Vinden

Verwijlinteresten: wettelijke rentevoet vermeerderd met 10%

Wanneer de contractuele voorwaarden van een onderneming voorzien in de aanrekening van kosten voor niet tijdig betaalde facturen, mag de rentevoet niet hoger liggen dan de wettelijke rentevoet vermeerderd met 10%, zo wordt verduidelijkt in een tekst waarin uiteenlopende voorstellen betreffende de minnelijke invordering van schulden zijn samengebracht en die onlangs door de Kamer werd goedgekeurd.

De onderneming moet haar factuur verzenden binnen een termijn van zeven werkdagen en voor de betaling ervan een termijn toekennen van minstens twintig kalenderdagen na de uiterste verzenddatum. Bij niet-betaling moet ze een betalingsherinnering sturen alvorens over te gaan tot een ingebrekestelling of tot enige andere handeling tot invordering. Die eerste betalingsherinnering is kosteloos voor de consument.

Het totaal van de kosten die in rekening worden gebracht voor de minnelijke invordering van een niet betaald bedrag, mag niet hoger liggen dan 40 euro wanneer de hoofdsom niet hoger is dan 400 euro, 10% op de schijf van 400,01 tot 5.000 euro, 5% op de schijf van 5.000,01 tot 10.000 euro, 1% op de schijf van 10.000,01 tot 200.000 euro en 0,5% op de schijf vanaf 200.000,01 euro. In geen enkel geval mag het totaal van de kosten meer bedragen dan 6.650 euro.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Total cost ownership of cars: electric-diesel-gasoline

Total cost of ownership of electric cars compared to diesel and gasoline cars in Belgium

Verslag Hoge Raad voor Werkgelegenheid

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid – Verslag 2019

Boordtabel kmo's en zelfstandige ondernemers

Boordtabel 2019 van de kmo’s en zelfstandige ondernemers

Wetstraat
Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336

Btw-opgave van intracommunautaire handelingen

Koninklijk besluit nr. 50 met betrekking tot de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen - BS 23 december, p. 116.117