Vinden

De gewestpremies zijn netto

Omdat het niet de bedoeling is enige belasting te heffen op de gewestelijke steunmaatregelen, “is besloten om elke vorm van financiële steun vanwege de gewesten vrij te stellen van inkomstenbelasting”, zo verklaart de regering in haar wetsontwerp houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de Covid-19-pandemie.

Voor de Vlaamse en de Brusselse premie van 4.000 euro en de Waalse van 5.000 euro geldt dus een belastingvrijstelling. Die premies zijn bedoeld om het verlies aan inkomsten door de sluiting van de onderneming te compenseren.

Als de verkrijger een vennootschap is, zullen de ontvangen sommen door de vennootschap als een opbrengst in het resultaat worden opgenomen en de vrijstelling ervan gebeurt door een verhoging van de begintoestand van de reserves.

Als de verkrijger een ondernemer-natuurlijke persoon is, moet hij de vrijgestelde sommen niet in zijn aangifte voor de personenbelasting opnemen. Ook de vergoedingen die de gewesten en de gemeenschappen aan particulieren toekennen, zijn vrijgesteld van belastingen.

De Koning zal een lijst opstellen van alle gewestelijke of gemeenschaps- steunmaatregelen die voor deze vrijstelling in aanmerking komen.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Nieuw Algemeen Reglement op elektrische installaties

Nieuw Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) wordt op 1 juni van kracht
 

European comparison of electricity and natural gas prices

A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers
 

FAQ gevolgen van coronacrisis op aanvullende pensioenen

FAQ over de gevolgen van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen

Wetstraat
Misbruik economische afhankelijkheid - onrechtmatige bedingen - oneerlijke marktpraktijken

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen - BS 29 mei, p. 38.497

Consumentenkrediet: hoe de crisis te doorstaan

Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan - BS 29 mei, p. 38.498

Wijziging bepalingen betreffende inschrijving in KBO en uitstel solden

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en uitstel van de solden betreft - BS 29 mei, p. 38.501