Vinden

Schulden op korte termijn: ten hoogste 1 jaar

De balansrubriek 42/48 van de passiva.
Is de som van volgende rubrieken op de balans:
42 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
43 Financiële schulden
44 Handelsschulden
45 Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
46 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
47/48 Overige schulden
Bedragen in euro.