Vinden

Goede trouw komt nergens voor in de wetgeving over de RSZ

Dat kan veel kosten. In 2013 laat J.C., zelfstandige, renovatiewerken van haar beroepslokalen uitvoeren door een vennootschap die in maart 2014 failliet wordt verklaard en die sinds eind mei 2012 sociale schulden heeft. Aangezien J.C. een beroep deed op een ondernemer die op het ogenblik waarop de overeenkomst werd gesloten en bij de betaling van de facturen sociale schulden had, pakt de RSZ haar hard aan.

J.C. moet als hoofdelijk aansprakelijk worden beschouwd voor de betaling van de schulden van de aannemer ten belope van het bedrag van de uitgevoerde werken exclusief btw en wordt bestraft omdat ze de verplichting tot inhouding in de wet van 27 juni 1969 niet toepaste. Kost van de operatie: 16.165 euro.

Na onderzoek van de feiten betwist niemand de goede trouw van J.C. Maar de wet is de wet. Het Grondwettelijk Hof stelt dat dat laatste klopt, maar dat het geen reden is om personen die te goeder trouw zijn op dezelfde wijze te behandelen als degenen voor wie dat niet geldt.

De sanctie voor niet-afhouding bedraagt immers onveranderlijk 35% van de prijs van de betrokken werken, ongeacht het bedrag, en de RSZ of de Arbeidsrechtbank kan geen rekening houden met relevante elementen om dat bedrag te verlagen. In bepaalde gevallen, zo stelt het Hof, kan de sanctie de financiële situatie van de persoon aan wie ze wordt opgelegd, zoveel schade toebrengen, dat ze niet meer evenredig is met de ten laste gelegde feiten.
Lees meer
 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Advies over de verlaging van de lastendruk op arbeid

Hoge Raad van Financiën - Advies over de verlaging van de lastendruk op arbeid en mogelijkheden voor de financiering ervan

Fiscaal memento 2019

Fiscaal memento 2019
 

Zwart geld op Belgische rekeningen

Zwart geld op Belgische rekeningen

Wetstraat
Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Wet houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 5 augustus, p. 57.457

Wet tot wijziging van invoering van de elektronische consumptiecheques

Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques - BS 17 augustus, p. 60.963

Koninklijk besluit tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht

Koninklijk besluit tot wijziging van de boeken I en IV van het Wetboek van economisch recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid - BS 12 augustus, p. 59.654