Vinden

Vergroening van het wagenpark: te herzien

De binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) verenigde sociale partners zijn er niet echt van overtuigd dat de doelstelling van de regering om het bedrijfswagenpark tegen 2026 koolstofemissievrij te maken, realistisch is. Omdat ze zowel over de aanpassing van het elektriciteitsnet als over de ontwikkeling van de laadinfrastructuur ernstige twijfels hebben, vragen ze een evaluatie van de situatie vanaf 2023, zodat de wet kan worden aangepast indien
nodig.

Ze wijzen op de administratieve complexiteit van een systeem dat nochtans een groot potentieel heeft - in het laatste kwartaal van 2020 werden amper 500 mobiliteitsbudgetten toegekend - en vragen dat in de wet minimum- en maximumbedragen worden opgenomen waartussen de waarde van het mobiliteitsbudget moet liggen. Het zou gaan om 3.000 en 16.000 euro. De elementen waarmee rekening moet worden gehouden voor de berekening van de Total Cost of Ownership (TCO), op basis waarvan het bedrag voor het mobiliteitsbudget wordt berekend zijn onduidelijk. Daarom stelt de NAR voor om een forfaitaire formule toe te passen.

Voorts vraagt de raad de afschaffing van de in de wet van 17 maart 2019 opgenomen antimisbruikmaatregelen krachtens dewelke de werknemers over een bedrijfswagen kunnen beschikken (of er recht op hebben) gedurende een gegeven periode voor ze een mobiliteitsbudget kunnen vragen.

Zo zijn de werknemers die voor een mobiliteitsbudget in aanmerking komen, niet langer verplicht om minstens een jaar met een wagen te rijden voor ze die voor een mobiliteitsbudget kunnen inruilen. Hoe meer werknemers de voordelen en het gemak van een bedrijfswagen ervaren, zo stelt de NAR, hoe moeilijker het wordt om ze ervan te overtuigen om volledig of gedeeltelijk op duurzamere vervoersvormen over te stappen.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Vergelijking overheidsuitgaven België en buurlanden

Welke overheidsuitgaven in België zijn hoog? Een vergelijking met de buurlanden

 

Belgische mededingingsautoriteit

Belgische mededingingsautoriteit - Jaarverslag 2020

 

Jaarlijkse taks op effectenrekeningen: FAQ

FAQ over de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen

 

Wetstraat
Sociaal akkoord in kader van interprofessionele onderhandelingen 2021-2022

Koninklijk besluit tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de jaren 2021-2022 - BS 10 september, p. 95.624
 

Jaarrekening kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en beheervennootschappen van instellingen collectieve belegging

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging - BS 7 september, p. 94.954
 

Wijziging betreffende bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 30 augustus, p. 91.941