Vinden

Minder belastingen, meer liquiditeit

Een vervroegde verliesaftrek toestaan: de maatregel is meer dan welkom en maakt het voor ondernemingen die onder het coronavirus hebben geleden mogelijk om hun liquiditeit te verbeteren.

De regering wil immers bedrijven de mogelijkheid bieden om de winst die verbonden is met het belastingjaar 2020 (dus de winst van 2019) volledig of gedeeltelijk vrij te stellen door er nu al het dit jaar eventueel geleden verlies in te verrekenen. Op die manier neemt de verschuldigde belasting over het boekjaar 2020 af en kan een deel of de totaliteit van de voor 2019 gedane voorafbetalingen worden terugbetaald.

Aangezien het model van de aangifte in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2020 (inkomstenjaar 2019) reeds bekendgemaakt werd in het Belgisch Staatsblad, moet de aanvraag via een apart formulier worden ingediend. De vorm en de inhoud ervan moeten nog worden bepaald. De belastingplichtige moet er in elk geval het verwachte verlies op aantonen.

De aanvraag tot vrijstelling is definitief en onherroepelijk, ook wat het bedrag betreft. Vermits er geen aftrek van verliezen wordt aanvaard wanneer de belastbare grondslag wordt bepaald aan de hand van een forfait, moeten belastingplichtigen die de toepassing van de vrijstelling vragen voor het inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020) zich er bovendien toe verbinden om voor het inkomstenjaar 2020 geen gebruik te maken van de forfaitaire grondslagen van aanslag.

De regeling is bedoeld om gezonde ondernemingen te helpen. Bedrijven die bij de aanvang van de Covid-19-crisis al een onderneming in moeilijkheden waren, komen niet in aanmerking voor de vrijstelling.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Elektronische handel

Elektronische handel, documentatiemap bijgewerkt op 30 april 2021

 

Sociale fraudebestrijding 2021

Sociale fraudebestrijding - Actieplan 2021

 

Covid-19 - Informatiemonitoring

Covid-19 - Informatiemonitoring bijgewerkt op 29/04

 

Wetstraat
Vastlegging model van formulier Wetboek van de inkomstenbelastingen

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 307, § 1/2, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 - BS 3 mei , p. 41.979
 

Vaststelling btw - indeling goederen en diensten mbt restaurant en catering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten - BS 30 april, p. 41.172
 

Wijziging begrenzing van de de referentie-CO2-uitstoot

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie-CO2-uitstoot - BS 23 april, p. 37.437