Vinden

Algemene voorwaarden - Copyright

BESTELLING

Elke bestelling wordt als definitief beschouwd van zodra per post of per fax, of per elektronische weg, een bestelbon of enig ander door de klant ondertekend document dat als bestelbon dient, wordt ontvangen. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling impliceert elke bestelling dat de klant de huidige algemene voorwaarden aanvaardt en dat hij ervan afziet om zijn eigen algemene voorwaarden te laten gelden..

OFFERTE

Op aanvraag van de klant kan Roularta Media Group een offerte maken overeenkomstig de behoefte die door de klant tot uiting wordt gebracht. Gezien de dagelijkse updating van onze gegevens en onze gegevensbanken, worden de hoeveelheden, de termijnen en de prijzen informatief meegedeeld. Enkel de eenheidsprijzen van de informatie en de forfaitaire prijzen blijven gewaarborgd gedurende een periode van 30 kalenderdagen volgend op de datum van het aanbod.

TERMIJNEN

Roularta Media Group zal al het nodige doen om de in de bestelbon bepaalde termijn of de frequentie van de levering te respecteren. Roularta Media Group kan echter niet aansprakelijk worden gesteld ingeval van vertragingen of bij tekortkomingen indien deze te wijten zijn aan elementen of gebeurtenissen buiten zijn wil, zoals vertragingen in de levering van de gegevens afkomstig van de broninstanties of bij materiaaldefecten.

DUUR

Abonnementen

Behoudens andersluidende bepaling worden de abonnementen, logins of package deals afgesloten voor een initiële duur van een of drie jaar. Zij worden op de vervaldag stilzwijgend verlengd voor de initiële duur. Zij kunnen worden opgezegd mits een vooropzeg door middel van een aangetekend schrijven drie maanden vóór de vervaldatum.
Aankoop van éénheden/credits: de aangekochte éénheden/credits zijn één jaar geldig in mindering op toekomstig verbruik.

VERANTWOORDELIJKHEID

De uitvoering van de bestelling van de klant gebeurt door gekwalificeerd personeel en er wordt de grootste zorg besteed aan de uitvoering van de bestelling. Gezien de aard en de hoeveelheid van de verwerkte informatie, kan Roularta Media Group evenwel niet de volledige juistheid, noch de volledigheid van de informatie waarborgen. Roularta Media Group verbindt zich voor wat betreft de middelen. Om ontvankelijk te zijn moet elke klacht schriftelijk toekomen binnen de 30 kalenderdagen volgend op de levering van de bestelling. Na deze datum wordt elke levering geacht conform de specificaties van de bestelbon te zijn. Indien de verantwoordelijkheid van Roularta Media Group moet worden ingeroepen, is deze uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de aan de klant gefactureerde bestelling. Kunnen in geen geval recht geven op enige schadevergoeding uit hoofde van de klant, zelfs als Roularta Media Group op de hoogte werd gebracht van dergelijke schade : - schade die voortkomt uit een fout of een nalatigheid van de klant; - indirecte schade, met name commerciële en financiële schade zoals winstderving, verhoging van de kosten, verlies van klanten of verhoopte winsten, verstoring van de plannen; - de acties of klachten afkomstig van derden.

GEBRUIK VAN DE GEGEVENS

De klant verbindt zich ertoe om het gebruik van de gegevens te beperken tot zijn eigen, interne behoeften inzake het beheer. Hij mag deze niet verkopen, verhuren of gratis of tegen vergoeding overdragen aan derden zonder voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Roularta Media Group. Als de klant genoodzaakt is om de gegevens voor zijn interne behoeften inzake beheer gratis over te dragen aan een derde, verbindt hij zich er tegenover Roularta Media Group toe om te waarborgen dat de gegevens door deze derden onder geen enkele vorm zullen worden verspreid. Ingeval van schending van de onderhavige bepaling, behoudt Roularta Media Group zich het recht voor schadevergoeding en interesten te eisen ten belope van 10 keer de minimum forfaitaire prijs van de bestelde gegevens, behalve een hoger berokkend nadeel. De klant zal alle aspecten van de wetgeving betreffende de ‘Bel me niet meer’-lijst respecteren en in geval van overtreding de volledige verantwoordelijkheid hiervan dragen. Meer informatie of www.bel-me-niet –meer.be.

PRIJS EN FACTURATIE

Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling is elke bestelling contant betaalbaar bij de levering. De abonnementen dienen op voorhand en contant te worden betaald bij de eerste levering. Alle vermelde prijzen zijn "exclusief BTW". Alle rechten en taksen die van toepassing zijn, vallen ten laste van de klant. De aangeduide prijzen zijn in functie van het tarief dat van kracht is bij de ondertekening van de bestelbon of van het contract. Roularta Media Group behoudt zich het recht voor om deze op gelijk welk moment te wijzigen, behalve in geval van een abonnement waar de prijzen jaarlijks kunnen aangepast worden. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder een voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlinterest van 1 % per maand verschuldigd op de niet betaalde bedragen. Elke begonnen maand zal als een volle maand worden beschouwd. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder een voorafgaandelijke ingebrekestelling een verhoging van 15% verschuldigd op de niet betaalde bedragen. Alle leveringen gebeuren op kosten en op risico van de klant. Roularta Media Group kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen of verliezen veroorzaakt door de post, de spoorwegen of gelijk welk ander transportmiddel.

LOGINGEBRUIK

Indien er een abnormaal gebruik  (qua aantal consultaties of moment van gebruik) van uw login wordt vastgesteld, leidt dat tot een automatische blokkering van de login om potentieel misbruik tegen te gaan.

Onder misbruik verstaan we onder meer, toch niet beperkt tot:

  • het herhaald of veelvuldig kopiëren van tal van onder de auteursrechtenwet of de wet op de databanken beschermde gegevens, manueel, via bots en/of via andere software

  • automatische koppelingen met crm-, erp- of andere systemen die gegevens van trendstop.be wegplukken en lokaal integreren of die verschillende eindgebruikers tegelijkertijd online of rechtstreeks vanuit crm, erp e.d.m. toegang geven tot pagina’s op trendstop.be waarvoor een login nodig is.

  • Ook ander onregelmatig gebruik van de Trends Top en B-Pack Website kan beschouwd worden als misbruik en aanleiding geven tot een automatische blokkering van uw login

Roularta Media Group NV behoudt zich, naast de automatische blokkering van de login, het recht voor om verdere juridische stappen te ondernemen tegen (rechts)personen die misbruik maken van de login.

PRIVACY

Roularta Media Group, Raketstraat 50/17, 1130 Brussel, is verantwoordelijk voor het databestand waarin de door u verstrekte gegevens worden opgenomen. U hebt recht op inzage van uw gegevens. U kunt correctie of schrapping ervan eisen. De gegevens mogen gebruikt worden om u te informeren over onze activiteiten. Ze kunnen ook ter beschikking gesteld worden van andere bedrijven. Indien u dat niet wenst, kan u dat de uitgever laten weten. Officiële gegevens worden niet geschrapt.

DIVERSE BEPALINGEN

Om beter tegemoet te komen aan de behoeften van zijn klanten behoudt Roularta Media Group zich het recht voor om zijn producten en de daarmee gepaard gaande diensten te wijzigen.

De klant mag het voordeel van onderhavig document niet overdragen aan een derde zonder het schriftelijk akkoord van Roularta Media Group. De huidige bepalingen vallen onder de Belgische wetgeving. Bij geschillen zijn enkel het zesde kanton van het Vredegerecht van Brussel en de Rechtbank van Koophandel van Brussel bevoegd.

Terug