Vinden

Rechtsbijstand aftrekbaar

Wie een rechtsbijstandsverzekering afsluit, zal voortaan 40% van de betaalde premie van de belastingen kunnen aftrekken. Er geldt wel een bovengrens van 310 euro. Het belastingvoordeel voor het belastingjaar 2020 bedraagt met andere woorden 124 euro.

Geschillen met een inzet van minder dan 1.000 euro kunnen contractueel worden uitgesloten van de waarborg, die 13.000 euro bedraagt, behalve voor geschillen met betrekking tot de goede uitvoering van bouwwerken, waarvoor ze maar half zo hoog is.

Geschillen die betrekking hebben op het arbeidscontract of op het statuut van zelfstandigen zijn gedekt, net als geschillen inzake contractuele verbintenissen in ruime zin, waaronder ook het consumentenrecht valt, maar dat neemt niet weg dat er nog heel wat uitsluitingen mogelijk blijven.

In de tekst die in de commissie voor de Financiën en de Begroting werd goedgekeurd, worden er een tiental opgenoemd, waaronder geschillen betreffende een collectief arbeidsconflict, een gerechtelijke reorganisatie of een sluiting van een onderneming; geschillen met betrekking tot een professionele activiteit met uitzondering van deze met betrekking tot het arbeidscontract of geschillen betreffende andere onroerende goederen dan datgene waar de verzekeringsnemer zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd of zal vestigen.

In de overeenkomsten kan ook een franchise van een maximumbedrag van 250 euro per schadegeval worden opgenomen.
Lees meer

Terug
Overige artikels
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Activiteiten van minnelijke invordering van schulden

Lijst van de ingeschreven personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen

Nieuw reglement op elektrische installaties

Nieuw algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI)

Personenbelasting - Forfait en reële kosten

Personenbelasting - Circulaire over het forfait en de reële kosten (wagens)

Archief
Wetstraat
Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947

Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Archief