Vinden

Een onrechtmatig verkregen bewijs zou geldig kunnen zijn

Op fiscaal vlak moet de administratie bepaalde regels naleven en de belastingplichtige heeft rechten die hij tegenover haar kan laten gelden. Maar hoe kan een zeker evenwicht worden bewaard tussen die rechten en plichten, terwijl de belastingadministratie de mogelijkheid behoudt om fiscale fraude doeltreffend te bestrijden?

Met een minder vormelijke aanpak, antwoordt de CD&V, voor wie onrechtmatig verkregen bewijselementen onder bepaalde voorwaarden tijdens een proces zouden mogen worden gebruikt. Hierbij is het belangrijk, zo stelt de partij, om te kijken naar de manier waarop het bewijs verkregen is, wat de omvang van de onregelmatigheid is en of er al dan niet een intentioneel element aanwezig is.

Een onrechtmatig verkregen bewijselement wordt pas nietig verklaard indien onder meer de naleving van de betrokken vormvoorwaarden wordt voorgeschreven op straffe van nietigheid, of het gebruik van het bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk proces.

Als de onregelmatigheid van een bewijselement wordt opgeworpen in rechte, zo meent de CD&V, kan de rechter zich onder meer laten leiden door het zuiver formele karakter van de onregelmatigheid, het opzettelijke karakter van de door de overheid begane onrechtmatigheid of de omstandigheid dat de ernst van de inbreuk veruit de begane onrechtmatigheid overstijgt.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Economische vooruitzichten 2020-2025

België: Economische vooruitzichten 2020-2025

Jaarverslag fiscale bemiddelingsdienst

Fiscale bemiddelingsdienst – jaarverslag 2019

Jaarverslag Dienst voorafgaande belsissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2019 van de Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Wetstraat
Fiscale bepalingen inzake bevordering liquiditeit en sovabiliteit van ondernemingen 

Wet houdende fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de Covid-19-pandemie - BS 1 juli, p. 48.783

Aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2020 - BS 29 juni, p. 47.680

Maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - BS 24 juni, p. 46.481