Vinden

Verzekeringen: binnen de dertig dagen vergoed

Een kort voor Kerstmis ingediend wetsontwerp zal meer dan één verzekerde tevreden stemmen. De kwestie van de betalingstermijnen voor de verzekeringsprestaties van de verzekeraars is nauwgezet geregeld voor bepaalde takken, zoals BA Motorrijtuigen, Brand, Leven en Aanvullende Pensioenen. Voor andere takken zijn er echter geen bepalingen.

Algemeen wordt in de tekst de betaling van de verschuldigde bedragen binnen de dertig dagen verplicht. Bovendien is de verzekeraar die de dekking van het schadegeval betwist, verplicht een met redenen omkleed antwoord te geven op de elementen die in het verzoek tot schadevergoeding worden vermeld en dat binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum waarop het verzoek werd ingediend.

Antwoordt hij niet, dan kan de begunstigde een herinnering sturen per aangetekend schrijven of elk ander gelijkwaardig middel. De verzekeraar die daarop niet binnen de elf dagen antwoordt, zal een forfaitair bedrag moeten betalen van 300 euro per dag vertraging vanaf de verzending van de herinnering.

De bepalingen zijn alleen van toepassing op de verzoeken tot schadevergoeding die worden ingediend vanaf de datum waarop de tekst van kracht wordt, namelijk de eerste dag van de zesde maand volgend op die waarin de wet in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd.
Lees meer
 

Terug
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Formules om mobiliteitsbudget zelf te berekenen

Circulaire 2024/C/16 over het mobiliteitsbudget - formules om het bedrag van de bestedingen in pijler 1 en het bedrag van het mobiliteitsbudget zelf te berekenen

 

Analyse prijstransmissiemechanisme voor België en buurlanden

Prijsverloop en marges in de voedingskolom: een analyse van het prijstransmissiemechanisme voor België en de buurlanden

 

Vrijstelling stortingen bedrijfsvoorheffing - Beheersing staatskosten

Vrijstellingen van stortingen van bedrijfsvoorheffing - Beheersing van de kosten door de Staat en analyse van de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling

 

Wetstraat
Oprichting digitaal consumentenplatform "Consumerconnect”

Wet houdende oprichting van het digitaal consumentenplatform "Consumerconnect” - BS 16 februari, p. 20.483
 

Wijziging voordelen voor persoonlijk gebruik gebruik van kosteloos voertuig

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig - BS 8 februari, p. 15.358
 

Wijziging openbaarmaking van info over inkomstenbelasting door vennootschappen

Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat de openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren betreft - BS 26 januari, p. 10.276