Vinden

Versterkt Sociaal strafwetboek

In het in tweede lezing door de Ministerraad goedgekeurd Sociaal strafwetboek is opgenomen dat de boetes zullen verdubbelen voor inbreuken van niveau 3. Het gaat dan bijvoorbeeld om het ontbreken van een arbeidsongevallenverzekering, bepaalde inbreuken op de regelgeving inzake de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, inbreuken op de bepalingen betreffende de sociale identiteitskaart enzovoort.

Voor inbreuken van niveau 4, die als ‘zeer ernstig’ worden beschouwd, zal het maximumbedrag van de boete met 1.000 euro worden verhoogd (te vermenigvuldigen met acht). De oorspronkelijk opgenomen mogelijkheid om een vijfde niveau in te voeren, lijkt te zijn afgevoerd.

Doelbewuste fraude zal als een verzwarende factor worden beschouwd, wat het voor de rechters mogelijk moet maken om dergelijk gedrag strenger te bestraffen of zelfs een beroepsverbod, een exploitatieverbod of een tijdelijke sluiting van de onderneming op te leggen. Bovendien zijn strengere straffen mogelijk wanneer de regels betreffende kennisgeving en informatieverstrekking bij collectief ontslag zijn geschonden.

Om bepaalde misbruikpraktijken of het omzeilen van de bestaande wetgeving beter te kunnen bestraffen zal ten slotte voor het eerst in de tekst beschreven staan wat we onder ‘sociale dumping’ moeten begrijpen.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content
Infotheek
Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie

Boordtabel van het concurrentievermogen van de Belgische economie - 2023 - Executive summary
 

Psychosociale risico’s op het werk

Psychosociale risico’s op het werk - Verzameling van de rechtspraak van de arbeidsgerechten sinds 2016
 

Patentindex 2023

Patentindex 2023 (in het Engels)
 

 

Wetstraat
Sociaal akkoord voor federale publieke gezondheidssector

Wet houdende uitvoering van het sociaal akkoord voor de federale publieke gezondheidssector - BS 11 april, p. 41.604
 

Uitsluiting van bepaalde sectoren 'onderneming zonder handels- of industriële finaliteit'

Wet tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen tot invoering van de mogelijkheid om bepaalde sectoren uit te sluiten van het begrip onderneming zonder handels- of industriële finaliteit - BS 10 april, p. 41.266

Wijziging bijzondere vrijstellingsregeling btw voor kleine ondernemingen

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde betreffende de bijzondere vrijstellingsregeling van belasting voor kleine ondernemingen - BS 9 april, p. 40.955