Vinden
Naar overzicht

Alertservice

Via onze alertservice blijft u op de hoogte van wijzigingen in de bedrijfsgegevens van de ondernemingen die voor u belangrijk zijn.

 • Dankzij de alertservice wordt u automatisch geïnformeerd bij belangrijke wijzigingen bij bedrijven of in sectoren die voor u belangrijk zijn (monitoring).
 • Per login kan u een aantal bedrijven in opvolging geven, bijvoorbeeld uw belangrijkste klanten of leveranciers.
 • Per login kan u een aantal sectoren monitoren, bijvoorbeeld uw eigen sector (om de concurrentie te volgen) of die waarin u de meeste klanten heeft (in functie van nieuwe opportuniteiten).
 • Per login kan u een aantal postcodes volgen om bepaalde regio's te monitoren.
 • Het aantal bedrijven, sectoren en postcodes in alert hangt af van uw logintype.

 • Bedrijven:
  • Vanaf uw persoonlijke overzicht (indien ingelogd): individueel of door een lijst op te laden
  • Via het alerticoontje in elke resultatenlijst of op elke bedrijfsfiche
 • Sectoren en postcodes:
  • Vanaf uw persoonlijke overzicht
  • Via het alerticoontje op elke bedrijfsfiche

Concreet wordt u geïnformeerd als volgende gegevens wijzigen:

 • Bedrijven in alert:
  • Firmanaam
  • Adres
  • Telefoon of fax
  • E-mail
  • Website
  • Nieuwe activiteit
  • Score (algemene gezondheidsindicator)
  • Nieuwe jaarrekening
  • Wijziging in rechtstoestand (faillissement, gerechtelijk akkoord,...)
 • Sectoren en postcodes in alert:
  • Nieuwe bedrijven
  • Bedrijven met gewijzigde score
  • Ondernemingen met nieuwe cijfers
  • Bedrijven met gewijzigde rechtstoestand (faillissement, gerechtelijk akkoord,...)