Vinden

Hoe wordt een onderneming gerangschikt?

De meest gangbare manier om de positie van een bedrijf te bepalen is uiteraard de omzet (rubriek 70 van de jaarrekening).

Het vermelden van de omzet is echter enkel verplicht voor ondernemingen die hun jaarrekening volgens een volledig schema neerleggen. Daarom nemen we bij gebrek aan de omzet de brutomarge (rubriek 70/61) als alternatief. De brutomarge ligt altijd lager dan de omzet, dus in feite zijn die bedrijven ondergeklasseerd.

Er zijn ondernemingen waarvan de activiteiten zich soms over meerdere boekjaren uitstrekken: bouwbedrijven, ingenieurs- en studiebureaus, installatie, openbare werken, scheepsbouw. Voor die bedrijven houden we rekening met de wijziging voorraad goederen in bewerking en bestellingen in uitvoering (rubriek 71).

Voor vzw’s is de omzet meestal niet de belangrijkste inkomstenbron. Daarom houden we voor hen rekening met  ontvangen lidgelden, subsidies, schenkingen en legaten (rubriek 73).

Banken en Beursvennootschappen leggen hun jaarrekening volgens een volledig ander schema neer. Hun positie is gebaseerd op het nettobankproduct, berekend volgens de formule:
I - II + III + IV - V ± VI, waarbij:
I = Renteopbrengsten en soortgelijke opbrengsten
II = Rentekosten en soortgelijke kosten
III = Opbrengsten uit niet-vastrentende effecten
IV = Ontvangen provisies
V = Betaalde provisies
VI = Winst (verlies) uit financiële transacties

Verzekeringsmaatschappijen leggen hun jaarrekening volgens een volledig ander schema neer. Hun positie is gebaseerd op de brutopremies, waarbij de rubrieken 710.1 (niet-leven) en 720.1 (leven) van de jaarrekening opgeteld worden.

Holdings halen hun inkomsten uit financiële vaste activa. Daarom rangschikken we hen volgens rubriek 750 (volledige schema’s) of rubriek 75 (verkorte schema’s). Bij bedrijven die financiële diensten aan eenzelfde groep leveren komen de inkomsten uit vorderingen. Ook daar baseren we ons op rubriek 75.

Hoe herkent u die speciale cijfers?

Wanneer u lijsten samenstelt of analyses uitvoert, kan het zijn dat verschillende types bedrijven in één lijst staan. We sorteren ze daarom standaard op de zogenaamde ‘Omzet - Trends Top’. Wanneer het vermelde cijfer een brutomarge of één van de andere hierboven vermelde (berekende) rubrieken is, wordt dat met een ‘*’ aangegeven. U krijgt de juiste informatie wanneer u er met de muis over beweegt. Uiteraard kan u er via de sorteerinstellingen nog altijd voor kiezen om bijvoorbeeld op de zuivere omzet uit de balans te sorteren.

Duurtijd boekjaar

Het gebeurt dat een onderneming een jaarrekening neerlegt voor een periode die korter of langer is dan twaalf maanden. In dat geval worden de bedragen uit de resultatenrekening naar twaalf maanden herberekend. U herkent dergelijke gevallen aan de ‘#’ bij de cijfers. De exacte duurtijd van het boekjaar ziet u door er met de muis over te bewegen.

Terug