Vinden

Investeringen: afschrijvingen en waardeverminderingen verworven van derden

Afschrijvingen en waardeverminderingen verworven van derden op materiële vaste activa:
829/1 Terreinen en gebouwen
829/2 Installaties, machines en uitrusting
829/3 Meubilair en rollend materieel
829/4 Leasing en soortgelijke rechten
829/5 Overige materiële vaste activa
829/6 Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Bij de verkorte balansen bevindt het totaal van deze verschillende posten zich gegroepeerd onder de rubriek 8299 van de toelichting.
Bij de volledige schema's bestaat zo'n rubriek niet. Wij hebben de berekening gemaakt vertrekkend van de elementen die hierboven vermeld staan.
De aanschaffing van materiële vaste activa tijdens het boekjaar vindt u onder rubriek 8169. Eventueel staan de meerwaarden verworven van derden onder rubriek 8229.
Bedragen in euro.