Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.451.259 ACTIEVE BEDRIJVEN - 973.238 CONTACTPERSONEN
  • Trends Gazellen 2019 De Trends Gazellen 2019 zijn gekend én vanaf nu via Eigen Top makkelijk selecteerbaar.
  • Nieuw: Rubriek 'Uit te keren winst' is beschikbaar als selectie- en sorteerparameter.
  • Opleiding Sales & Marketing 25/04/2019 Groot-Bijgaarden (Brussels Kart) Registratie
  • Nieuw op trendstop.be Check de profielen van Van Wellen Group, ToreonJidoka en ATELIER 3000.
  • Opleiding Sales & Marketing 21/05/2019 Oudenaarde (Enjoy Today) Registratie
  • 07/05/2019 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor info over de netwerklunch in Destelbergen (De Feestarchitect).
  • 14/05/2019 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor info over de netwerklunch in Ranst (Sanguisorba).

Archief: Wetstraat

Onze wekelijkse elektronische nieuwsbrief biedt korte, pertinente teksten over actuele onderwerpen uit het bedrijfsleven.

Vergoeding van de werkingskosten van de FSMA

Koninklijk besluit betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de FSMA inzake het toezicht op de in België gevestigde beheerders van benchmarks - BS 12 april, p. 37.429

Terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

Wet betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - BS 10 april, p. 36.384

Vastleggingmodel aangifteformulier inzake personenbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2019 - BS 8 april, p. 35.701

Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen - BS 4 april, p. 33.239

Toekenningsvoorwaarden van een uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van zelfstandigen

Koninklijk besluit tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen - BS 4 april, p. 33.534

Overgang van onderwerping aan rechtspersonenbelasting naar onderwerping aan vennootschapsbelasting

Wet tot regeling van de overgang van de onderwerping aan de rechtspersonenbelasting naar de onderwerping aan de vennootschapsbelasting - BS 3 april, p. 33.049

Aanhouden op rekening van gedematerialiseerde effecten

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 1994 tot vaststelling van de regels van toepassing op het aanhouden op rekening van gedematerialiseerde effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden - BS 2 april, p. 32.854

Voordelen bij toekenning van renteloze lening of lening tegen verminderde rentevoet

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet - BS 1 april, p. 32.608

Invoering mobiliteitsbudget

Wet betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget - BS 29 maart, p. 31.781

Wijzigingen betreffende mobiliteitsvergoeding

Wet tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de mobiliteitsvergoeding - BS 29 maart, p. 31.788

Wet betreffende accountants en belastingadviseurs

Wet betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur - BS 27 maart, p. 31.256

Invoering elektronisch proces-verbaal

Wet tot invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek - BS 25 maart, p. 28.686

Fiscale, fraudebestrijdende, financiële en diverse bepalingen

Wet houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalingen - BS 22 maart, p. 28.349

Wijziging op jaarrekening kredietinstellingen - beleggingsondernemingen - beheervennootschappen

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging - BS 18 maart, p. 27.318

Elektronische uitwisseling berichten via eBox

Wet inzake de elektronische uitwisseling van berichten via de eBox - BS 15 maart, p. 27.039

Wijziging inkomstenbelasting betreffende wettelijke pensioenleeftijd

Wet tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de notie wettelijke pensioenleeftijd betreft - BS 15 maart, p. 27.124
 

Wijziging koninklijk besluit inzake het rijbewijs

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs - BS 5 maart, p. 23.754

Huishoudelijk reglement Instituut Bedrijfsrevisoren

Koninklijk besluit tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren - BS 5 maart, p. 23.764

Détermination de la retenue de solidarité en matière de pensions

Loi visant à relever les seuils applicables pour la détermination de la retenue de solidarité en matière de pensions – MB 28 février, page 19.859
 

Détermination retenue de solidarité en matière de pensions

Loi visant à relever les seuils applicables pour la détermination de la retenue de solidarité en matière de pensions – MB 28 février, page 19.859

Voorwaarden inzake positieve acties

Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden inzake positieve acties - BS 1 maart, p. 21.169

Verhoging grensbedragen solidariteitsafhouding pensioenen

Wet houdende de verhoging van de grensbedragen van toepassing voor de bepaling van de solidariteitsafhouding inzake pensioenen - BS 28 februari, p. 19.859

Verzekeringsovereenkomsten verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen

Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 16 april 2018 tot vaststelling van de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen - BS 19 februari, p. 17.239

Vergoeding van diensten gekoppeld aan betaalrekeningen

Koninklijk besluit betreffende de vergelijkbaarheid van de vergoedingen van diensten gekoppeld aan een betaalrekening en de aanduiding van de vergoedingen en van de diensten die niet aan een betaalrekening gekoppeld zijn - BS 19 februari, p. 17.234

Uitkerings- en moederschapsverzekering zelfstandigen

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 96 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten - BS 4 februari, p. 10.835

Vaststelling ondernemingsnummer en vestigingseenheidsnummer in KBO

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juni 2003 tot vaststelling van de toekenningsregels, de samenstelling en de overdrachtsmodaliteiten van het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen - BS 1 februari, p. 10.526

Instellingen bedrijfspensioenvoorziening

Wet tot omzetting van de richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV) en tot wijziging van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening - BS 23 januari, p. 7.881

Bestrijding belastingfraude en -ontwijking roerende voorheffing

Wet houdende maatregelen van bestrijding van de belastingfraude en -ontwijking inzake roerende voorheffing - BS 22 januari, p. 7.578

Automatische indexering inkomstenbelastingen

Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2020 - BS 22 januari, p. 7.784

Bepalingen inzake sociale zaken

Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken - BS 17 januari, p. 5.806

Bepalingen betreffende justitie

Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie - BS 31 december, p. 106.560

Uitbreiding en versterking rol fiscale bemiddelingsdienst

Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk 2 van de wet van 29 maart 2018 tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst - BS 31 december, p. 106.619

Instellingen en bepalingen aanvullend pensioen

Wet tot instelling van een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers en houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen - BS 27 december, p. 103.277

Wijziging sociaal statuut zelfstandigen

Wet tot wijziging, wat de bijdrageplicht betreft, van artikel 15, § 2 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen - BS 27 december, p. 103.288

Wet houdende de oprichting van de Nationale Raad voor de Productiviteit

Wet houdende de oprichting van de Nationale Raad voor de Productiviteit - BS 7 december, p. 96.230

Koninklijk besluit tot bepaling van de regels inzake het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

Koninklijk besluit tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten - BS 12 december, p. 97.106

Wet tot wijziging van Boek I "Definities" en Boek XI "Intellectuele Eigendom"

Wet tot wijziging van Boek I "Definities" en Boek XI "Intellectuele Eigendom" van het Wetboek van economisch recht betreffende de audiovisuele sector - BS 12 december, p. 97.098

Wet met betrekking tot Rijksregister en de bevolkingsregisters

Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de bevolkingsregisters - BS 13 december, p. 98.465

Wijziging wet inzake kilometerstand voertuigen

Wet tot wijziging van de wet van 11 juni 2004 tot de beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen - BS 6 december, p. 95.970

Wijziging belasting over de toegevoegde waarde

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de automatisering van de uitvoerbare titel inzake de belasting over de toegevoegde waarde betreft - BS 4 december, p. 93.842

Aanpassing koninklijk besluit inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 december, p. 93.507

Wijziging modaliteiten inzake voorafbetaling

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de modaliteiten inzake de betaling, de rechtzetting, de overdracht en de terugbetaling van de voorafbetalingen, alsook de erop betrekking hebbende mededelingsmodaliteiten - BS 3 december, p. 93.513

Wijziging economische relance - inkomstenbelastingen - versterking sociale cohesie

Wet tot wijziging van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 12 november, p. 86.669

Wijziging arbeidswet zondagswerk

Wet tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 voor wat het zondagswerk betreft - BS 31 oktober, p. 82.710

Versoepeling en invoering scholingsbeding

Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de versoepeling van het scholingsbeding en de invoering van een scholingsbeding voor knelpuntberoepen - BS 31 oktober, p. 82.711

Uitvoering artikelen wetboek Economisch recht

Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen III.82 tot en met III.95 van het wetboek van Economisch recht - BS 29 oktober, p. 82.144

Elektronische communicatie

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek - BS 16 oktober, p. 78.265

Harmonisatie van begrippen elektronische handtekening en gegevensdrager

Koninklijk besluit tot harmonisatie van de begrippen elektronische handtekening en duurzame gegevensdrager - BS 10 oktober, p. 76.749

Opheffing belemmeringen bij overeenkomsten via elektronische weg

Wet tot harmonisatie van de begrippen elektronische handtekening en duurzame gegevensdrager en tot opheffing van de belemmeringen voor het sluiten van overeenkomsten langs elektronische weg - BS 10 oktober, p. 76.755

Aanleggen en bijhouden van kadastrale documentatie

Koninklijk besluit betreffende het aanleggen en bijhouden van de kadastrale documentatie en tot vaststelling van de modaliteiten voor het afleveren van kadastrale uittreksels - BS 9 oktober, p. 76.420

Publicatie van informatienota

Koninklijk besluit over de publicatie van een informatienota bij een aanbieding aan het publiek of een toelating tot de verhandeling op een MTF en houdende diverse financiële bepalingen - BS 5 oktober, p. 75.623

Publicatie informatienota

Koninklijk besluit over de publicatie van een informatienota bij een aanbieding aan het publiek of een toelating tot de verhandeling op een MTF en houdende diverse financiële bepalingen - BS 5 oktober, p. 75.623

Besluit tot wijziging betreffende chemische agentia

Koninklijk besluit tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft - BS 3 oktober, p. 75.028

Verwerking persoonsgegevens

Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens - BS 5 september, p. 68.616

Bepalingen inzake Economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie - BS 05 september, p. 68.687

Wet tot wijziging van de regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's

Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het verbeteren van de samenhang van de tekst en de overeenstemming ervan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - BS 31 augustus, p. 67.398

Wet betreffende de tariefvrijheid van exploitanten van toeristische logies

Wet betreffende de tariefvrijheid van exploitanten van toeristische logies in de contracten afgesloten met platformoperators voor online reservatie – BS 10 augustus, pagina 62.710

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde – BS 10 augustus, pagina 62.704

Wet houdende diverse financiële bepalingen

Wet houdende diverse financiële bepalingen – BS 10 augustus, pagina 62.668

Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden

Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden – BS 10 augustus, pagina 62.698

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen – BS 10 augustus, pagina 62.656

Het koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register

Het koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register – BS 14 augustus, pagina 64.620

Wet betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen

Wet betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen – BS 14 augustus, pagina 64.584

Wijziging vrijstelling doorstorten bedrijfsvoorheffing

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van de artikelen 2751, 2753 en 2757 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 25 juli, p. 59.025

Model aangifteformulier belasting niet-inwoners

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2018 - BS 27 juli, p. 59.449

Economische relance - sociale cohesie

Wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie - BS 26 juli, p. 59.203

Wet bescherming titel octrooigemachtigde

Wet houdende bepalingen ter bescherming van de titel van octrooigemachtigde - BS 19 juli, p. 57.724

Wet bepalingen strafzaken

Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken - BS 18 juli, p. 57.582

Wet pleziervaart

Wet betreffende de pleziervaart - BS 17 juli, p. 56.952

Organisatie centraal aanspreekpunt

Wet houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest - BS 16 juli, p. 56.680

Wijziging revalorisatiecoëfficiënt kadastraal inkomen

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens - BS 3 juli, p. 53.781

Kilometervergoeding

Omzendbrief nr. 666 - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2018 - BS 27 juni, p. 52.726

Onderwerping vennootschapsbelasting havenbedrijven

Wet tot bepaling van de voorwaarden van overgang bij de onderwerping aan de vennootschapsbelasting van havenbedrijven - BS 11 juni, p. 48.409

Invoeging artikel Sociaal Strafwetboek

Wet tot invoeging van een artikel 175/1 in het Sociaal Strafwetboek - BS 8 juni, p. 48.074

Wetswijziging rechten vrijwilligers

Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers - BS 8 juni, p. 48.071

Aangifteformulier belasting van niet-inwoners aanslagjaar 2018

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2018 - BS 28 mei , p. 44.405.
 

Aangifteformulier rechtpersonenbelasting aanslagjaar 2018

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2018 - BS 28 mei , p. 44.392

Aangifteformulier vennootschapsbelasting aanslagjaar 2018

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2018 - BS 28 mei , p. 44.371

Wijziging besluit vaststelling camerabewaking

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt - BS 1 juni, p. 46.602

Plaatsing en gebruik van bewakingscamera's

Koninklijk besluit betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera's - BS 23 mei, p. 42.340
 

Wijziging vordering collectief herstel kmo's

Wet houdende wijziging, wat de uitbreiding van het toepassingsgebied van de vordering tot collectief herstel tot kmo’s betreft, van het Wetboek van economisch recht - BS 22 mei, p. 41.950
 

Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992

Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les libéralités accordées aux entités créées sous la forme d'une fondation qui dépendent des hôpitaux universitaires agréés – MB 16 mai, page 40.493

Wet tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992

Wet tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan als bij stichting opgerichte entiteiten, die afhangen van de erkende universitaire ziekenhuizen, betreft - BS 16 mei, p. 40.493

Invoering mobiliteitsvergoeding

Wet betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding - BS 7 mei, p. 38.264

Registratie dienstverleners aan vennootschappen

Wet tot registratie van de dienstenverleners aan vennootschappen - BS 2 mei, p. 37.228

Herstel tijdelijke derving winst of baten

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 204, 3°, van het KB/WIB 92 inzake het belastbare tijdperk waartoe de vergoedingen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van winst of baten behoren - BS 25 april, p. 35.915

Wijziging inkomstenbelastingen 1992

Wet tot wijziging van artikel 375 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 20 april, p. 34.783
Overige artikels
Infotheek
Preventie, herkennen en herstellen van burn-out

Preventie, herkennen en herstellen van burn-out

Voorbereiding aangifte personenbelasting 2019

Documenten ter voorbereiding van de aangifte in de personenbelasting 2019

Prijzenobservatorium

Prijzenobservatorium - Jaarverslag 2018

Archief
Wetstraat
Vergoeding van de werkingskosten van de FSMA

Koninklijk besluit betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de FSMA inzake het toezicht op de in België gevestigde beheerders van benchmarks - BS 12 april, p. 37.429

Terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

Wet betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - BS 10 april, p. 36.384

Vastleggingmodel aangifteformulier inzake personenbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2019 - BS 8 april, p. 35.701

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends