Vinden

Trends Top Blog: Archief

Actuele onderwerpen uit het bedrijfsleven, samenvattingen van keynotes tijdens launches, interviews en diepere analyses. Wekelijks verzameld in onze nieuwsbrief.

Geen no-cure-no-pay bij minnelijke invordering

Geen oplossing, geen betaling. De formule is verboden bij de invordering van schulden in de gerechtelijke fase, maar niet langer bij een minnelijke invordering van schulden. Voor de schuldeiser is het een interessante praktijk; aangezien alleen de ‘geslaagde’ invorderingen kosten meebrengen, loopt hij geen enkel risico als de schuldenaar onvermogend is. Voor de schuldenaar is ze heel wat minder interessant.

Tijdelijke arbeidsovereenkomst en geboorteverlof

Het wetsvoorstel dat ervoor moet zorgen dat meer werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst effectief geboorteverlof nemen, zorgde voor verdeeldheid binnen de Nationale Arbeidsraad. De vertegenwoordigers van de werkgevers waren immers resoluut tegen. Volgens het voorstel zou de werknemer recht hebben op drie dagen geboorteverlof met behoud van zijn loon ten laste van zijn werkgever, zelfs als de arbeidsovereenkomst is afgelopen, op voorwaarde dat hij minstens een maand bij die werkgever in dienst was.

Verkeersboetes stijgen

Het is zover. De programmawet waarmee een ‘administratieve toeslag’ van 8,84 of 25,32 euro wordt ingevoerd die aan elke overtreder wordt opgelegd, is op 29 juni in het Staatsblad verschenen. De maatregel werd inderhaast goedgekeurd en weggemoffeld tussen een heleboel andere, die hoofdzakelijk over de farmaceutische sector gaan, zonder dat er echt een antwoord komt op een nochtans essentiële vraag. Is die toeslag, die officieel wordt ingevoerd om de werkingskosten te dekken, in werkelijkheid geen belasting die zo niet mag worden genoemd?

Hoe cryptomunten boeken?

Onder Liquide middelen? Cryptomunten, zo antwoordt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN), zijn geen algemeen aanvaarde middelen om transacties af te wikkelen. De voorstelling als liquide middelen, zo gaat ze voort, laat de lezer van de jaarrekening veronderstellen dat de cryptomunten kunnen worden gebruikt om betalingen te doen naar om het even welke schuldeiser, wat echter niet het geval is.

Maximaal zestig dagen om te betalen

Het werd stilaan tijd. Het in februari 2020 ingediende wetsvoorstel betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties is eindelijk in de commissie goedgekeurd. Het houdt twee grote wijzigingen in. Als gevolg van de eerste zullen de betrokken partijen niet langer een betalingstermijn van meer dan zestig dagen kunnen afspreken.

Online een vennootschap oprichten

Vanaf 1 augustus wordt het mogelijk. De regering werkt immers met spoed aan de omzetting naar ons recht van de Richtlijn 2019/1151 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht. Ons land nam op dat vlak al initiatieven met het eDepot-systeem, waarmee notarissen formulieren en oprichtingsakten van ondernemingen kunnen ondertekenen en neerleggen in de verschillende administratieve databanken.

Jobstudenten mogen meer uren presteren tijdens de zomer

Aangezien de zomervakantie in het derde kwartaal valt en er dan traditioneel veel jobstudenten zijn, heeft de regering beslist dat met de uren die een student tijdens het derde kwartaal van dit jaar presteert, geen rekening wordt gehouden voor het contingent van 475 uur per jaar. De maatregel geldt voor alle studenten, ongeacht de sector waarin ze aan het werk zijn.

Zes maanden voor mantelzorgers

In mei 2019 werd in de wet waarin het statuut van mantelzorger wordt erkend, de periode waarin de werknemer zijn arbeidsovereenkomst kan opschorten om een hulpbehoevende te ondersteunen op een maand bepaald. Bovendien was er nadrukkelijk in opgenomen dat de Koning bij een in ministerraad overlegd besluit de duur van die periode kon verlengen tot maximaal zes maanden.

Negatieve interesten worden niet aftrekbaar

Aangezien interesten die de lener aan de geldschieter betaalt op grond van een deposito of een lening belastbaar zijn, zouden we verwachten dat negatieve interesten, met andere woorden de sommen die de geldschieter aan de lener betaalt - bijvoorbeeld een kredietinstelling - aftrekbaar zijn.

Drie mogelijkheden om de solvabiliteit van de kmo’s te herstellen

In maart van dit jaar dienden de groenen in de Kamer een voorstel van resolutie in met als doel de herkapitalisering van de kmo’s via drie maatregelen.

Een fiche voor de eigen kosten van de werkgever

Overeenkomstig artikel 57, 3°, WIB 92 worden vaste vergoedingen, toegekend aan de leden van het personeel als terugbetaling van werkelijke eigen kosten van de werkgever, slechts als beroepskosten aangenomen wanneer ze worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave die worden overgelegd in de vorm en binnen de termijn die de Koning bepaalt.

De kilometervergoeding stijgt op 1 juli

Vanaf 1 juli stijgt de kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen met een privévoertuig van 0,3542 naar 0,3707 euro per kilometer. Zoals gewoonlijk is dat bedrag het resultaat van een berekening in twee stappen. Het nieuwe bedrag geldt tot 30 juni 2022.

Franse dividenden minder belast dan Belgische!

Houders van Franse aandelen kunnen tevreden zijn. De dividenden die zij ontvangen, worden voortaan minder belast dan die uit Belgische aandelen. Tot nu werden dividenden uit Franse aandelen immers tweemaal belast. Jarenlang verzette de fiscus zich tegen de Belgische wetgeving die geen verrekening toeliet van een forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting (FBB) op de Belgische belasting die overeenstemt met dividenden van buitenlandse oorsprong ontvangen door een inwoner van het koninkrijk in het kader van het beheer van zijn privépatrimonium.

Telewerk blijft verplicht

Telethuiswerk blijft verplicht in alle ondernemingen, verenigingen en diensten, met inbegrip van de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking. De verplichting geldt voor iedereen die er werkt, ongeacht de aard van zijn arbeidsverhouding, tenzij dat onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Btw: termijnen voor de zomervakantie

Met de zomer zijn ook de aan de btw-plichtigen toegekende faciliteiten er weer. Die hebben uiteraard betrekking op de formaliteiten en niet op de betalingen. De verschuldigde btw moet immers op de normale vervaldagen zijn gestort, namelijk ten laatste op 20 juli voor de aangiften voor het tweede kwartaal of voor juni 2021 en ten laatste op 20 augustus voor de aangiften voor juli 2021.

En dan nu de pensioenbonus

Het is zover. De fameuze correctiecoëfficiënt die de pensioenen van zelfstandigen naar beneden trok, is niet meer. De eerste gevolgen van die “historische beslissing” zullen voelbaar zijn in de pensioenen die vanaf 1 januari 2022 beginnen te lopen. Tegelijkertijd zal de regering de bovengrenzen voor de pensioenen voor de inkomsten van de jaren 2021 tot 2024 verhogen.

Belastingen: laattijdige aangifte wordt duurder

Uitgaand van het principe dat vele kleintjes één grote maken, bereidt de regering de wijziging voor van artikel 444 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB). Dat behandelt de toepasselijke belastingverhoging bij een onvolledige of onjuiste aangifte, bij het ontbreken van een aangifte of bij een laattijdige aangifte.

Neem niet te veel cash mee op reis

Met de versoepelingen zal er ook weer meer gereisd worden. Sommigen komen wellicht in de verleiding om te veel geld mee te nemen. In het kader van de strijd tegen witwassen van kapitaal en de financiering van terrorisme moeten alle reizigers die de Europese Unie binnenkomen of verlaten een aangifteformulier liquide middelen invullen wanneer ze minstens 10.000 euro contant geld meenemen.

Garanties: halt aan overreglementering

De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en voor de Kmo (HRZKMO), die om een dringend advies werd gevraagd over de omzetting naar ons recht van twee Richtlijnen - 2019/770 en 2019/771 - betreffende de wettelijke overeenstemmingsgaranties in contracten tussen consumenten en professionals, beschouwt de invoering van een langere garantietermijn voor goederen waarvan mag worden verwacht dat ze een levensduur van vijf jaar of langer hebben als “volkomen onaanvaardbaar”.

Zestien handelspraktijken die binnenkort verboden zijn

Om de producenten van landbouw- en voedingsproducten beter te beschermen stelde Europa (Richtlijn 2019/633) een lijst op van 16 verboden handelspraktijken die de lidstaten tegen ten laatste 1 november naar hun recht moeten omzetten. De Belgische regering keurde ondertussen een voorontwerp van wet goed waarin twee lijsten zijn opgenomen: een zwarte en een grijze.

1,16 miljard euro Vlaamse coronasteun via hinderpremie

De Vlaamse regering heeft met coronasubsidies een brede waaier kleine bedrijfjes overeind gehouden. Maar de hinderpremie stutte vooral het dorpscafé, en nauwelijks bedrijven met veel tewerkstelling. Bovendien rekte ze het leven van zombiebedrijven, blijkt uit een exclusief onderzoek van Trends en Trends Business Information.

E-commerce: wat verandert er op 1 juli?

Het nieuwe Europese btw-systeem voor elektronische handel over de grenzen heen moet enerzijds de online aan- en verkoop van goederen in het buitenland vergemakkelijken en anderzijds de lidstaten helpen om jaarlijks zowat 5 miljard aan btw te recupereren die ze niet innen door de btw-vrijstelling voor goederen waarvan de waarde (officieel) niet meer dan 22 euro bedraagt.

Een student die werkt zou altijd ten laste moeten blijven

Tijdens de pandemie gingen studenten meer dan eens helpen in belangrijke sectoren, waaronder de grootdistributie en de voedingssector. Ze hebben meer verdiend en lopen daardoor het risico dat ze niet langer als fiscaal ten laste van hun ouders worden beschouwd. De regering is zich van het probleem bewust en laat toe dat er geen rekening wordt gehouden met bepaalde inkomsten die studenten hebben verdiend, bijvoorbeeld tijdens het tweede kwartaal van 2020.

Moederschapsverlof kan niet worden ingekort

Het moederschapsverlof kan volgens het cdH de facto worden ingekort. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de werkgever van een zwangere werkneemster de arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigt om andere redenen dan haar zwangerschap.

Vereenvoudigen, vereenvoudigen

Ondanks alle mooie woorden neemt de administratieve last niet af, integendeel. Die vormt voor zelfstandigen en kmo’s een van de belangrijkste obstakels voor hun groei. Personen die dagelijks met nutteloze administratieve verplichtingen worden geconfronteerd, zijn uiteraard het best geplaatst om die te identificeren.

Top ICT - Telewerken beleeft opnieuw hoogdagen

Zowat een jaar geleden werden we plots voor een voldongen feit geplaatst: het coronavirus had in de bedrijfsomgeving de ideale context gevonden om zich snel te verspreiden en dus moest iedereen in de mate van het mogelijke gaan telewerken – lees: vooral werken van thuis uit. En dat had (en heeft) uiteraard een grote impact op de samenwerking met onze collega’s, op onze sociale contacten, onze privé-omgeving, onze connectiviteit, enz.

Top ICT - Software cruciaal in strijd tegen COVID-19

Dat het coronavirus de wereld op zijn kop heeft gezet, is een understatement. Op alle mogelijke vlakken is er dan ook koortsachtig gewerkt om het virus onder controle te houden, niet alleen met vaccins maar ook met hightech – kunstmatige intelligentie, machine learning, analytics, uitbraak tracking, enz. Software is nu zonder meer een cruciaal wapen geworden in ons gevecht tegen COVID-19.

Top ICT - Een kwestie van dienstverlening

Het voorbije jaar was verre van normaal. De digitalisering waar de IT-sector al langer de mond van vol heeft, kreeg een opvallende versnelling. Daarbij schoven we opnieuw een eind op richting meer dienstverlening. Bedrijven beschouwen IT meer en meer als een set van diensten. Ze doen dat niet alleen voor security of opslag. Zelfs on-premise infrastructuur is dezer dagen as a service beschikbaar.

Top ICT - Hardware - Lichtpuntjes in tijden van corona

Bij alle onvoorziene ellende bracht het coronavirus voor de ICT-sector toch ook enkele positieve ontwikkelingen met zich mee. Zo zette de digitalisering zich in veel organisaties alsnog versneld door, al was het maar om thuiswerk te faciliteren. De cloud won zo mogelijk nog aan aantrekkingskracht. En de pc – helemaal terug van nooit echt weggeweest – maakte in 2020 zowaar een kleine comeback.

In de Marge van Top ICT - Wanneer gemak een noodzaak wordt

Over het aantal gewonnen jaren zijn ze het niet eens, maar alle specialisten erkennen wel dat de pandemie tot een buitengewone versnelling heeft geleid in de digitalisering van ondernemingen, samenleving en innovatie. Op dat laatste gebied scoort België in Europa zelfs het best.

Een “extra administratieve last” die veel opbrengt

Hoewel hij een onbeduidende titel kreeg, bevat de programmawet van 11 mei een innovatie die meer dan één autobestuurder zal doen schrikken. Met die wet wordt immers “een nieuwe wijze van verplichte medefinanciering door de overtreder” ingevoerd, doordat er een administratieve bijdrage van 8,84 euro wordt aangerekend voor elke boete die via het crossborder-platform wordt geïnd.

Rechtsbijstand aftrekbaar

Vergeet bij uw belastingaangifte het vak 2344-81 niet, waarin u voor maximaal 310 euro de premies kunt aangeven die u betaalde voor een individueel gesloten rechtsbijstandsverzekering. Op dat bedrag kent de fiscus een vermindering van 40% toe, wat uiteindelijk een besparing van 124 euro oplevert.

Subsidies en NACE-codes

Bij de toekenning van steun aan ondernemingen door de gewestelijke overheden in het kader van het coronavirus is gebleken hoe problematisch hun identificatie op basis van NACE-BEL-codes kan zijn. In 2020 zijn de wijzigingen van de NACE-BEL-activiteitencodes immers met 40% toegenomen tegenover 2019.

Verenigingswerk: ook voor de socioculturele sector

Nu sinds 8 mei socioculturele activiteiten opnieuw mogelijk zijn, besliste de regering om ook die sector de mogelijkheid te bieden om vanaf die datum gebruik te maken van de tijdelijke regeling voor het verenigingswerk. Ze bereidt een wetsontwerp voor ter ondersteuning van de verenigingen die socioculturele activiteiten organiseren en van de personen die dergelijke activiteiten begeleiden.

Na de horeca de contactberoepen?

Ook al was het weer nog niet al te best, toch werden de caféterrassen op 8 mei overspoeld en konden de caféhouders hun marge verhogen dankzij de btw-verlaging van 21% naar 6%, die tot 30 september van dit jaar geldt. Is het niet beter daar nog wat verder in te gaan? Alle contactberoepen, zo stelt de MR, hadden immers zwaar te lijden onder de Covid-19-crisis.

Zelfstandigen beschermd vanaf dag één

Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk is er toch een compromis gevonden. In juli 2019 schafte de regering ten voordele van de zelfstandigen de carenzperiode voor arbeidsongeschiktheid van meer dan 7 dagen af. Ze besliste echter tegelijkertijd dat een zelfstandige waarvan de arbeidsongeschiktheid gedurende meer dan 7 dagen werd erkend, ten vroegste een uitkering kon krijgen vanaf de datum waarop de behandelende arts het attest van arbeidsongeschiktheid had ingevuld en ondertekend.

Flitscontroles aangekondigd

Tijdens de maand mei zal de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) een reeks controles uitvoeren in ondernemingen uit de bouw- en elektrotechnische sector om na te gaan of de sociale wetgeving en de daarmee samenhangende plichten worden nageleefd. Hij zal tegelijkertijd controleren op de naleving van de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

Boekhoudkundige verwerking van covid-tegemoetkomingen

Hoe moet de steun van de overheid in het kader van de huidige crisis worden geboekt? Onder de Diverse bedrijfsopbrengsten (rekening 743-749) of onder de Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten (rekening 764-768), antwoordt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen in een ontwerpadvies. In de tekst wordt eveneens uitgelegd hoe de soms aanzienlijke investeringen in het kader van aanpassingen aan de nieuwe omstandigheden moeten worden geboekt.

Zijn notarissen te duur?

Dat lijkt het Prijzenobservatorium te suggereren in een recente studie, waaruit enerzijds blijkt dat het ondernemersrisico bij een notariskantoor lager is dan bij andere intellectuele beroepen en anderzijds dat het notariaat in de periode 2016-2018 een bedrijfsmarge van gemiddeld 16,0% realiseerde, wat meer is dan de andere economische intellectuele beroepen.

Liefdadigheidsschenkingen aftrekbaar

Er wordt geen btw geheven op het gratis verstrekken van voedingsmiddelen en levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen voor liefdadigheidsdoeleinden indien die goederen om economische redenen zouden worden vernietigd, maar toch blijft er enige juridische onzekerheid bestaan rond dergelijke schenkingen.

Belastingvermindering bij kwijtschelding huur

Verhuurders die voor de maanden maart, april of mei 2021 de huur kwijtschelden aan huurders die hun zaak verplicht moesten sluiten wegens de coronamaatregelen, maken aanspraak op een belastingvermindering van 30% voor de kwijtgescholden huur. Per huurovereenkomst kan maximaal 5.000 euro per maand in aanmerking komen en per verhuurder maximaal 45.000 euro.

Vennootschapsbijdrage uitgesteld tot september

Net als vorig jaar krijgen de ondernemingen zes maanden extra om hun jaarlijkse bijdrage in het kader van het sociale statuut van de zelfstandigen te betalen. Gewoonlijk moet de bijdrage immers tegen 1 juli betaald zijn. Dit jaar zullen ondernemers echter opnieuw vanaf 1 september pas de oproep ontvangen om de bijdrage te betalen tegen ten laatste 31 december.

Wordt uitkering voor tijdelijke werkloosheid anders belast?

Het probleem had vermeden kunnen worden als de regering van in het begin een realistischer voorheffing had ingehouden van de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid die werden toegekend om de crisis het hoofd te bieden. Terwijl in maart en april 2020 nog 26,75% werd afgehouden, was dat vanaf mei 15%. Dat zal heel wat problemen veroorzaken wanneer de eindafrekening komt.

Procedure-Renault ook voor onderaannemers

Ze zijn het over de cijfers dan wel niet eens, maar alle analisten zijn wel van mening dat er problemen komen met de werkgelegenheid eens de crisis voorbij is. Zo schat KBC voor 2021 dat er 60.000 banen verloren zullen gaan, hoofdzakelijk door een toename van het aantal faillissementen in de zwaarst getroffen sectoren, zoals de horeca, de staalnijverheid of de transportsector.

Neen aan de verubering

De lockdown heeft alle soorten platformen een duw in de rug gegeven. Daarom vraagt de PS opnieuw dat de kwestie van het statuut in het kader van dienstverlening met behulp van een digitaal platform wordt verduidelijkt. De partij roept zowel nationale rechtspraak in als de invoering in maart door Spanje in zijn arbeidswetboek van een “vermoeden van loondienst” voor maaltijdkoeriers die voor platformen werken.

Versnelling voor de Belgische normen

Normen vormen een bewijs voor kwaliteit en knowhow en zorgen er dan ook voor dat producten of diensten vlotter op andere markten kunnen worden aangeboden. De termijn die verstreek tussen het opstellen en het publiceren ervan, is lang een bron van frustratie geweest.

Btw: uitzonderlijk uitstel voor de aangifte

De belastingadministratie kent uitzonderlijk extra tijd toe voor het indienen van de periodieke btw-aangiften. Voor maandaangevers met recht op maandelijkse teruggave (starters en vergunninghouders) wordt de termijn verlengd tot en met 24 april 2021. Voor de andere indieners (gewone maandindieners, kwartaalindieners …) wordt de termijn verlengd tot en met 3 mei 2021.

Alles over voordelen van alle aard

Voordelen van alle aard zijn soms daar te vinden waar niemand ze verwacht. Bijvoorbeeld bij de werknemer die altijd bij hetzelfde bureau beroepsreizen reserveert voor de kaderleden in het bedrijf waar hij werkt. Nu en dan krijgt die werknemer door dat bureau een gratis reis aangeboden. Die laatste vormt vanuit fiscaal standpunt zonder enige twijfel een voordeel van alle aard, aangezien de werknemer het voordeel geniet als gevolg van de uitoefening van zijn beroepsactiviteit.

Corona: herziening van de premies voor verzekeringen niet-leven

Ondernemers en zelfstandigen die actief zijn in de horeca, de evenementsector, contactberoepen, de cultuursector en sport- en fitnesszalen ondervinden vandaag de grootste impact van de crisis. Ze zullen allemaal in de loop van de komende weken een individueel schrijven ontvangen van hun vertrouwde verzekeraar, die hen een herziening zal voorstellen van hun lopende verzekeringen niet-leven - auto, brand, burgerlijke aansprakelijkheid, arbeidsongevallen enzovoort - naast een aanpassing indien zou blijken dat de risico’s aanzienlijk en blijvend zijn afgenomen.

Zorgplicht voor ondernemingen

Sommige vergelijkingen zijn vergezocht. De instorting bijna tien jaar geleden in Bangladesh van een gebouw waarin meerdere textielfabrieken gevestigd waren, is misschien toch niet het beste argument om te trachten alle in ons land gevestigde of actieve ondernemingen een zeven punten omvattende zorgplicht op te leggen. Het plan moet minstens een beschrijving omvatten van de waardeketen, een risico-inschatting en procedures voor het regelmatig evalueren van de situatie bij de dochterondernemingen, onderaannemers of leveranciers.

Telewerken: aangifte nog steeds mogelijk

We kondigden het eerder al aan: de regering wil een betere controle kunnen uitvoeren op het verplichte telewerk en verplicht de bedrijven daarom om voor de maanden april, mei en juni een elektronische aangifte te doen, ten laatste op de zesde dag van de maand. De ondernemingen die er niet in slaagden om hun aangifte tijdig in te dienden, blijven ook na 6 april 2021 verplicht om dat te doen.

Wederopbouwreserve, een handleiding

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft momenteel een advies ter raadpleging staan over de boekhoudkundige verwerking van de middels de wet van 19 november 2020 ingevoerde wederopbouwreserve. Dankzij die maatregel kunnen vennootschappen hun solvabiliteitspositie geleidelijk aan herstellen door voor drie belastbare tijdperken een wederopbouwreserve aan te leggen op het einde van het boekjaar met betrekking tot de aanslagjaren 2022, 2023 of 2024.

Transparante overheidsalgoritmen

Het is bon ton om kritiek te geven op de manier waarop de internetgiganten algoritmen gebruiken om ons gerichte reclameboodschappen te kunnen sturen. Ze zijn echter lang niet de enigen die dergelijke technieken gebruiken. In Frankrijk bijvoorbeeld heeft de fiscus door de recentste financiële wet de mogelijkheid om via geïnformatiseerde en geautomatiseerde processen de vrij toegankelijke inhoud te verzamelen die de gebruikers van online platformen op het internet zetten, om fraude op te sporen.

Bonusplan in laatste rechte lijn

Bonusplannen met een referteperiode van een volledig kalenderjaar moeten voor eind april ingediend worden. Hoe wordt de procedure met betrekking tot het opmerkingenregister echter gegarandeerd wanneer heel wat werknemers door het verplichte telewerk afwezig zijn? Wanneer de werknemer een e-mailadres heeft, zo stelt de FOD Werkgelegenheid, wordt het bonusplan hem via mail toegestuurd en wordt hem de mogelijkheid geboden om zijn opmerkingen via mail in te dienen bij de werkgever of bij de inspectie Toezicht op de Sociale Wetten (TSW).

Eindelijk recht op een vergissing?

Een aanbesteding die u aan uw neus ziet voorbijgaan omdat u vergat uw ondernemingsnummer te vermelden, een aanvraag voor een bouwvergunning die wordt afgewezen voor een kleinigheid of de 829 codes van op de aangifte in de personenbelasting: de formulieren van de verschillende overheden zijn vaak echte valkuilen. Wee degene die erin trapt! Meerdere liberale volksvertegenwoordigers zijn erover verontwaardigd dat de kleinste vergissing zwaar wordt afgestraft, vaak zonder de mogelijkheid om ze achteraf recht te zetten. Maar vergissen ze zich zelf niet in hun aanpak?

Belastingvermindering Covid-19

Ter ondersteuning van de kmo’s die, als gevolg van Covid-19, tussen 2 november en 31 december 2020 hun omzet met minstens 30% zagen dalen tegenover dezelfde periode in 2019, kent de regering een tijdelijke belastingvermindering toe voor de financiële inbrengen die tussen 1 januari en 31 augustus van dit jaar gebeuren.

Telewerk: verplichte aangifte

Omdat sommige werkgevers het niet al te nauw lijken te nemen met het voor alle ondernemingen of verenigingen verplichte telewerk, besliste de regering dat alle werkgevers vanaf de maand april maandelijks aan de RSZ het aantal personen moeten meedelen dat in het bedrijf aan het werk is, net als het aantal personen dat bij het bedrijf werkt dat een functie uitoefent die onverenigbaar is met telewerk.

Waar de taks op de effectenrekeningen boeken?

Op de rekening 640 (Bedrijfsbelastingen). Op die rekening worden de belastingen geboekt die als een bedrijfskost moeten worden aangemerkt zoals de onroerende voorheffing, de accijnsrechten, de belasting op voertuigen, de belasting op drijfkracht of op tewerkgesteld personeel, zo stelt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) in een ontwerpadvies dat tot 14 mei ter publieke consultatie staat.

Top Transport - In de tang tussen Brexit en COVID-19

Onder impuls van de pandemie boekten de transportbedrijven in 2020 een gemiddeld omzetverlies van 15 procent. “Zonder versterking van hun kapitaalstructuur en solvabiliteit zullen veel transporteurs hun maatschappelijke taken niet meer kunnen invullen”, waarschuwt de beroepsfederatie Febetra.

Top Transport - Supply Chain - Met vereende data

Hoe kunnen we de bedrijven binnen een welbepaalde supply chain helpen om hun aanpak beter op elkaar af te stemmen en een stuk efficiënter te werken? Die vraag is het centrale uitgangspunt van een ambitieus onderzoeksproject waaronder het VIL, Howest, Sirris en een handvol bedrijven mee de schouders zetten.

Top Transport - Maritiem - Coronastorm slaat havens niet uit koers

De Belgische havens zijn het coronajaar 2020 met uiteenlopende resultaten maar in de regel zonder grote kleerscheuren doorgekomen. De pandemie trof de havens uiteindelijk minder zwaar dan de financiële crisis. Er vielen zelfs nog een handvol records.

In de Marge van Top Transport - Eén virus legt alles stil

Niet alle sectoren zijn even hard getroffen en de eerste resultaten voor 2020 zitten dan ook vol contrasten. Toch is er weinig reden voor optimisme. In afwachting van de algemene resultaten voor vorig jaar, duiken we een laatste keer in die voor 2019, toen er van lockdowns nog geen sprake was.

Top Transport - Logistiek - Veel werk aan digitale dataplatformen

Van de Brexit tot de coronapandemie: de actualiteit van de voorbije maanden heeft de druk op de logistieke sector om sneller te digitaliseren enkel maar opgevoerd. En hoewel er steeds meer digitale deelplatformen opduiken, is het nu vooral wachten op innovatieve toepassingen die al die gedeelde data ook echt meerwaarde kunnen geven

Geen vermindering meer voor niet-eigen woningen

De timing is wat ongelukkig. Covid-19 en de daarmee gepaard gaande verplaatsingsbeperkingen hebben heel wat landgenoten ertoe aangezet om de aankoop te overwegen van een vastgoed in eigen land, bijvoorbeeld aan zee, waar de helft van alle vastgoed als tweede verblijf wordt gebruikt. Net nu vinden de groenen het “niet alleen rechtvaardig, maar ook broodnodig” om het fiscale voordeel af te schaffen waar kopers van een dergelijk goed mogelijk van kunnen genieten.

Structureel thuiswerk

Aangezien telewerk sterk aanbevolen is, kan elke werkgever een forfaitaire vergoeding voor kantoorkosten toekennen van maximaal 129,48 euro per maand aan de werknemers die structureel en regelmatig telewerk verrichten. Voor de maanden april, mei en juni wordt dat bedrag verhoogd tot 144,31 euro per maand. Wat moeten we echter onder 'structureel en regelmatig' verstaan?

Bijdragen van de jaarlijkse vakantie uitgesteld

Sinds maart 2020 moest de horecasector tot twee keer toe sluiten. Ook nu nog ligt een groot deel van de horeca volledig stil. Er komt dus geen geld meer binnen, terwijl er alweer nieuwe uitgaven in zicht komen. De werkgevers uit de sector moeten immers ten laatste op 30 april de jaarlijkse bijdrage betalen voor de financiering van de jaarlijkse vakantie van hun arbeiders. Die bijdrage bedraagt 10,27% van het brutoloon (verhoogd tot 108%) dat in 2020 aan de werknemers werd betaald op basis van hun werkelijke prestaties.

Werken na het pensioen, ja maar...

Het kan, maar je wordt maar beter niet ziek. De minister van Pensioenen moest, toen ze in de commissie voor de Sociale Zaken de vraag kreeg om zich uit te spreken over het geval van een persoon die een volledig pensioen kreeg en een beroepsactiviteit uitoefende, toegeven dat die, als hij door een langdurige ziekte wordt getroffen, geen beroep kan doen op het ziekenfonds.

De wagen van een derde in beslag nemen?

Dat kan. Een autoverhuurder moest dat tot zijn eigen schade vaststellen en het Hof van Cassatie bevestigde het. Krachtens de Drugwet - die overigens dit jaar honderd jaar bestaat - kan de rechter de inbeslagname verordenen van voertuigen, apparaten, instrumenten of zaken die dienst deden of bestemd waren voor het plegen van inbreuken, ook als ze geen eigendom zijn van de veroordeelde.

Fiscale fraude: tussenpersonen krijgen ook een sanctie

De groenen vissen een wetsvoorstel dat in 2013 voor het eerst werd ingediend, weer op en vragen opnieuw om het doelbewust opzetten van frauduleuze fiscale constructies strafbaar te maken. Ze willen opnieuw hard toeslaan: strafrechtelijk zou de financiële sanctie voor financiële tussenpersonen en belastingconsulenten die medeplichtig zijn aan het opzetten van een frauduleuze fiscale constructie, even hoog zijn als voor de pleger van de fraude.

Kwijtschelding aftrekbare huur

In de hoop meer eigenaars te overtuigen om een gebaar te stellen in het voordeel van hun huurders die door de coronamaatregelen verplicht moeten sluiten, bereidt de minister van Financiën een nieuwe steunmaatregel voor onder de vorm van een belastingvermindering van 30% op de huur die de eigenaars voor die huurders laten vallen. De maatregel is geldig voor de huur van de maanden maart, april en mei 2021.

Vijf dagen opleiding per jaar

Met de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk veranderde de interprofessionele opleidingsdoelstelling van 1,9% van de loonmassa in een interprofessionele opleidingsdoelstelling van gemiddeld vijf dagen opleiding per voltijds equivalent per jaar. Omdat dat systeem echter verre van perfect is, wil de CD&V vanaf 1 januari 2022 in elke onderneming met meer dan twintig werknemers een individueel, meeneembaar en afdwingbaar recht van vijf dagen opleiding per werknemer per jaar invoeren.

Schaf ondoeltreffende belastingen af

De sluiting van de grenzen in de lente van 2020 heeft toch minstens één positief effect gehad: ze toonde de kosten aan van de fysieke grensaankopen die één op de drie consumenten jaarlijks gemiddeld negen keer doet. Tijdens de lockdown zijn de prijzen voor voedingswaren in ons land immers met 15% gestegen. Zodra de grenzen weer open waren, begon dat percentage af te nemen.

Komt er een privacy ruling?

Dat is in elk geval de wens van een CD&V-volksvertegenwoordiger, die een wetsvoorstel indiende met de bedoeling om voor de bescherming van de levenssfeer een zelfde mechanisme in te voeren als op fiscaal gebied al bestaat. Die ruling (voorafgaande beslissing) kan worden gedefinieerd als een beslissing waarmee de Gegevensbeschermingsautoriteit bepaalt hoe de wetgeving zal worden toegepast op een specifieke situatie of beoogde verwerking van persoonsgegevens.

Registreer uw merk

En doe dat goedkoop. Het fonds Ideas Powered for Business voor kmo’s is een subsidieprogramma van 20 miljoen euro dat werd opgericht om Europese kleine en middelgrote ondernemingen (kmo) te helpen om toegang te krijgen tot hun intellectuele eigendomsrechten.

Vrouwen achtergesteld bij toekenning topbanen

Een vijfde van de grootste tienduizend bedrijven in België heeft een exclusief mannelijk management. Bijna 60 procent heeft geen vrouwen in de raad van bestuur. De bedrijfswereld blijft een mannenbastion, en dat ligt niet alleen aan de traditionele rolpatronen. “De mannelijke macht reproduceert zichzelf.”

Vastgoed in het buitenland: wat aangeven?

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 17 februari 2021 maakt de fiscus geen onderscheid meer tussen onroerende eigendommen in België of in het buitenland. Beide worden voortaan op basis van hun kadastraal inkomen belast. Hoe wordt dat laatste bepaald?

Top Bouw - Sterke daling aantal nieuwe bouwondernemers

Voor januari stellen we in de statistieken van Trends Business Information een sterke daling van het aantal nieuwe bouwondernemers en een opmerkelijke stijging van het aantal stopzettingen bij éénmanszaken vast.

Top Bouw - Vastgoed - Hoge pieken en diepe dalen

Vastgoed behoudt zijn aantrekkingskracht op investeerders. De coronacrisis weegt wel op de activiteit in sommige onderliggende vastgoedsegmenten. In elke crisis zijn er naast vele verliezers ook winnaars. Afgaande op het aangetrokken investeringsvolume mag de Belgische vastgoedsector bij die winnaars gerekend worden.

In de Marge van Top Bouw - Laat die relance maar komen

Voor COVID-19 kwam, zagen twee op de drie bouwbedrijven hun omzet toenemen. Bij één op de twee gebeurde dat ook met de nettowinst. In 2020 deed de sector het beter dan het nationale gemiddelde, maar hij wacht net als de andere op een heropleving.

Top Bouw - Infrastructuur - Vlaanderen lijdt een beetje aan regelitis

De Vlaamse infrastructuur is grotendeels up-to-date maar moet state of the art worden, stelt Vlaams minister-president Jan Jambon. Het relanceplan om onze economie te doen herstellen van de coronadreun zet alvast zwaar in op infrastructuurinvesteringen. Maar het is ook een hervormingsplan benadrukt de minister-president. “We willen onze vergunningsprocedures benchmarken met de Duitse en de Nederlandse.”

Top Bouw - Facility Management - Momentum voor Smart Building Technology

Slimme gebouwen hebben de toekomst. Het goede nieuws is dat er technologisch grote stappen vooruit zijn gezet. Op de Belgische werven is er echter nog veel werk aan de winkel. 

Top Bouw - Visie - 10 uitdagingen voor de bouw richting 2030

De bouw heeft er, net als tal van andere sectoren, een beroerd 2020 opzitten omwille van het coronavirus. De economische activiteit van de sector nam vorig jaar met 7,5 procent af. Een dreun die kan tellen

Top Bouw - Wonen - Corona accentueert belang goede woning

De ontdekking van het telewerken, de boost van de e-commerce en de doorbraak van het contactloos betalen: de coronacrisis blijkt een katalysator voor verandering. Maar zal het virus ook voor vernieuwing zorgen in onze woonwensen  en -behoeften?

Psychologische zorg voor zelfstandigen in nood

Niet iedereen wordt even hard door de pandemie getroffen. Grote ondernemingen schatten de impact op hun omzet op 7%, maar bij kmo’s en zelfstandigen stijgt dat percentage tot 42%! Velen verliezen er de moed door, in die mate zelfs dat de zelfstandigen volgens het Riziv een bijzonder kwetsbare risicogroep zijn geworden. Die zelfstandigen in nood kunnen binnenkort bij een klinisch psycholoog of een klinisch orthopedagoog terecht voor acht gratis sessies psychologische zorg.

Ventileer tegen virussen

Voor één keer zijn de deskundigen het eens: de hygiëneregels volgen, voldoende afstand houden en vooral activiteiten in de buitenlucht beoefenen, zijn drie efficiënte middelen tegen het coronavirus. Maar niet alle activiteiten kunnen buiten plaatsvinden. Een langer verblijf in een slecht verluchte ruimte in het gezelschap van een zieke persoon verhoogt aanzienlijk het risico op besmetting, zo stelt de Hoge Gezondheidsraad (HGR), zelfs als de afstandsregels worden nageleefd. De HGR beveelt dan ook aan om werkruimten te ventileren met 50 tot 80 m3 verse lucht per uur en per persoon.

Nieuwe energielabels

Over drie weken krijgen alle elektrische apparaten en huishoudtoestellen in de handel nieuwe, eenvoudigere en begrijpelijkere energielabels. De oude labels waren niet alleen door de technologische evolutie voorbijgestreefd, ze waren ook bedrieglijk. De consument die louter op de letter A afging, dacht immers dat hij het energiezuinigste apparaat op de markt had gekocht en geloofde in zijn onschuld bovendien dat een toestel met een A+++-label nog beter was!

Arbeidsongeschiktheid vanaf de eerste dag vergoed

Sinds 1 juli 2019 krijgen zelfstandigen die meer dan zeven dagen arbeidsongeschikt zijn een daguitkering voor de hele arbeidsongeschiktheidsperiode. Die uitkering is verschuldigd vanaf de achtste dag te rekenen vanaf de dag waarop de activiteit wegens arbeidsongeschiktheid is stopgezet en heeft terugwerkende kracht. Dat wil zeggen dat de uitkering wordt ontvangen voor de hele arbeidsongeschiktheidsperiode.

UBO-register: de drempel van 25% herzien?

Onder leiding van een internationaal krantenconsortium hebben robots die het gedrag van duizenden surfers simuleerden een jaar lang gegevens uit het Luxemburgse register van effectieve begunstigden gehaald. In tegenstelling tot het Belgische UBO is het LBR (Luxembourg Business Register) immers vrij toegankelijk.

Een cao voor telewerk

Sinds maart vorig jaar is telewerk onmisbaar geworden in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Een omkadering via een collectieve overeenkomst was er echter nog niet. Die kwam er met de op 26 januari door de sociale partners goedgekeurde cao 149, die geldt tot 31 december van dit jaar.

Minder leningen en kredieten

Een lockdown en handel zijn moeilijk verenigbaar. In april vorig jaar registreerde de Nationale Bank dan ook een daling van bijna 70% minder afbetalingsleningen en kredietopeningen dan in dezelfde maand een jaar eerder. Vanaf de zomer werden er langzaamaan weer meer kredieten toegekend, maar het niveau van 2019 werd niet meer bereikt.

Verenigingswerk nog toegelaten

Als gevolg van het besluit van het Grondwettelijk Hof is het sinds 1 januari niet meer mogelijk om volgens de bijklusregels activiteiten te verrichten voor verenigingen of diensten van burger aan burger. In de wet van 24 december 2020 (BS van 31 december 2020) is echter een aangepaste regeling opgenomen die een jaar geldt, maar alleen voor de sportsector. In de tekst is een overzicht opgenomen van toegelaten activiteiten.

Taks op de effectenrekeningen: nevenschade bij tak 23?

Voor de ene is het een symbolische belasting, voor de andere een eerste stap naar een echte belasting op grote vermogens. Zal de taks op de effectenrekeningen ook de kleine spaarder treffen die, om zijn geld toch iets te laten opbrengen, een beleggingsverzekering of tak 23-product nam? De taks zal immers ook op die producten worden geheven. Het risico bestaat daardoor dat de verzekeraar de kosten aan de spaarder doorrekent en dat die laatste naar het Groothertogdom Luxemburg trekt.

Retroactief kadastraal inkomen

Nadat het door Europa werd veroordeeld omdat het eigenaars van vastgoed in het buitenland anders belastte dan wie onroerend goed bezit in eigen land, stond ons land voor een moeilijke keuze. Ofwel moest het het bestaande belastingsysteem, dat steunt op het kadastrale inkomen uit 1975, afvoeren, ofwel moest het voor vastgoed in het buitenland bepalen wat het kadastrale inkomen in 1975 was of had kunnen zijn.

Verlenging van de belastingvermindering voor giften

Door de opeenvolgende lockdowns zagen heel wat organisaties en vzw’s van groot maatschappelijk belang hun inkomsten dalen. Dat verlies werd deels gecompenseerd door giften, die fiscaal werden aangemoedigd. Aangezien de crisis blijft duren, vragen het cdH en DéFI om de fiscale steun die in 2020 werd gegeven, in 2021 te verlengen.

Telewerk: nog steeds flitscontroles

Omdat telewerken een belangrijk element is in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus, zullen de sociale-inspectiediensten de controles die ze in januari al uitvoerden, in februari voortzetten. Ondernemingen die zich daarop willen voorbereiden, kunnen gebruikmaken van een generieke gids en van een zestigtal sectorgebonden gidsen of protocollen.

Top Industrie - Nettogroei bedrijven maar zorgwekkende stresstest

Trends Top Industrie 2021 staat in het teken van de coronacrisis, ook al heeft die nog geen impact op de cijfers van de jaarrekeningen voor boekjaar 2019. Toch zijn er onrustwekkende signalen in onze meest actuele statistieken en analyses.

Top Industrie - Voeding - Geeks met gezonde eetlust gezocht

De grootste uitdaging voor de Belgische voedingssector? De transitie richting digitalisering en robotisering, jawel. Terwijl de sector vandaag nog volop de wonden van de coronacrisis likt, zit de duurzame groei in meer innovatieve en efficiëntere productietechnieken. Enkel zo zal de cruciale sector in dit land ook op langere termijn de concurrentie op internationale markten kunnen blijven aangaan.

Top Industrie - Textiel, hout, meubels - Rekenen op robuust relanceplan

De Belgische textiel-, hout- en meubelindustrie gaat het nieuwe jaar in met de langverwachte Brexitdeal op zak. De sector hoopt op een stevig herstel na de coronashock van 2020. Fa Quix, de topman van de sectorfederatie Fedustria, roept de overheden op om een omvangrijk crisispakket uit te werken om zoveel mogelijk faillissementen te vermijden en banen te redden.

Arbeidsartsen tijdelijk ingeschakeld

Gezien de omstandigheden heeft de regering beslist om de arbeidsartsen in te schakelen en hen via een tijdelijke lex specialis de volgende taken op te dragen: 
• hoogrisicocontacten binnen de ondernemingen opsporen
• quarantaineattesten verstrekken aan die hoogrisicocontacten
• bepaalde werknemers doorverwijzen om een covidtest te ondergaan, volgens de door de bevoegde autoriteiten bepaalde teststrategie

Digitaal wordt de regel, papier de uitzondering

Als de regering beslist om er vaart achter te zetten, gaat het snel. Het op 14 december ingediende wetsontwerp over de dematerialisatie van de relaties tussen de FOD Financiën, de burger, rechtspersonen en bepaalde derden is al goedgekeurd. Daardoor wordt elektronische communicatie de regel. Ze wordt verplicht voor professionals en rechtspersonen en informatie-uitwisseling op papier wordt een uitzondering die nog uitsluitend voor natuurlijke personen kan.

U bent de fiscus niets verschuldigd!

Na phishing lijkt nu smishing in opmars. Voorlopig worden de valse sms’en vooral in het Nederlands verzonden, maar het is algemeen geweten dat cybercriminelen geen rekening houden met grenzen, ook niet met de taalgrens. Zo doen er al een tijd sms’en de ronde die van de FOD Financiën lijken te komen. U krijgt erin het bericht dat u een schuld hebt bij de belastingadministratie en dat u die zo snel mogelijk moet betalen door op een link te klikken. Doe dat vooral niet.

Meer opleidingen tijdens tijdelijke werkloosheid

Momenteel, zo stelt de N-VA “is de werknemer thuis laten zitten met een tijdelijke werkloosheidsuitkering veel veiliger en financieel voordeliger voor een werkgever, dan om te investeren in een herplaatsing of omscholing op de werkvloer”. De partij vindt dat de bestaande werkloosheidsregeling een spoedig herstel van onze economie tijdens en na de covid-19-pandemie geenszins zal bespoedigen, of dat zelfs ongewild kan tegenwerken.

Omgekeerde hypotheek, derde poging

Derde keer, goede keer? We zien zoon De Croo in elk geval niet meteen stemmen tegen een wetsvoorstel dat zijn vader destijds steunde. Het voorstel dat in 2009 voor het eerst en vervolgens nog eens in 2011 werd ingediend en toen het pensioenkrediet werd genoemd, werd immers door onder andere Herman De Croo verdedigd. Tien jaar later duikt de in ons land nog steeds verboden techniek onder de naam omgekeerde hypotheek opnieuw op.

Droogte is een natuurramp

Het is een logisch gevolg van de in onze streek steeds vaker voorkomende periodes van langdurige droogte: de kleigronden krimpen. Daardoor ontstaan er scheuren in sommige woningen, die soms zelfs de stabiliteit ervan ondermijnen. Aangezien de wetgever in 2005 een dekking van verscheidene natuurrampen in het kader van de brandverzekering verplicht maakte, zouden dergelijke onaangenaamheden geen probleem mogen vormen. De verzekeraars doen echter moeilijk.

De vrijstelling van huur is aftrekbaar

Door de COVID-19-crisis moesten heel wat handelszaken de deuren sluiten. Ondertussen bleef de huur van hun winkelpand echter lopen. Bepaalde eigenaars beslisten daarop om af te zien van verscheidene maanden huur om hun huurders de kans te geven financieel te overleven. Kan die kwijtschelding van huur worden beschouwd als een abnormaal of goedgunstig voordeel, of als aftrekbare beroepskosten?

Niet in mijn vrachtwagen

In vrachtwagens, treinwagons en containers kruipen in de hoop ongezien de overtocht naar Groot-Brittannië te kunnen maken, is niet strafbaar - toch niet zolang het niet in havengebied gebeurt. Dergelijk gedrag kan echter zware gevolgen hebben, zo stelt de Open Vld. Zo kunnen volledige ladingen waardeloos worden, waardoor ze moeten worden vernietigd.

De effectenrekening wordt belast, niet de houder ervan

Nadat ze door het Grondwettelijk Hof werd teruggefloten, heeft de regering haar tekst grondig aangepast. Voortaan wil ze het aanhouden van een effectenrekening belasten zodra de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten die worden aangehouden meer dan een miljoen euro bedraagt. Om die gemiddelde waarde te bepalen, zal ze vier referentiedata hanteren: 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september.

Weg met de slapende energiecontracten

Heel wat particulieren en ondernemingen betalen nog steeds hoge prijzen voor hun energie. De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) schat hun aantal op 360.000 gezinnen en zowat 20.000 kmo’s. De eersten betalen jaarlijks bijna 600 euro te veel voor hun energieverbruik. Voor de tweede groep bedragen de extra kosten 3.450 euro per jaar.

Kredietbemiddelaars moeten worden geregistreerd

Om de werking van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) te verbeteren, stelt de PS een aantal maatregelen voor, waaronder de registratie van kredietbemiddelaars zoals autoverdelers, makelaars, verkopers, grootwarenhuizen enzovoort, die allemaal een centrale rol spelen bij het op de markt brengen van bepaalde kredietvormen.

Makelaars in de sport in het gareel gedwongen

De makelaarsvergoedingen in de sport zijn sterk gestegen. Terwijl het in 2017 nog om 24 miljoen euro ging, is dat nu al 49 miljoen euro. In Nederland, waar de markt vergelijkbaar is met die in België, bedroegen de makelaarsvergoedingen in 2017 slechts 15 miljoen euro en in 2020 ging het om 14 miljoen euro. Onze profclubs betalen met andere woorden twee keer zoveel als de 34 professionele clubs in Nederland. Het systeem is duidelijk ontspoord en dat heeft te maken met wat we ‘de uitzondering voetbal’ kunnen noemen.

Recordaantal bedrijven, recordaantal faillissementen op komst

België sluit het jaar af met een recordaantal actieve bedrijven, maar liefst 1.522.000. Dat komt omdat er een pak minder stopzettingen en faillissementen waren. Zo noteren we vorig jaar 8.000 faillissementsvonnissen, waarvan 7.500 ondernemingen. Ontdek alle statistieken voor 2020.

De financiering van de tijdelijke werkloosheid zal 0,05% kosten

Opeenvolgende jaren kunnen onderling sterk van elkaar verschillen. Voor het jaar 2020 stelde het beheerscomité van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers (Sluitingsfonds) voor om de bijzondere bijdrage voor de financiering van tijdelijke werkloosheid van 0,10% naar 0,09% te verlagen.

Telewerk onder toezicht

Het hoort bij een pandemie: de eerste flitscontrole van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) zal gericht zijn op het in de tertiaire sector verplichte telewerk. De grootscheepse actie komt bovenop de gewone steekproefsgewijze controles.

Verenigingswerk kan alleen nog in de sport

Dat is de noodoplossing die de huidige regering heeft bedacht om van het door de vorige regering nagelaten kluwen af te raken. In april vernietigde de Raad van State immers de wet van 2 juli 2018 betreffende het verenigingswerk, waarbij de raad wel de uitwerking behield van de geschrapte bepalingen voor prestaties geleverd tot en met 31 december.

Wat is een vrij beroep?

In de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen worden vrije beroepen gelijkgesteld met ondernemingen zonder handels- of industriële finaliteit. Wat is echter een vrij beroep?

Bankswitch uw spaarrekening

Niet tevreden over uw spaarrekening? Bankswitch ze dan. Banken bieden particulieren die hun lopende rekeningen en betalingen naar een andere banken willen overdragen, al een tijd de mogelijkheid om die overschakeling uit te voeren via Bankswitching. De gratis dienst voorkomt onderbrekingen in de betalingsopdrachten en zorgt er vooral voor dat de klant niet zelf zijn nieuwe rekeningnummer aan de begunstigden moet meedelen.

Kadastraal inkomen ook in het buitenland

Voor in België gelegen goederen wordt de belastbare grondslag berekend op basis van het kadastrale inkomen. Voor die in het buitenland wordt de huurwaarde in aanmerking genomen. Dat is overduidelijk discriminatie. Uiteindelijk bemoeide Europa zich ermee, dat ons land veroordeelde tot een voor een staat redelijke dwangsom van 7.500 euro per dag zolang het zijn wetgeving niet in overeenstemming brengt met het Europees recht.

Diverse cheques langer geldig

Lockdowns en vervaldata gaan moeilijk samen. De Nationale Arbeidsraad (NAR) is zich daarvan bewust. De maaltijdcheques, de ecocheques, de geschenkcheques en de sport/cultuurcheques worden immers hoofdzakelijk in de horeca en voor evenementen, sport en cultuur gebruikt.

Loongrenzen: nieuwe bedragen

Zoals elk jaar worden de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aangepast aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden. In het Staatsblad van 9 december (p. 86.793) wordt niet van die regel afgeweken.

VAPZ: maximale aftrekbare bijdrage

Hoe hoog is de maximale aftrekbare bijdrage voor het jaar 2020 in het kader van het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)? Het bedraagt 8,17% van het inkomen waarop de voorlopige sociale bijdragen worden berekend, met een absoluut maximum van 3.291,30 euro voor pensioenovereenkomsten waar geen solidariteitsstelsel aan verbonden is.

Een nieuw rekeningnummer voor uw belastingen

Opgelet wanneer u uw aanslagbiljet in de vennootschapsbelasting (aanslagjaar 2020), de rechtspersonenbelasting of de belasting niet-inwoners vennootschappen ontvangt. Het nummer van de rekening waarop u moet betalen, is immers gewijzigd. Voortaan moet u storten op het nieuwe rekeningnummer BE42 6792 0000 0054 (BIC PCHQBEBB).

Zijn sigaren gezonder?

“Overeenkomstig het regeerakkoord en in het kader van een omvattend en krachtig anti-tabaksbeleid waarbij wordt gestreefd naar een rookvrije generatie worden de accijnstarieven op tabaksfabricaten andere dan sigaren verhoogd”, zo lezen we in de motivering van de recentste door de regering goedgekeurde programmawet. Hoe kan een “krachtig anti-tabaksbeleid” omvattend zijn als sigaren er niet in zijn opgenomen?

Geen levenslang benoemde gerechtsdeurwaarders meer

Hoe kan verantwoord worden dat een gerechtsdeurwaarder van 86 jaar het zo veeleisende ambt nog volwaardig kan invullen? Dat is irreëel en werkt misbruiken in de hand, aldus de Open Vld, die er op wijst dat bepaalde oudere gerechtsdeurwaarders hun ambt verkopen of verhuren aan grote kantoren. Die gerechtsdeurwaarders zijn in de meeste gevallen niet meer actief, maar ontvangen wel nog een maandelijkse vergoeding voor het verlenen van hun handtekening.

Gratis digitale kluis

Paspoorten, diploma’s, documenten in verband met vastgoed, een kredietakte, een verzekeringscontract enzovoort kunnen vanaf 1 januari 2021 in een gratis digitale kluis worden bewaard. De notarissen starten met Izimi, dat het bovendien voor elke burger mogelijk maakt om automatisch alle notariële akten die hij sinds 2014 ondertekende, in te zien. Hij behoudt uiteraard de volledige controle over zijn persoonlijke gegevens.

Opleidingen voor minder goed opgeleiden

Om ervoor te zorgen dat de stimulans een reële impact heeft, legde de regering een minimumperiode van tien dagen vast. Ze voegde aan het WIB 92 een nieuw artikel 275 toe, dat als volgt luidt: “Indien de werknemer gedurende een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen minstens 10 dagen opleiding volgt, dan moet de werkgever een bedrag gelijk aan 11,75 pct. van de bezoldiging van de betrokken werknemer niet doorstorten in de schatkist.”

Afbraak en heropbouw op hetzelfde perceel

Niet iedereen is tevreden met de reeds lang gevraagde uitbreiding naar het volledige Belgische grondgebied van het verlaagde btw-tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw van woningen, dat momenteel in slechts 32 stedelijke zones geldt. De maatregel geldt slechts tijdelijk, in de jaren 2021 en 2022. Bovendien moet er aan vijf voorwaarden tegelijk worden voldaan.

Vaderschapsuitkering: van 10 naar 20 dagen

Sinds 1 mei 2019 hebben zelfstandigen die vader of co-ouder worden recht op een vaderschaps- en geboorteuitkering van tien dagen. De zelfstandige ontvangt dan 81,63 euro per dag, op voorwaarde dat hij die dagen opneemt binnen de vier maanden die volgen op de geboorte van zijn kind.

Het recht om vergeten te worden en gewaarborgd inkomen

Het door de wet van 4 april 2019 ingevoerde recht om vergeten te worden zorgt ervoor dat verzekeringsmaatschappijen na een bepaalde periode geen bijpremie mogen vragen of een verzekering weigeren aan personen die genezen werden verklaard na een ernstige ziekte, bijvoorbeeld kanker. Na afloop van een termijn van tien jaar te rekenen vanaf de einddatum van een succesvolle behandeling mag de verzekeringsmaatschappij daar geen rekening meer mee houden bij haar risicobeoordeling.

Zelfstandigen: de correctiecoëfficiënt wordt op 1 gebracht

Tot 1984 gold in het pensioenstelsel voor zelfstandigen een forfaitaire pensioenberekening. Daarna werd er, naar analogie met de andere pensioenstelsels, een proportionele berekeningswijze ingevoerd waarbij als uitgangspunt gold dat in de regelingen voor werknemers en zelfstandigen tegenover eenzelfde pensioen eenzelfde bijdrage-inspanning moest staan. Met andere woorden, 1 frank betaald in het zelfstandigenstelsel moest, rekening houdend met de bijdragevoeten, hetzelfde pensioen opleveren als 1 frank betaald in het werknemersstelsel.

Kmo: verover Europa

Er is covid en er is het leven na covid. Om de kmo’s te helpen om ook dan nog mee te kunnen, organiseren de Europese Commissie en Enterprise Europe Network op 25 november een digitaal evenement waarin de verschillende EU-programma’s voor kmo’s in België worden voorgesteld. Het biedt bovendien een unieke kans tot overleg met de vertegenwoordigers van de Europese Commissie, nationale deskundigen en handelspartners.

Federale steun voor de handelshuurlening

Huurders die door liquiditeitsproblemen moeilijkheden hebben om hun handelshuur te betalen, kunnen in Vlaanderen een handelshuurlening aanvragen. In dat geval schiet de Vlaamse overheid maximaal twee maanden huur voor, op voorwaarde dat de verhuurder één of twee maanden huur kwijtscheldt.

In de Marge van Top 5.000 - Laatste balans vóór covid

Nooit eerder was de tewerkstellingsgraad in ons land zo hoog. En toen dook uit het niets een virus op dat alle indicatoren overhoop gooide … Deze Top 5.000 heeft te lijden onder de nevenschade van COVID-19 en is uitzonderlijk, met ongeveer 250 minder ondernemingen in het klassement dan de vorige jaren.

Top 5.000 - Holdings - 8 nieuwkomers in Top 10

Dit klassement, dat op de financiële opbrengsten is gebaseerd, wordt elk jaar grondig door elkaar geschud. De 100 eerste holdings hebben in 2019 een nettowinst van 16,9 miljard gerealiseerd.

Top 5.000 - Verzekeringen - Premies stijgen sterk

Verscheidene verzekeraars anticipeerden op de brexit en verhuisden naar ons land. Ze innen er hoge premies voor activiteiten die vooral op het buitenland zijn gericht. Globaal realiseerden onze verzekeringsmaatschappijen een nettowinst van 2,8 miljard, een daling met 500 miljoen.

Arbeidsmarkt na corona - Oude bedreigingen, nieuwe kansen

Pre- en post-corona: 2020 zal sowieso de geschiedenis ingaan als het jaar waarin een periode van jarenlange, constante economische groei abrupt eindigde. Op korte termijn zal de pandemie ongetwijfeld tot een forse opstoot van de werkloosheid in ons land leiden. Op wat langere termijn biedt deze crisis heel wat sectoren evenwel ook kansen om versneld werk te maken van een transitie die er sowieso al zat aan te komen.

Top 5.000 - Banken - Altijd bereid om te lenen

Wat te veel zelfs, in die mate dat de Nationale Bank macroprudentiële maatregelen moest nemen. Globaal haalden de banken uit ons klassement in 2019 een bedrag van 5,6 miljard euro op, tegenover 6,3 miljard in het voorgaande boekjaar.

Een verbod op Black Friday en andere Cyber Mondays

De in 2013 uit de Verenigde Staten overgewaaide Black Friday is een reclamecampagne die aanzet tot consumeren en met onder andere Cyber Monday en Prime day al snel navolging kreeg. En met succes. Volgens Comeos zegt één Belg op de twee bij die gelegenheid te willen gaan shoppen en volgens Worldline leidt elke Black Friday tot een onmiskenbare toename van de elektronische transacties in vergelijking met een gewone vrijdag.

Een voorsmaakje van een belastinghervorming

Ons belastingsysteem wordt gekenmerkt door enerzijds een groot aantal uitzonderingen, vrijstellingen en verschillen in behandeling binnen uiteenlopende fiscale domeinen en anderzijds hoge belastingtarieven. Dat verstoort het economische en sociale evenwicht en heeft soms ongewenste gevolgen voor het milieu. In dat kader verklaart de minister van Financiën in zijn algemene beleidsnota dat hij een diepgaandere belastinghervorming zal voorbereiden.

Levenslang leren

Onze economie wordt gekenmerkt door een hoge productiviteit en de gedegen kennis van de Belgische werknemers. Het is zelfs, zo stelt de minister van Financiën, onze unique selling position die de regering wil bestendigen door de werkgevers via een vermindering op de bedrijfsvoorheffing aan te sporen om hun werknemers meer opleidingen aan te bieden.

Fiscale uitgaven bevroren

Alle belastingplichtigen weten dat programmawetten gewoonlijk gelijkstaan met nieuwe belastinginkomsten. De programmawet die momenteel in voorbereiding is, wijkt daar niet van af. Uitgaand van het principe dat kleine beekjes uiteindelijk grote rivieren worden, is er voor de inkomstenjaren 2020 tot 2023 een bevriezing van een aantal fiscale uitgaven in opgenomen.

Mede-eigenaars zullen vanop afstand kunnen stemmen

Had hij er onvoldoende tijd voor toen hij minister was? Het is in elk geval een feit dat Koen Geens net een wetsvoorstel indiende dat mede-eigenaars uitdrukkelijk de mogelijkheid biedt op afstand deel te nemen aan de algemene vergaderingen.

Weg met de ontvangstbewijzen

Doordat in de wet van 15 april 2018 is opgenomen dat iedereen die een economische activiteit uitoefent, een ondernemer is, verdween het verschil tussen handelaars en vrije beroepen. Voortaan moeten zij allemaal een economische boekhouding voeren. De wetgever voerde de hervorming echter niet helemaal door.

Uw mening over de btw en e-commerce

Nieuwe minister, nieuwe aanpak. Hoewel hij daar helemaal niet toe verplicht is, wil de nieuwe minister van Financiën het publiek raadplegen over de wetgeving die een impact zal hebben op de ondernemingen en de burgers. Het gaat om een experiment dat na evaluatie in principe voor herhaling vatbaar is.

Overmacht en gespreide belasting van meerwaarden

Worden zij in de covidcrisis vergeten? Tot nu toe werd er in elk geval geen regeling voor de meerwaarden uitgewerkt. De meerwaarden op de overdracht van vaste activa wordt belast, maar die belasting mag worden gespreid in de tijd wanneer het bedrag van de vaste activa opnieuw wordt geïnvesteerd.

Ontslag indienen en recht hebben op een uitkering

Er zijn steeds minder werknemers die “met het bedrijf getrouwd zijn”. De jongere generaties, zo stelt het cdH, willen hun loopbaan zelf in handen nemen en aarzelen niet om hun job in vraag te stellen. Ze gaan sneller op zoek naar een andere baan waarin ze kunnen openbloeien. Aangezien een gelukkige werknemer productiever is, komt dat iedereen ten goede. Ons sociaal recht volgde die evolutie echter niet en straft nog steeds de werknemer die zelf zijn job opgeeft.

300 euro om uit te geven

Met de consumptiecheque die ze in juli invoerde, streefde de regering een dubbel doel na: de economische situatie van de werknemers verbeteren en de werkgelegenheid ondersteunen in de horeca, de culturele sector, de sport en de detailhandel. De cheques, die de werkgever als beroepskosten kan aftrekken, moeten ten laatste op 31 december van dit jaar worden toegekend en blijven geldig tot 7 juni 2021.

Faillissement of vereffening?

Tal van faillissementen betreffen rechtspersonen in onbeheer, die niet meer over activa beschikken, geen personeel (meer) tewerkstellen, om wie niemand zich nog bekommert en die dus, aldus de vorige minister van Justitie, best kunnen verdwijnen om te voorkomen dat zij voor ongewenste doeleinden worden gebruikt.

200 euro voor de gemiddelde en de lage lonen

Aangezien een belastingvermindering niet onmiddellijk effect heeft, stelde de PS in mei al voor om de binnenlandse vraag te stimuleren door personen met minder dan 2.000 euro netto per maand aan beroepsinkomsten of vervangingsinkomen tien zogenoemde ‘koopkrachtcheques’ voor een totaalbedrag van 200 euro te geven. Dat is een genereuze, maar dure maatregel.

De nulbijdrage wordt bestendigd

De in het kader van de taxshift in het leven geroepen nulbijdrage biedt elke nieuwe werkgever die een eerste personeelslid aanwerft, de mogelijkheid om voor onbepaalde duur volledig te worden vrijgesteld van de verschuldigde basiswerkgeversbijdragen. De maatregel, die in 2016 is ingevoerd, leidde tot de creatie van meer dan 40.000 jobs en komt vooral de handel (20%), de bouwsector (15%), de horeca (13%) en de vrije beroepen (12%) ten goede.

Tijdskrediet voor zwangere vrouwen

Er bestaan momenteel zes vormen van tijdskrediet met motief. Ze worden opgesplitst in twee categorieën: tijdskrediet om te zorgen voor een derde en tijdskrediet om een opleiding te volgen. Omdat er voor zwangere vrouwen geen manier bestaat om hun werktijd te verminderen, wil het cdH een derde categorie tijdskrediet in het leven roepen voor werkende zwangere vrouwen voor wie voltijds blijven werken te zwaar is.

Uitkering voor zelfstandigen vanaf dag één

In theorie heeft een zelfstandige die meer dan zeven dagen arbeidsongeschikt is, recht op een vergoeding voor de volledige periode. De vergoeding is verschuldigd vanaf de achtste dag en dat met terugwerkende kracht, dus voor de volledige periode van arbeidsongeschiktheid, vanaf de eerste dag.

VENB: termijn verlengd tot 16 november

In een reactie op de door de huidige pandemie veroorzaakte moeilijkheden, besliste minister van Financiën Vincent Van Peteghem om tot en met 16 november 2020 uitstel te geven voor de aangifte in de personenbelasting via Tax-on-web Mandataris en voor de aangiften in de vennootschapsbelasting en in de belasting niet-inwoners-vennootschappen.

Neen aan de verplichting om een elektronische betalingswijze aan te bieden

Niemand wordt graag ergens toe gedwongen, zelfs niet als het voor de goede zaak is. Het spreekt voor zich dat elektronische betalingen moeten worden aangemoedigd, maar alle handelaars verplichten om minstens één elektronische betalingswijze aan te bieden, zoals de CD&V deed in een wetsvoorstel dat ze vorig jaar in oktober indiende, gaat te ver voor de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kmo (HRZKMO), die zich er in een krachtig advies tegen verzet.

Een covid-dashboard

De impact van de covid-19-pandemie wordt elke dag wat groter en de vragen stapelen zich op. Op die vragen antwoordde de Nationale Bank al in overleg met de Economic Risk Managment Group (ERMG) in de vorm van een boordtabel waarin de belangrijkste economische indicatoren waren opgenomen.

Verlenging van het overbruggingsrecht tot het einde van het jaar

Het overbruggingsrecht vormde voor honderdduizenden zelfstandigen een meer dan welkome reddingsboei. De maatregel is echter beperkt in de tijd. Omdat de crisis voortduurt, vreest het cdH voor een bloedbad. Daarom vraagt ze de verlenging van het covid-19-overbruggingsrecht tot 31 maart 2021 met de mogelijkheid tot verlenging, indien nodig, tot 30 juni 2021.

Nieuwe modellen voor verenigingen

De Nationale Bank stelt drie nieuwe modellen jaarrekeningen ter beschikking - een volledig, een verkort en een micromodel - voor verenigingen en stichtingen die zijn opgericht vanaf 1 mei 2019 of die voor de opt-in kozen en voor de jaarrekeningen die op 1 januari 2020 of na die datum worden afgesloten.

De Kaasroute sluiten? Dat is niet eenvoudig

“We sluiten de kaasroute door te eisen dat buitenlandse notariële akten door Belgische staatsburgers in België worden geregistreerd”, zo vermelden de oprichters van de huidige Vivaldicoalitie trots in hun nota, voor ze nuanceren: “rekening houdend met het advies van de Raad van State”. En daar dreigt het ingewikkeld te worden.

De federale overheid moet sneller betalen

Sinds 2017, zo stelt de CD&V, “betaalt de federale overheid steeds minder facturen correct”. In het tweede trimester van 2018 werd slechts 65% van de facturen door de federale overheid tijdig betaald, 15% van de facturen werd tussen de 61 en 90 dagen na vervaldatum betaald en 13% werd pas na 90 dagen betaald.

Weg met de hervattingstoelage?

Verdwijnt ze even snel als ze is verschenen? Zonder een stevige aanpassing is dat waarschijnlijk het geval. Om zelfstandigen die door de covid-19-crisis met economische en financiële problemen kampen, de kans te geven om er weer bovenop te komen, stelden de groenen in juni voor een hervattingstoelage in te voeren. Die zou zowel degressief als tijdelijk zijn.

Elektronische sociale documenten? Onmogelijk

Al is het al sinds 2007 mogelijk om bepaalde sociale documenten elektronisch te verzenden, toch blijft de papieren versie de norm. Gezien de grote voordelen van de digitalisering zou de N-VA graag zien dat het elektronisch verzenden de norm wordt. Maar komt dat niet enigszins neer op het paard achter de wagen spannen?

Een vrijwilliger voor elke mede-eigendom

Het is helaas een vaak voorkomend fenomeen: in appartementsgebouwen is de syndicus niet altijd voldoende beschikbaar om kleine praktische problemen snel op te lossen. Daarom is het in heel wat mede-eigendommen een van de bewoners die zich vrijwillig met kleine dagelijkse problemen zoals een geblokkeerde garagepoort of een defecte lift bezighoudt.

Het UBO-register zal jaarlijks moeten worden bevestigd

Op basis van de antiwitwaswet van 18 september 2017 zijn alle vennootschappen, vzw’s en stichtingen verplicht om in het UBO-register informatie op te nemen over hun uiteindelijke begunstigden. Die verplichting is eveneens opgenomen in het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register is bepaald dat de bevestiging van de informatie in het registers minstens één keer per jaar moet gebeuren om ze up-to-date te houden.

Nieuw energielabel

A+++, A+, B, C … de classificatie die voor de consument de energie-efficiëntie moet weergeven van het elektrische apparaat dat hij wil aanschaffen, is niet altijd even duidelijk. Daarom komen er vanaf maart volgend jaar nieuwe labels met zeven prestatieklassen, van A tot G.

Geen koolstofbalans voor 2022

De groenen waren duidelijk gehaast toen ze in oktober 2019 vroegen om op 1 januari 2020 hun wetsvoorstel van kracht te laten worden om alle beursgenoteerde ondernemingen en financieringsmaatschappijen met meer dan 500 werknemers te verplichten om in hun jaarverslagen een koolstofbalans op te nemen.

Is de wederopbouwreserve in gevaar?

In juli keurde de commissie voor de Financiën met negen stemmen tegen zes de invoering goed van een wederopbouwreserve, om de ondernemingen die het moeilijk hebben door de huidige pandemie, te helpen hun eigen vermogen weer op te bouwen. Zo kon een zogenoemde wederopbouwreserve worden gecreëerd ten koste van de winsten van de jaren 2021 tot 2023 ter hoogte van de in 2020 geleden schade en met een maximum van 20 miljoen euro.

Maximum verdubbeld voor vrijwilligers

De Covidcrisis bracht heel wat goede wil mee, maar ze duurt langer dan verwacht, waardoor veel vrijwilligers het risico lopen fiscaal te worden gestraft. Vrijwilligerswerk is immers een gratis daad waarvoor nooit wordt betaald. Om ervoor te zorgen dat iedereen vrijwilligerswerk kan verrichten, heeft de wetgever echter de mogelijkheid tot een terugbetaling van de kosten ingevoerd, ofwel op basis van bewijsstukken, ofwel via een forfaitair bedrag. En daar zit de moeilijkheid.

Kwaadaardige telefoonoproepen blokkeren

Een telecomoperator die een oproep niet beantwoordt, komt helaas vaak voor. Daarom stelt de CD&V voor om de wachttijd tot 2,5 minuten te beperken. Als die niet wordt nageleefd, moet de abonnee de mogelijkheid krijgen om zijn gegevens achter te laten, zodat zijn operator ten laatste de volgende werkdag gratis opnieuw met hem contact kan opnemen.

Phishing en pensioenen

Gepensioneerden lijken een geliefkoosd doelwit bij phishing via de telefoon. De Federale Pensioendienst waarschuwt op zijn website dan ook voor drie technieken die momenteel vaak worden gebruikt. Bij de eerste vragen de oplichters het rekeningnummer waarop een vermeende Covidpremie mag worden gestort.Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Generieke gids tegen verspreiding van Covid-19 op het werk

Generieke gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan (bijgewerkte versie van 10 september)

 

Boekhoudkundige verwerking van interesten verschuldigd wegens betalingsachterstand

Boekhoudkundige verwerking van interesten en andere bedragen verschuldigd wegens betalingsachterstand (Ontwerpadvies van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, openbare raadpleging tot 8 oktober).

 

Aanvullende pensioenopbouw bij werknemers

Aanvullende pensioenopbouw bij werknemers in België - Deelname en hoogte van de bijdragen in 2019

Wetstraat
Sociaal akkoord in kader van interprofessionele onderhandelingen 2021-2022

Koninklijk besluit tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de jaren 2021-2022 - BS 10 september, p. 95.624
 

Jaarrekening kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en beheervennootschappen van instellingen collectieve belegging

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging - BS 7 september, p. 94.954
 

Wijziging betreffende bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 30 augustus, p. 91.941