Vinden

Daar is het halftijds pensioen weer

Het op 19 april in de commissie voor de Sociale Zaken goedgekeurde wetsvoorstel waarmee het halftijds pensioen werd toegevoegd aan het pensioenstelsel van de loontrekkenden, zelfstandigen en ambtenaren, is door de val van de regering vervallen.

Nu dient de MR de tekst opnieuw in. Het voorstel houdt in dat elke werknemer de mogelijkheid krijgt om zijn rustpensioen deeltijds te bekomen ten belope van 50% van het rustpensioen waarop hij recht heeft.

Hij moet echter wel voldoen aan de voorwaarde van daadwerkelijk te zijn tewerkgesteld als werknemer ten belope van 80% van een voltijdse tewerkstelling gedurende een bepaalde periode die voorafgaat aan de maand van de aanvraag van het halftijds pensioen en hij dient zich te verbinden tot het herleiden van zijn activiteit tot maximaal 50% van een voltijdse tewerkstelling.

Dat zou ervoor moeten zorgen dat de werknemer pensioenrechten kan opbouwen voor de loopbaan inbegrepen tussen de ingangsdatum van het halftijds pensioen en die van het volledig pensioen, wat gezien de bescheiden omvang van onze pensioenen niet te versmaden valt.

Voor zelfstandigen is de vermindering van de activiteit tot maximaal 50% van een voltijdse tewerkstelling geen relevant criterium. Daarom is in de tekst een bovengrens opgenomen voor de beroepsinkomsten die tegelijkertijd met het genot van het halftijds pensioen als zelfstandige kunnen worden verworven.

Die grens wordt vastgesteld aan de hand van de drie hoogste beroepsinkomsten die tijdens de laatste zeven jaren voorafgaand aan het jaar in de loop waarvan de aanvraag om een halftijds pensioen werd ingediend, werden verworven.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Onregelmatig actieve ondernemingen in België

FSMA - Lijst van ondernemingen die op onregelmatige wijze in België actief zijn
 

Automatische indexering inkomstenbelastingen

Automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2021
 

Boekhoudkundige  Normen - Financieringskostensurplus - Ontwerpadvies

Commissie voor Boekhoudkundige Normen - Financieringskostensurplus, ontwerpadvies

Wetstraat
Eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 2 december 2019 houdende aanvullende eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico met betrekking tot blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in België - BS 14 februari, p. 9.039

Invoering aftrek groepsbijdrage en beperking op aftrek van interesten

Koninklijk besluit tot aanpassing van het KB/WIB 92 ingevolge de invoering van de aftrek van de groepsbijdrage en van de beperking op de aftrek van interesten - BS 27 december, p. 118.384

Minnelijke en gedwongen invordering van schuldvorderingen

Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - BS 24 december, p. 116.336