Find

Rue de la Loi: Archives

This blog contains short and relevant information on current affairs (Dutch and French). Subscribe to our weekly newsletter to receive the items by mail.

Maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - BS 24 juni, p. 46.481

Opschorting van opzeggingstermijn ontslagen 

Wet tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de Covid-19-crisis - BS 22 juni, p. 45.846

Tijdelijke verhoging inbeslagnemingsdrempels

Wet tot tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek - BS 19 juni, p. 45.802

Verdere modernisering van registratie huurovereenkomsten

Wet houdende verdere modernisering van de registratie van de huurovereenkomsten - BS 19 juni, p. 44.739

Detachering van werknemers

Wet houdende diverse bepalingen inzake de detachering van werknemers - BS 18 juni, p. 44.578

Wijziging periodes voor- en nabevallingsrust

Wet tot wijziging van de periodes die plaatsvinden tijdens de voorbevallingsrust en in aanmerking kunnen worden genomen voor de verlenging van de nabevallingsrust - BS 18 juni, p. 44.584

Recht op uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid van gepensioneerden van 65 jaar

Wet tot invoering van een recht op uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid van gepensioneerden van 65 jaar omwille van het Covid-19-virus - BS 12 juni, p. 43.250

Dringende fiscale bepalingen ten gevolge van Covid-19

Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de Covid-19-pandemie - BS 11 juni, p. 42.500

Gelijkstelling dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid

Koninklijk besluit houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de pandemie, ten gevolge van het coronavirus in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020 - BS 5 juni, p. 41.515

Misbruik economische afhankelijkheid - onrechtmatige bedingen - oneerlijke marktpraktijken

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen - BS 29 mei, p. 38.497

Consumentenkrediet: hoe de crisis te doorstaan

Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan - BS 29 mei, p. 38.498

Wijziging bepalingen betreffende inschrijving in KBO en uitstel solden

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft - BS 29 mei, p. 38.501

Uitzonderlijke maatregelen voor bedrijfspensioenvoorziening

Wet houdende uitzonderlijke maatregelen voor de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening in het kader van de Covid-19-pandemie - BS 26 mei, p. 37.445

Bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen voor studentenarbeid

Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen voor studentenarbeid - BS 26 mei, p. 37.462

Onttrekking van handelsgeschenken en voedingsmiddelen betreffende btw

Koninklijk besluit nr. 59 met betrekking tot de onttrekking van handelsgeschenken van geringe waarde en de onttrekking voor liefdadigheidsdoeleinden van voedingsmiddelen en levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen andere dan goederen die op duurzame wijze kunnen worden gebruikt, wat de belasting over de toegevoegde waarde betreft - BS 25 mei, p. 37.220
 

Schorsing van termijnen inzake civiele veiligheid

Wet houdende schorsing van bepaalde termijnen betreffende de civiele veiligheid - BS 20 mei, p. 36.924

Besluit inzake arbeidsongeschiktheid tvv zelfstandigen

Koninklijk besluit tot tijdelijke schorsing, ingevolge de Covid-19-pandemie, van de toepassing van de voorwaarde dat het tijdvak van arbeidsongeschiktheid in de uitkeringsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten ten vroegste kan aanvangen op de datum van ondertekening van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid - BS 20 mei, p. 36.925
 

Uitzonderlijke maatregelen inzake pensioenen en sociale zekerheid

Wet houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de Covid-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid - BS 18 mei, p. 35.756

Dringende maatregelen om verspreiding Covid-19 te beperken

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken - BS 15 mei, p. 35.727
 

Inschrijving commerciële platen motorvoertuigen en aanhangwagens

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens - BS 15 mei, p. 34.123
 

Opschorting procedure sociale vekiezingen 2020

Wet tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus Covid-19-pandemie - BS 13 mei, p. 33.954
 

Uitstel van betaling van bedragen geïnd door RSZ

Koninklijk besluit nr. 17 - maatregelen met het oog op het verlenen van uitstel van betaling aan bepaalde werkgevers van de bedragen geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - BS 12 mei, p. 33.741
 

Uitkerings- en moederschapsverzekering voor zelfstandigen

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten - BS 08 mei, p. 33.156

Langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders - bepalingen vennootschap/vereniging

Wet tot omzetting van richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, en houdende diverse bepalingen inzake vennootschappen en verenigingen - BS 6 mei, p. 30.488

Bepalingen inzake justitie en notariaat ikv strijd tegen verspreiding Covid-19

Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus covid-19 - BS 4 mei, p. 30.297

Modaliteiten voor ondernemingen erkend voor uitzendarbeid

 Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de nadere regels en modaliteiten voor het indienen door de ondernemingen die erkend zijn voor uitzendarbeid van de in artikel 2755, § 4, zevende lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde verklaring - BS 30 april, p. 29.783

 

Vrijwaring vlotte arbeidsorganisatie in kritieke sectoren

Bijzondere-machtenbesluit nr. 14 tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren - BS 28 april, p. 29.421

Tijdelijke opschorting van uitvoeringsmaatregelen

Koninklijk besluit nr. 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de Covid-19-crisis - BS 24 april, p. 28.732
 

Steunmaatregelen belasting-bedrijfsvoorheffing-registratierechten-retributies

Bijzondere-machtenbesluit nr. 7 houdende steunmaatregelen inzake belasting, belasting over de toegevoegde waarde, bedrijfsvoorheffing, registratierechten en retributies - BS 24 april, p. 27.950
 

Maatregelen op vlak van modaliteiten hypothecair krediet

Koninklijk besluit nr. 11 houdende maatregelen op het vlak van de modaliteiten inzake hypothecair krediet in het kader van de Coronacrisis - BS 24 april, p. 27.982
 

Dringende maatregelen voor beperking van verspreiding Covid-19

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken - BS 30 april, p. 30.027
 Subscribe to newsletter Your advertisement in our newsletter?
Info
Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2019

Jaarverslag Dienst voorafgaande belsissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2019 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Beroepsmatige autokosten fiscaal aftrekbaar bij aftrek van werkelijke beroepskosten

Welke beroepsmatige autokosten zijn fiscaal aftrekbaar als ik kies voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten?
 

Rue de la Loi
Maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - BS 24 juni, p. 46.481

Opschorting van opzeggingstermijn ontslagen 

Wet tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de Covid-19-crisis - BS 22 juni, p. 45.846

Tijdelijke verhoging inbeslagnemingsdrempels

Wet tot tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek - BS 19 juni, p. 45.802