Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
453.105 BEDRIJVEN - 764.896 DIRECTIE - EN KADERLEDEN

Trends Top News

Onze wekelijkse elektronische nieuwsbrief biedt korte, pertinente teksten over actuele onderwerpen uit het bedrijfsleven.

Geen cumul voor gerechtelijke experten

Na een verkeersongeval of een arbeidsongeval met lichamelijk letsel begint voor het slachtoffer vaak een lijdensweg. Dan is het immers de beurt aan de experten, die volgens de sp.a "een kleine wereld vormen en zowel door verzekeringsinstanties als voor justitie worden ingeschakeld", zodat dezelfde expert mogelijk tegelijkertijd als onafhankelijke en als vertegenwoordiger van de tegenpartij optreedt. In dat geval, zo vervolgt de partij, die elke cumul voor de juridische expert onmogelijk zou willen maken, "kan men zich vragen gaan stellen bij zijn onafhankelijkheid".

Belastingvrije ontslagvergoedingen

Dat stelt de PS voor in het licht van de golf van collectieve ontslagen en de problemen die oudere werknemers hebben om opnieuw een job te vinden. De bezoldigingen en vergoedingen die bij een ontslag worden betaald zouden volgens deze partij netto moeten zijn, dus vrijgesteld van belastingen, om beter de kosten voor het levensonderhoud van het gezin en de opvoeding van de kinderen te dekken of om een startkapitaal mee op te bouwen om beroepsmatig een nieuwe weg te kunnen inslaan.

Naar de rechter in naam van het milieu

"Elke daad van de mens, waardoor aan het milieu schade wordt veroorzaakt, verplicht de natuurlijke persoon of de rechtspersoon door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden door het milieu in zijn oorspronkelijke staat te herstellen." Dat vragen de groenen in een wetsvoorstel dat zeer ruim gaat en de milieuverenigingen het recht wil geven om een rechtszaak aan te spannen. Als milieuverenigingen zouden de privaatrechtelijke rechtspersonen worden beschouwd die voor de bescherming van het milieu ijveren en aan enkele voorwaarden voldoen.

Bouwen dankzij uw aanvullend pensioen

Batibouw bezorgt traditioneel heel wat landgenoten bouwkriebels. Velen onder hen vragen zich af of ze hun aanvullend pensioen kunnen gebruiken voor de aankoop, de bouw of de verbouwing van vastgoed. Het antwoord luidt dat dat inderdaad kan, en zelfs op twee manieren, want u kunt een voorschot nemen op uw aanvullend pensioen of het in pand geven. In het eerste geval moet u zelfs niets terugbetalen tijdens de periode waarin u uw aanvullend pensioen verder opbouwt. Op het moment van de definitieve uitbetaling trekt de pensioeninstelling het voorschot af van het te betalen nettobedrag.
Lees verder

Zeg niet langer ecocheque maar ecovergoeding

Bij de invoering ervan in 2008 werd de ecocheque als vernieuwend beschouwd, omdat hij een positieve economische en ecologische cyclus op gang zou brengen. Zelfs de elektronische ecocheque blijft echter misnoegen oproepen. Naast de hoge administratieve kosten is er immers een reëel risico dat de werknemers hun ecocheques niet op tijd gebruiken wat, zo benadrukken de vier meerderheidspartijen, een verlies aan koopkracht inhoudt. Het lot van de ecocheque is dan ook bezegeld.

Dimona ook voor vrijwilligers

In België zijn er afgerond 1,1 miljoen vrijwilligers, waarvan de helft slechts één of enkele malen per jaar actief is. Toch zetten zowat 250.000 mensen zich wekelijks als vrijwilliger in. Binnen de huidige wetgeving hebben die 'vaste' vrijwilligers recht op een maximale vergoeding van 33,36 euro per dag, beperkt tot 39 dagen per jaar. De N-VA zou die termijn graag naar 52 dagen per jaar optrekken. Een groot aantal vrijwilligers heeft echter twee of zelfs drie activiteiten, wat tot een onontwarbaar fiscaal en sociaal kluwen zou leiden.

Te veel zelfstandigen arbeidsongeschikt?

De cijfers zijn in elk geval verontrustend. In de loop van de voorbije vijf jaar is het aantal langdurig arbeidsongeschikte zelfstandigen immers met 15,4% toegenomen. Die stijging kunnen we deels toeschrijven aan de veroudering van de zelfstandigen en aan het grotere aantal zelfstandige vrouwen. Dat neemt echter niet weg dat de werkdruk verpletterend hoog blijft. Dat blijkt uit de regelmatige stijging van het aantal zelfstandigen met psychische problemen binnen de groep arbeidsongeschikte zelfstandigen.

Verhoogde verminderingen voor 'eerste aanwervingen'

Op 7 februari werd het koninklijk besluit van 31 januari 2017 betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen voor de aanwerving van een derde tot zesde werknemer in het Belgisch Staatsblad op pagina 17.745 gepubliceerd. Het besluit, dat op 1 januari 2017 van kracht werd, harmoniseert de verminderingsbedragen die worden toegekend bij de aanwerving van een derde, vierde, vijfde en zesde werknemer.

Geen aangetekende herinneringsbrieven meer voor onbetaalde inkomstenbelastingen

Waarom nog elk jaar in verband met de inkomstenbelastingen 250.000 aangetekende herinneringsbrieven sturen als acht van de tien daarvan niet eens wordt opgehaald? Die 200.000 niet-opgehaalde brieven kosten de fiscus - en dus de belastingbetaler, zo benadrukt de N-VA - jaarlijks 1,15 miljoen euro. Op basis van wat in Vlaanderen al gebeurt "zonder toename van klachten van belastingplichtigen" vraagt de partij dan ook dat ook federaal de herinneringsbrieven voor onbetaalde inkomstenbelastingen gewoon kunnen worden verzonden, tenzij, uiteraard, "de rechten van de Schatkist in gevaar zijn".

Kmo - 300.000 ondernemingen over te nemen

In Wallonië verdwijnt jaarlijks 23% van de over te nemen ondernemingen omdat er geen overnemer wordt gevonden. In Vlaanderen gaat het om 17%. Dat is een enorm verlies, zeker omdat volgens bepaalde verwachtingen de komende tien jaar bijna 300.000 bedrijven over te nemen zouden zijn.  Daardoor komen volgens de groenen zowat 700.000 banen in gevaar. In Wallonië bijvoorbeeld is de accountant in de meeste gevallen (49%) de bevoorrechte gesprekspartner van de ondernemer die zijn bedrijf van de hand wil doen.

Welke btw voor grensoverschrijdende e-commerce?

De commissie voor de Financiën keurde unaniem verscheidene maatregelen goed die als doel hebben alle obstakels voor e-commerce op het vlak van de btw weg te werken. Ondernemingen die actief zijn in de e-commerce kunnen zich in één lidstaat laten registreren en zijn dat dan niet langer verplicht in de lidstaten waar elk van hun klanten is gevestigd. Via de Mini One Stop Shop (MOSS) kunnen ze een unieke kwartaalaangifte indienen voor alle btw die ze binnen de Europese Unie verschuldigd zijn. Dat zal hun administratieve taken aanzienlijk verminderen.

Elektronische brievenbus voor ondernemingen

Jaarlijks worden 34 miljoen aangetekende zendingen met de post verzonden. Daarop kan uiteraard aanzienlijk worden bespaard. Daarom stelt de CD&V voor om dit type zending te digitaliseren door elke onderneming een officiële digitale brievenbus te geven voor alle communicatie met de overheid, naar het voorbeeld van de Nederlandse Berichtenbox. Een interessant idee, zeker omdat er al een aantal initiatieven bestaan, die echter lang niet door iedereen worden gebruikt en bovendien maar in één richting werken.

Uitzendarbeid voor onbepaalde duur

De formulering lijkt wat paradoxaal, aangezien het bij uitzendarbeid per definitie om tijdelijke arbeid gaat. Het idee dat is opgenomen in het ontwerp voor werkbaar en wendbaar werk en dat momenteel ter bespreking bij het parlement voorligt, is dan ook niet om het voor een onbepaalde periode inzetten van uitzendkrachten te veralgemenen, wel om in de wet op de uitzendarbeid de mogelijkheid op te nemen om uitzendarbeid te laten uitvoeren in het kader van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

Twee btw-tarieven voor dezelfde bloemen

Alweer een verhaal zoals je ze alleen in België hoort. De verkoop en de levering van bomen, heesters, levende planten, bollen, knollen en wortels van planten voor de sierteelt zijn onderworpen aan een verlaagd tarief van 6% dat stijgt naar 21% wanneer diezelfde planten door een tuinaannemer worden geplant. Heel wat klanten pakken het pragmatisch aan en kopen zelf hun plantgoed, dat ze vervolgens door een tuinaannemer laten vervoeren en planten, waarmee ze zwartwerk stimuleren.

Eerder een verzoekschrift dan een dagvaarding

Het voorstel dat het mogelijk maakt om alle burgerlijke zaken bij de rechtbank bij eenvoudig verzoekschrift in te leiden, werd in 2007 voor het eerst ingediend en wordt nu opnieuw aan het parlement voorgelegd. Is de kans dat het nu wel wordt goedgekeurd groter? Mogelijk. Er moet immers bespaard worden en in vergelijking met een dagvaarding, waar een deurwaarder aan te pas komt, is het voordeel van een verzoekschrift groot.

Fiscaal co-ouderschap ook voor meerderjarige kinderen

Bij co-ouderschap wordt het fiscale voordeel gedeeld door de vroegere partners die hun gemeenschappelijke kinderen ten laste hebben, en dat is niet meer dan eerlijk. De regeling bleef tot nu toe echter beperkt tot kinderen die nog onder het ouderlijk gezag stonden. Meerderjarige kinderen of ontvoogde minderjarige kinderen die bijvoorbeeld studies volgen, kwamen niet in aanmerking. De wetgever vond die situatie onrechtvaardig omdat een meerderjarig kind juist meer financiële inspanningen van de ouders vergt voor kosten voor hoger onderwijs, levensonderhoud of huisvesting en verving het begrip 'gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag over een kind' door het begrip 'onderhoudsplicht van een kind'. 

Geen overdreven vroege reclame

Is er vraag naar om de 'overdreven vroege' campagnes rond Halloween, Sinterklaas, Kerstmis of Pasen een halt toe te roepen? De PS is daar in elk geval van overtuigd en dient koppig voor de vierde keer al sinds 1999 een wetsvoorstel in waarmee de promotieperiodes voor elk van die feesten worden beperkt. De campagnes starten immers steeds vroeger en als je ze allemaal bij elkaar optelt, zo stelt de PS, "kunnen kinderen soms gedurende de helft van het jaar de invloed ondergaan van een maatschappij waarin overconsumptie en maximale commercialisering tieren".

Bijkomende bescherming voor grote deposito's

Bankdeposito's zijn momenteel tot 100.000 euro beschermd. Maar wat wanneer u plots een groot bedrag ontvangt, zoals uw aanvullende pensioen of de opbrengst van de verkoop van vastgoed? Ook die bedragen worden tot maximaal 500.000 euro per deposant en per kredietinstelling beschermd. Hogere bedragen spreidt u dus best over meerdere instellingen. Die maxibescherming is alleen van toepassing voor natuurlijke personen en is slechts tijdelijk.

Eindelijk een voorrecht voor mede-eigenaars?

Eind 2015 waren er in ons land iets meer dan 180.000 gebouwen in mede-eigendom en dat zullen er alleen nog maar meer worden. Heel wat van die gebouwen zijn relatief oud, waardoor de kosten voor reparatie hoog liggen wanneer bijvoorbeeld het dak moet worden vernieuwd, de verwarmingsketel moet worden vervangen of de lift moet worden gemoderniseerd. De kans bestaat dat een van de mede-eigenaars in gebreke blijft. Volgens de geldende wetgeving moeten de andere mede-eigenaars dan zijn deel voor hun rekening nemen.

Kwartaalvoorschotten btw worden afgeschaft

Heel wat zelfstandigen zijn opgelucht omdat ze niet langer regelmatig hun inkomende en uitgaande facturen moeten doornemen om 'hun btw in orde te brengen'. Nu moet een belastingplichtige die ervoor kiest om driemaandelijks een btw-aangifte te doen, immers ook driemaandelijks een voorschot betalen. Ten laatste op de 20e van de tweede en de derde maand van elk kwartaal moet een voorschot gelijk aan een derde van de in de loop van het vorige kwartaal verschuldigde btw betaald zijn. Dat systeem benadeelt uiteraard ondernemingen die slechts enkele facturen op jaarbasis uitschrijven.

Verhoogde sociale bijdragen bij collectief ontslag

Hoe minder inzetbaar een werknemer is, hoe duurder zijn ontslag wordt. Dat stelt het cdH vast, dat "werkgevers die beslissen tot collectief ontslag over te gaan, een deel van de uit hun beslissing voortvloeiende kosten" wil laten dragen. Hoe wil de partij dat doen? Door de gewone sociale bijdragen op de opzeggingsvergoeding te verhogen afhankelijk van de kwalificatie en/of de leeftijd van de ontslagen werknemer.

Uitbreiding van de aftrek voor innovatie-inkomsten

Omdat de aftrek voor octrooi-inkomsten werd opgeheven door de wet van 3 augustus 2016 voerde de regering een nieuw systeem in waarbij de aftrek niet langer wordt berekend op basis van de bruto inkomsten, maar op basis van de netto inkomsten, en door een breuk die de naam Nexus kreeg wordt begrensd. Die breuk geeft het aandeel weer van de uitgaven voor zelf uitgevoerde O&O-activiteiten of voor aan een niet-verbonden onderneming uitbestede O&O-activiteiten, in de totale uitgaven die een vennootschap gedaan of gedragen heeft voor de ontwikkeling van een octrooi.

Meerwaardebelasting krijgt een 'njet' van Raad van State

De CD&V, die hoopte honderden miljoenen binnen te halen via een meerwaardebelasting voor "de 10% rijkste Belgen", moet haar huiswerk overdoen. De groenen, die zich op de "CD&V-visie" baseerden, dienden immers bij het parlement een wetsvoorstel dat in het kader van de personenbelasting een belasting van 30% op de meerwaarden op aandelen en afgeleide producten in het leven riep. Die belasting zou met een dertigste per jaar afnemen, zodat wie eraan wilt ontsnappen zijn aandelen dertig jaar in lang portefeuille zou moeten houden!

Boeten: vermenigvuldigd met acht in plaats van zes

De regering, die voortdurend op zoek is naar nieuwe inkomsten, bracht via de programmawet van 25 december 2016 (BS 29 september, p. 90.879) de opcentiemen op geldboeten van 50 naar 70. Sinds 1 januari van dit jaar worden boeten dus vermenigvuldigd met acht in plaats van met zes. Verkeersovertredingen zullen meer opbrengen, net als boeten voor overtredingen tegen het sociaal recht. Als voor die laatste strafrechtelijke of administratieve geldboeten worden uitgesproken, worden ze voortaan met acht vermenigvuldigd.

Komen er grote werkgeversgroeperingen?

In het wetsontwerp betreffende Werkbaar en wendbaar werk, dat op 4 januari aan het parlement werd voorgelegd, is opgenomen dat de Koning op advies van de Nationale Arbeidsraad de huidige drempel van maximaal 50 werknemers kan optrekken met het oog op meer omvangrijke constructies. De werknemers die door een dergelijke groepering worden tewerkgesteld, mogen alleen ter beschikking worden gesteld van de leden van de groep, maar niet in geval van een staking of lock-out.

Vrijer je tijd beheren

Binnenkort kan elke werknemer vrijer zijn loopbaan beheren door vandaag tijd te sparen voor later. Zo zal hij overuren kunnen opsparen waarvoor hij geen recuperatiedagen moet opnemen, naast de vakantiedagen die in een collectieve overeenkomst zijn opgenomen op voorwaarde dat hij vrij kan kiezen wanneer hij die vakantiedagen neemt. Ten slotte kan hij ook de uren sparen die hij presteerde buiten de wekelijkse arbeidsduur en die aan het einde van de referentieperiode kunnen worden overgedragen. Ook uren waarvan hij zelf kan kiezen of hij ze recupereert of niet, kan hij sparen.

Vijf dagen opleiding per jaar

In het Solidariteitspact was destijds opgenomen dat de algemene inspanningen inzake opleiding van de werkgevers uit de privésector samen 1,9% van de loonmassa van alle ondernemingen moesten bereiken. Bovendien werd aan de werkgevers die behoorden tot sectoren waarbinnen onvoldoende inspanningen inzake opleiding werden geleverd, een bijdrage van 0,05% opgelegd. Uiteraard schond die maatregel het gelijkheidsbeginsel en het non-discriminatiebeginsel.

Thuiswerk en stakingen bij het openbaar vervoer

Goed nieuws. Telkens wanneer de werknemers van de NMBS hun ontevredenheid uiten door het spoorverkeer lam te leggen, zullen de werknemers van andere bedrijven volkomen wettelijk kunnen thuiswerken. In de tekst waarmee occasioneel thuiswerk wordt ingevoerd, wordt een onverwachte treinstaking of een autopanne immers als 'overmacht' beschouwd. De werknemer zal ook occasioneel kunnen thuiswerken om 'persoonlijke redenen', bijvoorbeeld omdat hij naar de dokter of naar de tandarts moet.
Infotheek
Horeca

FAQ - Horeca, flexijobs en overuren

Kmo’s en zelfstandige ondernemers

Boordtabel van de kmo’s en zelfstandige ondernemers

Onroerende goederen federale overheid

Nieuwe verkoopsite van onroerende goederen van de federale overheid

Archief
Wetstraat
Aanwerving van een derde tot zesde werknemer

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, met het oog op de harmonisering en de verhoging van de bedragen van de doelgroepvermindering voor de aanwerving van een derde tot zesde werknemer - BS 7 februari, p. 17.745

Erkenning van EG-beroepskwalificaties

Wet tot wijziging van de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties - BS 31 januari, p. 14.966

Deeleconomie

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 90, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de voorwaarden tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie en tot onderwerping van de in artikel 90, eerste lid, 1° bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vermelde inkomsten aan de bedrijfsvoorheffing - BS 24 januari, p. 12.786

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends