NEW - Spider – Links between companies and directors
Find

Trends Top Blog: Archives

This blog contains short and relevant information on current affairs (Dutch and French). Subscribe to our weekly newsletter to receive the items by mail.

Gewone meerderheid voor energiewerken?

Hoeveel mede-eigenaars telt ons land? Gewestelijke of nationale statistieken zijn er niet, maar naar schatting zou minstens een half miljoen appartementen onder de regeling vallen. Heel wat daarvan verslinden veel energie, maar omdat de regels voor de beslissingen van mede-eigenaars zo ingewikkeld zijn, is het moeilijk om een algemene renovatie van het gebouw in zijn geheel door te voeren.

Indexering van maaltijdcheques

De inflatie heeft een ware ravage aangericht. Vooruit verbaast zich er dan ook over dat de maximale tussenkomst van de werkgever nog steeds 6,91 euro bedraagt en sinds 26 mei 2015 niet meer is aangepast. De partij stelt dan ook voor om voor het lopende jaar de maximale werkgeverstussenkomst te verhogen met de zes indexeringen die er in 2022 zijn geweest.

Controles in de bouwsector

Het staat duidelijk in het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2023-2024: er zal in de betrokken periode verhoogde aandacht uitgaan naar de bouwsector (elektriciteit en metaal inbegrepen). Vanaf april 2023 vinden er - hoofdzakelijk preventieve - flitscontroles plaats.

Hypothecaire leningen: dossierkosten halveren

Houdt het nog steek om dossierkosten aan te rekenen wanneer de consument via de online simulatietools het werk zelf doet? Dossierkosten weerspiegelen al lang de geleverde diensten die er tegenover staan niet meer, zo stelt Vooruit, dat voorstelt om ze snel te verlagen.

Ziek tijdens uw vakantie?

Wordt u ziek of hebt u een ongeval tijdens uw vakantie? Geen zorgen: u bent die dagen niet langer kwijt en ze kunnen ook niet meer worden afgetrokken van uw jaarlijkse vakantiedagen, zo staat in het koninklijk besluit van 8 februari 2023, dat werd genomen om de Belgische wetgeving met de Europese in overeenstemming te brengen.

Verbod op onredelijke prijsverminderingen

Voor landbouw- en voedingsproducten is de concurrentie tussen supermarkten zo groot, dat er een ‘ratrace to the bottom’ ontstaat, die de consument niet echt ten goede komt, aldus de CD&V. De partij is van mening dat promoties van het type 1+2 (twee producten gratis bij één gekocht product) of 1+5 (vijf producten gratis bij één gekocht product) ertoe leiden dat gespecialiseerde winkels, die normale prijzen hanteren, moeten sluiten.

Opleidingsplannen: uiterste indieningsdatum nadert

Om de opleiding van werknemers te stimuleren, is in de wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen de verplichting opgenomen voor werkgevers die twintig of meer werknemers in dienst hebben om opleidingsplannen op te stellen. Die moeten ze ten laatste op 31 maart indienen. Als de werknemers daarmee instemmen, mogen dat meerjarenplannen zijn.

Energie: gedragscode voor kmo’s

De in de FEBEG verenigde energieleveranciers sloten met de minister voor Energie en de staatssecretaris voor Consumentenbescherming een protocolakkoord met het oog op een dynamisch en beter aan energieschokken aangepast beheer van de voorschotten. In eerste instantie zullen de leveranciers de voorschotten onderzoeken die zijn betaald door klanten met een variabel tarief die een nieuw contract sloten in de maanden waarin de prijzen een hoogtepunt bereikten.

Opzegging: maximaal 13 weken

Met de wet van 26 december 2013 is voor arbeiders en werknemers één statuut inzake opzegging ingevoerd. Die laatste mag maximaal 13 weken bedragen als de werknemer zelf zijn ontslag indient. In de tekst waren echter ook overgangsbepalingen opgenomen, die werden gekenmerkt door een flagrante ongelijkheid tussen lagere en hogere bedienden.

Hypothecaire leningen: komt er een einde aan de gebundelde verkoop?

De minister van Economie heeft een voorontwerp van wet klaar waarmee hij een einde wil maken aan de zogenaamde gebundelde verkopen van hypotheekleningen en verzekeringen door de banksector. Vaak krijgt wie een hypothecaire lening aangaat bij een bank immers het aanbod om op verscheidene diensten in te tekenen in ruil voor een lagere rentevoet op zijn vastgoedkrediet.

Pakjesbezorgers uitgeput?

Net als vrachtwagenchauffeurs “moeten de pakjesbezorgers recht hebben op rust na 9 uur bezorgen. In totaal maximaal 56 uur per week pakjes leveren, maximaal 90 uur per twee weken en maximaal twee keer per week 10 uur. Dus geen doodvermoeide pakjeskoeriers meer in onze straten”, zo schrijft de minister van Telecommunicatie en Post wanneer ze haar voorontwerp van wet voorstelt waarmee ze de pakjesbezorgers beter wil beschermen. De bedoeling is lovenswaardig, maar de manier waarop de memorie van toelichting van de toekomstige wet is opgesteld, valt bij de kmo’s duidelijk niet in goede aarde.

Patiëntenrechten: u hebt het woord

Dankzij de wet van 22 augustus 2002 heeft de patiënt recht op een vrije keuze van zorgverlener, alle informatie over zijn gezondheidstoestand, geïnformeerde vrije toestemming enzovoort. Hij heeft ook het recht om een klacht in te dienen als zijn rechten onvoldoende zijn gerespecteerd. In twintig jaar tijd is er echter veel veranderd, te beginnen bij de technische vooruitgang, die maakt dat patiënten steeds vaker niet door één zorgverlener worden behandeld, maar door een heel team.

Vakantie op basis van prestaties tijdens het lopende jaar

Elke werknemer die tijdens het lopende jaar volledig is tewerkgesteld kan tijdens datzelfde jaar vier weken jaarlijkse vakantie nemen: zo luidt de Europese regel, die ons landt negeert door de verschillende stelsels voor ambtenaren, bedienden en arbeiders te blijven toepassen. Waar er voor ambtenaren al een verband is tussen de prestaties in het lopende jaar en het recht op jaarlijkse vakantie, blijft voor arbeiders en bedienden het recht op wettelijke vakantie gekoppeld aan prestaties die tijdens het voorgaande jaar werden geleverd.

Wat is een artificiële constructie?

De wetgever is niet altijd coherent, aldus het Rekenhof. Sinds 2010 is elke Belgische vennootschap verplicht betalingen aan belastingparadijzen aan te geven wanneer die een totale waarde van meer dan 100.000 euro hebben. De aangegeven bedragen zijn aftrekbaar als beroepskosten als aan twee voorwaarden tegelijk is voldaan: de betalingen zijn uitgevoerd om werkelijke en oprechte redenen; en de bestemmeling is geen artificiële constructie.

Pensioenen: weg met de 80%-regel

Een van de voorstellen van minister Van Peteghem in het kader van de belastinghervorming is het schrappen van de 80%-regel, die inhoudt dat het totaal van het wettelijke pensioen en alle aanvullende pensioenen niet meer dan 80% van het laatste nettoloon mag bedragen. Die begrenzing wordt geschrapt zonder te raken aan de opbouwmogelijkheden die vandaag bestaan.

Onmiddellijk ouderschapsverlof

Werknemers die in de privésector of bij een lokaal of provinciaal bestuur werken, hebben pas recht op ouderschapsverlof indien ze een jaar bij dezelfde werkgever werden tewerkgesteld in de loop van de vijftien maanden die aan de aanvraag voorafgaan, terwijl werknemers die in de openbare sector of in het onderwijs werken niet aan de anciënniteitsvoorwaarde gebonden zijn.

Iedereen aandeelhouder?

Werkgevers moeten de mogelijkheid krijgen om hun werknemers aandelen kosteloos of aan een verminderde prijs aan te bieden zonder dat die laatste daar onmiddellijk op worden belast, zo stellen zowel de Vlaamse als de Waalse liberalen in een wetsvoorstel waarmee ze het eeuwige conflict tussen kapitaal en werk willen verzachten. Op die manier worden beide partijen stakeholders, waardoor het uitbouwen van een gezamenlijk project belangrijker wordt dan een confrontatie.

Cash betalen moet mogelijk blijven

Overdaad schaadt altijd. Als gevolg van de wet van 7 maart 2022, waarin is bepaald dat ondernemingen een elektronisch betaalmiddel moeten aanbieden, aanvaarden sommige bedrijven helemaal geen contante betalingen meer. Nochtans blijft cash een belangrijke rol spelen in onze samenleving, zo stelt de PS, al was het maar om zijn educatieve waarde of het feit dat het gebruik ervan een betere controle op de uitgaven mogelijk maakt.

Vzw-taks gedigitaliseerd

Ons land telt ongeveer 140.000 vzw’s, die in het kader van de patrimoniumtaks jaarlijks of driejaarlijks een aangifte moeten indienen. De aangifte moet worden ingediend bij het kantoor rechtszekerheid dat bevoegd is voor het ambtsgebied waarin de maatschappelijke zetel van de vzw gevestigd is. Die verplaatsing zal binnenkort echter niet meer nodig zijn.

De oudste links

Zoek er geen filosofische of politieke betekenis achter. Het gaat om een eenvoudige aanpassing van de belastingaangifte aan maatschappelijke veranderingen inzake gendergelijkheid. Tot nu toe stonden de gegevens van de man immers altijd voor die van de vrouw als het om gehuwde of wettelijk samenwonende partners van verschillend geslacht ging.

Eerste betalingsherinnering wordt gratis

Onder een betalingsachterstand valt elke overschrijding van contractuele of wettelijke termijnen inzake betalingen, zodat een vergetelheid, een langdurige afwezigheid van het thuisadres of het niet ontvangen van een factuur duur kan uitdraaien. Om een onmiddellijke, bijna automatische en mogelijk onevenredige sanctie te voorkomen, is in het nieuwe Wetboek van economisch recht bepaald dat de onderneming de consument een eerste kosteloze betalingsherinnering moet sturen.

Btw:  binnenkort vervangende aangiften

De btw is goed voor meer dan 26% van de fiscale inkomsten van ons land, maar kent een ‘VAT Gap’ - het verschil tussen de geraamde inkomsten en het werkelijk geïnde bedrag - van 12%. Jaarlijks komt dat neer op een verlies van ongeveer 4,4 miljard euro door fraude, optimaliseringsmechanismen, faillissementen, de organisatie van onvermogen enzovoort.

Bonusplan: geen opmerking, geen verzending

Het is zo eenvoudig dat het verbaast dat niemand er van bij het begin aan dacht. Indien een bonusplan wordt ingediend via een toetredingsakte, moet de werkgever ook een opmerkingenregister ter beschikking houden, waarin de werknemers hun eventuele opmerkingen kunnen noteren.

Kilometervergoeding: 0,4259 euro/km

Sinds 1 oktober 2022 wordt de kilometervergoeding voor woon-werkverplaatsingen en voor beroepsverplaatsingen driemaandelijks geïndexeerd, terwijl dat vroeger jaarlijks gebeurde. Sinds 1 januari van dit jaar bedraagt de vergoeding 0,4259 euro/km en dat tot en met 31 maart 2023.

Boetes naargelang van het inkomen

De PS graaft een wetsvoorstel van eind vorige eeuw op en wil, met het oog op efficiëntie, het bedrag van boetes voor verkeersovertredingen laten variëren op basis van het inkomen. Daarbij zou een vermenigvuldigingscoëfficiënt van 1,32 worden toegepast zodra het belastbare inkomen van de overtreder meer dan 69.549 euro bedraagt. Die coëfficiënt zou bovendien in schijven stijgen tot 3 voor belastbare inkomens van meer dan 154.409 euro.

Verankering van de toegankelijkheid van financiële dienstverlening

Volgens Vooruit verdwijnen er gemiddeld om de twee dagen drie bankautomaten. Ten opzichte van 2015 is hun aantal met 37% afgenomen. Als gevolg daarvan geraakt meer dan een kwart van de Belgen moeilijk aan cash, tegenover amper 15% drie jaar geleden. Geen enkele lidstaat van de eurozone, zo blijkt uit een studie die de Europese Centrale Bank in 2022 uitvoerde, behaalt een dergelijk slecht resultaat.

Wat is een uitzonderlijk hoge winst?

Bij wijze van kerstcadeau keurde de Ministerraad eind december de toekenning goed van een koopkrachtpremie aan loontrekkenden in ondernemingen die in het jaar 2022 een hoge of uitzonderlijke winst boekten. De premie bedraagt maximaal 500 euro, maar kan bij uitzonderlijk hoge winsten tot 750 euro oplopen. Wat is echter een uitzonderlijk hoge winst en hoe meet je die?

Kanalen voor klokkenluiders

Aangezien de wet betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector op 15 december 2022 in het Staatsblad is verschenen, moeten ondernemingen met meer dan 250 werknemers vanaf 15 februari een meldingskanaal opzetten waarlangs overtredingen met betrekking tot overheidsopdrachten, de veiligheid en overeenstemming van producten, de bescherming van het leefmilieu, de consument, informatienetwerken of -systemen, de volksgezondheid, de strijd tegen fiscale en sociale fraude enzovoort kunnen worden gemeld.

Basisbankdienst voor ondernemingen

Hoe kan je zonder bankrekening deelnemen aan wettelijke economische verrichtingen? Na lang talmen heeft de regering eindelijk besloten om een basisdienst voor ondernemingen in te richten, terwijl die al sinds 2020 in de wet staat. Elke in België gevestigde onderneming die bij de Kruispuntbank van Ondernemingen is ingeschreven, zal recht hebben op een basisdienst als eerder drie banken weigerden om haar een minimale dienstverlening aan te bieden.

UBO gesloten voor het grote publiek

Van de registers van uiteindelijke begunstigden was dat van het Groothertogdom Luxemburg zonder twijfel het vlotst toegankelijk voor het grote publiek. Het was immers vrij raadpleegbaar via het internet, terwijl wie het Belgische register wilde raadplegen, zich elektronisch moest identificeren. Dat was echter buiten een grote Luxemburgse vastgoedgroep gerekend.

Koppeling van loonindexering en belastingschalen

Op basis van de vaststelling dat in periodes met hoge inflatie de indexering van de lonen, uitkeringen, vervangingsinkomens en pensioenen tot de paradoxale situatie leidt dat het nettoloon minder snel stijgt dan het brutoloon aangezien de belastingschalen slechts eenmaal per jaar worden geïndexeerd, namelijk op 1 januari, stelt DéFI voor om voortaan de indexering van de belastingschalen aan die van de lonen te koppelen.

Opnieuw geldautomaten in winkels

Voor ze eind december 2017 werden weggehaald, zo stelt de N-VA vast, werden er op geldautomaten in handelszaken gemiddeld 20.000 transacties per jaar uitgevoerd, voor een gemiddeld bedrag van ongeveer 70 euro per transactie. Dankzij die automaten was het enerzijds mogelijk om op een veilige plaats waar veel mensen kwamen geld af te halen en anderzijds maakten ze het voor uitbaters van superettes mogelijk om de inhoud van hun kassa beperkt te houden door een deel van het ontvangen geld in de automaat te steken.

Niet alle kmo’s op dezelfde manier gecontroleerd

Dat is toch de mening van het Rekenhof, dat vaststelt dat een kmo uit de omgeving van Kortrijk twee keer zoveel kans heeft op een controle van de vennootschapsbelasting als een kmo uit het Antwerpse. In die laatste regio werd in de periode 2018-2020 slechts 7,5% van de kmo’s gecontroleerd, tegenover 16,2% in Kortrijk. Alleen in Brussel zijn er met 6,9% nog minder controles. Omdat hij zijn personeelbestand regelmatig ziet afnemen, ontwikkelde de FOD Financiën een strategie die op drie punten steunt.

Zelfstandigenstelsel bedreigd?

“De regering zal kijken hoe meer solidariteit tussen zelfstandigen kan ingevoerd worden in de financiering van het stelsel”: dat kleine zinnetje uit het regeerakkoord, dat destijds onopgemerkt bleef, roept vandaag heel wat vragen op. Op de vraag om zich erover uit te spreken, heeft het Algemeen Beheerscomité van de RSVZ zich sterk verzet tegen de impliciete aanname die de stelling inhoudt. Er valt immers uit af te leiden dat die solidariteit ontoereikend is, dat de bijdragestructuur binnen het statuut dus een probleem vormt en dat er ingrepen nodig zijn om de solidariteit te verhogen

Behoud van het persoonlijke gsm-nummer

Regelmatig zijn er werkgevers die aanbieden om het telefoonabonnement en het telefoonnummer van een net aangeworven personeelslid voor hun rekening te nemen, doorgaans via een forfait dat de werknemer de mogelijkheid biedt om dat nummer voor privédoeleinden te blijven gebruiken. Als dat niet vooraf was vastgelegd, kan de werknemer die het bedrijf verlaat dat nummer niet houden voor persoonlijk gebruik.

Neerleggingskosten verhoogd

Door de indexering liggen de tarieven voor de neerlegging van jaarrekeningen aanzienlijk hoger. Ze stegen met meer dan 16%. Bij laattijdige neerlegging worden de neerleggingskosten verhoogd met een tarieftoeslag voor de opsporing en opvolging van ondernemingen in financiële moeilijkheden.

Zaterdag, werkdag naar keuze

Vanaf 1 januari 2023 beschouwt het nieuw Burgerlijk Wetboek een zaterdag niet langer als een werkdag voor de berekening van termijnen die zijn uitgedrukt in werkdagen, tenzij een specifieke wet anders bepaalt. In het arbeidsrecht en in de sociale zekerheid wordt een zaterdag echter van oudsher wel als een werkdag beschouwd. Om ervoor te zorgen dat in het arbeidsrecht en in de sociale zekerheid ook vanaf 1 januari 2023 alles bij het oude blijft, is in een wet opgenomen dat de nieuwe regeling van het Burgerlijk Wetboek niet geldt voor het arbeidsrecht en de sociale zekerheid.

VAPZ: maximale bijdragen 2022

In principe worden de bijdragen voor het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) maar als aftrekbare beroepskosten beschouwd in de mate dat ze de maximale bijdrage niet overschrijden en voor zover de aangeslotene tijdens het betrokken jaar daadwerkelijk de volgens zijn sociaal statuut verschuldigde bijdragen heeft betaald. Door de coronacrisis stelt de overheid zich echter wat toleranter op.

Binnenkort komt er een Orde van landmeters-experten

Een logisch gevolg van de oprichting van een dergelijke orde is dat alle landmeters-experten een stage moeten doorlopen. Er wordt dan ook een lijst met ‘stagiairs’ toegevoegd aan de drie reeds bestaande lijsten: de lijst ‘natuurlijke personen’, de lijst ‘rechtspersonen’ en de lijst ‘erelandmeters-experten’. Ook al wordt het beroep van landmeter-expert voornamelijk als zelfstandige uitgeoefend, het kan onder verschillende statuten en hoedanigheden uitgeoefend worden.

Saneringskosten aftrekbaar

Een specifiek probleem oplossen via een wet die in de emotie van het moment is goedgekeurd, is zelden een goed idee. Vooruit, dat verontwaardigd was over de mogelijke belastingaftrekken als gevolg van de saneringsovereenkomst die in juli 2022 tussen het bedrijf 3M en verscheidene Vlaamse instellingen werd gesloten, diende een wetsvoorstel in om ervoor te zorgen dat de saneringskosten die werden gemaakt in het kader van een minnelijke overeenkomst met een overheid betreffende een saneringsverplichting, niet langer kunnen worden beschouwd als beroepskosten en dus ook niet meer aftrekbaar zijn.

Tijdelijke werkloosheid: terug naar start

Op 31 december loopt een aantal maatregelen die tijdens de coronacrisis zijn ingevoerd, definitief af. Dat is ook het geval voor de overgangsregeling voor tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Als gevolg daarvan zal vanaf 1 januari 2023 de wettelijke regeling voor tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor arbeiders en bedienden opnieuw van toepassing zijn.

Vaccinatieverlof verlengd

Zoals in de tekst was opgenomen, heeft de Ministerraad beslist om in een koninklijk besluit de datum uit te stellen waarop de wet van 15 november 2022 afloopt, die een recht op klein verlet invoert voor werknemers om zich te laten vaccineren tegen Covid-19. De regeling wordt verlengd tot 31 maart 2023.

Screening van buitenlandse investeringen

Het heeft drie jaar geduurd voor de verschillende regeringen in ons land tot een overeenkomst kwamen. Hoeveel tijd zal er nodig zijn voor de uitvoering ervan? De Interfederale Screeningscommissie (ISC) moest eigenlijk op 1 januari 2023 starten met haar werkzaamheden, maar zal dat op 1 juli 2023 pas doen. Haar opdracht houdt in dat ze moet voorkomen dat investeerders van buiten de Europese Unie controle verwerven over als kritisch beschouwde infrastructuur in verscheidene domeinen, waaronder defensie, energie, ruimtevaart, vervoer, gezondheid, elektronische communicatie, digitale infrastructuur, media, dataverwerking enzovoort.

Aftrekbare leningen: snel zijn is de boodschap

Bij de zesde staatshervorming is de fiscaliteit van de hypothecaire leningen, die in de drie gewesten gelijk was, een gewestbevoegdheid geworden. Een federale belastingvermindering bleef overeind, maar die gold in de praktijk alleen voor wie een tweede verblijf kocht. In een programmawet die nog besproken wordt, wordt dat voordeel afgeschaft voor kapitaalaflossingen voor hypothecaire leningen die vanaf 1 januari 2024 worden aangegaan. Het blijft wel behouden voor leningen die ten laatste op 31 december 2023 worden afgesloten.

Competitiever met verminderingen

Iedereen weet dat bij sterke inflatie door de automatische loonindexering onze loonkosten sneller stijgen dan in landen waar de loonsverhogingen via collectieve onderhandelingen worden verkregen. Dat tast de competitiviteit van ons land uiteraard aan. De regering beschouwt dat echter als een tijdelijk probleem. In de buurlanden, zo verklaart ze, zullen de lonen eveneens stijgen. Het gaat er alleen wat langzamer.

Op één jaar tijd afschrijven?

Moet de overheid bij de huidige hoge energieprijzen de ondernemingen niet steunen, zodat ze versneld energiebesparende werken kunnen uitvoeren? De groenen vinden alvast van wel en vroegen in de commissie voor de Financiën dat dergelijke investeringen over één enkel jaar kunnen worden afgeschreven. Dat zou dan versneld gebeuren en de kosten voor de schatkist zouden beperkt blijven, in die zin dat het uiteindelijk slechts om een kaskrediet gaat.

Recht op deconnectie uitgesteld tot april

In de wet van 3 oktober 2022 zijn diverse bepalingen betreffende arbeid opgenomen die inhouden dat werkgevers die minstens 20 werknemers in dienst hebben, het recht op deconnectie moeten garanderen voor hun medewerkers op tijdstippen dat die niet geacht worden te werken. Ze moeten bovendien de modaliteiten bepalen om dat te bereiken. Er moet een ondernemings-cao voor worden gesloten en neergelegd op de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid.

Flitscontroles 2023

Hoewel de door de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) uitgevoerde flitscontroles in principe informatief en preventief bedoeld zijn, zal de dienst bij ernstige of herhaaldelijk vastgestelde inbreuken wel een proces-verbaal opmaken. In 2023 worden dergelijke controles in februari georganiseerd in de transportsector en in april in de bouwsector, waaronder ook elektrotechniek en metaal.

Auteursrechten hervormd

Het in 2018 ingevoerde stelsel voor de auteursrechten is stelselmatig ruimer geworden, waardoor het vorig jaar betrekking had op 466 miljoen euro aan bruto inkomsten. Daar wordt een rem op gezet via een programmawet, die momenteel wordt besproken en waarin de facto een groot aantal beroepen wordt uitgesloten.

De RSZ digitaliseert

Tegen eind 2023 zal de RSZ alle documenten met betrekking tot betalingen digitaliseren om ze te kunnen verzenden via de de-Box Enterprise, een systeem waarop al ongeveer 250.000 ondernemingen zijn aangesloten. Het gaat in het bijzonder om de betalingsherinneringen of het overzicht van de betalingstermijnen van een afbetalingsplan.

Hoe uw toegevoegde waarde berekenen?

Energie-intensieve bedrijven kunnen voor de periode van 01.10.2022 tot en met 31.03.2023 gebruikmaken van een bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, op voorwaarde dat ze enerzijds het formulier C106A-ENERGIE invullen en anderzijds aantonen dat ze inderdaad een energie-intensief bedrijf zijn. Dat zijn ze wanneer ze aan een van twee voorwaarden voldoen.

Opeenvolgende dagcontracten bestraft

Het gebruik van opeenvolgende dagcontracten, zo menen de sociale partners, “moet een uitzondering om economische redenen zijn en kan geen businessmodel op zich om de productie of de diensten in een bedrijf te garanderen”. Daarom wordt er op 1 januari een responsabiliseringsbijdrage ingevoerd op basis van de frequentie waarmee wordt gebruikgemaakt van opeenvolgende uitzendovereenkomsten van zeer korte duur tussen de uitzendkracht en dezelfde onderneming voor uitzendarbeid voor tewerkstelling bij dezelfde gebruiker.

Herstelbaarheidsindex weinig betrouwbaar

Een herstelbaarheidsindex creëren die op een schaal van 0 tot 10 aangeeft in welke mate een apparaat herstelbaar is: een uitstekend idee. Het moment om het in een wettekst te gieten, is echter minder goed gekozen, aangezien Europa nog dit jaar een herstelbaarheidsindex wil goedkeuren voor smartphones en tablets. Begin volgend jaar volgt een wet voor laptops. Dat neemt niet weg dat de minister van Leefmilieu een wetsontwerp naar Frans voorbeeld uitwerkte.

Wat is een werkdag?

Het lijkt misschien een absurde vraag, die echter moet worden gesteld, aangezien in artikel 1.7, § 3 van het nieuwe boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (dat vanaf 1 januari 2023 van toepassing zal zijn) is vastgelegd dat “werkdagen alle andere dagen zijn dan wettelijke feestdagen, zondagen en zaterdagen”. Het Hof van Cassatie beschouwt zaterdagen echter sinds 1995 als werkdagen.

Verzekering slechte werking gewijzigd

Verkopers van multimediatoestellen bieden hun klanten bij aankoop van een gsm, iPad of computer vaak verzekeringsovereenkomsten aan die kunnen worden gebruikt om schade, slechte werking, verlies of diefstal van een toestel te vergoeden. De betaling van zulke overeenkomsten gebeurt meestal in maandelijkse termijnen. Sommige verzekeringsovereenkomsten voorzien een gratis dekking in de eerste maand of laten de maandelijkse premies geleidelijk stijgen voor de duur van het contract.

Ondanks alles aan het werk

In de loop van volgend jaar komt er een arbeidsparticipatietoeslag (APT) voor werknemers met gezondheidsproblemen die (nog) niet arbeidsongeschikt erkend zijn, maar wel nog in staat zijn om een belangrijk gedeelte van het arbeidsregime te verrichten.

Sociale bijdragen: minnelijk afbetalingsplan

Niemand blijft gespaard van de sterke stijging van de energieprijzen. Ondernemingen die moeilijkheden hebben om hun socialezekerheidsbijdragen te betalen - en dat zijn er elke dag meer - kunnen een minnelijk afbetalingsplan vragen aan de RSZ op basis van problemen in verband met de energiecrisis. Er zijn twee mogelijkheden.

Vier dagen per week werken

Aangezien de Wet houdende diverse arbeidsbepalingen op 10 november in het Staatsblad is verschenen, wordt het vanaf 20 november mogelijk om een werkweek in vier dagen van 9,5 uren te presteren. De werknemer moet dat wel schriftelijk aanvragen. Wanneer de werkgever weigert, moet hij binnen de maand schriftelijk zijn weigering motiveren.

Reizen zonder zorgen

Bij tegenspoed zijn niet alle reizigers gelijk. De verjaringstermijn voor rechtsvorderingen die voortvloeien uit vervoersovereenkomsten is momenteel één jaar, terwijl die voor rechtsvorderingen die voortvloeien uit een pakketreis twee jaar bedraagt. Als gevolg daarvan beschikt een reiziger die uitsluitend zijn vervoerbewijs koopt niet over dezelfde termijn om een vordering in te stellen als wie een pakketreis koopt, waarin een vervoerbewijs is inbegrepen.

Zelfstandigen: werkhervatting zonder voorafgaande toelating

Weer een discriminatie die verdwijnt. Volgens de huidige reglementering mag een arbeidsongeschikt erkende zelfstandige immers tijdens de arbeidsongeschiktheid slechts een activiteit hervatten na voorafgaande toelating van de adviserend arts van het ziekenfonds. Als hij weer aan de slag wil gaan, moet hij immers het formulier ‘Kennisgeving van arbeidshervatting’ invullen, dat aan zijn ziekenfonds bezorgen en wachten op toelating van de adviserend arts.

Een onderneming oprichten voor 1.000 euro

Te hoge tarieven, te weinig transparantie en verouderde wetgeving: dat waren de belangrijkste punten van kritiek die het Prijzenobservatorium had over het notariaat. Daar was immers sinds 1950 nauwelijks wat veranderd. Er komt dan ook een ingrijpende hervorming. De tekst daarover werd op 3 november in de commissie goedgekeurd.

Stamboom voor tweedehands auto’s

Een tweedehands auto kopen gaat altijd met onzekerheid gepaard. Gesjoemel met de kilometerteller is nagenoeg verdwenen dankzij de Car-Pass, maar die laatste zegt niets over de levensloop van het voertuig of over het onderhoud, zodat onaangename verrassingen niet uit te sluiten zijn. Daar zal echter verandering in komen.

Kunstwerkers beter beschermd

Dankzij de alomtegenwoordige digitale revolutie kunnen artiesten en andere kunstwerkers vandaag op een andere manier hun publiek bereiken en hun werk verspreiden. Er zijn niet-standaard jobs ontstaan, naast (voor administraties) onzichtbaar werk, zoals de tijd om te creëren, voorbereidingen te treffen of opzoekingswerk te verrichten tussen twee contracten in. Al die wijzigingen brachten de wetgever ertoe om binnen de FOD Sociale Zekerheid een Kunstwerkcommissie op te richten

Jaarrekeningen: kosten voor openbaarmaking verlaagd

In deze tijden van hoge inflatie is het een opluchting wanneer de prijs van een product of dienst daalt. Nu ze het productieproces van de inzameling en openbaarmaking van de jaarrekeningen en de andere neer te leggen stukken heeft gemoderniseerd, maakt de Nationale Bank zich immers op om de kosten voor openbaarmaking met de helft te verminderen wanneer de documenten in de vorm van een gestructureerd databestand worden neergelegd.

Belastingen: vier maanden om te betalen

Personenbelasting, vennootschapsbelasting, belasting niet-inwoners of rechtspersonenbelasting: door de energiecrisis worden de betalingstermijnen voor alle belastingen van twee naar vier maanden gebracht voor de aanslagbiljetten (aanslagjaar 2022) die een uitvoerbaarverklaring tot 31 oktober 2023 hebben. Voor de aanslagbiljetten voor de personenbelasting en de belasting niet-inwoners die vanaf 14 november 2022 worden verzonden, is de aangepaste datum al in het blauwe kader vermeld.

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten: maximaal twee jaar

Omdat opeenvolgende arbeidsovereenkomsten een bron van onzekerheid vormen, heeft de regering het gebruik ervan beperkt door vast te leggen dat een werknemer die uitsluitend aan het werk was in het kader van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur waarvan de totale looptijd meer dan twee jaar bedraagt, zal worden beschouwd als een werknemer die in dienst was met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Dezelfde regel geldt voor vervangingsovereenkomsten.

Bedragen vennootschapsbijdrage

De Ministerraad keurde de nieuwe bedragen goed voor de betaling van de vennootschapsbijdrage voor 2022. Zo moeten alle vennootschappen waarvan het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar niet meer dan 706.579,60 euro bedroeg, een gewone bijdrage (347,50 euro) betalen. Vennootschappen met een balanstotaal boven die grens betalen een verhoogde bijdrage (968 euro).

Geen lijst van ingekomen belastingplichtigen

Omdat ze hooggekwalificeerd buitenlands personeel naar ons land wil lokken, voerde de regering in december vorig jaar voor zowel de belastingplichtigen als de ingekomen onderzoekers een bijzonder belastingstelsel in. Om daarvan gebruik te kunnen maken, moeten de betrokkenen aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mogen ze in de vijf jaar voorafgaand aan de activiteit in België niet minder dan 150 kilometer van een van onze grenzen hebben gewoond. Daarnaast moeten ze een bruto jaarloon van minstens 75.000 euro hebben.

Onderzoekstermijnen: steeds meer

Aangezien alles complexer wordt, wenst de regering “de voornaamste termijnen voor de fiscale procedure te verlengen, zodat deze beter aansluiten bij de reële aard van de steeds complexere opdrachten die momenteel aan de fiscale administratie zijn toevertrouwd”. De beoogde termijnen zijn de onderzoeks-, aanslag- en bezwaartermijnen. Voortaan zullen er vier termijnen zijn.

Fiscale dwangsommen

Hoewel in artikel 315 van het WIB is opgenomen dat eenieder die onderworpen is aan de personen-, vennootschaps-, rechtspersonenbelasting of de belasting voor niet-residenten, medewerking moet verlenen, wordt toch nog vaak de toegang tot beroepslokalen of digitale documenten geweigerd.

Het recht om vergeten te worden en gewaarborgd inkomen

België wordt het eerste land dat het recht om vergeten te worden invoert voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Assuralia heeft een gedragscode opgesteld waarin het recht om vergeten te worden voor ex-kankerpatiënten wordt uitgebreid tot de verzekering gewaarborgd inkomen. Die is sinds 1 februari van dit jaar geldig. Ze is echter niet van toepassing op verzekeringsondernemingen die geen lid zijn van Assuralia.

De stijging van de kosten voor brandverzekeringen afremmen

Het Prijzenobservatorium is duidelijk: tussen 2017 en 2021 zijn de kosten voor een woningverzekering met 3,7% per jaar gestegen. Dat is dubbel zo snel als de gezondheidsindex. Is dat normaal? Toen de minister van Economie die vraag kreeg, antwoordde hij dat die toename voor de helft te wijten is aan de aanpassing van de ABEX-index, voor de andere helft aan de gestegen tarieven van de verzekeringsmaatschappijen.

Klokkenluiders: ook bij zelfstandigen

Bij de omzetting naar Belgisch recht van de Richtlijn 2019/1937 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden, ging de Belgische regering een heel stuk verder dan wat Europa vraagt. In de tekst die in de Kamer werd ingediend, wordt immers belastingfraude toegevoegd aan het materiële toepassingsgebied van de richtlijn via een op zijn minst betwistbaar te noemen redenering, waar de Raad van State overigens niet in meegaat.

Do not call me: 5 dagen of 24 uur?

Aangezien velen zich aan telefoonoproepen storen, is in het Wetboek van economisch recht de verplichting opgenomen voor personen die direct marketing voeren via de telefoon, om vooraf na te gaan of een bepaald telefoonnummer al dan niet is opgenomen in de lijst van abonnees die hun recht op verzet hebben uitgeoefend. Dat houdt in dat iemand lijsten moet opstellen en verspreiden.

Sociale cheques: drie maanden verlengd

Maaltijdcheques, ecocheques en consumptiecheques zijn louter fiscale producten en kunnen niet worden opgespaard: ze moeten binnen een bepaalde termijn worden opgebruikt, anders verliezen ze hun waarde. Gezien het grote aantal cheques dat op die manier vervalt, besliste de regering om ze gedurende een periode van drie maanden te reactiveren.

Nieuw wettelijk kader voor bedrijfsjuristen

Door de toename van de wet- en regelgeving, in combinatie met de grote veranderingen in de samenleving op bestuurlijk, economisch, financieel en sociaal vlak, hebben bedrijven in de nieuwe situatie behoefte aan aangepaste juridische begeleiding. Zo werd het beroep van bedrijfsjurist in 2000 met de wet tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen erkend. De wereld heeft sindsdien echter niet stilgestaan.

Tijdelijke werkloosheid energie

Aangezien steeds minder ondernemingen de voortdurend stijgende energieprijzen aankunnen, voerde de regering voor de grote energieverbruikers een nieuwe vorm van tijdelijke economische werkloosheid in. Vooraleer hij kan gebruikmaken van dat bijzonder stelsel, moet de werkgever bij de RVA ten minste vijf dagen voordat hij de eerste mededeling van de voorziene economische werkloosheid verstuurt een verklaring op eer indienen, waarin hij aantoont dat hij voldoet aan de definitie van een energie-intensief bedrijf.

Uitbreiding van het begrip ambachtsman

Ons land telt ongeveer 2.000 erkende ambachtslieden. Binnenkort zullen dat er echter heel wat meer zijn. Er ligt immers een wetsontwerp klaar waarmee de erkenningsmogelijkheden als ambachtsman kunnen uitbreiden naar ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid en naar ondernemingen waarvan slechts een deel van de activiteiten ambachtelijk is. Dat was een vraag van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de kmo.

Energie: kmo’s minder beschermd dan particulieren?

Zelfs dubbel, zo oordeelt de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de kmo (HRZKMO). Enerzijds zijn ze immers minder goed beschermd dan huishoudelijke afnemers, in het bijzonder wat betalingstermijnen en -herinneringen betreft, en anderzijds kunnen ze net als huishoudelijke afnemers het slachtoffer zijn van misleidende verkoopargumenten of misleidende precontractuele informatie bij commerciële contacten.

Overdraagbaarheid bij de bank onmogelijk?

Wie van gsm-operator verandert, kan zijn telefoonnummer behouden. Waarom zou dat dan niet kunnen wanneer je naar een andere bank overstapt? Om rekeningnummers overdraagbaar te maken, zo antwoordde de minister van Financiën op een vraag daarover tijdens de commissievergadering, moet om te beginnen het IBAN-systeem worden gewijzigd, dat een specifieke code per bank toekent.

Hoe malafide aannemers opsporen?

Om dat te kunnen doen, roepen de leden van de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten (CVC) de regering op om een algoritme te ontwikkelen via de koppeling van gegevens uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) aan andere bronnen, waaronder de informatie die beschikbaar is bij de ondernemingsrechtbanken, de Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders, de belastings- en socialezekerheidsdiensten enzovoort, waarmee een profiel kan worden opgesteld van fraudeurs binnen de bouwsector en malafide aannemers.

Moeten de belastingschalen geïndexeerd worden?

Bij de huidige sterk stijgende inflatie ligt het antwoord voor de hand. Nagenoeg alle deskundigen zijn het erover eens: de belastingschijven moeten worden geïndexeerd, anders dreigen de loonsverhogingen die resulteren uit de indexering aan een hoger tarief te worden belast. Toen hij daarover werd geïnterpelleerd, maakte de minister van Financiën zich er vanaf met de verklaring dat ons land een van de weinige in Europa is die de belastingschijven jaarlijks op 1 januari automatisch voor iedereen indexeren.

Betaalde afwezigheid voor vaccinatie

In de hoop de huidige stijging van het aantal besmettingen een halt toe te roepen, besliste de regering om voor de periode van 1 oktober tot 31 december opnieuw het recht op klein verlet in te voeren voor vaccinatie tegen het coronavirus. Indien de omstandigheden het vereisen, kan die einddatum worden uitgesteld tot 31 maart 2023, bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad.

Kilometervergoeding verplicht

Kan je al werkende armer worden? Het lijkt een absurde vraag. Sinds de prijzen voor brandstof sterk begonnen te stijgen, wordt de werknemer die zijn eigen voertuig voor dienstverplaatsingen gebruikt, echter niet altijd correct vergoed. De regering is zich daarvan bewust en maakte onlangs 30 miljoen euro vrij.

Drie dagen per jaar zonder doktersattest

Op basis van de positieve ervaring in andere landen waar het doktersattest voor afwezigheden van korte duur al werd afgeschaft, besliste de regering om dat ook te doen. In het wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid is opgenomen dat de werknemer drie keer per jaar niet langer gehouden is een doktersattest voor te leggen voor de eerste dag arbeidsongeschiktheid.

De vervuiler betaalt

Een onrechtstreeks gevolg van de 3M-affaire is dat uitgaven gemaakt in het kader van een minnelijke overeenkomst tot saneringsplicht met publieke overheden, niet langer aftrekbaar zullen zijn als het wetvoorstel dat Vooruit indiende wordt goedgekeurd. Na de vervuiling van de bodem en het grondwater met PFAS sloot de groep 3M immers met het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap, de OVAM en de VVM een saneringsovereenkomst voor een totaalbedrag van 571 miljoen euro.

Werknemersaandeelhouderschap in kmo’s

Met een verwijzing naar de geslaagde voorbeelden bij het Waalse informaticabedrijf EASI en de kledingdistributeur Caméléon breekt de MR een lans voor het werknemersaandeelhouderschap in kmo’s. Er bestaan in ons land wel enkele mogelijkheden, zoals stock options, de Monory-bisregeling of het intekenen op aandelen tegen verminderde prijs. Die mechanismen zijn echter niet alleen verbrokkeld, maar ook ingewikkeld en in de praktijk alleen haalbaar voor grote ondernemingen.

Variabele werkroosters: termijn van zeven dagen

Om ervoor te zorgen dat deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster hun werk beter met hun privéleven kunnen combineren, besliste de regering om de mededelingstermijn voor hun werkrooster van vijf naar zeven dagen te brengen. Er blijven sectorale uitzonderingen mogelijk, maar de termijn mag in geen geval korter zijn dan drie werkdagen.

Geen reclame meer voor fossiele energie

Dagelijks krijgen we drie tot vier reclameboodschappen te zien die ons aansporen om milieuvriendelijker te leven. Volgens de groenen krijgen we in de loop van diezelfde dag echter ook 1.200 tot 2.200 boodschappen te zien die ons stimuleren om precies het tegenovergestelde te doen. Dat aantal loopt volgens hen bovendien op tot 15.000 per dag per persoon als we ook productplacement in films, etalages, logo’s op kledij enzovoort in aanmerking nemen.

Ondernemerschap echt bevorderen

“Onze ondernemers en ondernemingen vormen samen met hun werknemers de ruggengraat van onze economie. Ze zijn de drijvende kracht achter de waardecreatie en hebben vaak een groot groeipotentieel”, zo stond in 2020 in het regeerakkoord. Daarbij stelde de federale regering zichzelf de doelstelling om de administratieve lasten te doen dalen met 30%. De Open Vld ziet verscheidene mogelijkheden om dat te bereiken.

Automatische indexering voor iedereen

De voorwaarden voor een indexering van de lonen in de openbare sector zijn bij wet bepaald. Dat geldt echter niet voor de lonen en wedden in de privésector waarvoor de indexering van lonen en wedden via een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst is geregeld.

Aangiftetermijn personenbelasting via mandataris verlengd

Het verzet van de accountants werpt vruchten af. De minister van Financiën had immers de uiterste datum voor de aangifte in de personenbelasting via een mandataris van 30 oktober naar 30 september vervroegd. Het aantal keren dat Tax-on-web of MyMinfin niet werkt, is niet meer te tellen en er kwam dan ook heel wat protest.

Basisbankdienst voor ondernemingen

Op basis van het voorbeeld van een kmo in de tabakshandel die geen lening kreeg van de bank waar de onderneming al decennia klant is, met als motivering dat de bank besliste om niet langer in de tabakssector te investeren, vroeg een volksvertegenwoordiger aan de minister van Economie en Werk hoe hij de banken eraan kan herinneren dat ze hun wettelijke verplichtingen dienen na te komen. Die laatste zat behoorlijk verveeld met de vraag en antwoordde dat daartoe voorafgaand de wet van 8 december 2020 moet worden gewijzigd.

Vrijstelling van bijdrage en recht op pensioen

Heel wat zelfstandigen in moeilijkheden koesterden ongetwijfeld wat hoop toen de Koning Boudewijnstichting voorstelde dat maximaal acht kwartalen waarin ze omwille van een moeilijke economische of financiële situatie een beroep doen op het overbruggingsrecht of een vrijstelling krijgen van de sociale bijdragen, voor de opbouw van pensioenrechten worden gelijkgesteld met een beroepsactiviteit.

Een halfjaar stagnatie

Door zijn ligging en energieafhankelijkheid is Europa het grootste slachtoffer van het conflict dat momenteel Oekraïne verwoest. Dat zal zich in ons land vertalen in een inflatie van 9,4% dit jaar en 6,5% volgend jaar. Bedrijven die veel energie verbruiken, krijgen het moeilijk, en de consument, die vorig jaar een inhaalbeweging inzette, houdt opnieuw de hand op de knip.

Uitstel hypothecaire leningen

Personen die door de energiecrisis in financiële moeilijkheden verkeren, kunnen betalingsuitstel van hun woonkrediet vragen. De terugbetaling van het kapitaal wordt dan gedurende 12 maanden geschorst. De interesten blijven wel verschuldigd. Er zijn echter voorwaarden aan die mogelijkheid verbonden.

Zaterdag is niet langer een werkdag

In de nieuwe versie van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek is in artikel 3 opgenomen dat de werkdagen “alle andere dagen dan wettelijke feestdagen, zondagen en zaterdagen” zijn. Dat kan, gezien de wijzigende gewoonten, een onbeduidende evolutie lijken. Ze is echter belangrijk op het gebied van het arbeidsrecht, dat bepaalt dat een aangetekend verzonden opzegging op de derde dag volgend op de verzendingsdatum uitwerking heeft.

Misbruik van tijdelijke werkloosheid: de werkgever betaalt

De werkgever die ten onrechte een van de volgende vormen van tijdelijke werkloosheid inroept: overmacht, technische stoornis, slecht weer of gebrek aan werk wegens economische oorzaken, zal de werknemer zijn normale loon moeten betalen voor de dagen waarop er geen sprake is van de betrokken vorm van tijdelijke werkloosheid.

Nieuw plafond voor coördinatie van bouwplaatsen

In artikel 37 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn verschillende criteria opgenomen, waarmee rekening moet worden gehouden om te bepalen of een coördinatiestructuur voor de bouwplaats verplicht is en of de aan te stellen veiligheids- en gezondheidscoördinator van niveau A/niveau 1 moet zijn.

Er komt een centraal register voor beslissingen van de rechterlijke orde

Sinds de grondwetsherziening van 2019 moet een vonnis niet langer in openbare terechtzitting wordt uitgesproken, met uitzondering van strafzaken. In de andere gevallen laat de tekst de wetgever de vrijheid om de wijze te bepalen waarop het vonnis openbaar wordt bekendgemaakt. Vandaar het idee om een databank - het Centraal register - op te richten voor alle beslissingen van de rechterlijke orde.

Beleggen in wijn?

Het moet een rendabele zaak zijn voor oplichters, aangezien de FSMA opnieuw waarschuwt voor frauduleuze beleggingsaanbiedingen in wijn. De werkwijze blijft dezelfde: nadat u op een sociaal netwerk een reclame hebt aangeklikt, wordt u opgebeld door een verkoper die u beleggingen in wijn aanbiedt. Hij nodigt u uit om een kijkje te nemen op een platform voor aan- en verkoop van grand cru’s. Deze bedrijven stellen u voor om wijnflessen te kopen, die ze vervolgens in een wijnkelder bewaren terwijl zij voor u op zoek naar grote kopers, om een mooie winst te behalen.

Waar ligt u wakker van?

Het conflict in Oekraïne? De sterk stijgende energieprijzen? Neen, eerder van cybercriminaliteit, de problemen op de arbeidsmarkt en de toename van fake news, zo blijkt uit Trendwatch 2022, een studie naar de impact van economische en maatschappelijke trends die het VBO jaarlijks in samenwerking met Ageas uitvoert. Een van de bijzonderheden aan de enquête is dat ze enerzijds op managers en bedrijfsleiders is gericht en anderzijds op werknemers.

Meer nulbijdragen

Met bijna 6.000 nieuwe jobs die in de loop van het laatste kwartaal van vorig jaar werden gecreëerd, neemt het aantal nulbijdragen - de maatregel van de eerste aanwerving zonder werkgeversbijdragen - verder toe. De op 1 januari 2016 in het kader van de taxshift ingevoerde maatregel houdt in dat nieuwe werkgevers bij een eerste aanwerving voor een onbepaalde duur een volledige vrijstelling krijgen van hun basiswerkgeversbijdragen.

Koeriers eindelijk verzekerd

Koeriers die pakjes of eten brengen, zijn alomtegenwoordig. In een poging om de snel groeiende sector te reguleren, wordt via het wetsontwerp houdende diverse arbeidsbepalingen een weerlegbaar vermoeden van een arbeidsverhouding in het leven geroepen wanneer aan een aantal voor de platformeconomie specifieke voorwaarden is voldaan. Het gaat om acht criteria, die te uitgebreid zijn om hier te beschrijven, maar ze houden allemaal verband met de mogelijkheden van de platformen, ongeacht of die nu worden benut of niet.

Vier dagen per week werken

Vier keer per week 9,5 of 10 uren per dag presteren om, naargelang het geval, aan een wekelijkse arbeidsduur van 38 of 40 uur te komen: dat wordt mogelijk zodra de wet houdende diverse arbeidsbepalingen, die net voor het parlementair reces werd ingediend, is goedgekeurd. Het moet echter schriftelijk worden aangevraagd. De werkgever kan de aanvraag weigeren - bijvoorbeeld omdat de functie zich er niet toe leent - maar moet zijn weigering binnen de maand schriftelijk motiveren en aan de werknemer bekendmaken.

Belastingparadijzen: weinig doeltreffende aangifte

De toenemende globalisering maakt het uiteraard eenvoudiger om winsten van ondernemingen te versluizen naar zusterbedrijven in fiscaal voordeligere regio’s. Omdat het niet eenvoudig is om dergelijke transacties op te sporen, verplichtte de regering ondernemingen om via het formulier 275F, dat als bijlage bij de aangifte van de vennootschapsbelasting zit, de betalingen van meer dan 100.000 euro richting belastingparadijzen aan te geven.

Het recht op opleiding wordt individueel

Dat is een van de vernieuwingen uit de arbeidsdeal. Ze geldt echter alleen voor ondernemingen met minstens tien werknemers. De wetgever is immers van mening dat er in bedrijven met minder personeel meer informele opleidingen op de werkplaats worden gegeven en dat dat volstaat. Bij ondernemingen met 10 tot 20 werknemers zal het recht één dag per jaar bedragen, maar voor bedrijven met meer personeelsleden stijgt het in 2023 naar vier dagen per jaar en in 2024 naar vijf dagen.

CAP: 5 of 10 jaar voor aanvragen van informatie?

Het in het kader van de strijd tegen de fiscale fraude in 2011 opgerichte centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CAP) is in de loop der jaren voortdurend uitgebreid. Sinds het begin van dit jaar moeten de financiële instellingen die in België actief zijn er bijvoorbeeld de saldo’s op 30 juni en op 31 december van de bank- en betaalrekeningen indienen, naast de algemene bedragen op dezelfde data van investeringscontracten en daarmee samenhangende contracten en de algemene bedragen op 31 december van de levensverzekeringspolissen.

Wordt gelegenheidswerk voor iedereen mogelijk?

Dat is wat de N-VA voorstelt. De partij zou het stelsel, dat eigenlijk al sinds 1994 bestaat, graag uitgebreid zien. Het was aanvankelijk beperkt tot de tuinbouw, maar werd mettertijd uitgebreid naar de hele landbouwsector. In 2013 kwam daar nog de horecasector bij. Studenten, gepensioneerden, loontrekkenden, zelfstandigen, ambtenaren, huisvrouwen en -mannen of jongeren in de wachttijd: iedereen zou in het systeem kunnen werken, met een beperking van 500 uren per kalenderjaar.

Kilometervergoeding: om de drie maanden

Sinds 1 juli van dit jaar bedraagt de forfaitaire kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen met een privévoertuig 0,4170 euro per kilometer. Aangezien het bedrag jaarlijks geïndexeerd wordt, geldt het in principe tot 30 juni 2023. De sterke stijging (12,5%) op een jaar tijd toont echter aan hoezeer een jaarlijkse aanpassing in tijden van sterke inflatie voorbijgestreefd is.

Terugsturen: gratis of betalend?

Goederen kopen, gebruiken en dan terugsturen vormt een oneigenlijk gebruik van het herroepingsrecht dat in de steeds algemener wordende elektronische handel geldt. Met een gemiddelde van 9% teruggestuurde goederen lijkt Nederland leider op dat vlak. Het fenomeen doet zich het vaakst voor bij modeartikelen. Bovenop de ecologische kosten van het terugsturen komt nog dat de producten door gebruikssporen onverkoopbaar worden.

Startbaan: vijfvoudige uitzondering

Door de eind vorige eeuw ingevoerde startbaanverplichting zijn alle ondernemingen die op 30 juni van het voorgaande jaar meer dan 50 werknemers telden, verplicht om minstens 3% jonge werknemers aan te werven. Die verplichting is echter opgeheven voor de periode tussen 1 januari 2022 en 31 december 2023 via vijf ministeriële besluiten die op 28 juni 2022 in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Uw gsm verzekeren?

“Neemt u er een verzekering bij?” Bij de aankoop van een smartphone, een tablet of een computer krijgt u die vraag bijna automatisch. De reacties van de verzekeraars zijn echter ver van eensluidend en dat is ook te merken aan de toename van het aantal klachten bij de ombudsman van de verzekeringen. Ergens is dat ook logisch. De verzekeringen worden immers verkocht door verkopers die gespecialiseerd zijn in elektronisch materiaal en slechts een beperkte kennis van verzekeringen hebben.

Een goede binnenluchtkwaliteit garanderen

De luchtkwaliteit in publiek toegankelijke gesloten plaatsen verbeteren, dat is het doel van een wetsontwerp dat minister Vandenbroucke indiende. Daarin is een verplichting opgenomen om een toestel te installeren dat de luchtkwaliteit meet. In de tekst zijn twee referentieniveaus voor de CO2-concentratie opgenomen. Daarnaast verplicht de tekst tot de uitvoering van een risicoanalyse, het nemen van corrigerende maatregelen indien nodig en de indiening van een certificeringsaanvraag.

Overtredingen gedigitaliseerd

Opgelet als u in uw e-Box Enterprise de optie “enkel in digitaal formaat” hebt aangeklikt. Vanaf 1 januari 2023 zullen de onmiddellijke inningen, de bijgevoegde vraag om inlichtingen, alsook de minnelijke schikkingen en herinneringen voor overtredingen begaan met voertuigen ingeschreven op naam van de onderneming automatisch naar de e-Box Enterprise worden verzonden

Voorafbetalingen: nieuw nummer

De verstrooiden die hun betalingssysteem nog niet hebben aangepast, herinneren we eraan dat de FOD Financiën op 15 juli 2022 definitief de oude rekeningen voor voorafbetalingen definitief heeft afgesloten, namelijk: BE20 6792 0023 3056 (Vennootschappen) en BE07 6792 0023 4066 (Particulieren). Alle betalingen die nog op die rekeningen worden uitgevoerd, zullen automatisch naar de opdrachtgever teruggestort worden.

Faillissementen juni en eerste semester 2022: de eerste alarmbellen rinkelen

Voor juni 2022 noteren we 1.049 faillissementen in ons land. Dat is uiteraard meer dan vorig jaar, toen de teller op 657 vonnissen stond en terwijl het er in 2020 ‘slechts’ 768 waren. De daling tijdens de pandemie was echter kunstmatig, zodat het nu eerder terug naar normaal is. Voor het eerste semester komen we uit op 5.175 ondernemingen die op de fles gingen. Dat zijn er vanzelfsprekend heel wat meer dan vorig jaar (3.333) en 2020 (4.411), maar nog flink onder de 6.262 faillissementen die tijdens het eerste semester van 2019 uitgesproken werden. Op sectorniveau rinkelen de eerste alarmbellen.

Ingewikkelde en dure betalingsherinneringen

Volgens boek XIX “Schulden van de consument” dat de regering wil invoegen in het nieuwe Wetboek van economisch recht, zal de eerste betalingsherinnering niet alleen gratis zijn, maar moet het bedrijf bovendien het bewijs leveren dat de herinnering is verzonden en dat de nodige informatie erin is opgenomen. In het voorontwerp van de tekst staat immers dat “de eerste herinnering wordt verzonden op een duurzame drager waarvoor de consument zijn voorafgaand akkoord heeft gegeven”.

No-shows bij de fiscus?

De persoon die zich met je dossier bezighoudt niet telefonisch kunnen bereiken, is frustrerend, zeker wanneer het te bespreken onderwerp gevoelig ligt. Dat is nochtans wat er gebeurt bij de belastingen, waar de ambtenaren van de FOD Financiën niet langer individueel bereikbaar zijn. Ze maken voortaan deel uit van materiegeoriënteerde antwoordgroepen.

Herziening van de fiscale co-ouderschapsregeling

Meer dan de helft van de koppels die scheiden doen dat binnen een goede verstandhouding - gelukkig maar. Ze moeten echter wel via justitie gaan als ze van de fiscale voordelen in verband met hun kinderen willen genieten. Wie de kinderen te laste neemt, kan immers een verhoging krijgen van de belastingvrije som. Dat voordeel wordt alleen toegekend aan de ouder bij wie het kind zijn fiscale verblijfplaats heeft.

Flitscontroles

Het is weer zomervakantie en dus richten de diensten van de sociale inspectie zich opnieuw op de restaurantsector. Een specifieke checklist is beschikbaar op de website van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). In september komen er controles in de landbouw en de tuinbouw, bovenop de gebruikelijke willekeurige controles.

Toename van het totale aantal zelfstandigen

Het aantal zelfstandigen neemt sinds twintig jaar gestaag toe en zelfs de gezondheidscrisis heeft daar geen vertraging in teweeggebracht. Zo steeg in 2021 het aantal zelfstandigen tot 1.230.419 (795.291 mannen en 435.128 vrouwen), wat een stijging inhoudt van 4,03% tegenover 2020. Het aantal zelfstandigen in bijberoep nam bijna dubbel zoveel toe als het aantal zelfstandigen in hoofdberoep: 5,30% tegenover 2,66%.

Illegaal verkregen bewijs verwerpen

Kan illegaal verkregen bewijs bij een rechtszaak worden gebruikt? Omdat het gevraagd werd zich daarover uit te spreken en vaststelde dat in geen enkele wettelijke bepaling is vastgelegd dat onregelmatig verkregen bewijs moet worden geweerd, ontwikkelde het Hof van Cassatie een test (Antigone) waarmee op basis van drie vragen kan worden bepaald of een bewijsmiddel moet worden verworpen.

Laadpalen voor gemengd gebruik

Kan een eenmanszaak een gewone eenmalige investeringsaftrek van 25% genieten voor het plaatsen van een laadpaal in de woning, aan de winkel of aan het kantoor voor het opladen van de elektrische wagen van de winsten- of batenbehaler waarmee zowel beroeps- als privéverplaatsingen gebeuren? Dat kan niet, antwoordde de minister van Financiën toen hij over dit onderwerp een vraag kreeg.

Terugkeer naar de arbeidsmarkt: ook voor zelfstandigen

Er zijn in ons land afgerond een half miljoen personen die sinds meer dan een jaar arbeidsongeschikt zijn en daar komen er jaarlijks 50.000 bij. Daarom is er sinds 1 januari een terugkeertraject naar aangepast werk, ander werk of een opleiding dat door de adviserende arts van het ziekenfonds van de werknemer of door die laatste zelf kan worden gestart.

Ondernemingsnummer: nul wordt één

Bij de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen krijgt elke entiteit een ondernemingsnummer waarvan de structuur bij koninklijk besluit van 24 juni 2003 is vastgesteld. Momenteel begint dat nummer met 0. De juistheid ervan kunt u eenvoudig nagaan met de zogenaamde Modulo 97-techniek. De zo gegenereerde reeks is niet eindeloos en de FOD Economie verwacht dat nagenoeg alle ondernemingsnummers die met 0 beginnen, in de loop van dit jaar zullen zijn toegekend.

Postnataal verlof overdragen: ja, maar

Ervoor zorgen dat moeders het facultatieve deel van hun postnatale verlof gedeeltelijk of volledig kunnen overdragen aan hun echtgenoot, echtgenote of partner: het is een mooi idee, maar het wetsvoorstel waarmee het werkelijkheid moet worden, is knoeiwerk. Om te beginnen is de titel al niet dezelfde in het Nederlands en het Frans. Daarnaast voert de tekst onmiskenbaar een verschil in behandeling in tussen de werkneemsters die de toepassing van de voorgestelde regeling kunnen inroepen en zij die dat niet kunnen omdat hun echtgenoot, echtgenote of partner niet onder het statuut van werknemer valt.

Bijdragen voor niets?

Dat gebeurt. De Open Vld maakt zich druk over de tienduizenden zelfstandigen in bijberoep die sociale bijdragen betalen zonder dat daar sociale rechten tegenover staan. De reden daarvoor schuilt in de aard van het stelsel voor zelfstandigen, waarbij alleen rekening wordt gehouden met bijdragen die hoger liggen dan de minimale bijdragedrempel die van toepassing is voor zelfstandigen in hoofdberoep.

Zonne-energie: ook voor nieuwe woningen 6%

Goed nieuws: sinds 1 april 2022 is het toepasselijke btw-tarief op werken die tot voorwerp hebben de levering met plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnepanelen en zonneboilers en warmtepompen voor woningen van minder dan 10 jaar verlaagd van 21% naar 6% en dat tot 31 december 2023. Maar wat met de overgangsperiodes?

Een naam voor elk IBAN-nummer

Factuurfraude is vrij eenvoudig te plegen en dus vallen er steeds meer slachtoffers, zowel onder bedrijven als onder particulieren. Het volstaat immers om een echte factuur bij de verzending te onderscheppen en het rekeningnummer van de leverancier aan te passen, bijvoorbeeld door het te vervangen door dat van een geldezel, en het aldus gewijzigde document te verzenden naar de bestemmeling. De kans is groot dat die laatste in de val trapt.

Energie: lenen op langere termijn

De huidige sterke stijging van de energieprijzen vormt uiteraard een uitstekende stimulans voor investeringen om woningen energie-efficiënter te maken. Daar zijn echter middelen voor nodig. Niet iedereen heeft de financiële slagkracht om met eigen middelen dergelijke investeringen te betalen. Wie het geld niet heeft, moet een consumentenkrediet nemen of, als het om een hoger bedrag gaat, een hypothecair krediet met roerende bestemming

Drie maanden respijt voor laadpunten

In de wet van 25 november 2021 houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit is een verhoogde aftrek van 200% opgenomen voor investeringen in laadpunten die publiek toegankelijk zijn, op voorwaarde dat die investering gebeurde tussen 1 september 2021 en 31 december van datzelfde jaar. Covid verstoorde echter de internationale logistieke keten en de levering van onderdelen voor de laadpunten liet regelmatig op zich wachten.

Btw: zomerdeadlines

Met de komst van de zomer zijn ook de versoepelingen in de btw-termijnen er weer. Zo hebben de belastingplichtigen tot 10 augustus (in plaats van 20 juli) de tijd om hun maandaangifte voor verrichtingen in juni 2022 of hun kwartaalaangifte voor verrichtingen tijdens het tweede kwartaal van 2022 in te dienen. De maandaangifte voor de verrichtingen van juli 2022 moet ten laatste op 9 september zijn ingediend in plaats van op 22 augustus.

Een meerderheid van 50% voor werken aan gemeenschappelijke delen?

Meer dan een kwart van de Belgen woont in een appartement. Een derde daarvan is echter voor 1981 gebouwd, lang voor er energienormen waren. De meeste zijn vandaag dan ook verre van energiezuinig en hun verbruikscijfers zijn duizelingwekkend hoog. Als we de klimaatdoelstellingen van zowel de gewesten als Europa willen halen, moeten die appartementen nagenoeg allemaal gerenoveerd worden: 97% in Wallonië, 96% in Vlaanderen en 92% in Brussel.

Mantelzorgers: van drie naar zes maanden

Het mantelzorgverlof werd onlangs van één naar drie maanden uitgebreid. De CD&V vindt die periode echter te kort en stelt voor om de maximumduur ervan te verdubbelen. Het verlof zou dan zes maanden duren en zou bovendien flexibeler toepasbaar worden. Momenteel kan dergelijk verlof immers alleen in periodes van minimaal een maand worden opgenomen. Als het voorstel van de CD&V wordt aanvaard, zou dat minimaal een week worden.

Telewerk: de 10%-regel verdwijnt

Uit het loonbegrip zijn uitgesloten de bedragen die een terugbetaling zijn van kosten die ten laste van de werkgever vallen. De kosten moeten gemaakt zijn in het kader van de dienstbetrekking en de werkgever kan de juistheid van de uitgaven met bewijsstukken verantwoorden. Voor bepaalde posten aanvaardt de RSZ echter een forfaitaire raming. In dat kader aanvaardde de RSZ voor telewerkers die thuiswerk doen in de zin van cao nr. 85 een vergoeding ter terugbetaling van hun kosten van 10% van het brutoloon met betrekking tot de dagen telewerk.

Wijziging van de taxshelter voor podiumproducties

De prijzen die de Vlaamse en Franstalige films die er werden vertoond, in Cannes opleverden, vormen in zekere zin een beloning voor de fiscale steun die de regering onze cinematografische industrie geeft. De taxshelter heeft de creativiteit in de sector zonder enige twijfel gestimuleerd. Maar misschien is de regering te gul geweest? Nadat ze bepaalde misbruiken vaststelde, wil ze nu een reeks bepalingen aanpassen.Subscribe to newsletter Your advertisement in our newsletter?
Info
KB/WIB 1992 - Bijgewerkte versie 25 april 2023

KB/WIB 1992 – Gecoördineerde tweetalige versie bijgewerkt tot en met het KB van 25 april 2023

 

Dienst voorafgaande beslissingen

Dienst voorafgaande beslissingen - Jaarverslag 2022
 

Risico's van volgen van inflatie op jaarbasis

De risico’s van het volgen van de inflatie op jaarbasis

 

Rue de la Loi
Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen

Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, BS 15 mei, pagina 46.110
 

Eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake opzeggingstermijnen en carenzdag

Wet tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag in het geval van opzegging door de werknemer - BS 28 april, 43.002
 

Beperking duur van opeenvolgende areidsovereenkomsten

Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de beperking van de duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten - BS 28 april, p. 43.003
 

Trends Most Popular