Vinden

Twee jaar overbruggingsrecht

Omdat het bestaan van een zelfstandige altijd onzeker is, verving de wetgever in 2017 de vroegere sociale verzekering bij een faillissement door een overbruggingsrecht, dat de failliet verklaarde of door een ramp of economische omstandigheden tot stopzetting gedwongen zelfstandige een maandelijkse financiële uitkering biedt.

Hij kan de uitkering gedurende maximaal twaalf maanden krijgen met behoud van bepaalde sociale rechten gedurende maximaal vier kwartalen - met name wat de terugbetaling van gezondheidszorg betreft. De MR vond dat vangnet echter te beperkt en stelde voor om bepaalde parameters te verdubbelen alvorens op één punt terug te krabbelen: de verdubbeling van de bovengrens (13.847,39 euro) waaronder een zelfstandige mag worden beschouwd als in economische moeilijkheden verkerend.

In 2017 betaalde 57% van de zelfstandigen immers sociale bijdragen op inkomsten lager dan 27.500 euro en aangezien elke ‘onderneming’ krachtens het nieuwe insolvabiliteitsrecht voortaan failliet kan worden verklaard, is de kans groot dat die maatregel onbetaalbaar wordt.

De maximale looptijd van het overbruggingsrecht wordt dan weer verdubbeld van 12 tot 24 maanden, op voorwaarde dat de zelfstandige een loopbaan van minstens 15 jaar - 60 kwartalen - kan aantonen waarin hij bijdragen betaalde om pensioenrechten op te bouwen. Aangezien het overbruggingsrecht tijdens een loopbaan meermaals kan worden toegekend, blijft het wel beperkt tot 12 maanden per feit: faillissement, ramp of economische moeilijkheden. (BS 28 juni, p. 66.185)
Lees meer

Terug
Overige artikels
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Groottecriteria verenigingen en stichtingen

Groottecriteria verenigingen en stichtingen - schema van de jaarrekening - begroting

Activiteiten van minnelijke invordering van schulden

Lijst van de ingeschreven personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen

Nieuw reglement op elektrische installaties

Nieuw algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI)

Archief
Wetstraat
Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947

Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Archief