Vinden

Verjaringstermijnen btw verlengd

Slecht nieuws voor belastingplichtigen die tijdrekken als het over de btw gaat: de opname in het innings- en invorderingsregister gaat immers gepaard met een verlenging van de verjaringstermijnen.

Het register, dat werd opgericht bij de wet van 26 november 2018, vervangt de individuele btw-verplichtingen door een uitvoerbare titel van algemene aard die periodiek en automatisch wordt gevestigd.

De verjaringstermijn voor de schulden die erin zijn opgenomen, wordt maar verworven na afloop van een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de uitvoeringsdatum, wat in de praktijk een uitstel van de afloop van de oorspronkelijke verjaringstermijn inhoudt.

Als een btw-schuld die oorspronkelijk op 31 december 2020 zou verjaren bijvoorbeeld in een innings- en invorderingsregister is opgenomen en uitvoerbaar is geworden op 10 juni 2019, dan wordt de verjaring van die btw-schuld uitgesteld tot 10 juni 2024. Die termijn kan bovendien nog worden verlengd.

De bekendmaking via een aangetekend schrijven van een aanmaning tot betaling van de btw-schuld die is opgenomen in het register, onderbreekt immers de verjaringstermijn voor de invordering van de schuld.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Opbrengst strijd tegen fiscale fraude

Opbrengst van de strijd tegen de fiscale fraude

Analyse huidige situatie en toekomst onafhankelijke dagbladhandel

Strategische analyse van de huidige situatie en toekomst van de onafhankelijke dagbladhandel

Kosten van verkeerscongestie

De kosten van de verkeerscongestie in België

Wetstraat
Wijziging belasting over toegevoegde waarde

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (deeleconomie & telecommunicatie) - BS 25 november, p. 108.072

Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947