Vinden

Zelfstandigen beschermd vanaf dag één

Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk is er toch een compromis gevonden. In juli 2019 schafte de regering ten voordele van de zelfstandigen de carenzperiode voor arbeidsongeschiktheid van meer dan 7 dagen af.

Onder het voorwendsel van misbruik dat door de cijfers van het Riziv nooit werd bevestigd, besliste ze echter tegelijkertijd dat een zelfstandige waarvan de arbeidsongeschiktheid gedurende meer dan 7 dagen werd erkend, ten vroegste een uitkering kon krijgen vanaf de datum waarop de behandelende arts het attest van arbeidsongeschiktheid had ingevuld en ondertekend.

Aangezien weinig zelfstandigen bij het kleinste symptoom naar een arts gaan - in de praktijk blijken ze over het algemeen enkele dagen af te wachten - zorgde de maatregel voor heel wat tandengeknars. Vandaar de beslissing dat de erkenning van de arbeidsongeschiktheid in werking treedt op de door de arts bepaalde dag, en niet langer op de dag waarop het geneeskundig attest wordt ondertekend met een terugwerkende kracht van maximaal twee weken.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Belastingvoordeel voor de kwijtschelding van huur

Circulaire over het belastingvoordeel voor de kwijtschelding van huur

 

Rapport Rekenhof inzake fiscale regularisatie

Rapport van het Rekenhof inzake fiscale regularisatie

 

Niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen

Niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen - Een instrument om de werknemersprestaties te bevorderen

 

Wetstraat
Model aangifteformulier belasting van niet-inwoners

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2021 - BS 26 mei, p. 54.806
 

Aangifte formulier inzake rechtspersonenbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2021 - BS 26 mei, p. 54.793
 

Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979