Find

Trends Top Blog: Archives

This blog contains short and relevant information on current affairs (Dutch and French). Subscribe to our weekly newsletter to receive the items by mail.

UBO-register: de drempel van 25% herzien?

Onder leiding van een internationaal krantenconsortium hebben robots die het gedrag van duizenden surfers simuleerden een jaar lang gegevens uit het Luxemburgse register van effectieve begunstigden gehaald. In tegenstelling tot het Belgische UBO is het LBR (Luxembourg Business Register) immers vrij toegankelijk.

Een cao voor telewerk

Sinds maart vorig jaar is telewerk onmisbaar geworden in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Een omkadering via een collectieve overeenkomst was er echter nog niet. Die kwam er met de op 26 januari door de sociale partners goedgekeurde cao 149, die geldt tot 31 december van dit jaar.

Minder leningen en kredieten

Een lockdown en handel zijn moeilijk verenigbaar. In april vorig jaar registreerde de Nationale Bank dan ook een daling van bijna 70% minder afbetalingsleningen en kredietopeningen dan in dezelfde maand een jaar eerder. Vanaf de zomer werden er langzaamaan weer meer kredieten toegekend, maar het niveau van 2019 werd niet meer bereikt.

Verenigingswerk nog toegelaten

Als gevolg van het besluit van het Grondwettelijk Hof is het sinds 1 januari niet meer mogelijk om volgens de bijklusregels activiteiten te verrichten voor verenigingen of diensten van burger aan burger. In de wet van 24 december 2020 (BS van 31 december 2020) is echter een aangepaste regeling opgenomen die een jaar geldt, maar alleen voor de sportsector. In de tekst is een overzicht opgenomen van toegelaten activiteiten.

Taks op de effectenrekeningen: nevenschade bij tak 23?

Voor de ene is het een symbolische belasting, voor de andere een eerste stap naar een echte belasting op grote vermogens. Zal de taks op de effectenrekeningen ook de kleine spaarder treffen die, om zijn geld toch iets te laten opbrengen, een beleggingsverzekering of tak 23-product nam? De taks zal immers ook op die producten worden geheven. Het risico bestaat daardoor dat de verzekeraar de kosten aan de spaarder doorrekent en dat die laatste naar het Groothertogdom Luxemburg trekt.

Retroactief kadastraal inkomen

Nadat het door Europa werd veroordeeld omdat het eigenaars van vastgoed in het buitenland anders belastte dan wie onroerend goed bezit in eigen land, stond ons land voor een moeilijke keuze. Ofwel moest het het bestaande belastingsysteem, dat steunt op het kadastrale inkomen uit 1975, afvoeren, ofwel moest het voor vastgoed in het buitenland bepalen wat het kadastrale inkomen in 1975 was of had kunnen zijn.

Verlenging van de belastingvermindering voor giften

Door de opeenvolgende lockdowns zagen heel wat organisaties en vzw’s van groot maatschappelijk belang hun inkomsten dalen. Dat verlies werd deels gecompenseerd door giften, die fiscaal werden aangemoedigd. Aangezien de crisis blijft duren, vragen het cdH en DéFI om de fiscale steun die in 2020 werd gegeven, in 2021 te verlengen.

Telewerk: nog steeds flitscontroles

Omdat telewerken een belangrijk element is in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus, zullen de sociale-inspectiediensten de controles die ze in januari al uitvoerden, in februari voortzetten. Ondernemingen die zich daarop willen voorbereiden, kunnen gebruikmaken van een generieke gids en van een zestigtal sectorgebonden gidsen of protocollen.

Top Industrie - Nettogroei bedrijven maar zorgwekkende stresstest

Trends Top Industrie 2021 staat in het teken van de coronacrisis, ook al heeft die nog geen impact op de cijfers van de jaarrekeningen voor boekjaar 2019. Toch zijn er onrustwekkende signalen in onze meest actuele statistieken en analyses.

Top Industrie - Voeding - Geeks met gezonde eetlust gezocht

De grootste uitdaging voor de Belgische voedingssector? De transitie richting digitalisering en robotisering, jawel. Terwijl de sector vandaag nog volop de wonden van de coronacrisis likt, zit de duurzame groei in meer innovatieve en efficiëntere productietechnieken. Enkel zo zal de cruciale sector in dit land ook op langere termijn de concurrentie op internationale markten kunnen blijven aangaan.

Top Industrie - Textiel, hout, meubels - Rekenen op robuust relanceplan

De Belgische textiel-, hout- en meubelindustrie gaat het nieuwe jaar in met de langverwachte Brexitdeal op zak. De sector hoopt op een stevig herstel na de coronashock van 2020. Fa Quix, de topman van de sectorfederatie Fedustria, roept de overheden op om een omvangrijk crisispakket uit te werken om zoveel mogelijk faillissementen te vermijden en banen te redden.

Arbeidsartsen tijdelijk ingeschakeld

Gezien de omstandigheden heeft de regering beslist om de arbeidsartsen in te schakelen en hen via een tijdelijke lex specialis de volgende taken op te dragen: 
• hoogrisicocontacten binnen de ondernemingen opsporen
• quarantaineattesten verstrekken aan die hoogrisicocontacten
• bepaalde werknemers doorverwijzen om een covidtest te ondergaan, volgens de door de bevoegde autoriteiten bepaalde teststrategie

Digitaal wordt de regel, papier de uitzondering

Als de regering beslist om er vaart achter te zetten, gaat het snel. Het op 14 december ingediende wetsontwerp over de dematerialisatie van de relaties tussen de FOD Financiën, de burger, rechtspersonen en bepaalde derden is al goedgekeurd. Daardoor wordt elektronische communicatie de regel. Ze wordt verplicht voor professionals en rechtspersonen en informatie-uitwisseling op papier wordt een uitzondering die nog uitsluitend voor natuurlijke personen kan.

U bent de fiscus niets verschuldigd!

Na phishing lijkt nu smishing in opmars. Voorlopig worden de valse sms’en vooral in het Nederlands verzonden, maar het is algemeen geweten dat cybercriminelen geen rekening houden met grenzen, ook niet met de taalgrens. Zo doen er al een tijd sms’en de ronde die van de FOD Financiën lijken te komen. U krijgt erin het bericht dat u een schuld hebt bij de belastingadministratie en dat u die zo snel mogelijk moet betalen door op een link te klikken. Doe dat vooral niet.

Meer opleidingen tijdens tijdelijke werkloosheid

Momenteel, zo stelt de N-VA “is de werknemer thuis laten zitten met een tijdelijke werkloosheidsuitkering veel veiliger en financieel voordeliger voor een werkgever, dan om te investeren in een herplaatsing of omscholing op de werkvloer”. De partij vindt dat de bestaande werkloosheidsregeling een spoedig herstel van onze economie tijdens en na de covid-19-pandemie geenszins zal bespoedigen, of dat zelfs ongewild kan tegenwerken.

Omgekeerde hypotheek, derde poging

Derde keer, goede keer? We zien zoon De Croo in elk geval niet meteen stemmen tegen een wetsvoorstel dat zijn vader destijds steunde. Het voorstel dat in 2009 voor het eerst en vervolgens nog eens in 2011 werd ingediend en toen het pensioenkrediet werd genoemd, werd immers door onder andere Herman De Croo verdedigd. Tien jaar later duikt de in ons land nog steeds verboden techniek onder de naam omgekeerde hypotheek opnieuw op.

Droogte is een natuurramp

Het is een logisch gevolg van de in onze streek steeds vaker voorkomende periodes van langdurige droogte: de kleigronden krimpen. Daardoor ontstaan er scheuren in sommige woningen, die soms zelfs de stabiliteit ervan ondermijnen. Aangezien de wetgever in 2005 een dekking van verscheidene natuurrampen in het kader van de brandverzekering verplicht maakte, zouden dergelijke onaangenaamheden geen probleem mogen vormen. De verzekeraars doen echter moeilijk.

De vrijstelling van huur is aftrekbaar

Door de COVID-19-crisis moesten heel wat handelszaken de deuren sluiten. Ondertussen bleef de huur van hun winkelpand echter lopen. Bepaalde eigenaars beslisten daarop om af te zien van verscheidene maanden huur om hun huurders de kans te geven financieel te overleven. Kan die kwijtschelding van huur worden beschouwd als een abnormaal of goedgunstig voordeel, of als aftrekbare beroepskosten?

Niet in mijn vrachtwagen

In vrachtwagens, treinwagons en containers kruipen in de hoop ongezien de overtocht naar Groot-Brittannië te kunnen maken, is niet strafbaar - toch niet zolang het niet in havengebied gebeurt. Dergelijk gedrag kan echter zware gevolgen hebben, zo stelt de Open Vld. Zo kunnen volledige ladingen waardeloos worden, waardoor ze moeten worden vernietigd.

De effectenrekening wordt belast, niet de houder ervan

Nadat ze door het Grondwettelijk Hof werd teruggefloten, heeft de regering haar tekst grondig aangepast. Voortaan wil ze het aanhouden van een effectenrekening belasten zodra de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten die worden aangehouden meer dan een miljoen euro bedraagt. Om die gemiddelde waarde te bepalen, zal ze vier referentiedata hanteren: 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september.

Weg met de slapende energiecontracten

Heel wat particulieren en ondernemingen betalen nog steeds hoge prijzen voor hun energie. De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) schat hun aantal op 360.000 gezinnen en zowat 20.000 kmo’s. De eersten betalen jaarlijks bijna 600 euro te veel voor hun energieverbruik. Voor de tweede groep bedragen de extra kosten 3.450 euro per jaar.

Kredietbemiddelaars moeten worden geregistreerd

Om de werking van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) te verbeteren, stelt de PS een aantal maatregelen voor, waaronder de registratie van kredietbemiddelaars zoals autoverdelers, makelaars, verkopers, grootwarenhuizen enzovoort, die allemaal een centrale rol spelen bij het op de markt brengen van bepaalde kredietvormen.

Makelaars in de sport in het gareel gedwongen

De makelaarsvergoedingen in de sport zijn sterk gestegen. Terwijl het in 2017 nog om 24 miljoen euro ging, is dat nu al 49 miljoen euro. In Nederland, waar de markt vergelijkbaar is met die in België, bedroegen de makelaarsvergoedingen in 2017 slechts 15 miljoen euro en in 2020 ging het om 14 miljoen euro. Onze profclubs betalen met andere woorden twee keer zoveel als de 34 professionele clubs in Nederland. Het systeem is duidelijk ontspoord en dat heeft te maken met wat we ‘de uitzondering voetbal’ kunnen noemen.

Recordaantal bedrijven, recordaantal faillissementen op komst

België sluit het jaar af met een recordaantal actieve bedrijven, maar liefst 1.522.000. Dat komt omdat er een pak minder stopzettingen en faillissementen waren. Zo noteren we vorig jaar 8.000 faillissementsvonnissen, waarvan 7.500 ondernemingen. Ontdek alle statistieken voor 2020.

De financiering van de tijdelijke werkloosheid zal 0,05% kosten

Opeenvolgende jaren kunnen onderling sterk van elkaar verschillen. Voor het jaar 2020 stelde het beheerscomité van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers (Sluitingsfonds) voor om de bijzondere bijdrage voor de financiering van tijdelijke werkloosheid van 0,10% naar 0,09% te verlagen.

Telewerk onder toezicht

Het hoort bij een pandemie: de eerste flitscontrole van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) zal gericht zijn op het in de tertiaire sector verplichte telewerk. De grootscheepse actie komt bovenop de gewone steekproefsgewijze controles.

Verenigingswerk kan alleen nog in de sport

Dat is de noodoplossing die de huidige regering heeft bedacht om van het door de vorige regering nagelaten kluwen af te raken. In april vernietigde de Raad van State immers de wet van 2 juli 2018 betreffende het verenigingswerk, waarbij de raad wel de uitwerking behield van de geschrapte bepalingen voor prestaties geleverd tot en met 31 december.

Wat is een vrij beroep?

In de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen worden vrije beroepen gelijkgesteld met ondernemingen zonder handels- of industriële finaliteit. Wat is echter een vrij beroep?

Bankswitch uw spaarrekening

Niet tevreden over uw spaarrekening? Bankswitch ze dan. Banken bieden particulieren die hun lopende rekeningen en betalingen naar een andere banken willen overdragen, al een tijd de mogelijkheid om die overschakeling uit te voeren via Bankswitching. De gratis dienst voorkomt onderbrekingen in de betalingsopdrachten en zorgt er vooral voor dat de klant niet zelf zijn nieuwe rekeningnummer aan de begunstigden moet meedelen.

Kadastraal inkomen ook in het buitenland

Voor in België gelegen goederen wordt de belastbare grondslag berekend op basis van het kadastrale inkomen. Voor die in het buitenland wordt de huurwaarde in aanmerking genomen. Dat is overduidelijk discriminatie. Uiteindelijk bemoeide Europa zich ermee, dat ons land veroordeelde tot een voor een staat redelijke dwangsom van 7.500 euro per dag zolang het zijn wetgeving niet in overeenstemming brengt met het Europees recht.

Diverse cheques langer geldig

Lockdowns en vervaldata gaan moeilijk samen. De Nationale Arbeidsraad (NAR) is zich daarvan bewust. De maaltijdcheques, de ecocheques, de geschenkcheques en de sport/cultuurcheques worden immers hoofdzakelijk in de horeca en voor evenementen, sport en cultuur gebruikt.

Loongrenzen: nieuwe bedragen

Zoals elk jaar worden de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aangepast aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden. In het Staatsblad van 9 december (p. 86.793) wordt niet van die regel afgeweken.

VAPZ: maximale aftrekbare bijdrage

Hoe hoog is de maximale aftrekbare bijdrage voor het jaar 2020 in het kader van het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)? Het bedraagt 8,17% van het inkomen waarop de voorlopige sociale bijdragen worden berekend, met een absoluut maximum van 3.291,30 euro voor pensioenovereenkomsten waar geen solidariteitsstelsel aan verbonden is.

Een nieuw rekeningnummer voor uw belastingen

Opgelet wanneer u uw aanslagbiljet in de vennootschapsbelasting (aanslagjaar 2020), de rechtspersonenbelasting of de belasting niet-inwoners vennootschappen ontvangt. Het nummer van de rekening waarop u moet betalen, is immers gewijzigd. Voortaan moet u storten op het nieuwe rekeningnummer BE42 6792 0000 0054 (BIC PCHQBEBB).

Zijn sigaren gezonder?

“Overeenkomstig het regeerakkoord en in het kader van een omvattend en krachtig anti-tabaksbeleid waarbij wordt gestreefd naar een rookvrije generatie worden de accijnstarieven op tabaksfabricaten andere dan sigaren verhoogd”, zo lezen we in de motivering van de recentste door de regering goedgekeurde programmawet. Hoe kan een “krachtig anti-tabaksbeleid” omvattend zijn als sigaren er niet in zijn opgenomen?

Geen levenslang benoemde gerechtsdeurwaarders meer

Hoe kan verantwoord worden dat een gerechtsdeurwaarder van 86 jaar het zo veeleisende ambt nog volwaardig kan invullen? Dat is irreëel en werkt misbruiken in de hand, aldus de Open Vld, die er op wijst dat bepaalde oudere gerechtsdeurwaarders hun ambt verkopen of verhuren aan grote kantoren. Die gerechtsdeurwaarders zijn in de meeste gevallen niet meer actief, maar ontvangen wel nog een maandelijkse vergoeding voor het verlenen van hun handtekening.

Gratis digitale kluis

Paspoorten, diploma’s, documenten in verband met vastgoed, een kredietakte, een verzekeringscontract enzovoort kunnen vanaf 1 januari 2021 in een gratis digitale kluis worden bewaard. De notarissen starten met Izimi, dat het bovendien voor elke burger mogelijk maakt om automatisch alle notariële akten die hij sinds 2014 ondertekende, in te zien. Hij behoudt uiteraard de volledige controle over zijn persoonlijke gegevens.

Opleidingen voor minder goed opgeleiden

Om ervoor te zorgen dat de stimulans een reële impact heeft, legde de regering een minimumperiode van tien dagen vast. Ze voegde aan het WIB 92 een nieuw artikel 275 toe, dat als volgt luidt: “Indien de werknemer gedurende een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen minstens 10 dagen opleiding volgt, dan moet de werkgever een bedrag gelijk aan 11,75 pct. van de bezoldiging van de betrokken werknemer niet doorstorten in de schatkist.”

Afbraak en heropbouw op hetzelfde perceel

Niet iedereen is tevreden met de reeds lang gevraagde uitbreiding naar het volledige Belgische grondgebied van het verlaagde btw-tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw van woningen, dat momenteel in slechts 32 stedelijke zones geldt. De maatregel geldt slechts tijdelijk, in de jaren 2021 en 2022. Bovendien moet er aan vijf voorwaarden tegelijk worden voldaan.

Vaderschapsuitkering: van 10 naar 20 dagen

Sinds 1 mei 2019 hebben zelfstandigen die vader of co-ouder worden recht op een vaderschaps- en geboorteuitkering van tien dagen. De zelfstandige ontvangt dan 81,63 euro per dag, op voorwaarde dat hij die dagen opneemt binnen de vier maanden die volgen op de geboorte van zijn kind.

Het recht om vergeten te worden en gewaarborgd inkomen

Het door de wet van 4 april 2019 ingevoerde recht om vergeten te worden zorgt ervoor dat verzekeringsmaatschappijen na een bepaalde periode geen bijpremie mogen vragen of een verzekering weigeren aan personen die genezen werden verklaard na een ernstige ziekte, bijvoorbeeld kanker. Na afloop van een termijn van tien jaar te rekenen vanaf de einddatum van een succesvolle behandeling mag de verzekeringsmaatschappij daar geen rekening meer mee houden bij haar risicobeoordeling.

Zelfstandigen: de correctiecoëfficiënt wordt op 1 gebracht

Tot 1984 gold in het pensioenstelsel voor zelfstandigen een forfaitaire pensioenberekening. Daarna werd er, naar analogie met de andere pensioenstelsels, een proportionele berekeningswijze ingevoerd waarbij als uitgangspunt gold dat in de regelingen voor werknemers en zelfstandigen tegenover eenzelfde pensioen eenzelfde bijdrage-inspanning moest staan. Met andere woorden, 1 frank betaald in het zelfstandigenstelsel moest, rekening houdend met de bijdragevoeten, hetzelfde pensioen opleveren als 1 frank betaald in het werknemersstelsel.

Kmo: verover Europa

Er is covid en er is het leven na covid. Om de kmo’s te helpen om ook dan nog mee te kunnen, organiseren de Europese Commissie en Enterprise Europe Network op 25 november een digitaal evenement waarin de verschillende EU-programma’s voor kmo’s in België worden voorgesteld. Het biedt bovendien een unieke kans tot overleg met de vertegenwoordigers van de Europese Commissie, nationale deskundigen en handelspartners.

Federale steun voor de handelshuurlening

Huurders die door liquiditeitsproblemen moeilijkheden hebben om hun handelshuur te betalen, kunnen in Vlaanderen een handelshuurlening aanvragen. In dat geval schiet de Vlaamse overheid maximaal twee maanden huur voor, op voorwaarde dat de verhuurder één of twee maanden huur kwijtscheldt.

In de Marge van Top 5.000 - Laatste balans vóór covid

Nooit eerder was de tewerkstellingsgraad in ons land zo hoog. En toen dook uit het niets een virus op dat alle indicatoren overhoop gooide … Deze Top 5.000 heeft te lijden onder de nevenschade van COVID-19 en is uitzonderlijk, met ongeveer 250 minder ondernemingen in het klassement dan de vorige jaren.

Top 5.000 - Holdings - 8 nieuwkomers in Top 10

Dit klassement, dat op de financiële opbrengsten is gebaseerd, wordt elk jaar grondig door elkaar geschud. De 100 eerste holdings hebben in 2019 een nettowinst van 16,9 miljard gerealiseerd.

Top 5.000 - Verzekeringen - Premies stijgen sterk

Verscheidene verzekeraars anticipeerden op de brexit en verhuisden naar ons land. Ze innen er hoge premies voor activiteiten die vooral op het buitenland zijn gericht. Globaal realiseerden onze verzekeringsmaatschappijen een nettowinst van 2,8 miljard, een daling met 500 miljoen.

Arbeidsmarkt na corona - Oude bedreigingen, nieuwe kansen

Pre- en post-corona: 2020 zal sowieso de geschiedenis ingaan als het jaar waarin een periode van jarenlange, constante economische groei abrupt eindigde. Op korte termijn zal de pandemie ongetwijfeld tot een forse opstoot van de werkloosheid in ons land leiden. Op wat langere termijn biedt deze crisis heel wat sectoren evenwel ook kansen om versneld werk te maken van een transitie die er sowieso al zat aan te komen.

Top 5.000 - Banken - Altijd bereid om te lenen

Wat te veel zelfs, in die mate dat de Nationale Bank macroprudentiële maatregelen moest nemen. Globaal haalden de banken uit ons klassement in 2019 een bedrag van 5,6 miljard euro op, tegenover 6,3 miljard in het voorgaande boekjaar.

Een verbod op Black Friday en andere Cyber Mondays

De in 2013 uit de Verenigde Staten overgewaaide Black Friday is een reclamecampagne die aanzet tot consumeren en met onder andere Cyber Monday en Prime day al snel navolging kreeg. En met succes. Volgens Comeos zegt één Belg op de twee bij die gelegenheid te willen gaan shoppen en volgens Worldline leidt elke Black Friday tot een onmiskenbare toename van de elektronische transacties in vergelijking met een gewone vrijdag.

Een voorsmaakje van een belastinghervorming

Ons belastingsysteem wordt gekenmerkt door enerzijds een groot aantal uitzonderingen, vrijstellingen en verschillen in behandeling binnen uiteenlopende fiscale domeinen en anderzijds hoge belastingtarieven. Dat verstoort het economische en sociale evenwicht en heeft soms ongewenste gevolgen voor het milieu. In dat kader verklaart de minister van Financiën in zijn algemene beleidsnota dat hij een diepgaandere belastinghervorming zal voorbereiden.

Levenslang leren

Onze economie wordt gekenmerkt door een hoge productiviteit en de gedegen kennis van de Belgische werknemers. Het is zelfs, zo stelt de minister van Financiën, onze unique selling position die de regering wil bestendigen door de werkgevers via een vermindering op de bedrijfsvoorheffing aan te sporen om hun werknemers meer opleidingen aan te bieden.

Fiscale uitgaven bevroren

Alle belastingplichtigen weten dat programmawetten gewoonlijk gelijkstaan met nieuwe belastinginkomsten. De programmawet die momenteel in voorbereiding is, wijkt daar niet van af. Uitgaand van het principe dat kleine beekjes uiteindelijk grote rivieren worden, is er voor de inkomstenjaren 2020 tot 2023 een bevriezing van een aantal fiscale uitgaven in opgenomen.

Mede-eigenaars zullen vanop afstand kunnen stemmen

Had hij er onvoldoende tijd voor toen hij minister was? Het is in elk geval een feit dat Koen Geens net een wetsvoorstel indiende dat mede-eigenaars uitdrukkelijk de mogelijkheid biedt op afstand deel te nemen aan de algemene vergaderingen.

Weg met de ontvangstbewijzen

Doordat in de wet van 15 april 2018 is opgenomen dat iedereen die een economische activiteit uitoefent, een ondernemer is, verdween het verschil tussen handelaars en vrije beroepen. Voortaan moeten zij allemaal een economische boekhouding voeren. De wetgever voerde de hervorming echter niet helemaal door.

Uw mening over de btw en e-commerce

Nieuwe minister, nieuwe aanpak. Hoewel hij daar helemaal niet toe verplicht is, wil de nieuwe minister van Financiën het publiek raadplegen over de wetgeving die een impact zal hebben op de ondernemingen en de burgers. Het gaat om een experiment dat na evaluatie in principe voor herhaling vatbaar is.

Overmacht en gespreide belasting van meerwaarden

Worden zij in de covidcrisis vergeten? Tot nu toe werd er in elk geval geen regeling voor de meerwaarden uitgewerkt. De meerwaarden op de overdracht van vaste activa wordt belast, maar die belasting mag worden gespreid in de tijd wanneer het bedrag van de vaste activa opnieuw wordt geïnvesteerd.

Ontslag indienen en recht hebben op een uitkering

Er zijn steeds minder werknemers die “met het bedrijf getrouwd zijn”. De jongere generaties, zo stelt het cdH, willen hun loopbaan zelf in handen nemen en aarzelen niet om hun job in vraag te stellen. Ze gaan sneller op zoek naar een andere baan waarin ze kunnen openbloeien. Aangezien een gelukkige werknemer productiever is, komt dat iedereen ten goede. Ons sociaal recht volgde die evolutie echter niet en straft nog steeds de werknemer die zelf zijn job opgeeft.

300 euro om uit te geven

Met de consumptiecheque die ze in juli invoerde, streefde de regering een dubbel doel na: de economische situatie van de werknemers verbeteren en de werkgelegenheid ondersteunen in de horeca, de culturele sector, de sport en de detailhandel. De cheques, die de werkgever als beroepskosten kan aftrekken, moeten ten laatste op 31 december van dit jaar worden toegekend en blijven geldig tot 7 juni 2021.

Faillissement of vereffening?

Tal van faillissementen betreffen rechtspersonen in onbeheer, die niet meer over activa beschikken, geen personeel (meer) tewerkstellen, om wie niemand zich nog bekommert en die dus, aldus de vorige minister van Justitie, best kunnen verdwijnen om te voorkomen dat zij voor ongewenste doeleinden worden gebruikt.

200 euro voor de gemiddelde en de lage lonen

Aangezien een belastingvermindering niet onmiddellijk effect heeft, stelde de PS in mei al voor om de binnenlandse vraag te stimuleren door personen met minder dan 2.000 euro netto per maand aan beroepsinkomsten of vervangingsinkomen tien zogenoemde ‘koopkrachtcheques’ voor een totaalbedrag van 200 euro te geven. Dat is een genereuze, maar dure maatregel.

De nulbijdrage wordt bestendigd

De in het kader van de taxshift in het leven geroepen nulbijdrage biedt elke nieuwe werkgever die een eerste personeelslid aanwerft, de mogelijkheid om voor onbepaalde duur volledig te worden vrijgesteld van de verschuldigde basiswerkgeversbijdragen. De maatregel, die in 2016 is ingevoerd, leidde tot de creatie van meer dan 40.000 jobs en komt vooral de handel (20%), de bouwsector (15%), de horeca (13%) en de vrije beroepen (12%) ten goede.

Tijdskrediet voor zwangere vrouwen

Er bestaan momenteel zes vormen van tijdskrediet met motief. Ze worden opgesplitst in twee categorieën: tijdskrediet om te zorgen voor een derde en tijdskrediet om een opleiding te volgen. Omdat er voor zwangere vrouwen geen manier bestaat om hun werktijd te verminderen, wil het cdH een derde categorie tijdskrediet in het leven roepen voor werkende zwangere vrouwen voor wie voltijds blijven werken te zwaar is.

Uitkering voor zelfstandigen vanaf dag één

In theorie heeft een zelfstandige die meer dan zeven dagen arbeidsongeschikt is, recht op een vergoeding voor de volledige periode. De vergoeding is verschuldigd vanaf de achtste dag en dat met terugwerkende kracht, dus voor de volledige periode van arbeidsongeschiktheid, vanaf de eerste dag.

VENB: termijn verlengd tot 16 november

In een reactie op de door de huidige pandemie veroorzaakte moeilijkheden, besliste minister van Financiën Vincent Van Peteghem om tot en met 16 november 2020 uitstel te geven voor de aangifte in de personenbelasting via Tax-on-web Mandataris en voor de aangiften in de vennootschapsbelasting en in de belasting niet-inwoners-vennootschappen.

Neen aan de verplichting om een elektronische betalingswijze aan te bieden

Niemand wordt graag ergens toe gedwongen, zelfs niet als het voor de goede zaak is. Het spreekt voor zich dat elektronische betalingen moeten worden aangemoedigd, maar alle handelaars verplichten om minstens één elektronische betalingswijze aan te bieden, zoals de CD&V deed in een wetsvoorstel dat ze vorig jaar in oktober indiende, gaat te ver voor de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kmo (HRZKMO), die zich er in een krachtig advies tegen verzet.

Een covid-dashboard

De impact van de covid-19-pandemie wordt elke dag wat groter en de vragen stapelen zich op. Op die vragen antwoordde de Nationale Bank al in overleg met de Economic Risk Managment Group (ERMG) in de vorm van een boordtabel waarin de belangrijkste economische indicatoren waren opgenomen.

Verlenging van het overbruggingsrecht tot het einde van het jaar

Het overbruggingsrecht vormde voor honderdduizenden zelfstandigen een meer dan welkome reddingsboei. De maatregel is echter beperkt in de tijd. Omdat de crisis voortduurt, vreest het cdH voor een bloedbad. Daarom vraagt ze de verlenging van het covid-19-overbruggingsrecht tot 31 maart 2021 met de mogelijkheid tot verlenging, indien nodig, tot 30 juni 2021.

Nieuwe modellen voor verenigingen

De Nationale Bank stelt drie nieuwe modellen jaarrekeningen ter beschikking - een volledig, een verkort en een micromodel - voor verenigingen en stichtingen die zijn opgericht vanaf 1 mei 2019 of die voor de opt-in kozen en voor de jaarrekeningen die op 1 januari 2020 of na die datum worden afgesloten.

De Kaasroute sluiten? Dat is niet eenvoudig

“We sluiten de kaasroute door te eisen dat buitenlandse notariële akten door Belgische staatsburgers in België worden geregistreerd”, zo vermelden de oprichters van de huidige Vivaldicoalitie trots in hun nota, voor ze nuanceren: “rekening houdend met het advies van de Raad van State”. En daar dreigt het ingewikkeld te worden.

De federale overheid moet sneller betalen

Sinds 2017, zo stelt de CD&V, “betaalt de federale overheid steeds minder facturen correct”. In het tweede trimester van 2018 werd slechts 65% van de facturen door de federale overheid tijdig betaald, 15% van de facturen werd tussen de 61 en 90 dagen na vervaldatum betaald en 13% werd pas na 90 dagen betaald.

Weg met de hervattingstoelage?

Verdwijnt ze even snel als ze is verschenen? Zonder een stevige aanpassing is dat waarschijnlijk het geval. Om zelfstandigen die door de covid-19-crisis met economische en financiële problemen kampen, de kans te geven om er weer bovenop te komen, stelden de groenen in juni voor een hervattingstoelage in te voeren. Die zou zowel degressief als tijdelijk zijn.

Elektronische sociale documenten? Onmogelijk

Al is het al sinds 2007 mogelijk om bepaalde sociale documenten elektronisch te verzenden, toch blijft de papieren versie de norm. Gezien de grote voordelen van de digitalisering zou de N-VA graag zien dat het elektronisch verzenden de norm wordt. Maar komt dat niet enigszins neer op het paard achter de wagen spannen?

Een vrijwilliger voor elke mede-eigendom

Het is helaas een vaak voorkomend fenomeen: in appartementsgebouwen is de syndicus niet altijd voldoende beschikbaar om kleine praktische problemen snel op te lossen. Daarom is het in heel wat mede-eigendommen een van de bewoners die zich vrijwillig met kleine dagelijkse problemen zoals een geblokkeerde garagepoort of een defecte lift bezighoudt.

Het UBO-register zal jaarlijks moeten worden bevestigd

Op basis van de antiwitwaswet van 18 september 2017 zijn alle vennootschappen, vzw’s en stichtingen verplicht om in het UBO-register informatie op te nemen over hun uiteindelijke begunstigden. Die verplichting is eveneens opgenomen in het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register is bepaald dat de bevestiging van de informatie in het registers minstens één keer per jaar moet gebeuren om ze up-to-date te houden.

Nieuw energielabel

A+++, A+, B, C … de classificatie die voor de consument de energie-efficiëntie moet weergeven van het elektrische apparaat dat hij wil aanschaffen, is niet altijd even duidelijk. Daarom komen er vanaf maart volgend jaar nieuwe labels met zeven prestatieklassen, van A tot G.

Geen koolstofbalans voor 2022

De groenen waren duidelijk gehaast toen ze in oktober 2019 vroegen om op 1 januari 2020 hun wetsvoorstel van kracht te laten worden om alle beursgenoteerde ondernemingen en financieringsmaatschappijen met meer dan 500 werknemers te verplichten om in hun jaarverslagen een koolstofbalans op te nemen.

Is de wederopbouwreserve in gevaar?

In juli keurde de commissie voor de Financiën met negen stemmen tegen zes de invoering goed van een wederopbouwreserve, om de ondernemingen die het moeilijk hebben door de huidige pandemie, te helpen hun eigen vermogen weer op te bouwen. Zo kon een zogenoemde wederopbouwreserve worden gecreëerd ten koste van de winsten van de jaren 2021 tot 2023 ter hoogte van de in 2020 geleden schade en met een maximum van 20 miljoen euro.

Maximum verdubbeld voor vrijwilligers

De Covidcrisis bracht heel wat goede wil mee, maar ze duurt langer dan verwacht, waardoor veel vrijwilligers het risico lopen fiscaal te worden gestraft. Vrijwilligerswerk is immers een gratis daad waarvoor nooit wordt betaald. Om ervoor te zorgen dat iedereen vrijwilligerswerk kan verrichten, heeft de wetgever echter de mogelijkheid tot een terugbetaling van de kosten ingevoerd, ofwel op basis van bewijsstukken, ofwel via een forfaitair bedrag. En daar zit de moeilijkheid.

Kwaadaardige telefoonoproepen blokkeren

Een telecomoperator die een oproep niet beantwoordt, komt helaas vaak voor. Daarom stelt de CD&V voor om de wachttijd tot 2,5 minuten te beperken. Als die niet wordt nageleefd, moet de abonnee de mogelijkheid krijgen om zijn gegevens achter te laten, zodat zijn operator ten laatste de volgende werkdag gratis opnieuw met hem contact kan opnemen.

Phishing en pensioenen

Gepensioneerden lijken een geliefkoosd doelwit bij phishing via de telefoon. De Federale Pensioendienst waarschuwt op zijn website dan ook voor drie technieken die momenteel vaak worden gebruikt. Bij de eerste vragen de oplichters het rekeningnummer waarop een vermeende Covidpremie mag worden gestort.

Prospectie - Eerste stap in verkoopproces

Prospectie, of beter gezegd, het vinden van (potentiële) klanten, is een stap in het salesproces dat iedere ondernemer, zaakvoerder, sales manager of verkoper wel zal kennen. Maar hoe begin je aan het maken van zo’n prospectielijst? Wat is er belangrijk? Zijn er voorwaarden waaraan de prospecten in je lijst moeten voldoen?

Mysterycalls worden beter

Nadat ze veel stof deden opwaaien, waren de door de wet van 15 januari 2018 toegelaten mysterycalls voor het opsporen van discriminatie op de arbeidsmarkt een slag in de lucht omdat ze, aldus de sp.a en de CD&V, door de wetgever te strikt omkaderd werden. De sociale inspecteurs kunnen de techniek immers maar inzetten nadat er een klacht werd ingediend of wanneer er objectieve aanwijzingen zijn op basis van datamining of datamatching.

Help de ISO 9001-norm herzien

Meer dan een miljoen ondernemingen en organisaties wereldwijd gebruiken de ISO 9001-norm, waarbij in één document alle expertise en knowhow van de voorbije decennia op het gebied van kwaliteitsmanagement zijn opgenomen. Op basis van vier woorden: Plan, Do, Check, Act (PCDA) maakt ISO 9001 het mogelijk om de kosten te verminderen, de flexibiliteit te verbeteren en tegelijkertijd de tevredenheid bij de klanten en de omzet te verhogen.

Wachtdienst voor ernstige ongevallen

Op 1 oktober 2020 wordt een actieve wachtdienst binnen de Afdeling van het Regionaal Toezicht van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk operationeel. De bedoeling van de wachtdienst is de onmiddellijke telefonische aangifte mogelijk te maken aan de met het toezicht belaste ambtenaar van zeer ernstige arbeidsongevallen, die zich voordoen buiten de kantooruren op werkdagen, zaterdagen, zon- en feestdagen, brugdagen en gedurende de periode van collectieve sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

Belastingvermindering voor geannuleerde kinderoppas

Door Covid-19 werden sinds 14 maart heel wat activiteiten voor jongeren geannuleerd, bijvoorbeeld tijdens de paasvakantie. Om grote financiële problemen bij de organisatoren te voorkomen, riep de regering de ouders op om zich solidair op te stellen als dat financieel mogelijk is. Die solidariteit wordt fiscaal ondersteund. Elke persoon die geen terugbetaling van zijn inschrijvingskosten vraagt, zal toch recht hebben op een belastingvermindering van 45% van de werkelijk gedane uitgaven, beperkt tot 11,20 euro per dag per kind.

Overheidsopdrachten: komen er forfaitaire schadevergoedingen?

Bracht Covid-19 een lacune aan het licht in de reglementering voor overheidsopdrachten? In artikel 38/9 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten is immers een mogelijkheid opgenomen tot herziening van de opdracht door omstandigheden die de opdrachtnemer niet kon voorzien wanneer het contractuele evenwicht in het nadeel van de opdrachtnemer is verstoord.

Geen FAVV-bijdrage voor de horeca

De Europese Commissie stelde begin augustus al dat de afschaffing van de jaarlijkse bijdrage die de horecasector stort aan het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) noodzakelijk, gepast en in verhouding zou zijn. Daarom wordt er binnenkort in de Kamer een tekst met het oog op die afschaffing ingediend.

Flitscontroles Covid-19

Wie van de door de huidige pandemie veroorzaakte ontregeling gebruik wilde maken om het niet te nauw te nemen met de sociale wetgeving, is eraan voor de moeite. De SIOD (Sociale inlichtingen- en opsporingsdienst) waakt en startte op 31 augustus zelfs een controlecampagne, die de hele maand september zal lopen, in de sectoren bouw, schoonmaak, vlees, carwash en land- en tuinbouw.

Verlof voor mantelzorg

Sinds 1 september 2020 kan elke werknemer die is erkend als mantelzorger aan zijn werkgever dit nieuwe thematische verlof vragen, dat door de wet van 17 mei 2019 in het leven werd geroepen. Die wet moest een jaar geleden eigenlijk al van kracht worden, maar aangezien de wetgever geen tijd meer had om de uitvoeringsbesluiten op te stellen, werd dat uitgesteld.

Eén leidende instantie a.u.b.

De in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk verenigde sociale partners hebben er genoeg van. Ze hebben genoeg van de manier waarop de verschillende bestuursniveaus zonder enig overleg proberen te voorkomen dat het virus op het werk wordt doorgegeven, met als voorspelbaar resultaat een immense verwarring.

Tijdelijke werkloosheid verlengd tot 31 december

Op het hoogtepunt van de crisis waren er in ons land 1,2 miljoen tijdelijke werklozen. Dat aantal is ondertussen gedaald tot 400.000, maar zal waarschijnlijk niet meer dalen zolang de activiteit van bepaalde sectoren door een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad beperkt blijft.

Giften brengen meer op

Tot de slachtoffers van de coronacrisis behoren zonder enige twijfel de ngo’s en de organisaties zonder winstoogmerk die, nu er geen grote bijeenkomsten mogen plaatsvinden, hun inkomsten zien opdrogen. Om daar wat aan te doen, heeft de regering via de wet van 15 juli 2020 de belastingvermindering voor dit jaar gedane giften tijdelijk van 45% naar 60% verhoogd.

Huurovereenkomst niet langer koppelen aan afnameverplichting

De door de huidige crisis hard getroffen horecasector telt meer dan 40.000 zelfstandige ondernemers, waarvan het merendeel geen eigenaar is van het gebouw waar ze hun zaak uitbaten. Velen van hen huren het pand en in de huurcontracten is naast een opsomming van de rechten en plichten die met de huur van het gebouw gepaard gaan, ook steeds een afnameverplichting opgenomen waarmee de caféhouder zich ertoe verbindt om bepaalde dranken, producten of diensten af te nemen van de brouwerij waarvan hij het pand huurt.

Hervattingstoelage voor zelfstandigen opnieuw afgewezen

De opveringstoelage die destijds werd uitgedacht door de groenen en in 2013 en 2014 werd afgewezen, duikt in het kader van de huidige pandemie opnieuw op. Ze heet nu ‘hervattingstoelage’ en moet zelfstandigen die met economische of financiële problemen worden geconfronteerd, de mogelijkheid bieden om zich te reorganiseren en opnieuw te starten om een faillissement te vermijden.

Gedwongen quarantaine, minder loon

Terugkeren uit vakantie en in quarantaine moeten met minstens 30% loonverlies, er zijn prettiger manieren om thuis te komen! Hoe ontsnap je daaraan terwijl in heel Europa het aantal rode zones toeneemt? In juni aanvaardde het parlement de hoogdringende behandeling van een wetsvoorstel tot behoud van het inkomen voor de werknemers die niet kunnen werken omdat ze in quarantaine moeten.

Pretracing voor buitenlandse arbeidskrachten

Bij de terugkeer uit vakantie moeten werkgevers die voor werkzaamheden in België in de sectoren bouw, schoonmaak, landbouw, tuinbouw of de vleessector een beroep doen op een werknemer of een zelfstandige die verblijft of gedomicilieerd is in het buitenland, extra waakzaam zijn.

Zeven op de tien gezinnen hebben een spaarbuffer van meer dan drie maanden

De consumenten zien het niet meer zitten, stelt de Nationale Bank en “ze zijn pessimistischer geworden dan ooit tevoren over de ontwikkeling van de werkloosheid in de loop van de komende twaalf maanden”.

Goede trouw komt nergens voor in de wetgeving over de RSZ

Dat kan veel kosten. In 2013 laat J.C., zelfstandige, renovatiewerken van haar beroepslokalen uitvoeren door een vennootschap die in maart 2014 failliet wordt verklaard en die sinds eind mei 2012 sociale schulden heeft. Aangezien J.C. een beroep deed op een ondernemer die op het ogenblik waarop de overeenkomst werd gesloten en bij de betaling van de facturen sociale schulden had, pakt de RSZ haar hard aan.

Vzw’s moeten een jaarverslag opstellen

Voor de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) waren de bestuursorganen van vzw’s, ivzw’s en stichtingen niet verplicht een jaarverslag op te stellen. Sinds de inwerkingtreding van de WVV moeten ze dat wel, als ze op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar minstens twee van de volgende criteria overschrijden: een jaargemiddelde van 50 werknemers, een jaaromzet van 9 miljoen euro en een balanstotaal van 4,5 miljoen euro.

Gedetacheerde werknemers beter beschermd

De wet betreffende de detachering van werknemers, die sinds 30 juli van kracht is, heeft geen terugwerkende kracht, zodat hij niet kan worden toegepast op prestaties die voor die datum zijn geleverd. Om de duur van detachering te berekenen, wordt er wel rekening gehouden met de periode voor 30 juli 2020 waarin de werknemer gedetacheerd was.

Geen uitzonderlijke crisisbijdrage

Nog niet, althans. Kort voor het ontbonden werd, weigerde het parlement immers om een door de PS ingediend wetsvoorstel met spoed goed te keuren. De partij baseerde zich op de schattingen van professor De Grauwe, die meent dat het mogelijk is om via een belasting op grote vermogens ongeveer 10 miljard euro op te halen.

Verliest de spaarder een deel van zijn kapitaal?

Tak 21-verzekeringen kunnen als gevolg van de eraan verbonden kosten en de huidige lage rentevoeten op de vervaldag een negatief rendement hebben. Die waarschuwing van de FSMA is voor heel wat spaarders ongetwijfeld een koude douche.

Daar is de consumptiecheque

De consumptiecheque werd op de valreep door de N-VA gered. De parlementsleden, die ongetwijfeld onder tijdsdruk stonden, waren vergeten dat de Ministerraad besliste dat hij ook kon worden gebruikt bij kleinhandelaars die door de coronacrisis moesten sluiten. Daarom beperkten ze het gebruik ervan aanvankelijk tot de horeca, sportverenigingen en de culturele sector.

Hoeveel kost dat?

Die vraag zouden onze parlementsleden zich wat vaker moeten stellen. Om hen daartoe aan te sporen, vraagt Open Vld’er Christian Leysen dat als een wetsvoorstel of een amendement op een wetsontwerp of -voorstel financiële gevolgen kan hebben, elk lid van de Kamer bij elke stap in de procedure het Rekenhof kan vragen om aan de Kamer een nota over te maken waarin de gevolgen van een goedkeuring in termen van uitgaven of inkomsten worden geschat.

Een deel van de btw opstrijken?

Het was een aanlokkelijk voorstel, maar het werd zo laat ingediend dat het niet meer voor de ontbinding van de Kamers kon worden besproken, waardoor het ongeldig is geworden. Om de sterk door de huidige pandemie getroffen horeca de kans te bieden weer wat financiële reserve op te bouwen, stelde het cdH voor dat de ondernemingen uit de sector minder btw aan de schatkist moesten doorstorten dan in het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wordt bepaald.

Positief hoekje

We lezen veel negatieve berichten rond ondernemen in tijden van corona. Bedrijven staan onder druk en hebben het zelfs moeilijk om hun hoofd boven water te houden. Gelukkig slagen veel ondernemingen er ook in deze context in om hun bedrijfsmodel overeind te houden, bij te sturen en zelfs te groeien. We delen graag een aantal positieve getuigenissen van onze klanten.

Fiscaal investeren in een kmo die onder de Covid-19-crisis leed

Om de kmo’s te helpen die hun omzet door Covid-19 zagen ineenstorten, biedt de regering de belastingplichtigen de mogelijkheid om tegen fiscaal interessante voorwaarden in te tekenen op een kapitaalverhoging van die ondernemingen. Ze kunnen tot 100.000 euro investeren en daarmee een belastingvermindering van 20% van het geïnvesteerde bedrag krijgen.

Uitstel voor elektronische sociale verkiezingen?

De Nationale Arbeidsraad (NAR) stelt vast dat heel wat ondernemingen die geen elektronische stemming hebben gepland op de oorspronkelijke dag X, desondanks toch een elektronische stemming willen organiseren in het kader van de gezondheidsmaatregelen in verband met de Covid-19-crisis. Daarom vraagt de raad aan de wetgever om de nodige maatregelen te nemen, zodat het mogelijk is om op dat vlak nog geldige akkoorden af te sluiten.
 

Verhoging van aftrekbaarheid van receptiekosten en giften

Om te voorkomen dat volledige sectoren ten onder gaan, zet de regering in op een tijdelijke verhoging van bepaalde belastingverminderingen. Zo zou de zwaar getroffen evenementensector kunnen worden gestimuleerd door de volledige aftrekbaarheid - tegenover 50% nu - van de receptiekosten gemaakt tussen 8 juni 2020 en 31 december 2020.

Met het internet verbonden apparaten en ziekteverzekering

De snelle toename van het aantal met het internet verbonden apparaten, waarvan er nu wereldwijd al miljarden zijn, houdt volgens de PS het risico in dat er een nieuw businessmodel op het gebied van ziekteverzekering ontstaat. Terwijl die laatste steunt op een model dat uitgaat van gedeeltelijke of gehele onderlinge waarborging van de ziekterisico’s, brengt het nieuwe businessmodel daarentegen mee dat de individuele burgers persoonlijk verantwoordelijk zijn voor hun biologisch lot.

Faillissementen – Onderweg naar alarmfase 4?

Als er iets is waarover we het allemaal eens zijn, dan wel dat het voorbije halfjaar verre van normaal was. Het regende woorden als ‘bijzonder’ en ‘uitzonderlijk’ maar ook ‘alarmerend’ en ‘dodelijk’. Op het vlak van faillissementen kunnen we de voorbije periode in drie verschillende fases indelen.

Bescherming voor mede-eigenaars als consumenten

Herstellingen aan het dak laten uitvoeren, brandstof inslaan voor de verwarmingsketel of de lift laten onderhouden: verenigingen van mede-eigenaars consumeren dagelijks goederen en diensten, stellen juridische handelingen en sluiten contracten af voor goederen en diensten van alle aard. Vaak bestaan die verenigingen voor het grootste deel uit mede-eigenaars die zelf de hoedanigheid van consument hebben.

Zeven dagen per week open?

Om de handelaars de kans te bieden een deel van het tijdens de sluiting van hun zaak geleden verlies goed te maken, stelt de Open Vld voor om de verplichte wekelijkse rustdag tot het einde van het jaar te schorsen, zodat de handelaars, als ze dat wensen, zeven dagen per week hun zaak kunnen openen.

Corona-tijdskrediet

Vanaf 1 juli wordt het mogelijk om bij werknemers uit de privésector voor een periode van één tot zes maanden corona-tijdskrediet op te nemen. Dat nieuwe tijdskrediet zal naast het gewone tijdskrediet bestaan en biedt werkgevers van een bedrijf dat erkend is als in herstructurering of in moeilijkheden de mogelijkheid om een gedeeltelijke onderbreking (halftijds of één vijfde) voor te stellen aan hun werknemers, zodat die tijdelijk hun prestaties kunnen verminderen.

Kilometervergoeding daalt

Elke werkgever kan zijn werknemers die hun eigen wagen, motorfiets of bromfiets gebruiken voor verplaatsingen in het kader van het werk, een forfaitaire kilometervergoeding toekennen. Die vergoeding wordt niet belast wanneer ze niet hoger is dan de vergoeding die het federale overheidspersoneel ontvangt en wordt jaarlijks berekend volgens een behoorlijk ingewikkelde formule waarin zowel de afgevlakte gezondheidsindex als de brandstofprijzen een rol spelen.

Hervattingstoelage voor zelfstandigen

Omdat een zelfstandige zijn activiteit moet hebben stopgezet om in aanmerking te komen voor het klassieke overbruggingsrecht, stellen de groenen voor om aan die zelfstandigen die hun activiteit niet staakten, maar die maar moeilijk weer op gang komen, een hervattingstoelage toe te kennen.

Consumenten krijgen zes maanden respijt om te betalen

Door de crisis van 2008 was het aantal collectieve schuldenregelingen beduidend gestegen. De PS wil voorkomen dat de economische crisis die door de huidige pandemie wordt veroorzaakt, hetzelfde effect heeft en stelt daarom voor om consumenten die door de Covid-19-crisis kwetsbaar zijn geworden, een betalingsplan met een maximale looptijd van zes maanden of meer toe te kennen.

Wordt de Kaasroute weer gesloten?

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) probeerde dat al in 2016, maar werd twee jaar later door de Raad van State teruggefloten. De reden daarvoor waren de roerende schenkingen via een Nederlandse notaris, de fameuze Kaasroute, waarmee zowel de schenkingsrechten als de successierechten kunnen worden vermeden en die bijzonder interessant is wanneer het een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik betreft.

Negen vragen om u niet te laten belazeren

De huidige pandemie heeft ook onverwachte gevolgen. Zo nam door de lockdown het risico aanzienlijk toe dat u wordt geconfronteerd met online investeringsfraude. Consumenten gebruiken immers vaker het internet en op de sociale media wemelt het van de bedriegers van allerlei slag.

Antiquairs onder toezicht

Antiekbeurzen en salons, zo stelt Tracfin vast, vormen een probleem, aangezien er geen controle wordt uitgevoerd op de regelmatigheid van de uitgevoerde transacties of op de gehanteerde prijzen. Sinds de gebeurtenissen in Irak en Syrië vormt de kunstmarkt immers een risicosector op het gebied van het witwassen van kapitaal en de financiering van het terrorisme.

Beperking van beslagleggingen

In de wet van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19 worden het uitvoerend beslag en het uitvoerend en bewarend beslag onder derden (loonbeslag) tijdelijk beperkt. Gezien de omstandigheden vraagt de sp.a om een verlenging met een maand van de maatregel, die dan tot 17 juli zou gelden.

Btw op zijn Italiaans

Italië lijkt dé manier te hebben gevonden om btw-fraude te bestrijden. Ondernemingen zijn er immers verplicht om hun facturen eerst in digitale vorm aan de overheid te verzenden. Die stuurt ze vervolgens door aan de bestemmeling. Zo weet de Italiaanse belastingadministratie meteen welk btw-bedrag er verschuldigd is.

Zelfstandigen: ouderschapsuitkering verlengd

De ministerraad besliste om de ouderschapsuitkering voor ouders die als zelfstandige werken voor de maanden juli en augustus te verlengen. Als ze hun activiteit voortzetten of hervatten, maar in juli en augustus die activiteit door de Covid-19-crisis moeten combineren met de zorg voor hun kind(eren) jonger dan 12 jaar of met een beperking, zullen ze in aanmerking kunnen komen voor de ouderschapsuitkering.

Minder belastingen, meer liquiditeit

Een vervroegde verliesaftrek toestaan: de maatregel is meer dan welkom en maakt het voor ondernemingen die onder het coronavirus hebben geleden mogelijk om hun liquiditeit te verbeteren. De regering wil immers bedrijven de mogelijkheid bieden om de winst die verbonden is met het belastingjaar 2020 (dus de winst van 2019) volledig of gedeeltelijk vrij te stellen door er nu al het dit jaar eventueel geleden verlies in te verrekenen.

Wederopbouwreserve voor 2021-2022 en 2023

De regering boog zich niet alleen over de liquiditeit, maar ook over de solvabiliteit van de ondernemingen en stelt in dat kader voor om een ‘wederopbouwreserve’ aan te leggen op basis van de winsten gerealiseerd in de loop van de boekjaren 2022 tot 2024. Het maximumbedrag van die wederopbouwreserve is beperkt tot het bedrijfsverlies van het boekjaar op de afsluitdatum van het boekjaar in 2020, met als maximum 20 miljoen euro.

Een btw-tarief van 6% op zeep?

We horen het elke dag: om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, moeten we in de eerste plaats regelmatig onze handen reinigen met een hydroalcoholische oplossing of simpelweg met water en zeep. Toch wordt die laatste fiscaal nog steeds niet als een levensnoodzakelijk goed beschouwd, waardoor er 21% btw op wordt geheven.

Buitenlandse spaarboekjes

Hoewel ze al meermaals werd veroordeeld, namelijk door de hoven van beroep van Antwerpen en Gent, blijft de belastingadministratie bij haar standpunt en bestudeert ze, aldus het ministerie van Financiën dat daarover een vraag kreeg “de mogelijkheid van een cassatieberoep”. In principe moeten voor buitenlandse spaarrekeningen dezelfde voorwaarden gelden als voor de Belgische.

Welke vergoeding voor thuiswerk?

Een bureauvergoeding van 126,94 euro per maand tot dekking van de kosten voor verwarming, elektriciteit, klein bureaugereedschap enzovoort, kan vrij van sociale zekerheidsbijdragen toegekend worden aan alle werknemers die van thuis uit werken. Die vergoeding, zo verduidelijkt de RSZ, kan ook worden toegekend aan werknemers die vóór de Covid-19-maatregelen niet van thuis uit werkten

Moederschapsverlof overdraagbaar

Hoewel vrouwen hoger geschoold zijn dan mannen, bekleden ze minder vaak een kaderfunctie. Een van de redenen daarvoor is zonder enige twijfel het moederschap, dat volgens verscheidene studies een belangrijke reden zou zijn voor het feit dat de beroepsloopbanen van vrouwen en mannen uiteenlopen, vooral tijdens de eerste tien jaren van het beroepsleven.

Aangepaste zomervakantie voor een vlottere heropstart?

Gaat de nakende zomervakantie geen roet in het eten gooien bij de langverwachte heropstart van de ondernemingen? De Open Vld vreest in elk geval van wel en vraagt dat de ondernemingen uitzonderlijk en in overleg met hun werknemers zouden mogen beslissen om soepeler om te springen met de vakantieperiodes voor 2020.

Algemene vergaderingen: tot 8 september

Krachtens koninklijk besluit nummer 4 werd de termijn van zes maanden, te tellen vanaf de datum van afsluiting van het boekjaar, waarbinnen de jaarrekening moet worden goedgekeurd door de algemene vergadering verlengd met tien weken, wat de uiterste datum voor die vergadering op 8 september brengt voor vennootschappen die voor hun boekjaar het kalenderjaar volgen.

Betalingsuitstel: risico op sneeuwbaleffect

Het idee lijkt eenvoudig en efficiënt. De sterkste ondernemingen gunnen bedrijven die het moeilijker hebben wat soepelere betalingstermijnen. In ruil daarvoor krijgen ze een fiscaal duwtje in de rug en kunnen ze rekenen op trouwe klanten. Zijn er ook risico's aan verbonden?

Schuldsaldoverzekering: weggegooid geld?

Als het over consumentenkrediet gaat, is een schuldsaldoverzekering een duur product dat een povere dekking biedt, aldus de PS, die komt met cijfers uit een onderzoek van de FSMA, waaruit blijkt dat de verzekeraars jaarlijks voor dat type verzekering zowat 65 miljoen euro opstrijken. Meer dan de helft van dat bedrag (53%) gaat naar kosten en commissielonen.

Geen onderzoeksrechters meer in de toekomst

De huidige pandemie overheerst weliswaar de parlementaire debatten, maar ook in andere, langlopende dossiers wordt er vooruitgang geboekt. Een daarvan is de modernisering van ons strafprocesrecht, dat nog uit de tijd van Napoleon dateert. De hervorming kwam in 2014 op gang en brengt een grote verandering teweeg door de afschaffing van de onderzoeksrechter en de verschuiving naar een uniek onderzoeksmodel dat door het openbaar ministerie wordt geleid.

Elke weigering om een rekening te openen moet worden gemotiveerd

Al jaren is het aanhouden van een bankrekening bij een in België gevestigde kredietinstelling een voorwaarde om als ondernemer zaken te kunnen doen in dit land. In de praktijk stellen de banken zich echter alsmaar terughoudender op. Krachtens de antiwitwaswet van 18 september 2017 moeten banken voldoen aan heel wat controleverplichtingen. Bij miskenning van de wet kunnen zij zware straffen krijgen.

Nog gesloten sectoren slaken hulpkreet

Covid-19 doet nog steeds de ronde en dus kunnen bepaalde activiteiten door hun aard moeilijk weer van start gaan. Via de Hoge Raad voor de Zelfstandigen vragen hun vertegenwoordigers echter aan de overheid om concrete data voor te stellen voor de sectoren die nog stilliggen, om een aantal vragen inzake investeringen, contracten en personeel weg te nemen.

Het UBO-register zal worden geraadpleegd

Om te vermijden dat bedrijven die pas in oktober of december 2020 de belasting kunnen vooraf betalen die ze voor het inkomstenjaar 2020 verschuldigd zijn, daarvoor worden gestraft, besliste de regering om de tarieven voor de vermeerdering te verlagen.

Verruiming van de wet betreffende het welzijn naar bepaalde zelfstandigen

Omdat de veiligheid en de gezondheid van de werknemers haar essentieel lijken, zou de PS graag van het huidige einde van de lockdown gebruikmaken om het toepassingsgebied van de wet betreffende het welzijn te verruimen naar zelfstandigen die zich in een “onevenwichtige arbeidsverhouding” ten opzichte van hun opdrachtgever bevinden.

De koopjes starten op 1 augustus

Om de nefaste gevolgen van de Covid-19-crisis toch enigszins te verzachten, stelde de Hoge Raad voor de zelfstandigen op 8 april al voor om snel gemakkelijk uitvoerbare maatregelen te nemen, waaronder het uitstel van de zomerkoopjes tot 1 augustus. Dat is nu gebeurd.

Lagere premies voor de BA auto?

Tijdens de lockdown heeft een groot aantal mensen zijn auto niet gebruikt. Daardoor is de schadelast voor de verzekeraars gedaald en dat leidt tot een steeds dringender oproep om de premies te verlagen. De verzekeringsmaatschappijen herinneren er echter aan dat eventuele aanpassingen van premies gebeuren op basis van gegevens over langere periodes.

Tijdelijke werkloosheid voor gepensioneerden

Het kan een paradoxale maatregel lijken. En toch... Gezien onze bescheiden wettelijke pensioenen, zorgden heel wat gepensioneerden voor een extraatje, dat nu door Covid-19 is weggevaagd. Wie ouder is dan 65 en gepensioneerd, maar wat bijverdient, heeft immers geen recht op een uitkering voor tijdelijke werkloosheid.

Elektriciteit en gas: kmo’s slecht beschermd?

Bij de omzetting van het derde energiepakket met als doel de liberalisering van de energiemarkt, zijn in onze wetten betreffende elektriciteit en gas wel maatregelen ter bescherming van kmo’s opgenomen, maar die zijn ruimschoots ontoereikend.

Corona-ouderschapsverlof

Het op 2 mei door de Ministerraad goedgekeurde ouderschapsverlof maakt het voor werknemers die gedurende minstens een maand met een arbeidsovereenkomst voor hun werkgever aan de slag zijn, om met toestemming van die laatste hun prestaties met 1/5 of halftijds te verminderen, zodat ze zich kunnen bezighouden met hun kinderen die nog geen 12 jaar oud zijn.

Rechtsbijstand aftrekbaar

Om de rechtsbijstandsverzekering toegankelijker te maken, voerde de regering een belastingvermindering in voor premies betaald vanaf 1 oktober 2019. De op 1 september 2019 lopende, individueel afgesloten rechtsbijstandsverzekeringscontracten die, desgevallend na wijziging, aan de minimale voorwaarden in de wet van 22 april 2019 beantwoorden, komen eveneens in aanmerking.

Voorlopig 15% minder starters in 2020

Omwille van de huidige onzekerheid zullen heel wat ondernemers hun plannen om een zaak te starten tijdelijk of zelfs definitief in de koelkast stoppen, uit angst dat hun droom misschien wel een nachtmerrie wordt.

Voorafbetalingen versoepeld

Omdat ze niet tevreden was over de manier waarop de belastingen van de vennootschappen werden geïnd, verzesvoudigde de regering-Michel in twee jaar tijd het geldende boetepercentage bij onvoldoende voorafbetalingen. Dat laatste bedraagt momenteel 6,75% voor ondernemingen en vormt een groot probleem voor de bedrijven die door de huidige pandemie geen liquide middelen meer hebben.

De gewestpremies zijn netto

Omdat het niet de bedoeling is enige belasting te heffen op de gewestelijke steunmaatregelen, “is besloten om elke vorm van financiële steun vanwege de gewesten vrij te stellen van inkomstenbelasting”, zo verklaart de regering in haar wetsontwerp houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de Covid-19-pandemie.

Uitkering voor zieke zelfstandigen vanaf dag één

Sinds juli 2019 ontvangen zelfstandigen die langer dan zeven dagen ziek zijn, vanaf de eerste dag een ziekte-uitkering. De ziekteperiode start echter maar vanaf de dag waarop de arts het getuigschrift arbeidsongeschiktheid heeft getekend. Het is dan ook belangrijk dat de zieke zelfstandige snel naar de dokter gaat.

Opzeggingstermijnen geschorst

In de arbeidsovereenkomstenwet is bepaald dat de looptijd van de opzeggingstermijn voor opzeggingen gegeven door de werkgever, die werden gegeven voor of tijdens een periode van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst ingevolge economische redenen, wordt opgeschort tijdens die periode van schorsing.

Eerste resultaten stresstest - Het wordt lastig voor onze kmo’s.

Ondertussen zitten we al zes weken in lockdown en worden bedrijven met een aanzienlijke vertraging of zelfs volledige stilstand van hun activiteiten geconfronteerd. Daarom onderzocht Trends Business Information de impact van de coronacrisis op onze ondernemingen. Via een stresstest wordt gemeten in welke mate en hoe lang een bedrijf weerbaar is in dergelijke context.

De algemene vergadering uitstellen?

Dat kan. Niet alle ondernemingen kunnen immers vergaderingen op afstand organiseren. Andere verkiezen te wachten tot de situatie weer normaliseert. Zelfs als er al een bijeenroeping plaatsvond voor de vergadering, blijft uitstel mogelijk, op voorwaarde dat de aandeelhouders en de leden daar op een correcte manier van op de hoogte worden gebracht.

Bezoldigingen: strijd om een ratio

Ze wordt wat overschaduwd door de huidige pandemie, maar de omzetting naar Belgisch recht van Richtlijn 2017/828 wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, steunt op vier elementen: de identificatie door de onderneming van elke aandeelhouder zodra die 0,5% van de stemrechten heeft, meer transparantie bij de institutionele beleggers inzake beheer, meer transparantie inzake transacties van en naar verbonden partijen en nieuwe verplichtingen inzake de bekendmaking van de bezoldiging van de bestuurders.

Gedaan met 6.000 euro onbelast bijverdienen

Na de Tax op Beursverrichtingen volgt er voor de regering-Michel een nieuwe tegenslag met de gedeeltelijke vernietiging van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie. Het gaat om de mogelijkheid om in verenigingsverband jaarlijks tot 6.000 euro occasioneel bij te verdienen.

Een interimdividend?

Hoewel er dit jaar wellicht niet veel ondernemingen geneigd zullen zijn om het te doen, is in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de mogelijkheid opgenomen om de winst van het lopende boekjaar uit te keren, op voorwaarde dat het nettoactief van de vennootschap niet negatief is of dat wordt door de uitkering van de winst.

COVID-19: verzekeringen behouden

In het kielzog van de banksector kondigt ook de verzekeringssector inspanningen aan. De vertegenwoordigers van de sector wijzen erop dat in sommige verzekeringsdekkingen - arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid enzovoort - reeds is opgenomen dat de premie achteraf kan worden aangepast indien er sprake is van gereduceerde activiteiten.

Uren van studenten tellen niet

Om de werkdruk in bepaalde sectoren te verlichten, besliste de regering om geen rekening te houden met de uren die studenten in het tweede kwartaal van 2020 presteren. Zelfs als zijn contingent van 475 uren per jaar reeds in het eerste kwartaal op is, is voor alle in het tweede kwartaal gepresteerde uren een solidariteitsbijdrage mogelijk in plaats van de gewone bijdragen.

Bonusplan voor het einde van maand

Bonusplannen met een referteperiode van een volledig kalenderjaar moeten voor eind april ingediend worden. Er kunnen zich twee situaties voordoen. In de eerste is er voor de betrokken groep werknemers een vakbondsafvaardiging aanwezig. In dat geval moet het bonusplan worden ingediend via het verplichte papieren model van cao.

Zko’s zijn veel kwetsbaarder

De Economic Risk Management Group, die op 19 maart op vraag van de federale regering werd opgericht en wordt voorgezeten door gouverneur van de Nationale Bank Pierre Wunsch en door arts Piet Vantemsche, ondervoorzitter van de Boerenbond, heeft de opdracht om enerzijds de schade in kaart te brengen die de huidige pandemie veroorzaakt en anderzijds de risico’s tijdig op te sporen om er zo snel mogelijk een remedie voor te vinden.

De horeca komt altijd terug

De horeca kijkt aan tegen een verlies van een zevende van de jaaromzet, of 2,3 miljard euro. “De economische schade zal enorm zijn.” En toch is de horeca een blijver, als het coronavirus is uitgewoed.Subscribe to newsletter Your advertisement in our newsletter?
Info
Impact covidcrisis op kredietverlening kmo's en zelfstandigen

De impact van de covidcrisis op de kredietverlening aan kmo’s en zelfstandigen

 

Prijzenobservatorium - Jaarverslag 2020

Prijzenobservatorium - Jaarverslag 2020
 

Zorgplicht

Zorgplicht

Rue de la Loi
Tijdelijke ondersteuningsmaatregelen Covid-19

Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de Covid-19-pandemie - BS 13 april, p. 32.911
 

Wijziging btw op afstandsverkopen en bepaalde leveringen van goederen

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de regeling betreft die van toepassing is op afstandsverkopen van goederen en op bepaalde leveringen van goederen en diensten - BS 13 april, p. 32.957

Recht op klein verlet bij toediening vaccin tegen Covid-19

Wet houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus Covid-19 - BS 9 april, p. 31.925