Vinden

Minder belastingen, meer liquiditeit

Een vervroegde verliesaftrek toestaan: de maatregel is meer dan welkom en maakt het voor ondernemingen die onder het coronavirus hebben geleden mogelijk om hun liquiditeit te verbeteren.

De regering wil immers bedrijven de mogelijkheid bieden om de winst die verbonden is met het belastingjaar 2020 (dus de winst van 2019) volledig of gedeeltelijk vrij te stellen door er nu al het dit jaar eventueel geleden verlies in te verrekenen. Op die manier neemt de verschuldigde belasting over het boekjaar 2020 af en kan een deel of de totaliteit van de voor 2019 gedane voorafbetalingen worden terugbetaald.

Aangezien het model van de aangifte in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2020 (inkomstenjaar 2019) reeds bekendgemaakt werd in het Belgisch Staatsblad, moet de aanvraag via een apart formulier worden ingediend. De vorm en de inhoud ervan moeten nog worden bepaald. De belastingplichtige moet er in elk geval het verwachte verlies op aantonen.

De aanvraag tot vrijstelling is definitief en onherroepelijk, ook wat het bedrag betreft. Vermits er geen aftrek van verliezen wordt aanvaard wanneer de belastbare grondslag wordt bepaald aan de hand van een forfait, moeten belastingplichtigen die de toepassing van de vrijstelling vragen voor het inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020) zich er bovendien toe verbinden om voor het inkomstenjaar 2020 geen gebruik te maken van de forfaitaire grondslagen van aanslag.

De regeling is bedoeld om gezonde ondernemingen te helpen. Bedrijven die bij de aanvang van de Covid-19-crisis al een onderneming in moeilijkheden waren, komen niet in aanmerking voor de vrijstelling.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2019

Jaarverslag Dienst voorafgaande belsissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2019 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Beroepsmatige autokosten fiscaal aftrekbaar bij aftrek van werkelijke beroepskosten

Welke beroepsmatige autokosten zijn fiscaal aftrekbaar als ik kies voor de aftrek van de werkelijke beroepskosten?
 

Wetstraat
Maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - BS 24 juni, p. 46.481

Opschorting van opzeggingstermijn ontslagen 

Wet tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de Covid-19-crisis - BS 22 juni, p. 45.846

Tijdelijke verhoging inbeslagnemingsdrempels

Wet tot tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek - BS 19 juni, p. 45.802