Vinden

Goede trouw komt nergens voor in de wetgeving over de RSZ

Dat kan veel kosten. In 2013 laat J.C., zelfstandige, renovatiewerken van haar beroepslokalen uitvoeren door een vennootschap die in maart 2014 failliet wordt verklaard en die sinds eind mei 2012 sociale schulden heeft. Aangezien J.C. een beroep deed op een ondernemer die op het ogenblik waarop de overeenkomst werd gesloten en bij de betaling van de facturen sociale schulden had, pakt de RSZ haar hard aan.

J.C. moet als hoofdelijk aansprakelijk worden beschouwd voor de betaling van de schulden van de aannemer ten belope van het bedrag van de uitgevoerde werken exclusief btw en wordt bestraft omdat ze de verplichting tot inhouding in de wet van 27 juni 1969 niet toepaste. Kost van de operatie: 16.165 euro.

Na onderzoek van de feiten betwist niemand de goede trouw van J.C. Maar de wet is de wet. Het Grondwettelijk Hof stelt dat dat laatste klopt, maar dat het geen reden is om personen die te goeder trouw zijn op dezelfde wijze te behandelen als degenen voor wie dat niet geldt.

De sanctie voor niet-afhouding bedraagt immers onveranderlijk 35% van de prijs van de betrokken werken, ongeacht het bedrag, en de RSZ of de Arbeidsrechtbank kan geen rekening houden met relevante elementen om dat bedrag te verlagen. In bepaalde gevallen, zo stelt het Hof, kan de sanctie de financiële situatie van de persoon aan wie ze wordt opgelegd, zoveel schade toebrengen, dat ze niet meer evenredig is met de ten laste gelegde feiten.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Personenbelasting - aanslagjaren 2018-2019-2020

Personenbelasting - Bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2018, 2019 en 2020
 

Covid19 - Informatiemonitoring

Covid19 - Informatiemonitoring bijgewerkt tot 15/10/2020

 

Informatiemonitoring - Crowdfunding

Informatiemonitoring - Crowdfunding

 

Wetstraat
Werkingsmodaliteiten van het UBO-register

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register - BS 1 oktober, p. 68.988

Beroepsopleiding accountants en belastingsadviseurs

Koninklijk besluit betreffende de beroepsopleiding van de accountants en van de belastingadviseurs - BS 30 september, p. 68.808