Vinden

Het 1/10 ouderschapsverlof is geen recht

Alle loontrekkenden die minstens een jaar voltijds werken kunnen voor elk kind dat jonger is dan 12 jaar beschikken over 4 maanden voltijds equivalent ouderschapsverlof. Ze kunnen die opnemen in de vorm van een volledige onderbreking gedurende 4 maanden. Maar opsplitsen is ook mogelijk. Zo kunnen ze kiezen voor een onderbreking tot de helft gedurende 8 maanden en een 1/5 onderbreking gedurende 20 maanden. En sinds 1 juni van dit jaar is ook een 1/10 onderbreking gedurende 40 maanden mogelijk.

Die nieuwe vorm van ouderschapsverlof is echter geen recht. Werknemers hebben de toestemming nodig van hun werkgever. In de praktijk zal de RVA ervan uitgaan dat de werkgever akkoord gaat zodra hij het aanvraagformulier ondertekent. In geval van weigering zal hij zijn beslissing schriftelijk moeten meedelen binnen de maand die volgt op de schriftelijke aanvraag van de werknemer.

Gedurende het 1/10 ouderschapsverlof betaalt de RVA een maandelijkse onderbrekingstoelage van 58,67 euro voor werknemers jonger dan 50 jaar en 88 euro voor werknemers van 50 en ouder. Die toelage wordt verhoogd tot 108,82 voor alleenstaande werknemers die enkel samenwonen met een of meerdere kinderen ten laste, ongeacht hun leeftijd.

De nieuwe onderbrekingsbreuk is een “bijkomende mogelijkheid” naast de bestaande volledige onderbreking, de onderbreking tot de helft en de 1/5 onderbreking. Maar de RVA benadrukt dat er in geen geval sprake is van een extra ouderschapsverlof.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Automatische indexering inkomstenbelastingen

Automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2021
 

Boekhoudkundige  Normen - Financieringskostensurplus - Ontwerpadvies

Commissie voor Boekhoudkundige Normen - Financieringskostensurplus, ontwerpadvies

5G-netwerk - Hoorzitting en verslag

De uitrol van het 5G-netwerk - Hoorzitting en verslag

Wetstraat
Eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 2 december 2019 houdende aanvullende eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico met betrekking tot blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in België - BS 14 februari, p. 9.039

Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336