Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.447.661 ACTIEVE BEDRIJVEN - 936.022 CONTACTPERSONEN
  • Opleiding Sales & Marketing 14/03/2019 Hasselt (Corda Campus) Registratie
  • Opleiding Sales & Marketing 19/02/2019 Oudenaarde (Enjoy Today) Registratie
  • Nieuw op trendstop.be Check de profielen van GMS-Leuven, World Oceans ProtectionSolvas en SCDI.
  • Opleiding Sales & Marketing 19/03/2019 Vilvoorde (Living Tomorrow) Registratie
  • Opleiding Balansanalyse I 14/03/2019 Basisopleiding balansanalyse "De 9 ratio's" - Laakdal (LITC!) Registratie

Ter beschikking gesteld gebouw: verdubbeling voor iedereen

Alle belastingplichtigen die zich in dezelfde situatie bevinden, moeten op dezelfde manier worden behandeld en belast. Omdat ze dat basisaxioma was ‘vergeten’, bevindt de regering zich vandaag in een uiterst ingewikkelde situatie.

Het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit de gratis terbeschikkingstelling van een woning, is immers hoger wanneer de terbeschikkingstelling gebeurt door een rechtspersoon, tegenover wanneer ze gebeurt door een natuurlijke persoon.

Het voordeel van alle aard, dat door een vorige regering forfaitair werd vastgelegd op 100/60 van het kadastrale inkomen in het geval van een terbeschikkingstelling door een particulier moest voor terbeschikkingstelling door een rechtspersoon immers met 1,25 worden vermenigvuldigd bij een kadastraal inkomen lager dan 745 euro en met 3,8 als het kadastraal inkomen daar boven lag.

Omdat meerdere rechtbanken zich daartegen hebben verzet, beloofde de regering om de maatregel te herzien. Dat deed ze in extremis via een koninklijk besluit: voortaan moet er voor iedereen met 2 worden vermenigvuldigd, wat de facto neerkomt op een belastingverhoging voor bepaalde categorieën belastingplichtigen. (BS 27 december, p. 103.303)

Ging de regering daarmee echter haar bevoegdheden niet te buiten? Geen enkele belasting, zo stelt de Raad van State, kan worden geheven zonder instemming van de belastingplichtige, uitgedrukt door zijn vertegenwoordigers.

Uiteraard kan de regering wel de bevoegdheid worden verleend om een voordeel van alle aard te beoordelen waarbij ze de werkelijke waarde ervan voor de begunstigde zo veel mogelijk benadert. Dat lijkt, gezien de weerhouden coëfficiënt (twee) echter ‘twijfelachtig’, zo stelt de raad, die eraan toevoegt dat - het venijn zit in de staart - het voorgestelde stelsel, dat steunt op het begrip ‘kadastraal inkomen’, dat alleen voor Belgisch vastgoed bestaat, natuurlijk niet van toepassing is voor in het buitenland gelegen vastgoed.
Lees meer


 Overige artikels
Infotheek
Transportvraag in België tegen 2040

Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2040
 

Fisconet Plus

Hoe optimaliseert u uw zoekresultaten in Fisconet Plus?

Aanpassingen btw-wetboek

Circulaire betreffende de aanpassingen aan het btw-wetboek door de wet van 30 juli 2018 - Gratis overdracht van onverkoopbare voedingsmiddelen, aftrek van de btw op sterkedrank enzovoort.

Archief
Wetstraat
Uitkerings- en moederschapsverzekering zelfstandigen

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 96 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten - BS 4 februari, p. 10.835

Vaststelling ondernemingsnummer en vestigingseenheidsnummer in KBO

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juni 2003 tot vaststelling van de toekenningsregels, de samenstelling en de overdrachtsmodaliteiten van het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen - BS 1 februari, p. 10.526

Instellingen bedrijfspensioenvoorziening

Wet tot omzetting van de richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV) en tot wijziging van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening - BS 23 januari, p. 7.881

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends