Vinden

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa
De balansrubriek 630 van de resultatenrekening.
Bedragen in euro.