Vinden

De RSZ zal moeten temperen

Waarom tijd verliezen aan juridische spitsvondigheden wanneer het met dwang veel sneller kan? Sinds 1 januari 2017 maakte de RSZ, met de goedkeuring van de wetgever, gebruik van die techniek om niet-betwiste schulden te innen.

Hij vergaloppeerde zich echter toen hij schuldenaars die zich tegen de dwangmaatregel wilden verzetten, kosten of ontvankelijkheidsvoorwaarden wilde opleggen die hun recht op toegang tot een rechter buitensporig zouden kunnen belemmeren. Bijvoorbeeld door op te leggen dat ze in beroep moeten gaan binnen de twee weken na de oproep om verzet aan te tekenen, wat, zo stelt het Grondwettelijk Hof, kosten met zich brengt voor de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder.

De regering, die haar tekst moest herzien, voegde aan de wet tot uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2019-2020 toe dat, alvorens over te gaan tot een gerechtelijke of een gedwongen terugvordering, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid de schuldenaar via een aangetekend schrijven of een e-mail een laatste ingebrekestelling moet bezorgen. Die moet een boekhoudkundige verantwoording bevatten van de teruggevorderde sommen en de schuldenaar inlichten over de mogelijkheden die hij heeft om de schuld te betwisten, waaronder - en dat is nieuw - het verzoekschrift op tegenspraak. (BS 17 juni, p. 61.498)
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Opbrengst strijd tegen fiscale fraude

Opbrengst van de strijd tegen de fiscale fraude

Analyse huidige situatie en toekomst onafhankelijke dagbladhandel

Strategische analyse van de huidige situatie en toekomst van de onafhankelijke dagbladhandel

Kosten van verkeerscongestie

De kosten van de verkeerscongestie in België

Wetstraat
Wijziging belasting over toegevoegde waarde

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (deeleconomie & telecommunicatie) - BS 25 november, p. 108.072

Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947