Vinden

Daar is het halftijds pensioen weer

Het op 19 april in de commissie voor de Sociale Zaken goedgekeurde wetsvoorstel waarmee het halftijds pensioen werd toegevoegd aan het pensioenstelsel van de loontrekkenden, zelfstandigen en ambtenaren, is door de val van de regering vervallen.

Nu dient de MR de tekst opnieuw in. Het voorstel houdt in dat elke werknemer de mogelijkheid krijgt om zijn rustpensioen deeltijds te bekomen ten belope van 50% van het rustpensioen waarop hij recht heeft.

Hij moet echter wel voldoen aan de voorwaarde van daadwerkelijk te zijn tewerkgesteld als werknemer ten belope van 80% van een voltijdse tewerkstelling gedurende een bepaalde periode die voorafgaat aan de maand van de aanvraag van het halftijds pensioen en hij dient zich te verbinden tot het herleiden van zijn activiteit tot maximaal 50% van een voltijdse tewerkstelling.

Dat zou ervoor moeten zorgen dat de werknemer pensioenrechten kan opbouwen voor de loopbaan inbegrepen tussen de ingangsdatum van het halftijds pensioen en die van het volledig pensioen, wat gezien de bescheiden omvang van onze pensioenen niet te versmaden valt.

Voor zelfstandigen is de vermindering van de activiteit tot maximaal 50% van een voltijdse tewerkstelling geen relevant criterium. Daarom is in de tekst een bovengrens opgenomen voor de beroepsinkomsten die tegelijkertijd met het genot van het halftijds pensioen als zelfstandige kunnen worden verworven.

Die grens wordt vastgesteld aan de hand van de drie hoogste beroepsinkomsten die tijdens de laatste zeven jaren voorafgaand aan het jaar in de loop waarvan de aanvraag om een halftijds pensioen werd ingediend, werden verworven.
Lees meer

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Opbrengst strijd tegen fiscale fraude

Opbrengst van de strijd tegen de fiscale fraude

Analyse huidige situatie en toekomst onafhankelijke dagbladhandel

Strategische analyse van de huidige situatie en toekomst van de onafhankelijke dagbladhandel

Kosten van verkeerscongestie

De kosten van de verkeerscongestie in België

Wetstraat
Wijziging belasting over toegevoegde waarde

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (deeleconomie & telecommunicatie) - BS 25 november, p. 108.072

Bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - BS 29 oktober, p. 102.883

Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten)

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 205/4, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (innovatie-inkomsten) - BS 17 oktober, p. 95.947