Vinden

Wederopbouwreserve voor 2021-2022 en 2023

De regering boog zich niet alleen over de liquiditeit, maar ook over de solvabiliteit van de ondernemingen en stelt in dat kader voor om een ‘wederopbouwreserve’ aan te leggen op basis van de winsten gerealiseerd in de loop van de boekjaren 2022 tot 2024.

Het maximumbedrag van die wederopbouwreserve is beperkt tot het bedrijfsverlies van het boekjaar op de afsluitdatum van het boekjaar in 2020, met als maximum 20 miljoen euro. Met andere woorden, een onderneming waarvan het bedrijfsresultaat van het boekjaar afgesloten in 2020 niet in verlies is, kan niet genieten van de regeling.

De vennootschappen die in de periode van 12 maart 2020 tot en met de dag van de indiening van de aangifte die verbonden is aan het aanslagjaar waarin de wederopbouwreserve wordt uitgedrukt, een kapitaalvermindering, een inkoop van eigen aandelen verrichten of dividenden uitkeren of toekennen, zijn eveneens uitgesloten.

Daarnaast moet het tewerkstellingspeil in die periode behouden blijven. In de tekst is immers opgenomen dat de maatregel niet geldt als de onderneming in haar resultatenrekening onder de post 620 “Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen” een bedrag opneemt onder een drempel van 85% van het bedrag dat voor diezelfde post is vastgesteld op de afsluitdatum van het boekjaar dat is geëindigd in 2019.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2019

Jaarverslag Dienst voorafgaande belsissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2019 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Beroepsmatige autokosten fiscaal aftrekbaar bij aftrek van werkelijke beroepskosten

Welke beroepsmatige autokosten zijn fiscaal aftrekbaar als ik kies voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten?
 

Wetstraat
Maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - BS 24 juni, p. 46.481

Opschorting van opzeggingstermijn ontslagen 

Wet tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de Covid-19-crisis - BS 22 juni, p. 45.846

Tijdelijke verhoging inbeslagnemingsdrempels

Wet tot tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek - BS 19 juni, p. 45.802