Vinden

Meldingsplicht en beroepsgeheim

De DAC 6-richtlijn (richtlijn (EU) 2018/822 van 25 mei 2018) voert een meldingsplicht in voor agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies. De meldingsplicht rust in de eerste plaats op de intermediairs. Dat zijn personen die betrokken zijn bij het opstellen of de implementatie van die constructies. Wanneer de intermediair zich op het beroepsgeheim kan beroepen of wanneer er geen intermediair is, rust de meldingsplicht op de belastingplichtige.

De richtlijn werd omgezet bij een federale wet van 20 december 2019 en, dat hoort nu eenmaal bij de regionalisering, bij een Vlaams decreet van 26 juni 2020, een Waals decreet van 1 oktober 2020, een Brusselse ordonnantie van 29 oktober 2020 en een decreet van de Franse Gemeenschap van 12 november 2020. Onmiddellijk werden beroepen ingesteld en in 2022 reeds schorste het Grondwettelijk Hof bepaalde aspecten van het Vlaamse decreet en sommige bepalingen van de federale wet.

Begin dit jaar schorste het in drie verschillende arresten:
1) in de Franse Gemeenschaps- en Waalse wetgeving: de bepalingen die een meldingsplicht met terugwerkende kracht opleggen
2) in de Franse Gemeenschaps-, Waalse en Brusselse wetgeving: de onmogelijkheid voor een intermediair die aan een strafrechtelijk gesanctioneerd beroepsgeheim is gehouden om zich op het beroepsgeheim te beroepen wat betreft de verplichting tot periodieke melding van marktklare constructies
3) in de federale, Franse Gemeenschaps-, Waalse en Brusselse wetgeving: de verplichting voor een advocaat-intermediair die het beroepsgeheim inroept om een andere intermediair die geen cliënt is, te informeren
Lees meer

 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
Formules om mobiliteitsbudget zelf te berekenen

Circulaire 2024/C/16 over het mobiliteitsbudget - formules om het bedrag van de bestedingen in pijler 1 en het bedrag van het mobiliteitsbudget zelf te berekenen

 

Analyse prijstransmissiemechanisme voor België en buurlanden

Prijsverloop en marges in de voedingskolom: een analyse van het prijstransmissiemechanisme voor België en de buurlanden

 

Vrijstelling stortingen bedrijfsvoorheffing - Beheersing staatskosten

Vrijstellingen van stortingen van bedrijfsvoorheffing - Beheersing van de kosten door de Staat en analyse van de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling

 

Wetstraat
Oprichting digitaal consumentenplatform "Consumerconnect”

Wet houdende oprichting van het digitaal consumentenplatform "Consumerconnect” - BS 16 februari, p. 20.483
 

Wijziging voordelen voor persoonlijk gebruik gebruik van kosteloos voertuig

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig - BS 8 februari, p. 15.358
 

Wijziging openbaarmaking van info over inkomstenbelasting door vennootschappen

Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat de openbaarmaking van informatie over de inkomstenbelasting door bepaalde vennootschappen en bijkantoren betreft - BS 26 januari, p. 10.276