Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.443.910 ACTIEVE BEDRIJVEN - 921.159 CONTACTPERSONEN

Archief: Wetstraat

Onze wekelijkse elektronische nieuwsbrief biedt korte, pertinente teksten over actuele onderwerpen uit het bedrijfsleven.

Wijziging wet inzake kilometerstand voertuigen

Wet tot wijziging van de wet van 11 juni 2004 tot de beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen - BS 6 december, p. 95.970

Wijziging belasting over de toegevoegde waarde

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de automatisering van de uitvoerbare titel inzake de belasting over de toegevoegde waarde betreft - BS 4 december, p. 93.842

Aanpassing koninklijk besluit inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 december, p. 93.507

Wijziging modaliteiten inzake voorafbetaling

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de modaliteiten inzake de betaling, de rechtzetting, de overdracht en de terugbetaling van de voorafbetalingen, alsook de erop betrekking hebbende mededelingsmodaliteiten - BS 3 december, p. 93.513

Wijziging economische relance - inkomstenbelastingen - versterking sociale cohesie

Wet tot wijziging van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 12 november, p. 86.669

Wijziging arbeidswet zondagswerk

Wet tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 voor wat het zondagswerk betreft - BS 31 oktober, p. 82.710

Versoepeling en invoering scholingsbeding

Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de versoepeling van het scholingsbeding en de invoering van een scholingsbeding voor knelpuntberoepen - BS 31 oktober, p. 82.711

Uitvoering artikelen wetboek Economisch recht

Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen III.82 tot en met III.95 van het wetboek van Economisch recht - BS 29 oktober, p. 82.144

Elektronische communicatie

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek - BS 16 oktober, p. 78.265

Harmonisatie van begrippen elektronische handtekening en gegevensdrager

Koninklijk besluit tot harmonisatie van de begrippen elektronische handtekening en duurzame gegevensdrager - BS 10 oktober, p. 76.749

Opheffing belemmeringen bij overeenkomsten via elektronische weg

Wet tot harmonisatie van de begrippen elektronische handtekening en duurzame gegevensdrager en tot opheffing van de belemmeringen voor het sluiten van overeenkomsten langs elektronische weg - BS 10 oktober, p. 76.755

Aanleggen en bijhouden van kadastrale documentatie

Koninklijk besluit betreffende het aanleggen en bijhouden van de kadastrale documentatie en tot vaststelling van de modaliteiten voor het afleveren van kadastrale uittreksels - BS 9 oktober, p. 76.420

Publicatie van informatienota

Koninklijk besluit over de publicatie van een informatienota bij een aanbieding aan het publiek of een toelating tot de verhandeling op een MTF en houdende diverse financiële bepalingen - BS 5 oktober, p. 75.623

Publicatie informatienota

Koninklijk besluit over de publicatie van een informatienota bij een aanbieding aan het publiek of een toelating tot de verhandeling op een MTF en houdende diverse financiële bepalingen - BS 5 oktober, p. 75.623

Besluit tot wijziging betreffende chemische agentia

Koninklijk besluit tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk, wat de lijst van de grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia betreft - BS 3 oktober, p. 75.028

Verwerking persoonsgegevens

Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens - BS 5 september, p. 68.616

Bepalingen inzake Economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie - BS 05 september, p. 68.687

Wet tot wijziging van de regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's

Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het verbeteren van de samenhang van de tekst en de overeenstemming ervan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - BS 31 augustus, p. 67.398

Wet betreffende de tariefvrijheid van exploitanten van toeristische logies

Wet betreffende de tariefvrijheid van exploitanten van toeristische logies in de contracten afgesloten met platformoperators voor online reservatie – BS 10 augustus, pagina 62.710

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde

Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde – BS 10 augustus, pagina 62.704

Wet houdende diverse financiële bepalingen

Wet houdende diverse financiële bepalingen – BS 10 augustus, pagina 62.668

Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden

Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden – BS 10 augustus, pagina 62.698

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen – BS 10 augustus, pagina 62.656

Het koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register

Het koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register – BS 14 augustus, pagina 64.620

Wet betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen

Wet betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen – BS 14 augustus, pagina 64.584

Wijziging vrijstelling doorstorten bedrijfsvoorheffing

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van de artikelen 2751, 2753 en 2757 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 25 juli, p. 59.025

Model aangifteformulier belasting niet-inwoners

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2018 - BS 27 juli, p. 59.449

Economische relance - sociale cohesie

Wet betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie - BS 26 juli, p. 59.203

Wet bescherming titel octrooigemachtigde

Wet houdende bepalingen ter bescherming van de titel van octrooigemachtigde - BS 19 juli, p. 57.724

Wet bepalingen strafzaken

Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken - BS 18 juli, p. 57.582

Wet pleziervaart

Wet betreffende de pleziervaart - BS 17 juli, p. 56.952

Organisatie centraal aanspreekpunt

Wet houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest - BS 16 juli, p. 56.680

Wijziging revalorisatiecoëfficiënt kadastraal inkomen

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens - BS 3 juli, p. 53.781

Kilometervergoeding

Omzendbrief nr. 666 - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2018 - BS 27 juni, p. 52.726

Onderwerping vennootschapsbelasting havenbedrijven

Wet tot bepaling van de voorwaarden van overgang bij de onderwerping aan de vennootschapsbelasting van havenbedrijven - BS 11 juni, p. 48.409

Invoeging artikel Sociaal Strafwetboek

Wet tot invoeging van een artikel 175/1 in het Sociaal Strafwetboek - BS 8 juni, p. 48.074

Wetswijziging rechten vrijwilligers

Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers - BS 8 juni, p. 48.071

Aangifteformulier belasting van niet-inwoners aanslagjaar 2018

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2018 - BS 28 mei , p. 44.405.
 

Aangifteformulier rechtpersonenbelasting aanslagjaar 2018

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2018 - BS 28 mei , p. 44.392

Aangifteformulier vennootschapsbelasting aanslagjaar 2018

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2018 - BS 28 mei , p. 44.371

Wijziging besluit vaststelling camerabewaking

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt - BS 1 juni, p. 46.602

Plaatsing en gebruik van bewakingscamera's

Koninklijk besluit betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera's - BS 23 mei, p. 42.340
 

Wijziging vordering collectief herstel kmo's

Wet houdende wijziging, wat de uitbreiding van het toepassingsgebied van de vordering tot collectief herstel tot kmo’s betreft, van het Wetboek van economisch recht - BS 22 mei, p. 41.950
 

Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992

Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les libéralités accordées aux entités créées sous la forme d'une fondation qui dépendent des hôpitaux universitaires agréés – MB 16 mai, page 40.493

Wet tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992

Wet tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan als bij stichting opgerichte entiteiten, die afhangen van de erkende universitaire ziekenhuizen, betreft - BS 16 mei, p. 40.493

Invoering mobiliteitsvergoeding

Wet betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding - BS 7 mei, p. 38.264

Registratie dienstverleners aan vennootschappen

Wet tot registratie van de dienstenverleners aan vennootschappen - BS 2 mei, p. 37.228

Herstel tijdelijke derving winst of baten

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 204, 3°, van het KB/WIB 92 inzake het belastbare tijdperk waartoe de vergoedingen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van winst of baten behoren - BS 25 april, p. 35.915

Wijziging inkomstenbelastingen 1992

Wet tot wijziging van artikel 375 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 20 april, p. 34.783

Uitbreiding opdrachten en rol fiscale bemiddelingsdienst

Wet tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst - BS 13 april, p. 33.474

Diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen

Wet houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen en tot instelling van een aanvullend pensioen voor de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon, voor de meewerkende echtgenoten en voor de zelfstandige helpers - BS 30 maart, p. 31.131

Versterking van de economische groei en de sociale cohesie

Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie - BS 30 maart, p. 31.620

Model van het aangifteformulier inzake personenbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2018 - BS 6 april, p. 32.634 

Aangifteformulier onafhankelijke beheersentiteiten

Koninklijk besluit tot vastlegging van het aangifteformulier voor de onafhankelijke beheersentiteiten, alsook de inlichtingen en de stukken die bij deze aangifte moeten worden gevoegd - BS 16 maart, p. 23.448

Invoering taks effectenrekeningen

Wet houdende invoering van een taks op de effectenrekeningen - BS 9 maart, p. 19.476

Sociale bijdragen zelfstandigen

Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de sociale bijdragen van de zelfstandigen - BS 2 maart, p. 18.230

Beheer centraal erfrechtregister

Koninklijk besluit houdende het beheer van het centraal erfrechtregister - BS 1 maart, p. 17.997

Postdiensten

Wet betreffende de postdiensten - BS 9 februari, p. 9.855

Bepalingen inzake werk

Wet houdende diverse bepalingen inzake werk - BS 5 februari, p. 8.197

Wijziging voordelen renteloze lening of tegen verminderde rentevoet

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet - BS 30 januari, p. 6.976.

Wetswijziging organisatie vastgoedmakelaar

Wijziging van de wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar - BS 22 januari, p. 4.074

Dienstverlening personenvervoer per spoor bij staking

Wet betreffende de continuïteit van de dienstverlening inzake personenvervoer per spoor in geval van staking - BS 17 januari, p. 2.301

Uitwisseling inlichtingen financiële rekeningen

Wet houdende instemming met het Multilateraal Akkoord tussen bevoegde autoriteiten betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen, ondertekend te Berlijn op 29 oktober 2014 - BS 10 januari, p. 962

Betaalrekeningen en betalingsdiensten

Wet houdende wijziging en invoering van bepalingen inzake betaalrekeningen en betalingsdiensten in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht - BS 12 januari, p. 1.481

Programmawet

Programmawet - BS 29 december, p. 116.365

Fiscale bepalingen III

Wet houdende diverse fiscale bepalingen III - BS 29 december, p. 116.414

Fiscale bepalingen IV

Wet houdende diverse fiscale bepalingen IV - BS 29 december, p. 116.416

Vennootschapsbelasting

Wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting - BS 29 december, p. 116.422

Pensioenregelingen

Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenregelingen voor werknemers en zelfstandigen, wat betreft het beginsel van de eenheid van loopbaan en het vervroegd rustpensioen - BS 29 december, p. 116.461

Sociaal statuut zelfstandigen

Wet houdende diverse bepalingen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen - BS 29 december, p. 116.471

Fipronilcrisis

Wet betreffende compensaties ten gunste van bedrijven getroffen door de fipronilcrisis - BS 15 december, p. 112.418
Overige artikels
Infotheek
Belasting effectenrekening

Belastingen op effectenrekeningen: ook voor u?

Economische conjunctuur in distributie

Verslag over de economische conjunctuur in de distributie

Online aankopen in het buitenland

Online aankopen in het buitenland - FAQ

Archief
Wetstraat
Wijziging wet inzake kilometerstand voertuigen

Wet tot wijziging van de wet van 11 juni 2004 tot de beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen - BS 6 december, p. 95.970

Wijziging belasting over de toegevoegde waarde

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de automatisering van de uitvoerbare titel inzake de belasting over de toegevoegde waarde betreft - BS 4 december, p. 93.842

Aanpassing koninklijk besluit inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b), tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 december, p. 93.507

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends