Vinden

Overheidsopdrachten: komen er forfaitaire schadevergoedingen?

Bracht Covid-19 een lacune aan het licht in de reglementering voor overheidsopdrachten? In artikel 38/9 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten is immers een mogelijkheid opgenomen tot herziening van de opdracht door omstandigheden die de opdrachtnemer niet kon voorzien wanneer het contractuele evenwicht in het nadeel van de opdrachtnemer is verstoord.

De MR stelt echter dat de Covid-19-pandemie eveneens een voor de aanbesteder onvoorziene omstandigheid vormt. Het zou voor de partij dan ook onrechtvaardig zijn als de eruit voortvloeiende kosten bijna eenzijdig en hoofdzakelijk ten laste van de aanbesteder zouden vallen.

Daarom diende ze een wetsvoorstel in met als doel de spreiding van de lasten tussen de aanbesteder en de opdrachtnemer, uitgaand van het principe dat elke partij in de mate van het mogelijke haar eigen schade betaalt.

Voor de opdrachtnemer zou dat inhouden dat hij een forfaitaire schadevergoeding krijgt op basis van het bedrag van de nog te leveren prestaties, die zou gaan van 1% voor bedragen van minder dan 10.000 euro tot 0,25% voor bedragen hoger dan 100.000 euro.

Dat systeem zou worden ingevoerd met terugwerkende kracht tot 18 maart 2020 terwijl, zo stelt de Raad van State, die vragen heeft bij de werkelijke motieven achter het voorstel, “de schadeveroorzakende feiten zich al hebben voorgedaan en de opdrachtnemer al de verplichting had om hiervan kennis te geven aan de betrokken aanbestedende overheid of aanbestedende entiteit”.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Personenbelasting - aanslagjaren 2018-2019-2020

Personenbelasting - Bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2018, 2019 en 2020
 

Covid19 - Informatiemonitoring

Covid19 - Informatiemonitoring bijgewerkt tot 15/10/2020

 

Informatiemonitoring - Crowdfunding

Informatiemonitoring - Crowdfunding

 

Wetstraat
Werkingsmodaliteiten van het UBO-register

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register - BS 1 oktober, p. 68.988

Beroepsopleiding accountants en belastingsadviseurs

Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs - BS 30 september, p. 68.808