Vinden

EBITDA

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization.

De gaat een stap verder dan de EBIT en houdt geen rekening met kosten die in feite geen uitgaven zijn, namelijk afschrijvingen en waardeverminderingen.

Formule:

9903     Winst (verlies) van het boekjaar voor belasting
-750      Opbrengsten uit financiële vaste activa
-751      Opbrengsten uit vlottende activa
-752/9   Andere financiële opbrengsten
+650     Kosten van schulden
+651     Waardeverminderingen op vlottende activa
+652/9  Andere financiële kosten
+630     Afschrijvingen en waardevermindering op oprichtingskosten, op immateriële en
             materiële vaste activa
+631/4  Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen:     
             toevoegingen (terugnemingen)
+660     Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële
             en materiële vaste activa
-760      Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële    
             vaste activa

In euro.

Deze rubriek is beschikbaar voor:
  • Vennootschappen
Raadpleeg klassement van Belgische bedrijven volgens EBITDA