NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Trends Top Blog: Archief

Actuele onderwerpen uit het bedrijfsleven, samenvattingen van keynotes tijdens launches, interviews en diepere analyses. Wekelijks verzameld in onze nieuwsbrief.

Partner Content
Eindelijk rust in het weekend?

Ongewenste telefonische klantenwerving blijft helaas wijdverspreid en in de praktijk blijkt zich inschrijven op ‘Bel me niet meer’ niet altijd even doeltreffend. Omdat er klachten blijven komen, stelt Les Engagés voor om alle commerciële klantenwerving te verbieden op zaterdag, zondag en feestdagen en ze op de overige dagen alleen toe te laten tussen 10 en 13 uur ’s ochtends en 14 en 19 uur ’s middags.

Eerst de staatsbon, nu de volksspaarrekening

Eerder riep de minister van Financiën al een staatsbon met een eenmalige looptijd van een jaar in het leven om de spaarboekjes met een bedroevend laag rendement tegen te gaan. Nu stellen de Franstalige socialisten ook een Volksspaarrekening voor. Dat is eigenlijk een belgicisering van het ‘Livret A’, het beleggingstype dat het populairst is in Frankrijk omdat het rendement - momenteel 3% - periodiek aan de inflatie wordt aangepast.

Een franchisering is geen ontslag

De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO maakt zich duidelijk boos over de wil van de Franstalige groenen, voor wie “de logica achter franchising dezelfde is als die achter collectief ontslag” en verzet zich heftig tegen hun voornemen om de wet-Renault naar franchiseringen uit te breiden. Voor de Raad is een dergelijk voorstel simpelweg onaanvaardbaar.

Geldautomaten, een bedrieglijk akkoord?

Eind april kondigde de regering trots aan dat ze tot een akkoord was gekomen met de banksector over de optimalisering van het netwerk van geldautomaten. Ze beloofde dat er in 2025 minstens één geldautomaat (ATM) per gemeente zou zijn en 207 bijkomende ATM-sites tegenover 2021. Aangezien op één site echter meerdere toestellen kunnen staan, zouden er tegelijkertijd zowat 1.500 geldautomaten verdwijnen.

Herziening van de bedingen: ja, maar in beide richtingen

Over de wens van minister Dermagne om artikel 57 van de wet van 30 maart 1976 betreffende de economische herstelmaatregelen te wijzigen, bestaat lang geen eensgezindheid. Volgens hem mogen “de contracten slechts prijsherzieningsbedingen bevatten in de mate dat deze toepasselijk zijn tot een bedrag van maximum 80% van de eindprijs en voor zover ze verwijzen naar parameters die de reële kosten vertegenwoordigen; iedere parameter is alleen toepasselijk op dat gedeelte van de prijs dat beantwoordt aan de kosten die het vertegenwoordigt.”

De dosis maakt het vergif

Hoewel de cijfers scheefgetrokken zijn door de omvang van de parallelimport, is het verdict duidelijk: we drinken te veel. Daarom komt er na vijftien jaar palaveren een Actieplan 2023-2025, dat 75 maatregelen omvat, die in wetteksten moeten worden gegoten. Het betreft onder andere een volledig verbod op reclame voor alcoholische dranken via welke drager dan ook wanneer de geviseerde doelgroep bestaat uit minderjarigen, een verbod op de verkoop via automaten en diverse bewustmakingscampagnes.

Geen vervangende ondernemers meer

Er waren er eerlijk gezegd al niet erg veel. De regering dacht er in 2010 goed aan te doen om een register van vervangende aannemers aan te leggen en zo de zelfstandigen te hulp te komen die zich verplicht zagen om hun activiteit om medische of familiale redenen tijdelijk op te schorten. Zij zouden dankzij een vervanger immers hun zaak open kunnen houden of hun dienstverlening kunnen garanderen. Tien jaar later blijkt echter dat de daarmee ingevoerde regeling niet het verwachte succes opleverde.

Van X - 60 naar Y + 144

De wetgeving betreffende de komende sociale verkiezingen werd in het Staatsblad van 30 juni gepubliceerd. De verkiezingen vinden in meer dan 7.000 ondernemingen plaats en gaan door tussen 13 en 26 mei 2024 volgens een kalender waarin twee belangrijke data opvallen: de dag waarop de datum van de verkiezingen wordt meegedeeld, die symbolisch met de letter X wordt aangeduid, en die van de verkiezingen zelf, weergegeven door de letter Y.

0,02 euro per transactie

De kosten die de financiële sector handelaars en vrije beroepen aanrekent beperken door de bovengrens voor afwikkelingsvergoedingen voor binnenlandse debetkaarttransacties van 0,056 naar 0,02 euro te verlagen: dat kunnen we alleen maar toejuichen, op voorwaarde dat de winst van die begrenzing niet door een verhoging van andere kosten wordt tenietgedaan. Dat is waar de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kmo (HRZKMO) voor vreest.

De 120 relance-uren zijn terug

De regering keurde in de ministerraad van 12 mei 2023 de herinvoering goed van de zogenoemde 'relance-uren', voor de periode 1 juli 2023 tot 30 juni 2025. Omdat de omzetting ervan in wetten en reglementen op zich laat wachten, kondigt de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg aan dat hij in de praktijk de maatregel vanaf 1 juli aanvaardt. De maatregel, die in 2021-2022 al een eerste maal werd ingevoerd, biedt de mogelijkheid om per kalenderjaar 120 bijkomende vrijwillige overuren te presteren, ook wel ‘relance-uren’ genoemd.

Flexi-jobs voor de zorgsector

De in december 2015 ter ondersteuning van de horeca ingevoerde flexi-jobs werden stelselmatig uitgebreid naar andere sectoren, zoals de handel in levensmiddelen en de detailhandel. Sinds 1 januari van dit jaar zijn flexi-jobs in de zorgsector eveneens mogelijk. De mogelijkheid blijft evenwel beperkt tot ondersteunende en begeleidende taken, zodat de eigenlijke zorgtaken - het werk van verpleegkundigen of zorgkundigen bijvoorbeeld - uitgesloten blijven van het systeem.

Private veiligheid en verkeersovertredingen

In de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid is in artikel 37 opgenomen dat, indien de onderneming een rechtspersoon is, ze niet mag veroordeeld zijn geweest tot een correctionele of criminele straf. Uit de praktijk blijkt echter dat het merendeel van de correctionele of criminele veroordelingen van ondernemingen betrekking hebben op het verkeer.

Waartoe dient Ombudsfin?

Ombudsfin, dat belast is met het buiten de rechtbank oplossen van geschillen in de financiële sector, ontving in 2022 meer dan 7.000 klachten van consumenten, waarvan er bijna 1.000 gegrond waren. Voor slechts 73% daarvan werd echter een oplossing gevonden, tegenover 76% in het voorgaande jaar. Een klant op de vier moet dus vaststellen dat hij geen genoegdoening krijgt, ook al krijgt hij gelijk van Ombudsfin.

Geen 9% btw op voedingsproducten

In België is een landsgrens nooit ver weg en steeds meer landgenoten gaan dan ook regelmatig hun inkopen doen in een buurland. De plannen van de regering om de bestaande btw-tarieven van 6% en 12% te “harmoniseren” tot 9% stelt onze voedingsindustrie dan ook helemaal niet gerust. In het kader van de geplande belastinghervorming zou de btw op fruit en groenten wel tot 0% worden herleid.

Btw: uitstel voor de zomer

Met de zomervakantie zijn ook de traditionele aan de btw-plichtigen toegekende faciliteiten er weer. Zo moeten de maandaangiften voor de verrichtingen van juni en juli 2023 ten laatste op 10 augustus en 8 september zijn ingediend, in plaats van op 20 juli en 21 augustus. In dezelfde geest moet de kwartaalaangifte voor de verrichtingen van het tweede kwartaal 2023 ten laatste op 10 augustus zijn ingediend in plaats van op 20 juli.

Tol geïndexeerd

Vanaf zaterdag 1 juli zijn de nieuwe tarieven voor de kilometerheffing van toepassing in Vlaanderen, Brussel en Wallonië (Soficonetwerk). In Vlaanderen en Brussel gaat het om een aanpassing aan de index. Nadat het op 1 januari de tarieven voor de kilometerheffing in Wallonië indexeerde, past Sofico (Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures) de tarieven op 1 juli aan.

Beschermde spaarrente

Gezien de soms gigantische kloof tussen de inflatie en de rente op klassieke spaarboekjes stellen de groenen voor om een beschermde rentevoet in te voeren voor de eerste 10.000 euro spaargeld. Die rente zou gelden op één spaarboekje per persoon en overeenstemmen met de gemiddelde waarde van de OLO-rente op tien jaar van de Belgische staat in de loop van het vorige kwartaal.

Droogteschade is gedekt

Goed nieuws in deze tijden van algemene droogte: droogteschade aan een woning moet worden beschouwd als schade veroorzaakt door een aardverschuiving of een grondverzakking, die de brandverzekeraar moet dekken. Door een beroep tot nietigverklaring te verwerpen dat werd ingediend door verscheidene verzekeraars voor wie een inkrimping van de bodem geen grondverzakking vormt in de betekenis van een beweging van een belangrijke massa van de bodemlaag, maakt het Grondwettelijk Hof een einde aan de juridische onzekerheid.

Werken bij hitte

Nu we steeds vaker met hittegolven te maken krijgen, wordt het wat lastiger om te werken wanneer het warm is. Volgens de voorschriften moeten werkgevers verscheidene maatregelen nemen wanneer de temperaturen hoog oplopen. Er bestaan echter verschillende soorten temperaturen. Om koude temperaturen te meten volstaat een gewone thermometer. Voor warme temperaturen ligt het wat ingewikkelder.

Vergelijkingstool verzekeringen BA familiale

Na een vergelijkingstool zichtrekeningen, een inflatietool, een erfenissimulator en een immosimulator zet de FSMA nu een vergelijkingstool verzekeringen BA familiale online. Daarmee kunt u eenvoudig de dekkingen en de premies vergelijken van het product, dat niet verplicht is maar bijzonder nuttig kan blijken, aangezien het (een deel van) de schadevergoeding dekt die u moet betalen wanneer u in het kader van uw privéleven materiële, lichamelijke of andere schade toebrengt aan een derde.

Snellere digitalisering van vzw’s

Ons land telt afgerond 100.000 vzw’s en meer dan een miljoen actieve vrijwilligers. Tijdens de coronacrisis bleek hoe belangrijk hun rol in onze samenleving kan zijn. De verenigingen zijn echter amper aan hun digitalisering begonnen. In een in de commissie goedgekeurde resolutie vraagt het parlement dan ook aan de regering om de digitalisering via verscheidene maatregelen te versnellen, zoals het gratis elektronisch indienen van de jaarrekeningen en de mogelijkheid om ze online te raadplegen.

Uitbreiding van de wet-Renault?

Uitgaand van het principe dat “de logica achter franchising dezelfde is als die achter collectief ontslag” willen de groenen de zogenaamde procedure-Renault uitbreiden naar situaties waar sprake is van franchising. Om bovendien elke mogelijkheid van sociale spitsvondigheden uit te sluiten, vragen ze meteen ook om de in aanmerking te nemen periode voor het bepalen van het aantal werknemers waarop de ontslagen of de franchising betrekking hebben van zestig dagen tot één jaar op te trekken.

Fiscale bevordering van fair trade

Oorspronkelijk was fair trade bedoeld als een alternatief voor het traditionele commerciële systeem. Het steunde op waarden als rechtvaardigheid en solidariteit. Het werd echter slachtoffer van zijn eigen succes, waardoor er marketing in het spel kwam. Zo ontstond er een wildgroei aan labels en producten die in werkelijkheid helemaal niet zo ‘rechtvaardig’ zijn, maar wel het woord op hun verpakking dragen, waardoor de consument geen betrouwbaar houvast meer heeft.

Geen studenten om stakingen tegen te gaan

In artikel 19 van de in juli 2018 afgesloten cao 108 is opgenomen dat een uitzendbedrijf geen uitzendkrachten aan het werk mag zetten of houden bij een staking of lock-out bij een gebruiker. Omdat dat verbod gemakkelijk te omzeilen valt door jobstudenten in te zetten, vraagt de PS dat in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten wordt opgenomen dat een werkgever bij een staking of een lock-out geen studenten aan het werk mag zetten of houden.

Welzijn: ook voor huispersoneel

Op 15 mei werd een koninklijk besluit van kracht dat op dezelfde dag is verschenen in het Staatsblad en waarin specifieke maatregelen zijn opgenomen met betrekking tot het welzijn van dienstboden en huispersoneel. De risicoanalyse die de werkgever moet uitvoeren, kan gebeuren via de OIRA-tool Dienstboden (Online Interactive Risks Assessment), die kan worden geraadpleegd via uwrisicoanalyse.be. Bovendien moet de werkgever voor het aanvatten van de dienstbetrekking een document verstrekken dat een hele reeks gegevens bevat.

Ziekte is een straf

Meer moeten betalen voor een verzekering vanwege die ziekte is voor de getroffen persoon een tweede straf. Zelfs wanneer de aandoening geen specifieke invloed heeft op de levensverwachting, zoals bij diabetes of een te hoge cholesterol, ondervinden de patiënten moeilijkheden om een lening te verkrijgen, zo stelt de PS.

VME’s als ondernemingen beschouwen

De vele verenigingen van mede-eigenaars (VME’s) in ons land bevinden zich in een juridisch vacuüm. In de huidige stand van het recht zijn zij noch consumenten, noch ondernemingen in de zin van boek VI van het Wetboek van economisch recht (WER), wat een aantal praktische problemen oplevert.

Belastinghervorming: niet voor de zomer

In een advies op zijn website laat de Hoge Raad van Financiën weten dat de afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit momenteel werkt aan een tweede rapport over een brede belastinghervorming en dat het rapport betreffende de huidige werkzaamheden niet voor de zomer van 2023 wordt verwacht.

Wat is een artificiële constructie?

Dat is geen onbelangrijke vraag, aangezien Belgische ondernemingen sinds 1 januari 2010 aangifte moeten doen van hun betalingen met een totale waarde van meer dan 100.000 euro richting belastingparadijzen. Die bedragen zijn echter aftrekbaar als beroepskosten als aan twee voorwaarden tegelijkertijd is voldaan: de betalingen zijn uitgevoerd om werkelijke en oprechte redenen; en de bestemmeling is geen artificiële constructie.

E-commerce: twee leveropties aanbieden

De snelle groei van de e-commerce stelt het probleem van de vergroening van de laatste leveringskilometer scherp. Moet in dat kader in het Wetboek van economisch recht een verplichting worden opgenomen voor ondernemingen om minstens twee leveropties aan te bieden, waarvan minstens één als duurzaam mag worden beschouwd? De regering is dat alleszins van plan.

Voorheffing: geen vrijstelling meer zonder inschrijving

Om in aanmerking te kunnen komen voor de vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, moeten onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma’s aangemeld worden bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid. Die aanmelding vormt een wezenlijke voorwaarde die vervuld moet zijn op het ogenblik dat de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling wordt toegepast.

Flitscontroles in de horeca

In het kader van de uitvoering van het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2023-2024 wordt een nationale flitscontrole in de horeca gepland voor de maand juni. Zoals steeds zijn de vooraf aangekondigde controles vooral informatief en preventief bedoeld.

Verlies van het recht van sturen, maar wanneer?

Vorig jaar spraken de Belgische rechtbanken meer dan 105.000 keer een verval van recht van sturen uit. Voor de veroordeelde gaat dan een onzekere periode in: hij weet dat hij op een bepaald moment zijn recht van sturen verliest, maar hij weet niet precies wanneer. Dat gooit niet alleen zijn eigen persoonlijke of professionele planning overhoop, maar vaak ook die van zijn omgeving

Overbruggingskrediet behouden

Door de opeenvolgende crisissen is het klassieke overbruggingsrecht, dat vroeger nauwelijks gekend was of gebruikt werd, een onmisbaar beheersinstrument geworden. De regering werkte er dan ook een crisiskader voor uit dat een zekere flexibiliteit toelaat en tegelijkertijd snel kan worden geactiveerd indien nodig.

Koopkrachtpremie

Het was een zware bevalling. Vanaf 1 juni 2023 kunnen ondernemingen die tijdens de crisis goede resultaten boekten een eenmalige koopkrachtpremie toekennen. In zijn tussentijdse instructies bespreekt de RSZ de voorwaarden zoals die zijn opgenomen in het koninklijk besluit van 23 april 2023. Het totale bedrag van de premie mag niet meer dan 750 euro per werknemer bedragen.

Verlenging van de bevriezing van ziekenhuissupplementen

In mei vorig jaar werd in een context van sterke inflatie een bevriezing van de ziekenhuissupplementen ingevoerd. Die nooit eerder geziene maatregel is nu tot 31 december van dit jaar verlengd. Er zijn aanzienlijke bedragen mee gemoeid. Jaarlijks wordt immers ongeveer 600 miljoen euro als ziekenhuissupplement gefactureerd op een totaalbedrag van 3,2 miljard aan artsenhonoraria.

Sociale verkiezingen: het wordt mei 2024

Aangezien de schoolvakanties in de Gemeenschappen voortaan op andere data vallen, worden de sociale verkiezingen tussen 13 en 26 mei georganiseerd. Zo is het mogelijk om te vermijden dat de belangrijkste handelingen die voor de eigenlijke stemming moeten plaatsvinden, samenvallen met periodes van verminderde activiteit, zoals schoolvakanties.

Veertien dagen om te betalen

De Kamer keurde onlangs het wetsontwerp goed houdende invoeging van boek XIX “Schulden van de consument” in het Wetboek van economisch recht. Daarmee wordt een bovengrens ingevoerd voor invorderingskosten en wordt het principe dat de eerste herinnering gratis is, bekrachtigd. De consument krijgt bovendien een termijn van veertien dagen - die de facto tot zeventien dagen wordt verlengd wanneer de herinnering via de post wordt verzonden - alvorens er invorderingskosten kunnen worden aangerekend.

Voorschotten voor kmo’s-opdrachtnemers

De ministerraad keurde onlangs een voorontwerp van wet goed dat bedoeld is om de toegang van kleine en middelgrote ondernemingen tot aanbestedingsprocedures te bevorderen. Daarin wordt de betaling van voorschotten aanbevolen. Aanbesteders krijgen het recht om de betaling van voorschotten toe te staan waarvan het bedrag niet meer dan 20% van het oorspronkelijke bedrag van de opdracht mag uitmaken, met bovendien een bovengrens van 225.000 euro.

Vijfde niveau voor het Sociaal Strafwetboek

Het in 2010 ingevoerde Sociaal Strafwetboek telt vier niveaus, maar krijgt binnenkort een vijfde waarin gevangenisstraffen zijn opgenomen voor de zwaarste gevallen, bijvoorbeeld sociale dumping. Ook voor pesterijen en seksueel ongewenst gedrag worden celstraffen mogelijk.

Geen leeftijdsgebonden opzeggingstermijn

Een werknemer die niet met pensioen wil gaan kan, in overleg met zijn werkgever, aan het werk blijven en de onderneming op die manier ervaring bieden waarover jongeren nog niet beschikken. De arbeidsovereenkomst, die destijds voor onbepaalde duur werd aangegaan, blijft gewoon lopen. Elke partij heeft het recht om ze te beëindigen door ze te ontbinden met een redelijke opzeggingstermijn. Sinds de goedkeuring van een uniek statuut voor arbeiders en bedienden is het echter mogelijk om de arbeidsovereenkomst stop te zetten na een verkorte opzeggingstermijn wanneer de werknemer de pensioenleeftijd heeft bereikt.

E-commerce: wat gebeurt er met teruggestuurde producten?

De mogelijkheid om via het internet bestelde producten gratis terug te sturen, heeft tot afwijkend gedrag geleid. Zo bestellen heel wat mensen veel meer dan wat ze nodig hebben. Aangezien de teruggestuurde goederen doorgaans niet opnieuw kunnen worden verkocht, worden ze massaal vernietigd. Dat kost buitensporig veel. Uit een recente Zweedse studie bleek dat vorig jaar in de Europese Unie naar schatting voor een totale waarde van 22 miljard euro aan kleding en elektronica is vernietigd.

Elektriciteit met of zonder btw verkopen?

Elke particulier die op het elektriciteitsnet is aangesloten, een digitale meter heeft en zelf elektriciteit produceert, bijvoorbeeld via zonnepanelen, kan zijn eventueel overschot rechtstreeks en aan de prijs die hij wenst of die onderling is overeengekomen aan een andere klant verkopen. Een dergelijke verkoop vormt in principe een normale verrichting van beheer van zijn privévermogen.

Particulieren verloren 94 miljard euro

De Belgische gezinnen hebben een slecht jaar achter de rug. Eind vorig jaar was het financiële vermogen van de particulieren met bijna 100 miljard euro gedaald tot 1.136 miljard euro. Dat is een daling met 94,5 miljard tegenover 2021. De twee belangrijkste oorzaken zijn de lagere beurskoersen en de stijging van de rentevoeten.

Verplicht geboorteverlof

Sinds 1 januari van dit jaar heeft elke werknemer, ongeacht zijn werkregeling, naar aanleiding van de geboorte van een kind van wie de afstamming langs zijn zijde vaststaat, recht op twintig dagen verlof, op te nemen binnen een periode van vier maanden vanaf de dag van de bevalling. Omdat er mogelijk druk kan zijn vanuit de werkgever, zou de PS dat recht liever omzetten naar een plicht, zodat het verlof verplicht zou worden.

Franchisegever-franchisenemer: zelfde bedrijfseenheid

In het kielzog van het huidige conflict bij de groep Delhaize, waarbij vakbonden en directie lijnrecht tegenover elkaar staan, stelt de PS voor om het begrip ‘technische bedrijfseenheid’ te herzien om te voorkomen dat de werknemers van bedrijven, in het bijzonder bij de grootdistributie, heel wat van hun sociale rechten verliezen wanneer het bedrijf aan een zelfstandige franchisenemer wordt overgedragen.

Vergoeding voor telecomstoring die meer dan 12 uur duurt

Zonder telecommunicatie valt een deel van de economische activiteit stil. De schade kan groot zijn, zeker voor handelszaken waar gewoonlijk met een bankkaart wordt betaald. Daarom kondigde de toenmalige minister voor telecommunicatie in 2018 al aan dat er een compensatieregeling zou komen voor gebruikers die het slachtoffer zijn van storingen. Omdat die regeling er nooit kwam, stelt de N-VA voor om elke abonnee die te maken krijgt met storingen die langer dan 12 uur duren een vergoeding toe te kennen waarvan de hoogte afhangt van zowel de maandelijkse vaste vergoeding als de duur van de storing.

Privaat-publiek partnerschap voor reisgarantie

Goed nieuws voor toeristen en vakantiegangers: de staat maakt zich op om hulp te bieden aan de reisagentschappen die het zwaar te verduren kregen door de verboden, beperkingen en belemmeringen van grensoverschrijdend verkeer, ingevoerd in de hoop de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In dat kader wordt voor een periode van zes jaar - van 1 januari 2023 tot 31 december 2028 - een privaat-publiek partnerschap opgezet, vergelijkbaar met het partnerschap dat werd ingevoerd in het kader van de dekking van natuurrampen.

Drie dagen zonder geneeskundig getuigschrift

Op 30 oktober 2022 verscheen in het Staatsblad de wet waarmee het geneeskundig getuigschrift voor één dag afwezigheid werd afgeschaft. Voortaan is er geen medisch attest meer nodig voor een arbeidsongeschiktheid van één dag, en dat maximaal drie keer per jaar. Die vereenvoudiging vormt een stap in de goede richting, zo menen de groenen, maar ze lost het hinderlijke probleem van het papierwerk niet op. Ze zorgt alleen maar voor een verschuiving ervan.

Flitsbetalingen

Aanbieders van betalingsdiensten voeren traditionele overschrijvingen alleen tijdens de kantooruren uit. Daardoor komen de bedragen de volgende werkdag pas op de rekening van de begunstigde terecht. In sommige gevallen is dat dus pas na drie kalenderdagen. Op die manier is dagelijks zowat 200 miljard euro in verwerking in het financiële systeem, terwijl dat geld zou kunnen vrijkomen voor consumptie of investeringen.

Register van beroepsverboden

Daar vraagt de N-VA opnieuw om. Weten met wie je te maken hebt, is immers belangrijk, aangezien de minimumvereisten inzake eigen vermogen die aan startende ondernemingen worden opgelegd, mettertijd afnemen. In ons land worden beroepsverboden nergens geregistreerd, terwijl er in Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk een register wordt bijgehouden.

750 euro voor de koopkracht

Het wetsontwerp waarmee de koopkrachtpremie officieel wordt, is eindelijk aan het parlement voorgelegd. De premie zal maximaal 750 euro bedragen en is niet indexeerbaar. Ze wordt voor de sociale zekerheid niet als loon beschouwd en vrijgesteld van inkomstenbelastingen.

Gewone meerderheid voor energiewerken?

Hoeveel mede-eigenaars telt ons land? Gewestelijke of nationale statistieken zijn er niet, maar naar schatting zou minstens een half miljoen appartementen onder de regeling vallen. Heel wat daarvan verslinden veel energie, maar omdat de regels voor de beslissingen van mede-eigenaars zo ingewikkeld zijn, is het moeilijk om een algemene renovatie van het gebouw in zijn geheel door te voeren.

Indexering van maaltijdcheques

De inflatie heeft een ware ravage aangericht. Vooruit verbaast zich er dan ook over dat de maximale tussenkomst van de werkgever nog steeds 6,91 euro bedraagt en sinds 26 mei 2015 niet meer is aangepast. De partij stelt dan ook voor om voor het lopende jaar de maximale werkgeverstussenkomst te verhogen met de zes indexeringen die er in 2022 zijn geweest.

Controles in de bouwsector

Het staat duidelijk in het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2023-2024: er zal in de betrokken periode verhoogde aandacht uitgaan naar de bouwsector (elektriciteit en metaal inbegrepen). Vanaf april 2023 vinden er - hoofdzakelijk preventieve - flitscontroles plaats.

Hypothecaire leningen: dossierkosten halveren

Houdt het nog steek om dossierkosten aan te rekenen wanneer de consument via de online simulatietools het werk zelf doet? Dossierkosten weerspiegelen al lang de geleverde diensten die er tegenover staan niet meer, zo stelt Vooruit, dat voorstelt om ze snel te verlagen.

Ziek tijdens uw vakantie?

Wordt u ziek of hebt u een ongeval tijdens uw vakantie? Geen zorgen: u bent die dagen niet langer kwijt en ze kunnen ook niet meer worden afgetrokken van uw jaarlijkse vakantiedagen, zo staat in het koninklijk besluit van 8 februari 2023, dat werd genomen om de Belgische wetgeving met de Europese in overeenstemming te brengen.

Verbod op onredelijke prijsverminderingen

Voor landbouw- en voedingsproducten is de concurrentie tussen supermarkten zo groot, dat er een ‘ratrace to the bottom’ ontstaat, die de consument niet echt ten goede komt, aldus de CD&V. De partij is van mening dat promoties van het type 1+2 (twee producten gratis bij één gekocht product) of 1+5 (vijf producten gratis bij één gekocht product) ertoe leiden dat gespecialiseerde winkels, die normale prijzen hanteren, moeten sluiten.

Opleidingsplannen: uiterste indieningsdatum nadert

Om de opleiding van werknemers te stimuleren, is in de wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen de verplichting opgenomen voor werkgevers die twintig of meer werknemers in dienst hebben om opleidingsplannen op te stellen. Die moeten ze ten laatste op 31 maart indienen. Als de werknemers daarmee instemmen, mogen dat meerjarenplannen zijn.

Energie: gedragscode voor kmo’s

De in de FEBEG verenigde energieleveranciers sloten met de minister voor Energie en de staatssecretaris voor Consumentenbescherming een protocolakkoord met het oog op een dynamisch en beter aan energieschokken aangepast beheer van de voorschotten. In eerste instantie zullen de leveranciers de voorschotten onderzoeken die zijn betaald door klanten met een variabel tarief die een nieuw contract sloten in de maanden waarin de prijzen een hoogtepunt bereikten.

Opzegging: maximaal 13 weken

Met de wet van 26 december 2013 is voor arbeiders en werknemers één statuut inzake opzegging ingevoerd. Die laatste mag maximaal 13 weken bedragen als de werknemer zelf zijn ontslag indient. In de tekst waren echter ook overgangsbepalingen opgenomen, die werden gekenmerkt door een flagrante ongelijkheid tussen lagere en hogere bedienden.

Hypothecaire leningen: komt er een einde aan de gebundelde verkoop?

De minister van Economie heeft een voorontwerp van wet klaar waarmee hij een einde wil maken aan de zogenaamde gebundelde verkopen van hypotheekleningen en verzekeringen door de banksector. Vaak krijgt wie een hypothecaire lening aangaat bij een bank immers het aanbod om op verscheidene diensten in te tekenen in ruil voor een lagere rentevoet op zijn vastgoedkrediet.

Pakjesbezorgers uitgeput?

Net als vrachtwagenchauffeurs “moeten de pakjesbezorgers recht hebben op rust na 9 uur bezorgen. In totaal maximaal 56 uur per week pakjes leveren, maximaal 90 uur per twee weken en maximaal twee keer per week 10 uur. Dus geen doodvermoeide pakjeskoeriers meer in onze straten”, zo schrijft de minister van Telecommunicatie en Post wanneer ze haar voorontwerp van wet voorstelt waarmee ze de pakjesbezorgers beter wil beschermen. De bedoeling is lovenswaardig, maar de manier waarop de memorie van toelichting van de toekomstige wet is opgesteld, valt bij de kmo’s duidelijk niet in goede aarde.

Patiëntenrechten: u hebt het woord

Dankzij de wet van 22 augustus 2002 heeft de patiënt recht op een vrije keuze van zorgverlener, alle informatie over zijn gezondheidstoestand, geïnformeerde vrije toestemming enzovoort. Hij heeft ook het recht om een klacht in te dienen als zijn rechten onvoldoende zijn gerespecteerd. In twintig jaar tijd is er echter veel veranderd, te beginnen bij de technische vooruitgang, die maakt dat patiënten steeds vaker niet door één zorgverlener worden behandeld, maar door een heel team.

Vakantie op basis van prestaties tijdens het lopende jaar

Elke werknemer die tijdens het lopende jaar volledig is tewerkgesteld kan tijdens datzelfde jaar vier weken jaarlijkse vakantie nemen: zo luidt de Europese regel, die ons landt negeert door de verschillende stelsels voor ambtenaren, bedienden en arbeiders te blijven toepassen. Waar er voor ambtenaren al een verband is tussen de prestaties in het lopende jaar en het recht op jaarlijkse vakantie, blijft voor arbeiders en bedienden het recht op wettelijke vakantie gekoppeld aan prestaties die tijdens het voorgaande jaar werden geleverd.

Wat is een artificiële constructie?

De wetgever is niet altijd coherent, aldus het Rekenhof. Sinds 2010 is elke Belgische vennootschap verplicht betalingen aan belastingparadijzen aan te geven wanneer die een totale waarde van meer dan 100.000 euro hebben. De aangegeven bedragen zijn aftrekbaar als beroepskosten als aan twee voorwaarden tegelijk is voldaan: de betalingen zijn uitgevoerd om werkelijke en oprechte redenen; en de bestemmeling is geen artificiële constructie.

Pensioenen: weg met de 80%-regel

Een van de voorstellen van minister Van Peteghem in het kader van de belastinghervorming is het schrappen van de 80%-regel, die inhoudt dat het totaal van het wettelijke pensioen en alle aanvullende pensioenen niet meer dan 80% van het laatste nettoloon mag bedragen. Die begrenzing wordt geschrapt zonder te raken aan de opbouwmogelijkheden die vandaag bestaan.

Onmiddellijk ouderschapsverlof

Werknemers die in de privésector of bij een lokaal of provinciaal bestuur werken, hebben pas recht op ouderschapsverlof indien ze een jaar bij dezelfde werkgever werden tewerkgesteld in de loop van de vijftien maanden die aan de aanvraag voorafgaan, terwijl werknemers die in de openbare sector of in het onderwijs werken niet aan de anciënniteitsvoorwaarde gebonden zijn.

Iedereen aandeelhouder?

Werkgevers moeten de mogelijkheid krijgen om hun werknemers aandelen kosteloos of aan een verminderde prijs aan te bieden zonder dat die laatste daar onmiddellijk op worden belast, zo stellen zowel de Vlaamse als de Waalse liberalen in een wetsvoorstel waarmee ze het eeuwige conflict tussen kapitaal en werk willen verzachten. Op die manier worden beide partijen stakeholders, waardoor het uitbouwen van een gezamenlijk project belangrijker wordt dan een confrontatie.

Cash betalen moet mogelijk blijven

Overdaad schaadt altijd. Als gevolg van de wet van 7 maart 2022, waarin is bepaald dat ondernemingen een elektronisch betaalmiddel moeten aanbieden, aanvaarden sommige bedrijven helemaal geen contante betalingen meer. Nochtans blijft cash een belangrijke rol spelen in onze samenleving, zo stelt de PS, al was het maar om zijn educatieve waarde of het feit dat het gebruik ervan een betere controle op de uitgaven mogelijk maakt.

Vzw-taks gedigitaliseerd

Ons land telt ongeveer 140.000 vzw’s, die in het kader van de patrimoniumtaks jaarlijks of driejaarlijks een aangifte moeten indienen. De aangifte moet worden ingediend bij het kantoor rechtszekerheid dat bevoegd is voor het ambtsgebied waarin de maatschappelijke zetel van de vzw gevestigd is. Die verplaatsing zal binnenkort echter niet meer nodig zijn.

De oudste links

Zoek er geen filosofische of politieke betekenis achter. Het gaat om een eenvoudige aanpassing van de belastingaangifte aan maatschappelijke veranderingen inzake gendergelijkheid. Tot nu toe stonden de gegevens van de man immers altijd voor die van de vrouw als het om gehuwde of wettelijk samenwonende partners van verschillend geslacht ging.

Eerste betalingsherinnering wordt gratis

Onder een betalingsachterstand valt elke overschrijding van contractuele of wettelijke termijnen inzake betalingen, zodat een vergetelheid, een langdurige afwezigheid van het thuisadres of het niet ontvangen van een factuur duur kan uitdraaien. Om een onmiddellijke, bijna automatische en mogelijk onevenredige sanctie te voorkomen, is in het nieuwe Wetboek van economisch recht bepaald dat de onderneming de consument een eerste kosteloze betalingsherinnering moet sturen.

Btw:  binnenkort vervangende aangiften

De btw is goed voor meer dan 26% van de fiscale inkomsten van ons land, maar kent een ‘VAT Gap’ - het verschil tussen de geraamde inkomsten en het werkelijk geïnde bedrag - van 12%. Jaarlijks komt dat neer op een verlies van ongeveer 4,4 miljard euro door fraude, optimaliseringsmechanismen, faillissementen, de organisatie van onvermogen enzovoort.

Bonusplan: geen opmerking, geen verzending

Het is zo eenvoudig dat het verbaast dat niemand er van bij het begin aan dacht. Indien een bonusplan wordt ingediend via een toetredingsakte, moet de werkgever ook een opmerkingenregister ter beschikking houden, waarin de werknemers hun eventuele opmerkingen kunnen noteren.

Kilometervergoeding: 0,4259 euro/km

Sinds 1 oktober 2022 wordt de kilometervergoeding voor woon-werkverplaatsingen en voor beroepsverplaatsingen driemaandelijks geïndexeerd, terwijl dat vroeger jaarlijks gebeurde. Sinds 1 januari van dit jaar bedraagt de vergoeding 0,4259 euro/km en dat tot en met 31 maart 2023.

Boetes naargelang van het inkomen

De PS graaft een wetsvoorstel van eind vorige eeuw op en wil, met het oog op efficiëntie, het bedrag van boetes voor verkeersovertredingen laten variëren op basis van het inkomen. Daarbij zou een vermenigvuldigingscoëfficiënt van 1,32 worden toegepast zodra het belastbare inkomen van de overtreder meer dan 69.549 euro bedraagt. Die coëfficiënt zou bovendien in schijven stijgen tot 3 voor belastbare inkomens van meer dan 154.409 euro.

Verankering van de toegankelijkheid van financiële dienstverlening

Volgens Vooruit verdwijnen er gemiddeld om de twee dagen drie bankautomaten. Ten opzichte van 2015 is hun aantal met 37% afgenomen. Als gevolg daarvan geraakt meer dan een kwart van de Belgen moeilijk aan cash, tegenover amper 15% drie jaar geleden. Geen enkele lidstaat van de eurozone, zo blijkt uit een studie die de Europese Centrale Bank in 2022 uitvoerde, behaalt een dergelijk slecht resultaat.

Wat is een uitzonderlijk hoge winst?

Bij wijze van kerstcadeau keurde de Ministerraad eind december de toekenning goed van een koopkrachtpremie aan loontrekkenden in ondernemingen die in het jaar 2022 een hoge of uitzonderlijke winst boekten. De premie bedraagt maximaal 500 euro, maar kan bij uitzonderlijk hoge winsten tot 750 euro oplopen. Wat is echter een uitzonderlijk hoge winst en hoe meet je die?

Kanalen voor klokkenluiders

Aangezien de wet betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector op 15 december 2022 in het Staatsblad is verschenen, moeten ondernemingen met meer dan 250 werknemers vanaf 15 februari een meldingskanaal opzetten waarlangs overtredingen met betrekking tot overheidsopdrachten, de veiligheid en overeenstemming van producten, de bescherming van het leefmilieu, de consument, informatienetwerken of -systemen, de volksgezondheid, de strijd tegen fiscale en sociale fraude enzovoort kunnen worden gemeld.

Basisbankdienst voor ondernemingen

Hoe kan je zonder bankrekening deelnemen aan wettelijke economische verrichtingen? Na lang talmen heeft de regering eindelijk besloten om een basisdienst voor ondernemingen in te richten, terwijl die al sinds 2020 in de wet staat. Elke in België gevestigde onderneming die bij de Kruispuntbank van Ondernemingen is ingeschreven, zal recht hebben op een basisdienst als eerder drie banken weigerden om haar een minimale dienstverlening aan te bieden.

UBO gesloten voor het grote publiek

Van de registers van uiteindelijke begunstigden was dat van het Groothertogdom Luxemburg zonder twijfel het vlotst toegankelijk voor het grote publiek. Het was immers vrij raadpleegbaar via het internet, terwijl wie het Belgische register wilde raadplegen, zich elektronisch moest identificeren. Dat was echter buiten een grote Luxemburgse vastgoedgroep gerekend.

Koppeling van loonindexering en belastingschalen

Op basis van de vaststelling dat in periodes met hoge inflatie de indexering van de lonen, uitkeringen, vervangingsinkomens en pensioenen tot de paradoxale situatie leidt dat het nettoloon minder snel stijgt dan het brutoloon aangezien de belastingschalen slechts eenmaal per jaar worden geïndexeerd, namelijk op 1 januari, stelt DéFI voor om voortaan de indexering van de belastingschalen aan die van de lonen te koppelen.

Opnieuw geldautomaten in winkels

Voor ze eind december 2017 werden weggehaald, zo stelt de N-VA vast, werden er op geldautomaten in handelszaken gemiddeld 20.000 transacties per jaar uitgevoerd, voor een gemiddeld bedrag van ongeveer 70 euro per transactie. Dankzij die automaten was het enerzijds mogelijk om op een veilige plaats waar veel mensen kwamen geld af te halen en anderzijds maakten ze het voor uitbaters van superettes mogelijk om de inhoud van hun kassa beperkt te houden door een deel van het ontvangen geld in de automaat te steken.

Niet alle kmo’s op dezelfde manier gecontroleerd

Dat is toch de mening van het Rekenhof, dat vaststelt dat een kmo uit de omgeving van Kortrijk twee keer zoveel kans heeft op een controle van de vennootschapsbelasting als een kmo uit het Antwerpse. In die laatste regio werd in de periode 2018-2020 slechts 7,5% van de kmo’s gecontroleerd, tegenover 16,2% in Kortrijk. Alleen in Brussel zijn er met 6,9% nog minder controles. Omdat hij zijn personeelbestand regelmatig ziet afnemen, ontwikkelde de FOD Financiën een strategie die op drie punten steunt.

Zelfstandigenstelsel bedreigd?

“De regering zal kijken hoe meer solidariteit tussen zelfstandigen kan ingevoerd worden in de financiering van het stelsel”: dat kleine zinnetje uit het regeerakkoord, dat destijds onopgemerkt bleef, roept vandaag heel wat vragen op. Op de vraag om zich erover uit te spreken, heeft het Algemeen Beheerscomité van de RSVZ zich sterk verzet tegen de impliciete aanname die de stelling inhoudt. Er valt immers uit af te leiden dat die solidariteit ontoereikend is, dat de bijdragestructuur binnen het statuut dus een probleem vormt en dat er ingrepen nodig zijn om de solidariteit te verhogen

Behoud van het persoonlijke gsm-nummer

Regelmatig zijn er werkgevers die aanbieden om het telefoonabonnement en het telefoonnummer van een net aangeworven personeelslid voor hun rekening te nemen, doorgaans via een forfait dat de werknemer de mogelijkheid biedt om dat nummer voor privédoeleinden te blijven gebruiken. Als dat niet vooraf was vastgelegd, kan de werknemer die het bedrijf verlaat dat nummer niet houden voor persoonlijk gebruik.

Neerleggingskosten verhoogd

Door de indexering liggen de tarieven voor de neerlegging van jaarrekeningen aanzienlijk hoger. Ze stegen met meer dan 16%. Bij laattijdige neerlegging worden de neerleggingskosten verhoogd met een tarieftoeslag voor de opsporing en opvolging van ondernemingen in financiële moeilijkheden.

Zaterdag, werkdag naar keuze

Vanaf 1 januari 2023 beschouwt het nieuw Burgerlijk Wetboek een zaterdag niet langer als een werkdag voor de berekening van termijnen die zijn uitgedrukt in werkdagen, tenzij een specifieke wet anders bepaalt. In het arbeidsrecht en in de sociale zekerheid wordt een zaterdag echter van oudsher wel als een werkdag beschouwd. Om ervoor te zorgen dat in het arbeidsrecht en in de sociale zekerheid ook vanaf 1 januari 2023 alles bij het oude blijft, is in een wet opgenomen dat de nieuwe regeling van het Burgerlijk Wetboek niet geldt voor het arbeidsrecht en de sociale zekerheid.

VAPZ: maximale bijdragen 2022

In principe worden de bijdragen voor het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) maar als aftrekbare beroepskosten beschouwd in de mate dat ze de maximale bijdrage niet overschrijden en voor zover de aangeslotene tijdens het betrokken jaar daadwerkelijk de volgens zijn sociaal statuut verschuldigde bijdragen heeft betaald. Door de coronacrisis stelt de overheid zich echter wat toleranter op.

Binnenkort komt er een Orde van landmeters-experten

Een logisch gevolg van de oprichting van een dergelijke orde is dat alle landmeters-experten een stage moeten doorlopen. Er wordt dan ook een lijst met ‘stagiairs’ toegevoegd aan de drie reeds bestaande lijsten: de lijst ‘natuurlijke personen’, de lijst ‘rechtspersonen’ en de lijst ‘erelandmeters-experten’. Ook al wordt het beroep van landmeter-expert voornamelijk als zelfstandige uitgeoefend, het kan onder verschillende statuten en hoedanigheden uitgeoefend worden.

Saneringskosten aftrekbaar

Een specifiek probleem oplossen via een wet die in de emotie van het moment is goedgekeurd, is zelden een goed idee. Vooruit, dat verontwaardigd was over de mogelijke belastingaftrekken als gevolg van de saneringsovereenkomst die in juli 2022 tussen het bedrijf 3M en verscheidene Vlaamse instellingen werd gesloten, diende een wetsvoorstel in om ervoor te zorgen dat de saneringskosten die werden gemaakt in het kader van een minnelijke overeenkomst met een overheid betreffende een saneringsverplichting, niet langer kunnen worden beschouwd als beroepskosten en dus ook niet meer aftrekbaar zijn.

Tijdelijke werkloosheid: terug naar start

Op 31 december loopt een aantal maatregelen die tijdens de coronacrisis zijn ingevoerd, definitief af. Dat is ook het geval voor de overgangsregeling voor tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Als gevolg daarvan zal vanaf 1 januari 2023 de wettelijke regeling voor tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor arbeiders en bedienden opnieuw van toepassing zijn.

Vaccinatieverlof verlengd

Zoals in de tekst was opgenomen, heeft de Ministerraad beslist om in een koninklijk besluit de datum uit te stellen waarop de wet van 15 november 2022 afloopt, die een recht op klein verlet invoert voor werknemers om zich te laten vaccineren tegen Covid-19. De regeling wordt verlengd tot 31 maart 2023.

Screening van buitenlandse investeringen

Het heeft drie jaar geduurd voor de verschillende regeringen in ons land tot een overeenkomst kwamen. Hoeveel tijd zal er nodig zijn voor de uitvoering ervan? De Interfederale Screeningscommissie (ISC) moest eigenlijk op 1 januari 2023 starten met haar werkzaamheden, maar zal dat op 1 juli 2023 pas doen. Haar opdracht houdt in dat ze moet voorkomen dat investeerders van buiten de Europese Unie controle verwerven over als kritisch beschouwde infrastructuur in verscheidene domeinen, waaronder defensie, energie, ruimtevaart, vervoer, gezondheid, elektronische communicatie, digitale infrastructuur, media, dataverwerking enzovoort.

Aftrekbare leningen: snel zijn is de boodschap

Bij de zesde staatshervorming is de fiscaliteit van de hypothecaire leningen, die in de drie gewesten gelijk was, een gewestbevoegdheid geworden. Een federale belastingvermindering bleef overeind, maar die gold in de praktijk alleen voor wie een tweede verblijf kocht. In een programmawet die nog besproken wordt, wordt dat voordeel afgeschaft voor kapitaalaflossingen voor hypothecaire leningen die vanaf 1 januari 2024 worden aangegaan. Het blijft wel behouden voor leningen die ten laatste op 31 december 2023 worden afgesloten.

Competitiever met verminderingen

Iedereen weet dat bij sterke inflatie door de automatische loonindexering onze loonkosten sneller stijgen dan in landen waar de loonsverhogingen via collectieve onderhandelingen worden verkregen. Dat tast de competitiviteit van ons land uiteraard aan. De regering beschouwt dat echter als een tijdelijk probleem. In de buurlanden, zo verklaart ze, zullen de lonen eveneens stijgen. Het gaat er alleen wat langzamer.

Op één jaar tijd afschrijven?

Moet de overheid bij de huidige hoge energieprijzen de ondernemingen niet steunen, zodat ze versneld energiebesparende werken kunnen uitvoeren? De groenen vinden alvast van wel en vroegen in de commissie voor de Financiën dat dergelijke investeringen over één enkel jaar kunnen worden afgeschreven. Dat zou dan versneld gebeuren en de kosten voor de schatkist zouden beperkt blijven, in die zin dat het uiteindelijk slechts om een kaskrediet gaat.

Recht op deconnectie uitgesteld tot april

In de wet van 3 oktober 2022 zijn diverse bepalingen betreffende arbeid opgenomen die inhouden dat werkgevers die minstens 20 werknemers in dienst hebben, het recht op deconnectie moeten garanderen voor hun medewerkers op tijdstippen dat die niet geacht worden te werken. Ze moeten bovendien de modaliteiten bepalen om dat te bereiken. Er moet een ondernemings-cao voor worden gesloten en neergelegd op de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid.

Flitscontroles 2023

Hoewel de door de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) uitgevoerde flitscontroles in principe informatief en preventief bedoeld zijn, zal de dienst bij ernstige of herhaaldelijk vastgestelde inbreuken wel een proces-verbaal opmaken. In 2023 worden dergelijke controles in februari georganiseerd in de transportsector en in april in de bouwsector, waaronder ook elektrotechniek en metaal.

Auteursrechten hervormd

Het in 2018 ingevoerde stelsel voor de auteursrechten is stelselmatig ruimer geworden, waardoor het vorig jaar betrekking had op 466 miljoen euro aan bruto inkomsten. Daar wordt een rem op gezet via een programmawet, die momenteel wordt besproken en waarin de facto een groot aantal beroepen wordt uitgesloten.

De RSZ digitaliseert

Tegen eind 2023 zal de RSZ alle documenten met betrekking tot betalingen digitaliseren om ze te kunnen verzenden via de de-Box Enterprise, een systeem waarop al ongeveer 250.000 ondernemingen zijn aangesloten. Het gaat in het bijzonder om de betalingsherinneringen of het overzicht van de betalingstermijnen van een afbetalingsplan.

Hoe uw toegevoegde waarde berekenen?

Energie-intensieve bedrijven kunnen voor de periode van 01.10.2022 tot en met 31.03.2023 gebruikmaken van een bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, op voorwaarde dat ze enerzijds het formulier C106A-ENERGIE invullen en anderzijds aantonen dat ze inderdaad een energie-intensief bedrijf zijn. Dat zijn ze wanneer ze aan een van twee voorwaarden voldoen.

Opeenvolgende dagcontracten bestraft

Het gebruik van opeenvolgende dagcontracten, zo menen de sociale partners, “moet een uitzondering om economische redenen zijn en kan geen businessmodel op zich om de productie of de diensten in een bedrijf te garanderen”. Daarom wordt er op 1 januari een responsabiliseringsbijdrage ingevoerd op basis van de frequentie waarmee wordt gebruikgemaakt van opeenvolgende uitzendovereenkomsten van zeer korte duur tussen de uitzendkracht en dezelfde onderneming voor uitzendarbeid voor tewerkstelling bij dezelfde gebruiker.

Herstelbaarheidsindex weinig betrouwbaar

Een herstelbaarheidsindex creëren die op een schaal van 0 tot 10 aangeeft in welke mate een apparaat herstelbaar is: een uitstekend idee. Het moment om het in een wettekst te gieten, is echter minder goed gekozen, aangezien Europa nog dit jaar een herstelbaarheidsindex wil goedkeuren voor smartphones en tablets. Begin volgend jaar volgt een wet voor laptops. Dat neemt niet weg dat de minister van Leefmilieu een wetsontwerp naar Frans voorbeeld uitwerkte.

Wat is een werkdag?

Het lijkt misschien een absurde vraag, die echter moet worden gesteld, aangezien in artikel 1.7, § 3 van het nieuwe boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (dat vanaf 1 januari 2023 van toepassing zal zijn) is vastgelegd dat “werkdagen alle andere dagen zijn dan wettelijke feestdagen, zondagen en zaterdagen”. Het Hof van Cassatie beschouwt zaterdagen echter sinds 1995 als werkdagen.

Verzekering slechte werking gewijzigd

Verkopers van multimediatoestellen bieden hun klanten bij aankoop van een gsm, iPad of computer vaak verzekeringsovereenkomsten aan die kunnen worden gebruikt om schade, slechte werking, verlies of diefstal van een toestel te vergoeden. De betaling van zulke overeenkomsten gebeurt meestal in maandelijkse termijnen. Sommige verzekeringsovereenkomsten voorzien een gratis dekking in de eerste maand of laten de maandelijkse premies geleidelijk stijgen voor de duur van het contract.

Ondanks alles aan het werk

In de loop van volgend jaar komt er een arbeidsparticipatietoeslag (APT) voor werknemers met gezondheidsproblemen die (nog) niet arbeidsongeschikt erkend zijn, maar wel nog in staat zijn om een belangrijk gedeelte van het arbeidsregime te verrichten.

Sociale bijdragen: minnelijk afbetalingsplan

Niemand blijft gespaard van de sterke stijging van de energieprijzen. Ondernemingen die moeilijkheden hebben om hun socialezekerheidsbijdragen te betalen - en dat zijn er elke dag meer - kunnen een minnelijk afbetalingsplan vragen aan de RSZ op basis van problemen in verband met de energiecrisis. Er zijn twee mogelijkheden.

Vier dagen per week werken

Aangezien de Wet houdende diverse arbeidsbepalingen op 10 november in het Staatsblad is verschenen, wordt het vanaf 20 november mogelijk om een werkweek in vier dagen van 9,5 uren te presteren. De werknemer moet dat wel schriftelijk aanvragen. Wanneer de werkgever weigert, moet hij binnen de maand schriftelijk zijn weigering motiveren.

Reizen zonder zorgen

Bij tegenspoed zijn niet alle reizigers gelijk. De verjaringstermijn voor rechtsvorderingen die voortvloeien uit vervoersovereenkomsten is momenteel één jaar, terwijl die voor rechtsvorderingen die voortvloeien uit een pakketreis twee jaar bedraagt. Als gevolg daarvan beschikt een reiziger die uitsluitend zijn vervoerbewijs koopt niet over dezelfde termijn om een vordering in te stellen als wie een pakketreis koopt, waarin een vervoerbewijs is inbegrepen.

Zelfstandigen: werkhervatting zonder voorafgaande toelating

Weer een discriminatie die verdwijnt. Volgens de huidige reglementering mag een arbeidsongeschikt erkende zelfstandige immers tijdens de arbeidsongeschiktheid slechts een activiteit hervatten na voorafgaande toelating van de adviserend arts van het ziekenfonds. Als hij weer aan de slag wil gaan, moet hij immers het formulier ‘Kennisgeving van arbeidshervatting’ invullen, dat aan zijn ziekenfonds bezorgen en wachten op toelating van de adviserend arts.

Een onderneming oprichten voor 1.000 euro

Te hoge tarieven, te weinig transparantie en verouderde wetgeving: dat waren de belangrijkste punten van kritiek die het Prijzenobservatorium had over het notariaat. Daar was immers sinds 1950 nauwelijks wat veranderd. Er komt dan ook een ingrijpende hervorming. De tekst daarover werd op 3 november in de commissie goedgekeurd.

Stamboom voor tweedehands auto’s

Een tweedehands auto kopen gaat altijd met onzekerheid gepaard. Gesjoemel met de kilometerteller is nagenoeg verdwenen dankzij de Car-Pass, maar die laatste zegt niets over de levensloop van het voertuig of over het onderhoud, zodat onaangename verrassingen niet uit te sluiten zijn. Daar zal echter verandering in komen.

Kunstwerkers beter beschermd

Dankzij de alomtegenwoordige digitale revolutie kunnen artiesten en andere kunstwerkers vandaag op een andere manier hun publiek bereiken en hun werk verspreiden. Er zijn niet-standaard jobs ontstaan, naast (voor administraties) onzichtbaar werk, zoals de tijd om te creëren, voorbereidingen te treffen of opzoekingswerk te verrichten tussen twee contracten in. Al die wijzigingen brachten de wetgever ertoe om binnen de FOD Sociale Zekerheid een Kunstwerkcommissie op te richten

Jaarrekeningen: kosten voor openbaarmaking verlaagd

In deze tijden van hoge inflatie is het een opluchting wanneer de prijs van een product of dienst daalt. Nu ze het productieproces van de inzameling en openbaarmaking van de jaarrekeningen en de andere neer te leggen stukken heeft gemoderniseerd, maakt de Nationale Bank zich immers op om de kosten voor openbaarmaking met de helft te verminderen wanneer de documenten in de vorm van een gestructureerd databestand worden neergelegd.

Belastingen: vier maanden om te betalen

Personenbelasting, vennootschapsbelasting, belasting niet-inwoners of rechtspersonenbelasting: door de energiecrisis worden de betalingstermijnen voor alle belastingen van twee naar vier maanden gebracht voor de aanslagbiljetten (aanslagjaar 2022) die een uitvoerbaarverklaring tot 31 oktober 2023 hebben. Voor de aanslagbiljetten voor de personenbelasting en de belasting niet-inwoners die vanaf 14 november 2022 worden verzonden, is de aangepaste datum al in het blauwe kader vermeld.

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten: maximaal twee jaar

Omdat opeenvolgende arbeidsovereenkomsten een bron van onzekerheid vormen, heeft de regering het gebruik ervan beperkt door vast te leggen dat een werknemer die uitsluitend aan het werk was in het kader van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur waarvan de totale looptijd meer dan twee jaar bedraagt, zal worden beschouwd als een werknemer die in dienst was met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Dezelfde regel geldt voor vervangingsovereenkomsten.

Bedragen vennootschapsbijdrage

De Ministerraad keurde de nieuwe bedragen goed voor de betaling van de vennootschapsbijdrage voor 2022. Zo moeten alle vennootschappen waarvan het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar niet meer dan 706.579,60 euro bedroeg, een gewone bijdrage (347,50 euro) betalen. Vennootschappen met een balanstotaal boven die grens betalen een verhoogde bijdrage (968 euro).

Geen lijst van ingekomen belastingplichtigen

Omdat ze hooggekwalificeerd buitenlands personeel naar ons land wil lokken, voerde de regering in december vorig jaar voor zowel de belastingplichtigen als de ingekomen onderzoekers een bijzonder belastingstelsel in. Om daarvan gebruik te kunnen maken, moeten de betrokkenen aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mogen ze in de vijf jaar voorafgaand aan de activiteit in België niet minder dan 150 kilometer van een van onze grenzen hebben gewoond. Daarnaast moeten ze een bruto jaarloon van minstens 75.000 euro hebben.

Onderzoekstermijnen: steeds meer

Aangezien alles complexer wordt, wenst de regering “de voornaamste termijnen voor de fiscale procedure te verlengen, zodat deze beter aansluiten bij de reële aard van de steeds complexere opdrachten die momenteel aan de fiscale administratie zijn toevertrouwd”. De beoogde termijnen zijn de onderzoeks-, aanslag- en bezwaartermijnen. Voortaan zullen er vier termijnen zijn.

Fiscale dwangsommen

Hoewel in artikel 315 van het WIB is opgenomen dat eenieder die onderworpen is aan de personen-, vennootschaps-, rechtspersonenbelasting of de belasting voor niet-residenten, medewerking moet verlenen, wordt toch nog vaak de toegang tot beroepslokalen of digitale documenten geweigerd.

Het recht om vergeten te worden en gewaarborgd inkomen

België wordt het eerste land dat het recht om vergeten te worden invoert voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Assuralia heeft een gedragscode opgesteld waarin het recht om vergeten te worden voor ex-kankerpatiënten wordt uitgebreid tot de verzekering gewaarborgd inkomen. Die is sinds 1 februari van dit jaar geldig. Ze is echter niet van toepassing op verzekeringsondernemingen die geen lid zijn van Assuralia.

De stijging van de kosten voor brandverzekeringen afremmen

Het Prijzenobservatorium is duidelijk: tussen 2017 en 2021 zijn de kosten voor een woningverzekering met 3,7% per jaar gestegen. Dat is dubbel zo snel als de gezondheidsindex. Is dat normaal? Toen de minister van Economie die vraag kreeg, antwoordde hij dat die toename voor de helft te wijten is aan de aanpassing van de ABEX-index, voor de andere helft aan de gestegen tarieven van de verzekeringsmaatschappijen.

Klokkenluiders: ook bij zelfstandigen

Bij de omzetting naar Belgisch recht van de Richtlijn 2019/1937 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden, ging de Belgische regering een heel stuk verder dan wat Europa vraagt. In de tekst die in de Kamer werd ingediend, wordt immers belastingfraude toegevoegd aan het materiële toepassingsgebied van de richtlijn via een op zijn minst betwistbaar te noemen redenering, waar de Raad van State overigens niet in meegaat.

Do not call me: 5 dagen of 24 uur?

Aangezien velen zich aan telefoonoproepen storen, is in het Wetboek van economisch recht de verplichting opgenomen voor personen die direct marketing voeren via de telefoon, om vooraf na te gaan of een bepaald telefoonnummer al dan niet is opgenomen in de lijst van abonnees die hun recht op verzet hebben uitgeoefend. Dat houdt in dat iemand lijsten moet opstellen en verspreiden.

Sociale cheques: drie maanden verlengd

Maaltijdcheques, ecocheques en consumptiecheques zijn louter fiscale producten en kunnen niet worden opgespaard: ze moeten binnen een bepaalde termijn worden opgebruikt, anders verliezen ze hun waarde. Gezien het grote aantal cheques dat op die manier vervalt, besliste de regering om ze gedurende een periode van drie maanden te reactiveren.

Nieuw wettelijk kader voor bedrijfsjuristen

Door de toename van de wet- en regelgeving, in combinatie met de grote veranderingen in de samenleving op bestuurlijk, economisch, financieel en sociaal vlak, hebben bedrijven in de nieuwe situatie behoefte aan aangepaste juridische begeleiding. Zo werd het beroep van bedrijfsjurist in 2000 met de wet tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen erkend. De wereld heeft sindsdien echter niet stilgestaan.

Tijdelijke werkloosheid energie

Aangezien steeds minder ondernemingen de voortdurend stijgende energieprijzen aankunnen, voerde de regering voor de grote energieverbruikers een nieuwe vorm van tijdelijke economische werkloosheid in. Vooraleer hij kan gebruikmaken van dat bijzonder stelsel, moet de werkgever bij de RVA ten minste vijf dagen voordat hij de eerste mededeling van de voorziene economische werkloosheid verstuurt een verklaring op eer indienen, waarin hij aantoont dat hij voldoet aan de definitie van een energie-intensief bedrijf.

Uitbreiding van het begrip ambachtsman

Ons land telt ongeveer 2.000 erkende ambachtslieden. Binnenkort zullen dat er echter heel wat meer zijn. Er ligt immers een wetsontwerp klaar waarmee de erkenningsmogelijkheden als ambachtsman kunnen uitbreiden naar ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid en naar ondernemingen waarvan slechts een deel van de activiteiten ambachtelijk is. Dat was een vraag van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de kmo.

Energie: kmo’s minder beschermd dan particulieren?

Zelfs dubbel, zo oordeelt de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de kmo (HRZKMO). Enerzijds zijn ze immers minder goed beschermd dan huishoudelijke afnemers, in het bijzonder wat betalingstermijnen en -herinneringen betreft, en anderzijds kunnen ze net als huishoudelijke afnemers het slachtoffer zijn van misleidende verkoopargumenten of misleidende precontractuele informatie bij commerciële contacten.

Overdraagbaarheid bij de bank onmogelijk?

Wie van gsm-operator verandert, kan zijn telefoonnummer behouden. Waarom zou dat dan niet kunnen wanneer je naar een andere bank overstapt? Om rekeningnummers overdraagbaar te maken, zo antwoordde de minister van Financiën op een vraag daarover tijdens de commissievergadering, moet om te beginnen het IBAN-systeem worden gewijzigd, dat een specifieke code per bank toekent.

Hoe malafide aannemers opsporen?

Om dat te kunnen doen, roepen de leden van de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten (CVC) de regering op om een algoritme te ontwikkelen via de koppeling van gegevens uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) aan andere bronnen, waaronder de informatie die beschikbaar is bij de ondernemingsrechtbanken, de Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders, de belastings- en socialezekerheidsdiensten enzovoort, waarmee een profiel kan worden opgesteld van fraudeurs binnen de bouwsector en malafide aannemers.

Moeten de belastingschalen geïndexeerd worden?

Bij de huidige sterk stijgende inflatie ligt het antwoord voor de hand. Nagenoeg alle deskundigen zijn het erover eens: de belastingschijven moeten worden geïndexeerd, anders dreigen de loonsverhogingen die resulteren uit de indexering aan een hoger tarief te worden belast. Toen hij daarover werd geïnterpelleerd, maakte de minister van Financiën zich er vanaf met de verklaring dat ons land een van de weinige in Europa is die de belastingschijven jaarlijks op 1 januari automatisch voor iedereen indexeren.

Betaalde afwezigheid voor vaccinatie

In de hoop de huidige stijging van het aantal besmettingen een halt toe te roepen, besliste de regering om voor de periode van 1 oktober tot 31 december opnieuw het recht op klein verlet in te voeren voor vaccinatie tegen het coronavirus. Indien de omstandigheden het vereisen, kan die einddatum worden uitgesteld tot 31 maart 2023, bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad.

Kilometervergoeding verplicht

Kan je al werkende armer worden? Het lijkt een absurde vraag. Sinds de prijzen voor brandstof sterk begonnen te stijgen, wordt de werknemer die zijn eigen voertuig voor dienstverplaatsingen gebruikt, echter niet altijd correct vergoed. De regering is zich daarvan bewust en maakte onlangs 30 miljoen euro vrij.


Partner Content
Belgian Laser Company

Op zoek naar een partner in plaatbewerking?
Zoek niet verder, Belgian Laser Company is er om aan al je behoeften te voldoen. “Onze dienstverlening begint al tijdens de teken- en ontwerpfase en eindigt pas bij de assemblage." zaakvoerder Patrick Mok.
Lees hier meer over dit complete plaatje

Infotheek
Bijgewerkt dossier met maatregelen - oorlog in Oekraïne

Oorlog in Oekraïne - Op 21 september van dit jaar bijgewerkt dossier dat het mogelijk maakt de maatregelen te volgen die werden genomen door de belangrijkste Belgische, Europese en internationale economische spelers en financiers in het kader van de crisis tussen Rusland en Oekraïne.

Jaarlijkse indexatie van bedragen voor aanslagjaren 2021-2022-2023

Circulaire 2023/C/77 over de jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2021, 2022 en 2023 

Bescherming van consument in de bouwsector

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Bescherming van de consument in de bouwsector

 

Wetstraat
Bestrijding van fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen

Wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/713 betreffende de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen - BS 8 september, p. 73.975
 

Steun voor goederenvervoer per spoor per geïsoleerde wagons

Wet houdende steun voor het goederenvervoer per spoor per geïsoleerde wagons - BS 7 september, p. 73.675

Interprofessionele onderhandelingen 2023-2024

Wet tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024 - BS 5 september, p. 71.811