Vinden

Taxshelter voor games: ja, maar

Na oeverloze discussies heeft de commissie voor de Financiën en de Begroting uiteindelijk het stelsel van de taxshelter naar de gamingindustrie uitgebreid, waarbij per belastbare periode een vrijstelling tot 50% van de belastbare gereserveerde winst mogelijk is, met een maximum van 750.000 euro.

De som van alle fiscale waarden van de tax shelter-attesten per in aanmerking komend game bedraagt dan weer maximaal 2.500.000 euro.

Het maximum van 750.000 euro wordt echter tot respectievelijk 850.000 en 1.000.000 euro verhoogd wanneer de vennootschapsbelasting 29% of 25% bedraagt.

De door de commissie goedgekeurde tekst wordt ongetwijfeld wet, maar aan de toepassing ervan is wel een dubbele voorwaarde verbonden. Om te beginnen moet er een voorafgaand akkoord zijn tussen de gemeenschappen en de federale staat over welke werken in aanmerking komen. Daarnaast moet er het akkoord zijn van de Europese Commissie, die moet nagaan of het geplande stelsel geen staatssteun vormt die onverenigbaar is met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Analyse huidige situatie en toekomst onafhankelijke dagbladhandel

Strategische analyse van de huidige situatie en toekomst van de onafhankelijke dagbladhandel

Kosten van verkeerscongestie

De kosten van de verkeerscongestie in België

Groottecriteria verenigingen en stichtingen

Groottecriteria verenigingen en stichtingen - schema van de jaarrekening - begroting

Wetstraat
Wijziging belasting over toegevoegde waarde

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (deeleconomie & telecommunicatie) - BS 25 november, p. 108.072

Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947