Vinden

Bedrijfswinst (+), -verlies (-)

De balansrubriek 9901 van de resultatenrekening, namelijk het verschil tussen de bedrijfsopbrengsten (70/74) en de bedrijfskosten (60/64).

Bedrijfswinst: balansrubriek 9901 met positieve waarde. 

Bedrijfsverlies: balansrubriek 9901 met negatieve waarde.

Voor verkorte schema's wordt de bedrijfswinst of het bedrijfsverlies berekend op basis van de brutomarge (9900), via aftrek van lonen, afschrijvingen, waardeverminderingen, voorraden en andere bedrijfskosten.

Bedragen in euro.