Vinden

Elektronische bonusplannen

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, ook wel bonusplannen genoemd, zijn populair en daar zit het fiscale gunstregime voor iets tussen.

De RSZ beschouwt de bonus tot 3.383 euro bruto (in 2019) per kalenderjaar en per werknemer niet als bezoldiging. Er is wel een solidariteitsbijdrage van 13,07% verschuldigd, maar het saldo (2.941 euro) is belastingvrij. De werkgever van zijn kant betaalt slechts een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 33%.

Sinds dit jaar moeten er voor die plannen toetredingsakten worden opgesteld volgens nieuwe modellen, die sinds 25 maart online kunnen worden ingediend via www.plansbonus.be, www.bonusplaene.be of www.bonusplannen.be.

Alleen ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging kunnen dat doen. Wanneer er wel een vakbondsafvaardiging is, moet het bonusplan immers via een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) worden ingediend.
Lees meer
 

Terug
Overige artikels
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Groottecriteria verenigingen en stichtingen

Groottecriteria verenigingen en stichtingen - schema van de jaarrekening - begroting

Activiteiten van minnelijke invordering van schulden

Lijst van de ingeschreven personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen

Nieuw reglement op elektrische installaties

Nieuw algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI)

Archief
Wetstraat
Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947

Elektronische aanbieding van aanslagbiljetten

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten - BS 25 september, p. 88.113

Archief