Vinden

Niet alle kmo’s op dezelfde manier gecontroleerd

Dat is toch de mening van het Rekenhof, dat vaststelt dat een kmo uit de omgeving van Kortrijk twee keer zoveel kans heeft op een controle van de vennootschapsbelasting als een kmo uit het Antwerpse. In die laatste regio werd in de periode 2018-2020 slechts 7,5% van de kmo’s gecontroleerd, tegenover 16,2% in Kortrijk. Alleen in Brussel zijn er met 6,9% nog minder controles.

Omdat hij zijn personeelbestand regelmatig ziet afnemen, ontwikkelde de FOD Financiën een strategie die op drie punten steunt. Het eerste houdt in dat het niet nodig is om alle kmo’s te controleren, aangezien er andere manieren zijn om bepaalde fiscale risico’s doeltreffender aan te pakken. Het tweede houdt in dat de 14 kmo-centra van het land 80% van hun tijd moeten besteden aan centraal geselecteerde belastingcontroles, de rest kan aan lokale selectie worden besteed. Met het derde punt beoogt de FOD Financiën een gelijke behandeling van belastingplichtigen: de controleurs moeten op een adequate manier worden ingezet, zodat er voor een zelfde fiscaal risico een zelfde waarschijnlijkheid van een controle is.

Dat laatste is waar de schoen knelt: de controleurs worden niet gespreid over de kmo-centra op basis van het aantal ondernemingen waarvoor elk centrum verantwoordelijk is, zodat een zelfde fiscaal risico niet overal een zelfde waarschijnlijkheid van een controle oplevert. Een andere bron van ongelijke behandeling schuilt in het gebrek aan omkadering en harmonisering van het sanctioneringsbeleid.

Sommige controleurs, zo schrijft het Rekenhof “stellen immers voor om de belastingverhogingen die normaal worden toegepast te laten vallen als een akkoord wordt gesloten. Dat soort praktijken, waarvoor geen wettelijk kader bestaat, wordt niet eenvormig toegepast. Dat geeft de controleurs een grote discretionaire bevoegdheid als er geen scheiding is tussen de functies controle en sluiting van akkoorden.”

Op een interactieve website (https://isoc-venb.ccrek.be) vindt u een visuele voorstelling van de ongelijke behandeling van de bestudeerde kmo’s.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Koolstofvoetafdruk Belgische gewesten

Koolstofvoetafdruk van de Belgische gewesten

 

Interestaftrekbeperking

Circulaire 2023/C/8 over de interestaftrekbeperking

 

Rapporten over de loonkosten

Drie rapporten over de loonkosten: loonkostenhandicap, loonkloof tussen mannen en vrouwen, niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

 

 

Wetstraat
Diverse bepalingen inzake economie

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie - BS 16 januari, p. 6.467
 

Basisbankdienst voor ondernemingen

Koninklijk besluit houdende de basisbankdienst voor ondernemingen - BS 16 januari, p. 6.485

Verlenging steunzones - vrijstelling bedrijfsvoorheffing ikv natuurrampen

Wet betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp - BS 13 januari, p. 6.266