Vinden

Taxshelter voor games: ja, maar

Na oeverloze discussies heeft de commissie voor de Financiën en de Begroting uiteindelijk het stelsel van de taxshelter naar de gamingindustrie uitgebreid, waarbij per belastbare periode een vrijstelling tot 50% van de belastbare gereserveerde winst mogelijk is, met een maximum van 750.000 euro.

De som van alle fiscale waarden van de tax shelter-attesten per in aanmerking komend game bedraagt dan weer maximaal 2.500.000 euro.

Het maximum van 750.000 euro wordt echter tot respectievelijk 850.000 en 1.000.000 euro verhoogd wanneer de vennootschapsbelasting 29% of 25% bedraagt.

De door de commissie goedgekeurde tekst wordt ongetwijfeld wet, maar aan de toepassing ervan is wel een dubbele voorwaarde verbonden. Om te beginnen moet er een voorafgaand akkoord zijn tussen de gemeenschappen en de federale staat over welke werken in aanmerking komen. Daarnaast moet er het akkoord zijn van de Europese Commissie, die moet nagaan of het geplande stelsel geen staatssteun vormt die onverenigbaar is met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Automatische indexering inkomstenbelastingen

Automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2021
 

Boekhoudkundige  Normen - Financieringskostensurplus - Ontwerpadvies

Commissie voor Boekhoudkundige Normen - Financieringskostensurplus, ontwerpadvies

5G-netwerk - Hoorzitting en verslag

De uitrol van het 5G-netwerk - Hoorzitting en verslag

Wetstraat
Eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 2 december 2019 houdende aanvullende eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico met betrekking tot blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in België - BS 14 februari, p. 9.039

Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336