Vinden

Opeenvolgende dagcontracten bestraft

Het gebruik van opeenvolgende dagcontracten, zo menen de sociale partners, “moet een uitzondering om economische redenen zijn en kan geen businessmodel op zich om de productie of de diensten in een bedrijf te garanderen”.

Daarom wordt er op 1 januari een responsabiliseringsbijdrage ingevoerd op basis van de frequentie waarmee wordt gebruikgemaakt van opeenvolgende uitzendovereenkomsten van zeer korte duur tussen de uitzendkracht en dezelfde onderneming voor uitzendarbeid voor tewerkstelling bij dezelfde gebruiker.

Het bedrag van die bijdrage verhoogt volgens verschillende drempels van 10 tot 40 maal het aantal opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid naargelang dat aantal tussen 40 en 100 ligt en met als berekeningsbasis respectievelijk het eerste en het tweede halfjaar van het jaar.

De bijdrage is echter niet van toepassing voor de ondernemingen die onder de volgende paritaire comités vallen: 144 (landbouw), 145 (tuinbouwbedrijf) en 302 (hotelbedrijf), naast de gepensioneerde werknemers of werknemers met een flexi-job. Die laatsten hebben immers al een vast inkomen en mogen, zo staat in de tekst te lezen, dan ook niet worden beschouwd als een precaire groep.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Koolstofvoetafdruk Belgische gewesten

Koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten

 

Interestaftrekbeperking

Circulaire 2023/C/8 over de interestaftrekbeperking

 

Rapporten over de loonkosten

Drie rapporten over de loonkosten: loonkostenhandicap, loonkloof tussen mannen en vrouwen, niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

 

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 16 januari, p. 6.467
 

Basisbankdienst voor ondernemingen

Koninklijk besluit houdende de basisbankdienst voor ondernemingen - BS 16 januari, p. 6.485

Verlenging steunzones - vrijstelling bedrijfsvoorheffing ikv natuurrampen

Wet betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp - BS 13 januari, p. 6.266