zeggen gerealiseerd in het jaar van aankoop.

Rechtsbijstandsverzekering aftrekbaar vanaf 1 september

Had men in de aanloop naar de verkiezingen bijbedoelingen bij de aankondiging dat de rechtsbijstandsverzekering binnenkort aftrekbaar zou zijn? Op basis van de eerste cijfers is de vraag alvast gerechtvaardigd. De nieuwe verzekering verschilt namelijk van de oude en dekt niet dezelfde zaken.

Geen jaarrekeningen meer op papier

In het kader van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen komen er nieuwe modellen van jaarrekening. De wijzigingen zullen in twee fasen worden ingevoerd. Vanaf volgend jaar komen er nieuwe modellen (volledig, verkort en micro) voor vennootschappen zonder kapitaal (bv, cv) en de bestaande modellen worden aangepast voor vennootschappen met kapitaal (nv).

Levensverzekering: maximum 2%

Gezien de lage rentevoeten had de Nationale Bank eind juli gepleit om de maximale rentevoet voor levensverzekeringscontracten op 0,75% vast te leggen, wat meer dan één spaarder zou hebben bedroefd. Gelukkig werd dat advies niet gevolgd door de regering, die bij ministerieel besluit de maximale rentevoet opnieuw heeft vastgelegd op 2%. Maar had de regering anders kunnen handelen zonder ernstige sociale onrust te creëren?

Wat moeten we met de muntjes van 1 en 2 eurocent?

Terugbrengen naar de bank? Aan een goed doel schenken? Wegmoffelen in een lade? Dat moet ieder voor zich uitmaken. Vanaf 1 december wordt het afronden van bedragen verplicht, maar de muntjes van 1 en 2 cent blijven wel wettelijke betaalmiddelen. Ze worden niet buiten omloop gesteld en verliezen hun waarde niet.

Welke omzet voor vzw’s?

Die vraag is relevant in die zin dat de omzet één van de criteria is die bepalend zijn voor de omvang van een vzw en dus voor het te gebruiken model voor de jaarrekening. Het blijft bij een micromodel zolang slechts één van de drie volgende criteria wordt overschreden: 10 werknemers, een omzet van 700.000 euro, een balanstotaal van 350.000 euro.

Anciënniteit en tijdskrediet

Wie tijdskrediet of ouderschapsverlof wil nemen, moet momenteel een zekere anciënniteit hebben opgebouwd bij het bedrijf waarvoor hij werkt. Voor het cdH vormt dat een obstakel voor de mobiliteit van werknemers, aangezien de anciënniteit die ze bij hun vroegere werkgever opbouwden, niet bij een nieuwe werkgever geldt.

Aanhangsel tegen bijkomend loon

Een werkgever die een deeltijdse werknemer langer laat werken dan wat in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, moet geen bijkomend loon betalen voor de eerste twaalf overuren per kalendermaand, wat per kwartaal maximaal 36 overuren tegen het normale tarief oplevert. Dat maximum kan echter gemakkelijk worden omzeild.

Tien dagen betaald verlof om dwingende redenen

In afwachting van een mogelijke regering recupereren de politieke partijen - en dan vooral die uit de oppositie - oude, achterhaalde wetsvoorstellen zonder zich al te veel zorgen te maken over de cijfers die ze in principe zouden moeten staven. De PS zwaait met een stijging van de vraag op basis van cijfers uit 2008 om bijvoorbeeld opnieuw te vragen om het recht op verlof om dwingende redenen naar tien dagen uit te breiden.

Privéruimte in een handelszaak

Winkels en shoppingcenters zijn drukbezocht omdat er nu eenmaal goederen worden aangeboden die gemakkelijk kunnen worden doorverkocht. De verleiding om in de voorraad te gaan snuffelen en met een of ander ‘souvenir’ te vertrekken, is dan ook groot. Dat is des te verleidelijker, zo stelt het cdH, omdat een handelaar geen klacht kan indienen tegen personen die in de voorraad rondhangen, zolang er niet daadwerkelijk een diefstal is vastgesteld.

Geen wachttijd meer voor zelfstandigen

Tot 1 juli van dit jaar moest elke zelfstandige die ziek werd twee weken wachten voor hij een arbeidsongeschiktheidsuitkering kon krijgen. Die wachttijd werd gehalveerd. De PS is echter van mening dat er nog steeds sprake is van discriminatie tegenover loontrekkenden.

Elke sollicitant moet een antwoord krijgen

In 2006 vroeg de sp.a-er Hans Bonte dat bij een vacature de werkgever elke sollicitant binnen de dertig dagen schriftelijk zou antwoorden. Dat voorstel werd nooit bestudeerd. Sindsdien komt de sp.a er elke nieuwe regeerperiode op terug.Subscribe to newsletter Your advertisement in our newsletter?
Info
Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2019

Jaarverslag Dienst voorafgaande belsissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2019 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Beroepsmatige autokosten fiscaal aftrekbaar bij aftrek van werkelijke beroepskosten

Welke beroepsmatige autokosten zijn fiscaal aftrekbaar als ik kies voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten?
 

Rue de la Loi
Maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - BS 24 juni, p. 46.481

Opschorting van opzeggingstermijn ontslagen 

Wet tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de Covid-19-crisis - BS 22 juni, p. 45.846

Tijdelijke verhoging inbeslagnemingsdrempels

Wet tot tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek - BS 19 juni, p. 45.802