Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
456.114 BEDRIJVEN - 767.084 DIRECTIE - EN KADERLEDEN

Trends Top News

Onze wekelijkse elektronische nieuwsbrief biedt korte, pertinente teksten over actuele onderwerpen uit het bedrijfsleven.

Tax shelter voor startende ondernemingen: ten laatste op 31 mei

Startende vennootschappen ondervinden vaak moeilijkheden om het kapitaal te verzamelen dat ze nodig hebben om te starten. Daarom voerde de wetgever een fiscale stimulans in voor burgers die startende vennootschappen willen financieren. Als aan alle voorwaarden is voldaan, kunnen die burgers een belastingvermindering van 30 of 45% krijgen op het geïnvesteerde bedrag wanneer het om een micro-onderneming gaat. De titel ‘startende onderneming’ krijgt een bedrijf echter niet zomaar. Om als startende onderneming te worden erkend, moet een bedrijf immers aan elf voorwaarden voldoen, waarvan sommige gedurende 48 maanden blijven gelden.

Tussen 400 en 1.200 euro voor laattijdige neerlegging van de jaarrekening

April, mei, juni: het zijn de maanden van de algemene vergaderingen en van de jaarrekeningen en de balansen, die u maar beter op tijd bij de Nationale Bank indient. De algemene vergadering moet plaatsvinden binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar en de jaarrekening moet worden ingediend binnen de 30 dagen die volgen op de goedkeuring, wat een maximale termijn van zeven maanden oplevert. Vanaf de negende maand worden er automatisch progressieve toeslagen aangerekend: 400 euro voor een indiening in de negende maand, 600 euro voor een indiening in de volgende drie maanden en 1.200 euro wanneer de jaarrekening nog later wordt ingediend. 

Overheidsopdrachten en elektronische facturen

De Europese Commissie wil dat de elektronische facturatie tegen 2020 de meest gangbare factureringsmethode in Europa wordt. Om dat te bereiken voorziet richtlijn 2014/55/EU de verplichting voor de overheden van de lidstaten om hun facturen in elektronisch formaat te ontvangen en te verwerken. Om die richtlijn naar Belgisch recht om te zetten, keurde de Ministerraad een plan in drie stappen goed.

Administratief bewarend beslag

Omdat grootscheepse fiscale fraude meestal wordt toegepast om de buit uit de handen van de fiscus te houden, heeft de regering het mechanisme van het administratief bezwarend beslag op het vlak van de btw ingrijpend gewijzigd. In afwijking van het gemene recht wordt het beslag administratief en kan het voortaan worden toegepast op alle roerende goederen wanneer bij het onderzoek niet kan worden aangetoond dat die aan derden toebehoren.

Wegwijs in het arbeidsrecht

De Codex over het welzijn op het werk, die symbolisch op 28 april - de werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk -  werd afgekondigd, brengt in één wetboek de verschillende besluiten over de materie sinds de jaren negentig samen en wordt binnenkort in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De codex bestaat uit 10 boeken, die verder onderverdeeld worden in titels, hoofdstukken, afdelingen en onderafdelingen en bundelt in één document alle relevante reglementaire bepalingen.

Concurrentie: klagers kunnen bewijzen eisen

De consument die met inbreuken op het mededingingsrecht te maken krijgt, staat vrij machteloos, aangezien gewoonlijk de tegenpartij beschikt over de bewijzen die zijn argumenten ondersteunen. Het wetsontwerp dat Richtlijn 2014/104/EU naar Belgisch recht omzet en dat schadevorderingen wegens inbreuken op het mededingingsrecht betreft, brengt daar verandering in. Het roept immers niet alleen een weerlegbaar vermoeden in het leven dat elk kartel schade berokkent, maar laat de rechter ook toe om een verplichting op te leggen om bewijsmateriaal te bezorgen aan de procespartijen en aan derden.

Griffierechten verhoogd

Soms betekent vereenvoudigen hetzelfde als verhogen. In het voorontwerp tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek en griffierechten dat het ministerie van Financiën momenteel voorbereidt, is opgenomen dat binnen eenzelfde gerechtsniveau er geen onderscheiden tarieven meer worden bepaald naargelang de soort rol (algemene rol, register der verzoekschriften, register van de vorderingen in kort geding) waarop de inleidende akte moet worden ingeschreven, wat het werk van de griffiers vereenvoudigt.

Thematische verloven naar keuze

Met 75.000 begunstigden per jaar kennen de thematische verloven een groot succes, dat nog groter zou kunnen worden als ze flexibeler zouden zijn. In het huidige systeem, zo stelt de N-VA, is immers alleen een opsplitsing in maanden mogelijk. Het systeem is bovendien te strikt. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om twee maanden voltijds werken af te wisselen met een periode van twee maanden deeltijds werken, of om een week deeltijds werken af te wisselen met een week voltijds werken.

Eindelijk een wet tegen kraken?

Terugkeren van vakantie, uit het ziekenhuis of uit een verzorgingstehuis en krakers in je huis aantreffen: het gebeurt vaker dan we denken. Bovendien is het aantal wetsvoorstellen tegen die uitwas dat dode letter bleef, verbazingwekkend groot. In 2003 al stelde de CD&V vast dat het kraken van leegstaande gebouwen verontrustende proporties had aangenomen en angstaanjagend snel toenam. Daarom vroeg de partij destijds om het mogelijk te maken krakers te straffen die zich tegen de legitieme eisen van de eigenaars of huurders van de leegstaande panden verzetten.

‘Stil’ faillissement wordt mogelijk

Het principe luidt dat je je huis beter in onderlinge overeenkomst dan openbaar kan verkopen. Daarom wordt het dankzij het wetsontwerp dat momenteel in het parlement wordt besproken voor ondernemingen mogelijk om hun faillissement in alle discretie en zonder publiciteit voor te bereiden, zodat ze hun activa beter kunnen valoriseren en zo veel mogelijk aan hun schuldeisers kunnen terugbetalen. Daartoe moeten ze aan de rechtbank vragen om een precurator aan te stellen, die discreet contact opneemt met de schuldeisers.

Ecocheques en maaltijdcheques: één strijd

Terwijl de discussie over de omzetting van de ecocheques in een nettobedrag voortduurt, kost het systeem nog steeds veel geld: 37 miljoen euro administratieve kosten op 1 januari 2016, waarvan de handelaars het leeuwendeel (32 miljoen) voor hun rekening nemen, zo stelt de Nationale Arbeidsraad, die resoluut voor een snelle overstap naar de elektronische versie pleit. Aangezien 70% van de werknemers zowel maaltijdcheques als ecocheques krijgt, stelt de raad in een uitvoerig gemotiveerd advies dat het samenbrengen van maaltijdcheques en ecocheques op één kaart voor zowel de handelaars als de werknemers alleen maar voordelen heeft.

Faillissement wordt ook voor vrije beroepers mogelijk

Bijna duizend pagina’s! Het wetsontwerp over de insolventie van ondernemingen frist het begrip stevig op en breidt het uit naar alle organisatievormen, zodat ook zij van de mogelijkheden die een reorganisatie biedt, gebruik kunnen maken. Voortaan worden iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent, iedere rechtspersoon en zelfs iedere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid als ‘ondernemingen’ beschouwd. Een tandarts of een architect zal zijn balans kunnen indienen en dezelfde rechten hebben als een commercieel bedrijf.

Hoteluitbaters bevrijden

Dat is wat de PS wil door de activiteit te reglementeren van de online reserveringsplatforms, de fameuze online travel agencies (OTA), die door hun succes de neiging vertonen om de betrokken hotels contractueel te verbieden de klant een lagere prijs of gelijk welk ander tariefvoordeel aan te bieden dan wat op hun website staat geafficheerd. Een dergelijke pariteitsclausule treft uiteraard in de eerste plaats de kleine hotels. Ze berooft bovendien de hoteluitbaters van elke vrijheid om hun klanten een andere prijs aan te bieden. Daar komen nog de geëiste commissies bovenop, die tot 20% kunnen oplopen.

Officiële mysteryshoppers

De controleurs van de economische inspectie zullen zich mogen voordoen als potentiële klanten zonder hun identiteit vrij te geven. Minister van Economie Kris  Peeters bereidt immers een koninklijk besluit voor waarin de inbreuken worden bepaald waarvoor de controleurs van de economische inspectie bij het onderzoek hun identiteit niet zullen moeten vrijgeven. Om welke inbreuken gaat het? Alle inbreuken waarbij, zo antwoordt de minister, de betrokken onderneming zich anders zou gedragen als ze ervan op de hoogte zou zijn dat het om een controle gaat.

Iedereen in de bouwsector moet verzekerd zijn

Dat de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid alleen voor architecten geldt, wordt als discriminerend beschouwd. Daarom besliste de regering om ze voor alle aannemers verplicht te maken. Hiertoe worden bijgevolg onderworpen aan de verplichtingen ingeschreven in de wet: de dakdekker, degene die ramen en deuren plaatst, degene die chapewerken uitvoert ... wanneer zij werken uitvoeren die vallen onder het begrip gesloten ruwbouw.

Eén aandeel, dubbel stemrecht?

Om fondsen die veel kopen en verkopen “met het oog op maximale winst, zonder zich te bekommeren om de langetermijnbelangen van het bedrijf” te ontmoedigen en vijandige overnames moeilijker te maken, willen de groenen stabiele aandeelhouders steunen door hen dubbel stemrecht toe te kennen. Voor beursgenoteerde bedrijven zouden alle aandeelhouders die kunnen aantonen dat ze al minstens twee jaar aandelen op naam bezitten dubbel stemrecht krijgen, tenzij dat in de statuten uitdrukkelijk verboden is.

Celstraf voor wie met voorkennis handelt

Aandelen kopen of verkopen omdat u over bevoorrechte informatie beschikt, kan u binnenkort vier jaar cel opleveren, net als een poging om de koers te manipuleren, bijvoorbeeld door het verspreiden van een vals gerucht. In een wetsontwerp dat de ministers Geens en Van Overtveldt momenteel opstellen, worden niet alleen zwaardere straffen opgenomen. De FSMA krijgt bovendien nieuwe bevoegdheden. Zo zal de FSMA - met toestemming van een onderzoeksrechter - privéwoningen mogen laten doorzoeken in de speurtocht naar bewijzen voor de marktmanipulatie.

Eerst een deeltijdwerker aanwerven

Hoewel in de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 35 van 27 februari 1981 in artikel 4 is opgenomen dat “de deeltijdse werknemer op zijn verzoek bij voorrang een vacant geworden voltijdse betrekking, waarvoor hij in aanmerking kan komen, moet verkrijgen, in zoverre hij aan de vereiste kwalificaties voldoet en hij de voorgestelde uurregeling aanvaardt", kan de werknemer, zo stelt de CD&V “dat recht niet afdwingbaar maken”.

Solidariteitsbijdrage ongewijzigd

Goed nieuws: het bedrag van de vennootschapsbijdrage voor het sociaal statuut van zelfstandigen blijft voor 2017 ongewijzigd. Alleen het balanstotaal dat het bedrag bepaalt, werd licht verhoogd en stijgt van 655.873,63 euro voor het voorlaatste afgesloten boekjaar naar 667.529,12 euro in 2017. De bijdrage, die in werkelijkheid een belasting is, aangezien ze voor zowel de vennootschap als de zelfstandigen die binnen de vennootschap actief zijn geen recht opent, bedraagt bij een lager balanstotaal 347,50 euro. Ligt het balanstotaal hoger, dan komt de bijdrage op 868 euro.

De fiscus houdt u in de gaten

Om de spontane naleving van de fiscale verplichtingen door de belastingplichtigen te stimuleren, kondigt de fiscus een reeks doelgerichte controles voor zowel particulieren als ondernemingen aan. De eersten kunnen worden gecontroleerd of om inlichtingen of aanvullende documenten worden gevraagd als ze als loontrekkenden werkelijke beroepskosten hebben afgetrokken of ‘vergaten’ inkomsten die ze in een ander land verwierven of belastbare meerwaarden die ze naar aanleiding van de verkoop van grond of een gebouw verwezenlijkten, aan te geven.

Frauderen buiten de kantooruren?

Vrachtwagens rijden ‘s nachts. Huizen worden op zaterdag gebouwd en de horeca komt ‘s avonds pas tot leven. Zwartwerk ‘s nachts hield in die sectoren tot nu toe weinig gevaar in, omdat de inspecteurs buiten de kantooruren niet werkten. Daar zal echter verandering in komen. Staatssecretaris voor fraudebestrijding Philippe Debacker is zich bewust van het surrealistische van de situatie en wil dat de inspecteurs ook ‘s avonds en ‘s nachts aan het werk gaan.

Dien uw belastingaangifte niet meer te laat in

In artikel 444 WIB 92 is bepaald dat bij niet-aangifte of een onvolledige of niet-correcte aangifte op het niet-aangegeven deel van de inkomsten een belastingverhoging kan worden toegepast die afhankelijk van de ernst van de inbreuk 10% tot 200% kan bedragen. Over een laattijdige aangifte is er in de tekst echter niets te vinden. “Het kan niet de bedoeling van de wetgever zijn geweest om de laattijdige aangifte vrij te stellen van een belastingverhoging”, stelde de regering, die de laattijdige aangifte dan ook aan het artikel toevoegde.

Aandelenopties en managementvennootschappen

Aandelenopties vormen een interessant alternatief voor het zwaar belaste brutoloon. Ze zijn dan ook in trek. De fiscus probeert de uitbreiding ervan in toom te houden. Voor niet-beursgenoteerde opties is het belastbaar voordeel forfaitair bepaald. Onder welbepaalde voorwaarden is echter een halvering van het belastbaar voordeel mogelijk. Een van die voorwaarden stelt dat de optie betrekking moet hebben op “aandelen van de vennootschap ten behoeve van wie de beroepswerkzaamheid wordt uitgeoefend of op aandelen van een andere vennootschap die een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming heeft in de eerst genoemde vennootschap”.

Genummerde rekeningen geïdentificeerd

Het wetsontwerp “houdende maatregelen in de strijd tegen de fiscale fraude” dat ter bespreking in het parlement voorligt, vervolledigt artikel 332 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, zodat het mogelijk wordt om het centraal aanspreekpunt bij de Nationale Bank van België te raadplegen op basis van een rekeningnummer, en niet langer uitsluitend op basis van de identiteit van de belastingplichtige.

Een jaarlijks kostenpercentage (JKP) voor elk hypothecair krediet

Op 1 april treedt het KB in werking van 14 september 2016, dat werd goedgekeurd in het kielzog van de wet van 22 april 2016 die de wet op het hypothecaire krediet grondig wijzigt. Vanaf die datum moet er immers een jaarlijks kostenpercentage (JKP) worden vermeld, zodat de consument de aanbiedingen beter kan vergelijken. Er komt echter een overgangsperiode voor aanvragen die voor 1 april 2017 werden ingediend: de oude wetgeving kan nog worden toegepast indien het definitieve contract voor 1 juli wordt gesloten.

Daar is het vermogenskadaster weer

Uitgaand van de vaststelling dat de fiscus door de sterke toename van de internationale gegevensuitwisseling ten aanzien van niet-inwoners over veel meer inlichtingen kan beschikken dan over inwoners én dat de administratie over veel meer inlichtingen kan beschikken over inwoners met financiële activa in andere landen dan België dan over inwoners met alleen financiële activa binnen België, wil de sp.a in naam van het gelijkheidsprincipe “een zelfde rapportering voor iedereen”.

Ziekenfondsen en pre-electorale publiciteit

Het voorstel dat de MR voor de derde keer sinds 2009 indiende en waarmee de partij ziekenfondsen een verbod wil opleggen om bepaalde ‘politieke’ activiteiten in pre-electorale periodes uit te oefenen, werd opnieuw door de Raad van State afgewezen. Concreet zouden ziekenfondsen, die inderdaad vaak nauw verbonden zijn met politieke partijen, in die periode niet langer commerciële reclameborden en affiches mogen gebruiken, geen gadgets meer mogen verkopen, geen commerciële telefooncampagnes mogen organiseren of op radio, televisie of in bioscopen reclameboodschappen met een commercieel karakter mogen laten vertonen.

Uw bedrijfswagen in cash omzetten?

Wie ervan droomt, is eraan voor de moeite. Als u al cash krijgt, zal het in het beste geval slechts een habbekrats zijn. De werkgever zal werknemers die daar om vragen weliswaar een mobiliteitsbudget kunnen aanbieden als alternatief voor de bedrijfswagen, maar die laatste zal slechts in tweede instantie door cash worden vervangen. De werknemer zal, indien gewenst, kunnen afzien van de bedrijfswagen waarop hij aanspraak kan maken of kunnen kiezen voor een combinatie van een minder vervuilende en/of goedkopere wagen met duurzame vervoermiddelen en -diensten.

Veiligheid: grotere rol voor privésector

De regering diende een wetsontwerp in dat de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid volledig vervangt. Er is met name een uitbreiding in opgenomen van de private veiligheidssector met de installateurs van systemen voor videobewaking, naast nieuwe bewakingsactiviteiten (zoals het doorzoeken van goederen en lokalen op de aanwezigheid van wapens, drugs of springstoffen) of de bestelling van technische middelen voor rekening van derden (bijvoorbeeld het besturen van drones of systemen voor mobiele camera’s op vraag van de politie).

Dubbele inschrijving voor syndici

Gemakkelijk kennis kunnen nemen van de gegevens van de syndicus of de tijdelijke syndicus zonder langs de betrokken mede-eigendom te moeten gaan, hem op elk ogenblik kunnen identificeren, oneerlijke syndici of personen die het beroep illegaal uitoefenen opsporen: dat zijn de belangrijkste doelstellingen van het KB van 15 maart. Deze inschrijvingsplicht staat los van die voor eigenaarsverenigingen om de gegevens van hun syndicus in de KBO te laten opnemen. Het gaat in zekere zin om een dubbele inschrijving.

Maaltijdcheques voor zaakvoerders

Kunnen aan alle al dan niet statutair benoemde zaakvoerders, al dan niet vennoten, bekleed met een kosteloos mandaat van zaakvoerder in hoofdberoep of in bijberoep, maaltijdcheques worden uitgereikt, die inzake de vennootschapsbelastingen als vrijgesteld sociaal voordeel in aanmerking komen? Dat kan, antwoordde de minister van Financiën toen hij over dit onderwerp in de commissie werd ondervraagd. Voor bedrijfsleiders die bezoldigde medewerkers in dienst hebben, gelden dezelfde regels als voor hun werknemers.

Jaarrekeningen vergelijkbaar houden

Het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot omzetting van Richtlijn 2013/34 van de Europese Unie schrapt de uitzonderlijke resultaten als afzonderlijke rubriek van de resultatenrekening. Ze worden voortaan ondergebracht onder de bedrijfsresultaten of de financiële resultaten. Als gevolg van die wijzigingen en van de introductie van een schema voor microvennootschappen zullen de vergelijkende cijfers bij de jaarrekening die wordt neergelegd over het boekjaar dat aanvangt op 1 januari 2016 niet meer overeenstemmen met de rubricering in de jaarrekening die werd neergelegd over het boekjaar dat aanving vóór 1 januari.
Infotheek
Fiscale behandeling verschillende samenlevingsvormen

Analyse van de fiscale behandeling van verschillende samenlevingsvormen

Aanvullende pensioenen

Doorlichting sectorale aanvullende pensioenen

Strijd tegen sociale fraude en sociale dumping

Actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping - Verslag

Archief
Wetstraat
Leningen aan startende ondernemingen

Koninklijk besluit met betrekking tot de vrijstelling voor interesten uit leningen aan startende ondernemingen - BS 09 mei, p. 55.487

Overheidsopdrachten

Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren - BS 09 mei, p. 55.345

Verzekeringsbemiddelingsdiensten

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor financiële diensten en markten over de informatie inzake de kosten en lasten die de dienstverleners moeten verstrekken aan hun cliënten bij het verlenen van verzekerings-bemiddelingsdiensten op het Belgische grondgebied - BS 11 mei, p. 55.983

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends