Vinden

Een fiche voor de eigen kosten van de werkgever

Overeenkomstig artikel 57, 3°, WIB 92 worden vaste vergoedingen, toegekend aan de leden van het personeel als terugbetaling van werkelijke eigen kosten van de werkgever, slechts als beroepskosten aangenomen wanneer ze worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave die worden overgelegd in de vorm en binnen de termijn die de Koning bepaalt.

Die vereiste vloeit voort uit een elementaire voorzichtigheid: vaste kosten zonder achterliggende bewijzen, kunnen snel een vermomde bezoldiging worden. Als ze op een fiche vermeld worden, is een vorm van controle mogelijk. De regering wil echter nog verder gaan en zal vanaf 1 januari 2022 eisen dat de terugbetalingen van kosten eigen aan de werkgever op basis van bewijsstukken ook op de individuele inkomstenfiches worden vermeld.

Om die bijkomende administratieve last te rechtvaardigen, beroept de regering zich enerzijds op het telewerk, in het kader waarvan de terugbetalingen van kosten eigen aan de werkgever toenemen, en anderzijds op een betere controle van eventueel dubbel gebruik.

Daar waar bij de vaste vergoedingen bedoeld in artikel 57, 3°, WIB 92 het niet verantwoorden door individuele fiches en een samenvattende opgave de niet-aftrekbaarheid als beroepskost tot gevolg heeft, zal dat bij de terugbetalingen op basis van bewijsstukken niet het geval zijn. Het niet naleven van de ficheplicht kan in die gevallen wel bestraft worden met een administratieve boete.

De verruimde verplichting is ook van toepassing voor de vergoedingen die door een vennootschap aan haar bedrijfsleiders worden betaald als terugbetaling van “eigen kosten van de werkgever”.
Lees meer

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Verzekeringen: checklist overstromingen

Verzekeringen: checklist overstromingen

 

Rapport betreffende brede fiscale hervorming

Eerste rapport betreffende een brede fiscale hervorming.


 

FSMA - Jaarverslag 2020

FSMA - Jaarverslag 2020

 

Wetstraat
Wijziging revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens - BS 23 juli, p. 76.164

Uitbreiding toepassingsgebied betreffende verenigingswerk

Wet houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk - BS 23 juli, p. 76.164

Vrijstelling btw inzake medische verzorging

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de vrijstelling van de belasting inzake medische verzorging betreft - BS 20 juli, p. 71.593