Find

Trends Top Blog: Archives

This blog contains short and relevant information on current affairs (Dutch and French). Subscribe to our weekly newsletter to receive the items by mail.

Oekraïne: schenken zonder btw te moeten regulariseren

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden kunnen ondernemingen Oekraïners te hulp schieten zonder de afgetrokken btw te moeten regulariseren voor de schenkingen die voor hen bestemd zijn. In principe komen alleen goederen die normaal voor verkoop bestemd waren, in aanmerking. De fiscus laat echter weten ook andere goederen te aanvaarden, zoals reclameartikelen, monsters, materiaal dat normaal gezien voor sponsoring dient, relatiegeschenken, klein materieel, klein gereedschap, kantoorbehoeften, enzovoort. Voedingsmiddelen, geneesmiddelen, kledij, linnen, slaapzakken, hygiëneproducten en luiers, smartphones en laders enzovoort kunnen ongelimiteerd worden geschonken, maar niet om het even hoe.

Cyberscan voor kmo’s en zelfstandigen

Door het Russisch-Oekraïense conflict is het aantal cyberaanvallen duidelijk toegenomen. Het gaat hoofdzakelijk om aanvallen van het DDoS-type (distributed denial of service), bedoeld om de informatica-infrastructuur van een onderneming - gewoonlijk de servers - onbruikbaar te maken. Daarnaast is er ook phishing, waarbij gepoogd wordt gevoelige gegevens te stelen.

Welk voordeel van alle aard voor wagens aangepast aan een lichamelijke beperking?

Hoe het voordeel van alle aard berekenen wanneer een werkgever een bedrijfswagen met specifieke aanpassingen ter beschikking stelt van een werknemer met een handicap? De kosten die worden gedaan om het ter beschikking gestelde voertuig aan te passen aan of om te bouwen in functie van de lichamelijke beperkingen van de verkrijger van het voordeel worden niet meegerekend in de cataloguswaarde op voorwaarde dat dezelfde aanpassingen of verbouwingen niet ter beschikking staan van verkrijgers zonder die lichamelijke gebreken. 

Tijdelijke werkloosheid: ook voor Oekraïne

Op 14 maart besliste het federale kernkabinet om de momenteel tot 1 april geldende vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid te verlengen tot en met 30 juni, en dat zowel voor tijdelijke werkloosheid als gevolg van de coronapandemie als voor deze die voortvloeit uit de oorlog in Oekraïne. De werknemer die door overmacht tijdelijk werkloos wordt, krijgt zonder toelatingsvoorwaarden een werkloosheidsuitkering.

Putten uit het aanvullend pensioen?

Dat is toegelaten, en zelfs op drie manieren - via een voorschot, een lening of een borgstelling - maar strikt gereglementeerd: het mag uitsluitend met het oog op het verwerven, bouwen, verbeteren, repareren of verbouwen van een vastgoed binnen de Europese economische ruimte. Het zou nochtans nuttig zijn als het mogelijk was om er in andere omstandigheden ook uit te kunnen putten, bijvoorbeeld bij bijzondere, acute problemen (particular hardship).

Pandemie: nog twee maanden volhouden

Op 11 maart maakte de regering officieel een einde aan de via de pandemiewet afgekondigde epidemische noodsituatie. Heel wat maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 zijn dan ook afgevoerd. Maar niet allemaal. Aangezien het personeel opnieuw in groten getale en gedurende lange periodes aanwezig is, is het risico reëel dat er weer clusters van besmettingen opduiken op de werkplek.

Rusland, kleine handelspartner

Vorig jaar voerden 1.556 Belgische ondernemingen goederen uit naar Rusland, terwijl 1.023 bedrijven goederen uit Rusland in ons land invoerden. Het totale volume van de export bedroeg 3,4 miljard euro in 2021 en dat van de import 6,9 miljard euro. We voerden vooral chemische en farmaceutische producten uit en importeerden metalen, staal, ertsen en olie.

Arbeiders en bedienden: één opzeggingstermijn

De wetgeving betreffende de invoering van één statuut voor arbeiders en bedienden blijft een bron van verwarring wanneer de werknemer zijn ontslag geeft. De na te leven opzeggingstermijn is immers de som van twee verschillende delen: de oude opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit tot 31 december 2013 en de nieuwe opzeggingstermijn vanaf 1 januari 2014. In principe mag die termijn nooit meer dan dertien weken bedragen.

Staat uw ondernemingsnummer op uw website?

Niemand krijgt graag telefoon of bezoek van de sociale inspectie. Wanneer die naam valt, gaat er meestal een alarmbelletje rinkelen rond alles wat te maken heeft met uw sociale verplichtingen als werkgever. Bij hun controles komen echter ook andere, op het eerste gezicht veel minder belangrijke aspecten aan bod. Bijvoorbeeld de verplichting om uw ondernemingsnummer of btw-nummer op uw website te vermelden.

Heeft de 1/3de-regel zijn beste tijd gehad?

Waren er echt 2,5 jaar nodig om het advies van de Raad van State te vragen? De voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers besliste immers op 18 januari 2022 om het advies te vragen van de Raad van State over een wetsvoorstel dat in september 2019 werd ingediend door de N-VA, die daarmee de zogenoemde 1/3de-regel wil afschaffen.

Btw van 6%: en zelfstandigen/natuurlijke personen?

Erg gul is het niet, maar toch beter dan niets: van 1 maart tot 30 juni 2022 zal de btw voor de levering van elektriciteit aan particulieren van 21% naar 6% dalen. De maatregel blijft echter beperkt tot natuurlijke personen, met als paradoxaal gevolg dat bijvoorbeeld verenigingen van mede-eigenaars uitgesloten worden, terwijl dat met eigenaars van een tweede woning niet gebeurt. Voor zelfstandigen hangt het ervan af of ze hun ondernemingsnummer aan hun elektriciteitsleverancier hebben meegedeeld of niet.

Fiscaal voluntariaat beteugeld

Overuren, nachtwerk, onderzoek en ontwikkeling, koopvaardij enzovoort: sinds het begin van de jaren 2000 voerde de regering ettelijke financiële steunmaatregelen in onder de vorm van een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing. Het aantal teksten en complexe stelsels nam daardoor sterk toe, wat het Rekenhof ertoe bracht om de regering op te roepen orde op zaken te stellen.

Bonusplannen: de fiets scoort

De sociale partners die in de Nationale Arbeidsraad zitten, sloten op 22 februari 2022 een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao 90/4) af, waarmee twee grote wijzigingen worden doorgevoerd in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90 van 20 december 2007 betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

Het recht om vergeten te worden en gewaarborgd inkomen

Sinds 1 februari van dit jaar is het recht om vergeten te worden, dat sinds 2020 bestaat voor de schuldsaldoverzekering, uitgebreid naar de verzekering gewaarborgd inkomen voor wie van kanker genezen is. De in het bijzonder voor zelfstandigen interessante maatregel is bindend voor alle verzekeringsondernemingen die lid zijn van Assuralia.

Geen btw-attest meer voor renovatiewerken

Het gezond verstand haalt eindelijk de bovenhand. Sinds 1 januari van dit jaar moeten eigenaars die hun woning ouder dan tien jaar laten renoveren, niet langer een btw-attest invullen. Voortaan moet op de facturen een vaste motivering vermeld staan. Om de aannemers voldoende tijd te gunnen om hun facturen aan te passen, mag het btw-attest nog worden gebruikt. Vanaf 1 juli 2022 verdwijnt het echter volledig.
 

Studentenarbeid geneutraliseerd

Elke student mag 475 uren per kalenderjaar werken tegen een verminderde sociale bijdrage - 8,14% - waarvan 5,43% ten laste is van de werkgever en 2,71% van de student. Gezien de mogelijke tekorten aan arbeidskrachten in bepaalde sectoren werden op 10 februari twee wetten goedgekeurd om het toepassingsgebied ervan uit te breiden.

Platformen: welke criteria voor zelfstandigenstatuut?

Hoe bepaal je of een persoon die voor een platform werkt als een zelfstandige moet worden beschouwd of niet? Om die vraag te beantwoorden, stelde de regering acht criteria op, waarvan er vijf uit een ontwerp van Europese richtlijn komen. De bestaande arbeidsrelatie zal worden vermoed te zijn uitgevoerd in het kader van een arbeidsovereenkomst wanneer blijkt dat aan twee van de vijf Europese criteria (of de criteria 4 tot 8) of drie van de acht criteria is voldaan. Dat vermoeden is echter weerlegbaar en kan worden weerlegd aan de hand van de vier algemene criteria.

Garantieperiode verviervoudigd

Goed nieuws voor de consument: onder druk van Europa zal de regering de wettelijke garantieperiode voor elk gekocht product van zes maanden op twee jaar brengen. Nog belangrijker is dat ze de maatregel bovendien waterdicht maakt door voor dezelfde periode de bewijslast om te keren. De consument zal niet langer moeten bewijzen dat hij niet verantwoordelijk is voor de slechte werking van de goederen om van de garantie te kunnen genieten.

Contactloos en risicoloos betalen

Een reportage van de VRT (Factcheckers), waarin werd aangetoond hoe geld kan worden gestolen van een rekening via contactloos betalen door een betaalterminal tegen de achterzak of de handtas van het potentiële slachtoffer te houden, veroorzaakte onrust. Toen de staatssecretaris die bevoegd is voor consumentenbescherming daarover tijdens de commissievergadering werd ondervraagd, bracht ze een geruststellende boodschap.

Tegen het oneigenlijke gebruik van flexi-jobs

De tot de horeca en de detailhandel beperkte flexi-jobs bieden een dubbel voordelige vorm van tewerkstelling: de werkgever betaalt slechts 25% werkgeversbijdrage en de werknemer betaalt geen bijdragen of bedrijfsvoorheffing op zijn flexiloon, waardoor hij niet in een hogere belastingschijf terechtkomt en toch sociale rechten opbouwt. Er waren dan ook pogingen tot oneigenlijk gebruik, waar de wetgever nu een einde aan maakt

Premies ter ondersteuning van de evenementensector

Werkgevers uit de evenementensector die net als die uit bepaalde andere sectoren - discotheken, bowlingzalen enzovoort - gesloten moesten blijven wegens de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, zullen een premie krijgen voor het behoud van de tewerkstelling gedurende de eerste twee kwartalen van dit jaar. De premie is gelijk aan het bedrag van de verschuldigde patronale bijdragen voor het tweede, het derde of het vierde kwartaal van 2021, waarbij het gunstigste bedrag wordt toegekend.

Van functie veranderen met proefperiode

Het gaat om een door de N-VA voorgestelde innovatie. Het proefbeding, dat de bij de overeenkomst betrokken partijen toelaat elkaar te evalueren, werd in 2013 in het kader van de harmonisering van de opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden terzijde geschoven. Was dat een goede beslissing? Bij onze Franse, Nederlandse, Duitse en Britse buren bestaat een dergelijke proefperiode nog steeds.

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sector van het wegvervoer

Heel wat ondernemingen besteden vandaag een deel van hun activiteiten aan derden uit, sommige omdat die derden over een specifieke expertise of een logistiek netwerk beschikken dat ze zelf niet hebben, andere omdat ze er schaalvoordelen of ondersteuning op piekmomenten in zien. Als het beperken van de arbeidskosten echter de enige motivatie is, kan de situatie snel uit de hand lopen.

Elektronische pv’s: uitbreiding naar de transportsector

Het basisdocument in het opsporingswerk van politie- en inspectiediensten is het proces-verbaal. Het is de akte die dient om de vaststellingen te verankeren, er bewijskracht aan toe te kennen en om tot bestraffing over te gaan. Traditioneel worden pv’s op papier opgesteld, bewaard en verstuurd, niettegenstaande hun registratie in administratieve databanken. Die manier van opstellen en beheren is duur.

Wat is een onderneming?

We vermeldden het al in een vorige nieuwsbrief: ook vrije beroepen ontkomen er niet aan. Alle ondernemingen moeten vanaf 1 juli 2022 een elektronisch betaalmiddel ter beschikking stellen van de consument. Wat moeten we echter onder 'onderneming' verstaan? In het wetsontwerp wordt als een onderneming beschouwd iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen.

Elektronische betalingen: ook voor vrije beroepen

Het staat in het regeerakkoord: “De consument moet steeds de mogelijkheid krijgen om cashloos te betalen”. De regering trachtte om, via de programmawet die eind vorig jaar is goedgekeurd, om dringende redenen de terbeschikkingstelling vanaf 1 juli 2022 van een elektronische betaalwijze te verplichten wanneer de betaling in fysieke en gelijktijdige aanwezigheid van de consument en de onderneming plaatsvindt. Ze werd echter door de Raad van State teruggefloten.

Cyberlosgeld is aftrekbaar

Ondanks de aanbevelingen en waarschuwingen die het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) regelmatig verspreidt, blijft het aantal cyberaanvallen toenemen. Vaak worden slachtoffers ‘uitgenodigd’ om losgeld te betalen in cryptomunten om de aanval te doen stoppen of om opnieuw toegang te krijgen tot versleutelde gegevens. Mogen dergelijke gedwongen uitgaven als beroepskosten worden beschouwd?

Geen forfait meer voor verwarming en elektriciteit

Door de algemene invoering van telewerk om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn de kosten voor verwarming en elektriciteit voor werknemers die verplicht telewerken uiteraard gestegen. Daarom voerden werkgevers cafetariaplannen in waarin is opgenomen dat de werkgever in dat type kosten tussenkomt. Dat is voordeliger, aangezien de werknemer in dat geval wordt belast op een forfaitair voordeel van alle aard. De regering stelde dat echter niet op prijs, aangezien ze achter de schermen aan een belastinghervorming werkt.

Virtuele munten onder toezicht

Hoewel ons land er slechts een vijftigtal telt - tegenover meer dan 30.000 in de Verenigde Staten - beginnen automatische verdelers (ATM) van bitcoins problemen op te leveren. Ze lijken op gewone geldautomaten, maar zijn in werkelijkheid apparaten waarmee cash in cryptomunten kan worden omgezet, of omgekeerd. Net als op online platformen betaalt de gebruiker een commissie en een eventuele transactiekost voor elke verrichting.

Betalingen: eindelijk een maximale termijn van 60 dagen

Aangezien de tekst van kracht wordt op de eerste dag van de zesde maand die volgt op de publicatie in het Belgisch Staatsblad (30 augustus 2021, p. 91.141), zal vanaf 1 februari de betalingstermijn tussen ondernemingen niet meer dan 60 kalenderdagen mogen bedragen en dat ongeacht de omvang van het bij de transactie betrokken bedrijf. Voor kleine ondernemingen vormt de opname van die termijn in de wet onmiskenbaar een vooruitgang.

Flitscontroles in 2022

Uitgaand van het principe dat voorkomen beter is dan genezen, kondigt de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) voor het lopende jaar flitscontroles in de volgende sectoren aan:
• bewakingssector (januari)
• transportsector en koeriersbedrijven (februari)
• bouwsector (mei)
• horecasector (juli)
• land- en tuinbouwsector (september)
• grootsteden, inclusief carwash (november)
De flitscontroles zijn hoofdzakelijk informatief en preventief bedoeld.

Handelaars: geen nieuwe forfaits

Apothekers, dagbladhandelaars, kleinhandelaars in levensmiddelen enzovoort: tienduizenden kleine handelaars maken dagelijks gebruik van het stelsel van de forfaitaire btw, waardoor de door hen verschuldigde belastingen en btw niet worden bepaald op basis van de daadwerkelijk ontvangen inkomsten, maar volgens een forfait per sector. Dat systeem zal echter op 1 januari 2028 verdwijnen.

Verlenging en uitbreiding van het vaccinatieverlof

Het verlof dat wordt genomen om een vaccin tegen COVID-19 tegen te halen, wordt als klein verlet beschouwd en is verlengd tot 30 juni van dit jaar, met een mogelijkheid om het nog eens zes maanden te verlengen. Tegelijkertijd heeft de wetgever dat recht uitgebreid naar situaties waarin de werknemer een minderjarig kind waarmee hij samenwoont moet begeleiden gedurende de tijd die nodig is om het kind te laten vaccineren.

Ecocheques voor de korte keten

Kort voor Kerstmis werden de sociale partners het eens via de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) 98/9 over de uitbreiding vanaf 1 januari van dit jaar van de mogelijkheid om ecocheques te gebruiken bij de aankoop van land- en tuinbouwproducten die via de korte keten worden verkocht door de houders van een licentie Recht van bij de boer of En direct de la ferme. De korte keten is een distributiewijze waarbinnen het product rechtstreeks van de land- of tuinbouwer naar de consument gaat, met hoogstens één tussenpersoon.

Rouwuitkering voor zelfstandigen

De wet waarmee een nieuw thematisch verlof van tien dagen voor zelfstandigen - in dit geval rouwverlof - wordt ingevoerd, verscheen op 25 juli 2021 in het Staatsblad, maar op de toepassingsvoorwaarden was het wachten tot de laatste dag van het jaar. Aangezien het besluit tien dagen na publicatie van kracht wordt, kan sinds 10 januari 2022 een zelfstandige die zijn beroepsactiviteit tijdelijk onderbreekt wegens het overlijden van zijn echtgenoot, inwonende partner of een kind een rouwuitkering vragen voor elke onderbreking van de activiteit die sinds 25 juli 2021 plaatsvond.

Laadstation en kadastraal inkomen

Kan de installatie van laadstations tot een verhoging van het kadastraal inkomen leiden? Helemaal niet, zo verzekerde de minister van Financiën in antwoord op een vraag daarover. Een laadstation, verduidelijkte hij, wordt niet beschouwd als materieel of outillage.

Vrijwilligers: maxima bijna verdubbeld

Omikron verspreidt zich veel sneller dan verwacht en er worden dan ook immense inspanningen geleverd om wie nog niet gevaccineerd is, te overtuigen om zich te laten inenten en wie wel volledig gevaccineerd is, een derde dosis toe te dienen. Tegelijkertijd rijpt het idee dat een vierde en zelfs een vijfde dosis nodig zullen zijn. Al die initiatieven kunnen echter alleen tot een goed einde worden gebracht met de hulp van vrijwilligers die snel het jaarlijkse maximum voor hun onkosten zullen bereiken.

Mobiliteit: bewaar al uw groene documenten

Vanaf 2026 kan alleen wie voor een 100% koolstofemissievrije bedrijfswagen koos nog een belastingvoordeel genieten. Om het vergroeningsproces te versnellen, voerde de regering verscheidene stimulansen in, die geleidelijk worden afgebouwd. Wie vroeg overstapt, krijgt het grootste voordeel. Zorg er echter voor dat u daarbij zo veel mogelijk documenten bewaart. De kans is immers groot dat u die moet voorleggen wanneer de fiscus ten laatste op 30 april 2026 de impact van de fiscale en sociale vergroening op de overheidsfinanciën moet evalueren

Jaarrekeningen indienen tot oktober?

Dat is een van de mogelijkheden in de raadpleging die de FOD Financiën momenteel uitvoert op vraag van de minister in het kader van de problemen die mandatarissen regelmatig ondervinden bij het naleven van de termijnen inzake de indiening van de belastingaangifte van natuurlijke personen of vennootschappen. Vanaf de balansdatum bedraagt de termijn voor de indiening van de jaarrekeningen immers zeven maanden. De FOD Financiën erkent dat dat “voor organisatorische spanningen zorgt”.

Automatische overdracht van verzekeringen

Het overdragen van een autoverzekering naar een andere verzekeraar blijft iets dat veel mensen afschrikt. Daarom bieden verzekeraars nieuwe klanten vaak aan om de opzeg van de lopende autoverzekering voor hen te regelen. Meestal loopt dat correct, maar de Ombudsman van de Verzekeringen moet toch vaststellen dat één op vijf klachten in autoverzekeringen handelt over tekortkomingen of fouten in de opzeg

Neerleggingskosten verhoogd

Elke jaarwisseling gaat met verhogingen gepaard. De neerlegging van de jaarrekening vormt daar geen uitzondering op. De kosten voor de indiening van de jaarrekening in pdf-formaat stijgen voor vennootschappen met ongeveer 4% tot 379,80, 135 of 116,50 euro naargelang er een volledig, een verkort of een micromodel werd gebruikt.

We hebben allemaal het recht ons te vergissen

Een afgewezen subsidiedossier, een aanvraag voor een bouwvergunning die helemaal opnieuw moet worden ingediend, een onderneming die van een overheidsopdracht wordt uitgesloten omdat ze vergat haar ondernemingsnummer te vermelden, een belastingplichtige die een boete krijgt omdat hij zich vergiste bij het invullen van de 829 vakken op zijn belastingaangifte: de gevolgen van een simpele vergissing zijn vaak groot, ook al staan de diensten vandaag meer open voor overleg dan vroeger.

Recht van antwoord geregionaliseerd

De persvrijheid blijft een van de fundamenten van onze samenleving. Die vrijheid is uiteraard niet absoluut en kent een tegenwicht in, onder andere, het recht van antwoord. Daar kan elke persoon of onderneming gebruik van maken die meent dat zijn of haar legitieme belangen door de verspreiding van onjuiste informatie zijn geschaad. De regels betreffende dat recht zijn in de praktijk echter niet uniform, of onbestaande.

VAPZ: maximaal aftrekbare bijdrage voor 2021

Ook zelfstandigen hebben een tweede pensioenpijler. Dat is het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), waarvan de premies als aftrekbare beroepskosten worden beschouwd zolang ze de maximale bijdrage niet overschrijden. Het vergt echter enig rekenwerk om te weten te komen hoe hoog die laatste dan wel is. De maximale bijdrage wordt immers berekend op basis van de inkomsten van het derde jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de bijdrage verschuldigd is.

Wet betreffende klokkenluiders op komst

Ondanks aanzienlijke inspanningen blijft ons land 0,8% achterstaan op het Europese gemiddelde (0,6%) inzake de omzetting van Europese richtlijnen naar nationaal recht. Zo had er tegen ten laatste 17 december 2021 een wet moeten zijn die Richtlijn 2019/1937 betreffende de bescherming van klokkenluiders omzet. In die richtlijn zijn minimumnormen opgenomen voor de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden in tien domeinen, waaronder overheidsopdrachten, bescherming van het milieu of de consument, volksgezondheid of financiële diensten, producten en markten.

Vereenvoudigen blijft bijzonder moeilijk

Zoveel is zeker. Bovendien is de lijst met voorstellen tot vereenvoudiging die de Hoge Raad voor de Zelfstandigen in samenwerking met de Dienst Administratieve Vereenvoudiging en de FOD Economie opstelde, eindeloos lang. Ze bestaat uit 129 voorstellen die werden gekozen uit de 700 die werden verzameld bij alle beroepsorganisaties en interprofessionele organisaties in het land. Ze hebben betrekking op het sociaal recht en welzijn op het werk (22), de fiscaliteit (33), de volksgezondheid en de voedselveiligheid (24) enzovoort.

Flexi-jobs: niet in dezelfde onderneming

Het systeem van de flexi-jobs, dat aanvankelijk voorbehouden was voor de horeca als compenserende maatregel voor de invoering van de witte kassa en nadien naar de detailhandel werd uitgebreid, is dubbel interessant. De werkgever betaalt slechts 25% werkgeversbijdrage, zonder andere gewone socialezekerheidsbijdragen of bedrijfsvoorheffing. De werknemer van zijn kant moet geen bijdragen of bedrijfsvoorheffing betalen, zodat zijn brutoloon ook zijn nettoloon is.

Hoofdelijke aansprakelijkheid afgezwakt

Doordat in eenzelfde wetsontwerp zowel dringende als niet dringende bepalingen zijn opgenomen, laat het volledige ontwerp op zich wachten. Omdat ze ontevreden is over de snelheid waarmee het onderzoek van een omvangrijk wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken vordert, heeft de N-VA dat deel dat zij als essentieel beschouwd, eruit gehaald en in een afzonderlijk ingediend voorstel gegoten.

Termijnen voor de aangifte van de arbeidsongeschiktheid geharmoniseerd

Zelfstandigen moeten een arbeidsongeschiktheid uiterlijk op de zevende dag na aanvang van de periode van arbeidsongeschiktheid aangeven. Die termijn wordt nu ook van toepassing ongeacht het een eerste aangifte van de arbeidsongeschiktheid, een verlenging van de arbeidsongeschiktheid of een herval in de arbeidsongeschiktheid betreft. Het koninklijk besluit waarmee dat officieel wordt, wordt op 1 januari 2022 van kracht.

Taxshelter: haast u

Deze genereuze maatregel komt wat laat. In een programmawet is immers een verdubbeling opgenomen van de bedragen waarvoor een fiscaal gunsttarief geldt, die startende (250.000 euro) of groeiende (500.000 euro) ondernemingen kunnen ontvangen. Voor beide is het vaak moeilijk om aan kapitaal of leningen te komen, zelfs als ze een uitstekend businessplan kunnen voorleggen en mooie groeiperspectieven bieden.

Tijdelijke werkloosheid voor kinderopvang

Steeds meer klassen of scholen worden gesloten. De RVA heeft dan ook op zijn website de regelgeving bijgewerkt betreffende de tijdelijke werkloosheid door overmacht wanneer een kind door de coronamaatregelen onmogelijk naar de kinderopvang, naar school of naar een opvang voor personen met een handicap kan.

Minder voordeel voor professionele diesel

Is het een regel ten voordele van het klimaat of van de begroting? Het is ongetwijfeld een beetje van beide. In de wet houdende de fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit was immers opgenomen dat het fiscale voordeel voor professionele diesel vanaf 1 januari 2023 zal dalen van 247,6158 euro per 1.000 liter naar 205,0665 euro per 1.000 liter. In de programmawet die momenteel te bespreking voorligt, wordt dat voordeel echter beperkt tot 226,9716 euro per 1.000 liter vanaf 1 januari 2022.

220 of 280 overuren voor de bouwsector

Het Belgische herstelplan, dat goed is voor 5,9 miljard euro, overtreft de Europese verwachtingen omdat de helft van dat bedrag naar klimaatdoelstellingen gaat, terwijl de Commissie dat voor slechts 37% vroeg. Van dat bedrag gaat 1 miljard naar de renovatie van gebouwen en 1,3 miljard naar groen vervoer, met onder andere de installatie van laadstations, de aanleg van fietspaden enzovoort. De bouwsector zal met andere woorden regelmatig opdrachten krijgen.

Onroerend goed in het buitenland?

Bent u een van de 170.000 eigenaars van vastgoed in het buitenland dat voor 1 januari 2021 werd aangekocht? Vergeet dan niet om het u door de administratie bezorgde formulier in te vullen op basis waarvan het kadastrale inkomen wordt bepaald. Dat kan nog tot 31 december. Doet u geen aangifte, dan riskeert u een administratieve boete tussen 250 en 3.000 euro.

Sneller groenere vrachtwagens

Om de aankoop van vrachtwagens zonder koolstofuitstoot te stimuleren, is in de wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit een aftrek voor investeringen in vrachtwagens zonder koolstofuitstoot opgenomen van 35% vanaf 2023. Daarna wordt de aftrek stapsgewijs afgebouwd tot 13,5% vanaf 2027. Voor de regering gaat het allemaal echter niet snel genoeg.

Geen verplichte opschortende voorwaarde

De vastgoedprijzen swingen de pan uit. Daardoor neemt ook de vraag naar leningen toe. Om die reden vraagt de PS voor de vierde keer in twaalf jaar tijd om aan het Burgerlijk Wetboek een artikel 1584/1 toe te voegen, dat als volgt luidt: “Elke koopovereenkomst van een onroerend goed wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde dat binnen een termijn van maximaal twee maanden een hypothecaire lening wordt toegestaan.”

Verplichte verzekering voor beoefenaars van medische beroepen

Het is geen rechtstreeks gevolg van de huidige pandemie, eerder een poging om een antwoord te bieden op de doorgedreven juridisering van conflicten in de geneeskunde. In 2015 al vroeg N-VA dat artsen en andere beoefenaars van medische beroepen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zouden aangaan.

Vijf dagen opleiding per jaar

De cijfers zijn duidelijk: in het tweede kwartaal van dit jaar bedroeg het aantal vacatures in de eurozone volgens Eurostat 2,3%. In België was dat 4,2%, of bijna het dubbele en na Tsjechië ook het hoogste percentage van de eurozone. Een deel van de kloof heeft te maken met zowel een gebrek aan opleiding als een slechte spreiding daarvan. Om de toegang tot opleidingen voor iedereen te verbeteren, overweegt de minister van Werk om vanaf 2024 een individueel recht op vijf dagen opleiding per jaar in te voeren.

Bijdragen: geen drempel meer voor zelfstandigen

Eindelijk. Het zal de zelfstandige binnenkort vrijstaan om de voorlopige bijdragen te betalen die hij verschuldigd acht op basis van zijn reële inkomsten. Dat kondigt de minister van Middenstand tenminste aan in zijn Algemene Beleidsnota. Het zou een grote stap voorwaarts betekenen. Het huidige systeem geeft immers voortdurend aanleiding tot ongerustheid en frustratie, met voorlopige bijdragen voor 2021 die worden berekend op basis van het netto belastbare inkomen van 2018 en in 2022 of 2023 definitief worden herberekend.

Betalingen: cash blijft overeind

Niet iedereen is gelukkig met de verplichte terbeschikkingstelling van minstens één elektronisch betaalmiddel voor de consument. Een dergelijke installatie is niet gratis en zorgt weleens voor hoofdbrekens. De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kmo (HRZKMO) stelt dat niet iedereen over een smartphone of een kredietkaart beschikt, dat de tarieven van de dienstverleners niet transparant zijn en dat de systemen met panne te maken kunnen krijgen.

Mystery calls worden beter

Sinds hun invoering via de wet van 15 januari 2018 hebben mystery calls zeer weinig resultaat opgeleverd in de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt, onder andere omdat de cumulatieve voorwaarden waaraan moet worden voldaan om ze te kunnen gebruiken, complex zijn. Bij de Kamer werden onlangs drie wetsvoorstellen ingediend met als doel een versoepeling van het wettelijke kader (127 - 123 - 1457).

Geen bijkomende kosten voor agenten

In Boek X van het Wetboek van economisch recht (WER) is een bescherming van handelsagenten tegen elke eenzijdige wijziging van het bedrag van hun commissies opgenomen. Over een verhoging of doorrekening van de kosten staat er echter niets in. De opdrachtgever kan dan ook in de verleiding komen om zo via een omweg het bedrag dat agenten ontvangen, te beperken. 

Een nieuwe straf: het havenverbod

Onder de vlotte titel “Wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te maken” voerde de regering met spoed een aantal technische hervormingen door, bijvoorbeeld de uitbreiding van de raadpleging van het centraal contactpunt voor vrederechters zodat ze een kwaliteitscontrole kunnen uitvoeren op het beheer van het vermogen van gerechtelijk beschermde personen of voor SUO-magistraten (Strafrechtelijk Uitvoeringsonderzoek) in het kader van inningsprocedures van boetes.

Een zelfde tweede kans voor iedereen

Er waren twee pogingen nodig om elke gefailleerde natuurlijke persoon dezelfde tweede kans te bieden die de wetgever wenst. In Boek XX van het Wetboek van economisch recht is immers in dat kader opgenomen dat de gefailleerde natuurlijke persoon van zijn restschulden wordt kwijtgescholden. Daar is echter een discriminerende voorwaarde aan verbonden.

Zou u titaan eten?

Het antwoord op die vraag ligt voor de hand. Toch krijgen we het regelmatig binnen in de vorm van tot nanodeeltjes herleide dioxide wanneer we koekjes, snoep, saus of smeerpasta eten. Waarvoor dient dit additief met code E171, waarvan wordt vermoed dat het genotoxisch is? Het heeft buiten de verkoop stimuleren geen enkel nut.

Naam en rekeningnummer moeten overeenstemmen

In 2020 telde Febelfin bijna 67.000 transacties via phishing, die in totaal zowat 34 miljoen euro ‘opbrachten’: 67.000 keer schreef een te goedgelovige gebruiker geld over op de rekening van een persoon die zich voor iemand anders uitgaf. De beste manier om dergelijke tegenslagen te voorkomen, is uiteraard controleren of het rekeningnummer en de naam van de begunstigde overeenstemmen.

Boetes online beheren

Tot nu toe bestonden er twee websites waar burgers en ondernemingen naartoe konden surfen, afhankelijk van het type boete dat ze ontvingen: verkeersboetes.be voor overtredingen in het verkeer en uwboete.be voor strafrechtelijke boetes. Die twee websites zijn nu door één enkele vervangen. De functies voor het beheren en afhandelen van verkeersboetes blijven behouden.

Naar een echt recht om offline te zijn

Telewerk heeft tijdens de huidige pandemie zonder enige twijfel bijgedragen aan het behoud van de werkgelegenheid - en van ondernemingen. Daar staat echter tegenover dat die nagenoeg structurele vermenging van het werk met het gezinsleven verscheidene vormen van nevenschade veroorzaakt, waaronder het feit dat sommigen veel te vaak online zitten omdat ze - uit zichzelf of opgelegd - de behoefte hebben om met hun werkomgeving verbonden te blijven.

Rouwverlof voor zelfstandigen

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de toekenning van een uitkering aan zelfstandigen die tijdelijk hun beroepsactiviteit onderbreken naar aanleiding van een overlijden van een familielid. Het rouwverlof met een duur van tien dagen staat open voor zelfstandigen in hoofdberoep, inclusief helpers en meewerkende echtgenoten, en voor zelfstandigen in bijberoep of actief na de wettelijke pensioenleeftijd die voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep.

Minnelijke schikkingen niet aftrekbaar

De minnelijke schikking, die vaak “klassenjustitie” wordt genoemd omdat de begunstigden vaak vooraanstaande personen zijn, werkt relatief goed. Dankzij de minnelijke schikking is het immers mogelijk om de gerechtelijke achterstand te beperken en tegelijkertijd financiële winst voor de staat te boeken. Het systeem bestaat overigens ook op andere niveaus, bijvoorbeeld in het verkeer, maar het publiek is gechoqueerd wanneer het ontdekt dat een boete soms aftrekbaar is.

Vrijstelling van de eigen garage in de personenbelasting

In de personenbelasting is het onroerend inkomen van de ‘eigen woning’, dus de woning die men zelf betrekt, vrijgesteld. Maar wat met een garage waarvoor een apart kadastraal inkomen geldt, bijvoorbeeld omdat die niet aan de woning grenst, zich in de nabijheid van de woning bevindt of deel uitmaakt van het complex waar de belastingplichtige een appartement kocht?

Wat is het fiscale statuut van mondmaskers?

Alles hangt af van de manier waarop ze worden uitgereikt. Als de werkgever ze ter beschikking stelt van zijn werknemers, worden mondmaskers en ontsmettingsgel als een kost ten laste van de werkgever beschouwd. Wanneer de werkgever echter op welke manier dan ook tussenkomt in de kosten die de werknemer voor maskers maakt, zijn ze dat niet langer, ongeacht of er een onkostennota voor wordt ingediend of een forfaitair bedrag voor betaald.

Uitstel voor een ‘vergetelheid’

Goed nieuws voor wie ‘vergat’ een juridische constructie in zijn jaarlijkse belastingaangifte te vermelden. De boete is in de toekomst mogelijk minder gepeperd. Tot nu toe was elke rechtszaak ertegen immers gedoemd te mislukken. Een dergelijke rechtszaak moet aanhangig worden gemaakt bij de Rechtbank van eerste aanleg, maar er is geen enkele bepaling waarin die de mogelijkheid heeft om de overtreder uitstel te verlenen, terwijl hij dat wel zou kunnen krijgen als hij voor dezelfde feiten voor de correctionele rechtbank zou verschijnen.

De waarheid zit in de laatste slok

Hebben de caféhouders te vroeg victorie gekraaid? De Raad van State heeft weliswaar de forfaitaire regeling die voor 2020 voor de caféhouders van toepassing was, vernietigd, maar hij sprak zich niet uit over het aantal glazen dat uit een vat van 50 liter kan worden getapt. De raad heeft zich beperkt tot de vaststelling dat een aantal vormvoorwaarden niet was vervuld. De fiscus had de regeling immers als een eenvoudige administratieve bepaling behandeld, waarmee hij duidelijk in de fout ging.

Studentenarbeid binnenkort uitgesloten?

Dat hangt af van de machtsverhoudingen binnen het parlement, aangezien niemand erin is geslaagd de prijs van het voorstel te berekenen. In mei 2021 vroeg de N-VA om de inkomsten uit te sluiten die werden ontvangen in het kader van een overeenkomst voor studentenarbeid, in het kader van een alternerende overeenkomst of als student-zelfstandige, uit de bestaansmiddelen die in rekening worden genomen om te bepalen of een kind nog fiscaal ten laste is van zijn ouders.

Responsabiliseringsbijdrage of -belasting?

De responsabiliseringsbijdrage, die verschuldigd is in geval van overdreven gebruik van het systeem van economische werkloosheid, was aanvankelijk alleen voor de bouwsector bedoeld, maar werd vervolgens naar alle sectoren uitgebreid. Maar vormt die heffing eigenlijk een belasting of een socialezekerheidsbijdrage? Omdat het Arbeidshof op die vraag niet kon antwoorden, richtte het zich tot het Grondwettelijk Hof.

Digitale neerlegging van jaarrekeningen voor vzw’s

Ons land telt ongeveer 100.000 vzw’s, die afgerond een miljoen vrijwilligers op de been brengen. Tijdens de huidige pandemie hebben zij bewezen hoe belangrijk hun rol bij een crisis kan zijn. Volgens de CD&V zouden ze echter nog beter kunnen werken als ze meer zouden digitaliseren. Uit een studie van de Koning Boudewijnstichting blijkt echter dat 55% van de vzw’s toegeeft over onvoldoende expertise en kennis op dat gebied te beschikken.

Halt aan doxing

Misbruik van persoonlijke gegevens is zo oud als de mensheid zelf, maar de veralgemening van sociale media heeft het een nieuwe impuls gegeven. Particulieren of bedrijven: niemand is veilig voor de nieuwe plaag, die doxing wordt genoemd omdat ze gewoonlijk steunt op documenten (docs) die via het internet worden verkregen.

Betere procedures voor overheidsopdrachten

Gemiddeld kennen onze aanbestedende overheden zowat 20.000 opdrachten per jaar toe, voor een waarde van 60 miljard euro. De senaat stelt echter vast dat kmo’s elk jaar wat meer buitengesloten worden. Zij maken 99,8% van de ondernemingen uit en zijn goed voor 68,8% van de werkgelegenheid in België. Binnen dat percentage zijn de micro-ondernemingen goed voor 94,6%. De kleine ondernemingen maken 4,6% uit en de middelgrote 0,7%.

De economie in beelden

Naast haar rijke databank - https://stat.nbb.be/?lang=nl - en uiteraard haar regelmatige publicaties, publiceert de Nationale Bank voortaan ook infografieken om op een snelle, beknopte en gebruiksvriendelijke manier bepaalde evoluties in onze economie te illustreren.

Vergroening van het wagenpark: te herzien

De binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) verenigde sociale partners zijn er niet echt van overtuigd dat de doelstelling van de regering om het bedrijfswagenpark tegen 2026 koolstofemissievrij te maken, realistisch is. Omdat ze zowel over de aanpassing van het elektriciteitsnet als over de ontwikkeling van de laadinfrastructuur ernstige twijfels hebben, vragen ze een evaluatie van de situatie vanaf 2023, zodat de wet kan worden aangepast indien
nodig.

Gezinnen betalen de helft van de milieubelastingen

Het toeval kan gemeen uit de hoek komen: net nu de energieprijzen sterk stijgen, wijst het Planbureau er in een rapport op dat de gezinnen de helft van de in ons land geïnde milieubelastingen betalen. Tussen 2008 en 2019 steeg hun bijdrage zelfs van 43% naar 50%.

Tijdelijke werkloosheid voor kinderopvang

Nu het schooljaar begonnen is, zijn er steeds meer scholen die moeten sluiten en kinderen die in quarantaine moeten, wat uiteraard een probleem is als hun ouders werken. De RVA herinnert eraan dat een werknemer tot het einde van het jaar het recht heeft om afwezig te zijn op het werk en een tijdelijke werkloosheidsuitkering aan te vragen wegens overmacht wanneer hij een minderjarig kind moet opvangen waarmee hij samenwoont dat niet naar de opvang of de school mag, of online les moet volgen.

Wat is uw mening over platformen?

Gebruiker, restauranthouder, handelaar, werknemer, organisator of platformbeheerder: laat uw stem horen! De FOD Financiën heeft immers een uitgebreide bevraging online gezet waar u tot midden december uw ideeën, uw ervaringen en uw voorstellen voor deze nieuwe organisatievorm voor werk kunt delen.

Vaccinatiegraad per bedrijf

Arbeidsartsen en interne of externe preventiediensten van ondernemingen mogen op de hoogte worden gebracht van de precieze vaccinatiegraad in de bedrijven waarvoor ze werken, op voorwaarde dat het aantal gevaccineerden tussen 20% en 90% ligt. Voor ondernemingen waar het aantal gevaccineerden onder of boven die drempels ligt, wordt uitsluitend die informatie meegedeeld.

Voorafgaande beslissingen beter vastgelegd

Sinds zijn oprichting in 2002 leverde de Dienst Voorafgaande Beslissingen, waar zowel ondernemingen als particulieren terechtkunnen, meer dan 12.000 beslissingen af, doorgaans rulings genoemd. Sommigen verbazen zich misschien over dat aantal. We mogen echter niet uit het oog verliezen dat de wetgever niet alle situaties kan regelen en dat in ons fiscaal recht begrippen zijn opgenomen die op zijn minst vatbaar zijn voor interpretatie.

Geen belastingvermindering voor giften meer

Kost de belastingvermindering voor giften te veel? De verhoging van 45% naar 60% van de belastingvermindering voor giften aan liefdadigheidsorganisaties in 2020 werd in elk geval voor 2021 niet verlengd. Daar komt nog bij dat niet alle schenkers er in de praktijk van kunnen genieten.

Tijdelijke werkloosheid verlengd

Het werd tijd. De kern besliste op 24 september om de procedure voor tijdelijke werkloosheid te verlengen tot en met 31.12.2021. Alle tijdelijke werkloosheid door corona kan dus tot en met 31.12.2021 worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona.

Alle bedrijfswagens worden elektrisch

Wie ondernemingen ergens toe wil brengen, probeert dat best via de belastingen. In het wetsontwerp houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit is dan ook opgenomen dat vanaf 1 januari 2026 gekochte, gehuurde of geleasete wagens met een CO2-uitstoot boven nul niet langer fiscaal aftrekbaar zijn voor de werkgever.

Maximaal 1.500 euro per laadpaal

Een elektrische wagen kunt u in principe thuis via een speciale kabel opladen, maar dat vergt enorm veel tijd. Met een laadpaal gaat het tien keer sneller, maar er één installeren is duur. De laadpaal moet immers op een aparte elektrische kring worden aangesloten en vaak moet de elektrische installatie worden versterkt. Bovendien moet het om een intelligente laadpaal gaan, die uitsluitend groene elektriciteit verbruikt.

Verhoogde aftrek voor publiek toegankelijke laadpalen

Een laadpaal wordt als publiek toegankelijk beschouwd wanneer iedereen die over een elektrische wagen beschikt, hem minstens tijdens de gebruikelijke openingsuren of tijdens de gebruikelijke sluitingsuren van het bedrijf kan gebruiken. Die laadpalen kunnen zich bijvoorbeeld bevinden op vrij toegankelijke parkings van winkelcentra, supermarkten, boetieks of kantoren.

Eindelijk verdwijnt de papieren ecocheque

Het al vaak aangekondigde einde van de papieren ecocheque wordt eind dit jaar dan toch werkelijkheid. De overgang wordt binnenkort in een koninklijk besluit opgenomen. De handelaars zullen tevreden zijn. Zij dragen immers het merendeel van de administratieve kosten voor het systeem, die hoger uitvallen door het behouden van zowel de papieren als de elektronische vorm.

De Omnibusrichtlijn komt eraan

In de op 27 november 2019 goedgekeurde Omnibusrichtlijn (2019/2161) krijgen consumenten nieuwe rechten toegekend. Bovendien zijn er aanzienlijke wijzigingen inzake prijsaanduidingen. Wanneer ze prijsverminderingen aankondigen, moeten ondernemingen de laagste prijs vermelden die werd toegepast voor het product in de loop van een periode van minstens dertig dagen voorafgaand aan de prijsvermindering.

Steunzones: achttien maanden langer

Om op gewestniveau de schok op te vangen die wordt veroorzaakt door massale ontslagen bij grote ondernemingen, voerde de regering steunzones in waarbinnen bedrijven per gecreëerde job gedurende twee jaar een vermindering van 25% van de bedrijfsvoorheffing krijgen. De zones werden voor zes jaar in het leven geroepen, maar omdat door de coronacrisis meerdere investeringsprojecten sneuvelden, besliste de regering om hun levensduur met achttien maanden te verlengen.

Tweede ronde voor de audiovisuele taxshelter

De uitbreiding van de taxshelter naar videogames zoals bepaald in de wet van 29 maart 2019, werd op Europees niveau afgewezen. De kritiek had enerzijds betrekking op de territorialiteit van de uitgaven, die een minimum aan investeringen op het Belgisch grondgebied oplegt, en anderzijds op de manier waarop het culturele aspect van een videogame wordt bepaald.

Algemeen herstel: + 5,7% dit jaar

Grote delen van onze economie stonden heel 2020 op een laag pitje, waardoor ons bruto binnenlands product (bbp) een daling met 6,3% liet optekenen. Maar volgens het Planbureau ligt dat allemaal achter ons. Het herstel is een feit:  nagenoeg alle bestedingscomponenten dragen daartoe bij, waardoor ons bbp dit jaar met 5,7% zou stijgen.

Betalingen: eindelijk een maximale termijn van 60 dagen

Zelfs als alle parlementsleden het eens zijn, gaat het niet altijd snel. Het wetsvoorstel betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties werd net voor de volksvertegenwoordigers met vakantie vertrokken met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. Het was echter in februari 2020 al ingediend. Nu is het nog zes maanden wachten voor het in werking treedt.

Coronapremie: hou rekening met de voorwaarden

Sinds 1 augustus kunnen ondernemingen die ondanks de crisis goede resultaten boekten, een coronapremie van maximaal 500 euro per persoon toekennen. De bij de arbeidsrelatie betrokken partijen beslissen of die premie wordt toegekend. De toekenning van de coronapremie moet dan ook worden opgenomen in een op sector- of bedrijfsniveau gesloten collectieve arbeidsovereenkomst. Is het niet mogelijk om een dergelijke overeenkomst te sluiten, bijvoorbeeld bij gebrek aan een syndicale delegatie, dan mag de toekenning worden geregeld door een schriftelijke individuele overeenkomst.

Pretracing voor buitenlandse arbeidskrachten

Om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, verplichtte de regering elke werkgever die voor werkzaamheden in België een beroep doet op een buitenlandse werknemer of zelfstandige om een aantal gegevens te verzamelen en te bewaren. Die verplichting werd op 31 juli 2021 opgeheven, maar werd opnieuw ingevoerd door het Samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie.

Wat kan een werkgever doen bij de terugkeer van de werknemer uit een gebied dat getroffen is door het coronavirus?

Nu de vakantie voorbij is, is de kans groot dat die vraag regelmatig wordt gesteld. Indien een werknemer op eigen initiatief is afgereisd naar een bepaald gebied tegen alle adviezen van de overheid in, zo antwoordt de FOD Werkgelegenheid, dan heeft hij zich niet gedragen als een normaal zorgvuldige persoon. Overmacht kan dan niet worden ingeroepen als oorzaak van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Een status voor klokkenluiders

Geef wie de waarheid zegt een paard, hij zal het nodig hebben om te vluchten. Zelfs in onze beschaafde samenleving blijft dat oude Afghaanse spreekwoord van kracht. Antoine Deltour en Hervé Falciano, respectievelijk de bronnen van Lux en Swiss Leaks, kwamen ettelijke keren met justitie in aanraking, net als de journalist Denis Robert, die de Clearstream-affaire aan het licht bracht.

Aftrek voor niet-eigen woning behouden

Surrealisme op zijn Belgisch: de drie gewesten hebben de woonbonussen voor het verwerven van een enige en eigen woning afgeschaft, maar de federale overheid blijft een vermindering toestaan op de kapitaalaflossingen voor het verwerven van een niet-eigen woning of een tweede of ander verblijf in een lidstaat van de Economische Unie.

Komt er een rampverlof?

Een maand na de feiten zijn de gevolgen van de overstromingen van midden juli nog sterk aanwezig. Een dergelijke catastrofe doet zich echter niet vaak voor. Daarom blijft volgens de PTB de financiële impact van de maatregel die ze voorstelt binnen de perken.

Geen extra uitstel voor het neerleggen van de jaarrekeningen

Sinds het begin van de coronacrisis werden heel wat termijnen verlengd, uitgesteld of verschoven. Geldt dat ook voor die voor het neerleggen van de jaarrekeningen over het boekjaar 2020? Neen, zo luidt het antwoord van de Nationale Bank.

Schrijf uw syndicus in

Sinds 1 april 2017 hebben de ondernemingsloketten bijna 50.000 syndici ingeschreven. Toch weten nog steeds heel wat eigenaars of huurders van een appartement niet wie hun syndicus is en of die persoon hen als dusdanig kan vertegenwoordigen. Elke vereniging van mede-eigenaars is echter verplicht om de gegevens van haar syndicus bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) te laten registreren.

Verlof voor mantelzorg opgetrokken tot drie maanden

Vanaf 1 september wordt de maximale duur van het verlof voor mantelzorg voor een hulpbehoevende persoon opgetrokken van één tot drie maanden volledige onderbreking of zes maanden arbeidsduurvermindering van de voltijdse arbeidsprestaties (halftijdse of één vijfde onderbreking). De maximale duur van dit type verlof over de volledige loopbaan - zes maanden volledige onderbreking - blijft ongewijzigd.

Het centraal register van economische knipperlichten is een feit

Alle cijferdeskundigen weten dat wanneer te veel indicatoren op rood staan, een ramp niet veraf is. Daarom werd er een centraal register van economische knipperlichten gecreëerd, om de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden in staat te stellen ondernemingen te identificeren die in danige financiële moeilijkheden verkeren, waardoor de continuïteit van hun economische activiteit in gevaar kan komen.

Uitbreiding van het recht om vergeten te worden

Dat vraagt de N-VA. Er bestaat een ‘recht om vergeten te worden’ na tien jaar als het gaat over schuldsaldoverzekeringen die de terugbetaling van een hypothecaire lening of een beroepskrediet moeten garanderen. De verzekeraars hebben zich er bovendien toe verbonden om vanaf 1 januari 2022 dat recht uit te breiden naar alle verzekeringen gewaarborgd inkomen voor alle patiënten die van kanker genezen zijn.

De terugkeer van het tijdskrediet

Het is een beetje een wonderbaarlijke terugkeer. Sinds 2015 deed de regering er immers alles aan om de leeftijd die recht geeft op onderbrekingsuitkeringen in het kader van het tijdskrediet aan het einde van de loopbaan, van 55 naar 60 jaar op te trekken. Geleidelijk verdwenen alle mogelijkheden tot uitzonderingen, waardoor het sinds 1 januari van dit jaar niet langer mogelijk was om vanaf 55 jaar onderbrekingsuitkeringen toe te kennen. Op 15 juli verschenen echter de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao) 156 en 157.

Dertien jaar voor tien dagen

Vijfde keer, goede keer. Sinds 2002 hebben alle vaders recht op tien dagen vaderschapsverlof bij de geboorte van een kind. Vijf senatoren van verschillende partijen waren in 2008 van mening dat de duur van het verlof voor die heuglijke gebeurtenis in schril contrast stond met die van het verlof dat wordt toegekend bij het overlijden van een naaste. Ze vroegen dan ook om het rouwverlof eveneens naar tien dagen uit te breiden.

Nieuwe uitbreiding voor de ecocheques

Het is geen geheim dat de regering in het kader van de aangekondigde belastinghervorming een geleidelijke overgang wil van alternatieve verloningsvormen (cafetariaplannen, ecocheques, cultuurcheques, aandelenopties, voordelen van alle aard enzovoort) naar een verloning in euro.

Een B2C-geschil? Probeer het met Belmed

Aangezien justitie traag werkt, kunt u beter een alternatief proberen, zoals Belmed. Dat is een platform voor de buitengerechtelijke beslechting van commerciële geschillen, dat jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers telt. De drie meest bezochte pagina’s gaan over geschillen over de waarborg, de informatiepagina over de manier waarop de vredegerechten werken en de pagina met adviezen en voorbeelden van aangetekende brieven.

Verdwijnt het fiscaal stelsel van de auteursrechten?

Waarschijnlijk. De Hoge Raad van Financiën vraagt immers de afschaffing van het stelsel waarbij een deel van de beroepsinkomsten wordt omgezet in roerende inkomsten, waarop zeer weinig belasting wordt geheven. Omdat de afschaffing met concurrentiële nadelen gepaard kan gaan, beveelt de raad niettemin aan om de maatregel in de tijd te spreiden.

Twee keer 120 bijkomende relance-uren

In een wetsontwerp in voorbereiding is voor 2021 en 2022 een quotum opgenomen van 120 bijkomende vrijwillige uren, ook wel relance-uren genoemd. Voor de essentiële sectoren houdt dat een verlenging in van de maatregel waarmee 120 bijkomende vrijwillige uren worden toegekend die de regering voor het eerste, tweede en derde kwartaal van 2021 eerder al goedkeurde.

Corona-ouderschapsverlof overdraagbaar

Elke ouder heeft recht op in het totaal vier maanden ouderschapsverlof tot het kind 12 jaar oud is, of 21 jaar indien het om een kind met een handicap gaat. Dat verlof is niet overdraagbaar tussen de ouders. Daar zijn twee belangrijke redenen voor: ten eerste om vaders te stimuleren om van dat recht gebruik te maken en ten tweede om de re-integratie van moeders op de arbeidsmarkt na hun moederschapsverlof en ouderschapsverlof te bevorderen.

Welke steun krijgen door de overstromingen getroffen zelfstandigen?

Op zijn website lijst de RSVZ de mogelijke steunmaatregelen op voor zelfstandigen die in juli door de overstromingen werden getroffen, te beginnen bij het overbruggingsrecht, dat bestaat uit een uitkering gedurende maximaal twaalf maanden en het behoud van de rechten op geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gedurende maximaal vier kwartalen zonder bijdragebetaling.

Geen no-cure-no-pay bij minnelijke invordering

Geen oplossing, geen betaling. De formule is verboden bij de invordering van schulden in de gerechtelijke fase, maar niet langer bij een minnelijke invordering van schulden. Voor de schuldeiser is het een interessante praktijk; aangezien alleen de ‘geslaagde’ invorderingen kosten meebrengen, loopt hij geen enkel risico als de schuldenaar onvermogend is. Voor de schuldenaar is ze heel wat minder interessant.

Tijdelijke arbeidsovereenkomst en geboorteverlof

Het wetsvoorstel dat ervoor moet zorgen dat meer werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst effectief geboorteverlof nemen, zorgde voor verdeeldheid binnen de Nationale Arbeidsraad. De vertegenwoordigers van de werkgevers waren immers resoluut tegen. Volgens het voorstel zou de werknemer recht hebben op drie dagen geboorteverlof met behoud van zijn loon ten laste van zijn werkgever, zelfs als de arbeidsovereenkomst is afgelopen, op voorwaarde dat hij minstens een maand bij die werkgever in dienst was.

Verkeersboetes stijgen

Het is zover. De programmawet waarmee een ‘administratieve toeslag’ van 8,84 of 25,32 euro wordt ingevoerd die aan elke overtreder wordt opgelegd, is op 29 juni in het Staatsblad verschenen. De maatregel werd inderhaast goedgekeurd en weggemoffeld tussen een heleboel andere, die hoofdzakelijk over de farmaceutische sector gaan, zonder dat er echt een antwoord komt op een nochtans essentiële vraag. Is die toeslag, die officieel wordt ingevoerd om de werkingskosten te dekken, in werkelijkheid geen belasting die zo niet mag worden genoemd?

Hoe cryptomunten boeken?

Onder Liquide middelen? Cryptomunten, zo antwoordt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN), zijn geen algemeen aanvaarde middelen om transacties af te wikkelen. De voorstelling als liquide middelen, zo gaat ze voort, laat de lezer van de jaarrekening veronderstellen dat de cryptomunten kunnen worden gebruikt om betalingen te doen naar om het even welke schuldeiser, wat echter niet het geval is.

Maximaal zestig dagen om te betalen

Het werd stilaan tijd. Het in februari 2020 ingediende wetsvoorstel betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties is eindelijk in de commissie goedgekeurd. Het houdt twee grote wijzigingen in. Als gevolg van de eerste zullen de betrokken partijen niet langer een betalingstermijn van meer dan zestig dagen kunnen afspreken.

Online een vennootschap oprichten

Vanaf 1 augustus wordt het mogelijk. De regering werkt immers met spoed aan de omzetting naar ons recht van de Richtlijn 2019/1151 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht. Ons land nam op dat vlak al initiatieven met het eDepot-systeem, waarmee notarissen formulieren en oprichtingsakten van ondernemingen kunnen ondertekenen en neerleggen in de verschillende administratieve databanken.

Jobstudenten mogen meer uren presteren tijdens de zomer

Aangezien de zomervakantie in het derde kwartaal valt en er dan traditioneel veel jobstudenten zijn, heeft de regering beslist dat met de uren die een student tijdens het derde kwartaal van dit jaar presteert, geen rekening wordt gehouden voor het contingent van 475 uur per jaar. De maatregel geldt voor alle studenten, ongeacht de sector waarin ze aan het werk zijn.

Zes maanden voor mantelzorgers

In mei 2019 werd in de wet waarin het statuut van mantelzorger wordt erkend, de periode waarin de werknemer zijn arbeidsovereenkomst kan opschorten om een hulpbehoevende te ondersteunen op een maand bepaald. Bovendien was er nadrukkelijk in opgenomen dat de Koning bij een in ministerraad overlegd besluit de duur van die periode kon verlengen tot maximaal zes maanden.

Negatieve interesten worden niet aftrekbaar

Aangezien interesten die de lener aan de geldschieter betaalt op grond van een deposito of een lening belastbaar zijn, zouden we verwachten dat negatieve interesten, met andere woorden de sommen die de geldschieter aan de lener betaalt - bijvoorbeeld een kredietinstelling - aftrekbaar zijn.

Drie mogelijkheden om de solvabiliteit van de kmo’s te herstellen

In maart van dit jaar dienden de groenen in de Kamer een voorstel van resolutie in met als doel de herkapitalisering van de kmo’s via drie maatregelen.

Een fiche voor de eigen kosten van de werkgever

Overeenkomstig artikel 57, 3°, WIB 92 worden vaste vergoedingen, toegekend aan de leden van het personeel als terugbetaling van werkelijke eigen kosten van de werkgever, slechts als beroepskosten aangenomen wanneer ze worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave die worden overgelegd in de vorm en binnen de termijn die de Koning bepaalt.

De kilometervergoeding stijgt op 1 juli

Vanaf 1 juli stijgt de kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen met een privévoertuig van 0,3542 naar 0,3707 euro per kilometer. Zoals gewoonlijk is dat bedrag het resultaat van een berekening in twee stappen. Het nieuwe bedrag geldt tot 30 juni 2022.

Franse dividenden minder belast dan Belgische!

Houders van Franse aandelen kunnen tevreden zijn. De dividenden die zij ontvangen, worden voortaan minder belast dan die uit Belgische aandelen. Tot nu werden dividenden uit Franse aandelen immers tweemaal belast. Jarenlang verzette de fiscus zich tegen de Belgische wetgeving die geen verrekening toeliet van een forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting (FBB) op de Belgische belasting die overeenstemt met dividenden van buitenlandse oorsprong ontvangen door een inwoner van het koninkrijk in het kader van het beheer van zijn privépatrimonium.

Telewerk blijft verplicht

Telethuiswerk blijft verplicht in alle ondernemingen, verenigingen en diensten, met inbegrip van de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking. De verplichting geldt voor iedereen die er werkt, ongeacht de aard van zijn arbeidsverhouding, tenzij dat onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Btw: termijnen voor de zomervakantie

Met de zomer zijn ook de aan de btw-plichtigen toegekende faciliteiten er weer. Die hebben uiteraard betrekking op de formaliteiten en niet op de betalingen. De verschuldigde btw moet immers op de normale vervaldagen zijn gestort, namelijk ten laatste op 20 juli voor de aangiften voor het tweede kwartaal of voor juni 2021 en ten laatste op 20 augustus voor de aangiften voor juli 2021.

En dan nu de pensioenbonus

Het is zover. De fameuze correctiecoëfficiënt die de pensioenen van zelfstandigen naar beneden trok, is niet meer. De eerste gevolgen van die “historische beslissing” zullen voelbaar zijn in de pensioenen die vanaf 1 januari 2022 beginnen te lopen. Tegelijkertijd zal de regering de bovengrenzen voor de pensioenen voor de inkomsten van de jaren 2021 tot 2024 verhogen.

Belastingen: laattijdige aangifte wordt duurder

Uitgaand van het principe dat vele kleintjes één grote maken, bereidt de regering de wijziging voor van artikel 444 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB). Dat behandelt de toepasselijke belastingverhoging bij een onvolledige of onjuiste aangifte, bij het ontbreken van een aangifte of bij een laattijdige aangifte.

Neem niet te veel cash mee op reis

Met de versoepelingen zal er ook weer meer gereisd worden. Sommigen komen wellicht in de verleiding om te veel geld mee te nemen. In het kader van de strijd tegen witwassen van kapitaal en de financiering van terrorisme moeten alle reizigers die de Europese Unie binnenkomen of verlaten een aangifteformulier liquide middelen invullen wanneer ze minstens 10.000 euro contant geld meenemen.

Garanties: halt aan overreglementering

De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en voor de Kmo (HRZKMO), die om een dringend advies werd gevraagd over de omzetting naar ons recht van twee Richtlijnen - 2019/770 en 2019/771 - betreffende de wettelijke overeenstemmingsgaranties in contracten tussen consumenten en professionals, beschouwt de invoering van een langere garantietermijn voor goederen waarvan mag worden verwacht dat ze een levensduur van vijf jaar of langer hebben als “volkomen onaanvaardbaar”.

Zestien handelspraktijken die binnenkort verboden zijn

Om de producenten van landbouw- en voedingsproducten beter te beschermen stelde Europa (Richtlijn 2019/633) een lijst op van 16 verboden handelspraktijken die de lidstaten tegen ten laatste 1 november naar hun recht moeten omzetten. De Belgische regering keurde ondertussen een voorontwerp van wet goed waarin twee lijsten zijn opgenomen: een zwarte en een grijze.

1,16 miljard euro Vlaamse coronasteun via hinderpremie

De Vlaamse regering heeft met coronasubsidies een brede waaier kleine bedrijfjes overeind gehouden. Maar de hinderpremie stutte vooral het dorpscafé, en nauwelijks bedrijven met veel tewerkstelling. Bovendien rekte ze het leven van zombiebedrijven, blijkt uit een exclusief onderzoek van Trends en Trends Business Information.

E-commerce: wat verandert er op 1 juli?

Het nieuwe Europese btw-systeem voor elektronische handel over de grenzen heen moet enerzijds de online aan- en verkoop van goederen in het buitenland vergemakkelijken en anderzijds de lidstaten helpen om jaarlijks zowat 5 miljard aan btw te recupereren die ze niet innen door de btw-vrijstelling voor goederen waarvan de waarde (officieel) niet meer dan 22 euro bedraagt.

Een student die werkt zou altijd ten laste moeten blijven

Tijdens de pandemie gingen studenten meer dan eens helpen in belangrijke sectoren, waaronder de grootdistributie en de voedingssector. Ze hebben meer verdiend en lopen daardoor het risico dat ze niet langer als fiscaal ten laste van hun ouders worden beschouwd. De regering is zich van het probleem bewust en laat toe dat er geen rekening wordt gehouden met bepaalde inkomsten die studenten hebben verdiend, bijvoorbeeld tijdens het tweede kwartaal van 2020.

Moederschapsverlof kan niet worden ingekort

Het moederschapsverlof kan volgens het cdH de facto worden ingekort. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de werkgever van een zwangere werkneemster de arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigt om andere redenen dan haar zwangerschap.

Vereenvoudigen, vereenvoudigen

Ondanks alle mooie woorden neemt de administratieve last niet af, integendeel. Die vormt voor zelfstandigen en kmo’s een van de belangrijkste obstakels voor hun groei. Personen die dagelijks met nutteloze administratieve verplichtingen worden geconfronteerd, zijn uiteraard het best geplaatst om die te identificeren.Subscribe to newsletter Your advertisement in our newsletter?
Info
Stijging energieprijzen

Bedrijven en de stijging van de energieprijzen

 

Economische impact oorlog Oekraïne

Economische impact van de oorlog in Oekraïne

 

Vooruitzichten van de transportvraag in België

Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2040
 

Rue de la Loi
Wijziging bijzondere bevoegdheden sociaal inspecteurs inzake discriminatie

Wet tot wijziging van afdeling 2/1 van het Sociaal Strafwetboek betreffende de bijzondere bevoegdheden van de sociaal inspecteurs op het vlak van de vaststellingen inzake discriminatie - BS 28 april, p. 39.342
 

Vastlegging model aangifteformulier voor vennootschapsbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2022 - BS 26 april, p. 38.748
 

Vastlegging model aangifteformulier rechtspersonenbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2022 - BS 26 april, p. 38.781