Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.444.057 ACTIEVE BEDRIJVEN - 937.083 CONTACTPERSONEN

Archief: Trends Top News

Onze wekelijkse elektronische nieuwsbrief biedt korte, pertinente teksten over actuele onderwerpen uit het bedrijfsleven.

Meerwaarden zwaar belast

Nu de verkiezingen naderen en iedereen standpunten begint in te nemen, richt de PVDA zich op de meerwaarden. Die wil de partij belastbaar maken, zowel binnen de vennootschapsbelasting als binnen de personenbelasting. Binnen de vennootschapsbelasting zouden ze worden belast tegen het normale tarief, net als elke andere winst. In de personenbelasting worden ze tegen het marginale tarief belast, aangezien ze daar als roerende inkomsten worden beschouwd en aan het geheel van globaal belastbare inkomsten worden toegevoegd.

Online vrijstelling van sociale bijdrage vragen

Sinds 1 januari 2019 behandelt het RSVZ de aanvragen voor vrijstelling van sociale bijdragen voor zelfstandigen die het moeilijk hebben om rond te komen. Die aanvragen kunnen voortaan online gebeuren. Zelfstandigen die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, hebben voortaan dus twee mogelijkheden om de vrijstelling te vragen: onmiddellijk online of zoals voordien door een standaardformulier in te vullen dat ze vervolgens aan hun socialeverzekeringsfonds bezorgen.

Valse mail van de FOD Financiën

Niemand blijft ervan gespaard. Zelfs de FOD Financiën is momenteel het slachtoffer van een valse Vraag om inlichtingen die in haar naam wordt rondgestuurd en waarin ondernemingen de vraag krijgen om voor hun twee grootste klanten het bedrag zonder belastingen van de verkopen van de voorbije drie maanden, de betalingsvoorwaarden, de bewijsstukken onder de vorm van duplicaten van de facturen en de gegevens van de contactenpersonen bij de klant mee te delen.

Slechts één instituut voor cijferberoepen

In maatregel 37 van het Federaal Plan voor de KMO’s en de Zelfstandigen is de samensmelting opgenomen van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) en het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF). De bedoeling van de maatregel is “de verbetering van het wettelijk kader voor de uitoefening van vrije beroepen”.

Vaderschapsverlof voor zelfstandigen

Met uitzondering van de N-VA, het VB en de PVDA lijken alle partijen het eens te zijn over een vaderschapsverlof van tien dagen voor zelfstandigen, eventueel in halve dagen op te nemen, binnen een periode van vier maanden vanaf de geboorte. Op dit ogenblik is er in het zelfstandigenstatuut geen vaderschapsverlof of geboorteverlof opgenomen.

Dien uw belastingaangifte tijdig in

Zelfs wanneer u uw belastingen vooraf betaalde en recht hebt op een terugbetaling, kan het niet tijdig indienen van een belastingaangifte u duur te staan komen. Dat moest een kmo uit de provincie Luxemburg tot haar scha en schande ondervinden. In januari 2016 kreeg ze van de controledienst van de vennootschapsbelastingen een kennisgeving van aanslag van ambtswege, met daarbovenop een belastingverhoging tegen het tarief van 20% omdat ze geen aangifte in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2015 had ingediend.

Volledige loopbaan en gedifferentieerde belasting

Het parlement maakte een einde aan één van die typisch Belgische eigenaardigheden. Het is bij ons namelijk mogelijk om volgens het sociaal recht wel en tegelijkertijd volgens het fiscaal recht niet gepensioneerd te zijn. Op dit moment kan een persoon die 45 jaar lang heeft gewerkt immers een volledige loopbaan hebben, waardoor hij recht heeft op een pensioen, maar niet op het eventueel opgebouwde pensioenkapitaal.

Geen cumul voor het mobiliteitsbudget

In het wetsontwerp over de invoering van een mobiliteitsbudget is opgenomen dat werknemers een mobiliteitsbudget kunnen krijgen wanneer ze hun bedrijfswagen inleveren. In principe kan dat budget niet worden gecombineerd met de terugbetaling van verplaatsingskosten of voordelen voor de woon-werkverplaatsingen.

De onrechtvaardige solidariteitsbijdrage daalt (een beetje)

Alleen zwartkijkers zullen zich verbazen over de samenloop van omstandigheden. De anderen zullen zich erover verheugen dat hun pensioen stijgt, zonder te beseffen dat ze, zo kort voor de verkiezingen, worden belazerd. Vanaf maart worden de grensbedragen die van toepassing zijn voor het bepalen van de solidariteitsafhouding inzake pensioenen volgens een relatief complex barema verhoogd. Zowat 200.000 pensioenen zullen stijgen en onze beleidsmakers kunnen eens te meer - met weinig kosten - een debat ten gronde vermijden.

Vrijstelling van arbeidsprestaties tijdens de opzeggingstermijn

Bepaalde punten uit het regeerakkoord worden ongetwijfeld nog voor de verkiezingen goedgekeurd. Een daarvan is de verplichting voor werknemers om zich bij de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten in te schrijven in de maand die volgt op het einde van hun arbeidsovereenkomst.

Vergroening van het bedrijfswagenpark

Dagelijks worden er bijna 830 nieuwe bedrijfswagens ingeschreven. Dat is betreurenswaardig, maar kunnen werkgevers en werknemers eigenlijk wel een andere keuze maken? Het equivalente nettoloon dat werkgevers in de plaats van een bedrijfswagen kunnen bieden, zo stelt de Open Vld vast “is omwille van de (para)fiscale lasten zo laag, dat veel werknemers alsnog een bedrijfswagen kiezen of toegekend krijgen, ook al hebben ze die niet echt nodig”.

Zelfstandige helpers jonger dan 20 jaar

Momenteel vallen helpers jonger dan 20 jaar niet onder het sociaal statuut van de zelfstandigen, tenzij ze gehuwd zijn. Die regel, zo stelt de MR, die wil dat hij wordt afgeschaft, kan als discriminerend worden beschouwd, aangezien de personen die zich in die situatie bevinden, geen eigen sociale rechten kunnen opbouwen.

Symmetrische afronding verplicht

Geldstukken slaan waarvan de productieprijs hoger (115%) ligt dan de nominale waarde, is niet erg logisch. Nochtans sloeg de Koninklijke Munt van België in 2016 nog bijna 29 miljoen stukken van één en twee cent, terwijl de handelaars die liever niet zien komen. Ook voor hen liggen de kosten van het sorteren, tellen, verpakken en het naar de bank brengen hoger dan de nominale waarde van de stukken. Bovendien nemen de wachttijden aan de kassa’s toe doordat de muntjes moeten worden geteld.

Opzegging zonder jaarlijkse vervaldag voor verzekeringscontracten

Met de moderne technologie heeft artikel 84, §1, 1ste lid van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen nog weinig zin. Daarin staat immers dat een verzekeringscontract moet “worden opgezegd bij een aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs”. Dat brengt ons bij de paradox dat je een verzekeringscontract dat je via het internet kunt aangaan, alleen met een aangetekende brief kunt opzeggen!

Geen carenzperiode meer voor zelfstandigen

Met het koninklijk besluit van 17 december 2017 werd de carenzperiode voor zelfstandigen van een maand tot twee weken teruggebracht, maar voor de groenen volstaat dat niet.

Welke route naar het werk voor telewerkers?

Met de veralgemening van het telewerk ontstond een juridische onzekerheid en een discriminatie. Wie van thuis uit werkt, heeft per definitie geen weg naar het werk af te leggen, wat niet wegneemt dat de telewerker, net als wie op het bedrijf gaat werken bijvoorbeeld, zijn kinderen naar school moet brengen. Omdat voor die laatste die ‘noodzakelijke en gerechtvaardigde’ omweg wordt gelijkgesteld met de verplaatsing naar het werk, houdt een gelijke behandeling in dat dat ook voor telewerkers geldt.

Alles zichtbaar voor de fiscus

Met het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner), waarin de uiteindelijke begunstigden van elke juridische constructie zijn opgenomen, komt er onvermijdelijk een fortuinenkadaster tot stand. Voor de groenen volstaat dat echter niet. Zij willen bovendien, in naam van de strijd tegen de fiscale en sociale fraude, een vermogenskadaster, zodat het bijvoorbeeld mogelijk wordt om na te gaan of de inkomsten die een belastingplichtige aangeeft overeenstemmen met de toename van zijn vermogen en of een ontvanger van sociale steun op basis van de omvang van zijn vermogen daar echt recht op heeft

Geboorte-uitkering voor zelfstandigen

Hoewel de timing wat vreemd lijkt - waarom werd de tekst niet ingediend toen we nog een meerderheidsregering hadden? - zal het door de MR ingediende wetsvoorstel meer dan één zelfstandige gelukkig maken. Als het voorstel wordt goedgekeurd zullen die laatsten immers, net als loontrekkenden, recht hebben op een geboorte-uitkering.

Elektronische pv’s

Een van de projecten die bleven liggen na de implosie van de regering, is de uitwerking van een wettelijk kader voor het elektronische pv. Wordt dat goedgekeurd? Het is best mogelijk dat de vroegere partners de handen opnieuw in elkaar slaan rond dit project, dat het op het gebied van sociale inspectie mogelijk maakt om gegevens goedkoper uit te wisselen.

Nieuwe modellen jaarrekeningen

Volledig, verkort of micro: voor elk boekjaar dat begon na 31 december 2017 zullen de nieuwe modellen van de jaarrekeningen moeten worden gebruikt, die te downloaden zijn op de website van de Balanscentrale van de Nationale Bank. De wijzigingen zitten vooral in de inhoud van de bijlagen. Voor de volledige en de verkorte modellen gaat het om de vierde wijziging sinds 2010 en voor de micromodellen, die nog maar sinds 2016 bestaan, om de eerste.

Belastingvrij onder de Portugese zon

Bent u het beu dat de fiscus met een deel van uw pensioen gaat lopen? Misschien moet u naar Portugal verhuizen. Volgens sp.a-er Dirk Van der Maelen is dat land immers een echt fiscaal paradijs voor gepensioneerden uit de privésector die er, nadat ze uit het bevolkingsregister van hun gemeente geschrapt werden, het statuut van niet-gewone ingezetene aanvragen, dat ze er minstens tien jaar kunnen behouden.

Ieder zijn eBox

Als het parlement zijn goedkeuring geeft, tenminste. Het wetsontwerp dat bedoeld is om elke burger en elk bedrijf een elektronische brievenbus te bezorgen, werd begin dit jaar immers door de minderheidsregering ingediend. In de tekst is onder andere opgenomen dat de elektronische uitwisseling van berichten via de eBox dezelfde juridische waarde zal hebben als de uitwisseling via niet-elektronische dragers en dat die uitwisseling een eventuele verplichting om een aangetekend schrijven te verzenden, kan vervangen.

Waarom geen onroerende terugkoop?

Voor een loontrekkende die zijn job verliest of voor een zelfstandige die het even moeilijk heeft, wordt het vaak lastig om een hypothecaire lening terug te betalen. Er worden in ons land dan ook jaarlijks 30.000 hypothecaire kredieten ‘achterstallig’ verklaard. De klassieke bankoplossingen - opschorting van terugbetaling van het kapitaal, herziening van de leenvoorwaarden enzovoort - zijn duur en de oplossing van de verzekeraars - een verzekering tegen inkomensverlies - is tijdelijk.

Ter beschikking gesteld gebouw: verdubbeling voor iedereen

Alle belastingplichtigen die zich in dezelfde situatie bevinden, moeten op dezelfde manier worden behandeld en belast. Omdat ze dat basisaxioma was ‘vergeten’, bevindt de regering zich vandaag in een uiterst ingewikkelde situatie. Het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit de gratis terbeschikkingstelling van een woning, is immers hoger wanneer de terbeschikkingstelling gebeurt door een rechtspersoon, tegenover wanneer ze gebeurt door een natuurlijke persoon.

Nieuw rekeningnummer voor voorafbetalingen

Zowel ondernemingen als particulieren moeten hun voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2020 (2019) op een nieuw rekeningnummer doen: BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum - Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II-laan 33, bus 42, 1030 SCHAARBEEK. De gestructureerde mededeling voor natuurlijke personen en de zelfstandigen die voorheen hun nationaal nummer gebruikten voor de identificatie van hun voorafbetalingen wordt vervangen en zal op de betaaluitnodigingen vermeld worden.

Neerleggingskosten verhoogd

Bij de kosten die bij het begin van het nieuwe jaar zijn gestegen, horen die voor het neerleggen van de jaarrekeningen. De kosten daarvoor stijgen tot respectievelijk 360,30, 128,20 en 110,40 euro voor rekeningen in PDF-formaat, naargelang het om het volledige model, het verkorte model of het micromodel gaat, en tot 304,10, 72,10 en 54,20 euro voor rekeningen in XBRL-formaat. Tegenover vorig jaar bedraagt de stijging gemiddeld 2,7%.

VAPW tussen de tweede en de derde pijler

Sinds 1 januari kunnen loontrekkenden vrijwillig bijdragen voor een vrij aanvullend pensioen (VAPW). Is dat interessant? Het principe op zich is dat uiteraard wel. Jarenlang ‘vergaten’ onze bestuurders om de bovengrenzen die als basis dienden voor de berekening van de pensioenen voor loontrekkenden te indexeren, maar ze hielden wel bijdragen af op onbegrensde lonen, met als logisch gevolg dat de wettelijke pensioenen voor loontrekkenden mager uitvallen.

Vrije bijdrage voor zelfstandigen

De bijdragen voor het vrij aanvullend pensioen van zelfstandigen worden beschouwd als aftrekbare beroepskosten als aan twee voorwaarden is voldaan: ze mogen niet hoger liggen dan de toegelaten bovengrens en de zelfstandige moet in de loop van het jaar alle andere invorderbare bijdragen hebben betaald.

Zelfstandigen: 14 carensdagen die alles nog erger maken

Zijn onze volksvertegenwoordigers gretige lezers van On Top? In elk geval kwam er beweging in de zaak na onze editie van vorige week, waarin we ons erover verbaasden dat een in februari 2017 ingediend voorstel van resolutie, dat gericht was op meer preventie en welzijn bij zelfstandigen, nog steeds niet besproken was. Blijkbaar moesten verscheidene geplande vergaderingen worden uitgesteld omdat er adviezen ontbraken.

Productiviteit: weer iets nieuws?

Het Federaal Planbureau, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Bank: België telt heel wat instellingen die bekendstaan om hun bekwaamheid. Welk nut zou de Nationale Raad voor de Productiviteit kunnen hebben die de regering onlangs oprichtte, zonder daar door Europa toe verplicht te zijn?

Maximum voor sociale bijdrage voor zelfstandigen verdwijnt niet

Op basis van de vaststelling dat 5% van de rijkste zelfstandigen verhoudingsgewijs minder bijdraagt dan de overige 95%, diende de PS in januari 2016 een wetsvoorstel in met als doel “meer solidariteit en sociale rechtvaardigheid brengen tussen zelfstandigen” door de afschaffing van het maximum voor hun sociale bijdragen, waarvoor dan altijd hetzelfde tarief zou gelden.

De drie pijlers van de nieuwe mobiliteit

De cash for cars-vergoeding die de regering onlangs invoerde is van het “alles of niets”-type. Daarom was er een ander alternatief voor de bedrijfswagen nodig. Omdat oplossingen in ons land zelden eenvoudig zijn, bestaat dat alternatief uit drie pijlers, met als eerste... de bedrijfswagen. Die moet voortaan echter milieuvriendelijker zijn en mag niet meer dan 95 gram CO2 uitstoten, waardoor de keuze in de praktijk sterk beperkt wordt

En als we nu eens aan de zelfstandigen dachten?

Vreemd toch. Als de meerderheidspartijen het niet eens zijn, kan een voorstel van resolutie snel worden neergeschreven en in de volgende uren worden goedgekeurd. Zijn ze het wel eens, dan gaat het allemaal heel wat minder snel.

Hoeveel mogen eindejaarsgeschenken kosten?

De eindejaarsfeesten komen eraan en dus worden er geschenken gegeven. Dit jaar kunnen de werkgevers zich wat guller tonen dan vroeger. De regering verhoogde in de zomer (BS 6 juli) van 2018 immers het maximumbedrag voor bepaalde geschenken in natura, in cash of als cadeaubon.

Bestuurders met een beperkte aansprakelijkheid?

Het is een van de belangrijkste punten uit het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat aan de Kamer werd voorgelegd. Het uitgangspunt is de vaststelling dat er sprake is van een ongerechtvaardigd verschil in behandeling binnen een zelfde bedrijf door de onbeperkte aansprakelijkheid van de leden van het bestuursorgaan en de beperkte aansprakelijkheid van de topmanagers die geen deel uitmaken van het bestuursorgaan.

Sociale fraude: niet op de verkeerde schieten

Overal verkondigen dat men de controles opvoert om de sociale fraude te bestrijden, is louter propaganda als men zich van doelwit vergist. Het verstandigst zou immers zijn om in de eerste plaats bedrijven en personen te viseren die mogelijk inbreuken plegen. De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kmo verbaast zich er dan ook over dat de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) meer interesse heeft in geregistreerde bedrijven, terwijl “oneerlijke concurrentie en sociale fraude juist vaak uitgaan van personen die helemaal nergens geregistreerd staan of van personen of ondernemingen die in een andere sector geregistreerd staan maar wel activiteiten uitoefenen die vallen onder de door de controle beoogde sector”.

Vrij kopen waar het minder duur is

Goed nieuws in deze dure periode: vanaf maandag 3 december is geoblocking binnen de Europese Unie verboden. Die wijdverspreide discriminerende praktijk hield in dat geen enkele klant, consument of bedrijf producten of diensten kon kopen die werden aangeboden op een website in een andere lidstaat.

Gezamenlijk werkgeverschap en formele verplichtingen

Steeds vaker beslissen meerdere werkgevers in een streven naar rationalisering om samen werknemers aan te werven die voor elk van hen prestaties zullen leveren. Een voorbeeld daarvan is een gemeenschappelijk secretariaat voor meerdere vrije beroepers (arts, advocaat, tandarts, ...) die in hetzelfde gebouw werken. In dat geval, zo verklaart de RSZ, moet er ofwel een globale arbeidsovereenkomst worden opgesteld, of via een feitelijke vereniging worden gewerkt.

Moederschapsuitkeringen komen sneller

Alle vrouwelijke zelfstandigen weten dat de uitbetaling van de moederschapsuitkeringen vaak lang op zich laat wachten. De ‘schuldige’ daarvoor is een koninklijk besluit uit 1971, dat de regering nu eindelijk zal moderniseren. Volgens dat besluit moet de betaling immers gebeuren ten laatste een maand na de laatste week van de nabevallingsrust of in geval van een gespreide opname van de facultatieve nabevallingsrust, uiterlijk één maand na de laatste week van elke rustperiode.

Solidariteitsbijdrage eindelijk verlaagd

Zouden de nakende verkiezingen er wat mee te maken hebben? Een kwarteeuw na de invoering ervan, “om ervoor te zorgen dat ons land mee in de euro kon stappen”, zal de solidariteitsbijdrage die van het pensioen van ettelijke gepensioneerden wordt afgehouden, eindelijk een (klein) beetje dalen.

Medische bijstand verlengbaar

Elke maand onderbreken bijna 20.000 werknemers hun loopbaan om steun te verlenen aan een zwaar ziek familielid. Aangezien de vervangvergoeding die ze daarvoor krijgen zeer bescheiden is, wordt dit type verlof vooral aangevraagd door vrouwen - die over het algemeen minder verdienen dan mannen - om het financiële verlies te beperken. Doordat het bedrag zo laag is - momenteel 726 euro netto per volledige maand tijdelijke voltijdse onderbreking - kunnen volgens de sp.a heel wat personen hun recht op deze ondersteuning niet opnemen

Arbeidsongeschiktheidsuitkering voor werknemers ouder dan 65 jaar

Bijna 3.500 werknemers ouder dan 65 jaar werken nog als loontrekkende en dat aantal zou snel kunnen toenemen als ze bij ziekte niet financieel gestraft werden. De sanctie is immers zwaar. Een werknemer die ouder is dan 65 en ziek wordt, blijft zijn loon ontvangen.

60 jaar voor het tijdskrediet eindeloopbaan

De Ministerraad keurde onlangs een ontwerp van koninklijk besluit goed waarin het tijdskrediet eindeloopbaan en het thematisch tijdskrediet gemotiveerd door het voortzetten van een opleiding worden gewijzigd. Het tijdskrediet eindeloopbaan, dat alleen in de privésector van toepassing is, maakt het voor de werknemer mogelijk om zijn prestaties tot aan zijn pensioenleeftijd met de helft of met een vijfde te verminderen.

Standaardcontract voor verenigingswerk

In het Staatsblad van 7 november verscheen een model voor een standaardcontract voor verenigingswerk bij uitvoering van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie. In dat contract moet de overeengekomen vergoeding worden vermeld. Het moet bovendien ten laatste worden ondertekend op het ogenblik dat het verenigingswerk effectief aanvangt.

Sociale verkiezingen: het aftellen is begonnen

Het is misschien nog veraf, maar toch moeten we er al aan beginnen te denken. De Nationale Arbeidsraad stelt immers in zijn Advies 2013 voor om de sociale verkiezingen van 11 tot 24 mei 2020 te laten plaatsvinden. De raad is het ook eens met de (facultatieve) veralgemening van de elektronische communicatie en stelt voor om de referentieperiode te vervroegen voor de berekening van de drempel van 50 of 100 personen die gemiddeld in dienst zijn.

Nieuwe loonplafonds

Vanaf 1 januari 2019 worden de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aangepast aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden.

Geen bijdrage meer voor het laatste kwartaal van de activiteit

Het gaat om een symbolische maatregel zonder grote budgettaire impact. Hij heeft betrekking op nauwelijks 250 zelfstandigen per jaar, maar werkt desalniettemin een discriminatie tussen gepensioneerden weg. Zelfstandigen die langer wensen te werken en daarom hun pensioen uitstellen, zullen niet langer benadeeld zijn.

Winstpremie uitgebreid

Het systeem van de winstpremie, dat voor het eerst wordt toegepast op basis van de winst van het ten vroegste op 30 september 2017 afgesloten boekjaar, maakt het voor ondernemingen mogelijk om de winst van een boekjaar gedeeltelijk of volledig in de vorm van een premie uitgekeerd in speciën aan hun werknemers toe te kennen.

Het bewijs is vrij tot 3.500 euro

Over ongeveer achttien maanden wordt het bewijs vrij tot 3.500 euro, tegenover 375 euro nu. Het gebruik ervan wordt uitgebreid naar alle ondernemingen en veralgemeend voor alle eenzijdige handelingen en voor partijen tegen derden, met uitzondering voor wat de datum betreft. Er worden echter veiligheidsmaatregelen ingebouwd.

Geen vakantiedagen meer verliezen door ziekte

Goed nieuws: de ziektedagen die door een ongelukkig toeval tijdens uw vakantie vallen, zijn niet langer ‘verloren’. Ze worden zelfs recupereerbaar. De Europese Commissie is immers van mening dat een nationale regelgeving niet mag leiden tot een situatie waarin een werknemer die ziekteverlof had tijdens zijn jaarlijkse vakantie, na zijn herstel die jaarlijkse vakantie niet meer in een andere periode kan nemen.

Mini-aanvullend pensioen voor loontrekkenden

Nadat ze decennialang de verdiensten van het wettelijk pensioen voor loontrekkenden hebben opgehemeld, moeten onze bestuurders toegeven dat die pensioenen in vergelijking met die in onze buurlanden bijzonder laag zijn. Vandaar het idee om loontrekkenden de mogelijkheid te bieden om vrij een aanvullend pensioen op te bouwen. Maar niet alle loontrekkenden, want het stelsel zal residuaal zijn.

Voordelen van alle aard (soms) beperkt voor ter beschikking gestelde woningen

Een gratis woning is niet echt gratis. De bedrijfsleider - of de werknemer - die gebruikmaakt van een gratis ter beschikking gestelde woning wordt immers privé belast op een voordeel dat forfaitair wordt bepaald op basis van een kadastraal inkomen. Die forfaitaire waardering is evenwel verschillend naargelang de woonst ter beschikking wordt gesteld door een vennootschap dan wel door een werkgever-natuurlijke persoon.

Een kadastraal uittreksel nodig?

Vraag het aan via MyMinFin. Dat gaat veel sneller en is in de meeste gevallen vier keer goedkoper dan de klassieke procedure, waar gemiddeld tien dagen overheen gaan. Sinds 1 november verstuurt de FOD Financiën zowel aan natuurlijke personen als aan rechtspersonen automatisch de gewenste eigendomsgegevens of perceelgegevens ten laatste binnen de 48 uur na de ontvangst van de betaling.

Overbruggingsrecht weldra uitgebreid?

Het recent ingevoerde overbruggingsrecht biedt steun aan de zelfstandige die zijn activiteit moet stopzetten na een faillissement, financiële moeilijkheden, een voorval (brand, allergie enzovoort) of een collectieve schuldenregeling. Het verleent de zelfstandige financiële steun gedurende maximaal 12 maanden, naast het behoud van zijn rechten inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering gedurende maximaal 4 kwartalen.

Card Stop binnenkort gratis?

Als we onze minister van Economie mogen geloven, is dat wel het geval. Alle Belgische banken maken gebruik van Card Stop, een dienst waarvoor ze een contract afsloten met Atos Wordline, dat betaalkaarten blokkeert na verlies of diefstal. Het nummer is echter betalend en wordt aan 30 cent per minuut gefactureerd, wat gezien de omstandigheden niet erg sympathiek is.

Burenruzie voorkomen

Boek 3, over goederen, is ongetwijfeld het oudste deel van ons Burgerlijk Wetboek. Heel wat voorschriften erin dateren van het begin van de XIXe eeuw, of vertonen een gebrek aan samenhang. Het hoofdstuk over de gemeenschappelijke muur, een onuitputtelijke bron van conflicten, vinden we bijvoorbeeld in het hoofdstuk over erfdienstbaarheden.

Aftrekbare provisies verlaagd

De provisies voor risico’s en lasten vormen belastbare winsten, die echter kunnen worden vrijgesteld binnen bepaalde grenzen en onder bepaalde voorwaarden. Die grenzen en voorwaarden maakte de wetgever via de wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting (BS 29 december) een stuk strenger.

Geen gezondheidstracker voor verzekerden

In navolging van het Pay as you drive-systeem, waarbij een instrument bepaalde parameters zoals remmen, versnelling of snelheid meet op basis waarvan een voordelig tarief kan worden toegekend, stellen bepaalde verzekeraars die levens- of ziekteverzekeringen aanbieden al gunstige tarieven aan op basis van het gebruik van een gezondheidstracker die het aantal stappen, het hartritme, de bloeddruk enzovoort meet.

Er zullen geen zelfstandigen ‘in staat van behoefte’ meer zijn

Elke zelfstandige “in staat van behoefte of in een toestand die de staat van behoefte benadert” kan aan de Commissie voor vrijstelling van bijdragen volledige of gedeeltelijke vrijstelling van betaling vragen voor de voor bepaalde kwartalen verschuldigde sociale bijdragen. Het begrip ‘behoefte’ is echter zo vaag dat het moeilijk objectief te beoordelen is.

Solidariteitsbijdrage eindelijk verlaagd?

De in 1994 ingevoerde solidariteitsbijdrage, die wordt afgehouden van het brutobedrag van de wettelijke pensioenen en aanvullende voordelen, gold in principe voor vier jaar. Een kwarteeuw later bestaat ze nog steeds en weegt ze steeds zwaarder op onze pensioenen, met een maximum van 2% op de pensioenen waarvan het brutobedrag boven 2.358,33 euro ligt voor een alleenstaande en boven 2.726,53 euro voor een gezin.

Erfpachters gediscrimineerd

Tien jaar al - het eerste voorstel werd in juli 2008 ingediend - vraagt de N-VA om gelijkheid tussen wie zijn huis bouwde op een perceel dat hij in erfpacht heeft en wie dat deed op een grond die hij zelf in volle eigendom bezit. De bedragen verkregen bij de overdracht van de erfpacht worden immers belast aan het marginaal tarief, terwijl de gerealiseerde meerwaarde bij de verkoop van een woning gebouwd op eigen grond niet belastbaar is.

Verenigingswerk, deeleconomie en occasioneel werk worden samengeteld

Verenigingswerk, werk in de deeleconomie en occasioneel werk tussen burgers vallen alle drie onder een specifiek fiscaal stelsel. Hoe daar uw weg in vinden? De FOD Financiën zette voor elk van de drie een reeks FAQ’s online. Voor elk stelsel geldt een fiscale vrijstelling tot 6.130 euro op jaarbasis.

Telefoon niet betaald? Op de lijst!

Is een betalingsachterstand voor telecom de voorbode van erger? De CD&V, die zich baseert op een studie die destijds door de socialist Paul Magnette werd besteld, is daar alleszins van overtuigd, en vraagt om bij de Centrale voor kredieten aan particulieren een register bij te houden van wanbetalingen voor onbetwiste telecomfacturen, zodat kredietgevers er rekening mee kunnen houden om de solvabiliteit van een lener na te gaan.

Productiviteit onder permanente controle

Weer iets nieuws? Niet echt, want Europa wilde het al langer. In Aanbeveling 2016/C 349/01 werden de lidstaten uitgenodigd om voor 31 maart van dit jaar een Nationale Raad voor de Productiviteit op te richten, die objectief, neutraal en volledig onafhankelijk is en die autonoom werkt tegenover elke overheid belast met de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid op het gebied van de productiviteit en de competitiviteit.

Een pand kopen via e-mail

Het is zover. De wet die bedoeld is om de laatste juridische hindernissen voor het elektronisch afsluiten van contracten weg te nemen, verscheen op 10 oktober in het Staatsblad. Daarmee wordt de elektronische handtekening eindelijk realiteit. Zelfs de contracten zoals bedoeld in artikel XII.16 van het Wetboek van economisch recht, met inbegrip van de verkoop van onroerende goederen, kunnen elektronisch worden afgesloten. Voortaan kan een rechter niet meer oordelen dat een vastgoedverkoop niet via e-mail mag gebeuren of een bewijs in de vorm van een e-mail weigeren.

Het door papa betaalde voorschot was niet aftrekbaar

Het was het proberen waard, maar de uitvoering en de timing waren eerder knullig. Op 9 januari 2006 koopt mevrouw B. voor 184.000 euro een huis. Het geld daarvoor komt eigenlijk van haar vader. Tijdens de aankoop wordt er geen schuldbewijs opgesteld, zodat de uitgevoerde overschrijving volgens de Belgische staat als een schenking van een vader aan zijn dochter moet worden beschouwd.

Beïnvloeding van de regering?

Het is een publiek geheim dat bewegingen en verenigingen hun belangen proberen te verdedigen via wetgeving op maat. Daarom houdt de Kamer van Volksvertegenwoordigers sinds oktober een register van lobbyisten bij, waarin bureaus van gespecialiseerde consultants, professionele groeperingen en beroepsverenigingen, niet-gouvernementele organisaties, denktanks,... zich moeten inschrijven.

Kosten voor een MBA aftrekken?

Het is verleidelijk, zeker omdat dergelijke opleidingen behoorlijk wat kosten. U moet er echter wel het juiste moment voor kiezen.

Even geen nieuwe aanvragen tot vrijstelling van sociale bijdragen

Van 1 oktober tot 31 december kunnen de sociale verzekeringskassen geen nieuwe aanvragen tot vrijstelling meer indienen omdat de bevoegdheid daarvoor wordt overgedragen. Tot nu toe was het immers de DG Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid die de aanvragen behandelde.

Hebt u al een e-box?

Elektronische communicatie wordt stilaan de regel. Als gevolg daarvan moeten we steeds meer mailboxen raadplegen. Vandaar het idee van één enkele mailbox waarin de burger alle documenten die hem betreffen, kan terugvinden. De e-box is een platform waar iedereen al zijn officiële digitale documenten kan raadplegen, bewaren en beheren.

Daar is de UBO

Het register van de uiteindelijke begunstigden, beter bekend als de afkorting UBO (Ultimate Beneficial Owner), staat online. Het register heeft tot doel om de natuurlijke personen vast te stellen die de effectieve controle uitoefenen op de vennootschappen, vzw’s, trusts of stichtingen.

Wetboek van vennootschappen en verenigingen: moet het werk worden overgedaan?

Gaat de regering overhaast te werk bij de hervorming van het Wetboek van vennootschappen? Het advies van de Raad van State betreffende het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is in elk geval vernietigend. Op zeer veel plaatsen, zo schrijft de Raad, “voorziet het ontworpen Wetboek voor verschillende situaties of categorieën van rechtspersonen in identieke of soortgelijke regels.

Btw: naar een innings- en invorderingsregister

De invorderingsprocedures rationaliseren en de kosten ervan beperken: dat is het doel van het innings- en invorderingsregister dat de regering wil oprichten. Momenteel maakt elke onbetaalde fiscale schuld immers het voorwerp uit van een administratief dwangbevel, uitgevaardigd door de ontvanger van de btw, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door de adviseur-generaal van de administratie belast met de btw of door een door hem aangewezen ambtenaar. 

500 of 1.000 euro per maand: einde nog niet in zicht

We schreven het al eerder: de regering keurde op 14 september in de ministerraad een voorontwerp van koninklijk besluit goed waarin het bedrag dat verenigingswerkers die in de sport actief zijn belastingvrij mogen bijverdienen, van 500 naar 1.000 euro wordt verhoogd.

Vijftien prioriteiten voor zelfstandigen

Zelfstandigen zouden wat maaltijdcheques en ecocheques betreft hetzelfde voordeel moeten krijgen als arbeiders en bedienden, ze zouden ook vakantiegeld moeten kunnen krijgen en wanneer ze arbeidsongeschikt zijn, moeten ze een uitkering kunnen krijgen die niet langer forfaitair is, maar in verhouding tot de gestorte bijdragen. Dat zijn enkele van de bekroonde ideeën in het kader van Improver, een platform dat werd opgericht ter gelegenheid van het vijftigjarige bestaan van het zelfstandigenstatuut.

Geen obstakels meer voor opleiding bij knelpuntberoepen

Een scholingsbeding is een clausule waarin de werknemer die tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst op kosten van de werkgever een opleiding volgt, zich ertoe verbindt om een deel van de kosten van de opleiding terug te betalen als hij voor de einddatum van een overeengekomen periode bij de onderneming zou vertrekken.

Recht om te worden vergeten bij schuldsaldoverzekeringen

De wetgever nam sinds 1992 heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat personen met een verhoogd gezondheidsrisico zich ook kunnen verzekeren, maar een kwarteeuw later is “het succes daarvan niet onverdeeld”, aldus de PS. Personen met een chronische ziekte of die in het verleden aan een ernstige ziekte hebben geleden, zoals kanker, ondervinden nog steeds moeilijkheden wanneer ze een hypothecaire lening willen nemen, omdat ze geen schuldsaldoverzekering krijgen, of omdat ze voor die verzekering zo’n hoge premie moeten betalen, dat dat aanbod eigenlijk gelijkstaat met een weigering.

Gegevens gratis bijgewerkt

Goed nieuws voor ondernemingen: in het kader van de modernisering van het Rijksregister wil de regering ondernemingen en instellingen uit de privésector, economische actoren of andere toelating geven om van het Rijksregister de wijzigingen te krijgen die werden aangebracht aan de gegevens waarover ze reeds beschikken en die betrekking hebben op burgers waarmee ze een contractuele relatie onderhouden.

Verenigingswerk: tot 1.000 euro per maand

Sinds de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie van kracht is, kan iedere persoon die al een hoofdstatuut (loontrekkende, zelfstandige of gepensioneerde) heeft, belastingvrij 6.000 euro per jaar extra verdienen. Hoewel dat een interessante formule is, was ze niet soepel genoeg, aangezien het maandelijkse maximum niet meer dan 500 euro mocht bedragen. Daar zal echter verandering in komen.

Snelgroeiende bedrijven ondersteunen

Dankzij de wet van 26 maart 2018 (BS 30 maart) kan dat, en wel op een fiscaal interessante manier. De belastingvermindering bedraagt immers 25% van het geïnvesteerde bedrag. Er zijn echter zoals steeds voorwaarden. De ondernemingen die de steun krijgen, moeten aan dertien voorwaarden tegelijkertijd voldoen.

Te mooi om waar te zijn

Als het over geld gaat, verliezen zowel particulieren als ondernemingen af en toe hun kritische blik. Om hen te helpen die op zijn minst gedeeltelijk terug te vinden, voert de FSMA al een tijdje een uitgebreide bewustmakingscampagne. Het eerste deel daarvan was gericht op fraude met cryptomunten, die de laatste tijd bijzonder gegeerd waren. Het tweede deel, dat net van start ging, is gericht op investeringsfraude.

Geen bedrog meer met de kilometerstand bij invoer

Sinds de invoering van de Car-Pass komt bedrog met de kilometerstand in ons land bijna niet meer voor. In 2017 was er in nauwelijks 0,2% van de gevallen sprake van bedrog. Het systeem had echter nog één zwakke plek: ingevoerde voertuigen.

Terugbetaling van de btw voor starters

De aftrek van voorbelasting voor de betaalde btw voor de eigen aankoop van goederen en diensten is belangrijk voor de cashflow van een startende zelfstandige. In de praktijk, zo stelt Vincent Van Peteghem van de CD&V vast, “blijkt dat zelfstandigen lang moeten wachten op de terugbetaling, soms tot meer dan zes maanden”, wat gezien de betrokken bedragen een hypotheek op hun voortbestaan kan leggen.

0,746% voor risicokapitaal

In het Staatsblad van 5 september worden de tarieven bevestigd voor de aftrek van risicokapitaal: 0,746% voor grote en 1,246% voor kleine ondernemingen. Het systeem voor de berekening van de notionele interesten is echter sinds dit belastingjaar ingrijpend gewijzigd.

6.000 euro belastingvrij

Per kalenderjaar 6.000 euro verdienen zonder daarop belastingen te moeten betalen: het is aanlokkelijk en velen zullen zich ongetwijfeld laten verleiden. Niet iedereen komt echter in aanmerking voor “verenigingswerk”. De maatregel, die in de zomer via de Wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie werd ingevoerd, heeft immers alleen betrekking op werknemers die minstens 4/5 werken, gepensioneerden en zelfstandigen in hoofdberoep.

Tot 5.000 euro bij het vredegerecht

Houdt het steek om geschillen van de rechtbank van eerste aanleg over te dragen aan de vredegerechten en tegelijkertijd het aantal vredegerechten te beperken? In ieder geval werd de bevoegdheid van de vrederechter op 1 september uitgebreid tot vorderingen waarvan het bedrag 5.000 euro niet te boven gaat. Voordien was dat 2.500 euro.

Mag de deurwaarder binnenkort vermogensonderzoek doen?

Het voorstel zal ongetwijfeld voor tandengeknars zorgen, maar het kan helpen voorkomen dat er een inningsprocedure wordt gestart die uiteindelijk steriel blijkt te zijn, zo staat te lezen in een omvangrijk verslag over de modernisering van de functie van gerechtsdeurwaarder waar minister van Justitie Koen Geens het voorbije voorjaar om vroeg.

U bent mogelijk het slachtoffer van cryptojacking

Zonder dat u het weet, natuurlijk. De dreiging is in elk geval reëel en het aantal klachten over cryptojacking neemt sterk toe. Waarover gaat het? Het betreft ‘collateral damage’ die verband houdt met de opkomst van de Bitcoin en andere cryptovaluta. Een Bitcoin of andere cryptomunt aanmaken, vergt een grote berekeningscapaciteit, die gaandeweg toeneemt. Daarom wordt een pool computers ingezet die daarvoor - met Bitcoins - worden beloond.

Een helpend kind is geen beroepskost

Je als bedrijfsleider laten helpen door je kinderen, is goed. De kinderen daarvoor belonen ook. Hun beloning inbrengen als een beroepskost, kan echter alleen bij een beroepsbezigheid, zo oordeelde de rechtbank van eerste aanleg in Brugge.

Elke schenking van meer dan 3.000 euro zal moeten worden geregistreerd

De verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen van Belgisch recht en de verenigingen en stichtingen van buitenlands recht die een bijkantoor hebben opgezet op het Belgische grondgebied zullen wat transparanter moeten worden en in een niet-openbaar register bij de Nationale bank elke inkomende of uitgaande gift van meer dan 3.000 euro moeten registreren wanneer die laatste uit het buitenland komt of voor het buitenland is bestemd.

Goede trouw betekent lagere btw-boetes

Het werd tijd. In 2012 haalde de wetgever zwaar uit door zeer hoge btw-boetes op te leggen zonder daarbij zelfs rekening te houden met de aard van de overtreding. Met als gevolg dat bijvoorbeeld een simpele fout door gebrek aan ervaring of door een moment van verstrooidheid zwaar bestraft werd. Een beetje alsof elke btw-plichtige de facto te kwader trouw was.

Ge-uberiseerd en dus werknemer?

Dat is wat de PS voorstelt met het oog op de snelle ontwikkeling van de platformeconomie. Met de uberisering van onze samenleving, betoogt de partij, rijst de vraag wat de aard van de arbeidsverhoudingen binnen die platformen is. Officieel gaat het om zelfstandigen, maar in werkelijkheid, zo constateert de PS, “beschikken de werkenden die via een platform actief zijn over heel weinig autonomie."

Functies hebben geen geslacht

En wie dat niet weet, riskeert een fikse boete. Een kledingwinkel die wellicht vond dat een vrouw beter geschikt was voor het beheren van zijn stocks stuurde een mannelijke kandidaat, zonder hem zelfs maar ontmoet te hebben, een antwoord dat op zijn zachtst gezegd onhandig was: “Helaas moet ik je negatieve feedback geven hiervoor. We zijn op zoek naar een vrouwelijke collega voor deze functie.”

Kapitaal aantrekken wordt gemakkelijker

De wet op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (KB van 20 juli, pagina 58.312) maakt het gemakkelijker voor kmo’s om kapitaal aan te trekken.

Minimumbezoldiging bedrijfsleiders: 5% in plaats van 10%

Volgens de wet van 25 december 2017 zou er vanaf 2020 een tarief van 10% gelden voor de afzonderlijke aanslag in geval van onvoldoende bezoldiging van de bedrijfsleider. De maatregel had zo veel protest uitgelokt, dat de regering nu uiteindelijk een stapje terug zet en het tarief weer op 5% brengt. Dat is beter dan niets, maar de maatregel blijft voor veel zelfstandigen onverteerbaar.

Geen blokkering van fondsen meer zonder pre-autorisatie

De wet die verschillende wijzigingen doorvoert inzake betalingsmiddelen zet met enige vertraging een zeer technische Europese richtlijn (PSD II) om en is een aanzienlijke verbetering van de situatie van consumenten, die nog maar aansprakelijk zullen zijn voor 50 euro – in plaats van 150 – bij verlies of diefstal van hun bankkaart.

Elke uiteindelijke begunstigde zal geregistreerd moeten worden

Het koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register, gepubliceerd op 14 augustus, geeft vennootschappen, vzw’s, stichtingen en trusts tot 31 oktober de tijd om hun zaken in orde te brengen. Het door Europa gewilde register in verband met de strijd tegen het witwassen van geld zal aan elk van de voormelde juridische entiteiten de lijst van hun rechtstreekse of onrechtstreekse uiteindelijke begunstigden (Ultimate Beneficial Owner – UBO) vragen.

De inhoud van safes zal verkocht worden

Er wordt alom nagedacht over een betere manier om het spaargeld van de burgers te laten renderen voor de economie dan het simpelweg op een spaarrekening te laten staan. Intussen liggen er aanzienlijke bedragen, zo legt de regering uit, ”te slapen in safes of op effectenrekeningen waarmee helemaal niets gebeurt”.

Herroepingsrecht voor zelfstandigen

Verkopen is een kunst waarin soms te ver wordt gegaan en de consument in de val wordt gelokt. In dat geval kan hij niets ondernemen als hij zijn aankoop in een winkel deed. Als hij echter buiten de winkel werd aangesproken - via de telefoon, het internet, een brief, huis-aan-huisverkoop enzovoort - dan heeft hij een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen hij gratis van zijn aankoop kan afzien.

Flexibilisering van thematische verloven

Het is zover: voor ze met vakantie gingen, keurden de parlementsleden de mogelijkheid goed voor werknemers om vrij een vermindering van hun arbeidsprestaties met de helft of een vijfde te plannen (en in de toekomst komen er mogelijk nog andere verminderingen, bijvoorbeeld met een tiende). De bestaande regelgeving rond thematische verloven, zoals ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatief verlof, gaat immers uit van een klassieke arbeidsweek waarin de werknemers systematisch één of meerdere dagen per week niet werken.

Nachtwerk opnieuw verboden?

Wat voor zin heeft het om over nachtwerk te bakkeleien zodat onze ondernemingen mee op de e-commercetrein zouden kunnen springen, als die maatregel kort daarna op een absurde manier alweer wordt beperkt? Omdat ze wilde dat ons land mee zou zijn met de snelle ontwikkeling van de elektronische handel, die voor veel jobs zorgt, liet de regering via de programmawet van 25 december 2017 nachtwerk toe voor e-commerceactiviteiten, ongeacht het paritair comité waaronder de onderneming valt.

10.000 tot 300.000 euro om burn-out te voorkomen

Tussen 2007 en 2014 is het aantal depressies en burn-outs in ons land zowat verdriedubbeld. Vandaar de sterke toename van het aantal preventieplannen, waarvoor de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid een beroep doet op het publiek. Ze roept iedereen die dat wenst op om een proefproject in te dienen, waarvoor de indieners een budget tussen 10.000 en 300.000 euro kunnen krijgen.

Eindelijk een vrij aanvullend pensioen voor loontrekkenden

Het werd stilaan tijd. Om hun magere wettelijke pensioen aan te vullen, kunnen loontrekkenden eindelijk een vrij aanvullend pensioen (VAPW) opbouwen. Al zijn daar uiteraard grenzen aan. In het voorontwerp dat de ministerraad onlangs goedkeurde, wordt voorgesteld om alle loontrekkenden de mogelijkheid te bieden om een VAPW af te sluiten mits de toepassing van een limiet van 3% van een referentieloon, na aftrek van wat de werknemer reeds heeft opgebouwd aan aanvullend pensioen.

Proeven en de btw aftrekken

Dat wordt mogelijk dankzij een wet waarin diverse wijzigingen met betrekking tot de btw aan bod komen. In hoofdstuk V is immers een recht opgenomen op aftrek van de btw geheven op geestrijke dranken. Artikel 45, § 3, 2°, van de wet was strikt en liet geen aftrek van de btw toe voor geestrijke dranken wanneer die bestemd waren voor herverkoop of levering bij dienstverlening.

Komt er een referentiepersoon diversiteit en handicap?

Discrimineren bedrijfsleiders? Voor de PS lijdt dat geen enkele twijfel. De partij wil elke werkgever met meer dan 50 werknemers dan ook verplichten om, op voorstel van de ondernemingsraad, een referentiepersoon diversiteit en handicap onder zijn personeel aan te wijzen. Doet de ondernemingsraad geen voorstel, dan zullen de vakbondsvertegenwoordigers een dergelijke referentiepersoon aanwijzen onder het personeel.

Verplichte registratie van aanbieders van vennootschapsrechtelijke diensten

Vanaf 1 september zijn aanbieders van vennootschapsrechtelijke diensten verplicht om zich in te schrijven bij de FOD Economie, die op zijn website vanaf die datum daar een inschrijvingsformulier voor ter beschikking stelt. Als aanbieder van vennootschapsrechtelijke diensten wordt beschouwd: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroepsmatig aan derden aanbiedt om deel te nemen aan de aan- en verkoop van aandelen van een niet-beursgenoteerde vennootschap of aan een onderneming, een rechtspersoon of een gelijkaardige juridische constructie een maatschappelijke zetel, een bedrijfsadres, administratief adres of correspondentieadres en andere daarmee samenhangende diensten verschaft.

Luchtvaart: taksen moeten ook worden terugbetaald

Overeenkomstig het principe van de onverschuldigde betaling, heeft elke passagier die zijn vlucht annuleert of mist, recht op de volledige terugbetaling van zijn ticket, met inbegrip van de taksen die de luchtvaarmaatschappij in dat geval niet aan de staat moet doorstorten. Jammer genoeg, zo stelt de N-VA, verschuilen de luchtvaartmaatschappijen zich achter complexe en onduidelijke procedures om de terugbetaling aan de consument van die taksen te bemoeilijken, zodat die laatste voor hen ‘uitzonderlijke winsten’ worden.

Toeristenverblijven: de tarieven worden opnieuw vrij

De sector van de toeristenverblijven verwelkomde destijds de online reserveringsplatformen, die het mogelijk maakten om meer te verkopen en meer zichtbaarheid te krijgen, vooral in het buitenland. Vandaag zijn de uitbaters echter niet meer zo gelukkig. Als tegenprestatie voor hun diensten, hielden die platformen een commissie in, evenredig met het bedrag van de reservatie via dat kanaal. Gaandeweg wilden ze echter steeds meer.

Kilometervergoeding: een cent meer

Veel is het niet, maar het is beter dan niets. Vanaf 1 juli stijgt de kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen met een privévoertuig van 0,3460 naar 0,3573 euro per kilometer. Dat bedrag wordt verkregen via een dubbele berekening, waarin de eerste voor 80% doorweegt en de tweede voor de rest.

Happy Independent Year

De jaren van de meewerkende echtgenoot regulariseren. Freelancers niet langer als melkkoeien beschouwen. Een jaarlijks vakantiegeld van 10 dagen uitbetalen. Bijdragen bij het begin en het einde van de activiteit pro rata laten betalen. Een overgangsstatuut bij een zeer lage omzet. Ecocheques voor zelfstandigen. Werkloosheidsuitkeringen die vergelijkbaar zijn met die van loontrekkenden. Enzovoort. 

Weldra BV’s zonder kapitaal

Is kapitaal een voorbijgestreefd concept? Absoluut, zo verklaart de regering in het voorontwerp tot invoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen: het concept beantwoordt niet langer aan de economische werkelijkheid, biedt de schuldeisers niet de afdoende bescherming die ervan werd verwacht en confronteert vennootschappen met kosten en met bureaucratische procedures.

Aansprakelijkheid volgens omzet?

Het is een van de bizarre zaken in het nieuwe Wetboek van vennootschappen die sterk worden bekritiseerd door de Raad van State. Die vindt dat een beperking van de aansprakelijkheid op basis van de omzet en het balanstotaal van een rechtspersoon geen verband houdt met de schade die de leidinggevenden van die rechtspersoon aan, bijvoorbeeld, derden kunnen berokkenen.

Elektronische sociale documenten

Sinds 2007 kunnen verscheidene sociale documenten elektronisch worden verzonden. De wet laat dat toe, maar verplicht het niet, stelt de N-VA, die dat principe graag omgekeerd zou zien en om tal van redenen, waaronder besparen op de portkosten en milieubescherming, van het elektronisch verzenden de norm wil maken.

Hoe winstpremies boekhoudkundig verwerken?

Sinds 1 januari van dit jaar kunnen ondernemingen hun medewerkers een deel van of de volledige “winst van het boekjaar” - het bedrag onder code 9905 van de jaarrekening - toekennen. Er bestaan twee soorten premies. De identieke winstpremie - een gelijk bedrag of percentage van het loon voor alle werknemers - en de gecategoriseerde winstpremie, waarvan de hoogte van het bedrag afhankelijk is van de verdeelsleutel die wordt toegepast op basis van objectieve criteria, zoals anciënniteit, graad, functie, baremaniveau enzovoort.

Welke rechtbank voor bedrijfsgeheim?

Er was een Europese richtlijn nodig - richtlijn 2016/943 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie - om het begrip bedrijfsgeheim in het Belgische recht te krijgen. Bij gebrek aan een wettelijke definitie kwam het de rechter ten gronde toe om uit te maken of het element dat hem werd voorgelegd een fabrieksgeheim of een bedrijfsgeheim was.

Pensioensparen wordt tweeledig

Waarom het gemakkelijk maken als moeilijk ook kan? Vanaf dit jaar kunnen particulieren tot 625 of 800 euro aan pensioensparen besteden. Geïndexeerd voor het belastingjaar 2019 komen die bedragen op respectievelijk 960 en 1.230 euro. In het eerste stelsel bedraagt de belastingvermindering nog steeds 30%.

Maak scholing vrij

Elke werkgever die een scholing aanbiedt en daar de kosten voor betaalt, wil natuurlijk dat de zo opgeleide werknemer niet onmiddellijk met zijn nieuwe vaardigheden naar een andere werkgever trekt. Daarom werd in ons recht een scholingsbeding opgenomen, waarmee de werknemer zich ertoe verbindt om een deel van de opleidingskosten terug te betalen als hij voor het einde van een overeengekomen periode het bedrijf verlaat.

Beleggingen: beter tijdig waarschuwen

Omdat klassieke spaarproducten (bijna) niets opbrengen, tieren alternatieve beleggingen in diamanten, zeldzame aardmetalen, kunstvoorwerpen, prestigieuze wijnen enzovoort welig. Die zijn echter niet zonder risico. Uit de praktijk blijkt immers dat bedrog bij dat soort beleggingen vaak voorkomt en dat de meegedeelde informatie vaak onevenwichtig is.

Dubbel stemrecht voor trouwe aandeelhouders

Het is één van de vele nieuwigheden in het nieuwe Wetboek van vennootschappen dat net officieel aan het parlement werd voorgelegd. De tekst maakt het immers mogelijk om in de statuten van beursgenoteerde naamloze vennootschappen een dubbel stemrecht voor trouwe aandeelhouders op te nemen. Als trouwe aandeelhouders worden beschouwd zij die hun aandelen minstens twee jaar ononderbroken hebben gehouden.

Volksspaarrekening

Hoewel het niet helemaal los kan worden gezien van de komende verkiezingen, is het voorstel niet te versmaden, zeker niet wanneer de rentevoeten bijzonder laag zijn. De PS wil immers een “volksspaarrekening” invoeren, met een rentevoet die is afgestemd op het percentage van de economische groei, berekend per inwoner, zodat de opbrengst van het spaargeld tegen hetzelfde tempo kan aangroeien als het gemiddelde inkomen binnen de Belgische economie.

Weg met de één derde-regel

De wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten bepaalt dat de wekelijkse arbeidsduur van de deeltijds tewerkgestelde niet lager mag liggen dan een derde van de wekelijkse arbeidsduur van de voltijds tewerkgestelde werknemers die in de onderneming tot dezelfde categorie behoren. Die zogenaamde “één derde-regel” vinden de N-VA en de Open Vld niet meer van deze tijd, net als de “drie-urenregel” volgens welke elke werkperiode niet korter mag zijn dan drie uren.

Lach eens naar de camera

Gezien de impact ervan op het privéleven liet de regering de Camerawet gelijktijdig met de Verordening inzake Gegevensbescherming (GDPR) op 25 mei in werking treden. Voor die datum moest elke eigenaar van bewakingscamera’s zijn toestellen bij het elektronische loket van de privacycommissie aangeven. Voortaan moeten de bewakingscamera’s worden aangegeven via een elektronisch loket waar ook alarmsystemen moeten worden aangegeven.

Geen voordeel van alle aard voor split billing

Wanneer een werkgever een gesplitste facturatie (split billing) toepast voor een telefoon- en internetabonnement, moet er geen voordeel van alle aard meer worden belast voor het persoonlijke gebruik van een gratis ter beschikking gestelde mobiele telefoon, zo verklaart de fiscus in een lange omzendbrief (2018/V/63). Die administratieve inschikkelijkheid is echter alleen van toepassing wanneer de split bill zowel de telefonie als het internet betreft.

Zonne-energie als beroepsinkomen?

De Dienst Voorafgaande Beslissingen aanvaardde dat de inkomsten uit groene certificaten niet belastbaar zijn en onder het normale beheer van het privévermogen vallen als de zonnepanelen die de elektriciteit produceren uitsluitend in de privésfeer worden gebruikt. Maar wat wanneer een zelfstandige, natuurlijk persoon, zijn zonnepanelen gebruikt om in de energiebehoefte te voorzien van zowel zijn onderneming als zijn gezin?

Dwangsom kan discriminerend zijn

In oktober 2016 werden de Regie der Gebouwen en drie aannemers veroordeeld tot uitvoering van de werken die oorspronkelijk waren vermeld in een vonnis gewezen door de Rechtbank van eerste aanleg. Die moesten worden aangevat binnen de 15 dagen vanaf de betekening van het arrest voltooid binnen de 40 werkdagen, op straffe van een dwangsom van 500 euro per dag vertraging met een maximum van 20.000 euro.

Pre- en postnataal verlof

Het zwangerschapsverlof bedraagt in principe 15 weken, waarvan 6 weken prenataal en 9 weken postnataal verlof. Het prenataal verlof kan volledig of gedeeltelijk worden overgedragen tot na de 9 weken postnataal verlof, op voorwaarde dat de werkneemster is blijven werken vanaf de zesde week vóór de werkelijke datum van de bevalling.

Geen bill shock meer voor telecom

Mobiele diensten worden zoveel gebruikt dat de consument vaak de kostprijs voor die diensten uit het oog verliest, zodat hij weleens schrikt van de factuur. In het koninklijk besluit van 9 juli 2013 is voor de operatoren de verplichting opgenomen om een waarschuwingsbericht te verzenden zo snel mogelijk nadat ze een overschrijding van het maandelijkse forfait of het vastgelegde maximum hebben vastgesteld.

Een minimum van 14 euro per uur

14 euro bruto per uur of 2.305,33 euro bruto per maand: dat is het minimumloon dat de PS verplicht wil maken nadat ze vaststelde dat het interprofessionele minimumloon momenteel niet meer bedraagt dan 1.562,59 euro bruto per maand, of ongeveer 9,65 euro bruto per werkuur. Dat bedrag is voor de partij “duidelijk te laag om het hoofd te bieden aan de kosten van het dagelijks leven”.

Vergeet uw jaarrekening niet in te dienen

Vennootschappen moeten hun jaarrekening een maand na de algemene vergadering én binnen de zeven maanden na de datum van afsluiting van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België neerleggen. Voor elke vertraging wordt er een tarieftoeslag aangerekend na afloop van de achtste maand.

Waar liggen de grenzen van het auteursrecht?

Een notaris die een Excelprogramma bijwerkt, zodat hij de kosten kan berekenen voor verschillende operaties die hij uitvoerde, of een advocaat die juridische modellen opstelt met betrekking tot, bijvoorbeeld, huurcontracten, overeenkomsten betreffende de inschrijving op aandelen, transacties, scheidingen met onderlinge toestemming enzovoort: kunnen zij een beroep doen op de bijzonder gunstige Belgische wetgeving in verband met het auteursrecht?

Tegen het digitale zwarte gat

Is het een poging om de verloren tijd in te halen? In elk geval zou de regering met onmiddellijke ingang een deponeringsverplichting willen invoeren voor alle digitale publicaties, ongeacht hun drager of hun vorm. Ze viseert met name alle online publicaties, met uitzondering van online publicaties die privégegevens bevatten en/of enkel bestemd zijn voor een beperkte groep van personen.

Tien dagen betaald verlof om dwingende redenen

Is dat een realistisch voorstel of eentje uit electorale overwegingen? Daar mag u zelf over oordelen. Op basis van een evaluatie van de verlofsystemen uit ... 2009 wil de PS dat  elke werknemer die afwezig is “om dringende redenen” tijdens die afwezigheid wordt betaald. Volgens de partij is dat “een heel belangrijk element om ongelijkheid tegen te gaan”.

Binnenkort is er een Brussels International Business Court

Of we dat nu leuk vinden of niet, de lingua franca van de internationale handel is het Engels. Als gevolg daarvan ontsnappen heel wat geschillen aan de rechtsmacht van de Belgische rechtbanken. In een stad als Brussel, die een internationale rol ambieert, leidt een dergelijke machteloosheid uiteraard tot wanorde. Daarom wil de regering er een Brussels International Business Court (BIBC) oprichten, waarin consulaire rechters zullen zetelen.

Hoe achterstallige pensioenen belasten?

Achterstallige pensioenen ontvangen die tegen een hoog tarief worden belast, is altijd onaangenaam. Ze worden immers afzonderlijk belast tegen de gemiddelde aanslagvoet met betrekking tot het geheel van de belastbare inkomsten van het laatste vorige jaar waarin de belastingplichtige een normale beroepswerkzaamheid heeft gehad.

Cash for car komt op dreef

Het werd stilaan tijd. De wet waarmee een mobiliteitsvergoeding wordt ingevoerd en die voor 1 januari van dit jaar beloofd werd, is eindelijk gepubliceerd (BS 7 mei, p. 32.864). Hij zal met terugwerkende kracht worden toegepast. Iedereen die bereid is van zijn bedrijfswagen af te zien, krijgt dankzij die wet een vergoeding ter hoogte van 20% van zes zevenden van de cataloguswaarde van de bedrijfswagen en van 24% wanneer de brandstofkosten verbonden met het persoonlijk gebruik van het ingeruilde voertuig geheel of gedeeltelijk door de werkgever ten laste werden genomen.

Taxshelter voor games

In 2008 lag de omzet van de gamingindustrie voor het eerst hoger dan de wereldwijde omzet van de muziekindustrie. Vijf jaar later overtrof hij ook nog eens die van de filmindustrie. Met een wereldwijde omzet van 109 miljard dollar vestigde de gamingindustrie in 2017 een nieuw record, waar ons land enkele kruimels kon van meepikken.

Arbeidsongevallen: het slachtoffer moet worden geïnformeerd

Elke werkdag worden zowat 90 werknemers blijvend arbeidsongeschikt als gevolg van een arbeidsongeval. De werkgever moet het ongeval binnen de acht dagen melden bij de verzekeringsinstelling, maar er is nergens bepaald dat het slachtoffer of zijn rechthebbende een kopie van die verklaring moet krijgen. Dat is vreemd, want de belangrijkste betrokkene is het slachtoffer, dat zelfs niet kan nagaan of de beschrijving van zijn arbeidsongeval correct is.

Notionele interesten: dubbele aftrek behouden

De socialisten zullen hun tekst moeten herzien. De Raad van State wees immers resoluut hun voorstel af om de interesten van leningen die zijn aangegaan om een inbreng of verhoging van het eigen vermogen in een vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks te financieren, niet langer als beroepskosten aan te merken. Daarmee wilden ze verhinderen dat vennootschappen die tot dezelfde groep behoren, twee keer een fiscaal voordeel krijgen.

Doodsteek voor notariskosten

De notarissen zullen niet gelukkig zijn. De sp.a stelt immers voor om de honoraria die ze mogen vragen bij de aankoop van een woning van bijvoorbeeld 200.000 euro door 18 te delen. Die notarishonoraria worden bepaald door een degressief barema uit 1950, waarvan de sp.a de tarieven wil aanpassen die op de laagste schijven van toepassing zijn. Geen enkel tarief zou dan nog hoger zijn dan 0,063%, terwijl voor de eerste schijf - tot 7.500 euro - nu een tarief van 4,56% geldt.

Geschenken mogen duurder zijn

Werkgevers mogen zich binnenkort vrijgeviger tonen tegenover werknemers die ze willen belonen ter gelegenheid van belangrijke gebeurtenissen, zoals een huwelijk of een pensionering. De ministerraad paste immers de schraal te noemen bedragen aan voor geschenken die een werkgever met een belastingvrijstelling mag schenken bij een pensionering, een eervolle onderscheiding of een huwelijk.

Wanneer begint het eerste boekjaar?

Op de datum waarop de vennootschap haar rechtspersoonlijkheid verwerft, antwoordt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, met andere woorden op de dag dat ze het uittreksel van haar oprichtingsakte neerlegt ter griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Dienstenverleners geregistreerd

Honderden vennootschappen die gevestigd zijn in een eenvoudige studio, een adres in een businesscenter waarmee ze zichzelf een Belgisch imago aanmeten tegenover investeerders die ze vanuit het buitenland proberen te verleiden, de handel in ‘lege dozen’ of het frauduleus opzetten van vennootschappen voor enkele maanden: het zijn allemaal praktijken waarmee de regering wil afrekenen via de verplichte registratie van dienstenverleners aan vennootschappen.

Hoe groot is de kans op controle?

Voor u als particulier is ze aanzienlijk toegenomen als u aanspraak maakt op de aftrek van een onderhoudsgeld, met name als u dat overschrijft naar het buitenland of als u als bedrijfsleider werkelijke beroepskosten heeft afgetrokken. Dat geldt ook als u de inkomsten uit de verhuur van een onroerend goed, waarvan u eigenaar bent en dat door uw huurder voor professionele doeleinden wordt gebruikt, niet correct heeft aangegeven.

Het bewijs is vrij tot 3.500 euro

Het is een minirevolutie: het voorontwerp van wet houdende invoeging van Boek 8 “Bewijs” in het nieuw Burgerlijk Wetboek brengt het bedrag waaronder het bewijs vrij is van 375 naar 3.500 euro. Tot nu toe is er immers een geschrift nodig om een verbintenis te bewijzen voor een bedrag hoger dan 375 euro, wat niet altijd voor de hand ligt, bijvoorbeeld bij een geschil tussen echtgenoten.

Giften in vrije val

Zijn we minder vrijgevig geworden? Uit de cijfers van de FOD Financiën blijkt immers dat de giften daalden van 209 miljoen euro in 2013 naar 118 miljoen euro drie jaar later.

Label voor gelijk loon

Uit berekeningen van de PS blijkt dat Belgische vrouwen 8,633 miljard euro meer hadden moeten verdienen in 2014 en 3,395 miljard als we er rekening mee houden dat ze vaker deeltijds werken. Grote ondernemingen moeten weliswaar om de twee jaar een grondige analyse uitvoeren van hun loonstructuur om uit te maken of hun verloningsbeleid genderneutraal is.

Kunstaankopen aftrekbaar als beroepskosten?

Dat wil de Open Vld, die zelfs graag nog verder zou gaan en een hogere belastingaftrek zou willen invoeren voor de aankoop van kunstwerken die tot het Belgisch roerend cultureel erfgoed behoren of internationale bekendheid genieten, of voor gebouwen bestemd voor het tentoonstellen van kunstwerken. De partij stelt ook voor om de taxshelter uit te breiden naar tentoonstellingen van plastische kunst.

Een loopbaan kan voor 65 jaar volledig zijn

Wanneer sociaal en fiscaal recht in elkaar overlopen, wordt de gepensioneerde daar de dupe van. Een persoon die 45 jaar heeft gewerkt mag, volgens de sociale regelgeving, beschouwd worden als iemand met een volledige loopbaan die met pensioen kan gaan, zelfs als hij de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt.

Tijd is geld

Dat weet de volksmond reeds lang en met de sterke toename van het aantal elektronische transacties, bijvoorbeeld bij beursverrichtingen, kunnen er geschillen ontstaan over het tijdstip waarop een transactie verondersteld wordt te hebben plaatsgevonden. In geval van geschil rond het tijdstip van een transactie, zo erkende de regering in 2013 al, “kan momenteel niets uitsluitsel geven over het gelijk of ongelijk van de ene of andere partij”.

De aftrek voor investeringen verdubbelen?

Dat stelt de PS voor nadat ze vaststelde dat de hervorming van de vennootschapsbelasting die de huidige regering doorvoert, volgens haar haar doel volledig voorbijschoot. Ze bevoordeelt grote ondernemingen. Kmo’s worden vergeten en, erger nog, de belastingvoordelen worden op geen enkele manier aan het behoud of het creëren van jobs gekoppeld. Vandaar het idee om het mechanisme om te keren.

U kunt maar beter de correcte Nacebel-code ingeven

Ook al omvat de nomenclatuur met zeven cijfers van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) 1945 codes, de goede vinden ligt niet voor de hand voor wie nieuwe, complexe of sectoroverschrijdende activiteiten uitoefent. Dat is des te vervelender omdat volgens het Wetboek van Economisch Recht (artikel III.26) elke handelsonderneming die een contractpartij voor de rechter wil dagen vanwege een onbetaalde factuur, zowel haar ondernemingsnummer als de inschrijving in de KBO van de activiteit waarop de rechtszaak is gebaseerd, moet voorleggen.

Vooraf betaalde kosten voortaan pro rata berekend

Bepaalde kosten kunnen volledig als beroepskosten worden afgetrokken voor de belastbare periode waarbinnen ze vooraf werden betaald, ook al hebben ze volledig of gedeeltelijk betrekking op één of meerdere opeenvolgende belastbare periodes, bijvoorbeeld de verkeersbelasting die in december wordt betaald voor het volgende jaar, vooraf betaalde huur of rente enzovoort.

Vakantiegeld: 18,20% in plaats van 18,60%

Welke sommen die in de op 31 december 2017 opgestelde balansen werden geboekt met het oog op de betaling in 2018 van het vakantiegeld van personeelsleden, mogen na de taxshift als beroepskosten worden beschouwd? De beslissing daarover is onlangs gevallen.

Kadastrale bemiddeling

Wie een bezwaar indient aangaande het bedrag van een betekend kadastraal inkomen en vaststelt dat de administratie daar niet op ingaat, kan een beroep doen op fiscale bemiddeling alvorens naar de rechter te stappen. In de praktijk echter proberen nauwelijks enkele tientallen eigenaars dat, terwijl er jaarlijks 3.500 tot 4.000 bezwaren zijn. De omslachtige procedure ligt aan de basis van die enorme kloof.

Een hypothecair krediet en een tak 21 of tak 23 combineren

Dergelijke formules worden soms als voordelig voorgesteld. Hoewel de verhouding tussen beide types krediet kan verschillen naargelang van de wensen van de partijen, blijft de techniek dezelfde, met enerzijds een klassiek hypothecair krediet en anderzijds een krediet met een vaste termijn.

Forfaitaire kosten beknot

Gingen bepaalde bedrijfsleiders te creatief te werk? De Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) van de FOD Financiën stelde in ieder geval voldoende “dubbel gebruik” vast om te beslissen dat de forfaitaire terugbetalingen van kosten door een professionele vennootschap aan haar zaakvoerder(s), enig aandeelhouder of meerderheidsaandeelhouder(s), zich zullen beperken tot 15 euro per maand voor parkingkosten lager of gelijk aan 10 euro, tot 15 euro per maand voor carwashkosten en tot 20 euro per maand voor representatiekosten lager of gelijk aan 5 euro.

Overleg over deconnectie

In een hypergeconnecteerde wereld vervaagt de grens tussen de persoonlijke en professionele levenssfeer steeds meer, met als gevolg een toename van stress en burn-out. In een poging om die trend een halt toe te roepen, wordt via de wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie geen recht op deconnectie ingevoerd, zoals in Frankrijk, maar wel het recht om binnen het comité voor preventie en bescherming op het werk deze materie te bespreken.

Virtuele munt, echte belasting

Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in virtuele munten. De fiscus ook. Misschien hebt u wel in alle stilte een applicatie ontwikkeld voor de aan- en verkoop ervan? Als u daarmee succes boekt, moet u uw winst met de fiscus delen. Aan welk tarief?

AVG: over 70 dagen is het zover

De nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) wordt op 25 mei van kracht.Ze is voor veel ondernemingen erg ingrijpend. Daarom biedt de Privacycommissie op haar website meerdere hulpmiddelen aan voor een succesvolle omschakeling.

Fietsenstallingen voor klanten

Om alternatieve vervoerwijzen aan te moedigen, maakt de regering de kosten voor de inrichting van fietsenstallingen voor werknemers 120% aftrekbaar. Geldt die maatregel ook voor fietsenstallingen voor klanten? De minister van Financiën gaf een negatief antwoord op die vraag.

Register van de uiteindelijke begunstigden

Sommigen zullen er het vaak gevraagde vermogenskadaster in zien. Het meedelen van informatie over de uiteindelijke begunstigden vormt één van de belangrijkste nieuwigheden in de wet van 18 september 2017 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. In de tekst, waarmee de Europese richtlijn 2015/849 naar Belgisch recht wordt omgezet, worden vennootschappen en andere juridische eenheden, waaronder vzw’s, verplicht om gegevens te verzamelen en door te geven over hun uiteindelijke begunstigden, die in een centraal register zullen worden bewaard

Premie voor gepensioneerde zelfstandigen

In januari van dit jaar besliste de regering om een welvaartspremie toe te kennen aan gepensioneerden. Ze had echter nog niet nagedacht over hoe ze dat zou doen. De tekst bevatte immers een fiscale valkuil, in die zin dat een bruto verhoging van het pensioen tot een daling van het netto uitbetaalde pensioen zou leiden, wat uiteraard niet het beoogde doel was.

Sociale controles aangekondigd

Een gewaarschuwde werkgever zou niet op een fout mogen worden betrapt. Daarom verricht de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) naast zijn klassieke controles eveneens flitscontroles, met als doel overtreders ervan bewust te maken dat ze wel degelijk het risico lopen gepakt te worden. Onlangs vond een dergelijke operatie plaats in de metaalsector en de technologiesector.

Nieuwe opzeggingstermijnen

De wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie werd goedgekeurd. De hierna vermelde opzeggingstermijnen, die gelden wanneer het ontslag door de werkgever wordt gegeven, worden daardoor van kracht op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd.

Overheidsopdrachten toegankelijker voor kmo’s

Overdreven administratieve lasten, te lange betalingstermijnen, een algemeen gebrek aan informatie en te complexe aanbestedingen: eigenlijk werden er weinig inspanningen geleverd om kmo’s te laten deelnemen aan een openbare aanbesteding. Omdat ze die trend wilde ombuigen, stelde de regering een charter op rond 13 principes, waarvan het belangrijkste ontegensprekelijk de opdeling van de opdrachten in percelen is, zodat de kmo’s aan aanbestedingen kunnen deelnemen en het aantal aan een intekenaar toegekende percelen kan worden beperkt.

Nieuwe forfaits voor pc en gsm

De werkgever die meerdere voordelen van pc, gsm of telefoonabonnement kosteloos ter beschikking stelt, zo stelt de RSZ in zijn recentste instructies, moet elk voordeel apart forfaitair schatten en cumulatief in rekening brengen. Een kosteloos ter beschikking gestelde internetaansluiting daarentegen wordt per werknemer slechts één maal in rekening gebracht. 

Fiscale zelfregeling of zelfaangifte?

Hoe verhinderen dat fiscale adviseurs, boekhouders of juristen transnationale maatregelen nemen die dagelijks de nationale belastinggrondslag van de lidstaten aantasten, zonder te raken aan hun bevoegdheid om belastingen te innen? Dat is het onoplosbare probleem waar de Commissie toch een oplossing voor meent te hebben gevonden door de lidstaten te verplichten om aan te geven welke van de maatregelen die ze ontwikkelen ‘potentieel agressief’ zijn. Ze moeten zichzelf dus als het ware aangeven.

De consument krijgt 30 dagen om te betalen

Het is onaanvaardbaar dat handelaars beter beschermd zijn dan consumenten, stelt de sp.a verontwaardigd. De partij stelt dan ook voor om voor de consumenten een wettelijke betalingstermijn van dertig dagen vanaf de ontvangst van de factuur in te voeren, tenzij anders werd overeengekomen.

Collectief herstel, ook voor kmo’s

Het is bijna zover. Na de goedkeuring met eenparigheid van stemmen in de Commissie is de rest nog slechts een formaliteit. Kmo’s die het slachtoffer worden van schade veroorzaakt door een onderneming die een van haar contractuele verplichtingen heeft geschonden, kunnen via erkende beroepsorganisaties of interprofessionele organisaties een rechtsvordering tot collectief herstel instellen om herstel van die schade te bekomen.

Drank en hapjes aftrekbaar

Na een beslissing van het Hof van Cassatie is de btw op kosten voor voeding en drank, die een belastingplichtige maakte in het kader van een evenement voor bestaande of potentiële klanten, volledig aftrekbaar als publiciteitskosten. Kunnen dergelijke kosten ook op het vlak van de directe belastingen worden beschouwd als reclamekosten die voor 100% aftrekbaar zijn?

Betalingstermijnen: de sterkste heeft niet langer gelijk

Ondanks de bestaande wetgeving blijven betalingstermijnen rekbaar. Als de betrokken partijen geen termijn overeenkwamen, moet de schuld wettelijk gezien binnen een termijn van dertig kalenderdagen worden voldaan. Die termijn kan echter tot zestig dagen worden uitgebreid via een eenvoudige contractuele clausule en een nog langere termijn blijft mogelijk als de partijen dat nadrukkelijk overeenkomen. De krachtsverhouding blijft dus spelen en sommige grote ondernemingen aarzelen niet om aan hun kleine leveranciers een eenzijdige aanpassing van de betalingstermijn op te leggen.

Taxshelter: ook 45% voor investeringsvehikels

Sinds ongeveer twee jaar krijgen burgers die in startende ondernemingen investeren een belastingvermindering op de uitgaven voor de aankoop van aandelen die vanaf 01.07.2015 door die bedrijven zijn uitgegeven. Aan de vermindering werden twee grote wijzigingen aangebracht. Het tarief van 45% (in plaats van 30%) voor investeringen in nieuwe aandelen van een micro-onderneming kan ook worden verkregen bij een investering via een investeringsvehikel.

Beperking van politieke sponsoring

Een door een Open Vld-verkozene te gul gesponsord diner bracht de bal aan het rollen, waarna de wetgever besliste om het maximumbedrag dat een sponsor mag storten binnen een sperperiode - dat is de periode van vier maanden die verkiezingen voorafgaat - tot 2.000 euro te beperken. Buiten die periode bleef de sponsoring vrij voor zover ze binnen de marktvoorwaarden gebeurde.

Bomen groeien niet tot in de hemel

De FSMA herinnert liefhebbers van bitcoins en andere cryptomunten eraan dat er momenteel geen enkele controle bestaat op de onlineplatformen die in de sector actief zijn. Daarom zijn ze beter op hun hoede en wantrouwen ze best ondernemingen die beweren dat ze erkend zijn door een controle-autoriteit of die naar dergelijke erkenningen verwijzen. Vaak gaat het om identiteitsfraude.

Verhoging van bedragen voor kleine geschenken

Het is moeilijk voor een werkgever om zich vrijgevig te tonen wanneer bijvoorbeeld een van zijn werknemers trouwt. De bovengrenzen voor de bedragen die aan geschenken mogen worden uitgegeven, zijn immers zeer laag. Wie ze overschrijdt, loopt het risico om zowel sociale bijdrage als een belasting te moeten betalen op het aangeboden geschenk. Er is echter een koninklijk besluit in de maak om die bovengrenzen licht te verhogen.

Handelaars verdwijnen

Het Wetboek van koophandel heeft zijn beste tijd gehad. Het parlement is het aan het ontmantelen, om het te vervangen door het Wetboek van economisch recht. In dat laatste zal er geen sprake meer zijn van handelaars, alleen nog van ondernemingen, waarvan de definitie zo veel mogelijk op formele criteria zal berusten in plaats van op materiële criteria, wat nu het geval is.

Binnenkort elektronische vonnissen?

In artikel 149 van de Grondwet is opgenomen dat alle vonnissen “in openbare terechtzitting uitgesproken worden”. Wat is echter nog het nut van die regel wanneer de uitspraak voor een lege zittingszaal wordt uitgesproken, zo vraagt de CD&V zich af. Zou het niet eenvoudiger en goedkoper zijn om de voorlezing te beperken tot het beschikkend gedeelte van het vonnis en tegelijkertijd de integrale tekst onder elektronische vorm voor het publiek toegankelijk te maken?

Mobiliteitsbudget of mobiliteitsvergoeding?

Dat is zeker geen onbeduidende vraag. De Nationale Arbeidsraad (NAR) zou de twee stelsels graag naast elkaar zien bestaan, wat de regering ertoe zou dwingen om haar tekst te herzien en bijkomende maatregelen tegen misbruik te nemen. Wat is het verschil tussen een budget en een vergoeding? Werknemers kunnen hun mobiliteitsvergoeding vrij en naar eigen goeddunken besteden.

Domiciliëring ondernemingen onder toezicht

Omdat de federale politie netwerken ontdekte voor handel en verkoop van vennootschappen, de verkoop van vennootschappen met stromannen en talrijke onregelmatigheden in verband met de daadwerkelijke maatschappelijke zetel, besliste de regering om een registratie van activiteiten rond de domiciliëring van een onderneming in te voeren.

Een dure successie

Als algemene legataris van een persoon met wie hij geen enkele verwantschapsband had, ontdekte Jacques F. dat de overledene in de drie jaar vóór haar overlijden aan haar twee neven schenkingen had gedaan. Omdat hij de door de neven verschuldigde successierechten niet volledig had kunnen invorderen, heeft de Belgische Staat naar Jacques F., in zijn hoedanigheid van algemene legataris, een dwangbevel gestuurd voor de betaling van die successierechten, naast de boete voor het niet indienen van de aanvullende aangifte.

Versoepeling van het loopbaansparen

Het loopbaansparen werd nog maar net ingevoerd en krijgt al heel wat kritiek, niet wat het principe betreft, maar wel in verband met de voorwaarden voor de uitvoering, waarvan de Open Vld vindt dat ze te veel restricties en formaliteiten inhouden. Daarom vraagt de partij dat alle perioden van inhaalrust die in het kader van de arbeidswet moet worden toegekend, kunnen worden opgespaard, in plaats van slechts enkele.

Hoe de 45.000 euro-regel toepassen?

Als het belastbare resultaat vóór aftrek van het loon 90.000 euro of meer bedraagt, moet het minimumloon 45.000 euro bedragen, zo antwoordde de minister van Financiën op een vraag in de commissie voor de Financiën. Als het minder bedraagt, moet het minimumloon minstens 50% van het belastbare resultaat vóór aftrek van het loon bedragen.

Hoe de kilometerheffing boeken?

Zoals gewoonlijk namen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest en het Waals Gewest afzonderlijk een beslissing. De verplichte kilometerheffing voor vrachtwagens in Brussel en Vlaanderen is immers een gewestbelasting.  In het Waals Gewest wordt de heffing door een privépartner als een retributie geïnd. Hoe moet die nieuwe belasting dan worden geboekt?  Onder de rubriek 'Andere bedrijfskosten'?  Onder 'Belastingen op het resultaat'?  Geen van beide, zo luidt de (voorlopige) beslissing van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.
Overige artikels
Infotheek
Belastingvermindering voor dakisolatie

FAQ - Belastingvermindering voor dakisolatie
 

Transportvraag in België tegen 2040

Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2040
 

Fisconet Plus

Hoe optimaliseert u uw zoekresultaten in Fisconet Plus?

Archief
Wetstraat
Uitkerings- en moederschapsverzekering zelfstandigen

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 96 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten - BS 4 februari, p. 10.835

Vaststelling ondernemingsnummer en vestigingseenheidsnummer in KBO

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juni 2003 tot vaststelling van de toekenningsregels, de samenstelling en de overdrachtsmodaliteiten van het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen - BS 1 februari, p. 10.526

Instellingen bedrijfspensioenvoorziening

Wet tot omzetting van de richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV) en tot wijziging van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening - BS 23 januari, p. 7.881

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends