Wie of wat zoekt u?

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
1.460.988 ACTIEVE BEDRIJVEN - 1.390.432 CONTACTPERSONEN
DHK Aluminium Plastics

Halftijds pensioen

In alle rust afronden: dat is wat de twee liberale partijen, voor de gelegenheid gesteund door de CD&V, voorstellen in een omvangrijk wetsvoorstel dat voor de drie stelsels - overheidsdienst, loontrekkenden, zelfstandigen - de mogelijkheid biedt om het rustpensioen deeltijds te bekomen ten belope van 50% van het rustpensioen waarop men recht heeft.

Het halftijds pensioen kan ingaan op de wettelijke pensioenleeftijd of op de datum van het vervroegd pensioen. Daar zijn echter voorwaarden aan verbonden. Zo moet de betrokkene die in overheidsdienst of loontrekkende was gedurende een bepaalde periode 80% tewerkgesteld zijn geweest en zich ertoe verbinden om zijn activiteit te beperken tot maximaal 50% van een voltijdse tewerkstelling.

Voor zelfstandigen is de vermindering van de activiteit tot maximaal 50% van een voltijdse tewerkstelling geen relevant criterium. Daarom wordt in de tekst voorgesteld om een bovengrens te bepalen voor de beroepsinkomsten die tegelijkertijd met het genot van het halftijds pensioen als zelfstandige kunnen worden verworven. Die grens wordt vastgesteld aan de hand van de 3 hoogste beroepsinkomsten die tijdens de laatste 7 jaren voorafgaand aan het jaar in de loop waarvan de aanvraag om een halftijds pensioen werd ingediend, werden verworven.
Lees meer
 Overige artikels
Infotheek
Jaarverslag FOD Financiën

Jaarverslag 2018 van de FOD Financiën

Jaarverslag Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2018 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Tax incentives R&D

Tax incentives for business R&D in Belgium

Archief
Wetstraat
Wijziging overbruggingsrecht ten voordele van zelfstandigen

Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen - BS 28 juni, p. 66.185

Opheffing wachttijd uitkerings- en moederschapsverzekering voor zelfstandigen

Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, teneinde de wachttijd op te heffen - BS 24 juni, p. 64.913

Wijziging Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen - BS 24 juni, p. 64.915

Archief
Belga News

Meestgelezen Trends