Vinden

De effectenrekening wordt belast, niet de houder ervan

Nadat ze door het Grondwettelijk Hof werd teruggefloten, heeft de regering haar tekst grondig aangepast. Voortaan wil ze het aanhouden van een effectenrekening belasten zodra de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten die worden aangehouden meer dan een miljoen euro bedraagt.

Om die gemiddelde waarde te bepalen, zal ze vier referentiedata hanteren: 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september. De belastbare basis wordt gevormd door de som van de waarde van de belastbare financiële instrumenten op de referentietijdstippen, gedeeld door het aantal referentietijdstippen. Het tarief van de belasting bedraagt 0,15%, ongeacht het aantal titularissen. De belasting heeft immers een louter budgettair doel en houdt geen rekening met de draagkracht van de titularissen.

Er vallen beroepsprocedures te verwachten, aangezien het gelijkheidsbeginsel geschonden wordt. Een persoon kan bijvoorbeeld meerdere effectenrekeningen bezitten waarop telkens net geen miljoen euro staat. In het totaal bezit hij dan uiteraard meer dan één miljoen. Tegelijkertijd kunnen meerdere personen samen een effectenrekening bezitten waarop net iets meer dan een miljoen euro staat. De eerste zal geen belasting moeten betalen. De personen die samen een effectenrekening aanhouden, worden elk voor hun aandeel belast.

Op vragen daarover van het Grondwettelijk Hof antwoordde de regering dat net als voor woningen een onroerende voorheffing wordt geheven en voor auto’s een verkeersbelasting, deze nieuwe belasting geldt voor effectenrekeningen, zonder dat er rekening wordt gehouden met het eventuele aantal betrokkenen.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen

Boekhoudkundige verwerking van fusies tussen vennootschappen - ontwerpadvies - openbare raadpleging
 

Blockchain

Nieuwe documentatiemap: blockchain

 

Aanvullende pensioenen - Overheidsbeleid inzake sociale en fiscale stimulansen

Aanvullende pensioenen - Doeltreffendheid van het overheidsbeleid inzake sociale en fiscale stimulansen

Wetstraat
Instelling maatregelen voor zelfstandigen in de context van de Covid-19-crisis

Wet tot instelling van verschillende maatregelen ten gunste van zelfstandigen in de context van de Covid-19-crisis - BS 31 december, p. 98.039

Verenigingswerk

Wet betreffende het verenigingswerk - BS 31 december, p. 98.046
 

Dringende fiscale en fraudebestrijding-bepalingen

Wet houdende dringende diverse fiscale en fraudebestrijding-bepalingen - BS 30 december, p. 97.617