Vinden

Alles stijgt? Niet altijd

Omdat de inflatie sinds 2013 hard toesloeg, waarbij ze in de eurozone in tien jaar tijd 24,7% en in de hele Unie 27,2% bedroeg, wijzigde Europa eind vorig jaar de groottecriteria voor micro-ondernemingen, kmo’s en grote ondernemingen. In ons land werden die aanpassingen doorgevoerd via de Wet houdende bepalingen inzake digitalisering van justitie, die in maart werd goedgekeurd.

Voortaan mogen alle vennootschappen waarvan de balans van het eerste boekjaar, dat na 31 december 2023 startte, niet meer dan een van de volgende criteria overschrijdt, als klein worden beschouwd: omzet 11.250.000 euro (in plaats van 9.000.000 euro), balanstotaal 6.000.000 euro (in plaats van 4.500.000 euro) en 50 werknemers. Voor de micro-ondernemingen (die geen dochter- of moedermaatschappij zijn) liggen die bovengrenzen op 900.000 euro (in plaats van 700.000 euro), 450.000 euro (in plaats van 350.000 euro) en 10 werknemers.

Het doel is uiteraard vermijden dat de inflatie er automatisch toe leidt dat een steeds groter wordend aantal bedrijven uitgesloten wordt van de verschillende maatregelen ter ondersteuning van kleine ondernemingen.

Dat is lovenswaardig, maar waarom het daarbij laten? Toen de minister van Financiën werd ondervraagd over het forfait van 0,15 euro per kilometer dat van toepassing is voor de vergoeding van het woon-werkverkeer door belastingplichtigen die vragen om hun werkelijke beroepskosten te mogen aangeven, moest hij wel erkennen dat dat bedrag nooit is herzien sinds de invoering ervan via de wet van 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen. Dat bedrag, zo verklaarde hij, stemt overeen met de omzetting van het destijds vastgelegde bedrag van 6 Belgische frank.
Lees meer
 

Terug
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023

FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023
 

Jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024

Circulaire 2024/C/44 over de jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024
 

Economische conjunctuur in de voedingssector

Economische conjunctuur in de voedingssector 2024
 

Wetstraat
Aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek

Wet houdende aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek - BS 21 juni, p. 77.671

Invoering van een sociaaltariefpremie

Wet tot invoering van een sociaaltariefpremie - BS 13 juni, p. 74.248

Instelling van een Orde van architecten

Wet tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten - BS 12 juni, p. 74.027