Vinden

Bedrijfskosten

De balansrubriek 60/66A van de resultatenrekening.

Wordt enkel gebruikt in volledige schema's.

De bedrijfskosten omvatten de som van de volgende uitgaven:

60  Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

61  Diensten en diverse goederen

62  Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

630   Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten en op immateriële en materiële vaste activa

631/4  Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen

635/8  Voorzieningen voor risico's en kosten

640/8  Andere bedrijfskosten

649  Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten

66A  Niet-recurrente bedrijfskosten

Bedragen in euro.

Deze rubriek is beschikbaar voor:
  • Vennootschappen
Raadpleeg klassement van Belgische bedrijven volgens Bedrijfskosten