Who or what are you searching for?

WHO?

COMPANY, BOARD MEMBER, VAT, TELEPHONE, FAX

WHAT?

ACTIVITY, KEYWORD, BRAND, PRODUCT, SECTOR INDEX

WHERE?

ZIP CODE, MUNICIPALITY SELECT PROVINCE
1,473,700 ACTIVE COMPANIES- 1,430,022 CONTACTS
  • Opleiding Sales & Marketing 14/11/2019 Hasselt (Roularta Media Group) Registratie
  • Opleiding Sales & Marketing 22/10/2019 Roeselare (Roularta Media Group) Registratie
  • Formation Analyse de bilan I 08/11/2019 Les bases de l'analyse de bilan en 9 ratios - Liège (Val Beno!t) Inscription
  • Opleiding Balansanalyse II 29/10/2019 De commerciële cyclus en haar financiële werking - Kontich (Clubhouse) Registratie

Archives: Rue de la Loi

Our weekly newsletter contains short and relevant information on current affairs and is completed with other interesting sections on economic topics, legal information, hot news, events (Dutch and French).

Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Wijziging begrip overeenstemmend voertuig

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van het begrip overeenstemmend voertuig - BS 17 september, p. 86.751

Vrijstelling van doorstorten bedrijfsvoorheffing

Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing - BS 16 september, p. 86.447

Wijziging betreffende de toegang tot het grondgebied van vreemdelingen (bepaalde categorieën van werknemers)

Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat bepaalde categorieën van werknemers betreft – BS 22 augustus, pagina 80.425

Toegang tot het grondgebied van vreemdelingen met het oog op de afgifte van een Europese blauwe kaart

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op de afgifte van een Europese blauwe kaart die de onderdanen van derde landen machtigt tot het verblijf met het oog op een hooggekwalificeerde baan – BS 22 augustus, pagina 80.437

Technische rentevoet voor levensverzekeringsovereenkomsten

Ministerieel besluit betreffende de maximale technische rentevoet voor levensverzekeringsovereenkomsten - BS 16 augustus, p. 78.366

Pensioenstelsel zelfstandigen

Wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake het pensioenstelsel van de zelfstandigen, wat de cumulatie van een gezinspensioen met een pensioen in hoofde van de andere echtgenoot betreft - BS 30 juli, p. 74.359

Aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2019 - BS 30 juli, p. 74.362

Belastingvermindering premies rechtsbijstandsverzekering

Koninklijk besluit met betrekking tot de attesten voor de belastingvermindering voor premies voor een rechtsbijstandsverzekering - BS 29 juli, p. 74.237

Cumulatie onderbrekingsuitkering - Uitoefening bijkomende zelfstandige activiteit

Koninklijk besluit betreffende de cumulatie van onderbrekingsuitkeringen en de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van vermindering van de arbeidsprestaties - BS 22 juli, p. 73.278

Wijziging sociaal passief ingevolge eenheidsstatuut

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 46quater, van het KB/WIB 92, met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut - BS 4 juli, p. 67.952

Erkenning mantelzorgers

Wet tot erkenning van de mantelzorgers - BS 2 juli, p. 66.783

Wijziging overbruggingsrecht ten voordele van zelfstandigen

Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen - BS 28 juni, p. 66.185

Opheffing wachttijd uitkerings- en moederschapsverzekering voor zelfstandigen

Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, teneinde de wachttijd op te heffen - BS 24 juni, p. 64.913

Wijziging Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen - BS 24 juni, p. 64.915

Goedkeuring gedragscode inducements voor (niet-)levensverzekeringen

Koninklijk besluit tot goedkeuring van de gedragscode voor inducements voor levens- en niet-levensverzekeringen - BS 21 juni, p. 64.020

Overdracht bevoegdheden FOD Sociale Zekerheid

Wet tot aanpassing van verschillende wettelijke bepalingen ingevolge de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen en houdende bepaalde terminologische aanpassingen - BS 20 juni, p. 63.104

Toepassing BTW op pas opgerichte gebouwen

Koninklijk besluit nr. 58 met betrekking tot de mededeling van de inlichtingen inzake de pas opgerichte gebouwen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde - BS 20 juni, p. 63.597

Onttrekking handelsgeschenken inzake BTW 

Koninklijk besluit nr. 59 met betrekking tot de onttrekking van handelsgeschenken van geringe waarde en voedingsmiddelen voor liefdadigheidsdoeleinden wat de belasting over de toegevoegde waarde betreft - BS 20 juni, p. 63.603

Wijziging betreffende de sluiting van ondernemingen

Wet tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen - BS 12 juni, p. 60.709

Aanpassing welvaart van bepaalde uitkeringen werknemers

Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor werknemers - BS 11 juni, p. 60.367

Model aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2019 - BS 14 juni, p. 61.163

Model aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2019 - BS 14 juni, p. 61.203

Model aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2019 - BS 14 juni, p. 61.190

Optiestelsel verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid

Koninklijk besluit tot invoering van een optiestelsel voor verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid - BS 14 juni, p. 61.233

Regeling van private en bijzondere veiligheid voor verwerking van gegevens

Wet tot wijziging van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid voor wat betreft de verwerking van gegevens - BS 5 juni, p. 55.079

Invoering toekenningsvoorwaarden uitkering voor pleegouderverlof zelfstandigen

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2019 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen - BS 6 juni, p. 55.426

Wijziging toekenningsvoorwaarden adoptie-uitkering zelfstandigen

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen - BS 6 juni, p. 55.426

Harmonisering van studieperioden voor berekening van pensioen

Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 6, § 3, tweede lid, van de wet van 2 oktober 2017 betreffende de harmonisering van studieperioden voor de berekening van het pensioen - BS 6 juni, p. 55.424

Aangifteformulier inzake personenbelasting - aanslagjaar 2019

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2019 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2019 - BS 27 mei, p. 50.597

Verbod managementvennootschappen door overheidsbestuurders

Wet tot het verbieden van een beroep op managementvennootschappen door overheidsbestuurders - BS 29 mei, p. 52.667

Dispositions financières diverses

Loi portant des dispositions financières diverses – MB 21 mai, page 48.120

Verwerking van passagiersgegevens

Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de verwerking van passagiersgegevens - BS 24 mei, p. 49.133

Uitkerings- en moederschapsverzekering zelfstandigen

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten - BS 24 mei, p. 49.140

Misbruik economische afhankelijkheid - onrechtmatige bedingen - oneerlijke marktpraktijken

Wet houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen - BS 24 mei, p. 50.066

Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 22 mei, p. 48.542

Wijziging bepalingen thematische verloven

Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven - BS 22 mei, p. 48.597

Wijziging codex over welzijn op het werk inzake binnenluchtkwaliteit werklokalen

Koninklijk besluit tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk inzake de binnenluchtkwaliteit in werklokalen - BS 21 mei, p. 48.169

Diverse financiële bepalingen

Wet houdende diverse financiële bepalingen - BS 21 mei, p. 48.120

Wijziging economisch recht inzake privékopie

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het boek XI van het Wetboek van economisch recht inzake privékopie - BS 20 mei, p. 48.100

Diverse fiscale bepalingen

Wet houdende diverse fiscale bepalingen 2019-I. - BS 15 mei, p. 46.579

Bepalingen inzake btw - Wijziging belastingvermindering voor giften

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde en tot wijziging van de belastingvermindering voor giften - BS 15 mei, p. 46.586

Invoering van een Burgelijk Wetboek

Wet tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 "Bewijs" in dat Wetboek - BS 14 mei, p. 46.353

Aanpassing federale fiscale bepalingen

Wet tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen - BS 10 mei, p. 45.450

Federale fiscale bepalingen inzake vennootschappen en verenigingen

Wet tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen - BS 10 mei, p. 45.450

Vrijstelling doorstorten bedrijfsvoorheffing

 Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 9 mei, p. 44.555

Verrekening en terugbetaling roerende voorheffing op eerste schijf dividenden

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de aanvraag tot verrekening en de terugbetaling van de roerende voorheffing op de in artikel 21, eerste lid, 14°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde eerste schijf van dividenden - BS 9 mei, p. 44.563

Inkomsten verenigingswerk en occasionele diensten tussen burgers

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 204, 4°, van het KB/WIB 92 inzake het belastbare tijdperk waartoe de inkomsten uit het verenigingswerk en uit occasionele diensten tussen burgers behoren - BS 9 mei, p. 44.568

Moederschaps- en adoptiehulp bij zelfstandigen

Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, voor wat betreft de moederschapshulp en de instelling van de adoptiehulp - BS 8 mei, p. 44.090

Invoering vaderschaps- en geboorteverlof zelfstandigen

Wet houdende invoering van een vaderschaps- en geboorteverlof ten gunste van zelfstandigen - BS 8 mei, p. 44.094

Wijziging btw teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen - BS 6 mei, p. 43.454

Diverse fiscale bepalingen

Wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van artikel 1, § 1ter, van de wet van 5 april 1955 - BS 6 mei, p. 43.455

Wijziging afzonderlijke aanslag inkomstenbelsting

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de afzonderlijke aanslag betreft - BS 3 mei, p. 43.054

Uitvoering Wetboek inzake vennootschappen en verenigingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - BS 30 april, p. 42.246

Bepalingen inzake pensioenen

Wet houdende diverse bepalingen inzake pensioenen - BS 30 april, p. 41.405

Invordering fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen

Wet tot invoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 30 april, p. 41.412

Sociale verkiezingen - Organisatie bedrijfsleven - Welzijn op het werk

Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk - BS 30 april, p. 41.458

Wijziging belastingvrijstelling overdracht erfpacht

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de belastingvrijstelling voor de overdracht van erfpacht betreft - BS 29 april, p. 41.033

Wijziging inzake tachograaf en rij- en rusttijden

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2016 inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden - BS 24 april, p. 40.188
 

Bevordering werkgelegenheid - vrijwaring concurrentievermogen

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, §1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen - BS 24 april, p. 40.182
 

Wijziging vaststelling btw-tarief op bepaalde publicaties

Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat bepaalde publicaties betreft - BS 26 april, p. 40.552
 

Opheffing sanctie betreffende bezoldigingsbedrag bedrijfsleider

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, houdende opheffing van de sanctie wegens het niet-voldoen aan de voorwaarde betreffende het bedrag van de bezoldiging van de bedrijfsleider - BS 26 april, p. 40.551
 

Sociale bepalingen jobsdeal

Wet betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal - BS 19 april, p. 39.490

Wijziging inzake revalorisatiecoëfficiënt kadastrale inkomens

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens - BS 19 april, p. 39.504

Invoering 'recht om vergeten te worden' bij persoonsverzekeringen

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen waarbij voor bepaalde persoonsverzekeringen een recht om vergeten te worden wordt ingevoerd - BS 18 april, p. 39.291
 

Wijziging maximumbedrag vrijstelling sociaal passief

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 46ter, van het KB/WIB 92, met betrekking tot het vaststellen van het maximumbedrag van de vrijstelling inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut - BS 18 april, p. 39.293

Uitbreiding taxshelter naar gaming-industrie

Wet tot uitbreiding van de taxshelter naar de gaming-industrie - BS 16 april, p. 38.606

Wijziging indienen artikel in Wetboek inkomstenbelasting 

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de nadere regels en modaliteiten voor het indienen van de in artikel 2755, § 4, zevende lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde verklaring - BS 16 april, p. 38.609

Vergoeding van de werkingskosten van de FSMA

Koninklijk besluit betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de FSMA inzake het toezicht op de in België gevestigde beheerders van benchmarks - BS 12 april, p. 37.429

Terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

Wet betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - BS 10 april, p. 36.384

Vastleggingmodel aangifteformulier inzake personenbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2019 - BS 8 april, p. 35.701

Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen - BS 4 april, p. 33.239

Toekenningsvoorwaarden van een uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van zelfstandigen

Koninklijk besluit tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen - BS 4 april, p. 33.534

Overgang van onderwerping aan rechtspersonenbelasting naar onderwerping aan vennootschapsbelasting

Wet tot regeling van de overgang van de onderwerping aan de rechtspersonenbelasting naar de onderwerping aan de vennootschapsbelasting - BS 3 april, p. 33.049

Aanhouden op rekening van gedematerialiseerde effecten

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 1994 tot vaststelling van de regels van toepassing op het aanhouden op rekening van gedematerialiseerde effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden - BS 2 april, p. 32.854

Voordelen bij toekenning van renteloze lening of lening tegen verminderde rentevoet

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet - BS 1 april, p. 32.608

Invoering mobiliteitsbudget

Wet betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget - BS 29 maart, p. 31.781

Wijzigingen betreffende mobiliteitsvergoeding

Wet tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de mobiliteitsvergoeding - BS 29 maart, p. 31.788

Wet betreffende accountants en belastingadviseurs

Wet betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur - BS 27 maart, p. 31.256

Invoering elektronisch proces-verbaal

Wet tot invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek - BS 25 maart, p. 28.686

Fiscale, fraudebestrijdende, financiële en diverse bepalingen

Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen - BS 22 maart, p. 28.349

Wijziging op jaarrekening kredietinstellingen - beleggingsondernemingen - beheervennootschappen

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging - BS 18 maart, p. 27.318

Elektronische uitwisseling berichten via eBox

Wet inzake de elektronische uitwisseling van berichten via de eBox - BS 15 maart, p. 27.039

Wijziging inkomstenbelasting betreffende wettelijke pensioenleeftijd

Wet tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de notie wettelijke pensioenleeftijd betreft - BS 15 maart, p. 27.124
 

Wijziging koninklijk besluit inzake het rijbewijs

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs - BS 5 maart, p. 23.754

Huishoudelijk reglement Instituut Bedrijfsrevisoren

Koninklijk besluit tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren - BS 5 maart, p. 23.764

Détermination de la retenue de solidarité en matière de pensions

Loi visant à relever les seuils applicables pour la détermination de la retenue de solidarité en matière de pensions – MB 28 février, page 19.859
 

Détermination retenue de solidarité en matière de pensions

Loi visant à relever les seuils applicables pour la détermination de la retenue de solidarité en matière de pensions – MB 28 février, page 19.859

Voorwaarden inzake positieve acties

Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden inzake positieve acties - BS 1 maart, p. 21.169

Verhoging grensbedragen solidariteitsafhouding pensioenen

Wet houdende de verhoging van de grensbedragen van toepassing voor de bepaling van de solidariteitsafhouding inzake pensioenen - BS 28 februari, p. 19.859

Verzekeringsovereenkomsten verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen

Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 16 april 2018 tot vaststelling van de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen - BS 19 februari, p. 17.239

Vergoeding van diensten gekoppeld aan betaalrekeningen

Koninklijk besluit betreffende de vergelijkbaarheid van de vergoedingen van diensten gekoppeld aan een betaalrekening en de aanduiding van de vergoedingen en van de diensten die niet aan een betaalrekening gekoppeld zijn - BS 19 februari, p. 17.234

Uitkerings- en moederschapsverzekering zelfstandigen

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 96 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten - BS 4 februari, p. 10.835

Vaststelling ondernemingsnummer en vestigingseenheidsnummer in KBO

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juni 2003 tot vaststelling van de toekenningsregels, de samenstelling en de overdrachtsmodaliteiten van het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen - BS 1 februari, p. 10.526

Instellingen bedrijfspensioenvoorziening

Wet tot omzetting van de richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV) en tot wijziging van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening - BS 23 januari, p. 7.881

Bestrijding belastingfraude en -ontwijking roerende voorheffing

Wet houdende maatregelen van bestrijding van de belastingfraude en -ontwijking inzake roerende voorheffing - BS 22 januari, p. 7.578

Automatische indexering inkomstenbelastingen

Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2020 - BS 22 januari, p. 7.784

Bepalingen inzake sociale zaken

Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken - BS 17 januari, p. 5.806

Bepalingen betreffende justitie

Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie - BS 31 december, p. 106.560

Uitbreiding en versterking rol fiscale bemiddelingsdienst

Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk 2 van de wet van 29 maart 2018 tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst - BS 31 december, p. 106.619

Instellingen en bepalingen aanvullend pensioen

Wet tot instelling van een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers en houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen - BS 27 december, p. 103.277

Wijziging sociaal statuut zelfstandigen

Wet tot wijziging, wat de bijdrageplicht betreft, van artikel 15, § 2 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen - BS 27 december, p. 103.288

Wet houdende de oprichting van de Nationale Raad voor de Productiviteit

Wet houdende de oprichting van de Nationale Raad voor de Productiviteit - BS 7 december, p. 96.230

Koninklijk besluit tot bepaling van de regels inzake het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

Koninklijk besluit tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten - BS 12 december, p. 97.106

Wet tot wijziging van Boek I "Definities" en Boek XI "Intellectuele Eigendom"

Wet tot wijziging van Boek I "Definities" en Boek XI "Intellectuele Eigendom" van het Wetboek van economisch recht betreffende de audiovisuele sector - BS 12 december, p. 97.098

Wet met betrekking tot Rijksregister en de bevolkingsregisters

Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de bevolkingsregisters - BS 13 december, p. 98.465

Wijziging wet inzake kilometerstand voertuigen

Wet tot wijziging van de wet van 11 juni 2004 tot de beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen - BS 6 december, p. 95.970

Wijziging belasting over de toegevoegde waarde

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de automatisering van de uitvoerbare titel inzake de belasting over de toegevoegde waarde betreft - BS 4 december, p. 93.842

Aanpassing koninklijk besluit inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 december, p. 93.507

Wijziging modaliteiten inzake voorafbetaling

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de modaliteiten inzake de betaling, de rechtzetting, de overdracht en de terugbetaling van de voorafbetalingen, alsook de erop betrekking hebbende mededelingsmodaliteiten - BS 3 december, p. 93.513

Wijziging economische relance - inkomstenbelastingen - versterking sociale cohesie

Wet tot wijziging van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 12 november, p. 86.669

Wijziging arbeidswet zondagswerk

Wet tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 voor wat het zondagswerk betreft - BS 31 oktober, p. 82.710

Versoepeling en invoering scholingsbeding

Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de versoepeling van het scholingsbeding en de invoering van een scholingsbeding voor knelpuntberoepen - BS 31 oktober, p. 82.711

Uitvoering artikelen wetboek Economisch recht

Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen III.82 tot en met III.95 van het wetboek van Economisch recht - BS 29 oktober, p. 82.144

Elektronische communicatie

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek - BS 16 oktober, p. 78.265
Other articles
Info
Verplichtingen beoefenaar vrij beroep

De boekhoudkundige en jaarrekeningrechtelijke verplichtingen van een beoefenaar van een vrij beroep.

Sectoraal overleg 2017-2018

Verslag over het sectoraal overleg 2017-2018

Overheidsopdrachten voor kmo's

Overheidsopdrachten toegankelijker voor kmo's
 

Archives
Rue de la Loi
Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Wijziging begrip overeenstemmend voertuig

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van het begrip overeenstemmend voertuig - BS 17 september, p. 86.751

Vrijstelling van doorstorten bedrijfsvoorheffing

Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing - BS 16 september, p. 86.447

Archives
Belga News

Trends Most Popular