Vinden

Klantenkrediet

Gemiddelde betalingstermijn van klanten, uitgedrukt in dagen, volgens de formule:

((40 + 9150) / (70 + 74 - 740 + 9146)) x 365

Wordt berekend door de som van de schuldvorderingen uit handel en de geëndosseerde wissels te delen door de omzet vergroot met de btw. De schuldvorderingen uit handel (teller) bevatten de btw. In de noemer moet dus de btw van de verkoper vervat zitten, die in de toelichting onder rubriek 9146 vermeld wordt.

Deze ratio meet de tijd die gemiddeld verloopt tussen een verkoop en de betaling ervan. In principe wordt enkel met normale schuldvorderingen rekening gehouden die met hun nettowaarde in de balans worden opgenomen, dat wil zeggen na aftrek van de waardeverminderingen (voor dubieuze debiteuren). Deze betalingstermijn kan enerzijds vergeleken worden met de gangbare voorwaarden in de sector en anderzijds met de door het bedrijf aangeboden betalingsvoorwaarden.

Deze ratio dient hoofdzakelijk om de liquiditeit van de commerciële schuldvorderingen op korte termijn te meten. Deze ratio moet echter wel met de nodige omzichtigheid gehanteerd worden. Een hoge gemiddelde betalingstermijn kan zowel een gevolg zijn van een marketingoptie, als van een gebrek aan opvolging van vervallen schuldvorderingsdatums. In beide gevallen moeten deze schuldvorderingen echter gefinancierd worden: elk bedrijf moet er voor zich de kostprijs van berekenen. Omgekeerd kan een te korte betalingstermijn erop wijzen dat de kredietafdeling te streng optreedt en misschien hinderlijk is voor de commerciële afdeling.

De balanstermijn van de klanten wordt enkel berekend voor volledige balansschema's.

Deze rubriek is beschikbaar voor:
  • Vennootschappen
Raadpleeg klassement van Belgische bedrijven volgens Klantenkrediet