Vinden

De fiscale dialoog wordt elektronisch

Voortaan zal het merendeel van de communicatie tussen de FOD Financiën en de belastingplichtigen via een website gebeuren. Die wordt uiteraard beveiligd. Dat besliste de Ministerraad, die onlangs een voorontwerp van wet goedkeurde om de wijziging officieel te maken.

Professionelen en rechtspersonen zullen verplicht worden om via de website hun rechten en verplichtingen te vervullen. Voor particulieren zal een opt-in-regeling gelden. Dat betekent dat professionelen de beveiligde website moeten gebruiken, tenzij zij zich er niet hebben kunnen identificeren. Particulieren kunnen kiezen tussen papier en de elektronische weg.

Mandatarissen die gemachtigd zijn door de belastingplichtigen zijn echter altijd verplicht om de website te gebruiken, zelfs als zij een belastingplichtige vertegenwoordigen die geniet van een opt-in.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Automatische indexering inkomstenbelastingen

Automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2021
 

Boekhoudkundige  Normen - Financieringskostensurplus - Ontwerpadvies

Commissie voor Boekhoudkundige Normen - Financieringskostensurplus, ontwerpadvies

5G-netwerk - Hoorzitting en verslag

De uitrol van het 5G-netwerk - Hoorzitting en verslag

Wetstraat
Eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 2 december 2019 houdende aanvullende eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico met betrekking tot blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in België - BS 14 februari, p. 9.039

Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336