Vinden

Zelfstandigenstelsel bedreigd?

“De regering zal kijken hoe meer solidariteit tussen zelfstandigen kan ingevoerd worden in de financiering van het stelsel”: dat kleine zinnetje uit het regeerakkoord, dat destijds onopgemerkt bleef, roept vandaag heel wat vragen op.

Op de vraag om zich erover uit te spreken, heeft het Algemeen Beheerscomité van de RSVZ zich sterk verzet tegen de impliciete aanname die de stelling inhoudt. Er valt immers uit af te leiden dat die solidariteit ontoereikend is, dat de bijdragestructuur binnen het statuut dus een probleem vormt en dat er ingrepen nodig zijn om de solidariteit te verhogen. Er is, zo schrijft het Algemeen Beheerscomité in een uitvoerig rapport, geen enkele reden waarom de werknemersregeling als referentie zou moeten gelden voor het sociaal statuut van de zelfstandigen, aangezien een beroepsactiviteit in loondienst fundamenteel verschilt van het zelfstandig ondernemerschap.

Voor het Algemeen Beheerscomité kan een verdere reflectie over een eventuele ingreep ter verhoging van de solidariteit in het sociaal statuut van de zelfstandigen maar plaatsvinden in de mate dat enerzijds de finaliteit van dergelijke ingreep geëxpliciteerd wordt en anderzijds ook de interne solidariteit in de andere stelsels van sociale zekerheid in kaart wordt gebracht.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Koolstofvoetafdruk Belgische gewesten

Koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten

 

Interestaftrekbeperking

Circulaire 2023/C/8 over de interestaftrekbeperking

 

Rapporten over de loonkosten

Drie rapporten over de loonkosten: loonkostenhandicap, loonkloof tussen mannen en vrouwen, niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

 

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 16 januari, p. 6.467
 

Basisbankdienst voor ondernemingen

Koninklijk besluit houdende de basisbankdienst voor ondernemingen - BS 16 januari, p. 6.485

Verlenging steunzones - vrijstelling bedrijfsvoorheffing ikv natuurrampen

Wet betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp - BS 13 januari, p. 6.266