Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
454.253 BEDRIJVEN - 765.840 DIRECTIE - EN KADERLEDEN

Trends Top News

Onze wekelijkse elektronische nieuwsbrief biedt korte, pertinente teksten over actuele onderwerpen uit het bedrijfsleven.

Ontbinding van niet-actieve vennootschappen

In 2013 “vergaten” 140.000 vennootschappen hun jaarrekening in te dienen. Uiteraard zijn er spookvennootschappen of slapende vennootschappen, maar er bestaat op dat vlak ook een echte markt voor de doorverkoop van vennootschappen. Een rechtspersoon kost er 4.000 tot 5.000 euro. Door voor deze weg te kiezen vermijden toekomstige zaakvoerders de verplichte controle waarbij wordt nagegaan of er in de vennootschap kennis is van basisbeheer en van andere beroepsbekwaamheid, wat uiteraard misbruik in de hand werkt.

Innovatiepremies verlengd

Het systeem van de eenmalige innovatiepremies wordt in 2017 en 2018 verlengd. Werkgevers die in aanmerking willen komen, moeten hun projectvoorstel ter validatie indienen bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Eenmaal het projectvoorstel is goedgekeurd, moeten zowel de namen van de begunstigden als de bedragen aan de RSZ worden meegedeeld in de maand die volgt op de toekenning van de premie.

De fiscus verzendt geen aangetekende brieven meer

Vanaf 1 mei 2017 verzendt de fiscus geen herinneringen meer per aangetekende brief. Die communicatievorm wordt als duur en ouderwets beoordeeld en zal daarom worden vervangen door een brief onder gewone omslag die naar de belastingplichtige wordt verstuurd voor de tenuitvoerlegging wordt aangevat. In de wet van 20 februari 2017 (BS van 15 maart) is immers opgenomen dat “de directe belastingen en de voorheffingen niet kunnen worden ingevorderd door een eerste middel van tenuitvoerlegging dan na het verstrijken van één maand te rekenen van de derde werkdag volgend op de datum van verzending van een herinneringsbrief aan de belastingschuldige”. 

Deposito’s supergoed beschermd

In antwoord op een parlementaire vraag somde de minister van Financiën nogmaals de drie categorieën “bijzondere deposito’s” op waarvoor een bijkomende bescherming van zes maanden geldt. Om te beginnen zijn er de deposito's die voortkomen uit de aan- of verkoop van een particuliere woning die dienst doet als hoofdverblijfplaats. Enkel de deposito's toebehorend aan een natuurlijke persoon worden bedoeld.

Deeleconomie: maximaal 2.500 euro in 2016

De bovengrens bedraagt weliswaar 5.000 euro per jaar, maar omdat de nieuwe fiscale regeling zoals ze is vastgelegd in de programmawet van 1 juli 2016 op die datum pas in werking trad, moeten we voor belastingjaar 2017 met de helft, of 2.500 euro, genoegen nemen. Naast een fiscaal interessant tarief (10%) bestaat het belangrijkste voordeel van de regeling uit het feit dat geen enkele btw-identificatie vereist is in hoofde van de belanghebbende. Maar opgelet, de deeleconomie blijft beperkt tot het ruilen en delen van ruimtes, goederen, werktuigen, geld, kennis en diensten, tussen particulieren via een erkend elektronisch platform.

Waar de bijdrage voor financiële verantwoordelijkheid aftrekken?

Uit navraag bij de verschillende ziekenfondsen, zo verklaart de fiscus in een rondzendbrief, blijkt dat zij bij hun gerechtigden geen 'persoonlijke bijdragen financiële verantwoordelijkheid' voor het jaar 2016 hebben geïnd. U kunt dus niets aftrekken. Inde uw ziekenfonds toch de bijdrage financiële verantwoordelijkheid, dan kunt u het bedrag in het betreffende vak vermelden, namelijk:
- in Deel 1, Vak IV, rubriek A, 18, 'Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen', voor de belastingplichtigen die gewone bezoldigingen ontvangen;

Controleer onmiddellijk de inhoudingsplicht

checkinhoudingsplicht.be is een nieuwe dienst van de FOD Financiën. Via de website kan iedereen de inhoudingsplicht nagaan van een onderneming die werken in onroerende staat of activiteiten in de bewakings- of vleessector verricht. U moet de inhoudingsplicht controleren wanneer u een contract afsluit en bij de betaling van elke factuur. Er is een inhouding van 15% op het factuurbedrag exclusief btw bij inhoudingsplicht voor de FOD Financiën, en van 35% bij inhoudingsplicht voor de sociale zekerheid.

Opcentiemen heffen op de vennootschapsbelasting?

Dat stelt de sp.a in elk geval voor. De partij gaat daarbij uit van de vaststelling dat de gemeentelijke fiscale basis wordt aangetast door de vervennootschappelijking van het economische leven. Steeds meer beoefenaars van een vrij beroep en zelfstandigen brengen hun activiteit immers onder in een vennootschap. Doordat de inkomsten worden verdeeld tussen de vennootschap en de bedrijfsleider, wordt er een kleiner inkomen onderworpen aan de personenbelasting. Daar de gemeenten enkel opcentiemen kunnen heffen op de personenbelasting leidt dit tot inkomstenverlies voor de gemeenten.

Verhoging van de belastingvrije som voor personen ten laste

Een genereuze maatregel, die echter moeilijk in te voeren zal zijn in deze tijden van besparingen. Omdat de schoolkosten aanhoudend stijgen en in 2015 voor een kind op de lagere school al 929 euro en voor een op de middelbare school 1.550 euro bedroegen, wil het cdH de belastingvermindering voor personen ten laste verhogen.

Subsidie voor wandelaars?

Het is geen idee van een milieuactivist, maar van een CD&V-verkozene uit Kalmthout die graag zou zien dat werknemers die te voet naar het werk gaan ook recht hebben op de fietsvergoeding, de van de personenbelasting vrijgestelde vergoeding van 0,22 euro per afgelegde kilometer die werknemers die naar het werk fietsen, ontvangen.

Geen collectief ontslag meer zonder toelating

Dat is wat de PVDA vraagt na een “rampjaar voor de werknemers” waarin zowat 12.000 directe arbeidsplaatsen verloren gingen. Wanneer bij een collectief ontslag een economische reden wordt aangevoerd, wordt zulks niet gecontroleerd en bovendien verloopt de huidige procedure om een collectief ontslag te betwisten te traag om in de praktijk enig nuttig gevolg te hebben.

Studiejaren afkopen, ook voor zelfstandigen

Een verleidelijk maar niet altijd rendabel idee. Als u bijvoorbeeld een ouderdomspensioen combineert met een overlevingspensioen, dan kan dat laatste worden verlaagd als het boven de cumulatiedrempel uitkomt. U krijgt dan uiteindelijk toch geen hoger bedrag en op de koop toe worden nodeloos betaalde bijdragen niet terugbetaald.

Twee verschillende tarieven voor de foute route

Het viel te verwachten: in hun zoektocht naar routes waarvoor ze geen kilometerheffing moeten betalen, komen vrachtwagenbestuurders met hun voertuig in dichtbevolkte zones terecht. Hoe kunnen we dat indijken, met name in de omgeving van scholen? Met verbodsborden en een hogere boete voor een overtreding? Dat deed de wetgever eind vorig jaar door een wetsvoorstel goed te keuren dat de PS indiende met de bedoeling om het negeren van bord C 21 - een rood omrande cirkel met een in ton aangeduide massa die er niet voorbij mag - van de eerste naar de derde graad van de overtredingen te brengen.

Groottecriteria wanneer het boekjaar geen 12 maanden telt

Volledig model, verkort model of micromodel: voor de jaarrekeningen is het de grootte van het bedrijf die bepaalt welk model moet worden gebruikt volgens de zogenaamde drempeltechnieken. De parameters waarmee rekening moet worden gehouden zijn de omzet, het personeelsbestand en het balanstotaal. Maar wat als een boekjaar langer is of minder lang dan twaalf maanden? Ons gezond verstand zegt dat we de omzet dan moeten vermenigvuldigen met een breuk waarvan de noemer twaalf is en de teller het aantal maanden dat het boekjaar telt.

Erfpacht van belasting vrijstellen

Sommige voorstellen worden moeilijk aanvaard. De N-VA vraagt bijvoorbeeld al sinds 2008 dat de overdracht van een hoofdverblijf in erfpacht op dezelfde manier wordt behandeld als de overdracht van een hoofdverblijf in volle eigendom. In zekere zin is dat ook logisch. Bouwgrond wordt stilaan onbetaalbaar en dus drukken bepaalde overheden de prijs door een erfpacht voor minimaal 27 en maximaal 99 jaar in te stellen. De erfpachter krijgt het recht om erop te bouwen, maar na het verstrijken van de erfpachttermijn komt het gebouw van rechtswege toe aan de betrokken overheid. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid op maat?

Het is een vraag waard. In geval van fiscale en sociale schulden beroept de RSZ zich op de hoofdelijke aansprakelijkheid van de verschillende contractanten, in de eerste plaats van degenen die de hoogste facturen moesten betalen. Daarmee worden bedrijven die “dezelfde fout begaan op een verschillende manier behandeld”, zo protesteerde MR-lid David Clarinval in de commissie voor de Sociale Zaken. Bepaalde ondernemingen, zo verklaarde hij, “moeten dus het volledige bedrag van de inhouding betalen, terwijl andere voor eenzelfde nalatigheid niets betalen”.

Geen cumul voor gerechtelijke experten

Na een verkeersongeval of een arbeidsongeval met lichamelijk letsel begint voor het slachtoffer vaak een lijdensweg. Dan is het immers de beurt aan de experten, die volgens de sp.a "een kleine wereld vormen en zowel door verzekeringsinstanties als voor justitie worden ingeschakeld", zodat dezelfde expert mogelijk tegelijkertijd als onafhankelijke en als vertegenwoordiger van de tegenpartij optreedt. In dat geval, zo vervolgt de partij, die elke cumul voor de juridische expert onmogelijk zou willen maken, "kan men zich vragen gaan stellen bij zijn onafhankelijkheid".

Belastingvrije ontslagvergoedingen

Dat stelt de PS voor in het licht van de golf van collectieve ontslagen en de problemen die oudere werknemers hebben om opnieuw een job te vinden. De bezoldigingen en vergoedingen die bij een ontslag worden betaald zouden volgens deze partij netto moeten zijn, dus vrijgesteld van belastingen, om beter de kosten voor het levensonderhoud van het gezin en de opvoeding van de kinderen te dekken of om een startkapitaal mee op te bouwen om beroepsmatig een nieuwe weg te kunnen inslaan.

Naar de rechter in naam van het milieu

"Elke daad van de mens, waardoor aan het milieu schade wordt veroorzaakt, verplicht de natuurlijke persoon of de rechtspersoon door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden door het milieu in zijn oorspronkelijke staat te herstellen." Dat vragen de groenen in een wetsvoorstel dat zeer ruim gaat en de milieuverenigingen het recht wil geven om een rechtszaak aan te spannen. Als milieuverenigingen zouden de privaatrechtelijke rechtspersonen worden beschouwd die voor de bescherming van het milieu ijveren en aan enkele voorwaarden voldoen.

Bouwen dankzij uw aanvullend pensioen

Batibouw bezorgt traditioneel heel wat landgenoten bouwkriebels. Velen onder hen vragen zich af of ze hun aanvullend pensioen kunnen gebruiken voor de aankoop, de bouw of de verbouwing van vastgoed. Het antwoord luidt dat dat inderdaad kan, en zelfs op twee manieren, want u kunt een voorschot nemen op uw aanvullend pensioen of het in pand geven. In het eerste geval moet u zelfs niets terugbetalen tijdens de periode waarin u uw aanvullend pensioen verder opbouwt. Op het moment van de definitieve uitbetaling trekt de pensioeninstelling het voorschot af van het te betalen nettobedrag.
Lees verder

Zeg niet langer ecocheque maar ecovergoeding

Bij de invoering ervan in 2008 werd de ecocheque als vernieuwend beschouwd, omdat hij een positieve economische en ecologische cyclus op gang zou brengen. Zelfs de elektronische ecocheque blijft echter misnoegen oproepen. Naast de hoge administratieve kosten is er immers een reëel risico dat de werknemers hun ecocheques niet op tijd gebruiken wat, zo benadrukken de vier meerderheidspartijen, een verlies aan koopkracht inhoudt. Het lot van de ecocheque is dan ook bezegeld.

Dimona ook voor vrijwilligers

In België zijn er afgerond 1,1 miljoen vrijwilligers, waarvan de helft slechts één of enkele malen per jaar actief is. Toch zetten zowat 250.000 mensen zich wekelijks als vrijwilliger in. Binnen de huidige wetgeving hebben die 'vaste' vrijwilligers recht op een maximale vergoeding van 33,36 euro per dag, beperkt tot 39 dagen per jaar. De N-VA zou die termijn graag naar 52 dagen per jaar optrekken. Een groot aantal vrijwilligers heeft echter twee of zelfs drie activiteiten, wat tot een onontwarbaar fiscaal en sociaal kluwen zou leiden.

Te veel zelfstandigen arbeidsongeschikt?

De cijfers zijn in elk geval verontrustend. In de loop van de voorbije vijf jaar is het aantal langdurig arbeidsongeschikte zelfstandigen immers met 15,4% toegenomen. Die stijging kunnen we deels toeschrijven aan de veroudering van de zelfstandigen en aan het grotere aantal zelfstandige vrouwen. Dat neemt echter niet weg dat de werkdruk verpletterend hoog blijft. Dat blijkt uit de regelmatige stijging van het aantal zelfstandigen met psychische problemen binnen de groep arbeidsongeschikte zelfstandigen.

Verhoogde verminderingen voor 'eerste aanwervingen'

Op 7 februari werd het koninklijk besluit van 31 januari 2017 betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen voor de aanwerving van een derde tot zesde werknemer in het Belgisch Staatsblad op pagina 17.745 gepubliceerd. Het besluit, dat op 1 januari 2017 van kracht werd, harmoniseert de verminderingsbedragen die worden toegekend bij de aanwerving van een derde, vierde, vijfde en zesde werknemer.

Geen aangetekende herinneringsbrieven meer voor onbetaalde inkomstenbelastingen

Waarom nog elk jaar in verband met de inkomstenbelastingen 250.000 aangetekende herinneringsbrieven sturen als acht van de tien daarvan niet eens wordt opgehaald? Die 200.000 niet-opgehaalde brieven kosten de fiscus - en dus de belastingbetaler, zo benadrukt de N-VA - jaarlijks 1,15 miljoen euro. Op basis van wat in Vlaanderen al gebeurt "zonder toename van klachten van belastingplichtigen" vraagt de partij dan ook dat ook federaal de herinneringsbrieven voor onbetaalde inkomstenbelastingen gewoon kunnen worden verzonden, tenzij, uiteraard, "de rechten van de Schatkist in gevaar zijn".

Kmo - 300.000 ondernemingen over te nemen

In Wallonië verdwijnt jaarlijks 23% van de over te nemen ondernemingen omdat er geen overnemer wordt gevonden. In Vlaanderen gaat het om 17%. Dat is een enorm verlies, zeker omdat volgens bepaalde verwachtingen de komende tien jaar bijna 300.000 bedrijven over te nemen zouden zijn.  Daardoor komen volgens de groenen zowat 700.000 banen in gevaar. In Wallonië bijvoorbeeld is de accountant in de meeste gevallen (49%) de bevoorrechte gesprekspartner van de ondernemer die zijn bedrijf van de hand wil doen.

Welke btw voor grensoverschrijdende e-commerce?

De commissie voor de Financiën keurde unaniem verscheidene maatregelen goed die als doel hebben alle obstakels voor e-commerce op het vlak van de btw weg te werken. Ondernemingen die actief zijn in de e-commerce kunnen zich in één lidstaat laten registreren en zijn dat dan niet langer verplicht in de lidstaten waar elk van hun klanten is gevestigd. Via de Mini One Stop Shop (MOSS) kunnen ze een unieke kwartaalaangifte indienen voor alle btw die ze binnen de Europese Unie verschuldigd zijn. Dat zal hun administratieve taken aanzienlijk verminderen.

Elektronische brievenbus voor ondernemingen

Jaarlijks worden 34 miljoen aangetekende zendingen met de post verzonden. Daarop kan uiteraard aanzienlijk worden bespaard. Daarom stelt de CD&V voor om dit type zending te digitaliseren door elke onderneming een officiële digitale brievenbus te geven voor alle communicatie met de overheid, naar het voorbeeld van de Nederlandse Berichtenbox. Een interessant idee, zeker omdat er al een aantal initiatieven bestaan, die echter lang niet door iedereen worden gebruikt en bovendien maar in één richting werken.

Uitzendarbeid voor onbepaalde duur

De formulering lijkt wat paradoxaal, aangezien het bij uitzendarbeid per definitie om tijdelijke arbeid gaat. Het idee dat is opgenomen in het ontwerp voor werkbaar en wendbaar werk en dat momenteel ter bespreking bij het parlement voorligt, is dan ook niet om het voor een onbepaalde periode inzetten van uitzendkrachten te veralgemenen, wel om in de wet op de uitzendarbeid de mogelijkheid op te nemen om uitzendarbeid te laten uitvoeren in het kader van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

Twee btw-tarieven voor dezelfde bloemen

Alweer een verhaal zoals je ze alleen in België hoort. De verkoop en de levering van bomen, heesters, levende planten, bollen, knollen en wortels van planten voor de sierteelt zijn onderworpen aan een verlaagd tarief van 6% dat stijgt naar 21% wanneer diezelfde planten door een tuinaannemer worden geplant. Heel wat klanten pakken het pragmatisch aan en kopen zelf hun plantgoed, dat ze vervolgens door een tuinaannemer laten vervoeren en planten, waarmee ze zwartwerk stimuleren.

Eerder een verzoekschrift dan een dagvaarding

Het voorstel dat het mogelijk maakt om alle burgerlijke zaken bij de rechtbank bij eenvoudig verzoekschrift in te leiden, werd in 2007 voor het eerst ingediend en wordt nu opnieuw aan het parlement voorgelegd. Is de kans dat het nu wel wordt goedgekeurd groter? Mogelijk. Er moet immers bespaard worden en in vergelijking met een dagvaarding, waar een deurwaarder aan te pas komt, is het voordeel van een verzoekschrift groot.

Fiscaal co-ouderschap ook voor meerderjarige kinderen

Bij co-ouderschap wordt het fiscale voordeel gedeeld door de vroegere partners die hun gemeenschappelijke kinderen ten laste hebben, en dat is niet meer dan eerlijk. De regeling bleef tot nu toe echter beperkt tot kinderen die nog onder het ouderlijk gezag stonden. Meerderjarige kinderen of ontvoogde minderjarige kinderen die bijvoorbeeld studies volgen, kwamen niet in aanmerking. De wetgever vond die situatie onrechtvaardig omdat een meerderjarig kind juist meer financiële inspanningen van de ouders vergt voor kosten voor hoger onderwijs, levensonderhoud of huisvesting en verving het begrip 'gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag over een kind' door het begrip 'onderhoudsplicht van een kind'. 
Infotheek
De Wikifin-erfenissimulator

Test online hoe uw erfenis verdeeld wordt

Analyse van de prijzen

Jaarverslag 2016 van het Instituut voor de Nationale Rekeningen

Marktwerking in België

Horizontale screening van sectoren

Archief
Wetstraat
Reproductie op papier

Koninklijk besluit betreffende de vergoeding verschuldigd aan uitgevers voor de reproductie op papier of op een soortgelijke drager van hun uitgaven op papier - BS 10 maart, p. 35.039

Vergoeding voor reprografie

Koninklijk besluit betreffende de vergoeding voor reprografie verschuldigd aan auteurs - BS 10 maart, p. 35.028

Onbetaalde inkomstenbelastingen

Wet tot wijziging van artikel 298 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de herinneringsbrieven voor onbetaalde inkomstenbelastingen - BS 15 maart, p. 35.717

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends