Vinden

Investeringen: aanschaffingen van materiële vaste activa

Aanschaffing van materiële vaste activa tijdens het boekjaar, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa:
816/1 Terreinen en gebouwen
816/2 Installaties, machines en uitrusting
816/3 Meubilair en rollend materieel
816/4 Leasing en soortgelijke rechten
816/5 Overige materiële vaste activa
816/6 Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Bij de verkorte balansen bevindt het totaal van deze verschillende posten zich gegroepeerd onder de rubriek 8169 van de toelichting.
Bij de volledige schema's bestaat zo'n rubriek niet. Wij hebben de berekening gemaakt vertrekkend van de elementen die hierboven vermeld staan.
Eventueel staan de meerwaarden verworven van derden onder rubriek 8229 en de afschrijvingen en waardeverminderingen verworven van derden (af te trekken) onder rubriek 8299.
Bedragen in euro.