Vinden

Investeringen: meerwaarden verworven van derden

Meerwaarden verworven van derden op materiële vaste activa:
822/1 Terreinen en gebouwen
822/2 Installaties, machines en uitrusting
822/3 Meubilair en rollend materieel
822/4 Leasing en soortgelijke rechten
822/5 Overige materiële vaste activa
822/6 Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Bij de verkorte balansen bevindt het totaal van deze verschillende posten zich gegroepeerd onder de rubriek 8229 van de toelichting.
Bij de volledige schema's bestaat zo'n rubriek niet. Wij hebben de berekening gemaakt vertrekkend van de elementen die hierboven vermeld staan.
De aanschaffing van materiële vaste activa tijdens het boekjaar vindt u onder rubriek 8169. Eventueel staan de afschrijvingen en waardeverminderingen verworven van derden (af te trekken) onder rubriek 8299.
Bedragen in euro.