Vinden

Wederopbouwreserve, een handleiding

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft momenteel een advies ter raadpleging staan over de boekhoudkundige verwerking van de middels de wet van 19 november 2020 ingevoerde wederopbouwreserve. Dankzij die maatregel kunnen vennootschappen hun solvabiliteitspositie geleidelijk aan herstellen door voor drie belastbare tijdperken een wederopbouwreserve aan te leggen op het einde van het boekjaar met betrekking tot de aanslagjaren 2022, 2023 of 2024.

Het bedrag van de reserve is in principe beperkt tot het bedrijfsverlies (code 9901) op de afsluitdatum van het boekjaar in 2020, met als maximum 20 miljoen euro. Met andere woorden, een onderneming waarvan het bedrijfsresultaat van het betrokken boekjaar niet in verlies is, kan niet genieten van de regeling.

Dit ‘fiscale vaccin’, dat ervoor moet zorgen dat ondernemingen opnieuw een eigen vermogen kunnen opbouwen, ondersteunt ook de werkgelegenheid. Het bedrag van de reserve wordt immers in zekere mate belastbaar wanneer de vennootschap onder post 620 (Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen) een bedrag boekt dat lager is dan 85% van het bedrag dat in 2019 onder dezelfde post werd geboekt.

In de nota zijn ter illustratie verscheidene voorbeelden van berekeningen en boekingen opgenomen.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Elektronische handel

Elektronische handel, documentatiemap bijgewerkt op 30 april 2021

 

Sociale fraudebestrijding 2021

Sociale fraudebestrijding - Actieplan 2021

 

Covid-19 - Informatiemonitoring

Covid-19 - Informatiemonitoring bijgewerkt op 29/04

 

Wetstraat
Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979
 

Vaststelling btw - indeling goederen en diensten mbt restaurant en catering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten - BS 30 april, p. 41.172
 

Wijziging begrenzing van de de referentie-CO2-uitstoot

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie-CO2-uitstoot - BS 23 april, p. 37.437